پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

word 1 MB 32219 229
1390 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده

  در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

   قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

  نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

   

   

  مقدمه

  خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

  دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

  ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

  آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

  1-1 مقدمه

  خصوصی‌ سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

  در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

  یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به  بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

  در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.  

   

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

  در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

  1) در سال 2010 پژوهشی توسط  ژانگ کای هوانگ[1] در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه  تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.   

  2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[2] و ژان کلود کاست[3] در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.

  این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.

  3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون[4]، رابرت نش[5] و ماتیاس ون راندن بورگ[6] در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است

   

   

  Abstract:

  In this research, due to pointing out to implementation of general policies of constitution, 44 article, which within last years, has been emphasized by superior leader as an important economic policies for desired economic growing, decreasing exorbitant expenses of production and being free from government fairs unefficient operation, this question is asked : does the implementation of general policies of constitution  44 article, help to performance and productivity important of one of the biggest government fairs which is transferred to private sector or not? The aim of this research is evaluation of the successlevel of mentioned fair belong to discussed policies and also if the result is not positive finding the reasons and presenting a solution for it.

  This research is done in aluminium company wich more than 70% of it,s stock is given to private sector throughout the stock exchange and auction. And it has been done 1384 to 1389 wich is devidede in to three different ownership period: governmental ownership (in 1384 and 1385 which the management and the ownership of company was in control of government) semi – private ownership (in 1386 and 1387 which a part of ownership was transferred to private sector but the management was in control of government yet) and private ownership (in 1388 and 1389 which management and more than 70% of the ownershipwas transferred to private sector). Due to existence of enough information about performance and productivity  criterion of this company, more than 52 performance and productivity  evaluation criterion has been considered and analyzed. In this research the criterion of company according to every one of the performance and productivity criterion, before, during and after transferring to private sector, with the use of description statistics, financial statement, performance reports and by Expert choice software and hierarchical order analyzing process, has been ranked and tested.

  the result of this research shows that although the level of all company,s performance and productivity during private ownership period has been improved in compare with semi – private ownership period, but not in compare with governmental ownership period. At least depends on gain results it has been suggested that, in addition to paying more attention to modifying the capital structure and stock holder equity and also serious and practical planning with using Target Based Costing System for improvement of performance and productivity indexes, the needed background and situation to gain considered aimes be provided more than 

 • فهرست:

  چکیده. 1

  مقدمه. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1- بیان مسئله. 9

  4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

  5-1- فرضیه های تحقیق. 15

  6-1- اهداف تحقیق : 15

  1-6-1- اهداف کلی. 15

  2-6-1- اهداف ویژه. 16

  7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

  8-1حدود مطالعاتی. 18

  1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

  2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

  9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات. 18

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 23

  2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

  1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

  2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

  3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

  4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

  5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

  6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

  7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

  1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه. 35

  2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه. 36

  3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم. 37

  8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

  1-8-2-2- کلیات. 39

  2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

  3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد. 44

  1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد. 44

  1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

  2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

  4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

  1-4-2- تعریف بهره وری. 53

  2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

  3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

  4-4-2- سطوح بهره وری. 60

  5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

  6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

  5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

  1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

  2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

  6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت. 69

  1-6-2- کلیات. 69

  2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه. 70

  3-6-2- سرمایه و سهام شرکت. 71

  4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

  5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 78

  2-3 روش تحقیق. 78

  3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

  4-3 روش گردآوری اطلاعات. 80

  5-3  مدل تحقیق : 80

  6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها. 83

  1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد. 83

  1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

  1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

  2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت. 83

  3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

  4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

  2-1-6-3  معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

  1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی. 86

  2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده. 87

  3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار. 87

  2-6-3  شاخصهای سنجش بهره وری. 87

  1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

  2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

  7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 89

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 96

  2-4 شاخص های توصیفی متغیرها. 96

  3-4 روش آزمون فرضیه ها. 99

  4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

  1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

  1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

  2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم. 116

  2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم. 120

  1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم. 120

  2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم. 124

  3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 133

  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه. 133

  1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

  1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

  2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 135

  2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. 136

  1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 136

  2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم. 136

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

  4-5 پیشنهادها. 138

  1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

  2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

  5-5 محدودیت های تحقیق. 139

  پیوست ها

  پیوست الف: ریز محاسبات. 146

  پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 149

  منابع لاتین: 151

  چکیده انگلیسی: 152

  منبع:

   

   

  ابوالحسنی،ع. 1389،" بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

  آذر،ع .و منصور مومنی.1381،"آمار و کاربرد آن در مدیریت "، انتشارات سمت، جلد اول.

  اصغرپور،م. 1389،" تصمیم گیری های چند معیاره"، انتشارات دانشگاه تهران.

  آقاجانی،ن.1380،" تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  اکبری،ف.1374،" تجزیه و تحلیل صورتهای مالی "، انتشارات مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی.

  ایزدبخش،ح.1383،" آموزش کاربردی نرم افزارهای مهندسی صنایع و   مدیریت"، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.

  پویانفر،ا. و رضایی،ف. و صفا بخش،ش.1389،" بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکتها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران"، نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 1 ، 84-71.

  تقوی،م.1373،" خصوصی سازی در برنامه اول توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه تحقیقات مالی شماره 1.

  جعفر زاده شانقی،م. 1389،"بررسی رابطه بین نسبتهای اهرمی، فعالیت و سودآوری با هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر تهرانی رضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

  جهانخانی،ع. و پارسائیان،ع. 1388،"مدیریت مالی"، جلد دوم، انتشارات سمت.

  حسینی،م. و حمید صفری،1387،"بررسی و تحلیل نتایج خصوصی سازی در  شرکتهای واگذار شده بانک صنعت و معدن با رویکرد سنجش عملکرد " فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 48 پاییز 1387 صفحه 267-231.

  خاکی،غ.1384،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب.

  سربندی فراهانی،م.1389،"در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  طالب نیا، ق.و حمید محمد زاده سالطه،1384،"تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها" فصلنامه تحقیقات مالی شماره 19، 97.

  طاهری، شهنام، 1383،"بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها"، نشر هوای تازه.

  عبده تبریزی،ح. و پرویز مشیر زاده مؤیدی،1371،"مدیریت مالی"، چاپ دوازدهم.

  علیئی،ح. و احمد نوری.1387،"آمار و احتمالات کاربردی"، نشر نویسنده.

  غلامی،ع. 1385،"ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای خودرو سازی   در ایران به کمک زیر گروههای جبرانی MADM "، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  فرج پور سرایی،م. 1386،"بررسی خصوصی سازی در صنعت بیمه از دیدگاه کارکنان بیمه در سال 87-86 "، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

  قالیباف اصل،ح. و فریبرز رنجبر درگاه،1384،"بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتها- تجربه خصوصی سازی در ایران"، فصلنامه تحقیقات مالی شماره 19، 117.

  قدسی پور،ح.1387،"فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

  معبودی،ح.1389،"بررسی رابطه تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  منطقی،خ.1385،"بررسی عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار (گروه منتخب)"،مجله پژوهشنامه اقتصادی،شماره 20، 234-215.

  مهرگان،م.1387،"پژوهش عملیاتی پیشرفته"،نشر کتاب دانشگاهی.

  نوری، ع ، 1389، " بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای سنجش عملکرد " ،  پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسن جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  یحیی زاده فر،م.1389،"ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار"،نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره 59، 128-113.

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Bernardo Bortolotti,Juliet D Souza,Marcella Fantini and William  L.Magginson(2000).”Sourses of performance Improvement In privatized firms”.www.urban.org.

  Narjess Bobakari,Jean Cloud Cosset.(1994)."Public Policy for the private sector.privatization in Developing countries”.November 1998.An Analysis of the performance of Newly Privatized Firm,Note No  156".www.worldbank.org.

  Ramamurti,R,(2000), “A multivariate model of privatization emerging economies”,Academy of management Review 25.pp.525-550.

  William L.Magginson,Robert C.Nash,and Matthius Van Randenborgh.(1996)" the privatization Devidend : A World Wide Analysis of the financial and operating performance of Newly Privatized firms,” Note No 68".www.worldbank.org.

  Zhangkai HUANG, Kun WANG " Ultimate privatization and change in firm performance : Evidence from china " China Economic Reviwe 2010, ARTICLE IN PRESS


موضوع پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , نمونه پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , جستجوی پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , فایل Word پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , دانلود پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , فایل PDF پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , پروژه در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , پروژه درباره پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد 1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی 2 . رویکرد تلفیقی مانند ...

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش سیاستگذاری رساله دکتری چکیده مطالعات انجام شده در مورد استراتژی­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­های ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش: بازاريابي بين الملل  سال تحصيلي:1391-1390 چکيده : اين تحقيق با هدف بررسي راهکارهاي جذب سرمايه گذاري و موانع آن در توسعه صنعتي از

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری سازی پژوهش، امتناع می کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید، می دانستند. تا اینکه دانش به منشأ منحصر به ­فرد مزیت رقابتی تبدیل شد. امروزه دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) مدیریت دولتی گرایش مالی فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

ثبت سفارش