پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

word 2 MB 32379 155
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۵,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره  با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی   1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

   

   

   

  مقدمه:

  در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

  .

  بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.

  رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.

  فصل اول  کلیات تحقیق :

  در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .

  فصل دوم  مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :

  در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و  ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های  پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .

  فصل سوم  روش تحقیق:

   در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.

  فصل چهارم   تجزیه و تحلیل داده ها :

  در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

  فصل پنجم   نتایج و پیشنهادات تحقیق :

   در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

   با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.

  از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت  گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت  سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد که کسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های   S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت.    نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  فاما وفرنچ ناچیز بود.

  در مورد تحقیقات داخلی نیز می توان به تحقیقات انجام شده توسط حمید حقیقت ،1385، که تأثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را در پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش شناسایی فاما و فرنچ ،1995، همراه با بکارگیری رگرسیون خطی ساده و چند متغیره مورد بررسی قرار داد اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است. همچنین می توان به تحقیق نمازی ،1383، درباره سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در سطح رگرسیون ساده بین دوازه متغیر تحقیق (از هفده متغیر تحقیق)، با ریسک سیستماتیک رابطه معنا دار وجود دارد.

  Abstract:

  The Capital Assets Pricing Model(CAPM)argues that only systematic risk should be priced in the market; Specific or idiosyncratic risk dose not deserve a risk premium. Howere recent empirical studies have raised serious challenges to this belief. It appears that  as ameasure of systematic risk, has little power in explaining cross sestional risk and return relationships over long periods of time, while other valiables such as firm size and book to market ratio ,appear to be more useful risk proxies. This patterns is named anomalies. Anomalies are empirical results that seem to be inconsistent with maintained theories of asset- pricing behavior. They indicate either market inefficiency or inadequacies in the underlying asst- pricing model. Sales growth rate and z-score are the best indicators in measuring profitability and balance sheet strength. In this paper, we use z-score and sales growth to distinguish this anomalies, exist in Tehran Stock Exchange with applying the time-series regressions. According to result of statistical examinations, they don’t have as strong explanatory power in explaining Tehran Stock Exchange.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه.. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی.. 5

  3-1 بیان مساله.. 6

  4-1 اهمیت موضوع تحقیق.. 7

  5– 1 فرضیات تحقیق.. 8

  6–1 اهداف تحقیق.. 9

  7-1حدود مطالعاتی.. 10

  8–1 تعریف واژه های کلیدی.. 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه.. 13

  2– 2  مفاهیم ریسک و بازده.. 13

  1-2-2 بازده.. 14

  2– 2– 2  ریسک.. 17

  3–2–2 رابطه ریسک و بازده.. 19

  3–2 هدف بازار سرمایه.. 20

  4–2 مفهوم بازار کارآ.. 20

  1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ.. 22

  5– 2  تئوری پرتفلیو.. 23

  1-5-2 مدل مارکوئیتز.. 23

  2– 5– 2 مدل تک شاخص ( تک عامل ) 27

  6–2 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM.. 29

  1– 6– 2 مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 30

  2– 6– 2 آزمون های CAPM.. 32

  3– 6– 2انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM   33

  7– 2 انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی.. 34

  1– 7–2 مدل ویلیام بیور.. 34

  2– 7– 2مدل آلتمن.. 35

  3-7-2مدل اسپیرینگیت.. 36

  4– 7– 2 مدل اوهلسون.. 37

  5– 7– 2مدل فولمر.. 38

  6- 7–2 مدل زمیجوسکی.. 38

  7– 7–2 مدل سی اسکوار.. 39

  8–7–2  تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهای پیش بینی ورشکستگی.. 39

  8–2 شکل گیری مفهوم استثنائات بازار سهام.. 42

  1- 8-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار.. 45

  2-8-2 نسبت سود به قیمت.. 46

  3-8-2 اندازه شرکت.. 47

  9 – 2 ورود مفهوم استثنائات بازار در بازارهای سرمایه   48

  1- 9– 2 مطالعات فاما و فرنچ.. 49

  2– 9– 2 تحقیقات ونگ.. 49

  3– 9–2  استثنائات بازار سهام و بورس اوراق بها دار.. 51

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه.. 55

  2- 3 روش تحقیق.. 55

  3-3مراحل پژوهش علمی در تحقیق.. 56

  4 – 3جامعه و نمونه آماری.. 57

  5– 3 مدل تحلیلی تحقیق.. 58

  6– 3 روش جمع آوری اطلاعات.. 59

  7-3متغیرهای تحقیق.. 60

  8 – 3 نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. 60

  1– 8–3  رشد فروش.. 60

  2- 8- 3  شاخص بحران مالی.. 61

  9- 3  روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات.. 61

  1- 9- 3 همبستگی.. 61

  2- 9- 3  ضریب تعیین.. 62

  3- 9- 3 رگرسیون.. 62

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏.. 64

  2-4 بررسی رابطه بین نرخ رشد فروش و بازده سهام.. 64

  3– 4بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی وبازده سهام.. 66

  4 - 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام.. 68

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه.. 95

  2-5 نتایج تحقیق.. 96

  1– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 96

  2– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.. 96

  3– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.. 97

  3 – 5 نتیجه گیری کلی.. 97

  4-5 محدودیتهای تحقیق.. 98

  5-5 پیشنهادات.. 98

  پیوست ها

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 112

  منابع لاتین: 114

  چکیده انگلیسی: 115

   

  منبع:

  منابع فارسی:

   

   

   ایزدی پناه ،ن،و همکاران،1379، "رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت به درامد سهام در بازار بورس تهران،مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان" ، سال نوزدهم، شماره اول.

  تهرانی ، ر،1384،"مدیریت مالی" ، انتشارات نگاه دانش، تهران، چاپ اول.

  جهانخانی ،ع،و حسین عبد تبریزی،1383،" نظریه بازار سرمایه"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره         

  چارلزپی، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش ،1388،" مدیریت سرمایه گذاری" ،انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.

  حقیقت ،ح،1386، "بررسی نقش عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 47

  حیدرعلی.،ه ،1373، "شناخت روش علمی درعلوم رفتاری"، نرش پارسا، تهران، چاپ اول.

  راعی ، ر ، و احمد تلنگی، 1383،"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) تهران، چاپ اول.

  شارپ بایلی، ا، ترجمه علی جعفری، 1387،" اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار " ،،چاپ اول، انتشارات کیومرث

  شاه ولی زاده،ع،1385، "کاربرد مدل Zmigewski در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

  فدایی نژاد،م،1373،" برداشتهای غلط برخی از محققین در زمینه کارایی بازار"، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره2

  قربانی،ا ، 1387،"بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران به صورت مقطعی"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری

  مختاری کجوری،د ،1386، "بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

  میر محرابی ،ه ،1380،" بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس طی سالهای 74-88"، پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم اداری،  ص 67-69

  نادری،ع،1372،" روش تحقیق وکاربرد ان در علوم انسانی "،چاپ پنجم

  هرون ،ج، ترجمه محسن دستگیر ،1371، "مدیریت مالی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات نشر علوم دانشگاهی ،ص 43

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Fama,E.F.and French,K.R.,1992,."the cross- section of expected stock returns,journal of finance "47 (2),pp.427-465

  Fama,E.F.and French,K.R.,1996,."multifactor explanation of asset pricing anomalies,journal of finance" 51 (1),pp.55-84

  Michailidis,Grigoris.,2006,"is saes growth associated with market,size and value factors in returns "?evidence from Athens stock exchang ,1998-2003, journal of social sciences,3(1).

  Wang,Kangmao.,2001,."multifactor Model of Growth and z-score for projecting stock return and Evaluating Risk


موضوع پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, نمونه پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, جستجوی پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, فایل Word پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, دانلود پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, فایل PDF پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ...

گروه: بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت مالی چکیده یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش مالی چکیده: اصولا سرمایه ­گذاران باید بررسی­ های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي گرايش: مديريت استراتژيک سال تحصيلي: 1389-1391 چکيده تحقيق   اندازه‌گيري ريسک بازار مسأله‌اي است که از ديرباز ذهن محققان

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

ثبت سفارش