پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران

word 1 MB 32375 207
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۱,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده[1] استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .

  کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده

   

  مقدمه:

  اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .

  از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد

  سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .

  از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است .در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .

  نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .

  دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .

  امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .

  این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری  و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .

  در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی  نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود.

   

   

  1-1 مقدمه

   بخش عمده ای از اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است ، اطلاعات حسابداری است . بیشتر تصمیمات مدیران در تصمیم گیریها ی اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود و حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر میشود را اطلاعات حسابداری تشکیل میدهد . از آنجا که حسابداری در پی اندازه گیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و آن را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شناسیم ، بنا براین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، مدیران در تصمیم گیریهای خودبه بهره وری ها ی صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیاز مندند .

  حسایداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیریهای بهتر اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی به دست آورند .

  از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و .... است .

  بعبارتی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری تولید شده توسط شرکتهای صاحب نام ، روش انجام کارها را دگرگون ساخته وباعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود ، به بسترهای الکترو نیکی تبدیل شود .

  این امر در تمام کشورهای و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز تعداد تولید کنندگان این سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مالی و حسابداری روز به روز افزایش می یابد .

  از سوی دیگر ، هدفهای صورتهای مالی حسابرسی شده و منابع  حسابداری ایجاب می کند ، اطلاعاتی که صورتهای مالی حسابرسی شده فراهم می آ ورد از ویژ گیهای معینی بر خوردار باشد تا در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کننندگان مؤثر واقع شود این ویژگیها را ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نامیده که عبارتنداز :

  1-مربوط بودن[2] : شامل به موقع بودن ، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی .

  2- فابلیت اعتماد[3] : شامل قابلیت تأ یید ، معتبر بودن (کامل بودن ، صحیح بودن ، و رجحان محتوا بر شکل )وبی طرفانه بودن

  3- قابلیت مقایسه[4] : شامل ثبات رویه و افشای کافی .

  فلذا تحولات پیاپی وپیشرفتهای سریع در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان است که لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط ، قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط  واحدهای اقتصادی تشدید کرده است . هم چنین رشد فزاینده پیچیدگیهای جامعه ، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط با سیستمهای اطلاعاتی و فرآ یندهای مولد اطلاعات را توجیه میکند .

  بنا بر این با توجه به قابلیتهای بالقوه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و بسته های آ ماده نرم افزاری به عنوان سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ، در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع میباشیم که استفاده از این فناوری اطلاعاتی نقش و تأ ثیری در صورتها ی مالی حسابرسی  شده دارد یا خیر .

  آیا این اطلاعات از ویژگیهای کیفی " مربوط بودن "، "قابلیت مقایسه "و قابلیت اعتماد  برخوردار میباشد تا بتواند نیاز استفاده کنندگان را به درستی بر آورده سازد .

  Abstract:

  Accounting is a information system and managers should achieve appropriate and qualities information from all formal and informal channels for doing better decision making . There fore regarding to potential capabilities of accounting information systems and prepared soft ware packets as computer accounting information system ,in this research  we want to consider this subject that the role and using this informational technologies the audited  financial statements is effective or not.In this research the trustworthy auditors of Securitiesc  and Exchange organization and scientific board of  Azad Islamic university- zone 5, were considered as Statistical society and the effect of software pockets and accounting information system on the audited  financial statements of Tehran bourse companies was studied in the form of a questionnaire  and simple random sampling method (SRS) if used in this research. The statistical methods Which are done on this questionnaire are descriptive and inferential statistic that the smirenophclomograph test and single test student –T  test Were used . The obtained results of this research  lowered proposed hypo theses are that information systeme and accountiong  software packets have significant effect on the feature of relativity and comparability and but this effect is low on the reliability feature in audited  financial statement . 

  .In  order to study the rate of the effect of accountiong information systems and software  packets on each of quality features , Repeated Measure test was used on three indices relativity , comparability and reliability .For this reason by using the -comparenean, the double classes were compared and the first degree of this effectiveness was for the feature of relativity.

  Keywords:Accounting information system , Management information system , Date , Feedback.

 • فهرست:

  محمد تقی کبیری

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 بیان مسأله. 5

  3-1 ضرورت انجام تحقیق. 6

  4-1 اهداف تحقیق. 7

  5-1 فرضیه های تحقیق. 8

  1-5-1 فرضیه های اصلی. 8

  2-5-1 فرضیه های فرعی. 8

  6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات. 8

  7-1 قلمرو تحقیق. 9

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 11

  2-2تعاریف عملیاتی. 12

  1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات. 12

  1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت. 13

  2-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14

  2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14

  3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. 16

  4-2هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری. 17

  1-4-2 پردازش مبادلات. 17

  2-4-2 پردازش اطلاعات. 19

  5-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. 22

  1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی. 22

  2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود. 25

  3-5-2 تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26

  4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات  27

  5-5-2 اجرای سیستم 29

  6-5-2 حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31

  7-5-2 گزارش حسابرس مستقل. 32

  6-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری  33

  1-6-2 تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری. 33

  2-6-2 نقش کامپیوتر در حسابدار ی. 34

  3-6-2 تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران. 35

  4-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی. 37

  5-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری. 38

  8-2 ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری. 50

  9-2 شکل و ترتیب صورت‌های مالی اساسی. 53

  1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئیات. 56

  10-2 پیشنیه تحقیق. 57

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 60

  2-3 روش تحقیق. 60

  1-2-3 از نظر زمان. 61

  2-2-3 از نظر هدف. 61

  3-3 روش گرد آوری اطلاعات. 62

  4-3 روایی و پایایی پرسشنامه: 63

  5-3 جامعه آماری تحقیق ونمونه. 63

  6-3 روش نمونه گیری. 65

  7-3 متغیرهای تحقیق. 66

  8-3 فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها. 67

  1-8-3 فرضیات فرعی. 67

  9-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها. 68

  10-3 آزمون پایایی. 68

  1-10-3 روشهای آماری پارامتری. 69

  2-10-3 روشهای آماری ناپارامتری. 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 72

  2-4 آمار توصیفی. 73

  3-4 آماراستنباطی. 99

  1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول. 99

  2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم. 100

  3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم. 101

  4-3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی. 101

  5-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 102

  6-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: 105

  7-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی سوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: 108

  8-3-4 فرضیه پژوهشی  اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی : 111

  9-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی  112

  10-3-4 بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 116

  11-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 120

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 125

  2-5 نتیجه گیری. 125

  1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول. 125

  2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم. 126

  3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم. 126

  4-2-5 نتیجه گیری کلی. 126

  4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 129

  پیوست ها

  پیوست الف : پرسشنامه. 131

  پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه. 136

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 138

  منابع لاتین: 140

  منابع اینترنتی: 141

  چکیده انگلیسی: 142

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  ابراهیم آبادی، م،1388،"نقش سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری در کیفیت گزارشگری مالی در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

  آذر،ع ، و منصور مومنی،1377،"آمار و کاربردآن در مدیریت"،جلد دوم ،انتشارات سمت .

  امین،ف،1376،"روش های مقدماتی آماری"، تهران، انتشارات امیر کبیر

  بدری ،ا،1372،"اطلاعات حسابداری وتصمیم گیری:چند فرضیه رفتاری"،فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره4،ص 83-63.

  بدری ،اد،1372،"اطلاعات حسابداری وتصمیم گیری:چند فرضیه رفتاری"،فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره4،ص 83-63.

  بهرامفر،ن، و ولی اله رسولی ،1377،"ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت ونقش آن در تصمیم گیری مدیریت"، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره25،ص109-86

  تارخ، م.  و امیر علی  آلی،1381،"تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم افزارفنشر" ،پیام اوران کلک آزاد،تهران

  تالانه، ع، و حسین حمزه نخجوانی،1371،"فرآیند تصمیم گیری افراد با استفاده از اطلاعات حسابداری"،نشریه حسابدار،شماره 12 ،ص60-56.

  جان،ب، ترجمه حسن پاشا و نرگس طالقانی، 1366، "روشهای تحقیقی در علوم تربیتی" ، نشررشد.

  جدیدی ،ع،1381،"بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران گروه بهمن"،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه اصفهان

  حساس یگانه،ی. و علی اکبر یحیی پور،1382،"مبانی نظری گزارشگری تجاری"،مجله حسابدار،شماره 152،151،150 .

  خادم ،ح ،1375، "بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه تهران

  خاکی ،غ،1387،"روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی"،انتشارات:بازتاب

  شماخی ،ح  ،1379، "بررسی توسعه  سیستم های کامپیوتری حسابداری در شرکت های بیمه"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکزی

  طالقانی، م،1381، "روش تحقیق نظری" ،رشته علوم اجتماعی ، انتشارات دانشگاه پیام نور

  عیسائی خوش ،ا،1380، "نظری اجمالی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری"، مجله حسابدار،شماره 140،ص25-22و76-74 .

  فخاریان، ا ،1374، "کارکردهای مدیریت وسیستمهای اطلاعاتی حسابداری"،تدبیر،شماره 58،ص20-17

  مک لویر، ر، ترجمه مهدی جمشیدیان واکبر مهدی پور عطا آبادی ،1378، "سیستم های اطلاعات مدیریت" ، انتشارات دانشگاه اصفهان.   

  مکرمی ،ی،1374،هدف از صورتهای مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، مجله حسابدار،شماره 110،ص13-6 .

  نریمانی ،ان ،1386، "حسابرسی سیستم های اطلاعاتی –دی پی دی" ،انتشارات وزارت فرهنگ وانتشارات اسلامی

  الهی ،ش، و علی رجب زاده، 1382،"سیستم های خبره: الگوی هوشمند تصمیم گیری"،انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی ،وابسته به موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  HoIIander, A , S  & Denna , E, L , &  Cherrington,  J ,O,  1999 , “Accounting  information  Technohogy  and  the  Business   Sloution”    Volume  6  Advances  in  Accounting  Information  Systems .

  Kohler,E, 1983,”Dictionary for Accounting”.New Jersey.Prentice-Hall.

  McGrann,J, 2002,”Using Financial Information to Improve  Ranch Performance”, Department Of Agricultural  Economocs, Texas and  A.M.University.

  Popo,p,& Wangner , C, 2001,”Critical success factors:success and failure case of information systems for senior executives”, Decision Support Systems, May , PP.393-418.

  Rahman, M, & Halladay, M, 1998, “Accountiog  information  System” ,International Journal Of Accounting information Systems ,Page 9-14.

  Sutton, S,G, 2000, “ The Changing  Face of Accounting in an information Technoligy Dominated World “, International Journal Of Accounting information Systems, Page 1-8.

  Tansey , D, T, & Darnton, G, & Waterside, J, 2003,”Business information Technology and Society, Routledge” ,London and New York . First ed.

  Travica, B, & Cronin, B, 1995,”The Argo : A Strategic information Systems for Groupn Decision M aking”, International Journal of Information Systems, Vol 15 . I ssue 3. Pp 223-236.

  UIrich, J.G,  & E.O , AIIan  &P.W, William, 1990, “Accounting information Systems”, Second Edition, PWS Kent Publishing  Company.

  Wu,  H,  Fredrik, 1984, “ Accounting information Systems Theory and Practice”, New York . McGrawHill.

   

   

  منابع اینترنتی:

   

  www.Fasb .org, 1978, “Financial Accounting Standard Board”, Concept  No. 1 Objective of financial  Reporting  by Business Enterprises,  FASB,  Standard. November. Para 6.

  www.Fasb.org, 2000, “ Financial  Accounting  Standard  Boar”d,  Steering Committee, Business Reporting Research Project.


موضوع پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, نمونه پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, جستجوی پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, فایل Word پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, فایل PDF پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, تحقیق در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, مقاله در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, پروژه در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, پروژه درباره پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی تهران

گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد« M.A. » چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم ­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی ...

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت چکیده : ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) 1-1- مقدمه چندیست که مقوله­ای به نام سرمایه فکری [1]در نظر مدیران و صاحبان فن اهمیت­های فراوانی پیدا کرده است . می­دانیم که دارایی[2]­ها در سازمان به دو بخش دارایی­های مرئی و نامرئی تقسیم بندی می­شود از جمله دارایی­های مرئی می توان سرمایه در گردش و یا حساب بانکی شخص یا بنگاه را دانست و دارایی­های نامشهود خود به دو دسته تقسیم بندی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداریپ چکیده هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت چکیده از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است . این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعه پژوهش، دانشگاه ...

ثبت سفارش