پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی

word 2 MB 32326 115
1392 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت: ۱۴,۹۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

  برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

  در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

  چکیده

  در پایان‌نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومنیوم در محیطی متخلخل دو بعدی و تحت میدان مغناطیسی و در مجاورت دیوار عمودی پرداخته شده است. دیوار مرزی می‌تواند نفوذپذیر و یا نفوذناپذیر باشد. غلظت و دمای سطح دیوار ثابت است و در مجاورت محیطی با دما و غلظت  قرار دارد. میدان مغناطیسی مفروض ثابت و در جهت عمود بر دیواره و به سمت داخل می‌باشد. به منظور تاثیر حضور نانوذرات در هدایت گرمایی سیال پایه از الگوی کوو و کلینستروئر[1] استفاده شده است که در آن ضریب هدایت گرمایی نانوسیال به صورت تابعی از دمای نانوسیال، قطر نانوذرات و سیال‌پایه،کسر حجمی و اثرات حرکت براونی نانوذرات می‌باشد. با حضور نانوذرات، لزجت دینامیکی نانوسیال نیز طبق رابطه‌ی برینکمن با کسر حجمی متغیر است. انتخاب کسر حجمی نانوذرات در محدوده‌ی  تا  سبب غلظت پایین نانوسیال و حفظ رفتار نیوتنی آن شده است. جریان آرام، تراکم ناپذیر، غیردارسی و آب و نانوذرات در تعادل گرمایی و غلظتی فرض شده‌اند و شرط عدم لغزش بین آن‌ها حاکم است. هنگام اعمال معادلات حاکم بر مسئله از انواع اتلافات حرارتی نظیر اتلافات ویسکوزیته و. . . صرفنظر شده است. پس از تبدیل معادلات PDE منتج از اعمال بقای مومنتوم، انرژی و جرم به کمک حل‌های تشابهی به دستگاه معادلات ODE، به حل دستگاه حاصل به روش رانگ‌گوتای مرتبه چهارم با استفاده از نرم افزار مناسب پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند ضریب انتقال حرارت با افزایش کسر حجمی نانوذرات اکسیدآلومنیوم، افزایش عدد بویانسی و عدد سورت افزایش می‌یابد و با افزایش عدد گراشف، عدد هارتمن، عدد لوئیس و دوفورکاهش می‌یابد. از طرفی با افزایش کسر حجمی، عدد هارتمن و عدد سورت ضریب انتقال جرم کاهش و با افزایش عدد بویانسی، عدد لوئیس و عدد دوفور  ضریب انتقال جرم افزایش می‌‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند انتقال جرم و حرارت در محیط متخلخل، در حالت مکش ، بیشتر از حالت دمش   یا حالت غیر‌قابل نفوذ   است.

   

  کلمات کلیدی: نانوسیال، انتقال حرارت، جابجایی آزاد، انتقال جرم، مگنتو هیدرودینامیک، محیط متخلخل

   

  -1 مقدمه

  محیط متخلخل و پدیده انتقال حرارت و جرم در آن، موضوعی است که توجه بسیاری از محققین شاخه‌های مختلف علوم را به خود معطوف نموده است. روش‌های تجربی، بررسی‌های تئوری و شبیه‌سازی‌های عددی  بسیاری که در این زمینه در مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، زمین شناسی و. . . صورت گرفته است مهر تصدیقی بر ادعای فوق می‌باشد.

  به علت کاربرد وسیع و روزافزون محیط متخلخل در زمینه‌های مختلف مهندسی همواره نیاز به مطالعات اساسی درباره‌ی چگونگی انتقال جرم و حرارت در محیط متخلخل وجود داشته است، چرا که بررسی‌های دقیق، ابزاری برای بهبود بخشیدن به سیستم‌های مهندسی حاوی مواد متخلخل و بالا بردن کیفیت و کارایی آنها می‌باشد. از موارد کاربرد فوق می‌توان به عایق‌ سازی حرارتی ساختمان‌ها، عملیات حرارتی در زمین، راکتور‌های کاتالیزوری شیمیایی، آلودگی آب‌های زیرزمینی، صنعت سرامیک، تکنولوژی زیست‌شناختی، واحدهای ذخیره انرژی، مبدل‌های حرارتی، خنک‌سازی، وسایل الکترونیکی، مخازن نفتی و نمونه‌های دیگر از این دست اشاره نمود. از طرفی در بسیاری از موارد، کوچک‌سازی سیستم‌های انتقال حرارت از یک‌سو و افزایش شار حرارتی از سوی دیگر، نیاز به انتقال حرارت در زمان کوتاه و شدت بالا را ضروری می‌سازد. در مواردی که نیاز به انتقال شار حرارتی زیاد از محیط جامد به سیال است، روش‌‌های موجود نظیر تغییر در دینامیک سیال، هندسه جریان، شرایط مرزی و. . . به تنهایی نمی‌توانند از عهده‌ی تقاضای روز افزون کنترل انتقال حرارت در فرآیندهای موجود برآیند. لذا نیاز فوری به مفاهیم جدید و بدیع جهت کنترل انتقال حرارت احساس می‌شود. تکنولوژی نانوسیال پتانسیل بالایی را برای کنترل سیستم‌های مشمول انتقال حرارت در حجم کوچک ارائه می‌دهد. به این معنا که با اضافه نمودن مواد افزودنی به سیال پایه می‌توان در جهت بهبود خواص ترموفیزیکی آن عمل نمود. در این میان میدان‌های مغناطیسی خارجی در بسیاری از جریان‌های طبیعی و صنایع تاثیرگذار هستند. به شاخه‌ای از مطالعات که به اثر متقابل بین میدان مغناطیسی و سیال هادی در حال حرکت می‌پردازد، هیدرودینامیک مغناطیسی[1] MHD می‌گویند. بررسی این شاخه منوط به دانستن معادلات حاکم بر مغناطیس و سیالات و تاثیر هر کدام از پارامترهای این دو دانش بر یکدیگر می‌باشد. در مطالعه حاضر اثر پدیده MHD بر میدان‌های سرعت، دما و غلظت و هم‌چنین انتقال جرم و حرارت نیز منظور گردیده است.

   

  1-2  مروری بر کارهای گذشته

  در سال 1988 ناکایاما[2] و همکاران حل انتگرالی را برای جریان جابه‌جایی آزاد غیردارسی روی صفحه مسطح عمودی و یک مخروط عمودی در محیطی متخلخل اشباع ارائه دادند[1]. آنها نشان دادند که با افزایش عدد گراشف نرخ انتقال حرارت کاهش می‌یابد. این در حالی اتفاق می‌افتد که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با عدد گراشف رابطه مستقیم دارد و با افزایش آن افزایش می‌یابد.

  در سال 1999 مورثی[3] و سنق[4] انتقال جرم و حرارت را روی یک صفحه مسطح عمودی واقع در محیطی متخلخل و تحت جابه‌جایی طبیعی بررسی کردند[2]. آنها مشاهده کردند که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد شده با کاهش پارامتر شار جرمی یعنی با تغییر حالت مکش به حالت دمش افزایش می‌یابد. با افزایش عدد گراشف ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد و غلظت بی‌بعد افزایش می‌یابد. همچنین آنها نتیجه گرفتند که با افزایش شار جرمی سطح، کاهش عدد گراشف و همچنین با افزایش پارامتر نرخ شناوری، نرخ انتقال حرارت و انتقال جرم بی‌بعد نیز افزایش خواهد یافت.

  در سال 2003 وانگ[5] و همکاران با روش تحلیلی هموتوپی[6] انتقال جرم و حرارت را در مجاورت دیوار عمودی واقع در محیطی متخلخل و تحت جابه‌جایی طبیعی و با فرض جریان غیر‌دارسی مطالعه کردند[3]. آنها نشان دادند که پروفیل دمای بی‌بعد، سرعت بی‌بعد و غلظت بی‌‌بعد با ثابت در نظر گرفتن اعداد گراشف، عدد لوئیس و نسبت شناوری با کاهش شار جرمی یعنی انتقال از حالت مکش به حالت تزریق افزایش می‌یابد. آنها همچنین نشان دادند که انتقال حرارت بی‌بعد در حالت دمش بیشتر از موارد دیگر است.

  در سال 2004 ال-امین[7] اثر پراکندگی را بر انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی طبیعی در محیطی متخلخل و برای جریان دارسی و غیر‌دارسی بررسی کرد[4]. وی نتیجه گرفت که انتقال حرارت بی‌بعد در جریان دارسی بیشتر از جریان غیر‌دارسی است و با افزایش پارامتر جریان غیر‌دارسی انتقال حرارت بی‌بعد کاهش می‌یابد و پروفیل سرعت بی‌بعد در نزدیکی دیوار کاهش می‌یابد و هرچه از ابتدای دیوار دورتر می‌شویم با افزایش پارامتر جریان غیر‌دارسی افزایش می‌یابد. او همچنین نتیجه گرفت که با افزایش ضریب پراکندگی، ضخامت لایه مرزی سرعت کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد.

  در سال 2006 پال اثر میدان مغناطیسی را بر انتقال حرارت جابه‌جایی ترکیبی روی یک صفحه عمودی گرم شده در محیطی متخلخل و با ضریب تخلخل متغییر بررسی کرد[5]. با فرض دمای دیوار ثابت و بالاتر از دمای محیط، وی گزارش داد که ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر میدان مغناطیسی و افزایش اینرسی محلی افزایش خواهد یافت. در حالی که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر میدان مغناطیسی و کاهش اینرسی محلی افزایش می‌یابد.

  در سال 2009 مهدی[8] و محمد[9] اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جریان جابه‌جایی طبیعی روی صفحه عمودی موج‌دار در محیطی متخلخل و تحت جریان غیر‌دارسی بررسی کردند[6]. آنها با ثابت فرض کردن دامنه موج نشان دادند که با افزایش عدد گراشف و پارامتر مگنتوهیدرودینامیک ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد. همچنین آنها نشان دادند که با کاهش دامنه موج، کاهش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک و کاهش عدد گراشف عدد ناسلت افزایش می‌یابد.

  در سال 2009 رشیدی[10] از روش تبدیل دیفرانسیلی برای حل معادلات لایه مرزی تحت مگنتوهیدرودینامیک استفاده کرد[7]. او نشان داد که سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک کاهش می‌یابد. او همچنین گزارش داد که روش تبدیل دیفرانسیلی برای معادلات لایه مرزی و شرط بی‌نهایت از تقریب خوبی برخوردار نیست و برای ترفیع ناکارامدی این روش از روش دی-تی-ام پده[11] استفاده کرد و نشان داد که نتایج بدست آمده از این روش با نتایج عددی کاملا مطابقت دارد.

  در سال 2010 پال[12] به مطالعه انتقال حرارت جابه‌جایی در جریان جا‌به‌جایی ترکیبی روی یک صفحه عمودی گرم شده در محیط متخلخل پرداخت. وی برای حل معادلات از روش رانگ کوتا[13] استفاده نمود[8]. وی با بررسی تاثیر عدد پرانتل و پارامتر اینرسی محلی روی پروفیل دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد نشان داد که با افزایش عدد پرانتل و افزایش پارامتر اینرسی محلی پروفیل‌های دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابند.

  در سال 2010 رشیدی و همکاران از روش دی-تی-ام پده برای حل معادلات جابه‌جایی ترکیبی حاکم بر صفحه مسطح مورب و در محیطی متخلخل بهره گرفتند[9]. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش شار جرمی ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. همچنین نشان دادند که برای حل معادلات لایه مرزی به روش دی-تی-ام پده، انتخاب یک مرتبه مناسب برای این روش بسیار مهم و تاثیرگذار است.

  در سال 2011 گیانگ سان[14] و پاپ[15] جابه‌جایی آزاد در یک کانال مثلثی، در محیطی متخلخل و پر شده از نانوسیال که روی دیوار آن یک فلشر گرما ساز نصب شده است را مطالعه نمودند[10]. آنها از قانون جریان دارسی در محیط متخلخل و از مدل ماکسول برای ضریب هدایت گرمایی نانوسیال‌های مس، اکسید‌آلومینیم و اکسید‌تیتانیوم استفاده کردند و گزارش دادند که برای عدد رایلی پایین با افزایش کسر حجمی نانوذرات، عدد ناسلت کاهش می‌یابد. از میان نانوذرات مختلف، نانوذره مس نسبت به اکسید‌تیتانیوم و اکسید‌آلومینیم به دلیل داشتن ضریب هدایت گرمایی بالاتر، عدد ناسلت بالاتری هم داراست. اکسید تیتانیوم نیز به دلیل داشتن ضریب هدایت گرمایی کمتر، عدد ناسلت کمتری دارد.

  در سال 2011 کیشن[16] و همکاران انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی طبیعی روی یک سطح عمودی که از هر دو طرف در محیطی متخلخل قرار گرفته است را تحت تاثیر میدان مغناطیسی بررسی کردند. آنها نشان دادند که با افزایش شدت میدان مغناطیسی پروفیل سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد در حالیکه پروفیل دمای بی‌بعد در نزدیکی‌های دیوار افزایش می‌یابد ولی در نقاط دورتر از دیوار کاهش می‌یابد[11].

  در سال 2011 حمد[17] به مطالعه‌ی اثر نانوذرات بر جابه‌جایی طبیعی اطراف یک صفحه افقی مسطح و تحت تاثیر میدان مغناطیس پرداخت. وی از نانوذراتی مانند مس، جیوه، اکسید‌تیتانیوم و اکسید‌آلومینیم استفاده کرد[12]. برای نانوسیال آب- مس، با استفاده از مدل ماکسول[18] نشان داد که با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک، ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش و ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. او همچنین نشان داد که انتقال حرارت بی‌بعد با کسر حجمی نانوذرات و پارامتر مگنتوهیدرودینامیک رابطه عکس دارد و با افزایش این پارامترها کاهش می‌یابد

   

  Abstract

   

  This thesis deals with the study of MHD free connective heat and mass transfer from a vertical surface embedded in a non-Darcy porous medium saturated by a nanofluid containing  oxide nanoparticles in water as base fluid. The wall is at constant temperature  and concentration  greater than the ambient temperature  and concentration , respectively. The wall may be impermeable or permeable with lateral mass flux. A constant magnetic field is applied in the y-direction. The effective thermal conductivity of nanofluid was given by Koo & Kleinstreuer. The effective viscosity of nanofluid was introduced by BrinkmanWe consider a two-dimensional problem with coordinate system in which the x axis is aligned horizontally and the y-axis is normal to it. A uniform transverse magnetic field of strength B0 is applied parallel to the y-axis. four field equations are the conservation of mass, momentum, thermal energy, and the nanoparticles volume fraction. Several assumptions are used throughout the present paper. the fluid and the porous medium are in local thermodynamic equilibrium; the flow is laminar, steady-state and twodimensional; the porous medium is isotropic and homogeneous; the properties of the fluid and porous medium are constants. The resulting ordinary differential equations with the boundary conditions are solved using the generalized techniques for solving ordinary differential equations. The results obtained indicate that the thermal and concentration boundary layers thicken as the mass flux parameter passes from the suction to injection domain. The increase in , N and Sr  lead enhancement of heat transfer coefficient  and increase in Gr, Ha, Le and  reduces heat transfer. Also, mass transfer coefficeint reduces by increase of  , Ha, Sr and increases by raising N, Le, .

   

  Keywords: nanofluid, heat transfer, free convection, mass transfer,porous     media ,magneto hydrodynamic

 • فهرست:

  عنوان............................................................................................................................ صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 2

  1-2  مروری بر کارهای گذشته. 3

  1-3  هدف و موضوع تحقیق.. 9

  1-4 روش تحقیق.. 10

  1-5 مروری بر فصل‌ها 11

   

  فصل دوم: نانوسیالات

  2-1 مقدمه. 13

  2-2 مواد مورد استفاده در نانوسیالات.. 14

  2-3  ویژگی­های نانوسیالات.. 15

  2-4 روابط حاکم بر خواص نانوسیال. 17

  2-4-1  ضریب هدایت حرارتی.. 17

  2-4-2  ویسکوزیته نانوسیالات.. 22

  2-4-3  سایر خواص نانوسیالات.. 23

   

  فصل سوم: محیط متخلخل

  3-1 مقدمه. 25

  3-2 توصیف محیط‌های متخلخل.. 26

  3-3 روش‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی.. 28

  3-4  معادلات حاکم در محیط متخلخل.. 33

  3-5  جمع‌بندی.. 38

   

  فصل چهارم: هیدرو دینامیک مغناطیسی

  4-1 مقدمه. 40

  4-2 هیدرودینامیک مغناطیسی چیست؟. 40

  4-3 تاریخچهای از هیدرودینامیک مغناطیسی.. 43

  4-4  معادلات حاکم بر الکترودینامیک... 46

  4-4-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز. 46

  4-4-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی.. 48

  4-4-3  قانون آمپر. 50

  4-4-4  قانون فارادی.. 51

  4-4-5 شکل کاهش یافته‌ی معادله‌ی ماکسول در هیدرودینامیک مغناطیسی.. 52

   

  فصل پنجم: معادلات حاکم و شرایط مرزی

  5-1 مقدمه. 55

  5-2 معادلات حاکم و شرایط مرزی.. 55

   

  فصل ششم: حل معادلات حاکم

  6-1 روش حل تشابهی.. 59

  6-2 بی‌بعدسازی معادلات.. 61

  6-3 حل معادلات.. 63

   

  فصل هفتم: ارائه نتایج

  7-1 مقدمه. 67

  7-2 صحت‌سنجی برنامه‌ی کامپیوتری.. 67

  7-3 بررسی میدان سرعت، دما و غلظت.. 70

  7-4  بررسی انتقال حرارت.. 83

  7-5 بررسی انتقال جرم. 88

   

  فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

  8-1 نتیجه‌گیری.. 93

  8-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده 95

   

  فهرست منابع.. 96

  پیوست‌ها 100

  منبع:

  A. Nakayama, T. Kokudai, H. Koyama, An integral treatment for non-Darcy free convection over a vertical flat plate and cone embedded in a fluid-saturated porous medium, Wärme - und Stoffübertragung, 23, 337-341,1988.

  [1]

  P. V. S. N. Murthy, P. Singh, Heat and mass transfer by natural convection in a non-Darcy porous medium, Acta Mechanica, 138, 243-254, 1999.

  [2]

  Ch. Wang, Sh. Liao, Sh. Zhu, An explicit solution for the combined heat and           mass transfer by natural convection from a vertical wall in a non-Darcy porous medium, International Journal of Heat and Mass Transfer, 46 , 4813-4822, 2003.

  [3]

  M. F. El-Amin, Double dispersion effects on natural convection heat and mass transfer in non-Darcy porous medium, Applied Mathematics and Computation, 156, 1-17, 2004.

  [4]

  D. PAL, Mixed Convection Heat Transfer from a Vertical Heated Plate Embedded in a Sparsely Packed Porous Medium, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 11 ,929-939 ,2006.

  [5]

  A. Mahdy, R. A. Mohamed, Non-Darcy Natural Convection Flow over a Vertical Wavy Surface in Porous Media Including the Magnetic Field Effect, hammasat Int. J. Sc. Tech, 14, 1336-1342, 2009.

  [6]

  M. M. Rashidi, The modified differential transform method for solving MHD boundary-layer equations, Computer Physics Communications, 180, 2210-2217, 2009.

  [7]

  D. Pal, Magnetohydrodynamic non-Darcy mixed convection heat transfer from a vertical heated plate embedded in a porous medium with variable porosity,  Commun Nonlinear Sci Numer Simula, 15 , 3974-3987, 2010.

  [8]

  M. M. Rashidi, N. Laraqi, S. M. Sadri, A novel analytical solution of mixed convection about an inclined flat plate embedded in a porous medium using the DTM-Padé, International Journal of Thermal Sciences, 49, 2405-2412, 2010.

  [9]

  Q. Sun, L. Pop, Free convection in a triangle cavity filled with a porous medium saturated with nanofluids with flush mounted heater on the wall, International Journal of Thermal Sciences, 50, 2141-2153, 2011.

  [10]

  N. Kishan, S. Maripala, C.Srinivas Reddy, MHD Effects on free Convective Heat and Mass Transfer in a Doubly Stratified Non-Darcy Porous Medium International Journal of Engineering Science and Technology, 3, 5450-5462, 2011.

  [11]

  M. A. A. Hamad, Analytical solution of natural convection flow of a nanofluid over a linearly stretching sheet in the presence of magnetic field, International Communications in Heat and Mass Transfer, 38, 487–492, 2011.

  [12]

  A. H. Mahmoudi, I. Pop, M. Shahi, Effect of magnetic field on natural convection in a triangular enclosure filled with nanofluid" International Journal of Thermal Sciences, 59, 126-140, 2012.

  [13]

  Md. Jashim Uddin, W. A. Khan, A. I. Md. Ismail, Scaling Group Transformation for MHD Boundary Layer Slip Flow of a Nanofluid over a Convectively Heated Stretching Sheet with Heat Generation, Mathematical Problems in Engineering,  10, 1155-934964, 2012.

  [14]

  H. Nemati, M. Farhadi, K. Sedighi, H. R. Ashorynejad, E. Fattahi, Magnetic field effects on natural convection flow of nanofluid in a rectangular cavity using the Lattice Boltzmann model, Scientia Iranica B, 19, 303–310, 2012.

  [15]

  Md. Jashim Uddin, W. A. Khan, A. I. Md. Ismail, Free Convection Boundary Layer Flow from a Heated Upward Facing Horizontal Flat Plate Embedded in a Porous Medium Filled by a Nanofluid with Convective Boundary Condition, Transp Porous Med , 92, 867–881, 2012.

  [16]

  A. V. Rosca, N. C. Rosca, T. Grosan, I. Pop, Non-Darcy mixed convection from a horizontal plate embedded in a nanofluid saturated porous media, International Communications in Heat and Mass Transfer, 39 , 1080-1085.

  [17]

  B. Vasu, V. R. Prasad, O. Anwar B´eg, Thermo-Diffusion and Diffusion-Thermo Effects on MHD Free Convective Heat and Mass Transfer from a Sphere Embedded in a Non-Darcian Porous Medium" Journal of Thermodynamics, 10, ,1155-1172, 2012.

  [18]

  J. KOO, C. KLEINSTREUER, A new thermal conductivity model for nanofluids, Journal of Nanoparticle Research, 6, 577-588, 2004.

  [19]

  A. Einstein, Investigation on theory of Brownian motion, Dover, New York 1956.

   

  [20]

  Y. Q. XUAN, Convective heat transfer and flow characteristics of Cu-water nanofluid. Science in China Series E: Technological Sciences, 45, 408-416, 2002.

  [21]

  R. L. HAMILTON, O. K. CROSSER, Thermal Conductivity of Heterogeneous Two-Component Systems, Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 1, 187-191, 1962.

  [22]

  W. YU, S. U. S. CHOI, The Role of Interfacial Layers in the Enhanced Thermal Conductivity of Nanofluids, A Renovated Maxwell Model, Journal of Nanoparticle Research, 5, 167-17, 2003.

  [23]

  J. AVSEC,. The combined analysis of phonon and electron heat mechanism on thermal conductivity for nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51, 4589-4598, 2008.

  [24]

  S. K. DAS, S. S. U. CHOI, E. PATEL, Heat transfer in nanofluids, A review, Philadelphia, PA, ETATS-UNIS, Taylor & Francis,160, 2006.

  [25]

  W. L. ZHAO, B. J. ZHU, J. K. LI, Y. X. GUAN, D. D. LI, Suspension Stability and Thermal Conductivity of Oxide Based Nanofluids with Low Volume Concentration, Advanced Materials Research, 802, 160-162, 2010.

  [26]

  H. C. Brinkman, The Viscosity of Concentrated Suspensions and Solutions, Journal of Chemical Physics, 20, 571, 1952.

  [27]

  [28]

  متقی‌پور، مهدی- حل عددی انتقال حرارت و جرم به صورت جابه‌جایی آزاد در محیط‌های متخلخل- پروژه کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف- سال 1383

  M. Kaviany, Principles of Heat Transfer In Porous Meida, Springer-Velage, New York, 1955.

  [29]

   [30]

  مزروعی سبدانی، سعید- مطالعه عددی میدان جریان و انتقال جرم یک سیال غیرنیوتنی حاوی گونه‌های ردوکس (Redox)  درون یک میکروکانال تحت میدان مغناطیسی-پروژه کارشناسی ارشد- دانشگاه کاشان- سال 1390

  H. Bejan, Convection Heat Transfer, 3rd. ed ,Canada, 2004.

  [31]

  Influence of a magnetic field on heat and mass transfer by natural convection from vertical surfaces in porous media considering Soret and Dufour effects

   

  [32]


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, پروژه درباره پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی چکیده: در پایان­نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کم در مجاورت دیواره مایل موجی شکل و تحت میدان مغناطیسی پرداخته شده است. دیواره نفوذپذیر بوده و در نتیجه می­توان سیال را به درون دیواره مکش یا از درون آن دمش نمود. میدان مغناطیسی عمود بر دیواره و به سمت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع پليمر فروردين 1393 چکيده امروزه مبحث انرژي و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در تمامي زمينه‌ها حتي در خانه‌ها يکي از مهمتر

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی چکیده: انتقال حرارت جابجایی آزاد یا طبیعی یکی از پدیده­های باکاربرد بسیاردر صنعت و در محیط پیرامون بشریت است. این پدیده به واسطه­ی کاربرد گسترده­ی آن مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است و محققین را بر آن داشته تا جریان جابجایی آزاد را بر روی هندسه­هایی چون صفحه، گوه، بیضی، استوانه، مخروط، کره ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده دست‌یابی به نرخ‌های بالاتر انتقال حرارت با استفاده از تکنیک‌های مختلف که می‌تواند منتج به ذخیره میزان قابل توجه انرژی شده و همچنین منجر به تولید دستگاه‌های فشرده‌تر و ارزانتر همراه با بازدهی حرارتی بیشتر شود مورد توجه محققین قرار گرفته‌است. تولید گردابه یکی از بهترین روش‌هایی است که برای افزایش انتقال حرارت به‌کارگرفته‌ می‌شود. در ...

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: مهندسی فرآوری و انتقال گاز چکیده : امروزه یکی از معضلات در خطوط انتقال گاز، پدیده هیدرات گازی است که ترکیبی از گازهای سبک مثل متان، اتان یا دی اکسید کربن با مولکول‌های آب تحت شرایط خاص دمایی و فشاری ماده‌ای شبیه به یخ را تشکیل می‌دهد که حجم زیادی از گاز را در خود جای داده است. هیدارت های گازی عموماً ته نشین شده و در نهایت ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمریزاسیون چکیده در این پژوهش پیرولیز حرارتی و کاتالیستی چهار نوع پلیمر از قبیل دو پلاستیک پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن و دو لاستیک استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر در راکتور نیمه پیوسته­ی همزن­دار و تحت گاز نیتروژن و با استفاده از کاتالیست­های HZSM-5 ، FCC و H-Mordenite بررسی شده است. در این مطالعه تنها بررسی میزان محصول مایع حاصل ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی چکیده: با توجه به اینکه انتقال حرارت کاربرد زیادی در رشته های مختلف علوم دارد، لازم است به دلیل محدودیت های فضایی و فیزیکی در سیستم های الکتریکی ، از سطوح گسترده فرورفته و یا برجسته استفاده شود . هدف اصلی استفاده از این سطوح، افزایش انتقال حرارت از طریق افزایش سطح است . در نتیجه بهترین سطح گسترده) فین) آن است ...

ثبت سفارش