پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

word 668 KB 32411 104
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی،

  علوم و صنایع غذایی

  گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

   

  چکیده

  آفلاتوکسین M1(AFM1) یکی از مایکوتوکسین‌ های مهمی است که در شیر و محصولات لبنی یافت می‌گردد و محصول متابولیک آفلاتوکسین B1 می‌باشد. امروزه این امکان فراهم شده است که مایکوتوکسین موجود در غذا یا خوراک دام را از طریق بکارگیری روش‌های فیزیکی، شیمیائی یا عوامل میکروبی حذف نمود. هدف از این پژوهش دستیابی به روشی سالم و بدون ضرر جهت حذف سم آفلاتوکسین در فرآورده پروبیوتیکی شیر است که از نظر تغذیه هیچگونه خطری برای انسان نداشته باشد. در این مطالعه نمونه‌های بستنی از ‌شیر بازسازی شده فاقد آفلاتوکسین اولیه تهیه شد. در کلیه نمونه‌ها (شاهد و پروبیوتیک) تغییرات آفلاتوکسین طی فرایند در دو سطح ppb)05/0 ،1/0)بررسی گردید. تغییرات رشد لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدو باکتریوم لاکتیس 12Bb در محیط MRS هوازی‌، بی هوازی در 37 درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اندازه گیری آفلاتوکسین در نمونه‌های ‌بستنی از روش HPLC استفاده شد. بدین منظور از 20 نمونه با غلظت‌های ppb)05/0 ،1/0 ) آفلاتوکسین M1 و 30% استونیتریل به عنوان حلال، استفاده شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد میزان کاهش آفلاتوکسین در پایان مرحله گرم خانه گذاری برای غلظت‌های ppb)05/0 ،1/0) به ترتیب 4/22 و 5/29 درصد بوده و کاهش معنی داری داشته است‌ (01/0>p). در پایان هفته چهارم نگهداری بستنی مقدار کاهش آفلاتوکسین در هر دو سطح ppb)05/0 ،1/0) که به ترتیب 6/30 و 1/32درصد بود، تفاوت معنی داری نداشت (01/0>p) . رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12BB در مرحله گرم خانه گذاری در هر سه نمونه افزایش معنی داری (05/0 p<) داشته است. لگاریتم جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در انتهای مرحله تخمیر برای هر سه غلظت آفلاتوکسین M1 ppb)0،05/0 ،1/0) به ترتیب CFU g-132/10 ،02/10، 01/10 و برای بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12 BB به ترتیبCFU g-148/9 ،30/9، 00/9 می‌باشد. همچنین غلظت آفلاتوکسین به صورت معنی داری (05/0 p<) بر رشد جمعیت میکروبی هر دو گونه تاثیر داشت. در زمان نگهداری، میزان کاهش لگاریتم جمعیت میکروبی برای هر دو گونه پروبیوتیک در غلظت بالاتر آفلاتوکسین تفاوت معنی داری نسبت به نمونه‌های حاوی غلظت پایین‌تر آفلاتوکسین نداشت  (05/0 p<).

  کلمات کلیدی: آفلاتوکسین ، پروبیوتیک ، بستنی

  - مقدمه

     آفلاتوکسین M1(AFM1) یکی از مایکوتوکسین‌های مهمی است که در شیر و محصولات لبنی یافت می‌گردد. امروزه این امکان فراهم شده است که مایکوتوکسین موجود در غذا یا خوراک دام را از طریق بکارگیری روش‌های فیزیکی، شیمیائی یا عوامل میکروبی حذف نمود. هدف از این پژوهش دستیابی به روشی سالم و بدون ضرر جهت حذف سم آفلاتوکسین در فرآورده پروبیوتیکی شیر است که از نظر تغذیه هیچگونه خطری برای انسان نداشته باشد.

  1-2- بیان مسئله

  صنعت تولید لبنیات در دنیا از جمله صنایع گسترده ای است که با چالش‌های زیادی روبرو می‌باشد. تولید شیر در سال 2005 در دنیا برابر 644 میلیون تن تخمین زده شد که از این مقدار 541 میلیون تن  شیر گاو بوده است. با نگاهی به آمار فوق می توانیم به خوبی موضوع سلامتی شیر مصرفی و به تبع آن محصولات لبنی تولید شده از این مقدار شیر را درک کنیم. افزایش روز افزون مصرف مواد لبنی توسط افراد مختلف در سرتاسر جهان به موضوع چالش بر انگیز‌ی برای میکروب شناسان، مهندسین، و متخصصین فن آوری تبدیل شده است؛ زیرا بایستی بهترین روش برای جلوگیری از ورود میکروارگانیسم‌ها و تخریب بعضی از آن‌ها را بیابند و از رشد و فعالیت‌های آن‌ها جلوگیری نمایند. به هر حال موضوعی که بایستی مد نظر قرار گیرد این است که بسیاری از این میکروارگانیسم‌ها مانند لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها  برای سلامتی انسان مفید هستند و عده ای دیگر مانند بعضی از قارچ‌ها مانند آسپرژیلوس که باعث تولید سم آفلاتوکسین می‌شوند می‌توانند برای سلامتی انسان مضر باشند. شیر حاوی مقدار زیادی آب و مواد غذائی می‌باشد ومحیطی تقریبا نزدیک به خنثی را فراهم می‌آورد بنابراین می‌توان شیر را به عنوان منبع ترکیبات سمی نظیر مایکو توکسین ها در نظر گرفت (مقصودی1390) .

  همچنین ماهیت غذائی محصولات لبنی محیط مناسبی را برای رشد میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌آورد. آفلاتوکسین M1 که به عنوان سم شیر شناخته می‌شود متابولیت اصلی تشکیل شونده از AFB1 است. 12ساعت پس از مصرف AFB1 می‌توان AFM1 را در بدن انسان یافت. به دلیل مصرف گسترده شیر و محصولات لبنی وجود آفلاتوکیسن M1 در این محصولات به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است بر همین اساس پی بردن به چگونگی آلوده شدن شیر به میکروارگانیسم‌های آلوده کننده یکی از مهمترین اقدامات در پرداختن به موضوع سلامت شیر و سپس  محصولات لبنی است.

  1-3- ضرورت انجام تحقیق

  بنابر آمار انجمن صنایع لبنی ایران در سال 1391 ،سرانه کنونی مصرف شیر در ایران 70 تا 80 کیلوگرم است که این میزان در کشورهای توسعه یافته 350 تا 500 کیلوگرم می‌باشد. بنابراین لزوم تولید محصولی با کیفیت به عنوان تأمین کننده‌ی قسمتی از کلسیم و پروتئین مصرفی می‌تواند پاسخگوی مقداری از مشکلات تغذیه ای جامعه باشد. شیر که به عنوان یک غذای کامل در نظر گرفته می‌شود دارای فرآورده‌های زیادی است که توسط عموم مردم مصرف می‌شود و در این بین بستنی به عنوان یکی از فرآورده‌های مهم شیراز اهمیت خاصی برخوردار است. در سال‌های گذشته مصرف بستنی بیشتر مختص به کودکان و نوجوانان بود ولی در حال حاضر مصرف آن در کلیه ی افراد جامعه رواج یافته است و بالطبع، تولید و به تبع آن مصرف انواع بستنی ، رشد قابل ملاحظه ای داشته و دارد.

  کیفیت خوراکی بستنی و مبحث ایمنی و سلامت آن از اهمیت بسزائی برخوردار است و با در نظر گرفتن این موضوع که شیر ماده اصلی تولید بستنی است و از آنجائیکه یکی از شایع ترین میکروارگانیسم‌های موجود در شیر عوامل تولید کننده آفلاتوکیسن‌ها هستند؛ لذا فراهم آوردن شرایطی که بتوان از آن طریق میزان این سم را کاهش داده و محصول سالمتری را ارائه داد از اهمیت بسزائی برخوردار است. با توجه به اهمیت آفلاتوکسین در سرطانزایی وکاهش ایمنی و سلامت انسان، هدف از این مطالعه بررسی میزان آفلاتوکسین موجود در بستنی حاصل از شیر است و از آنجا که مصرف بستنی که فراورده پروبیوتیکی شیر محسوب می‌شود، اهمیت خاصی از نظر ارتقا سلامت انسان دارد، اجرای این مطالعه تحقیقاتی ضروری بنظر می رسد.

  1-4- اهداف مشخص تحقیق

  دستیابی به روشی سالم و بدون ضرر جهت حذف سم آفلاتوکسین در فرآورده لاکتیکی شیر که از نظر تغذیه هیچگونه خطری برای انسان نداشته باشد.

  بررسی اثر باکتری‌های لاکتیکی بر مقادیر مختلف آفلاتوکسین در بستنی‌های پروبیوتیک با استفاده از روش HPLC.

  تعیین اثر مقدار اسیدیته شیر بر روی مقادیر مختلف آفلاتوکسین .

  بررسی تاثیر فواصل زمانی مختلف نگهداری بر روی مقادیر مختلف آفلاتوکسین.

   

   

  1-5- فرضیه ها

  استفاده از لاکتوباسیلوس رامنوس جی جی و بیفیدو باکتریوم لاکتیس در تولید بستنی پروبیوتیک باعث کاهش میزان آفلاتوکسین می‌گردد.

  باکتری‌های لاکتیکی می‌توانند درمقادیرمختلف آفلاتوکسین تاثیر بگذارند.

  میزان مقادیرمختلف آفلاتوکسین می تواند بر باکتری‌های لاکتیکی تاثیر بگذارد.

  مقداراسیدیته شیر بر فعالیت باکتری‌های لاکتیکی درمقادیرمختلف آفلاتوکسین تاثیر معنی دار دارد.

  زمآن‌های مختلف نگهداری در مقادیر مختلف آفلاتوکسین تاثیر معنی دار دارد.

  1-6- پرسش اصلی تحقیق

  آیا می توان روشی سالم و بدون ضرر جهت حذف سم آفلاتوکسین در فرآورده لاکتیکی شیر یافت که از نظر تغذیه(انسان) هیچگونه خطری نداشته باشد؟

  آیا باکتری‌های لاکتیکی می‌توانند درمقادیرمختلف آفلاتوکسین تاثیر بگذارند؟

  آیا میزان مقادیرمختلف آفلاتوکسین می تواند بر باکتری‌های لاکتیکی تاثیر بگذارد؟

  آیا مقدار اسیدیته شیر می تواند در مقادیر مختلف آفلاتوکسین تاثیر بگذارد؟

  آیا زمآن‌های مختلف نگهداری می تواند در مقادیر مختلف آفلاتوکسین تاثیر بگذارد؟

  1-7- جنبه نوآوری تحقیق

  با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تحقیق در حوزه بررسی میزان سم آفلاتوکسین در محصولات لبنی تولید شده از شیر گاو از جمله ماست، دوغ، خامه، و بستنی مورد توجه مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفته است و از آنجائی که در حال حاضر تمایل فراوان به فرضیه­ای وجود دارد که اظهار می‌کند جذب آفلاتوکسین­ها در غذاهای مصرفی می­تواند به وسیله میکروارگانیسم‌های لاکتیکی بخصوص پروبیوتیک‌ها کاهش یابد؛ لذا این پژوهش در صدد بررسی موضوع فوق برآمده است. با توجه به اینکه تحقیقات دیگری نیز موضوع سم آفلاتوکسین در بستنی را در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، نوآوری پژوهش حاضر در استفاده از دوگونه لاکتوباسیلوس رامنوس جی جی و بیفیدو باکتریوم لاکتیس در بستنی‌های پروبیوتیک است که قبلا هیچ گونه مطالعه ای با استفاده از این دو گونه انجام نگرفته بود. 

  Abstract

       Aflatoxine M1 (AFM1) is one of the important micotoxins found in milk and dairy products. It is the metabolic product of aflatoxine B1. Today, it is possible to decrise micotoxins in the nutrients or livestock food by applying physical and chemical methods or microbial factors. The aim of this study is to achieve a healthy way to leave out aflatoxine toxicity in the probiotic dairy products free harm for human nutritionally. In this study, ice cream samples were obtained from reconstituted milk without primary aflatoxine. During the process, in all samples (control and probiotic), oflatoxin changes were investigated in two levels (0/1, 0/05ppb). The growth changes of Lactobacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium lactis BB12 in MRS aerobic, anaerobic environment at 37 ̊c were studied. To determine the aflatoxine in ice cream samples, HPLC method was used. For this reason, 20 samples of aflatoxine M1 with concentrations of 0/1 and 0/05ppb and acetonitrile 30% were applied as solvent. The statistical analytical results showed the reduction level of oftlaxoin at the end of the hot – house stage for the concentrations of 0/1 and  0/05ppb were 22/4 and 29/5, respectively. There was a significant decrease (P<0/01). At the end of the fourth week of ice cream storge, the reduction level of aflatoxine in both levels (0/1, 0/05ppb) were 30/6 and 32/1, respectively with no significant difference (P>0/01). The microbial population growth of L. rhamnosus GG and B. lactis BB12 at the fermentation stage in three samples has been significant increase (P<0/05). At the end of the fermentation stage for three M1 aflatoxine concentrations (0/1, 0/05ppb), logarithm of L. rhamnosus GG and B. lactis BB12 microbial population were 10/01, 10/02, 10/32 and 9/00, 9/30, 9/48 CFU g ̄­1, respectively. Also, aflatoxine concentration had an effect on the microbial population growth of both types significantly (P<0/05). At the maintenance time, the reduction level of microbial population logarithm for both probiotic types in higher aflatoxine concentration in comparison to samples containing lower aflatoxine concentration had no significant difference (P>0/05).

  Key Words: aflatoxine, probiotic, ice cream

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 3

  1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-4- اهداف مشخص تحقیق.. 4

  1-5- فرضیه ها 5

  1-6- پرسش اصلی تحقیق.. 5

  1-7- جنبه نوآوری تحقیق.. 5

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 6

  2-1- تعاریف... 7

  2-1-1- تاریخچه بستنی.. 7

  2-1-2- تعریف بستنی.. 7

  2-1-3- سرانه مصرف بستنی و شیر. 8

  2-1- 4- نقش هر یک از ترکیبات مورد استفاده در بستنی.. 9

  2-1- 4-1- چربی.. 9

  2-1- 4-2- مواد جامد بدون چربی(MSNF) 9

  2-1- 4-3- شکر. 9

  2-1- 4-4- امولسیفایرها 9

  2-1- 4-5- پایدارکننده ها 9

  2-1- 4-6- طعم دهنده‌ها 10

  2-1- 4-7- اینولین. 10

  2-1-5- پروبیوتیک‌ها 10

  2-1-5-1- تاریخچه استفاده از پروبیوتیک‌ها 10

  2-1-5-2-تعریف پروبیوتیک... 11

  2-1-5-3-خصوصیات پروبیوتیک... 12

  2-1-5-4-مهمترین تولیدات پروبیوتیک‌ها 12

  2-2- بررسی پیشینه تحقیق.. 13

  2-2-1- شیر تخمیری. 13

  2-2-2- پروبیوتیک‌ها 13

  2-2-2-1-  اثرات درمانی و پیشگیری کننده پروبیوتیک‌ها 13

  2-2-2-2-مهمترین پروبیوتیک‌های مصرفی.. 15

  2-2-2-3-  عوارض جانبی مصرف لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیک... 15

  2-2-2-4- اثرات مفید باکتری‌های پروبیوتیک... 16

  2-2-2-4- فرآورده‌های پروبیوتیک... 17

  2-2-2-5- باکتری‌های غالب در بستنی پروبیوتیک... 17

  2-2-2-6- اکولوژی لاکتوباسیلوس‌ها 18

  2-2-3- بستنی پروبیوتیک... 19

  2-2-3-1- انواع بستنی پروبیوتیک... 19

  2-2-3-2- موانع تولید بستنی پروبیوتیک... 20

  2-2-3-3-راهکارهای رفع موانع تولید بستنی پروبیوتیک... 20

  2-2-4- مایکوتوکسین‌ها 20

  2-2-4-1-عوامل موثر در رشد قارچ‌ها و تولید مایکوتوکسین در مواد غذایی.. 21

  2-2-5- آفلاتوکسین‌ها 24

  2-2-5-1- بررسی کوتاه تاریخچه آفلاتوکسین. 26

  2-2-5-2- آسیب شناسی آفلاتوکسین‌ها 27

  2-2-5-3- میکروبیولوژی آفلاتوکسین‌ها 28

  2-2-5-4- قارچ‌های تولید کننده آفلاتوکسین‌ها 29

  2-2-5-5- قوانین استاندارد بین المللی.. 30

  2-2-5-6- محدودیت‌های جهانی آفلاتوکسین‌ها در تغذیه. 31

  2-2-5-7- روش‌های کاهش آفلاتوکسین: 32

  2-2-5-8-آفلاتوکسین در شیر. 33

  2-2-5-9-ارزیابی وکنترل آلودگی.. 35

  2-2-5-10- روش‌های تست کردن. 35

  2-2-6-کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا. 36

  2-2-6-1- دستگاهHPLC.. 37

  2-2-6-2- آشکار ساز 38

  2-2-6-3- متد های اندازه گیری. 39

  2-2-6-4- حلال‌های HPLC.. 39

  2-2-6-5- آماده سازی و کار با دستگاه. 40

  2-3- مروری بر تحقیقات گذشته. 41

  2-4- تجزیه زیستی مایکوتوکسین‌ها، موقعیت های فعلی و رویکرد های آتی.. 52

  2-4-1- حذف آلودگی با استفاده از تخمیر. 52

  فصل سوم: مواد و روش‌ها 58

  3-1- اساس کار 59

  3-2- مواد مورد استفاده در تهیه بستنی.. 61

  3-3- تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در تهیه و آزمایش‌های بستنی.. 62

  3-4- مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت اندازه گیری آفلاتوکسین M1 63

  3-5- روش‌ها 65

  3-5-1- متغیرهای پژوهش... 65

  3-5-2- آزمون های مربوط به شیر خشک... 65

  3-5-3- آزمایشات انجام شده بر روی شربت بستنی در زمان تخمیر. 66

  3-5-3-1- آزمون تعیین pH.. 66

  3-5-3-2- آزمون رشد جمعیت میکروبی   66

  4-2- ارزیابی تغییرات pH در مرحله گرمخانه گذاری. 74

  4-3- ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1  بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در مرحله گرمخانه گذاری. 77

  4-4- ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1  بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12BB در مرحله گرمخانه گذاری. 79

  4-5- ارزیابی تغییرات آفلاتوکسین M1 در طی حرارت دادن وگرمخانه گذاری. 82

  6-4 ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1  بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در مدت زمان نگهداری. 87

  4-7- ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1  بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12BB در مدت زمان نگهداری. 88

  4-8- ارزیابی تغییرات آفلاتوکسین M1 در مدت زمان نگهداری. 91

  فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات.. 92

  5-1- نتیجه‌گیری کلی.. 93

  2-5- پیشنهادات.. 94

  فهرست منابع. 95

  پیوست‌ها 106

  منبع:

   

  ابراهیمی تاج آبادی م . 1388 . شناسایی وجداسازی پروبیوتیکها از محصولات لبنی ایران .پایان نامه دکتری ، گروه صنایع غذایی،دانشکده مهندسی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات.

  بی نام، استاندارد ملی شماره 11325، (1390)، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ماست پروبیوتیک_ ویژگی ها و روش‌های آزمون، چاپ اول.

  بی نام، استاندارد ملی شماره 14683،(1389)، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،بستنی پروبیوتیک ویژگی ها و روش‌های آزمون چاپ اول.

  بی نام، استاندارد ملی شماره 2450، (1384)، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بستنی_ ویژگی ها و روش‌های آزمون، تجدید نظر پنجم.

  تبری م و امین افشار م.1388. بررسی میزان آلودگی شیر و ماست به آفلاتوکسین¬M1  و تاثیر فرایند تولید بر میزان آفلاتوکسین در استان گیلان. گزارش نهایی طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به شماره116.

  توکلی ح. 1389. بررسی آلودگی به آفلاتوکسین M1 در پنیر پاستوریزه عرضه شده دو کارخانه تولید کننده فرآورده‌های لبنی در شهر تهران با روش الایزا.

  چگنی ب، مشکوه آ، دانش و تکنولوژی بستنی، ناشر آییژ، تهران، چاپ اول 1385

  خاکسار ر، کریم گ، فردوسی ر. 1385.صحه گذاری روش آزمون اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی با HPLC. مجله دامپزشکی 4:21-34.

  خسروی دارانی ک، کوشکی م . 1387. پروبیوتیک‌ها در شیر و فرآورده‌های آن . تهران :انتشارات مرز دانش ، 268 صفحه .

  خوشنویس و همکاران.1392. تعیین آفلاتوکسین M1 در بستنی در بابل، شمال ایران.

  رزاقی ابیانه م، احمدی ی، قهفرخی م، علی نژاد س. 1390 . آفلاتوکسین‌ها و اهمیت آن‌ها در بهداشت عمومی و کشاورزی. تهران. اول. انتشارات: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 209 صفحه.

  روحی پ، نیکوپور ه ، فراهانی ا، خسروی دارانی ک .1385. اثر متغیرهای فرایند بر تولید اسید لینولئیک مزدوج در ماست پروبیوتیک به روش تاکوجی ، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ، امنیت، کاهش ضایعات ، نوآوری ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان ، ایران.

  سالاری ر، نجفی م ب. 1390. مقایسه دو روش الایزا و HPLCدر تعیین آفلاتوکسین B1و آکراتوکسین Aدر فلفل قرمز ایرانی. نشریه پژوهش صنایع غذایی جلد21 شماره4: 5-16.

  طاهری پ ، احسانی م ر، خسروی دارانی ک ، رضوی س ه .1385  آ . ارزیابی پارامترهای موثر بر اسید سازی ، کاهش PH ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس La-5 در طی دوره گرمخانه گذاری ، مجله صنایع غذایی و تغذیه ، (1)4، 37-46 .

  طاهری پ ، احسانی م ر، خسروی دارانی ک ، رضوی س ه .1385 ب. ارزیابی محیط های کشت مختلف برای شمارش جنس بیفیدوباکتر به عنوان باکتری پروبیوتیک ، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ، امنیت، کاهش ضایعات ، نوآوری ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان ، ایران.

  طاهری پ ، احسانی م ر، خسروی دارانی ک ، رضوی س ه .1385 ج . اثر ترکیب شیر اولیه ، درصد و نوع تلقیح بر رشد میکروبی ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس La-5 در طی دورهگرمخانه گذاری ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان ، ایران.

  طاهری پ ،.1385 د. ارزیابی متغیرهای فرایند بر تولید ماست نوشیدنی پروبیوتیک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گروه صنایع غذایی،دانشکده مهندسی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات.

  عبدالملکی ف، مظاهری ام. 1388. تولید نوشیدنی تخمیری بر پایه آب پنیر با استفاده از انواعی از میکروفلور کفیر و بررسی ویژگی های شیمیایی و ارگانولپتیک آن. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 4: 21-32.

  کریم، گ، شیر و فرآورده‌های آن،نشر سپهر، تهران،چاپ دوم،1380

  لامع، ح، برگردان، اسمیت، جیم، راهنمای استفاده از افزودنی های مواد غذایی، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، چاپ اول1374

  مرحمتی زاده م ح، رضازاده س، جعفری ا. 1388. تولید بستنی پروبیوتیک با استفاده از کشت های لاکتوباسیوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم . مجله پژوهش های نوین دامپزشکی5: 33-39.

  معینیان خ، یغماییان ک. 1392 . غلظت آفلاتوکسین M1در شیر خام تولیدی در شهرستآن‌های استان سمنان. مجله کومش15:21-27.

  مقصودی ش، فن آوری تولید بستنی، نشر علم کشاورزی ایران، تهران، چاپ اول 1390

  مکتبی س، حاجی کلایی م ر، نجف آبادی م. 1390. بررسی میزان غلظت آفلاتوکسین M1در شیر گاوداری های اهواز به روش الایزا. مجله دامپزشکی 7: 12-18.

  نجفی پ . 1386 . وزارت جهاد کشاورزی  دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات بخش کشاورزیطرح تیپ تولید انواع بستنی 

  نظامی م ا . 1386 . ارزیابی امکان تولید و نگهداری پنیر فتا ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گروه صنایع غذایی،دانشکده مهندسی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات.

  نیلچیان ر. 1392. آفلاتوکسین M1 در ماست، پنیر، و بستنی در شهر کرد، ایران. مجله جهانی علوم کاربردی.

  هژیر م ص، طاهایی ن. 1387. بررسی میزان غلظت آفلاتوکسین M1در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه سنندج. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان 13: 44-50.

   

  Arbuckle,W.S., 1986, Ice Cream, Fourth Edition.VanNostrand Reinhold, New YorkAshes, J.R., Gulati, S.K., and Scott, T.W., 1997, Potential to alter the content  and  composition of milk fat through nutrition. J Dairy Sci,80, 2204-2212.      

  Atanda  O, Oguntobo A , Adejumo O,  Ikeorah J, Akpan I. 2007. Aflatoxin M1 contamination of milk and ice cream in Abeokuta and Odeda local governments of Ogun State , Nigeria.  Journal of  Elsevier 68: 1455-1458.

  Barnes J. M.1970. Aflatoxin as health hazard. Journal of Applied Bacteriology. 33:285-298

  Bata  A, Lasztityn R . 1999.Detoxification of mycotoxin- contaminated food and feed by microorganism .  Journal of  Elsevier 10:223-228.

  Bennet G.A, Lagoda A.A, ShotwellO.L,Hesseltine C.M. 1981. Utilization of Zearalenone-Contaminated Corn for Ethanol Production in J. Am. Oil Chem. Soc. 58, 974-976.

  Bennett J. W, Cotty P. 1998. Virulence and cultural characteristics of two Aspergillusfllavus Strains pathogenic on cotton. Phytopathology, 79:808-814.

  BennettJ. W. and M. Klich. 2003. Mycotoxins. Clinical Microbiology Reviews, 16 (3): 497-516.

  Berger U, Oehme M, Kuhn F. 1999. Quantitative determination and Structure Elucidation of type-A-B-Trichothecenes by HPLC /Ion Trap Multiple Mass spectrometry.47:4240-4245.

  Bhatnagar d, Cary JW, Ehrlich K, YuJ, Cleveland TE. 2006. Understanding the genetics of regulation of oflatoxin production and Aspergillusflavus development. Mycopathologia, 162: 155-166.

  Bolognani F, Rumney C.J, Rowland I.R. 1997. Influence of carcinogen binding by lactic acid-producing bacteria on tissue distribution and in vivomutagenicity of dietary carcinogens. Food Chem. Toxicol, 35, 535–545.

  Brackett R. E,Marth E. H.2008. Association of aflatoxinM1 with casein. Zeitschrift furLebensmitteluntersuchung und Forschung, 174, 439-441.

  Brackett RE, Marth EH .1982. Association of aflatoxin M1 with casein. Z LebensmUntersForsch, 174, 439-441.

  BuyongN, FennemaO.1988 .Amount & size of ice crystals in frozen samples as influenced by hydrocolloids.J.Dairy Sci.

  CalvoAM,Bok J, Brook W, Keller NP. 2004. VeA is required for toxin and sclerotial production in Aspergillusparasiticus. Appl Environ Microbiol,70:4733-4739.

  Charteris W.P., Kelly  P.M , Morelli L ,Collins  K. 1997 . Selective detection ,enumeratin and identification of potentially probiotic Lactobacillus and Bifidobacteriumspieces in mixed bacterial population . International Journal of  Food Microbiology 35, 1-27

  Ciegler A, Peterson R . E .1968. Aflatoxin detoxification: Hydroxydihydro – Aflatoxin B1. Journal of  American society for Microbiology , 4:665-666.

  ClarkC .2004. The science of ice cream, RS.C

  Cross  M.L.2002 . Microbes versus Microbes: immune signals generated by probiotic Lactobacilli and their role in protection against microbial pathogens , FEMS Immonology and Medical Microbiology 34, 245- 253.

  Denning DW, Hedayati MT. 1988. Aspergillusflavus: human pathogen, Allergen and mycotoxin producer. Microbiology 153-6: 1677-16920.

  Desjardins M, Denis R, Goulet J. 1990. Growth of bifidobacteria and their enzyme profiles. Journal of Dairy Science,73 299–307.

  Diener UL. 1981. Unwanted biological substances in food :Aflatoxin. In Impact of  Toxicology on Food Processing. AVI Westport:122-150.

  DohertyS.B , Gee V.L , Stanton C .2009.” Efficacy of whey protein  gel networks as potential viability-enhancing scaffolds forcell immobilization of Lactobacillus rhamnosus GG”. Teagasc,Moorepark Food Research Centre, Fermoy, Co. Cork, Ireland.

  Dosako S, Kaminogawa S,Taneya S,Yamauchi, K. 1980. Hydrophobic surface areas and net changes of

  Egmond H P, Paulsch W E, Veringa H A, and Schuller PL.1977, The select of processing on the aflatoxin M1 content of milk and milk products. Archives of the Institute Pasteur.4:381-390.

  Egmond HP, Jonger M A. 2004. Current regulations governing mycotoxin limits in food, Mycotoxin in food:21-49-68.

  El-Deeb S. A.1989. Interaction of aflatoxin M1 on the physiological and morphological properties of Lactobacillus bulgaricusand Streptococcus thermophilus. Alexandria Journal of Agricultural

  El-Nezami H, Haskard C, Salminen E, Mykka¨ nen A, Ahokas J, Salminen S. 2002. Lactic acid bacteria and bifidobacteria can reduce dietary exposure to aflatoxins. Br J Nutr, 88:S115-116.

  El-Nezami H, Kankaanpaa P, Salminen S, Ahokas J.1998. Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind a common food carcinogen, aflatoxin B1. Food and Chemical Toxicology, 36, 321-326.

  El-Nezami H, Kankaanpaa P, Salminen S., AhokasJ.1998a.Physicochemical alterations enhance the ability of dairy strains of lactic acid bacteria to remove aflatoxin from contaminated media. J Food Prot, 61, 466-468.

  El-Nezami HS, Chrevatidis A, Auriola S, Salminen S, Mykkanen H. 2002. Removal of common Fusarium toxins in vitro by strains of Lactobacillus and Propionibacterium. Food AdditContam, 19:680-686.

  El-NezamiH, Kankaanpaa P, Salminen S, Ahokas J.1998b.Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind food carcinocens. Food ChemToxicol, 36, 321-326.

  FarkasJ . 1997.  Physical methods of food preservation. In Food Microbiology Fundamentals and Frontiers, pp 497– 519.

  Flesch P, Voight-Scheuerman I. 1994. `UÈ ber den Abbau der PilztoxineTrichotecin und Iso-Trichotecinbei der AlkoholischenGarung in Traubensaft' in Wein und Weinwissenschaft49, 180-184.

  Fratamico PM. 2008. Food born pathogens: Microbiology and Molecular biology.Horizon scientific press.ISBN 978-1- 898486-52-7.

  Galvano F, GalofaroV, De Angelis A., Galvano, M., Bognanno, M., Galvano, G., 1998. Survey of the occurrence of aflatoxin M1 in dairy products marketed in Italy. J. Food Prot. 61 (6), 738– 741.

  Goldblatt LA, Doller FG. 1979.Modifyingmycotoxin contamination in feeds. National Academy of sciences.167-184.

  Gomes A ,Malcata X .1999. Bifidobacterium spp. and Lactobacillus acidophilus: biological, biochemical, technological, and therapeutical properties relevant for use as probiotics. Trends in Food Science and Technology 10 139–157.

  Gorbach  S.L, Chng  T.W, Coldin  B. 1987 . Successful treatment of relapsing Clostridium difficile colitis with Lactobacillus GG.TheLancet , 2(8574) ,1519.

  GouramaH, Bullerman L. B.1995. Aspergillusfllavusand Aspergillusparsiticus: aflatoxigenic fungi of concern in foods and feeds: a review. Journal of Food Protection, 58, 1395-1404.

  Govaris A, RoussiV,KoidisP.A , Botsoglou N. A.2001. Distribution and stability of aflatoxin M1 during production and storage of yoghurt. Journal of  Food additives and contaminants , 11:1034-1050.

  H. P. van Egmond (New York: Elsevier), pp. 193-259.

  Hagen M., Narvhus J.A. 1999. Production of ice cream containing probiotic bacteria. Milchwissenschaft, 54, 265–268.

  HamedKa. 2005.Aflatoxin and food safty. Food science and Technology. ISBN-13:616.

  Hammes W .P,Hertel  C. H. 2002 .The technology of probiotics . Trends in Food Science and Technology. Elsevier. 10 ,387-392.

  Haskard C, El-Nezami H.S, Kankaanpaa P.E, Salminen S.E, Ahokas J.T. 2001. Surface binding of aflatoxin B1 by lactic acid bacteria. Appl. Environ. Microbiol.,67, 2086–3091.

  Hassanin N. I. 1994. Stability of aflatoxin M1 during manufacture and storage of yoghurt, yoghurt-cheese and acidified milk Journal of the Science of Food and Agriculture, 65, 31-34..

  Hekmat S,McMahon D. 1992. Survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacteriumbifidum in ice cream for use as a probiotic food. Journal of Dairy Science.75. 1415–1422.

  HekmatS , McMahon D . 1992.  Survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacteriumbifidum in ice cream for use as a probiotic food. Journal of Dairy Science 75 1415–1422.

  Holcomb J E , Frank J F . 1991. Viability of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacteriumbifidum in soft-serve frozen yogurt. Cultured Dairy Product Journal 26 4–5.

  IDF Standard 117B, 1997, Yogurt Enumeration of Characteristic Microorganisms. Colony Count Technique at 37°C (Brussels: International Dairy Federation).

  International Agency for Research on Cancer (IARC). Some  naturally occurring substances, food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. 56. World Health Organization: Lyon, France, 1993, p489.

  James MJ, Lasker BA, McNeil MM, Shelton M, Warnock DW, Reiss. 2000. Use of a repetivie DNA probe to type clinical and environmental isolates of Aspergillusflavus from a culture of cutaneous infection in a neonatal intensive care unit. J ClinMicrobiol, 38:3612-3618.

  Jasutiene  I, Kulikauskiene  M, Garmiene G. 2007. Stability of aflatoxin M1 during production of fermented dairy prodcts.  Journal of Veterinarijairzootechnica 37.1.

  Jay J. 1992. MicrobiologíaModernaDe losAlimentos. Zaragoza, Spain: Ed Acribia.

  Kabak .B , Var.  I.2008. Factors affecting the removal of aflatoxin M1 from food mdel by Lactobacillus and Bifidobacterium strains.  Journal of  Environmental Science and Health ,part B 43: 617- 624.

  KamkarA ,Karim G , ShojaeeAliabadi F, Khaksar R.2005. Fate of aflatoxin M1 in Iranian white cheese processing.  Journal of  Elsevier 46: 2236-2238.

  Karim G. 1988. Study on contamination of milk with aflatoxin in tehran, Journal of Iranian Public Health, 11(1-2): 19-23.

  KimE. K, Shon D. H, Ryu D, Park J. W, Hwang, H. J., and Kim, Y. B. 2000. Occurrence of aflatoxin M1 in Korean dairy products determined by ELISA and HPLC. Food Additives andContaminants.17.59-64.

  Klich MA, Pitt JL. 2008. Differentiation of Asprgillusflavus from A.parasiticus and other closely related species. Trans Br MycolSoc, 91:99-108.

  Klich MA. 1998. Environmental and developmental factors influencing aflatoxin production by Aspergillusflavus and AspergillusParasiticus. Mycoscience,48:71-80.

  KurmannJ . 1988. Starters for fermented milks. Bulletin FIL/ IDF. 227. 41–55.

  Lafont, P., Siriwardana, M., and Lafont, J., 1987, Genotoxity of hydroxy-aflatoxins M1 and M4. Microbiologie AlimentsNutrition.7:1-8.

  Lim H.J, Kim S.Y, Lee W.K. 2004. Isolation at cholostrol lowering lactic acid bacteria from human intestinc for probiotic use , J .Vet. Sci,5,391-395.

  Line J.E, Brackett R.E.1995.  Factors affecting aflatoxin B1 removal by Flavobacteriumaurantiacum. J. Food Prot., 58, 91–94.

  Magarinos H, Selavie S, Costa M. 2007. Viability of probiotic micro-organisms (Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacteriumanimalis subsp. lactis Bb-12) in ice cream. Society of Dairy Thecnology. 47:128-134.

  Mataragas M,Dimitriou V, Skandamis P.N, Drosinos  E.H..2010.”  Quantifying the spoilage and shelf-life of yoghurt with fruits”. Agricultural University of Athens, Department of Food Science and Technology, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, IeraOdos 75, GR-11855 Athens, Greece.

  Metwally A. 2006 . Effect of enzymatic cross-linking of milk proteins on properties of ice cream with different composition. International Journal of FoodScience and Technology, 42(8), 939e947.

  MoranD.P.J.,Rajahh.k.1994.Fats in food products. Blakie academic & professional London

  Morotomi M, M. Mutai. 1986. In vitro binding of potent mutagenic pyrolysates to intestinal bacteria. J. Natl. Cancer Inst. 77: 195–201.

  Munksgaard L, Larsen J, Werner H, Andersen PH, Viuf PT. 1987.Carry over of aflatoxin from cows’ feed to milk and milk products. Milchwissensc, 42, 165-167.

  Nybom SMK, Salminen SJ, Meriluoto JAO.2007.   Removal of microcystin-LR by strains of metabolically active probiotic bacteria. FEMS MicrobiolLett, 270:27-33.

  Oatley J.T, Rarick M.D, Linz J.E. 2000. Binding of aflatoxin B1 to Bifidobacteria in vitro. J. Food Prot. 63. 1133–1136.

  Olsen M, Gidlund A, Lindblad M. 2005. Consumers ability to discriminate aflatoxin. Food additives. 22: 56-64.

  Ordonez G, JeonI , Roberts H .2000. Manufacture of frozen yogurt with ultrafiltered milk and probiotic lactic acid bacteria. Journal of Food Processing and Preservation 24 163–176.

  Ouwehand  A.C, Kirjavainen P. V, Shortt C., Salminen S.1999. Probiotics: mechanisms and established effects , International Dairy Journal ,9 ,43-52.

  Pasteiner S. 1998. Mycotoxin in animal Husbandry BiominGesundeTierernahrung International Gesmb. Herzogen burg Austria. A-3130:166.

  Peltonen  K, El-Nezami H, Haskard C, Ahokas  J, Salminen  S.2001.Aflatoxin B1 binding by dairy strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria. J. Dairy Sci., 84, 2152–2156.

  Petterson DSP, Glancy EM, Robert BA. 1980. The carry over of aflatoxin M1 in to the milk of cow fed ration containing a law concentration of aflatoxin B1. Food cost toxical. 18:35-37.

  Pierides M, El-Nezami H, Peltonen  K, Salminen S, Ahokas J.2000.  Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind aflatoxin M1 in a food model. J. Food Prot. 63. 645–650.

  Pinheiro R,  Oliveira  S , Perego  P,.2012.” Effect of inulin on the growth and metabolism of a probiotic strain of Lactobacillus rhamnosus in co-culture with Streptococcus thermophilus” Biochemical and Pharmaceutical Technology Department,São Paulo University, São Paulo 05508-900, Brazi.

  Rajendran R, Y. Ohta. 1998. Binding heterocyclic amines by lactic acid bacteria from miso and fermented. Japanese Food Canadian J. Microbiool. 44: 109–15.

  Rasic J. L, Skrinjar M., Markov S.1991. Decrease of aflatoxin B1 in yoghurt and acidified milks. Mycopathologia,113,

  RavulaR , Shah N. 1998.  Effect of acid casein hydrolysate and cysteine on the viability of yogurt and probiotic bacteria in fermented frozen dairy desserts. Australian Journal of Dairy Technology,53, 175–179.

  Resanovic R, Sinovec Z. 2006.Effects of limited feeding of aflatoxin B1 contaminated feed on the performance of boilers Mycot. Res.22:183-188.

  Research, 34, 61-72.

  Robinson  R.K. 1991. Therapeutic Properties of  Fermented  Milk, Elsevier , London.

  Rodriguezb S.B. Mahoney N.E. 1994. Inhibition ofAflatoxin Production by Surfactants in Appl. Environ. Microbiol. 60, 106-110.

  Rossa N. R, Sá E. M. F, Burin V. M, Bordignon-Luiz M. T. (2012). Effect of microbial transglutaminase on functional and rheological properties of ice cream with different fat contents.LWT - Food Science and Technology 48 224-230

  Salminen  S, Nybom  S ,Meriluoto  J, Collado   M.C, Vesterlund   S, El-Nezami.H, 2010. Interaction of probiotics and pathogens – benefits to human health.  Journal of Elsevier21:157-167.

  Samson RA, Hoekstra ES, Frisavad JC, Filtenborg O. 2000. Introduction to Food and Airbone Fungi, CentraalbureauvoorSchimmelculture, Baarn, The Netherland.

  Sargeant K, Allcroft R. 1971.Groundnut toxicity. Vet. Rec, 73:869.

  SarımehmetogluB, Kuplulu O. 2004. Binding ability of aflatoxin M1 to yoghurtbacteria.AnkaraUniversitesiVeterinerlikFakultesiDergisi.51, 195–198.

  Sawinski, AcsaÂdi J. 1983Utilization of Corn Containing F-2Toxin by Microbiological Treatment in ActaAlimentaria(Budapest) 12. 249-263.

  Saxelin ,Salminen  S., Ouwehand   A . C., Isolauri , E. 1998. Clincal applications of  probiotic  bacteria, International Dairy Journal ,8 ,563-572.

  Schmitt SG, Hurburgh JR. 2008. A Review of rapid methods for the analysis of mycotoxin. Mycopathologia.161:261-273.

  Scott P. M. 1989. Mycotoxigenic fungal contaminants of cheese and other dairy products. Mycotoxins in Dairy Products, edited by

  Shah  N.P,Lankaputhra E.V. 1997. Improving viability of  Lactobacillus acidophilus and  BifidobacteriumSpp . in yoghurt. International Dairy Journal , 7,349-356.

  Shahin  A.A.M. 2007. Removal of aflatoxin B1 from contaminated liquid media by dairy Lactic acid bacteria.International  Journal of  Agriculture and Biology1:71-75.

  Shepherd MJ, Sydenham EW. 1996. Chromatographic and allied methods analysis for selected Mycotoxin. Springer,978:65-146.

  Suliman ES, Abdalla MA. 2013. Presence of aflatoxin M1dairy cattle milk in Khartoum. International Journal of science.4:10-15.

  Sutic M,Banina A.1979. The effect of aflatoxin B1 on the morphological properties of lactic acid bacteria. Mikrobiologija,16,113-120.

  Tabata S, Kamimura A, Ibe H, Hasimoto H, Ida M, Tamura Y, Nishima T.1993. Aflatoxin contamination in foods and foodstuffs in Tokyo: 1986-1990. J AOAC Int, 76, 32-35.

  Tanabe T, H. Otani , A. Hosono. 1991. Binding of mutagens with cell wall peptidoglycan of Leuconostocmesenteroidessubspdextranicum T-180. Milchwissen-Schaft, 46: 622–5.

  TuranM, kirkland  R.Bee.1999. Food Emulsions &foams,RS.C.

  Van Egmond HP, Applebaum R S, Brackett R E, Wiseman D. W, Marth E H. 1982.Aflatoxin: Toxicity of dairy cattle and occurrence in milk and milk products A ReviewJ Food Protec, 45, 752-777.

  Van EgmondH.P.1989a. Introduction, and significance of mycotoxins. In: van Egmond, H.P. (Ed.), Mycotoxins in Dairy Products. Elsevier, New York, pp. 1– 9.

  Vs1-6-casein andVs1-casein: 6-casein complex. Journal of Dairy Research, 47, 123-129.

  Wang L, Yokoyama K, Takahasi H, Kase N, Hanya Y, Yashiro K, Nishimura K. 2001. Identification of species in Aspergillus section Flavi based on sequencing of the mitochondrial cytochrome b gene .Int J Food Microbiol, 71:75-86.

  WangY ,Li.Y.2007.”Genome-shuffling improved acid      tolerance and l-lactic acid volumetric productivity in Lactobacillus  rhamnosus”. Key Laboratory for Molecular Enzymology and  Engineering of Ministry of Education,Jilin University, 2519 Jiefang Road, Changchun 130023, PR China.

  Wilson DA,Payne GA. 1994.Factors affecting Aspergillusflavus group infection and aflatoxin contamination of corps.Academic Press:309-325.

  Wiseman DW,Marth EH, 1983, Behavior of aflatoxin M1 in yogurt, buttermilk and kefir. Journal of Food Protection.46:115-118.

  Yousef A. E, and Marth E H. 1989. Stability and degradation of aflatoxin M1. Mycotoxinsin DairyProducts, edited by H. P. van Egmond (New York: Elsevier), pp. 127-161.

  Yousef A.E, Marth E.H. 1985. Degradation of aflatoxin M1 in milk by ultraviolet energy. J. Food Prot. 48: 697– 698.

  Zhang XB and, Oath Y.2006. Antimutagenicity and binding of lactic acid bacteria from Chinese cheese to mutagenic pyrolyzates. J. Dairy Sci., 73: 2702–10 .


موضوع پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, نمونه پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, جستجوی پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, فایل Word پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, دانلود پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, فایل PDF پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, پروژه درباره پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشدرشته ی بیوتکنولوژی میکروبی چکیده پروبیوتیک‌ ها مواد غذایی حاوی میکروارگانیسم‌ها ی زنده و مفید برای بدن هستند.به عبارت دیگر یک پروبیوتیک میکروارگانیسم زنده خوراکی است که تأثیرمثبتی بر سلول‌ها ی بدن میزبان دارد وباعث بهبود و افزایش تعادل میکروبی بدن مصرف کننده می‌شود.پروبیوتیک‌ها اغلب در تولید فرآورده‌ها ی تخمیری لبنی به کار می‌روند. کفیر یک پروبیوتیک ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده فارسی زمینه: پروبیوتیک ها، باکتری‌های مفیدی می باشند که مانع از رشد میکروب‌ها و اتصال بین آنها با سطح مخاط روده می شوند و بنابراین در تعادل فلور روده نقش مفیدی دارند. در چندین پژوهش حیوانی، اثر پروبیوتیک‌ها بر کنترل قند خون، انسولین خون و به تاخیر انداختن بروز افزایش قند خون گزارش شده است. ولی مطالعات انسانی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( گرایش بازرگانی بین الملل) چکیده در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (4P) در بازار به منظور دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده: مدیرانی که درگیر بازاریابی صادرات می شوند، در ابتدا به اتخاذ تصمیمات در مورد روش ورود برای گسترش بازار خود به خارج تمایل نشان می­دهند. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثری است که بر انتخاب روش ورود به بازار خارجی یک شرکت صادراتی تأثیر می گذارد. بر اساس مرور تحلیلی، فرضیات تحقیق ساخته شدند. در این پژوهش، ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: افسردگی یکی از رایج ترین اختلال های روانی به شمار می رود. تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه الگوهای غذایی با افسردگی در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392 بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده فراورده های استریلیزه شیر که به روش فرادما تهیه می شوند، بویژه شیر و خامه فرادما در سالهای اخیر ،جای خود را در رژیم غذایی مردم ایران باز کرده اند. با افزودن ترکیبات سلامت بخش به محصولاتی نظیر خامه صبحانه می توان ارزش غذایی این محصولات را ارتقا داد. در این تحقیق غلظت های 0، 3، 5 و7 درصد از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S.c) مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی ماست معروف ترین و پرمصرف­ترین فرآورده شیری تخمیری در جهان است. متداول­ترین نقص در بافت که منجر به عدم پذیرش این فراورده نزد مصرف کننده می­شود، آب اندازی است. امروزه درایران ماست چکیده بیشتر به صورت معکوس تولید می­شود یعنی با افزودن ماده خشک به ماست همزده آن را به حالت غلیظ و چکیده تبدیل ...

ثبت سفارش