پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ

word 3 MB 32318 213
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده

  در این تحقیق، روابط بین معیار های غیر مالی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعیین گردید و پرسشنامه‌ای ‌حاوی 34 سؤال جهت سنجش معیار غیرمالی رضایتمندی مشتریان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها ازآزمون t تک نمونه‌ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آماره‌های t  و F استفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (0/16) SPSS2 و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که  علی رغم بالا بودن میزان رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضایتمندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه)  (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

  مقدمه:

  پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (بلحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون(بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص کند، علاوه بر اینها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع‌ترین و کاملترین روش‌های موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌های آن استفاده می‌نماید روش کارت ارزیابی متوازن می‌باشد. روش مزبور با تأکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری مالی، مشتری، فرایندها و رشد و یادگیری سازمانی، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل می‌شود نسبت به تهیه معیارها و شاخص‌های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آنها و بر اساس برنامه‌های عملیاتی مصوب صورت می‌پذیرد. با توجه به اهمیت مشتریان شرکت‌ های بیمه که اصلی‌ترین سرمایه این شرکت‌ها به شمار میروند در تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی ایشان بر درآمد شرکت ‌بیمه مکمل درمان می‌پردازیم.

   

   

  مقدمه

  با توسعه نوآوری‌های جدید در رابطه با بهبود مداوم در سه دهه اخیر، نقش حسابداران از اندازه‌گیری و گزارشگری فعالیت‌های واحد تجاری به همکاری در علم مدیریت و بازاریابی، مالی و سایر حرفه‌هایی که نوآوری‌های مدیریت مدرن را به کار می‌برند گسترش یافته است. برخی از نوآوری‌ها شامل هزینه‌یابی بر مبنای هدف، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن، ‌شش سیگما و تولید انبوه بر اساس سفارش مشتری است. شرکت‌ها اکنون از عصر رقابت صنعتی به عصر رقابت اطلاعات گام نهاده اند. در عصر صنعتی، سیستم‌های مالی در شرکت‌ها توسعه می‌یافت تا سرمایه مالی و فیزیکی به صورت کارا تخصیص یابد و تحت کنترل قرار گیرد. معیارهای مالی مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می‌توانند اثر بخشی و کارایی بخش‌های عملیاتی، که از سرمایه مالی و فیزیکی برای خلق ارزش استفاده می‌کنند،‌را ارزیابی کنند. در عصر اطلاعات بسیاری از فرضیات اساسی عصر رقابت کنار گذاشته شده است. شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند تنها با استقرار تکنولوژی جدید مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مزیت رقابتی بادوام به دست آورند. در عصر اطلاعات شرکت‌ها چه تولیدی و چه خدماتی نیاز به توانایی‌های جدید برای موفقیت دارند. توانایی شرکت در بهره برداری از دارایی‌های نامشهود بسیار مهمتر از مدیریت دارایی‌های مشهود و فیزیکی است. دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا ارتباط با مشتریان را توسعه داده و با ارائه مؤثر و کارای خدمات، وفاداری مشتریان موجود را حفظ کرده و مشتریان جدید جذب نمایند. و از جمله معیارهای غیر مالی که در بسیاری از تحقیقات رابطه آن بر معیارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است، رضایتمندی مشتریان می‌باشد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق اشاره شده  و همچنین اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم و چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تبیینی و فرضیات تحقیق نیز اشاره گردیده است و در ادامه تاریخچه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژها و اصطلاحات آمده است.

   

  2-1 بیان مساله تحقیق

  اهمیت معیارهای غیر مالی بر سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها و واحدهای گوناگون شرکت‌ها و تأثیر معیارهای غیر مالی بر معیارهای مالی و تحقیقاتی که در گذشته صورت پذیرفته است نشان دهنده شواهدی در رابطه با ارتباط رضایتمندی مشتریان و عملکرد های مالی آتی می باشد. چندین تحقیق و بررسی صورت پذیرفته که نشان دهنده ارتباط مثبت بین رضایتمندی مشتریان و عملکردهای مالی آتی بوده است. در حالی که دیگر تحقیقات و بررسی‌ها نشان دادند که تاثیر مالی رضایتمندی مشتریان در صنایع و شرکت‌ها متفاوت و مختلف است. با توجه به رقابت بوجود آمده در میان شرکت‌های بیمه در صورت عدم شناخت عوامل مؤثر بر درآمدها، گاه این شرکتها با کاهش در آمدها روبرو می شوند که بعضاً ممکن است کیان شرکت را به خطر بیندازد. چنانچه بیمه گر در ارزیابی عوامل ناموفق باشد، امکان از دست دادن درآمدهای فعلی و حتی درآمدهای آتی وجود دارد. از جمله این موارد اینکه شرکت‌های بیمه گر با از دست دادن قراردادها و بیمه شدگان فعلی خود مجبور به جبران ظرفیت خالی  بوجود آمده می باشد، این موضوع به دو صورت بر درآمد این شرکت‌ها تاثیر می گذارد اول اینکه این شرکت‌ها مجبور می شوند جهت بدست آوردن بیمه شدگان جدید و درآمد‌های جدید درصدی از درآمد خود را بعنوان حق‌الزحمه نمایندگان بابت بازاریابی بپردازند. 

  Abstract:

  this study represent the relation ship between non financial standard and the financial functions of health complement insurance firms. In this study, The satisfaction criterion of customers represents as non financial standard and firm outcome repranants as financial standard. Statistical population is select as the branches of " Atiye sazabne Hafez insurance firm" in our country. That by use of sample select formula for a unidentified subject sample version identified 696 case and a questioner publisheyith 34 quastion for evalution nonfanancial standard of custumer satisfaction and 175 answerer published too, Them 89% of them selected.   

  For hyplthesis tests used of single t-test and evalution of correlation coefficient and regression analyze and also used of F and T. For statistical analyze used of SPSS2 (66.0) and STATISTICA (8.0) soflwars. The results shows that despite of higher’s customer’s satisfaction in all branches, satifactories factors (the degree and styles of promise and bonde). (and quality position on insurance firm), there is no meaning full relation with outcomes, firm.

 • فهرست:

   

  چکیده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 4

  2-1 بیان مساله تحقیق.. 5

  3-1 تاریخچه مطالعاتی.. 6

  4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

  5-1 اهداف تحقیق.. 10

  6-1 فرضیات تحقیق: 11

  7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 11

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  2- مقدمه. 15

  1-2 ارزیابی عملکرد. 16

  1-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی.. 16

  2-1-2 ارزیابی متوازن.. 17

  3-1-2 کارت ارزیابی متوازن.. 17

  2-2 رضایتمندی.. 19

  1-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی.. 19

  1-1-2-2 مدیریت بازاریابی.. 19

  2-1-2-2  بازاریابی خدماتی.. 20

  3-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی.. 20

  2-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان.. 22

  1-2-2-2  تعریف مشتری.. 22

  2-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری.. 23

  3-2-2-2 اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری.. 24

  4-2-2-2 سنجش رضایت مشتریان.. 25

  5-2-2-2 مزایای دستیابی به رضایتمندی مشتری.. 25

  6-2-2-2 رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 26

  3-2-2 طبقه بندی مدلهای شکل گیری رضایتمندی مشتری.. 26

  4-2-2 مفاهیم نوین در مشتری گرایی.. 30

  1-4-2-2 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری.. 30

  2-4-2-2 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان.. 30

  3-4-2-2 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانها 31

  5-2-2 باشگاه مشتری.. 32

  1-5-2-2 تعریف باشگاه مشتری.. 32

  2-5-2-2 اثرات حفظ کنندگی یک باشگاه مشتری.. 33

  3-5-2-2 زنجیره حفظ کنندگی باشگاه مشتری.. 33

  6-2-2 ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری.. 34

  1-6-2-2 مقیاس سروکوال(کیفیت خدمات): 35

  2-6-2-2 مدل فنی / عملیاتی کیفیت خدمات: 36

  3-6-2-2 مدل کانو. 37

  7-2-2 نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه گذاران.. 38

  8-2-2 اهمیت رضایت خریدار (بیمه گذار) 42

  9-2-2 انواع بازار بیمه و رضایت بیمه گذار. 43

  10-2-2 شیوه‌های ابراز نارضایتی.. 46

  1-3-2 تاریخچه بیمه. 48

  2-3-2 سیر تحول بیمه. 48

  3-3-2 آغاز حرفه بیمه گری.. 49

  4-3-2 لویدز لندن.. 49

  5-3-2 تاریخچه بیمه در ایران.. 50

  6-3-2 تعریف واژه بیمه. 52

  7-3-2 نقش بیمه. 52

  8-3-2 تقسیم بندی انواع بیمه. 54

  1-8-3-2 بیمه‌های اجتماعی.. 54

  2-8-3-2 بیمه‌های بازرگانی.. 55

  9-3-2 علل نیاز انسانها به بیمه‌های اشخاص.... 56

  10-3-2 تفاوتهای بیمه‌های درمانی اختیاری با بیمه‌های درمانی اجباری.. 56

  11-3-2 بیمه‌های درمانی.. 58

  1-11-3-2 بیمه‌های فردی.. 58

  2-11-3-2 بیمه‌های گروهی.. 58

  12-3-2 عامل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی.. 59

  13-3-2 پوشش فردی در برابر پوشش گروهی.. 59

  14-3-2 خصوصیات بیمه‌های گروهی.. 60

  15-3-2 وضع بیمه درمانی در کشورهای مختلف.. 62

  16-3-2 خطر موضوع بیمه درمانی.. 63

  17-3-2 صورت‌های مختلف بیمه‌های درمانی از جهت وسعت پوشش آنها 63

  18-3-2 نهاد نظارت بر بیمه درمان در ایران.. 64

  19-3-2 بیمه درمان مکمل در ایران.. 66

  20-3-2 ساختار بیمه درمان مکمل.. 67

  21-3-2 چگونگی صدور بیمه‌های درمانی.. 67

  22-3-2 هدف از صدور بیمه نامه درمانی: 68

  23-3-2 بیمه‌های درمانی و طرح‌های مختلف آن: 68

  24-3-2 قرارداد بیمه. 69

  1-24-3-2 مشخصات قرارداد‌های بیمه. 70

  25-3-2 بیمه نامه. 71

  26-3-2 ریسک یا خطر در بیمه. 73

  27-3-2 بیمه اتکایی - ریسکهای بیمه درمانی.. 74

  28-3-2 اصول حاکم بر قرارداد‌های بیمه. 74

  29-3-2 تورم و بیمه. 77

  1-29-3-2 اثر تورم در خسارت.. 77

  2-29-3-2 اثر تورم در حق بیمه. 77

  30-3-2 مبنای تعیین حق بیمه مکمل درمان(درآمد) 78

  4-2 تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده. 79

  1-4-2 پیشینه داخلی تحقیق.. 79

  2-4-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 82

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه. 86

  2-3 - روش تحقیق.. 86

  3-3 قلمرو تحقیق.. 87

  1-3-3-قلمروموضوعی: 87

  2-3-3 قلمرومکانی: 87

  3-3-3 قلمروزمانی : 87

  4-3 روش‌های گردآوری اطلاعات.. 87

  5-3 مدل تبیینی تحقیق.. 88

  6-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 88

  7-3 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 90

  8-3 جامعه ونمونه. 91

  9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 92

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4-‏ مقدمه‏. 96

  2-4 توزیع فراوانی پاسخ ها 96

  3-4 شاخص های آمار توصیفی.. 98

  1-3-4 متغیرهای مستقل.. 99

  2-3-4 آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه. 102

  4-4 آزمون فرضیه ها 103

  1-4-4 تجزیه و تحلیل  فرضیه فرعی اول.. 104

  3-4-4 تجزیه و تحلیل  فرضیه فرعی سوم. 110

  5-4 خلاصه نتایج بدست آمده. 117

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه. 119

  1-2-5-نتیجه فرضیه فرعی اول : 119

  2-2-5-نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم : 120

  3-2-5-نتیجه فرضیه فرعی سوم : 121

  4-2-5-نتیجه فرضیه اصلی : 121

  3-5  بحث و نتیجه گیری کلی.. 122

  4-5  پیشنهادها 123

  1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های فرضیات تحقیق.. 123

  2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 124

  5-5  محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق.. 125

  پیوستها

   پیوست الف) پرسشنامه: 127

   پیوست ب) جداول آماری: 131

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 157

  منابع لاتین: 160

  چکیده انگلیسی: 161

   

  منبع:

   

   

  آجری،خ،‌ 1352،" بیمه در ایران"، تهران، انتشارات فاروس

  آذر،ن،1388، "بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: شرکت های بیمه دولتی شعب استان تهران)" ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  احمدی،الف،1380، "خود آموز بیمه"، دانشگاه فرودسی، چاپ اول، مشهد.

  احمدی ،م، 1382، "کلیات بیمه"، انتشارات محقق، تهران

  ایران نژاد، م و همکاران، 1378، "سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل"، تهران، انتشارات بانک مرکزی .

  اوترویل ژان،ف، مترجمین عبدالناصر همتی و علی دهقانی ،1388، "مبانی نظری  عملی بیمه"،ناشر پژوهشکده بیمه، تهران.

  بلویان تهرانی،م، 1376،"بازاریابی و مدیریت بازار"، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران .

  پایدار،م،1386، «بررسی راهکارهای بهبود سود آوری بیمه های تکمیلی درمان "مطالعه موردی در شرکت بیمه آسیا"»،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

  تریسی، م و همکاران، ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد، 1375،" راهکارهای پیشتازان بازار"، موسسه خدماتی فرهنگی رسا.

  ثبات مدار،غ، 1374، "مدار تولید بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه"، سال هشتم، شماره4.

  حاجی گل، الف، 1385،"معرفی الگوی اندازه گیری شاخص رضایت مشتریان"، مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت در تهران.

  حسن زاده کریم آباد ،ح.ر، 1377، "بررسی عوامل رضایت خاطر بیمه گذاران با تأکید بر بیمه های خوادث و درمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  جعفری، م و همکاران، 1379،"ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر"، انتشارات موسسه فرهنگی رسا، چاپ اول، تهران.

  دستباز، ه،1377،" اصول و کلیات بیمه های اشخاص"، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، چاپ اول.

  روستا، الف، 1378، "مهمترین تفاوت های خدمت با کالا در مدیریت بازاریابی"، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره 5.

  رابینز. الف،1374، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، "رفتار سازمانی"، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374، 3ج. ج1، ص 289.

  روستا، الف و همکاران، 1376،" مدیریت بازاریابی"، انتشارات سمت، تهران ، چاپ دوم.

  زنجیردار،م و همکاران،1387،"کارت ارزیابی متوازن،رویکردی نظام گرا در مدیریت استراتژیک"، نشریه حسابدار، سال بیست و سوم، شماره یکصدو نود و نه .

  زارع حسین، 1384، "بیمه مکمل درمان"، سازمان بیمه خدمات درمانی، تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی .

  ساموئل، ک، ترجمه حسین حسین زاده ،1379،« مدیریت کیفیت جامع نگرش منسجم»، انتشارات دیبا.

  سجادی علی اکبر، 1377،" نقش رضایت مشتری در تجارت"، فصلنامه مدیریت، شماره 22

  سرمد ،ز و همکاران،1381، "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، چاپ ششم، نشرآگاه.

  سیمونر فیتزو همکاران، ترجمه سید محمد اعرابی و داود یزدی، 1382، "مدیریت خدمات، استراتژی عملیات و تکنولوژی اطلاعات"،  موسسه مطالعات و پژوهش ای بازرگانی .

  شیبانی ا.ع، 1336، "مقدمه ای بر اصول بیمه"، مدرسه عالی بیمه.

  شیبانی ا.ع، 1352،" تاریخچه پیدایش و تحول بیمه"، مدرسه عالی بیمه تهران.

  غفوری ،س.م، 1382،«بررسی عوامل موجد رضایتمندی بیمه گزاران از مدیریت بیمه های درمان شرکت سهامی بیمه دانا شهر تهران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  کریمی، الف،1372،" بازار یابی بیمه"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 32.

  کریمی ، الف،1387، "کلیات بیمه"، تهران، بیمه مرکزی، انتشارات بیمه مرکزی، چاپ یازدهم .

  کریمی ، الف،1373،" کلیات بیمه"، تهران، بیمه مرکزی، انتشارات بیمه مرکزی ، چاپ دوم.

  کارخانه ای بهرام و همکاران،‌ 1381، "روش های جذب مشتری و بهبود مدیریت"، چاپ اول، تهران.

  کاتلر فلیپ،‌ 1379، ترجمه بهمن فروزنده، "اصول بازاریابی"، تهران، انتشارات فروردین . 

  کاوسی،م.ر. و همکاران،1382،" روش های اندازه گیری رضایت مشتری"، تهران، انتشارات سبزان.

  کوننتز الف و همکاران، ترجمه طوس و همکاران، 1374،" اصول مدیریت"، ‌ تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  کیقبادی ، پ و حسن ستاری ، 1354،" آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران، دانشگاه تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .

  گلستانی، خ، 1378،«مقاله قهرمان کیفیت» ، مجله مدیریت، تهران، شماره 39.

  قائد امینی، ح،1377، «تعیین عوامل موثر بر رضایت بیمه گزار و افزایش فروش شرکت های بیمه "با تاکید بر بیمه اموال"،پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  لاواک ،ک، ترجمه اردشیر تاج زاده، 1382، "اصول بازاریابی و خدمات"،تهران، انتشارات سمت.

  لقائیان،س، 1386،" بررسی روشهای افزایش سطح رضایتمندی خریداران پوشش های بیمه بدنه اتومبیل در شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.

  مارگارت ای، ل، ترجمه مهدی قاسمی و رضا خانی، 1382،«گزیده واژه شناسی بیمه درمان»، 1382، تهران .

  مجتهدی،پ،1376، "مارکتینگ و مارکتینگ بین المللی"، انتشارات شیرین، تهران .

  مردانی،ع،1382، "بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر درآمد شرکت های بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  نادران، الف،1379،" تأثیر خصوصی سازی و آزادسازی صنعت بیمه بر کارایی صنعت بیمه و شرکت های فعال در آن"،‌ فصل نامه صنعت بیمه، سال پانزدهم. ویژه پائیز.شماره 59.ص57-72

  نمازی،‌ م و امیر رضا رمضانی،1382،"ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 19، شماره 2.

  وفائی نجار ،ع، 1388،«بیمه مکمل درمان»، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد.

  ونوس ، د . و همکاران،1381،" بازاریابی خدمات بانکی"، نشر نگاه دانش.

  ونوس ،د.  و همکاران، 1380، "روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایرانی"، تهران، انتشاران نگاه دانش.

  هورویتز، ژ، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی،1380،" هفت کلید استراتژی خدمات".

  هیل،ن، ترجمه محمد رضا اسکندری ،1384،"اندازه گیری رضایت مشتری"،  تهران، موسسه خدمات فرهنگی، رسا.

  منابع لاتین:

   

  Coueland Bovee, Johan v.1992, Thill, Marketing , (Magraw-Hill, New york.

  Banker.r.d. ،r.mashruwala ، 2007، the moderating role of competion in the relationship between non financial measures and future financial performance ، contemprory accounting research 24(3)

  Evans , Joel R. & Barry Bermn, Marketing, 7th, ed, (U.S.A. Prentic-hall 1997, )pickreu- jessef) , (group helth insurance) , 3 rd . ed (u.s.a, macmillan, inc, 1992, Kotler philp, "marketing management ",(8thed. New jerky: engl wood cliffs, prentice-hall, inc.

  Hirsch, jr. m . l . , 2000, advanced management accounting. Secnd edition, southern lllinois university at Edwardsville: Thomson learning.

  Kaplan , R. S. and d. p. Norton ,1992, " the balanced scorecard measures that drive performance. " harvard business review ,jan-feb,

  Kotler philp and armstrang gary ,2006 , "principles of marketing" (11ed) , new jersy: prentice hall  

  Kotler,  philp, 1994, "marketing management"(8thed), new jersy: prentice hall 

  Lovock cheristooher, wright lauran, 1999, "principles of service marketing and management", new jerky : printice hall.

  Nair, M , 2004 , essentials of balanced scorecard. John wiley & sons, inc., hoboken, new jersey

  Michael knie- Anderson, the relationship between customer satisfaction, customer loyalty and customer prifitability, 2002

  Reedeer Robert R. and Other, Industrial Marketing,1991, (Prenice – hall , second Edition.

  Xiaoling Chen Clara و،2008، " Who Really Matters? Revenue Implications of Stakeholder Satisfaction in a Health Insurance Company"، AAA ,Management Accounting Section (MAS) Meeting.


موضوع پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, نمونه پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, جستجوی پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, فایل Word پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, دانلود پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, فایل PDF پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان (مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این تحقیق، روابط بین معیار های غیر مالی و عملکرد مالی شرکت‌ های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین ...

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده رضایتمندی مشتری یعنی تأمین کامل نیازها و خواسته‌های او درست در همان زمان و یا همان روشی که او می‌خواهد.مدل های مختلفی برای بررسی رضایتمندی مشتریان در صنعت بیمه دنیا بررسی شده است. هدف این تحقیق بررسی رضایتمندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی رشت در پنج سطح، پاسخ گویی، تکریم، ...

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) چکیده شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و... تاثیر بسزایی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا ...

فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که شتابان به سوی جهانی شدن گام بر می دارد و در این رهگذر عرضه یک محصول در یک سیکل جهانی صورت می گیرد.تحولات در دنیای امروزی بیشتر از همه کشورهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که دارای اقتصاد تک محصولی هستند(مانند نفت). در دنیای امروزی نفت نقش خود را بعنوان طلای سیاه از دست داده است. دوران کنونی وارد دوران مشتری مداری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان می باشد. جامعه آماری شامل 28 شعبه در صنعت بیمه است. حجم نمونه 20 شعبه (شامل مدیران 20 شعبه و 20 نفر مشتری از هر شعبه در مجموع 400 مشتری) می باشد. روش تحقیق توصیفی و با روش میدانی و داده ها از طریق پرسشنامه های ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

ثبت سفارش