پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

word 769 KB 32369 170
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS   و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

  مقدمه:

  در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

  اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[1]مطرح گردید .

  طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

   

  [1]- ERC

   

  1-1 مقدمه

  گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.

  مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.

   اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی[1] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه  تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در  عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.

  به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.

  منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.

  منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است  که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد فرض می کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی نیزهست، واکنش نشان می دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی  را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوما بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم  هزینه آن را نمی پردازند. بنابر این آنها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.

  در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

   

   

  2-1 بیان مسئله

  در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

  از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی[2] ایجاد می گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روشهای حسابداری است. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش است که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.

  Abstract:

  The accounting information is suitable and beneficial for investors to estimate the expected value and risk yield of bonds. The information is suitable in itself if they cause changing investors’ behaviors and ideas, additionally the usefulness level and degree can be measured by price and volume changes extent and size following release of information. One of the information that investors, analyzers and creditors consider important to it is information that indicative of financial power of business unit and relative confidence for continuity of company activity. One of the factors that face this relative confidence with ambiguity is bankruptcy probability and default risk of business unit (enterprise). In this research a concept with name Earning Response Coefficient (ERC) had studied as ratio of effectiveness of unexpected earnings on the abnormal returns of companies as a criterion for investors’ rational decisions and other financial users and the effect of default risk was studied as a criterion of financial power of companies on this earning response coefficient. The period of research is four years 1384-1387 and the hypotheses test was done by using software SPSS and they were analyzed by using descriptive and inferential statistics such as correlation analysis. The obtained results are indicative of negative effect of default risk on the earning 

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 بیان مسئله. 6

  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

  4-1 اهداف تحقیق.. 9

  5-1 چارچوب نظری تحقیق.. 9

  6-1 فرضیه های تحقیق.. 12

  7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 15

  2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16

  1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16

  2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

  3-2-2-پژوهش بال و براون.. 19

  4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون.. 20

  5-2-2 ضریب واکنش سود. 22

  3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25

  1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 25

  2-3-2 روش های پیش بینی سود: 27

  3-3-2 مدل باکس- جنکینز: 28

  4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28

  5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

  4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره. 30

  1-4-2 بازده. 30

  2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران.. 30

  3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

  4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

  5-4-2 بازده غیرعادی سهام. 36

  5-4-2 تئوری بازار کارآ 40

  6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی.. 40

  7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41

  8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 41

  9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟. 42

  10-4-2 درجات کارایی.. 42

  5-2-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت: 43

  1-5-2 ماهیت ریسک: 43

  2-5-2 ریسک چیست؟. 43

  3-5-2 انواع ریسک... 44

  4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 45

  5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45

  6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق.. 50

  1-6-2 تحقیقات خارجی.. 50

  2-6-2 تحقیقات داخلی.. 60

  7-2 خلاصه فصل.. 62

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 65

  2-3 روش تحقیق.. 65

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 66

  4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67

  5-3 متغیرهای مدل.. 68

  6-3 قلمرو تحقیق.. 72

  7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

  8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 73

  1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی.. 73

  9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.... 78

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 81

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 81

  3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 84

  4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84

  5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود. 85

  1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85

  2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم. 90

  3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم. 97

  4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم. 99

  5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم. 101

  6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم. 102

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 108

  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109

  1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول.. 109

  2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم. 109

  3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم. 110

  4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم. 111

  5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم. 111

  6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم. 112

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 112

  4-5 پیشنهادها 113

  1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.... 113

  2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی.. 113

  5-5 محدودیت های تحقیق.. 114

  پیوست ها

  جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری.. 116

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 121

  منابع لاتین: 122

  منابع اینترنتی: 125

  چکیده انگلیسی: 126

   

  منبع:

   

  احمد پور، ا ،  1385  ، "استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 52، ص 23-6.

  آذر، ع. ومحمود مؤمنی ،1385 ، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.

  اسماعیلی، ش،  1385  ، "رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  پارسائیان ،ع ، 1384،"تئوری حسابداری" تالیف احمد ریاحی بلکویی،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.

  ثقفی،ع ،1383،. "بررسی و تبیین رابطه کیفیت سود و واکنش بازار"،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 37،  صفحه 18-5.

  جمشیدی،خ ، 1381 ،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور .

  خاکی، غ،1387 ،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .

  خوش طینت ، ف ، 1385، "بررسی رابطه بین اهرم مالی و ظریب واکنش سود" ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 51، صفحه 22-8.

  دلاور،ع.،1374،"مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات رشد تهران.

  راعی، ر، و علی سعیدی، "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک" ، انتشارات دانشگاه تهران و سمت ،تهران ، 83نوبت اول .

  رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،1386، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG.

  سرمد، ز. ، و همکاران، 1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه.

  شباهنگ،ر،1382،"تئوری حسابداری"، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی .

  نوروزبیگی،ع ،  1386  ،"محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

   

   

   

  منابع لاتین:

  Atman, E.I. ,1968, "Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy", Journal of Finance, vol. 23, pp. 589–609.

  Ball, R., and P.Brown, 1968 , “ An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers,” Journal of Accounting Research,  Vol 9, pp:159-178.

  Beaver, W.H. , R. Clarke, and W. Wright, "The Association between Unsystematic Security Returns and the Magnitude of the Earnings Forecast Error," Journal of Accounting Research (Autumn 1979): pp.316-340.

  Beaver, W.H. ,1972, "The Behavior of Security Prices and Its Implications for Accounting Research (Methods) ", Supplement to The Accounting Review pp.407-437.

  Billings. B,1999, "Revisiting the relation between the Default Risk of Debt and the Earnings Response Coefficient", The Accounting Review : pp.509-522.

  Blacconiere.W. G., M.F Johnson and Johnson. M.S., 1999, "Market Valuation and Deregulation of Electric Utilities," Working Paper , SSRN, pp: 229.

  Brockman, P. & Turtle, H.J. ,2003,. "A barrier option framework for corporate security valuation", Journal of Financial Economics, vol. 67, pp. 511–29.

  Chaney P.K. and Jeter D.C. ,1993,. “The Effect of Size on the Magnitude of Long-Window Earnings Response Coefficients”. Contemporary Accounting Research. Vol 8. PP:54.

  Cheng and Ariff , 2007. “Abnormal Returns of Bank Stock and Their Factor-Analysed.Determinants” Journal of Accounting-Business & Management, Vol 14, PP:10-22.

  Cheng Fan-fah. 2007.” The Effect of Financial Risks on the Earnings Response in Australia Bank Stocks”, Journal of Money, Investment and Banking, Vol 21 , pp: 13.

  Collins, D.W., and Kothari S.P., 1989. “An Analysis of Intertemporal and Cross-sectional Determinants of Earnings Response Coefficients”. Journal of Accounting and Economics . Vol 18. PP: 49.

  Dhaliwal, D and S. Reynolds , 1994, "The Effect of the Default Risk of Debt on the Eranings Response Coefficient", The Accounting Review Vol 18, pp.412-419.

  Easton, P., and Zmijewski, M 1989 “Cross-sectional variation in the stock market response to accounting earnings announcements” Journal of Accounting & Economics pp. 17-42.

  Fama, Eugene, and G. William. Schwert, 1977, “Asset returns and inflation”, Journal of FinancialEconomics 5, 115–146.

  Hillegeist, S.A., 2004, "Assessing the probability of bankruptcy", Review of Accounting Studies, vol. 9, pp. 5–34.

  K.Lee and N.Fargher, 1991, "The Association Between Unexpected Earnings and Abnormal Security Returns in the Presence of Financial Leverage", Contemporary Accounting Research , pp. 20-41.

  Kormendi, R. and R. Lipe, 1987,  "Earnings Innovations, Eranings Persistence, and Stock Returns", Journal of Business pp. 323-345.

  Merton, R. ,1973, "Theory of rational option pricing", Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 4, pp. 141–83.

  Miller, Warren, 2009 ,”Comparing Models of Corporate Bankruptcy Prediction: Distance to Default vs. Zscore”. Journal of Fixed Income, vol 8 , PP: 35.

  Monod, M., B. Hube, D. Hess, and D. Sanglard.,1998," Differential regulation of SAP8 and SAP9, which encode two new members of the secreted aspartic proteinase family in Candida albicans". Microbiology 144:2731-2737.

  S.P.Kothari, 2001, “An Analysis of International and Cross-Sectional Determinants of Earnings Response Coefficients”, Journal of Accounting and Economics: pp.1-54.

  Scoot, W., 2003.” Financial accounting theory”. Pearson Education. Toronto. Ontario.

  Yeo.H and  Kim  ،2002 “Default Risk as a Factor affecting the Earnings Response Coefficient : Evidence from South Korean Stock Market”, M.A Thesis, University of Dankook, Korea, PP: 4-65.

   

   

  منابع اینترنتی:

  www. Irbourse. Com

  www.Emeraled.com

  www.SSRN.com


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , نمونه پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  گرايش: حسابداري سال 1389 --- چکيده: اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي سال: بهمن 1391 چکيده: هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير قراردادآتي بر ريسک سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادارتهران بوده اس

ثبت سفارش