پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران

word 1 MB 32316 250
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۹,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است  و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

  برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی  سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

  یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد. 

  وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

   

   

  مقدمه:

  با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و...  از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و مهندسی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ،  دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) [3] .  یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) [4]  

  -1)مقدمه

  تایلز [1]( 2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند وبه آنها عنوان مالکیت معنوی[2] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است ، برخی موارد از آنها در ترازنامه منعکس می شود ولی سایرداراییهای نامشهود که شامل سرمایه فکری است و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمی شود ، معمولا در ترازنامه منعکس نمی شود (چان ،2009،ص9)[3] . فاصله زیاد بین ارزش دفتری[4] و ارزش بازاری[5] شرکت ها ، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد کرده است ( لیو ،2002،ص14)[6].

  طبق نظر "بونتیس [7]" اکثر کشورهای مختلف دنیا ( از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روشهای سنتی حسابداری مالی  هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد  گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری  بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،2009،ص5) [8]  .

   در این رابطه ، سرمایه فکری [9]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران وکارگزاران  وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این  تحقیق  می توانند  با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها  ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی کنند.

   

  2-1) بیان مسئله تحقیق

  در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات "پن روس[10]" مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید ،  بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود [11]به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریتشده است.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی ،1386،ص25)4.

  Abstract:

  Organizations are getting into a knowledge-based economy are economic, in which knowledge and intangible assets as the most important competitive advantage of organizations are recognized. One of the components of intangible assets intellectual capital is an important effect on performance and implementation of strategic organization is therefore to identify, measure and manage intellectual capital has particular importance and value to all organizations is.

  Measure intellectual capital categories are presented, one of these categories by Palyk (PULIC) called VAIC (value-added intellectual capital) proposed that three components of physical capital efficiency, effectiveness and efficiency of human capital investment is structured be. In this study, based on the model first VAIC, the value of intellectual capital in listed companies in Tehran Stock Exchange for seven-year period 1380 till 1386 and then calculated the relationship between intellectual capital components and the efficiency of financial companies has been assessed. To calculate the financial performance of the eight financial indicators of financial performance in five groups representing the market value, profitability, activity, investment returns, based on value creation has been used. In this study, statistical  methods used for data analysis, multiple regression and correlation coefficients are. Includes 73 companies selected as a continuous period of 7 years for which firm size as control variable is considered.

  Results indicated a significant positive relationship between intellectual capital and corporate financial performance and positive impact on levels of firm size having intellectual capital and financial Mlmrd is. Considering these results can be attention managers, shareholders, investors and other interest groups to attract resources and capabilities within the organization and utilization of this model for higher financial returns and access to value companies, proposed.

  Key words: intellectual capital, financial performance, firm size, multiple regression, Tehran Stock Exchange

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1)مقدمه. 4

  2-1) بیان مسئله تحقیق. 5

  3-1) چارچوب نظری. 7

  4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش. 8

  5-1) اهداف پژوهش. 9

  1-5-1) اهداف علمی تحقیق. 9

  2-5-1)اهداف کاربردی تحقیق. 10

  6-1 )فرضیه های تحقیق. 10

  7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش : 11

  فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه. 16

  2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری. 18

  1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری. 20

  3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری. 21

  1-3-2) ادوینسون و مالونه  22

  2-3-2)روس و همکارانش. 23

  3-3-2) بونتیس. 23

  4-3-2) بروکینگ. 24

  5-3-2) سویبی. 25

  6-3-2) استوارت. 26

  7-3-2) یوستک و همکارانش. 26

  8-3-2) پتی. 27

  9-3-2) چن و همکارانش. 27

  10-3-2) پتی و گویتر. 29

  11-2-2) هانناس و لوونداهل. 30

  12-3-2) طبقه بندی مر و اسچوما. 32

  13-3-2) لیم و دالیمور. 32

  14-3-2) طبقه بندی نورتون و کاپلان. 33

  15-2-2) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 33

  4-2)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: 34

  1-4-2) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 34

  1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادی: 35

  2-1-4-2) کارت نمره متوازن: 35

  3-1-4-2) ترازنامه نامرئی: 36

  4-1-4-2) کنترل دارایی های ناملموس: 36

  5-1-4-2) روش جهت یابی تجاری اسکاندیا: 37

  6-1-4-2) شاخص سرمایه فکری: 37

  7-1-4-2) نرخ بازده دارایی ها : 38

  8-1-4-2) روش تشکیل سرمایه بازار: 38

  9-1-4-2) کارگزار تکنولوژی : 39

  10-1-4-2) روش سرمایه فکری مستقیم: 39

  11-1-4-2) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: 40

  12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فکری. 40

  13-1-4-2) کیوی توبین 42

  14-1-4-2) هوش سرمایه انسانی. 43

  15-1-4-2) مدل کارگزار فناوری. 43

  16-1-4-2)روش ارزشگذاری جامع. 44

  2-4-2) ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری. 44

  3-4-2) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن  46

  1-3-4-2) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری. 46

  2-3-4-2) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه. 46

  3-3-4-2) روش های برگشت دارایی ها. 46

  4-3-4-2) روش های کارت امتیاز. 47

  5-2) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها. 53

  1-5-2) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک. 53

  2-5-2)  شاخصهای عملکرد مالی. 55

  6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق. 65

  1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل. 65

  2-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

  3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 76

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق

  1-3 )مقدمه. 79

  2-3) روش تحقیق. 79

  3-3) قلمرو تحقیق. 80

  4-3 )روش های گردآوری اطلاعات. 80

  5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات. 81

  6-3) مدل مفهومی تحقیق. 82

  6-3 )جامعه  آماری تحقیق. 83

  7-3) آزمون فرضیه ها. 84

  8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها. 85

  1 -8-3) آزمون همبستگی. 85

  2-8-3 )رگرسیون چندگانه. 86

  3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86

  4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

  5-8-3 )چند هم خطی 87

  9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88

  10-3 ) متغیر های تحقیق : 97

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4) مقدمه. 99

  2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها. 100

  3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق. 102

  1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 103

  4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104

  1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105

  2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106

  1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107

  2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111

  3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت  ارزش بازارهر سهم به عایدی(P/E) شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114

  4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 119

  3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری  بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت  وجود دارد. 120

  4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 124

  5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 128

  1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین  مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص ROE  از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128

  2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین  مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132

  3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 136

  6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی EVAبعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 137

  7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت  بامیانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری  وجود دارد. 142

  8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها. 144

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5 )مقدمه. 146

  2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها. 146

  1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147

  2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147

  3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم. 148

  4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول. 149

  5-2-5 )فرضیه اصلی دوم. 149

  6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150

  7-2-5)فرضیه اصلی چهارم. 150

  8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 151

  9-2-5)فرضیه فرعی پنجم. 151

  10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم. 152

  11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152

  12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153

  3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق. 154

  4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق. 154

  5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 155

  6-5 )محدودیت های تحقیق. 155

  پیوست ها

  پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158

  پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS. 161

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 174

  منابع لاتین: 176

  چکیده انگلیسی: 178

   

  منبع:

   

   

  Appuhami R. ,2007, “The impact of intellectual capital on investors Capital Gain On Shares: An empirical investigation in Thai banking finance & insurance sector”. Journal of internet Banking and commerce, April 2007, Vol.12, No.1,www.arraydev.com /commerce/jibe/,

  Bontis, N. ,1998,, “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models” ,Management Decision, Vol. 36 No. 2,pp.63-76.

  Bontis, N. ,2000,, “Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital”. Available at: www.business.mcmaster.ca ,accessed 22 June 2004,.

  Brooking, A. 1997. Management of intellectual capital. Long Range Planning 30 ,3,: 364-5.

  Chen Goh P.,2005,, “intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia” ,Journal of intellectual Capital, Vol.6, No.3, 2005 pp.385-396 ,www.emeraldinsight.com /1469-1930.htm,

  Chin Chen M. , Ju Cheng S. Hwang Y, ,2005,, “An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms” market value and financial performance” Journal of intellectual Capital, Vol.6, No.2,2005 pp.159-176 ,www.emeraldinsight.com /1469-1930.htm,

  Edvinsson, L, Malone,M.S ,1997,.Intellectual capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. Harper Business, New York. 

  Kaplan, R.S, and D,P.norton. 1996. Using the balanced scorecard as a strategic management system.  Harvard Business Review ,January February,: 75-85.

  King Hang Chan , ,2009,  "Impact Of Intellectual Capital On Organizational  Performance",Emerald,Vol.16, No.1,2009,pp.4- 21 ,www.Eemeraldisight.Com /0969-6474.Htm,

  Kujansiveu P, Lonnqvist A. ,2005,, “The value inefficiency of intellectual Capital, update January 23.2006.

  Lev,B,2001,, Intangibles. Management, Measurement, and Reporting, Brookings Institution Press, Washington. D.C.

  Marr ,B, Schiuma, G. ,2001, Measuring and managing intellectual capital and knowledge assessing new economy organizations. In Bourne, M.,ed,. Handbook of performance Measurement. GEE Publishing Ltd, London.

  Petty. R. and J. Guthrie. 2000. “Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management” Journal of Intellectual Capital, 1 ,2,, pp. 155-176

  Pew Tan H. Plowman D. Hancock P.,2007,, “Intellectual capital and financial returns of companies”, Journal of intellectual capital , Vol.8. No.1, 2007 pp. 76-95 ,www.eemeraldisight.com/1469-1930.htm,

  Pulic , A , ,2002,, "an accounting tool for ic management"available at : http://www.measuring-ip.at/papers/ham99txt.html

  Pulic, A.2000.MVA and VAICTM Analysis of randomly Selected Companies from FTSE 250. Austrian Intellectual capital Research center, Graz-London.

  Sullivan P. ,2000,, Value-driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Wiley.

  منابع فارسی:

   

  انوری رستمی ، ع و حسن سراجی ،1384، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزی بازر سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار" ، بررسی های و حسابرسی،شماره 39، صفحه 49- 62.

  انوری رستمی ، ع،  1384،"سنجش سرمایه فکری و برسی روابط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران" ،  بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 39 ، صفحه 49-62.

  انوری رسمتی ، ع و همکاران،1382 ، "ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکت ها" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 34 ، صفحه 51-75.

  جعفری ، م و همکاران، 1387 ، "بازنگری مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری : یک رویکرد کل نگر"،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، صفحه 1 الی 13.

  حافظ نیا ،م.ر.، 1386،"مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی" ، چاپ چهارم ، انتشارات سمت.

  خاکی ، غ.م.، 1388، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" ، چاپ پنجم ، انتشارات بازتاب.

  رهنمای رودپشتی  ، ف و هدا همتی، 1388، "بررسی ارتباطبین سرمایه فکری با متغیر های نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی" ،مطالعات مالی، شماره دوم ، ، صفحه 111 الی 134.

  فلاحتی ،ع،1386 ، "بررسی محتوای اصلاعاتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد در برابر سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیارهای اقتصادی"، پایان نامه ،استاد راهنما دکتر خوش طینت ،موسسه عالی بانکداری ایران، ارشد حسابداری.

  گلدی صدقی، ا ، 1386،"بررسی رابطه میان سرمایه های فکری و بازده مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه ،  دانشگاه علی آباد کتول ، ارشد مدیریت دولتی.

  مدهوشی ، م و مهدی اصغری نژاد امیری  ، 1388، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها، برررسی حسابداری و حسابرسی" ،شماره 57 ، صفحه 101 الی 116 .

  نمازی ، م و شهلا ابراهیمی، 1388 ، "بررسی تا ثیر سرمایه فکری برعملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار" ،تحقیقات حسابداری ، شماره چهارم ، صفحه 4 الی 25.

  یزدانی، ح.ر،1385،"بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشترک ) و اثرات سرمایه ها برعملکرد شعب بانک ملت استان تهران" ، پایان نامه ، دانشگاه ترتبیت مدرس ،ارشد مدیریت دولتی.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد) (M.A رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش مالی) چکیده: امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌ های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌ های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

ثبت سفارش