پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

word 9 MB 32372 173
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته.  یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار  تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 5 سال و از سال 1382 تا 1386 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS   و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم  بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود  می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.

   

   

   

  مقدمه:

  در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

  یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم  با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.

   به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از  سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.

  پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی  پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموار سازی سود می پردازد.

   

  مقدمه

  تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده ، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابر این سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایشه با سایر شاخص های عملکرد ( از قبیل سود نقدی ، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است(کومار، 1993 ،  ص 23-1)[1].

  برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی موثر باشد. بنابر این علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنان تاثیر دارد، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (کردستانی، 1383، ص3)2.

  یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد (خواجوی ، ١٣٨٤، ص38)3. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره

   

   

   

  Abstract:

  On the basis of agency or representarion theory,the organization is the collection of contracts. The existence of a commereial unit was on the basis of concluding contracts. These contracts can be in the form of written and recovded or in the form of nonwritten.one of the importants contracts is contract or the design of reward between important shareholders and company’s directors. The agency’s relation is the contract that on the basis of this employer or owner appoint deputy or agent on the behalf of himself and give over the autherity of decision making to him. The topicof agency theory is the study of aggression (attack) between employer and agent. This contrast (opposition) result from differing these purposes.in the agency’s relation suppose that every one of parties try to maximize the own’s profits. The assumption of the existence of profit’s contrast between employer or owner and deputy or agent cause to try every one to optimize and maximizeown’s profits. Ther fore in this reserch we investingate the relationship between the propertics of profit on the basis of accounting and the reward of board director. The timing age of research 5 years and select from 1382 to 1386 and analyze the test of hypothesises with spss software and with the help of descriptive and infering statistics such as the analysis of relationship. The result gained in this research indicate the positive and direct relationship between the reward of board director and properties of profit on the basis of accounting such as profit’s  stability ,nonghness of profit and profit’s predictability. Also characterze that there is of warranted items in the iran’s stock....exchange(market) .

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریچه مطالعاتی. 5

  3-1 بیان مسئله. 6

  4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

  5-1 فرضیه های تحقیق. 7

  6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

  7-1 اهداف تحقیق. 9

  8-1 حدود مطالعاتی. 9

  1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 9

  2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 9

  3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9

  9-1 تعریف واژه های کلیدی  و اصطلاحات. 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 12

  2-2-کیفیت سود. 13

  1-2-2-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 13

  2-2-2-مفهوم اقتصادی سود. 14

  3-2-2-پیدایش نظریه کیفیت سود. 15

  4-2-2-مفهوم کیفیت سود. 16

  5-2-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود. 18

  3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود. 19

  1-3-2-فرضیه طرح پاداش. 23

  2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی. 24

  3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی. 25

  4-3-2-تئوری نمایندگی 27

  5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 30

  1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان 31

  2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک 32

  4-2-هموار سازی سود. 33

  1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود. 35

  2-4-2-ابعاد هموار سازی سود. 37

  3-4-2-روش های هموار سازی سود. 38

  1-3-4-2-تنظیم زمان معامله. 39

  2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه. 39

  4-4-2-انواع هموار سازی سود. 39

  5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود. 42

  1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری. 42

  2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 46

  3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 47

  4-5-2-مدل توزیعی 48

  6-2-نرخ بازده داراییها. 49

  1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی. 49

  2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها : 50

  1-2-6-2-معیارهای حسابداری : 50

  2-2-6-2-معیارهای اقتصادی : 51

  3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها : 51

  4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها : 52

  5-6-2-موارد استفاده از ROA. 52

  7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده. 53

  1-7-2- پژوهش های خارجی. 53

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 60

  2-3 روش تحقیق. 60

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 61

  4-3 روش های جمع اوری اطلاعات. 62

  5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 62

  1-5-3 متغیر وابسته. 62

  2-5-3متغیر های مستقل. 62

  6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات. 66

  1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 66

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 73

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها. 73

  3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 76

  4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 76

  1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 77

  2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود  78

  1-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 78

  2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی  اول. 78

  3-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم. 80

  4-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم. 82

  5-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم. 84

  6-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم. 87

  7-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم. 89

  8-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم. 91

  9-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم. 92

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 98

  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها. 99

  1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 99

  2-2-5نتایج فرضیه فرعی اول. 99

  3-2-5نتایج فرضیه فرعی دوم. 99

  4-2-5نتایج فرضیه فرعی سوم. 100

  5-2-5نتایج فرضیه فرعی چهارم. 100

  6-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم. 101

  7-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم. 101

  8-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم. 102

  9-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم. 102

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 103

  4-5 پیشنهادها. 103

  1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش. 103

  2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی. 104

  5-5 محدودیت های تحقیق. 104

  پیوست ها

  جدول  مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 107

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 110

  منابع لاتین: 112

  منابع اینترنتی: 115

  چکیده انگلیسی: 116

  منبع:

   

   

  منابع فارسی:

   

  آذر، ع. و منصورمؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.

  بلکونی، ا، ترجمه علی پارسائیان ،1381 ، " تئوری های حسابداری" ، انتشارات پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، صفحه 89 تا 95،.

  بهار مقدم، م،1385، ،" بررسی اثر قرارداد های بدهی ، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 36، صفحه47 تا 63.

  بولو ، ق، و سید علی حسنی ،1386، " مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکردی نظری" ، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72تا 88.

  پارسائیان ،ع،1384، "تئوری حسابداری" ، تالیف احمد ریاحی بلکویی،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.

  ثقفی، ع، و اسفندیار ملکیان، 1377،" جامعیت گزارش های سالانه و ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،سماره 22، 1377، صفحه 22و23.

  حساس یگانه، ی،1385، ،" تاثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی" ، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمی ایران، شماره 172، صفحه 19 تا 21.

  حقیقت، ح، و علی همایون،1385،." بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایا ن نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

  خاکی، غ.ر،1387،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .

  دلاور، ع،1374،"مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات رشد تهران.

  رهنمای رودپشتی، ف. ،1386، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG.

  سرمد، ز.  و علی بازرگان، و الهه حجازی، 1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه.

  شباهنگ،ر،1382،"تئوری حسابداری"، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی .

  ظریف فرد ، ا ،1387، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران" ، رساله دکتری، دانشگاه تهران، صفحه 20 تا 102.

  کردستانی، غ،ر،1383، " بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 37،  78-51

  مشایخ، ش و مریم اسماعیلی، 1385، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 25 تا 44.

  نمازی ، م، 1383،"بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قرارداد ها، شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 36.

  نمازی، م،1381، " بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت" مجله علوم اجتماعی شیراز،شماره 28 ، ص 15.

   

  منابع لاتین:

   

  Core, J.E., and D.F. Larcker ,(2002), ” Performance Consequences of Mandatory Increases in Executive Stock Ownership”. Journal of Financial Economics. 64(3): 317-340.

  Core, J.E., R.W. Holthausen, and D.F. Larcker ,(1999), ”Corporate Governance, the Executive Office Compensation, and Firm Performance” Journal of Financial Economics, 51(3): 371-406.

  Dechow, P.M., M.R. Huson, and R.G. Sloan ,(1994), ”The Effect of Restructuring Charges on Executives' Cash Compensation” Accounting Review 69 (1):138-156.

  E. Comiskey and Charles W. Mulford, (2008), “Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Cur­rent and Proposed Guidelines”, Journal of Applied Research in Accounting and Finance (JARAF), Vol. 3, No. 1, pp. 33-42.

  Fama, E. F ,(1970), ”Efficient capital markets: a review of theory and empirical work”. Journal of Finance, 25, 383– 417.

  Fridson, M. and Alvarez, F ,(2002), ”Financial Statement Analysis” , A Practitioner’s Guide. John Wiley and Sons, New York,pp: 85-120.

  Gary Miller , S. Yoon  and Young .Kim ,(2008),” Is Earnings Management Opportunistic or Beneficial? An Agency Theory Perspective “ International Review of Financial Analysis, Vol 17, 622-634.

  Gaver, J.J., and K.M. Gaver ,(1993), ”Additional Evidence on the Association between the Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies”. Journal of Accounting and Economics 16 (1-3):125-160.

  Healy, P M., S.H. Kang, and K.G. Palepu ,(1987), ”The Effect of Accounting Procedure Changes on CEOs' Cash Salary and Bonus Compensation”. Journal of Accounting and Economics 9 (1):7-34.

  Healy, P., (1985).” The Effect of Accounting Procedure Change on CEOs cash salary and Bonus Compensation” , Jornal of Accounting & Economics 9, 7-34.

  Jensen, M ,(1986), ”Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”. American Economic Review 76: 323-329.

  Jensen, M.C., and K.J. Murphy ,(1990), ”Performance Pay and Top-Management Incentives.” Journal of Political Economy 98 (2):225.

  Kumar, K.R., D. Ghicas, and V.S. Pastena ,(1993), ” Earnings, Cash flows and Executive Compensation: An Exploratory Analysis.” Managerial Finance 19 (2):55-75.

  Lambert, R.A., and D.F. Larcker ,(1987), ”An Analysis of the Use of Accounting and Market Measures of Performance in Executive Compensation Contracts”. Journal of Accounting Research 25 (3):85-125.

  M. Kirschenheiter and  D.Melumad, (2002) ,”Can 'Big Bath' and Earnings Smoothing Coexist as Equilibrium Financial Reporting Strategies?”  Journal of Accounting Research, Vol. 40.

  McNichols, M ,(1989), ”Evidence of Informational Asymmetries from Management Earning Forecasts and Stock Returns”. The Accounting Review 64 (January): 1-27.

  McNichols, M.F., and S.R. Stubben ,(2008), ”Does earnings management affect firms’ investment decisions?” he Accounting Review 83:1571-1603.

  Prapaporn , K. and D. Hansen ,(2008), ”The Effect Of Accounting-Based Earnings Attributes On CEO Compensation”. (1-35)

  Schipper, K. and L. Vincent ,(2003), ”Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, 97-110.

  Sloan, R.G ,(1993), ”Accounting Earnings and Top Executive Compensation”. Journal of Accounting and Economics 16 (1-3):55-100.

  Stijn Claessens et all , (1998), “Diversification and Efficiency of Investment By East Asian Corporations” , The University of Chicago, SSRN

  Teoh, S., I. Welch, and T. Wong, (1998),” Earnings management and the long run market performance of the initial public offering”, Journal of Finance 53, 1935-1974.

   

  منابع اینترنتی:

   

  www. Irbourse. Com                (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده‌ ): انتظار بر این است که سود خالص،نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد.اما مدیریت به واسطه داشتن انگیزه های مختلف اقدام به مدیریت سود(فزاینده یا کاهنده) می کند و این احتمال وجود دارد که این اقدام باعث کاهش کیفیت سود گردد. کاهش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.A. ) رشته حسابداری چکیده یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

ثبت سفارش