پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد

word 849 KB 32417 57
1391 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۱,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی

   

  چکیده:

   

  اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد

   

  اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه داری از خانواده اسکلروفولاریاسه از جمله گیاهانی است که به عنوان یک داروی گیاهی از زمانهای قدیم در ایران استفاده  می شده است. در این مطالعه تجربی، تاثیرات عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد بررسی شد. در این آزمایش، نمونه های ماهی پس از غوطه ورسازی در عصاره های 1% و 3% گیاه گل میمونی به مدت 20 روز در دمای 1- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. آزمایشات اندازه گیری شمارش میکروبی کل یا توتال کانت، pH، عدد پراکسید(PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، میزان ازت فرار کل (TVN) و شاخص های حسی بر روی نمونه های ماهی تیمار شده و شاهد در فواصل معین انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که عصاره آبی گیاه گل میمونی بر روی نمونه های ماهی در حفظ کیفیت مطلوب آن ها و افزایش مدت زمان نگهداری در حالت انجماد تاثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که عصاره آبی 3% در مقایسه با عصاره آبی 1% در افزایش مدت زمان نگهداری فیله های ماهی اثر بیشتری داشت.

   

  کلمات کلیدی : قزل آلا، گیاه گل میمونی، عصاره آبی، عمر ماندگاری.

   

   

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- تعریف فساد مواد غذایی

  زمانی که یک ماده غذایی دچار تغییراتی می شود یا اینکه واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع می پیوندند که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید، یا از بین برود، در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می نامند. فسادها یا از راه عوامل خارجی یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می شود و دارای منشأ فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی یا میکروبیولوژیکی هستند. بیشتر مواد غذایی فاسد آن چنان دچار تغییرات حسی و ظاهری از نظر رنگ، بو، مزه و قوام می شوند که مصرف کنندگان متوجه آن شده و از مصرف آن صرف نظر می کنند. فساد مواد غذایی را می توان به طور کلی به سه دسته فساد میکروبی، فساد شیمیایی و فیزیکی تقسیم کرد(گریسی[1] و همکاران، 2001).

   

  1-1-1- فساد میکروبی

  عبارت است از تغییرات حسی و ظاهری ایجاد شده در اثر فعالیت های حیاتی و متابولیسم  میکروارگانیسم ها در یک ماده غذایی، به گونه ای که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید یا از بین برود. براساس تاثیر این میکروارگانیسم ها، فساد میکروبی به گروه های زیر تقسیم می شود:

  الف- فساد ناشی از رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها، که عمدتاً شامل باکتری ها، کپک ها و مخمرهاست (گریسی و همکاران، 2001).

  ب- فسادهای آنزیماتیک که در اثر فعالیت آنزیم های طبیعی یا ترشح آنزیم های مختلف به وسیله میکروارگانیسم ها بوجود می آیند(عباسی و همکاران 1387). تغییرات ناشی از این میکروارگانیسم ها شامل تغییرات زیر می باشد:

  1-1-1-1- تغییر در ترکیبات آلی نیتروژنی: اکثر نیتروژن موجود در غذا به شکل پروتئین است. پروتئینازها هیدرولیز پروتئین ها را به پپتیدها کاتالیز می کنند و ممکن است مزه تلخی در غذا ایجاد کنند. پپتیدازها پلی پپتیدها را به پپتیدهای ساده تر و نهایتا آمینواسیدها کاتالیز می کنند(تهموزی، 1386).

  1-1-1-2- تغییر در ترکیبات آلی غیر نیتروژنی: میکروارگانیسم ها از این ترکیبات بیشتر برای کسب انرژی و گاهی اوقات منبع کربن استفاده می کنند.

  کربوهیدرات ها: مونوساکاریدهایی مثل گلوکز در شرایط هوازی تبدیل به آب و دی اکسیدکربن می شود و در شرایط بی هوازی یکی از 6 نوع تخمیر زیر را طی می کند(تهموزی، 1386).

  تخمیر الکلی: توسط مخمرها انجام می شود و محصولات اصلی آن اتانول و دی اکسیدکربن است(تهموزی، 1386).

  تخمیر لاکتیکی: توسط اسیدلاکتیک های هموفرمنتاتیو انجام می شود و محصول اصلی، اسیدلاکتیک است(تهموزی، 1386).

  تخمیر لاکتیکی مخلوط: توسط اسیدلاکتیک های هتروفرمنتاتیو انجام می شود و محصولات اصلی آن،  اسید لاکتیک، اسیداستیک، اتانول، گلیسرول و دی اکسیدکربن است(تهموزی، 1386).

  تخمیر کلی فرمی: توسط کلی فرم ها انجام می شود و محصولات آن اسیدلاکتیک، اسیداستیک، اسیدفرمیک، اتانول، هیدروژن، دی اکسیدکربن و احتمالاً استوئین است(تهموزی، 1386).

  تخمیر پروپیونیکی: توسط پروپیونی باکتریوم ها انجام می شود و محصولات آن اسیدپروپیونیک، اسیداستیک، اسیدسوکسینیک و دی اکسیدکربن  است(تهموزی، 1386).

  تخمیر بوتیریکی: توسط باکتری های بی هوازی انجام می شود و محصولات آن اسیدبوتیریک، اسیداستیک، دی اکسید کربن، هیدروژن، بوتیلن گلیکول، بوتانول و 2- پروپانول  است(تهموزی، 1386).

  1-1-1-3- تغییر در اسید های آلی: بعضی از اسید های آلی به وسیله میکروارگانیسم ها اکسیده شده و باعث افزایش قلیائیت محیط می گردند. در شرایط هوازی به طور کامل اکسیده شده و آب ودی اکسیدکربن  تولید می کنند. اسیدهای چرب اشباع با استفاده از کوآنزیم A به اسید استیک تجزیه می شوند. اسیدهای چرب هیدروکسی یا غیر اشباع، عمدتاً به یک اسیدچرب اشباع تبدیل می شوند تا بتااکسیداسیون کامل گردد(تهموزی، 1386).

  1-1-1-4- تغییر در لیپیدها: چربیها ممکن است بوسیله لیپاز میکروبی به گلیسرول و اسیدهای چرب هیدرولیز شوند. میکروارگانیسم ها  ممکن است در اکسیداسیون چربیها دخالت کنند. فسفولیپیدها ممکن است به فسفات، گلیسرول، اسیدچرب و بازنیتروژنی (مثل کولین) تجزیه شوند. لیپوپروتئینها به فسفولیپیدها،  پروتئین ها وکلسترول تجزیه می شوند(تهموزی، 1386).

  ج- فساد ناشی از ترشح مواد سمی بوسیله میکروارگانیسم ها، مانند فسادهایی که تحت تاثیر سم ترشح شده از میکروب کلستریدیوم بوتولینوم و یا استافیلوکوکوس آرئوس ایجاد می شود(گریسی و همکاران، 2001).

  1-1-2- فساد شیمیایی:

  منظور از این فساد، فاسد شدن مواد غذایی بدون دخالت میکروارگانیسم ها است. برای قضاوت در خصوص بهداشتی بودن یک ماده غذایی از پنج عامل اندازه گیری مشتمل بر نظارت، ارزش یابی حسی، تعیین خواص فیزیکی، تست های شیمیایی و آزمون های میکروبیولوژیکی کمک گرفته می شود (گریسی و همکاران 2001). که فساد اکسیداتیو در این دسته قرار می گیرد.

  1-1-2-1- فساد اکسیداتیو: بیشتر مواد غذایی حاوی چربی می باشند. چربی ها ارزش غذایی زیادی داشته و منبع انرژی محسوب می گردند. عمر چربی ها محدود بوده و با گذشت زمان خصوصیات آن ها تغییر می کند و ارزش غذایی آن ها پایین می آید. روغن ها و چربی ها مانند بسیاری از مواد اشباع نشده به وسیله اکسیژن هوا اکسیده می شوند و نتیجه اکسیداسیون مداوم روغن، ظهور تندی همراه با بو و طعم نامطبوع و در نتیجه غیرقابل مصرف شدن روغن می باشد. اگر چه فساد در چربی ها ممکن است به عللی غیر از اکسیداسیون مانند اثر آنزیم ها یا موجودات ذره بینی نیز پیش آید، از نظر عملی اکسیداسیون       مهم ترین علت فساد روغن می باشد و نور و حرارت و بعضی ناخالصی ها مانند وجود آب و فلزات این عمل را تسریع می کند. روغن ها و چربی ها به تدریج اکسیژن را جذب می کنند و این جذب اکسیژن تا مدتی که آن را دوره مقدماتی می گویند بدون اینکه تغییری در بو و طعم روغن مشهود گردد ادامه می یابد. پس از این دوره جذب اکسیژن با سرعت بیشتری انجام می شود و سپس نسبت جذب کاهش می یابد. ترکیبات چند اشباع نشده روغن ها سریعتر از ترکیبات یک اشباع نشده و اشباع شده اکسیده می شوند. در مدت زمان لازم برای تند شدن روغن ها محتمل است که فقط ترکیبات چند اشباع نشده، اکسیداسیون خود بخود پیدا کرده و از این رو این ترکیبات کانون اصلی اکسیده شدن خودبخود روغن ها می باشند(فاطمی، 1378 ؛ قنبرزاده).

  متابولیسم اکسیداتیو برای حیات سلول ها ضروری است. ولیکن دارای مضراتی می باشد که از مضرات این وابستگی تولید رادیکال های آزاد و سایر گونه های اکسیژن فعال می باشد که باعث تغییرات اکسیداتیو   می شوند (آنتولویچ[2] 2002). رادیکال آزاد ماده ای است که می تواند به طور مستقل وجود داشته باشد (واژه آزاد به همین علت اطلاق شده است) و دارای حداقل یک الکترون جفت نشده باشد. الکترون های جفت نشده می توانند در بسیاری از اتم ها و مولکول های مختلف وجود داشته باشند از این رو، رادیکالهای آزاد متعدد و متنوعی نیز وجود دارند. گونه های اکسیژن فعال از نظر اکسیداسیون بسیار قویتر از خود اکسیژن مولکولی می باشند.           

   

  [3]ROS ها شامل پراکسید هیدروژن (H2O2)، پراکسید چربی (LOOH)، اکسیژن یگانه (O2)، اسید هیپوکلروس (HOCL) و دیگر ترکیبات N-کلر آمین می باشند(جود و همکاران[4]، 2003).

  وقتی که افزایش رادیکال های آزاد اتفاق می افتد، آن ها می توانند سبب کاهش آنزیم های محافظتی از قبیل سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز شده و سبب تخریب و مرگ سلولی (مثلا مرگ خودبخودی) به وسیله اکسیداسیون چربی های غشایی،DNA ، پروتئین های سلولی و آنزیم ها شوند، بنابراین باعث از بین رفتن تنفس سلولی می شوند (آندو و هاتانو[5]1986؛ آنتولویچ 2002). همچنین اکسیداسیون می تواند بر روی غذاها نیز اثر بگذارد، تا جایی که یکی از علل مهم فساد شیمیایی مواد غذایی می باشد (آنتولویچ  2002).  فساد مواد غذایی در کیفیت، رنگ، طعم، بافت و سلامت مواد غذایی اثر دارند (آنتولویچ 2002). به دلیل اهمیتی که اکسیداسیون در بد طعمی مواد غذایی دارد، این  پدیده مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است (فاطمی 1378). تخمین زده می شود که نیمی از محصولات سبزیجات و میوه های جهان، به علت واکنش های فساد بعد از برداشت از بین می روند(در کارخانجات مواد غذایی نیز که همواره به دنبال تولید محصولاتی با کیفیت عالی، قوام خوب، رنگ، بو و طعم مطلوب هستند و علاوه بر آن ارزش غذایی و زمان ماندگاری محصول نیز برای آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است)، مسئله اکسیداسیون بسیار مطرح است(ژانگ[6] و همکاران، 2006).

  اکسیداسیون در محصولات غذایی در تمام مراحل تولید از مواد اولیه خام تا فراوری و نگهداری محصولات نهایی اتفاق می افتد و یکی از دلایل اولیه مولد تندی در محصولات غذایی اکسیداسیون لیپید ها می باشد و سبب فساد مواد غذایی می شود (روباردس و همکاران[7] 1988). به علاوه محصولاتی که از اکسیداسیون لیپیدها حاصل می شوند می توانند روی دیگر اجزای موجود در ماده غذایی تأثیر منفی داشته باشند، بطوری که علاوه بر اثرات نامطلوب ارگانولپتیک در محصولات غذایی باعث از بین بردن ویتامین ها و اسیدهای چرب ضروری بدن و ایجاد ترکیبات سمی می توانند منجر به اثرات نامطلوب در بدن انسان شوند (استوز و کاوا[8]، 2006؛ روباردس و همکاران، 1988؛ توماینو و همکاران[9]، 2005).

  1-1-2-2- مراحل اکسیداسیون و مواد حاصل از آن ها

  برای مدت طولانی تصور می شد که ماده حاصل از اکسیداسیون، یک پراکسید حلقوی است. فارمر و همکاران درسال های 1940 نشان دادند که ماده تولید شده در اثر اکسیداسیون در حقیقت یک          هیدرو پراکسید(ROOH)  می باشد. بر طبق پیشنهاد این گروه مکانیزم فرایند اکسیداسیون اساساً بر پایه تشکیل رادیکال آزاد قرار دارد(فاطمی، 1378).

  مکانیسم واقعی اکسایش پیچیده است و به طور کامل روشن نشده است اما خصوصیات عمده آن مشخص و معلوم می باشد. اکسایش روغن ها از طریق واکنش زنجیری انجام می پذیرد، یعنی در طی سه مرحله به نام آغاز، انتشار و خاتمه صورت می پذیرد. در مرحله انتشار، ترکیبات فعال مجددا تولید می گردند به طوری که واکنش به طور خودبخود ادامه پیدا می کند. به علاوه، به علت کم بودن انرژی فعال سازی مرحله انتشار، سرعت واکنش واقعاً بسیار زیاد است. تری گلیسیریدهایی که حاوی بنیان های اسیدچرب اشباع نشده می باشند در برابر اکسایش حساس هستند و این بدان علت است که واکنش دربرگیرنده گروه های متیلن همجوار پیوند دوگانه  می باشد. چنین مولکول هایی را با RH می توان نشان داد.

   

   

  Recently, in order to avoid the use of synthetic preservatives, which do more harm than good, numerous studies are currently focused on using natural ingredients to enhance fish quality and shelf life. Scrophularia striata Boiss.with the local name of Tashenadri in Iran is a plant belonging to the Scrophularieae family is extensively used as a medicinal plant in Iran. In this study the effects of Scrophularia striata water extract on quality and shelf life of Oncorhynchus mykiss during superchilled storage were investigated. Fish samples were treated with water extract of 1% and 3% S. striata, and then stored at -1 οC for 20 days. The control and the treated fish samples were analyzed periodically for Microbial, chemical (Total count, pH, PV, TBA, TVB-N), and sensory characteristics. The results indicated that the effect of S. striata extract on fish samples was to retain their good quality characteristics and extend the shelf life during superchilled storage, which was supported by the results of Microbial, chemical and sensory evaluation analyses. In this respect, the sample supplemented with 3% water extract was more potent compared with the 1% one in extending the shelf life of fish fillets.

  Keywords: Rainbow trout, Scrophularia striata, Water extract, Quality, Shelf li

 • فهرست:

   

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- تعریف فساد مواد غذایی...............................................................................................................................................2

  1-1-1- فساد میکروبی............................................................................................................................................................2

  1-1-1-1- تغییردر ترکیبات آلی غیر نیتروژنی.........................................................................................................................2

  1-1-1-2- تغییر در ترکیبات آلی غیر نیتروژنی........................................................................................................................2

  1-1-1-3- اسیدهای آلی..........................................................................................................................................................3

  1-1-1-4-لیپیدها ....................................................................................................................................................................3

  1-1- 2- فسادشیمیایی............................................................................................................................................................4

  1-1-2- 1- فساد اکسیداتیو......................................................................................................................................................4

  1-1-2-2- مراحل اکسیداسیون و مواد حاصل از آنها...............................................................................................................6

  1-1-2-3- تشکیل هیدروپراکسید.............................................................................................................................................8

  1-1-2-4- تجزیه هیدرو پراکسید............................................................................................................................................9

  1-2-5- عوامل موثر در اکسیداسیون چربی ها و روغن ها.......................................................................................................9

  1-2-5-1- ترکیب ماده غذایی ...............................................................................................................................................10

  1-2-5-2- درجه حرارت.......................................................................................................................................................10

  1-2-5-3- نور.......................................................................................................................................................................10 1-2-5-4- اکسیژن.................................................................................................................................................................10

  1-2-5-5- رطوبت.................................................................................................................................................................10

  1-2-5-6- کاتالیزورها............................................................................................................................................................10

  1-3- روش های اندازه گیری پایداری روغن ها و چربی ها..............................................................................................11       1-3-1- اندا زه گیری مقاومت چربی و روغن در شرایط معمولی..........................................................................................12

  1-3-2- آزمایش در گرمخانه .................................................................................................................................................12

  1-3-3- ایندکس پایداری  روغن............................................................................................................................................12

  1-3-4- عدد پراکسید.............................................................................................................................................................13

  1-3-5- عدد پارا آنیزین.........................................................................................................................................................13

  1-3-6- آزمایش اسید تیوباربیتوریک......................................................................................................................................13

  1-3-7- افزایش وزن..............................................................................................................................................................14

  1-3-8- دی ان ها کونژوگه شده............................................................................................................................................14

  1-3-9- اندازه گیری گاز در فضای بالای قوطی....................................................................................................................14

  1-3-10- آنالیز حرارتی افتراقی..............................................................................................................................................14

  1-3-11- رانسی مت..............................................................................................................................................................15

  1-4- فاکتور حفاظت.............................................................................................................................................................15

  1-5-آنتی اکسیدان ها............................................................................................................................................................16

  1-5-1- آنتی اکسیدان های طبیعی..........................................................................................................................................17

  1-5-2- آنتی اکسیدان های سنتتیک.......................................................................................................................................18

  1-6- معایب آنتی اکسیدان های سنتتیک..............................................................................................................................19

  1-7- تاریخچه و مقدمه درباره گل میمونی ........................................................................................................................20

  1-7-1- گیاه شناسی گل میمونی............................................................................................................................................20

  1-8- ماهی و نقش آن در تغذیه انسان.................................................................................................................................23

  1-9- ماهی قزل آلای رنگین کمان.......................................................................................................................................24

  1-10- فساد ماهی ها.............................................................................................................................................................24

  1-10-1-عوامل موثر بر نوع و شدت فساد.............................................................................................................................25

  1-10-1-1- نوع ماهی............................................................................................................................................................25

  1-10-1-2- سن و شرایط ماهی به هنگام صید......................................................................................................................25

  1-10-1-3- نوع و مقدارآلودگی گوشت ماهی به باکتریها.....................................................................................................25

  1-10-1-4- درجه حرارت.....................................................................................................................................................25

  1-10-2- علائم فساد درگوشت ماهی....................................................................................................................................25

  1-10-3- فساد میکروبی ماهی................................................................................................................................................26

  1-10-3-1- باکتری های عامل فساد......................................................................................................................................26

  1-10-3-2- فساد ویژه ماهیان و فراورده های دریایی............................................................................................................26

  1-10-4- فسادشیمیایی...........................................................................................................................................................26

  1-10-4-1- اکسیداسیون چربی ها.........................................................................................................................................26

  1-10-4-2- تغییرات پروتئینی................................................................................................................................................27

  1-11- هدف.........................................................................................................................................................................28

  فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های اخیر.....................................................................................................................29

  فصل سوم : مواد و روش کار........................................................................................................................................32

  3-1- منابع و تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه...........................................................................................................32

  3-2- روش کار.......................................................................................................................................................................35

  3-2-1- تهیه عصاره................................................................................................................................................................35

  3-2-2- آماده سازی نمونه ماهی............................................................................................................................................35

  3-3- آزمایش میکروبی (توتال کانت)....................................................................................................................................35

  3-4- آزمایشات شیمیایی.......................................................................................................................................................36

  3-4-1- اندازه گیری pH........................................................................................................................................................36

  3-4-2- استخراج چربی و تعیین عدد پراکسید.......................................................................................................................36

  3-4-3- تست عدد TBARS..................................................................................................................................................37

  3-4-4- تعیین ازت پایه فرار کل TVB-N.............................................................................................................................38

  3-5- ارزیابی حسی ...............................................................................................................................................................38

  3-6- آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات...........................................................................39

   

  فصل چهارم : نتایج

  4-1- آزمایش میکروبی (توتال کانت)....................................................................................................................................40

  4-2- تعیین pH......................................................................................................................................................................41

  4-3- تعیین عدد پراکسید و TBARS..................................................................................................................................42

  4-4- عدد TVN...................................................................................................................................................................44

  4-5- ارزیابی شاخص های حسی..........................................................................................................................................44

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................46

  5-1- آزمایش میکروبی(توتال کانت)......................................................................................................................................46

  5-2- ارزیابی میزان pH..........................................................................................................................................................48

  5-3- ارزیابی میزان عدد پراکسید PV  وTBARS .............................................................................................................48

  5-4- ارزیابی میزان TVN.....................................................................................................................................................50

  5-5- ارزیابی شاخص های حسی...........................................................................................................................................51

  -نتیجه گیری کلی و پیشنهادات....................................................................................................................................52

  - فهرست منابع .................................................................................................................................................................53

  - چکیده انگلیسی

  منبع:

   

   

  چکیده میکروبیولوژی مواد غذایی فریزیر.ویلیام کارول، (1386)، تلخیص و گردآوری سعید تهموزی. انتشارات مرز دانش، چاپ اول.

  شیرازی، ح. (1386)، تکنولوژی فراورده های دریایی، اصول نگهداری، اصول نگهداری و عمل آوری، انتشارات پارس نگار، صفحه325.

   

  شفیع زاده، 1381، گیاهان دارویی استان لرستان، انتشارات حیان، ص 9.

  عباسی، ک. ولی پور، ع. طالبی حقیقی، د. سرپناه، ع. نظامی، ش.(1378)، اطلس ماهیان ایران، آب های داخلی گیلان: ناشر مرکز شیلاتی گیلان :113 ص.

  فاطمی، ح. شیمی مواد غذایی (1378)، شرکت سهامی انتشار. ص 169-187.

  قنبرزاده، ب. ترجمه از جان دمن، شیمی مواد غذایی جلد اول، چاپ اول، انتشارات نعمتی. ص 52-88.

  ذوالفقاری، م.، شعبانپور، ب.و فلاح زاده، س.1389. مقایسه تاثیر عصاره های آویشن شیرازی، پیاز و کاکوتی کوهی بر زمان ماندگاری فیله ماهی (Oncorhynchus my kiss) قزل آلای رنگین کمان. نشریه پژوهش های علوم وصنایع غذایی ایران جلد 6، شماره 2، ص124-129.

  اعتمادی، ح.، رضایی، م.و عابدیان، ع. 1387. پتانسیل آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره در افزایش عمرماندگاری (Rosmarinus officinalis) رزماری (Oncorhynchus mykiss) ماهی قزل آلای رنگین کمان. فصلنامه علوم وصنایع غذایی دوره 5، شماره 4، ص69-73.

  رضایی، م.، پزشک، س.، حسینی،و ح. اسکندری، س. 1390. اثر آنتی اکسیدانی عصاره موسیر(Allium ascalonicum)، عصاره زردچوبه (Curcuma Longa) وترکیب آنها بر تغییرات چربی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته بندی شده درخلاء. فصلنامه علوم وصنایع غذایی دوره 8، شماره 28 ، ص47-54.

  پزشک، س.، رضایی، م.و حسینی، ه. 1390. اثرضد باکتریایی وضداکسیداسیونی عصاره موسیر بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان درشرایط نگهداری سرد(1±4 درجه سانتیگراد). مجله علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره 2، ص11-19.

  شرافتی چالشتری، ر.، شرافتی چالشتری، ف.و شرافتی چالشتری، ع. اشرفی، ک. 1388. بررسی اثر ضدمیکروبی  وتعیین میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئید و فلاونولی عصاره اتانولی گل میمونی (Scrophularia striata). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: ص 32-37.

  حمزه ،ع. رضایی، م.1389. اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم به همراه اسانس آویشن بر فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال. مجله علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره 3، ص 11-20.

  نارصی، م. 1388، ضرورت احیای ب سنتی ایران، نشریه تخصصی ب سنتی و مکمل درمانگر، سال اول شماره 2.

   

  Abbasi N, Azizi Jalilian F, Abdi M, Saifmanesh M .2007. [A comparative study of the antimicrobial effect of Scrophularia striata Boiss: extract and selective antibiotics against Staphylococcus aureus and Pesudomonas aeroginosa. J Med Plants. Suppl 1(6):10 18.]Persian.

  Agnihotri,V.K., Agarwal,S.G., Dhar,P.L., Thappa,F.K., Baleshwar, Kapahi,B.K, Saxena,R.K., Qazi,G.N. 2005. Essential oil composition of menthe pulegium L.growing wild in the north –western Himalayas india. Flavour and Fragrance journal., volume 20, Issue 6, pages 607-610.

  Alais,Ch., Linden,G .1991. Food Biochemistry. English Edition , Ellis Horwood. chapter 17,212.

  Ali, M., Salam, A., Goher, S., Tassaduque, K. and latif, M. 2004. Studies on fillet composition of fresh water farmed Labeo rohita in relation to body size. J. Biological sciences. 4: 40-46.

                                                

  Ando,S., Hatano .1986. protein degradation and protease activity of chun salmon muscle. Fish physiol. Biochem. p.17-26.

   

  Antolovich,M., Prenzler,P.D., Patsalides,E., McDonald,S. And Robards,k. 2002. Methods for testing antioxidant activity. analyst ,127,183-198.

  Arain, S., Sherazi, S.T.H., Bharger, M.I., Mahesar, S.A. 2001. Oxidative stability assessment of Bauhinia purpurea seed oil in comparison to two conventional vegetable oils by differential scanning calorimetry and Rancimat methods. Thermochimica ,20ano –d Arce,M.A.B.Canola oil thermal oxidation during oven test and microwave heating .Lebensmittel – wissenschaft undtechnologie. 34(4): 215-221

  Atefe hemati , Mahnaz Azarian and S.A bdolhamid Angajt. 2010. Deportment of Biology, Turbiat moullem Univerdity, Tehran, Iran Medicinal Effect Herucleum persium (Golpar) Middle-East Journal of scientific, Reseach 5(3) : 174-176.

  Avijgan, M. Saadat, M. Nilforoosh-Zadeh, MA. Hafizi M .2006. [Anti-fungal effect of Echinophora platyloba extract on some common dermatophytes. J Med Plants. 5(18): 10-16.]Persian.

  Azadbakht M .2000.  [Classification of medical plants. Tehran: Teimorzadeh Pub. p: 7-276-7.]Persian.

  Azadmehr, A. fshori A & et al. 2009. Supperssion of oxide production in activated murine peritoneal macropgages in vitro and exviro by scrophularia straita ethanolic extract, J ethnopharma col, jul 6 ;124(1): 166-9

  Bac, G.U . Sco, D. W. Kwon, H. K. Lcc, H. Y. Hong, S. Lee, Z. W. Ha ,K .S. , Lee, H .W., And Han .1999.  J. W.  J.Biological. Chemistry .274 ,32596.

   

  Bandoniene,D. Pukalakas, A. Venskutonis, P.R. Gruzdiene, D. 2000. Preliminary screening of antioxidant activity of some plant extracts in rapeseed oil. Food Res Int. 33:785-79.

  Bauer ,V. Sotnicova, R. Machova, J. Matays, S. Pucovsky, V. And Stefec, M. 1999.  Life Science. 65, 1909.

   

  Baydar, H. Sagdic, O. Ozkan, G. & Karadogan, T. 2004.  Antibacterial activity and composition of essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with commercial importance in Turkey. Food Chemistry. 15, 169–172.

  Beaufort, A. Cardinal, M. Le-Bail, A. Midelet-Bourdin, G. 2009. The effects of superchilled storage at −2 °C on the microbiological and organoleptic properties of cold-smoked salmon before retail display. International Journal of Refrigeration, 32(7): 1850-1857.

   

  Borris RP .1996. Natural products research: perspectives from a major Pharmaceutical company. Ethnopharmacol. 51: 29-38.

   

  Botsoglou, N.A. Fletouris, D.J. Papageorgiou, G.E. Vassilopoulos, V.N. Mantis, A.J. And Trakatellis, A.G .1994.  a rapid, sensitive, and specific thiobarbituric acidmethod for measuring lipid peroxidation in animal tissues, food, andfeedstuff samples. J.Agric. Food Chem. 42, 1931–1937.

  Brain,K.R. Turner,T.D  .1975. The     practical          evaluation        of phytopharmaceuticals.Wrightscientechnica. Bristol.  P:153

  Briskin,D.P .2000.  Medicinal plant and phytomedicines. linking plant biochemistry and physiology to human health, plant physiology. 124. 507-514

  Chytiri S, Chouliara I, Savvaidis IN, Kontominas MG .2004. Microbiological, Chemical and sensoryassessment of iced whole and filleted aquacultured Rainbow Trout. Food Microbiol; 21: 157-65.

  Clark AM .1996. Nutural products as a resource from new drugs. Pharm Res. 13: 1133-1144.

  Connell, J. J. 1990. Methods of assessing and selecting for quality. In control of fish quality (3rd ed.). Berlin: Springer.

  Corns CM .2004 . Herbal remedies and clinical biochemistry. Hum Psychpharmacol. 19: 235-241.

  Cowan MM .1999.  Plant products as antimicrobial agent. Clin Microbiol Rev. 12: 564-582

  Delporte C. 2005. Analgesio – anti inflammatory properties of pyroustia pyrifolia, J Ethnopharmacol. may 13:99(1) : 119-240.

  Departnebt of pharmacology, All India Institute of medical science, Ansari Negar, New Delhi 110016, India. 1982. The anti inflammatory action of Nepitrin, a flavoid O.P.A6ARWAL. Agent and actions, vol. 12,3.

  Duun, A. S. & Rustad, T. Quality of super-chilled vacuum packed Atlantic Salmon (Salmo salar) fillets stored at _1.4 and _3.6 C. Food Chemistry, 106(1), 122–131.

  Electronic journal of  Biology.  2009. vol. 5(4) :85-88 (Ethnobatany of some of the Iranian medicinal plants used.

  Erickson, M. C. 1997.  Antioxidants and their application to frozen foods. In M. C. Erickson & Y.-C. Hung (Eds.), Quality in frozen food (p. 242).  New York: International Thomson Publishing.

  Estevez, M . Cava, R. 2006.  Effectiveness  of  rose  mary  essential  oil as inhibitor  of  lipid and  protein  oxidation contradictory effects  in  different types of  frank  furthers, Meat Science.72, 348-356.

   

  Evans. R.J. 1991. Alternative to synthetic antioxidants. Food Ingredients Europe (FIE) conference proceedings,Expoconsult publishers, Maarssem. 281-285.243.

  Fan, W., Sun, Junxiu, Sun., Chen , Y., Qiu, J., Zhang, Y., Chi, Y. 2009.  Effects of Chitosan coating on qualitynand shelf life of silver carp during frozen storage.Food Chemistry. 115: 66-70.

  Fernandez, J. Perez-Alvarez, J. A. & Fernandez-Lopez, J. A. 1997. Thiobarbituric acid test for monitoring lipid oxidation in meat.Food Chemistry. 59(3), 345–353.

  Fong HH. 2000. Integration of herbal medicine into modern medical practices issues and prospects. Braz J Med Biol Res. 33: 179-189.

  Fossey, J. Lefort, D. Sorba ,J. 1993. Translated By :Davies. A, Ourisson .G. Free Radicals In Organic Chemistry .Copy Right : Masson ,Paris,1-18.

   

  Frank ,J. Geil,V. Freaso,R. 1982. Automatic Determination of oxidation stability of oil and fatty products, Food Technol . 36 :71-76

  Franswaeth NK & Marris RW. 1976. Higher plants the sleeping giant of drug development. Am.I. pharm Sci Public health; 148:46-52.

  Geissman TA. 1962. Flavonoid compounds, tannins, lignins and related compounds. In: Florkin M, Stotz EH, eds. Pyrrole pigments, isoprenoid compounds and phenolic plant constituents. Elsevier. NewYork: NY; p: 265.

  German, J. 1999.  Food  processing  and  lipid  oxidation . Adv Exp Med Biol 459:23-50.

   

  Gimenez B, Roncales P, Beltran JA. 2002. Modified atmosphere packaging of filleted rainbowtrout. J Sci Food Agric; 84: 1154–59.

   

  Gordon, M.H. 1998. Measuring antioxidant activity ,in :Antioxidant in food. pp71-85.

  Goulas, A. E. & Kontominas, M. G. 2005.  Effect of salting and smoking-method on the keeping quality of chub mackerel (Scomber japonicus): biochemical and sensory attributes. Food Chemistry.511–520.

  Gracy, Joseph,  Collins, David S. Hvery. 2001. Robert Meat hygiene,  Tenth Edition, W.F. Saunders  publishing Co.

  Griffishs, B.M.D. 1985. Antioxidants, Food flowering, Ingredients, packaging and processing . Food science. 7(5): 44-47.

  Hakimeh Ahadian ,Hosein Aghili ,Mohammad Hassan Akhavan kar bassi ,sadegh Aghajeri Evaluation of possible oral effect of cinnamol mourhwash-Beheshti university.

  Hanbali, F.E.L. Akssira, M. Ezouubeiri, A. Gadhi, C.A, Mellouki,F. Benherraf, A. 2005. Chemical Composition and antibacterial activity of essential oil of Pulicaria Odora L.J Ethnopharmacology. 99, 399-401145.

  Hasenhuett1,G. and Wan,P. 1992. Temperature effects on the determination of oxidative stability with the metrohm rancimat.Journal of the American Oil Chemist Society, 69 (6): 525-527.

  Hras, A.R. Hadolin, M. Bauman, D. 2000. Comparison of antioxidative and synergistic effects of rosemary extract with a tocopherol  ,ascorbyl palmitate and citric acid in sunflower oil.Food chemistry, 71(2): 229-233.

  Huss, H.H. 1994.  Assurance of seafood quality. Fisheries Technical paper 334, Rome.

   

  Ibrahim Sallam K. 2007. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate, and sodiumcitrate in refrigerated sliced salmon. J Food Control; 18 : 566-75.

   

  Jebelli Javan, A. Ghazvinian, Kh. Mahdavi, A. Javaheri Vayeghan, A. Steji, H. Ghaffari Khaligh, S . 2012. The effect of dietary Zataria multiflora Boiss. essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of broiler breast fillets during refrigerated storage. Journal of Food Processing and Preservation.  doi:10.1111/j. 1745-4549 .00714.x

  Judde,a.P. Villeneuve,A.R .Castera and L.Guillou. 2003. Antioxidant effects of soy lecithins  on vegetable oil oxidative stability and their synergism with tocopherols. Journal of AOCS. 80 (12): 1209-1215.

  Kamkar ,A. Jebelli ,A. Asadi,F. Kamalinejad ,M .2010. The antioxidative effect of  Iranian Mentha pulegium extracts and essential oil in sunflower oil .Food Chemistry Toxicology. 48: 1796-1800.

  Karl–Georg Fahlbusch, Franz–josef Hammerschmidt, Johannes panteh, Wilhelm pickenhagen, Dietmar schatkowski, kurt bauer, borothea Garbe. 2002. Horst surburg Flavors and fragrance in ullmanns Encyclopedia of Industrial chemistry, wiley –VCH, weinheim. Doi:10-1002/14356007.all-141.

  Koral,S. Köse, S. Tufan, B. 2009. Investigating the Quality Changes of Raw and Hot Smoked Garfish (Belonebelone euxini, Günther, 1866) at Ambient and Refrigerated Temperatures. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 53-56.

  Kose , S. Karacam, H. Kutlu, S. and Boran, M. 2001.  Investigating the shelf-life of the anchovy dish called ‘Hamsikusu’ in frozen storage at -18±1ºc .Turk. J. Vet. 20 Anim Sci . 25: 651-656.

   

  Kostaki M, Giatrakou V, Savvaidis I N, Kontominas M G. 2009. Combined effect of MAP and thyme essentialoil on the microbiological, chemical and sensory attributes of organically aquacultured sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets. J Food Microbiol; 26: 475-82.

   

  Kykkidou S, Giatrakou V, Papavergou A, Kontominas MG, Savvaidis IN. 2009. Effect of thyme essential oil and packaging treatments on fresh Mediterranean swordfish fillets during storage at 4°C. J Food Chem; 115: 169–75.

  Lij, Hungx, Dux , sun w , zhang y. 2009. study of chemical composition and antimicrobial activity of leaves and roots of scrophularia ningpoensis-; 23(8):775-80

  Luximun-Ramma, A., Bahorun, T., Soobrattee, M.A., AruomaI, O.I.. 2002. Antioxidant activities of phenolic, proanthocyanidin, and flavonoid components in extracts of Cassia fistula. J. Agric. Food Chem.  50, 5042–5047.

  Liu, Mou Y, zhao J, Wang J, Zhoa L, Wang M, Wang D, Han J , Yuz, Yung F. 2010. Flavonoids From Halostachys caspica and the antimicrobial and anticxidant activites. 15(11):7933-45

  Mahboubi, M. Haghi, Gh. 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology. 119: 325–327 .

  Mahmoud, B. S. M. Yamazaki, K. Miyashita, K. Il-Shik, S. Dong-Suk,C. & Suzuki, T. 2004.  Bacterial microflora of carp (Cyprinus carpio)and its shelf-life extension by essential oil compounds. Food Microbiology. 21, 657–666.

  Manat, C. Soottawat, B. Wonnop, V. & Cameron, F. 2005. Changes of pigments and colour in sardine (Sardinella gibbosa) and mackerel (Rastrelliger kanagurta) muscle during iced storage. Food Chemistry, 93, 607–617.

  Manju, S., Jose, L., Srinivasa Gopal, T. K., Ravishankar, C. N., & Lalitha, K. V. 2007. Effects of sodium acetate dip treatment and vacuum-packaging on chemical, mirobiological, textural and sensory changes of pearlspot (Etroplus suratensis) during chill storage. Food Chemistry. 102, 27–35.

  Mata,A.T. Proenca,C. Ferreira,A.R. Serralheiro,M.L.M. Nogueira,J.M.F. and Araujo, M.E.M. 2007.  Antioxidant and antiacetylcholins terase activities of five olant used as Portuguese food spices , Food chemistry. 103,778-786

  Nariman F, Eftekhar F, Habibi Z, Falsafi T. 2004.  Anti-helcobacter pylori activities of six Iranian plants.Helicobacter. 9(2): 146-51.

  Nazari, R. M. 1997.  Biology and reproduction of silver carp.Publication of Iranian Fisheries Organization. 64 p.

   

  Nikavar,B. Abolhasani,F. 2009. Screening of antioxidant properties of seven umbellifreae fruits From Iran .Pak .Jpharm Sci. 22 (1):30-5.

  Pearson, D. 1976.  The chemical analysis of foods (7th ed ). Livingston: Churchil.

  Perez-Alonso, F. Arias, C. and Aubourg, S.P. 2003.  Lipid deterioration during chilled storage of Atlantic pomfret (Brama brama).Eur. J. Lipid Sci. Technol. 105: 661-667.

   

  Polavka,J. Paligova,J. Cvengros,J. Simon,P. 2005. Oxidation stability of methyl esters studied by differential thermal analysis and rancimat. Journal of the American oil chemists society, 82(7): 519-524.

  popular chewing Gum Eliminates Bacteria that cause bad breath Science Daily. 2009. Retrived -09-22

  Prakash,A. Antioxidant activity .Analitical progress. 2001. Number 2 ,volume: 19.1-4

  Robaek,K. Jensen ,B. 1997. Optimizing headspace sampling temperature and time for analysis of volatile oxidation products in fish oil.journal of the American oil chemists society ,74 (12): 1607-1609.

  Robards, K. Kerr, A. Patsalides, E. 1988.  Rancidity and its m measurement  in  edible oils and snack Foods .A review. Analyst 113 (2): 213-24.

   

  Sahoo, J. Kawasra, R.K. and Hooda, S. 2004.  Studies ona-tocopherol acetate as an antioxidant in chicken mince on its quality during refrigated storage. J. Food. Sci. Technol.41 (3): 140-243.

   

  Slecki RS & Shandiar IU, A Neanderthal flower burial in northem Irag. Science 1945; 190: 880-1.

   

  Sallam KI. 2007. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate and sodium citrate in refrigerated sliced salmon. J Food Control; 18: 566–575

   

  Siddaih D. Vdya G. Raju C. V. Chandracekhar T.C. 2000.“Changes in lipids, protein and kamabokoforming ability of Silver carp (Hypophthalmichthysmolitrix) mince during frozen storage”; Journal ofFood Research International. 34: 47-53.

   

  Simon,J.E, Chadwick,A.F. and Craker,L.E, 1984. Herbs 1971-1980: An Indexed Bibliography. The scientific Literature on Selected Herbs, and Aromatic and Medicinal plants of the Temperate zone .Archon  books. 770 pp. Hamden ,CT.

  Sousa JA, Romalde JL, Ledo A, Eiras JC, Barja JL, Toranzo AE. 1996. Health status of two salmonid aquaculture facilities in North Portugal: characterization of the bacterial and viral pathogens causing notificable diseases. J. Fish Disease. 19: 83-9.

  Sugihara, N. Arakawa, T. Ohnishi, M. Furuno, K. 1999.  Anti- and pro-oxidativ effects of flavonoids on metal-induced lipid hydroperoxide-dependent lipid

  Tomaino, A.  Cimino, F. Zimbalatti, V. Venuti, V. Salfaro, V. Pasquale, A. D. Saija, A. 2005.  Influence  of  heating  on  antioxidant activity  and  chemical  composition of some spice essential  oil, food chemistry. 89, 549-554.

   

  Truelstrup Hansen, L. Gill, T. & Huss, H. H . 1995.  Effects of salt and storage temperature on chemical, microbiological and sensory changes in cold-smokedSalmon.Food Research International. 28, 123–130.

  Tsuchiya HM, Sato M, Miyazaki T, Fujiwara S, Tanigaki S, Ohyama M, et al. 1996. Comparative study on the antibacterial activity of photochemical flavanones against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Ethnopharmacol; 50: 27-34.

  Valnet J. 2002. Phytotherapy, treatment of disease by plants. Translated to Persian by: Emami A, Shams-Ardekani MR, Nekoei-naeini N. Tehran: Rahe-kamal Pub. p: 358-361.

  Vieira ,T.M.F.S .and Regitano-d Arce, M.A.B. 2001. Canola oil thermal oxidation during oven test and microwave heating. Lebensmitte –Wissenschaft undtechnologie. 34(4) :215-221.

  Watson, D.H. 2002. Food chemical safety. 2,Additives. first published .wood head publishing limited .chapter 12, 283-298.

  Wenjiao Fan, Junxiu Sun, Yunchuan Chen, Jian Qiu, Yan Zhang, Yuanlong Chi . 2009.  Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silvercarp during frozen storageFood Chemistry.115 : 66–70.

   

  www.made-in-china.com/Agriculture-food catalog/sap-Extract/html.

   

  Yanishlieva,N.V. Marinova,E.M. Gordon,M.H. Reneva,G.V. 1999. Antioxidant activity and Mechanism of action of thymol and carvacol in two lipid systems. Food chemistry. 64(1):59-66.

  Zhang, H ,Chen, F. Wang, X. Yao, H.Y. 2006.  Evaluation of  antioxidant  activity  of  parsely (petroselinum crispum) essential  oil  and  identification  of  its  antioxidant  constituents .Food  Research International. 39, 833-839.

   

  Zing ,Y. Yang,L. Yuangang ,Zu. 2010. Oxidative stability of sunflower oil supplemented by carnosic acid compared with synthetic antioxidant during accelerated storage. Food Chemistry. 118(3) ,656-662.

  Zouari, N. Elgharbi, F. Fakhfakh, N. Bacha, A. B. Gargouri, Y. Miled, N. 2010. Effect of dietary vitamin E supplementation on lipid and colour stability of chicken thigh meat.African Journal of Biotechnology. 9(15): 2276-2283.


موضوع پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, نمونه پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, جستجوی پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, فایل Word پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, دانلود پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, فایل PDF پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, تحقیق در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, مقاله در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, پروژه در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, پروژه درباره پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس سالاد فرانسوی بود. تیمارهای مورد آزمایش، سس فرانسوی حاوی نگهدارنده شیمیایی بنزوات سدیم (065/0% وزنی) و سوربات پتاسیم ...

چکیده گوشت شتر مرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداراست، طوری که می توان گفت یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است. Heracleum Persicum یا گیاه گلپر ایرانی(از خانواده Apiaceae) یکی از 10 گونه جنس هراکلوم در ایران است. پژوهش حاضر، با توجه به خواص ضدمیکروبی گیاه گلپر و همچنین فراوانی آن در کشور، به بررسی امکان ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده: زمینه: اسانس ها و عصاره های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی، ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی به عنوان ترکیبات دارویی جدید و طبیعی چه در زمینه بهداشت و درمان بیماری ها و چه محافظت از غذاهای خام و فرآوری شده از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. هدف: تعیین ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش میکرو بیولوژی مواد غذایی چکیده تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی موجود در بازار بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس مایونز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری‌ها نشان داد که هسته سنجد حدود 9% روغن دارد. بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته سنجد ...

پایان نامه جهت دریافت درجه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان چکیده : هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح 50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی چکیده آب گیری اسمزی فرایندخارج سازی آب براساس قرارگرفتن موادغذایی درمحلول هیپرتونیک است دراین پژوهش ترکیب فرایند آب گیری اسمزی برای قطعات هویج به ضخامت 5/0سانتیمتردردمای60درجه سانتیگرادودرفواصل زمانی120دقیقه(6بازه زمانی20دقیقه)و180دقیقه(6بازه زمانی30دقیقه)ودرغلظت های مختلف ساکارزوگلوکزومخلوط ان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی چکیده آب گیری اسمزی فرایندخارج سازی آب براساس قرارگرفتن موادغذایی درمحلول هیپرتونیک است دراین پژوهش ترکیب فرایند آب گیری اسمزی برای قطعات کیوی به ضخامت 5/0سانتیمتردردمای60درجه سانتیگرادودرفواصل زمانی120دقیقه(6بازه زمانی20دقیقه)و180دقیقه(6بازه زمانی30دقیقه)ودرغلظت های مختلف ساکارزوگلوکزومخلوط آن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده فارسی سابقه وهدف: برگ درخت زیتون، دارای ترکیبات متعددی از جمله اولئوروپین، است که عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود. همچنین عصاره برگ زیتون غنی از ترکیبات فنلی می‌باشد. به منظور استخراج ترکیبات فنولی برگ‌های زیتون ابتدا بایستی خشک شوند. خشک کردنطبیعیوخشککردنباجریان هوایگرمازمهمترین روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

ثبت سفارش