پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 538 KB 32321 191
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۸,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین  عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار  EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار  SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی  می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت  درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.

  واژه های کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمرکزمالکیت،مدیریت سود

   

   

  مقدمه:

  ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این  گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان  با تشویق این گروه به  سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع  اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی  ارتباط  بین  عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته  شده  در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

  1 مقدمه

   ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی[1]معروفند، می باشد.  سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56).[2] عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)[3].

  در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی [4]و تمرکز مالکیت [5]با مدیریت سود [6]در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

   

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

  1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی

  تحقیقات خارجی

  جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.

  آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133  شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب  مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .

  آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا  درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.

  درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند

   

   

  Abstract:

  Empirical studies have investigated the effect of attitude and behavior on IT acceptance in organizations,but yielded ambiguous results. Possibly they have not effectively accounted for themoderating effects of experience gained through direct interaction with the target technology. We examined the moderating effect of the length of direct experience on IT acceptance relationships and constructs. Using multi-group invariance analysis, we demonstrated that relationships between key IT acceptance constructs differed,depending on the user’s experience. The incorporation of direct experience can lead to convergent results and contribute to further understanding of the process. We discuss some implications from the knowledge that IT use is a dynamic process and suggest that IT management must account for direct experience in their decision making.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی  5

  2-2-1  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی. 11

  3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود. 15

  3-1 بیان مسئله. 19

  4-1 چهار چوب نظری تحقیق. 21

  5-1 ضرورت انجام  تحقیق. 22

  6-1 فرضیه های تحقیق. 23

  7-1 اهداف تحقیق. 24

  8-1 حدود مطالعاتی. 24

  1-8-1  قلمرو  مکانی تحقیق. 24

  2-8-1  قلمرو زمانی تحقیق. 24

  3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 24

  9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 25

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 28

  2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29

  1-2-2 تئوری ساختار مالکیت. 29

  2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی. 29

  3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 32

  4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. 33

  5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده. 34

  1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ. 36

  2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک. 36

  3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی. 37

  6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه. 37

  7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار. 38

  8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات. 42

  9-2-2 اهمیت  حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی. 45

  10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. 46

  11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات. 47

  12-2-2  تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام. 48

  13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس. 49

  14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار اچکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی  5

  2-2-1  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی. 11

  3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود. 15

  3-1 بیان مسئله. 19

  4-1 چهار چوب نظری تحقیق. 21

  5-1 ضرورت انجام  تحقیق. 22

  6-1 فرضیه های تحقیق. 23

  7-1 اهداف تحقیق. 24

  8-1 حدود مطالعاتی. 24

  1-8-1  قلمرو  مکانی تحقیق. 24

  2-8-1  قلمرو زمانی تحقیق. 24

  3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 24

  9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 25

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 28

  2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29

  1-2-2 تئوری ساختار مالکیت. 29

  2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی. 29

  3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 32

  4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. 33

  5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده. 34

  1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ. 36

  2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک. 36

  3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی. 37

  6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه. 37

  7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار. 38

  8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات. 42یران. 50

  15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات. 51

  16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 53

  17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 55

  18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 56

  19-2-2 مدیریت سود. 58

  20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار. 59

  1-20-2- 2اندازه شرکت. 59

  2-20-2-2 مالیات بر درآمد. 60

  3-20-2-2 قراردادهای بدهی. 60

  4-20-2-2  انحراف در فعالیتهای عملیاتی. 61

  5-20-2-2 تغییرپذیری سود. 61

  21-2-2 روش های مدیریت سود. 61

  22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری  62

  23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی. 63

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 66

  2-3 روش تحقیق. 67

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 67

  4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 70

  1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 71

  2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 72

  5-3 روش های جمع اوری اطلاعات. 73

  6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات. 73

  1-6-3  تحلیل توصیفی داده ها. 74

  2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق. 74

  3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون. 75

  4-6-3 رگرسیون خطی. 75

  5-6-3 تکنیک حداقل مربعات. 76

  6-6-3  روش آزمون معنی داری رگرسیون. 77

  7-6-3  ضریب تعیین ... 78

  8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 79

  9-6-3 آزمون فرض آماری. 79

  10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل. 80

  11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری. 80

  7-3 الگوی آزمون فرضیات. 81

  1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول. 81

  2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم. 81

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 84

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها. 85

  3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 87

  1-3-4بررسی اعتبار مدل. 89

  4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 90

  5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم. 94

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 104

  2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش. 104

  1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 106

  2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 108

  3-5 پیشنهادهای تحقیق. 109

  1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول. 109

  2-3-5  پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم. 110

  4-5 محدودیت های تحقیق. 110

  پیوست ها

  پیوست الف ) نام شرکتهای نمونه آماری. 113

  پیوست ب ) خروجیهای آماری از نرم افزار SPSS. 118

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 131

  منابع لاتین: 133

  چکیده انگلیسی: 137

   

  منبع:

   

   

  منابع فارسی:

  احمد پور، ا. و امیر رساییان، 1385،"رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 46.

  اسماعیلی،ش.،1385،"رابطه بازده و کیفیت سود" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید  بهشتی .

  ثقفی، ع. و غلامرضا کردستانی،.1383، " بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی" ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره ۳۷ .

  جمالی، م،1387 ،"بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکتها دربورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  رضازاده،د. و ناصر آزاد ،1387، "رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارش گری مالی " ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 54.

  ظریف فرد، ا.، ١٣٧٨، "شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

  قائمی، م.ه. و همکاران،1382، "تاثیر هموارساز ی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" . بررسیهای حسابداری و  حسابرسی شماره 33 .

  کردستانی غ.ر. و حبیب  لنگرودی،1387، "محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری" بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره52.

  مشایخ، ش و مریم اسماعیلی،1385 ،"بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره45.

  نوروش، ا. و زهرا دیانتی دیلمی،1383، "مدیریت مالی" ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،ص 67.

  نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر،1384 ، "بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  Acker, D., M. Stalker, and I. Tonks ,2002, “Daily closing inside spreads and trading volumes around earnings announcements”. Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 ,10, pp.1149-1179.

  Alberto de Miguel, Julio Pindado and Chabela dela Torve.,2004," How does Ownership Structure affect Firm Value? A comparison using different Crporate Gvernance systems", Universidad de Salamanca, Spain.

  Ariane Chapelle.,2004,” Block investments and the race for corporate

  Bartov, E.,S.Radharkrishnan, and I. Krinsky ,2000, ‘‘Investor sophistication and Patterns in stock returns’’, The Accounting Review,43-63.

  Beaver W.H, and S.G Ryan.,2004,” Biases and Logs in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book–to- Market Ratio to Predict Book Return on Equity”. Journal of Accounting Research 1359-1373

  Bushee B. J, Carter M. E, Gerakos J.,2008,” Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. Working paper”, University of Pennsylvania; 2008

  Campbell, Kevin ,2002,"Ownership Structure and the Operating Performance of Hungarian Firms"

  Chen, J., Hong, H., Stein, J., 2001. “Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices”. Journal of Financial Economics 61, 345-381.

  control in Belgium”, universite Libre de Bruxelles, Belgium.

  Copeland, T. And D. Galai ,1983, "Information effects on the bidask spread". The Journal of Finance , No. 38,5, PP. 1457–1469.

  Dechow, P. & D. Skinner, ,2000, " Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators", Accounting Horizons, vol 14, No. 2 , pp. 235-50

  Dechow,P. and S.Ross ,2005, “The persistence of earnings and cash flows and the role of special items, implications for the accrual anomaly”, Working Paper,PP. 1-61,ssrn.com.

  Demski, J. and G. A. Feltman ,1994, “Market response to financial reports”. Journal of Accounting and Economics, No, 17,2, PP. 3–

  Easley, D. And M. O’Hara ,1992, "Time and the process of security price adjustment". The Journal of Finance, No. 47,2, PP. 577-605.

  Elyasiani E, Jia J, X. Mao C.2006, “ Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt”, Working paper 2006; Available at http:// ssrn.com/abstratct=943789

  Fewings , David R. , 1975 , "The impact of corporate growth on the Risk of common stocks" journal of finance , vol.30 , pp.525-531

  Giannetti, M., Simonov, A., ,2006,”Which Investors Fear Expropriation? Evidence from Investors’ PortfolioChoices”, The Journal of Finance, 61,3, 1507-1547.

  Han, Ki C. & David Suk,2006,"The Effect of Ownership Structure on Firm Performance: Additional Evidence", Review of Financial

  Hong, H., Stein, J.C., 2003. “Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Market Crashes”. The Review of Financial Studies 16, 487-525.

  Jiang and Kim. , 2000, "Oil and Gas Reserve Wine Disclosures and hid ask spreads" Journal of Accounting and pthlic policy, I7, 55-84.

  Kim, O. and R. Verrecchia ,1994, “Market liquidity and volume around earnings announcements.”,Journal of Accounting and Economics, No.17 ,2, PP.41-67.

  Krinsky, I. and J. Lee ,1996, " Earnings announcements and the components of the bid-ask spread" . The Journal of Finance , No. 51,4, PP. 1523-1535.

  Kyle, A. ,1985, “Continuous auctions and insider trading”. Econometrica No, 53,6, PP. 1315-1335.

  Lang M, Lundholm R.,1996,”Disclosure quality and analyst behavior.” The Accounting Review 1996; 71:467-92

  Mueller, E. and A. Spitz ,2006, "Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises." German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18

  Na, Suk–Kwon,2002,"Ownership Structure and Firm Performance in Korea", Working Paper, University of Missouri–Columbia.

  Pushner, George Michael,1993,"Ownership Structure and Corporate Performance in the U.S. and Japan", Working Paper, Columbia university

  Schipper, K. and L. Vincent, ,2003, "Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, 97-110.

  Skinner, D. J. ,1991, “Stock returns, trading volume, and bid-ask spreads around earnings announcements: Evidence from the NASDAQ national market system”. University of Michigan.

  Venkatesh, P. C. and R. Chiang ,1986,”Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: a case study of eanings and dividend announcements”. The Journal of Finance, No. 41,5, PP.1089-11020.

  W.H. Beaver,1968, "The Information Content of Annual Earnings  nnouncement". Journal of Accounting Research. Supplement.P.67-92

  Watts R. & Zimmerman J.,1986, “Positive Accounting Theory”,  Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, Inc.

  Yammeesri, Jira & Sudhir C. Lodh,2001,"The Effects of Ownership Structure on 


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی] چکیده بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حسابداری چکیده بررسی تاثیر مدیریت سود بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری ...

ثبت سفارش