پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

word 717 KB 32370 180
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

   

  چکیده:

  در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

  فرضیه اصلی: بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

  در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگیپیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(395/0) کهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل بورس در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.

  فرضیه اول : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

  در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(455/0) کهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه  در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.

  فرضیه دوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و درجه تمرکزماالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

  در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) ودرجهتمرکزمالکیت را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(015/0) کهاین آزمون در سطح 5 درصد معنی دار شده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) درجه تمرکزمالکیت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(239/0) نشان می دهد کهاین رابطه مستقیممی باشد.

   

  فرضیه سوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

  در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(000/0) کهاین آزمون در سطح 1 درصد معنی دار شده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(435/0-) نشان می دهد کهاین رابطه معکوس می باشد.

  فرضیه چهارم : بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

  در این فرضیه که رابطه بین درجه تمرکز مالکیت و شاخص کل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنی داری آزمون نشان می دهد(238/0) کهاین آزمون در هیچ سطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل بورس در تحقیق حاضر هیچ ارتباطی برقرار نشده است.

   

   

  مقدمه:

  بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند. در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی  واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه، تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است. در صورتی که واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود.

   

  1 مقدمه

  علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود.مساله اصلی در تحقیق حاضر،‌بررسیشاخص کل سهام و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام،حجم سهام عرضه شده عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود، اهمیت و ضرورت انجام این  تحقیق و این که تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه و مدل تحقیق، شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

   

  2-1  بیان مسئله

  رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد. بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است. روزانه تعداد زیادی از شرکت ها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند. معمولاً این شرکت ها آن قدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکت ها کافی نیست. از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت ها به شمار می آید، برای این شرکت ها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی  دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد. از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه می باشند، لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. عرضه عمومی سهام یکی از متداول ترین  روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را، به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد. بدون تردید، قیمت گذاری مناسب  سهام عرضه های عمومی اولیه شرکت هایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین شود، شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین شود، سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند. مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته است. طبق تعریف فرضیه بازارهای  سرمایه کارا، قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد. 

   

  Abstract:

  In this study is to scrutinize  relation between total stock index and initial pricing stock in Tehran stock exchenge for 103 companies which offer their share to public during 1382-1388. For analysis of data obtained from any software Excel and for Data to test this hypothesis by the help of SPSS software use. Research results obtained are in:

   

  Main assumption: between IPO (initial supply price to the public) and indicators of total shares in Tehran Stock Exchange are related.       
  The assumption that the relationship between the IPO (initial supply price to the public) and shakhs to assess the total shares of the Pearson correlation test was used significance test shows (0/395) that the test of any surface (1 percent and 5 percent) is not so significant between the IPO (initial supply price to the public) and shakhs total stock in any association study has not been established.
  First assumption: between IPO (initial supply price to the public) in annual abnormal and bazdh Tehran Stock Exchange are related.

   

  The assumption that the relationship between the IPO (initial supply price to the public) and bazdeh unusual year to assess the Pearson correlation test was used significance test shows (0/455) that the test of any surface ( 1 percent and 5 percent) is not so significant between the IPO (initial supply price to the public) and bazdh unusual year in this study has not established any connection.
  Second assumption: between IPO (initial supply price to the public) and the degree of concentration in the Tehran Stock Exchange Maalkyt are related.
  The assumption that the relationship between the IPO (initial supply price to the public) ownership concentration Vdrjh to assess the Pearson correlation test was used significance test shows (0/015) that this test is significant at 5 percent Therefore, having been among the IPO (initial supply price to the public) the degree of concentration of ownership relationship is established. The correlation value obtained (0/239) shows that this relationship is direct.
  Third assumption: between IPO (initial supply price to the public) and volume shares offered in Tehran Stock Exchange are related.

  The assumption that the relationship between the IPO (initial supply price to the public) supply volume in the stock market to assess the Pearson correlation test was used significance test shows (000 / 0) in this test 1 percent is significant, so between the IPO (initial supply price to the public) and volume of shares offered in the market relationship is established. The correlation value obtained (-0/435) shows that this relationship is reversed.

  Four assumption: the degree of concentration of ownership among the general stock index in Tehran Stock Exchange are related.

  The assumption that the relationship between the degree of concentration of ownership and total index stocks to assess the Pearson correlation test was used significance test shows (0/238) that the test of any level (1 percent and 5 percent) significantly is not between the degree of concentration of ownership and therefore the total stock index, the present study has not established any connection.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 3

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 5

  2-1  بیان مسئله. 5

  3-1چارچوب نظری تحقیق.. 7

  4-1 فرضیه های تحقیق.. 9

  5-1  اهداف تحقیق.. 9

  6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 9

  7-1 حدود مطلعاتی.. 10

  8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 14

  2-2 بازار مالی.. 15

  1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی.. 15

  3-2 طبقه بندی بازارهای مالی.. 17

  1-3-2بازار پول.. 17

  2-3-2 بازار سرمایه. 17

  4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان.. 22

  1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران.. 22

  5-2  تعریف بورس اوراق بهادار. 25

  6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.. 25

  1-6-2   انواع شرکت های سرمایه گذاری.. 25

  7-2دارایی.. 28

  8-2  دارایی مالی.. 28

  9-2  اوراق بهادار. 30

  10-2  سهام عادی.. 30

  11-2  بازده سهام. 31

  12-2  بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 31

  1-12-2  بازده تحقق یافته. 31

  2-12-2  بازده مورد انتظار. 31

  13-2 اجزای بازده. 32

  1-13-2 سود دریافتی.. 32

  2-13-2 سود(زیان)سرمایه. 32

  14-2 عرضه اولیه عمومی.. 34

  1-14-2 استفاده از خدمات تعهد پذیره نویسی مشاوران  مالی و عاملهای فروش.... 38

  2-14-2  شیوه معمول عرضه سهام به گروههای مختلف سهامداران.. 39

  3-14-2  مراحل عرضه عمومی اولیه. 39

  4-14-2عرضه ثانویه. 43

  15-2 شیوه های فروش سهام. 44

  16-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 48

  17-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 50

  18-2 فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار. 53

  19-2 ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار. 55

  20-2عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران.. 60

  21 – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار. 62

  1–21 – 2  شاخص های قیمت سهام. 62

  2 - 21- 2 شیوه محاسبه شاخص ها 64

  3-21–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی.. 65

  22-2 شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران.. 66

  23-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه. 69

  1-23-2  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی.. 69

  2-23-2  فرضیه علامت دهی.. 72

  3-23-2فرضیات گرایشات و علائق زود گذر 73

  4-23-2فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران.. 74

  5-23-2فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 75

  6-23-2   فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی.. 76

  7-23-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه. 77

  8-23-2 فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار. 78

  9-23-2 فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه. 80

  24-2تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران.. 80

  1-24-2 ارزش دفتری سهام. 81

  2-24-2ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها 81

  3-24-2ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت.. 81

  4-24-2  ارزش سهام با فرض انحلال.. 82

  5-24-2  ارزش ذاتی سهام. 82

  6-24-2 ارزش سهام با استفاده از ضریب.. 82

  7-24-2 ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم  83

  8-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز. 83

  9-24-2 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم. 83

  10-24-2 مقایسه روش های ارزشیابی سهام. 84

  11-24-2 ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران.. 85

  25-2 پیشینه تحقیق.. 85

  1-25-2 تحقیقات داخلی.. 85

  2-25-2 تحقیقات خارجی.. 87

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 98

  2-3  روش تحقیق.. 98

  3-3 تجزیه و تحلیل داده ها 99

  4-3 جامعه آماری.. 99

  5-3  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. 99

  6-3 نمونه آماری.. 103

  7-3 روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 104

  1-7-3ضریب همبستگی.. 104

  2-6-3 آ‍زمون کلووگروف- اسمیرنف.. 105

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 107

  2-4 آمار توصیفی.. 107

  3-4 آمار استنباطی.. 112

  1-4-3 فرضیه اصلی: بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. 112

  3-4-2 فرضیه های فرعی.. 113

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 117

  2-5 بیان نتایج.. 117

  2-5-1 نتیجه فرضیه اصلی.. 117

  2-5-2 نتیجه فرضیه های فرعی.. 118

  5-2 محدودیت های تحقیق.. 119

  5-3 پیشنهادات.. 120

  پیوست ها

  پیوست1. 122

  پیوست ب :لیست شرکت ها 126

   

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی.. 131

  منابع لاتین.. 133

   

  منبع:

   فارسی:

  آذر، ع. ومحمد مؤمنی،. 1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.ئ

  بت شکن، م ،1375، فصلنامه مطالعات حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره41375 .

  جنانی، م ، 1382، ملاحظاتی در تعیین ارزش شرکت ها و ارزشیابی سهام، مجله بورس، شماره36.

  جونز، چارلز پارکر، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، 1384، "مدیریت سرمایه گذاری"،  انتشارات نگاه دانش.

  جونز، چالز پارکر ، ترجمه محمد شاه علیزاده،1380، "مدیریت سبد سهام"، انتشارات جامعه دانشگاهی.

  حافظ نیا، م. 1381، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات سمت، تهران.

  خاکی، غ، 1375، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم.

  ختایی  ب ،وعلی سیفی پور، 1385، "بازار های مالی در ایران"، پژوهشنامه اقتصادی شماره 18.

  دوانی، غ، ح. 1381، "بورس سهام (نحوه قیمت گذاری سهام)"، نشر مؤسسه حسابرسی.

  راعی، ر، واحمد تلنگی،   1383، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت، چاپ اول.

  رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،1387، "بازارها و نهادهای مالی"، انتشارات دانشگاه آزاد.

  رهنمای رودپشتی، ف، 1386، "مجموعه مقالات و سخنرانی ها و مطالب تخصصی مالی و حسابداری"، انتشارات دانشگاه آزاد.

  سازمان بورس اوراق بهادار، مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، تهران، نشر فروردین، 1380.

  سازمان توسعه مدیریت و برنامه ریزی کشور،1383، هفته نامه خبری تحلیل برنامه، سال سوم، شماره80،

  شاپوری، م و همکاران،1388، تحقیقات مالی، دوره11، شماره28.

  عبده تبریزی، ح. 1377، "مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری".

  فبوزی، ف ، فرانکو مودیلیانی و مایکل فری، ترجمه حسین عبده تبریزی،1376، "مبانی بازارها و نهادهای مالی"، انتشارات آگاه.

  کرمی،1380، "بازارهای مالی در ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، چاپ اول شماره 27.

  مرادی نیا، زینت، 1380، نشریه بورس، شماره 28،ص32.

  مرتضوی،حمید، 1382، ماهنامه گزارش، بخش مقالات اقتصادی، شماره145.

  مهدویان و بهرامی ،1381، "چگونگی سرمایه گذاری در بورس".

  نیکو مرام، ه. و دیگران، 1385، "فرهنگ اصطلاحات تخصصی"، انتشارات پژوهشکده امور اقتصاد و دارایی.

  23-نیلی، م ، و همکاران، 1382، خلاصه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  1 .Aggarwal ,Reena , 2000 , "Stabilization Activities by underwriters after IPOs" , journal of finance , 55 , 1075-1103 .

  2. Anne , Sherman , 2002 , "Global T rends in IPO  methods" : book building Vs . Auction , Review of financial studies , 21 1-37 .

  3. Aussenegg , Wolfgang , pegaret , Pichler , and A.stomper , 2003 , "IPO Pricing withbookbuilding and a when" – Issued market , 1-54 .

  4. Barbara Lee and John Nellis , 1999 ," Enterprise reformed privatization in socialisteconomies ", 104 . World bank discussion papers , Washington .

  5. Benveniste , Lawrence and Paul Spindt , 1989 . "How Investment Bankers Determinethe offer price and allocation of NewIssues" , journal of financial Economics , 24 ,343-361 .

  6. Carter , R.B. S. anaster , 1990 , "Initial Public Offerings and underwriterreputation" , Journal of finance , 45 , 1045-1067 .

  7. Cornelli , Francesca , and David Goldriech , 2001 , "book building and strategicAllocation" , journal of finance , 56 , 2337-2369 .

  8. Derrien , Francois and Kent L . Womack , 2003 , "Auctions Vs.book building and Thecontrol of Under pricing in hot" , IPO markets , Review of financial studies , 16 , 31-62 .

  9. Jay R. Ritter , 1991 , "Run Performance of Public Offerings" , Journal of Finance , Vol . 46 , No . 1 , P.P .3-27 .

  10. Mario Levis , 1993 , "The Long-run Performance of Initial Public Offerings ": The UKExperience 1980-1988 , Financial Management , Vol.22 , NO. 1 , P.P.28-41

   

   

   

   

  منابع اینترنتی

  سایت اینترنت سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

  www. Irbourse. Com

  www.ipo.com


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش مالی چکیده: اصولا سرمایه ­گذاران باید بررسی­ های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ­ارشد  رشته علوم اقتصادي بهمن ماه 1393 چکيده: يکي از موضوع هاي مورد توجه و تأثيرگذار در مسائل اقتصادي بازار دارايي هاست . از سويي ديگر از جمله م

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش، بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

ثبت سفارش