پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی

word 954 KB 32453 101
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری

  پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس

  ­(Q. brantii و Q. libania) تحت تنش خشکی

   

  چکیده

  جنگل­ های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل­های ایران را به خود اختصاص داده اند و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. این جنگل­ها به علت دارا بودن اقلیم مدیترانه­ای دارای فصل خشک طولانی در طی دوره­ی رویش گیاهی در طول سال بوده، و مقدار آب در دسترس در این جنگل­ها یک فاکتور محدود کننده­ی اولیه در تجدید حیات گونه­های این مناطق می­باشد. تنش­های غیر زیستی مانند خشکسالی پدیده­های مهمی هستند و بر روی سلامت، بهره­وری و تناسب جنگل­های ما اثر گذار می­باشند، بنابراین نیازمند به درک ژنومی و اکوفیزیولوژیکی پاسخ درختان جنگلی به تغییر شرایط آب و هوایی می­باشد. با استفاده از مطالعات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی، می­توانیم روش­های اصلاحی مختلفی که برای مقاومت به خشکی وجود دارند را شناسایی کنیم. در این آزمایش، بذور سه گونه بلوط مورد مطالعه (Q. brantii، Q.libania و Q.infectoria) در داخل گلدان پلاستیکی در فضای آزاد کاشته شدند (هرگلدان حاوی 2-1 بذر). نهال­های گونه Q.infectoria به علت سبز نشدن در این آزمایش لحاظ نگردید. جهت اعمال تنش نهال­ها به فضای گلخانه منتقل شدند و نهال­های سالم از هر گونه به 4 دسته تیمار کنترل و تنش کمبود آب در سه سطح تقسیم شدند. نهال­های در نظر گرفته شده برای تنش کمبود آب آبیاری نشدند تا به ظرفیت مزرعه­ای مورد نظر (70٪، 50٪ و 30٪ ظرفیت مزرعه­ای) رسیدند، ولی نهال­های کنترل هر روز آبیاری گردیدند تا محتوی آب خاک گلدان­ها در حدود 100٪ ظرفیت مزرعه­ای نگه داشته شود. پس از برداشت نهال­ها، پارامترهای رویشی و مورفولوژی (ارتفاع نهال، طول ریشه، وزن برگ و ساقه و ریشه، تعداد کل برگ، نسبت برگ سبز به کل برگ، بیوماس، نسبت ریشه به ساقه، وزن خشک برگ، ریشه و ساقه) و پارامترهای فیزیولوژی (محتوی نسبی آب برگ و ساقه و ریشه (RWC)، نرخ نشت الکترولیت (EL)، عملکرد فتوسیستم II و تبادلات گازی) اندازه­گیری شدند و در نهایت استخراج RNA از نمونه­های فریز شده برگ و ریشه انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش خشکی تاثیرات منفی بر پارامتر­های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بلوط داشت، به طوری که اکثر پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی کاهش یافت اما نرخ نشت الکترولیت اندام­ها افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده از جذب عنصر تنش خشکی باعث افزایش میزان پتاسیم در ریشه و ساقه گردید. همچنین نتایج نشان داد که میزان شاخص تحمل نیز در گونه بلوط ایرانی در تمام پارامتر­های مورد مطالعه به جز وزن تر و خشک برگ بیشتر از گونه وی­ول می­باشد. در این مطالعه گونه بلوط ایرانی نسبت به گونه وی­ول با جذب سدیم کمتر برگ و در نتیجه نسبت سدیم به پتاسیم کمتر و نیز کاهش تعداد برگ توانست تحمل بهتری را از خود نشان دهد. پارامترهای مربوط به تبادلات گازی نشان داد که تیمار تنش کمبود آب سبب کاهش معنی­داری در هدایت روزنه­ای، فتوسنتز، هدایت مزوفیلی و دی­اکسیدکربن زیر روزنه­ای به محیطی و تعرق شد. همچنین گونه وی­ول فتوسنتز، کارایی مصرف آب و تعرق بیشتری نسبت به بلوط ایرانی داشت. به طور کلی می­توان نتیجه­گیری کرد که در هر دو گونه محدودیت روزنه­ای و غیر روزنه­ای باعث کاهش فتوسنتز گردید. همچنین گونه بلوط ایرانی به دلیل داشتن کارایی مصرف آب کمتر و کاهش بیشتر درصد تغییرات پارامتر­های گازی نسبت به گونه وی­ول از مکانیسم اجتناب از خشکی در زمان تنش بهره می­جوید. اما در مورد مطالعات مولکولی عمل استخراج RNA  صورت گرفت مرحله run کردن نمونه نیز انجام شد ولی در مرحله الکتروفورز به علت مشاهده نشدن نوار­های مربوط بهRNA  مطالعات مولکولی موفقیت­آمیز نبود.

  واژه­های کلیدی: اظهار ژن، عناصر، تبادلات گازی و نشانگر مولکولی.

  - مقدمه و هدف

  جنگل­­های زاگرس از گسترده­ترین اکوسیستم­های جنگلی در حال تخریب در ایران می­باشند و دومین اکوسیستم طبیعی بعد از جنگل­های شمال محسوب می­شوند که از لحاظ حفاظت آب و خاک و مسائل اقتصادی، اجتماعی اهمیت بالایی دارد (حسینی و همکاران، 1387). بنابراین احیاء و غنی­سازی این جنگل­ها با گونه­های مختلف جنس بلوط که مهمترین جنس تشکیل دهنده­ی آن است، ضروری می­باشد (ذوالفقاری، 1387). اما جنگل­های زاگرس به دلیل داشتن اقلیم مدیترانه­ای، دارای فصل خشک طولانی در طی دوره­ی رویش گیاهی و پراکنش نامنظم بارندگی در طول سال هستند و در نتیجه مقدار آب در دسترس این جنگل­ها به عنوان یک فاکتور محدود کننده اولیه در تجدید حیات گونه­ها به ویژه بلوط محسوب می­شود. طبق نظر محققین جنگل­های بلوط غرب در زمره جنگل­های خشکی­گرا هستند. سه گونه­ی بلوط در کل زاگرس وجود دارد که هر 3 گونه بومی ایران می­باشند و مورد قبول اکثر گیاه شناسان ایران است. این گونه ها شاملQuercus infectoria  و Quercus libania  و  Quercus brantii می­باشند (جزیره­ای و ابراهیمی، 1382).

  بر اساس مناطق رویشی، رویشگاه گونه­های مختلف زاگرس را به دو بخش متمایز تحت عنوان زاگرس شمالی و زاگرس جنوبی تقسیم نموده­اند. زاگرس شمالی رویشگاه ویژهQuercus libani Olivier  است که البته در قسمت­هایی از این حوزه با Q. infectoria Olivier یاLindl  Q. brantii یا با هر دو مخلوط می­گردد. اما زاگرس جنوبی که دارای اقلیم خشک­تری نسبت به زاگرس شمالی است، رویشگاه ویژه گونه Q. brantii است (جزیره­ای و ابراهیمی، 1382).

  تنش­های غیر زیستی مانند خشکسالی پدیده­های مهمی هستند و بر روی سلامت، بهره­وری و تناسب جنگل­های ما اثر گذار می­باشند، بنابراین نیازمند به درک ژنومی و اکوفیزیولوژیکی پاسخ درختان جنگلی به تغییر شرایط آب و هوایی می­باشد (راجورا و همکاران[1]، 2011). کمبود آب، یک مشکل جهانی رو به افزایش است. کمبود آب تولید بسیاری از اکوسیستم­های طبیعی را مخصوصاً در اقلیم­های خشک محدود می­کند. به علاوه تنش آبی به عنوان مهمترین تنش غیرزیستی نقش مهمی در کاهش تنوع ژنتیکی و عملکرد گیاهان در جهان دارد (کوچکی و همکاران،1384).  هر چند جنگل­های غرب ایران از نظر وسعت بیشترین سطح جنگل­های کشور را داراست، اما از نظر اقتصادی (تولید چوب) بعد از جنگل­های شمال کشور قرار دارد و نقش اصلی این جنگل­ها حفاظت از آب و خاک است که نباید نادیده گرفته شود. بنابراین به منظور احیاء جنگل­های غرب کشور به ناچار باید از گونه­های سازگار و بومی جنگل­های زاگرس استفاده گردد (فتاحی،1378).

  بارتلس و سانکار[2] (2005) بیان کردند که خشکی علاوه بر ایجاد تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، در سطح مولکولی نیز تغییراتی را به­وجود می­آورد. تا امروزه مطالعات کمی در زمینه­ی تنش­های محیطی بر روی درختان جنگلی صورت گرفته که هدف اصلی آ­­نها شناسایی و ایجاد واریته­هایی است که بتوانند به خوبی در برابر تنش­ها از خود مقاومت نشان داده و محصول بیشتری تولید نمایند. از این­رو استفاده از فن­های جدید جهت انجام مطالعه بر روی تنش­ها­ی محیطی امر­ی اجتناب ناپذیر بوده و از لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه است (خویدکی، 1389). با استفاده از مطالعات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی، می­توانیم روش­های اصلاحی مختلفی که برای مقاومت به خشکی وجود دارند را شناسایی کنیم (نوروزی، 1383).

  بررسی­ها نشان داده که زادآوری طبیعی جنس بلوط اغلب با مشکلاتی مواجه است (تادانی[3] و همکاران، 1995) و کیفیت پایین نهال­های بلوط نیز جنگل­کاری با این گونه را با مشکل روبرو کرده است (کلارک[4]و همکاران،2000)، بنابراین مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و رویشی (ریچ [5]و همکاران، 1992) و همچنین مشخصات فیزیولوژیک (جذب و انتقال و فتوسنتز) روی مقاومت گیاه در برابر خشکی دارای اهمیت بسیار می­باشد و بر این اساس است که اختلاف در استراتژی مقاومت به خشکی در گیاهان در گونه­ها یا اکوتیپ­های مختلف وجود دارد (لویا و فرناندزالس[6] ، 1998).

  امروزه روش­هایی استفاده می­شود که می­توانند اظهار متفاوت ژن­ها را در بین نمونه­های آزمایشی شناسایی کنند. یکی از بهترین این روش­ها cDNA-AFLP می­باشد که این روش به دلیل ­تکرارپذیری و حساسیت بالا، به وفور مورد استفاده قرار می­گیرد (باچم[7] و همکاران، 1996). روشcDNA – AFLP به ما اجازه می­دهد تا اظهار متفاوت از رونوشت­ها را با استفاده از PCR تشخیص دهیم.

  با توجه به مطالب گفته شده در بالا و اهمیت روز افزون خشکی و تخریب جنگل­های زاگرس و عدم موفقیت در جنگل­کاری­ها، تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی و مطالعه پاسخ­های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی با استفاده از نشانگر مولکولی cDNA-AFLP، نهال­های سه گونه بلوط ایرانی، دارمازو و وی­ول نسبت به تنش خشکی به منظور شناخت عکس­العمل­های گونه­های مختلف بلوط با تنش کمبود آب، بپردازد.

   

  Responses of growth, physiology and genetic of  two Zagros oak species (Q. brantii and Q. libanii) under drought stress

  Abstract

  The Zagros forest's about 40% of Iran's forests have The greatest effect on water supply, conserve soil, water and air adjustment and socio-economic balance in the entire country. These forests due Mediterranean climate with long dry season during the vegetative period and erratic distribution of rainfall during the yea and the amount of available water in the forest is a primary limiting factor in the revitalization of these areas is species. Abiotic stresses such as drought phenomena are important And on the health, productivity and suitability of our forests are effective, So we need to understand the genomic and physiological responses of forest trees to climate change is. Studies using morphological, physiological and molecular breeding techniques, we can identify several that exist for drought tolerance. In this experiment, the seeds of the three species studied oak (Q. brantii, Q.libania and Q.infectoria) the plastic pots were planted free space (Hrgldan contain 1-2 seeds). Seedlings species included in this study were not green because Q.infectoria. To stress the seedlings were transferred to the greenhouse space and normal seedlings of each species in four groups at three levels of water stress treatment and control groups. seedlings intended for deficit stress irrigation did not. seedlings intended for deficit stress irrigation did not Intended to field capacity (70%, 50% and 30% of field capacity) were but the Seedlings were watered every day to control soil water content at field capacity and kept about 100%. After harvesting sampling, growth and morphological parameters (plant height, root length, leaf, stem and root weight, number of total leaves, green leaf to total leaf ratio, biomass, root to stem ratio, leaf, root and stem dry weight) and physiological parameters (relative water content (RWC) of leaves, stems and roots, electrolyte leakage (EL) rate, yield of photosystem II and gas exchange were measured. Moreover, RNA extraction was carried out for all samples and extracted RNAs were frizzed. The results showed that the negative effects of water stress on vegetative  parameter, the morphological and physiological found in two species of oak, so that most of the growth parameters and physiological limb decreased but increased electrolyte leakage rate. Results also showed that stress increases the rate of uptake of K was root and shoot.  The results showed that the level of tolerance of the species of  Q.Brantii, all parameters with the exception of fresh and dry weight of leaves is more than speace Q. Libani. Overall, these results indicated that the Q.Brantii  species of leaves Q. Libani with less sodium absorption leaves and therefore less potassium than sodium and reduced leaf number could show a better resistance. The results of the gas exchange showed that water stress caused to Significant reduction of stomatal conductance, photosynthesis, Conduct mesophilic and carbon dioxide environment, and transpiration. Also Quercus libani showed higher photosynthesis, water use efficiency and  transpiration  than Q. brantii. The overall, stomatal and non-stomatal limitation  in both species was reduced photosynthesis. Q. libani due to higher water use efficiency and lower percentage reduce of gas exchange use drought tolerant mechanism under drought stress and Q. brantii use drought avoidance mechanism as well. In this study, RNA extraction was carried out for the samples, however, we were not able to see the relevant bands on electrophoresis gel.

  Key words: gene expression, uptake, gas Exchange, molecular markers.

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                                                                    صفحه......

  فصل اول

   1-1- مقدمه و هدف.................................................................................................................................................................................................................. 2

  1-2-کلیات........................................................................................................................................................................................................................................ 3

  1-2-1- نقش آب در اعمال گیاهان................................................................................................................................................................................. 3

  1-2-2- تنش................................................................................................................................................................................................................................... 4

  1-2-3- تنش خشکی................................................................................................................................................................................................................. 5

  1-2-4- جنگل­های زاگرس.................................................................................................................................................................................................... 6

  1-2-5- بلوط................................................................................................................................................................................................................................... 8

  1-2-6- اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی درختان...................................................................................................................... 9

  1-2-6-1- تعداد برگ............................................................................................................................................................................................................ 10

  1-2-6-2- رشد ریشه و ساقه........................................................................................................................................................................................... 11

  1-2-6-3- بیوماس.................................................................................................................................................................................................................. 12

  1-2-7- پارامتر­های فیزیولوژیک و تاثیر تنش خشکی بر روی آن­ها...................................................................................................... 12

  1-2-7-1- محتوای نسبی آب.......................................................................................................................................................................................... 13

  1-2-7-2- عملکرد فتوسیستم ∏................................................................................................................................................................................ 14

  1-2-7-3- نرخ نشت الکترولیت....................................................................................................................................................................................... 14

  1-2-7-4- تبادلات گازی.................................................................................................................................................................................................... 15

  1-2-7-5- فتوسنتز................................................................................................................................................................................................................ 16

  1-2-7-6- تعرق........................................................................................................................................................................................................................ 16

  1-2-7-7- هدایت روزنه­ای.................................................................................................................................................................................................. 17

  1-2-7-8- عناصر غذایی....................................................................................................................................................................................................... 17

  1-2-7-8-1- نقش فسفر..................................................................................................................................................................................................... 18

  1-2-7-8-2- نقش پتاسیم................................................................................................................................................................................................ 18

  1-2-7-8-3- نقش سدیم.................................................................................................................................................................................................... 19

  1-2-7-8-4- نسبت سدیم به پتاسیم.......................................................................................................................................................... 20

  1-2-8- نشانگر مولکولی........................................................................................................................................................................................................ 20

  1-2-8-1- نشانگر مولکولیAFLP.................................................................................................................................................................................. 23

  1-2-9- واکنش زنجیره­ای پلی­مراز PCR)) ........................................................................................................................................................... 25

  1-2-10- بیان ژن..................................................................................................................................................................................................................... 26

  1-2-10-1- مراحل مختلف بیان ژن........................................................................................................................................................................... 27

  1-2-11- واکنش نسخه­برداری معکوس (RT)........................................................................................................................................................ 28

  1-2-11-1- PCR همراه با نسخه­برداری معکوس (RT-PCR.................................................................................................................... 28

   

   

   

   

   

  فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

  2-1- ویژگی­های مورفولوژیک و رویشی..................................................................................................................................................................... 30

  2-2- ویژگی­های فیزیولوژیکی........................................................................................................................................................................................... 31

  2-2-1- محتوای نسبی آب................................................................................................................................................................................................. 31

  2-2-2- عملکرد فتوسیستم ∏....................................................................................................................................................................................... 32

  2-2-3- نشت الکترولیت....................................................................................................................................................................................................... 34

  2-2-4- فتوسنتز و هدایت روزنه­ای.............................................................................................................................................................................. 34

  2-3- جذب عناصر.................................................................................................................................................................................................................... 35

  2-4- شناسایی ژن­های مرتبط به خشکی با استفاده از cDNA- AFLP.............................................................................................. 36

  فصل سوم: مواد و روش­ها

  3-1- نحوه جمع آوری و کاشت بذر گونه­های مورد مطالعه......................................................................................................................... 40

  3-2- روش اعمال تنش کمبود آب و برداشت نهال­ها...................................................................................................................................... 40

  3-3- اندازه­ گیری پارامتر­های مورفولوژیکی و رویشی...................................................................................................................................... 41

  3-4- اندازه­گیری پارامتر­های فیزیولوژیک................................................................................................................................................................ 42

  3-4-1- اندازه­گیری محتوای نسبی آب...................................................................................................................................................................... 42

  3-4-2- اندازه گیری عملکرد فتوسیستم ∏.......................................................................................................................................................... 42

  3-4-3- اندازه­گیری نرخ نشت الکترولیت.................................................................................................................................................................. 42

  3-4-4- اندازه­گیری تبادلات گازی............................................................................................................................................................................... 44

  3-4- 5- اندازه­گیری سدیم و پتاسیم قابل جذب توسط گیاه.................................................................................................................... 44

  3- 5- مطالعات مولکولی........................................................................................................................................................................................................ 46

  3- 5- 1- استخراج RNA.................................................................................................................................................................................................... 46

  3- 5-2- تهیه ژل آگارز- (یک درصد)........................................................................................................................................................................ 47

  3-5-3- تهیه loding day................................................................................................................................................................................................. 47

  3- 5-4- تهیه MOPS [1X] (محلول تانک).......................................................................................................................................................... 48

  3- 6- تجزیه و تحلیل داده­ها............................................................................................................................................................................................ 48

  3-6-1- اندازه­گیری شاخص تحمل (STI)................................................................................................................................................................ 49

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- نتایج وبحث پارامتر­های رویشی.......................................................................................................................................................................... 50

  4-2- نتایج و بحث پارامتر­های فیزیولوژیک............................................................................................................................................................. 53

  4-3- نتایج و بحث جذب عنصر........................................................................................................................................................................................ 55

  4-4- نتایج و بحث شاخص تحمل.................................................................................................................................................................................. 59

  4-5- نتایج و بحث فتوسنتز........................................................................................................................................................................................... .. 60

  4-6- نتایج و بحث همبستگی تبادلات گازی......................................................................................................................................................... 63

  4-7- نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات........................................................................................................................................................................... 67

  4-7-1- نتیجه­گیری کلی.................................................................................................................................................................................................... 68

  4-7-2- پیشنهادات................................................................................................................................................................................................................. 69

  منابع و مآخذ................................................................................................................................................................................................................................. 70

  پیوست

  .

  منبع:

   

  اسماعیلی، ا. (1380). "مکانیسم مقاومت به خشکی در گیاهان." نشریه کشاورزی و صنعت مهر، (27): 5.

  احمدی، ع. و د. آ. بیکر. (1379). عوامل روزنه­ای و غیرروزنه­ای محدودکننده فتوسنتز در گندم در شرایط تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران. 31 (4): 825-813.

  ارجمند، ع. (1377). آنالیز تعدیل نیاز آبی سورگوم در حضور یون پتاسیم در شرایط آب و هوایی جنوب خوزستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول. 119 ص.

  افلاطون، م و م. دانشور. (1372). اثر کمبود آب بر عملکرد دانه و آب، معرفی چهار رقم سورگوم دانه ای در منطقه اصفهان، مجله علوم کشاورزی ایران.24: 45-29. 

  باقری، ع. (1388). "اثر تنش خشکی بر جوانه زنی رشد، کارایی جذب و محتوی نسبی آب برگ." پژوهش­های به زراعی (تنش­های محیطی در علوم گیاهی)، 1(1): 39-52.

  بهنام­فر، ک. (1376). مطالع تاثیر کود پتاسیم بر ایجاد مقاومت به استرس خشکی و بازده مصرف آب در گیاه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان . پایان­نامه کارشتاسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز. 156 ص.

  پناهی، پ.، (1386). بررسی کمی و کیفی قطعه خزر باغ گیاه­شناسی ملی ایران در راستای مدیریت بهینه آن. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جنگل­ها و مراتع کشور. 78 ص.

  پناهی، پ.، (1390). بررسی تنوع گونه­های بلوط ایران با استفاده از ریز ریخت­شناسی برگ و دانه­ی گرده و تعیین موقعییت حفاظتی آن­ها. رساله دکتری رشته جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران، ساری، 186ص.

  تره­گوبو، و. و ص. مبین. (1384). "راهنمای نقشه رویش ایران." دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، شماره 14.

  پور­هاشمی، م. (1382). بررسی تجدید حیات طبیعی گونه­های مختلف بلوط در جنگل­های مریوان. رساله­ی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 166 ص.

  ساکی­نژاد، ط. (1382). مطالعه اثر تنش آبی بر روند جذب عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و سدیم در دوره­های مختلف رشد، با توجه به خصوصیات مورفولوزیک و فیزیولوژیک گیاه ذرت در شرایط آب و هوایی اهواز. پایان­نامه دوره­ی دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز. 288ص.

  سپهری، ع.، مدرس­ثانوی، م.، قره­یاضی، ب. و یمینی، ی. (1381). تاثیر تنش آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل رشد و نمو. عملکرد  و اجزای عملکرد ذرت. مجله علوم زراعی ایران. 4(3): 184-201.

  سرمدنیا، ع. (1376). بررسی مقاومت به خشکی توده های گندم دیم در مرحله جوانه­زنی مجموعه مقالات اولین کنفرانس تحقیقات مسائل دیم در ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 80-57 ص.

  سرمدنیا، غ. (1372). اهمیت تنش های محیطی در زراعت. مجموعه مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران. 54-47.

   سرمدنیا غ، و کوچکی ع. (1368). فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، 467 ص.

  ثابتی، ح. (1373). جنگل­ها، درختان و درختچه­های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، چاپ دوم، 876 ص.

  شریعت، آ. و م. ح. عصاره (1387). " اثر تنش خشکی بر رنگیزه­های گیاهی، پرولین، قندهای محلول و پارامترهای رشد چهار گونه اکالیپتوس." مجله منابع طبیعی. 15 (6): 140-148.

   طالبی، م.، خ. ثاقب طالبی و ح. جهانبازی گوجانی (1385). "بررسی نیاز رویشگاهی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بلوط ایرانی." فصلنامه‌ی علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر، 14: 79-67.

  طاهری، ه. (1384). بررسی الگوی بیان MAP کیناز­ها تحت تنش خشکی در گندم نان. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی، کرمان. 3 ص.

  طاهری آبکناری، ک.، پیله­ور، ب. (1387). جنگل­شناسی. چاپ اول. انتشارات حق­شناس. 216 ص.

  طباطبایی، م.، و ف، قصریانی. (1371). منابع طبیعی کردستان (جنگل­ها و مراتع). انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 846 ص.

  حسینی، ا.، م. ح. معیری و ح. حیدری(1387).  اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا در زادآوری طبیعی و سایر خصوصیات کمی و کیفی بلوط غرب. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، (1)15: 64- 75.

  حکمت شعار، ح. (1372) ، فیزیولوژی گیاهان درشرایط دشوار، (ترجمه) انتشارات نیکنام. 251 ص.

  دهداری، ا. (1389). تالیف دومینیینکو. نشانگر­های مولکولی در ژنتیک گیاهی و فناوری زیستی، انتشارات دانشگاه یاسوج. 289 ص.

   دیوان­فر، ر. (1361). بررسی ساختمان تانن و موارد مصرف آن در صنعت. سمینار کاربرد میوه بلوط در تغذیه دام و صنایع، یاسوج، 100 - 111 .

   ذوالفقاری، ر. (1387). بررسی مقاومت به خشکی نهال­های بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی ومولکولی. پایان نامه دوره دکتری جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، 171 ص.

   راد، م. ه.، م. ع. مشکوه و م. سلطانی. (1388). " تاثیر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی گیاه تاغ." فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 16(1): 34-43.

   رفیعی، م. (1381). اثرات تنش کمبود آب، روی و فسفر بر شاخص­های رشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه­ای. پایان نامه­ی دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز. 142ص.

  رعنائیان، ن.، ع. عباسی و ح. زینالی خانقاه. (1392). تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC)  در گیاه توتون .(Nicotiana tabacum L.) مجله علمی  پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی، 3 (4): 156-149.

  زهراوی، م. (1378). تجزیه ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی. 158 ص.

  چیذری، ا. (1384). مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سدها(مطالعه موردی سد بارز و شیروان). پژوهش و سازندگی، (4)18: 52-40.

  جزیره­ای، م. ح.، و م. ابراهیمی رستاقی. (1382). جنگل­شناسی زاگرس. موسسه­ی انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 560 ص.

   صادقی، ا.، عصاره، م. ح.، و م، توکلی. (1388). زنبور­های گالزای بلوط ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران، 286 ص.

  حاجی میرزایی، ا. (1385). بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی بنه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، 185 ص.

  خویدکی، ح. (1389). بررسی مقایسه­ای اثر تنش خشکی بر میزان تغیرات پرولین در گیاه نوروزک در محیط کشت خاک و این­ویترو.  فصلنامه علوم زیستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان، (4)12: 115-105.

  فتاحی، م. (1373). بررسی جنگل­های بلوط زاگرس و مهم­ترین عوامل تخریب آن. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران،  63 ص.

   لسانی، ح. و م. مجتهدی. (1381). مبانی فیزیولوژی گیاهی. ترجمه. انتشارات دانشگاه تهران. 726 ص.

  محمدی، ر. (1379). تعیین محل کروموزومی ژن های مقاوم به خشکی در چاودار و آگروپایرون. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، 172 ص.

   مظفریان، و. (1383). درختان و درختچه­های ایران، انتشارات فرهنگ معاصر تهران، 273-289 ص.

  ملکوتی، م .ج.، مجیدی، ع. سرچشمه‌پور، م. و دهقانی، ف. (1384). شناخت ناهنجاری‌های تغذیه‌ای، تعیین معیارهای کیفی و حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه‌های تولیدی در خاکهای آهکی ایران، انتشارات سنا، تهران، 452 ص.

  مروی مهاجر، م. ر. (1385). جنگلشناسی و پرورش جنگل، چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران،  387 ص.

  منصوری، ش. و همکاران. (1390). ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت به تنش. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، (4)9 :703-694.

  نقوی، م. ر.، قره یاضی، ب. و حسینی سالکده، ق. (1384). نشانگر مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 320 ص.

   نوروزی، پ. (1383). روش کلاسیک و مهندسی ژنتیک برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان. فصلنامه علمی ترویج خشکی و خشکسالی، 46: 11-43.

  کافی، م. (1379). تالیف آ. اس. بسرا و بسرا، ر. ک. مکانیسم­های مقاومت به تنش­های محیطی در گیاهان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 390 ص.

   کافی، م. و ع. دامغانی (1386). مکانیسم­های مقاومت گیاهان به تنش­های محیطی، انتشارات جهاد دانشگاهی­ مشهد، 90 ص.

  کریمی، م و س. زینلی (1383). تالیف ام. جی. مک فرسون و اس. جی. مولر. مبانی و کاربرد­های آزمایشگاهی PCR. انتشارات تهران. چاپ اول. 165ص .

   کردوانی، پ. (1369). مناطق خشک، انتشارات دانشگاه تهران، 87 ص.

  گل پرور، ا. (1385). تجزیه عاملی صفات مرفولوژیک و مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی. نشریه پژوهش و سازندگی، (2)18: 144-155.

  هاشمی­نیا، م. و غ. حق نیا (1378). تالیف دی و لودک. عناصر غذایی در محیط­های بیابانی و خشک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 183 ص.

  یزدی صمدی، ب. ولی­زاده، م. (1380). تالیف تی. ای. برون. ژنتیک از دیدگاه مولکولی. انتشارات تهران. 447 ص.

   

  Abrams, M. D. (1986). "Physiological plasticity in water relation and leaf structure of understory versus open-grown Cercis canadensis L. in northest Kansas." Canadian Journal of Forest Research, 16: 1170-1174.

  Abrams, M. D. 1988. Comparative water relations of three successional hardwood species in central Wisconsin. Tree Physiology, 4: 263- 273.

  Abrams, M. D., M. E. Kubisk and S. A. Mostoller (1994)."Relating wet and dry year ecophysiology to leaf structure in contrasting temperate tree spicies." Ecology, 75: 123-133

  Abrams, M. D. (1990). Adaptations and responses to drought in Quercus species of North America. Tree Physiology, 7: 227–238.

  Acherar, M. and S. Rambal. (1992)."Comparative water relations of four Mediterranean oak species."Vegetatiotion, 99: 177-184.

  Ahmadi, A. and A. Siosemarde. (2005). "Investigation physiological basis of grain yield and drought resistance in Weat. Leaf photosynthetic rate. Stomatal conductance and non- stomatal lilitation." Agricalture and Biology, 7(5): 807-811.

  Akhondi, M., A.  Safarnejad, and M. Lahouti. (2006). Effect of drought stress on proline accumulation and mineral nutrients changes in alfalfa (Medicago  sativa L.). Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 10: 165-174.

  Allen, C. D. and D. D. Breshears, (1998). Drought-induced shift of a forest-woodland ecotone: rapid landscape response to climate variation. National Academy of Sciences, The United States of America , 95: 14839–14842.

  Allen, C. D., A. K. Macalady, H. Chenchouni, D. Bachelet, N. McDowell, and M. Vennetier. (2011). A global over­view of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. Forest Ecology and Management, 259: 660–684.

  Andrew, K. B., G. L. Hammer, and R. G. Henzell. (2000). Does maintaining green leaf area insorghum improve yield under drought? II. Dry matter production and yield. Crop Science, 40(4): 1037-1048.

  Aranda, I., L. Gil, J. Pardos. (2005). Effects of the interaction between drought and shade on water relations, gas exchange and morphological traits in cork oak (Quercus suber L.) seedlings. Forest Ecology and Management, 2(10): 117–129.

  Arena, C., L. Vitale and A. Virzo de Santo. (2008). "Photosynthesis and photoprotective strategies in Laurus nobilis L. and Quercus ilex L. under summer drought and winter cold',Plant Biosystems ." Plant Biology, 142 (3): 472 - 479.

  Arnon, I. (1972). "Crop Production in Dry Regions Wheat. Leonard Hill London.azetidine-2-carboxylic acid resistant cell lines by in vitro mutagenesis in rice (Oryza sativa L.)." Journal of Plant Biotechnology, 5: 43–49.

  Arraudeau, M. A. (1989). Breeding strategies for drought resistance. In: Baker ,F.W.G.(ed.), Drought resistance in cereals. C.A.B. Inter national. Pp: 107-116.

  Babu V. R., and D. V. M. Rao. (1983). Water stress adaptations in the ground nut (Arachis hypogaea L.) foliar characteristics and adaptations to moisture stress, Plant Physiology & Biochemistry, 10: 64–80.

  Babu, H. K. and G. S. Prakash, (2006). Effect of water stress and rootstock on leaf mineral composition of grape. Indian Journal of Horticuiture, 28: 158-169. 

  Bachem, C. W. B., R. S. Van der Hoeven, S. M. De Bruijn, D. Vreugdenhil, M. Zabeau, and R. G. F. Visser. (1996). Visualisation of differential gene expression using a novel method of RNA finger-printing based on AFLP: Analysis of gene expression during potato tuber development. Plant Journal, 9: 745-753.

  Bachem, C. (1998). Transcript Imaging with cDNA-AFLP: A Step-by-Step Protocol. Plant Molecular Biology Reporter, 16: 157 –173.

  Bacanamwo, M. and L. C. Purcell. (1999). Saybean root morphological and anatomical traits associated with acclimation to flooding.Crop Scientific, 39: 143-149

  Bachelard, E. P. (1986). "Effects of soil moisture on the growth of seedlings of three eucalypt species. II growth effects." Australian Forest Research, 16: 51–61.

  Bargaly, K. and A. Tewarii. (2004). "Growth and water relation parameters in drought-stressed Coriaria nepalensis seedling." Jornal of Aride Environment, 58: 505-512.

  Bartels, D. and R. Sunkar. (2005). Drought and salt tolerance in plants. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology. Plant Scientific, 24: 23–50. 

  Basu, M. S. and P. C. Nautiyal. (2004). "Improving water use efficiency and drought tolerance in Bates, L.S., Waldron, R.P., and Teare, I.D. (1973). Rapid determination of free proline for water stress studies." Plant Soil,  39: 205-217.

  Barry, K. M., N. W. Davies and C. L. Mohammed. (2001). "Identification of Hydrolysable Tannins in the Reaction Zone of Eucalyptus nitens Wood by High Performance Liquid Chromatography– Electrospray Ionisation Mass Spectrometry. Phytochemical. 12: 120-127.

  Basak, B. and Biswas, D. (2009). Influence of potassium solubilizing microorganism (Bascillus mucilaginosus) and waste mica on potassium uptake dynamics by Sudan grass (Sorghum vulgare Pers.) grown under two Alfisols. Plant Soil, 317: 235-255.

  Bazzaz, F. A. (1979). " the physiological ecology of plant succession."  Annual review of ecology and systematic, 110: 351-371

  Bauerle, W. L., G. Geoff Wang, J. D. Bowewn and C. M. Hong. (2006). "An analysis of ecophysiological response to drought in American Chestnut." Annals of Forest Science, 63: 833-842.

  Behboudian, M. H., E. Torokfalvy and R. R. Walker. (1986). "Effects of salinity onionic content, ater relations and gas exchange parameters in some Cirus section-rootstock combinations."  Scietia Horiculturae,  28: 101-116.

  Benowicza, A. and Y. A. El-Kassaby. (1999). Genetic variation in mountain hemlock(Tsuga mertensiana Bong.):quantitative and adaptive attributes. Forest Ecology and Management, 123: 205-215.

  Benowicz, A., L. S. Hirondelle, and Y. A. El-Kassaby. (2001). Patterns of geneticvariation in mountain hemlock (Tsuga mertensiana (Bong.) Carr.) with respect to heightgrowth and frost hardiness. Forest Ecology and management, 154: 23-33.

  Bhagsari, A. S., R. H. Brown, and J. S.  Schepers. (1976). Effect of moisture stress on photosynthesis and some related physiological characteristics in Peanuts,  Crop Science, 16: 712–715.

  Bray,  E. (1997). "Plant responses to water deficit." Trends in Plant ScienceDirect, 2: 48-54.

  Blume, A. (1986). Breeding crop varieties for stress environment. Critical Reviews in plant Sciences, 2: 199-238

  Blum, A., J. Mayer, and G. Gozland. (1982). Infrared thermal sensing of plant canopies as a sereening technique for dehydration avoidance in wheat. Field Crops Research, 5: 137- 146.

  Boot, R. G. A. (1989). The significance of size and morphology of root systems for nutrient acquisition and competition. In: Lambers H, Cambridge M, Konings H, Pons T (eds) Causes and conse- quences of variation in growth rate and producivity of higher plants. SPB, The Hague, pp 299–311.

  Borgardt, S. J. and B. Pigg. (1999)."Anatomical and developmental study of petrified quercus (fagaceae) fruits from the middle Miocene, Yakima Canyon, USA." American Journal of Botany, 86: 307-325

  Boudru, M. (1961). Geographie Forestieere. Gembloux, Belgique: Institut Agronomique de I'Etata.

  Bohnert, H. J., D. E. Nelson, and R. G. Jensen. (1999). Adaptations to environmental stresses. Plant Cell Physiology, 7: 1099-1111.

  Candon, A. G., R. A. Richards, G. J. Rebetzke and G. D. Farouhar. (2002). Improving instrinsic water use effeiciency and crop yield. Crop Science, 42: 122-131.

  Carlson, J. B. and N. R. Lersten, (1987). "Reproductive morphology Soybean: Improvement,  production,  and uses Caldwel. " In: B.E. 2nd  (eds), pp.95–134.

  Campalans, A., M. Pages, and R. Messeguer. (2001). Identification of differentially expressed genes by the cDNA-AFLP technique during dehydration of almond (Prunus amygdalus). Tree Physiology, 21: 633–643.

  Chang, S., J. D. Puryear, M. A. Dias, E. A. Funkhouser, R. J. Newton and J. Cairney. (1996). Gene expression under water deficit in loblolly pine (Pinus taeda): isolation and char­acterization of cDNA clones. Plant Physiology, 97: 139–148.

  Chatzoulaksia, K., A. Patakasb, G. Kofidisc, A. Bosabalidisc and R. Nastoub (2002). "Water stress affects on leaf anatomy, gas exchange, water relations and growth of       two avocado cultivars." Scientia Horticulturae,  95: 39-50

  Clarke, J. M. and T. F. Townley-Smit, (1986). "Hertability and relation ship to yield of excisted leaf water retention in durum wheat." Crop Science, 26: 289-292.

  Coelho, A., M. Horta and D. Meres. (2007). Involvement of a cinnamyl alcohol dehydrogenase of Quercus suber in the defense response to infection by Phytophthora cinnamomi. Physiological and Molecular Plant Pathology, 69: 62–72.

  Coopman, R. E., J. C. Jara and L. J. Corcuera. (2010). "Genotypic variation in morphology and freezing resistance of Eucalyptus globules seedlings subjected to drought hardeningin nursery." Electronical Journal of Biotechnology, 13(1): 2-9.

  Critchfield, W. B. (1967). "crossability and relationships of the California closed cone pines. " Silvae Genetca, 13(3): 89-97.

  Chapin. F. S. (1980). "The mineral natrition of wild plants." Annual review of ecology and systematic, 11: 233-260.

  Cox, T. S., J. P. Murphy, and D. M. Rodgers. (1986). Changes in genetic diversity in thered winter wheat regions of the United States.Proceedings of the National Academy of Sciences, 83: 5583-5586.

  Damesin, C and S. Rambal. (1995). "Performance by a meditaranean desiduous oak tree (Quercus  pubescens) during a severe summer drought." New phytologest, 131(2): 159-167.

  Diallo, A. T., P. I. Samb and H. Roy-Macauley. (2002). "Water status and stomatal behavior of cowpea, Vignna unguiculata (L.) Walp, plant inoculated with two Glomus species at low soil moisture levels." European Journal of Soil Biology, 37: 187-196

  Dickson. R.E. and P.T. Tomlinson (1996). "Oak growth, development and carbon metabolism in response to water in response to water stress." Annales des Science Forestieres, 53: 181-196.

  Ditimarova, L., D. Kurjak, S. Palmroth, J. Met and K. Strelcova. (2009). "Physiological responses of Norway spruce (Picea abies) seedlings to drought stress." Tree Physiology,  30: 205–213.

  Dubos, C., G. Le Provost, D. Pot, F. Salin, C. Lalane, and D. Madur. (2003). Identification and characterization of water-stress-responsive genes in hydroponically grown mari­time pine (Pinus pinaster) seedlings. Tree Physiology, 23: 169–179.

  Edmeads, G. O., J. Bolanos, and R. A. Fisher. (1989). Traditional approaches to breeding for drought resistance in cereals. In: Proceedings of Baker, F. W. G.(eds). Drought resistance in cereals CAB International, PP: 27-52.

  Epron, D. (1997). "Effects of drought on photosynthesis and on the thermotolerance of photosystem II in seedlings of cedar (Cedrus atlantica and C. libani)." Jurnal of  experimental botany, 48(10): 1835-1841.

  Epron. D. and E. Dreyer (1993). "Long-term effect of drought on photosynthesis of adult oak trees (Quercus petraea Liebl and Quercus robur) in a natural stand." New Phytology, 125: 381-389.

  Ehleringer, J. (1980). Leaf morphological and reflectance in relation to water stress.In:Turnur,N.C., and P.J.Kramer (eds.), Adaptation of plants to water and Hight Temperature stress. Wiley Interscience, New York, pp: 295-308

  Ellsworth, D. S. and P. B. Reich. (1992). Water relations and gas exchange Acer saccharum seedlings in contrasting natural light and waterregimes. Tree Physiologey, 10: 1–20.

  Engelbrecht, B. M. J., L. S. Comita, R. Condit, T. A. Kursar, M. T. Tyree, and B. L. Turner. (2007). Drought sensitivity shapes species distribution patterns in tropical forests. Nature, 447: 80–82.

  Farshadfar, E., Mohammadi, R., Aghaee, M., and Sutka, J. (2003). Identification of QTLs involved in physiological and agronomic indicators of drought tolerance in rye using a multipleselection index. Acta Agronomica Hungari, 51: 419-428.

  Fayyaz, P. (2008). Effect of salt stress on ecophysiological and molecular characteristics of PopoluseuphraticaOlive., Populus x canescens (Aiton) Sm. And Arabidopsis thaliana L. ISBN, 10: 386727536X,  p: 311.

  Fischer, R. A. and N. C. Turnur. (1987). Plant productivity in the arid and semi-arid zones.Ann.Rev.Plant Physiology, 29: 277-317

  Flexas, J. and H. Medrano. (2002). "Drought-inhibition of photosynthesis in C3- plants: Stomatal and nonstomatal limitation revisited." Annals of Botany, 183: 183-189.

  Flexas, J., M. Baron, J. Bota, J. M. Ducruet, A. Galle, J. Galmes, M. Jimenez.A. Poul, C. Sajnani, M. Tomas and H. Medrano. (2009). "Photosynthesis limitations during water stress acclimation and recovery in the drought-adapted Vitis hybrid Richter-110 (V. berlandieri. V. rupestris)." Journal of Experimental Botany, 60(8): 2361–2377.

  Fort, C., M. L. Fauveau, F. Muller, P. label, A. Granier and E. Dreyer. (1997). "Stomatal conductance, growth and root signaling in young oak seedlings subjected to partial soil drying." Tree Physiology, 17: 281-289.

  Fokar, M., A. Blum and H. T. Nguyen. (1998). "Heat tolerance in spring wheat. II Grain filling." Euphytica, 104: 9-15.

  Foyer, C. H., M. Leadis and K. J. Kunert. (1994). Photo oxidative stress in plants. Plant Physiology, 92: 696-717.

  Gabriels, H. E., L. W. Frank and H. A. Joosten. (2006). cDNA-AFLP Combined with Functional Analysis Reveals Novel Genes Involved in the Hypersensitive Response. The American Phytopathological Society, 19: 567-576.

  Gardiner, E. S., and J. D. Hodges. (1996). Physiological, morphological and growth responses to  rhizosphere hypoxia by seedlings of North American bottom-land oaks.  Annals of Forest Science, 53: 303-316.

  Gao, F., Z. Hongliang, W. Haiguang and G. Hong. (2009). Comparative transcriptional profiling under drought stress between upland and lowland rice (Oryza sativa L.) using cDNA-AFLP. Chinese Science Bulletin, 54: 3555-3571.

  Gapto, S., R. Bharalee, Bhorali. (2012). Molecular Analysis of Drought Tolerance in Tea by cDNA-AFLP Based Transcript Profiling. Molecular Biotechnology, 10.1007-12033.

  Gerunzweig, J. M., Y. Carmel, J. Riov, N. Sever, D. D. Mc.creary and H. Flather. (2008). "Growth resource storage, and adaptation to drought in California and eastern Mediterranean." Canadian Journal of Forest Research, 38: 331-342.

  Gessler, A., C. Keitel, M. Nahm and H. Rennenberg. (2004). "Water shortage affects Water shortage affects the water and nitrogen balance in central European beech forests." Plant Biology, 6: 289-298.

  Gieger, T. and F. M. Thomas. (2002). "Effects of defoliation and drought stress on biomass partitioning and water relations of Quercus robur and Quercus petraea."  Basic and Applied Ecology, 3: 171-181.

  Gieger, T. and F. M. Thomas. (2005). "Differential response of two Central-European oak species to single and combined stress factors. " Trees, 19: 607- 618.

  Gordon, D. R., J. M. Walker, J. W. Menke and K. J. Rice. (1989). "Competition for soil water between annual plants and blue oak (Quercus douglasii) seedling ecologia, 79: 533-541.

  Hamrick, J. L., M. J. W. Godt, D. A. M. D. MurawskiLoveless. (1991). Correlations between species traits and allozyme diversity: implications for conservation biology. pp. 75-86. in: Genetics and Conservation of Rare plants, D. A. Falk. (Eds). and Holsinger, K.E., Oxford University Press, Oxford.

  Heyward, A. and G. N. Stone. (2005). Oak gall wasp communities: evolution and ecology. Basic and Applied Ecology, 6(5): 435-443.

  Houghton, J. T., G. J. Jenkins and J. J. Ephraums. (1990). Climate change, the IPCC Scientific assessment. (eds) Cambridge University Press, Cambridge, MA, Pp: 11-34.

  Hoff, C. and S. Rambal. (2003). An examination of the interaction between climate, soil and leaf area index in a Quercus ilex ecosystem. Annals of Forest Science, 60: 153-161.

  Izzo, R. N., F. Izzo and M. F. Quartaccl. (1991). Growth and mineral absorption in maize seedling as affected by increasing Na cl concentration . Journal of Plant Physiology, 14: 687-690

  Jiyuo, L. (1991). Mechanisms of drought tolerance in plants. Journal of Beijing Forestry University, 12: 125-138.

  James, A. S., J. S. Gardner and W. R. Graver. (2005). Resistance to water stress of Alnus maritime: intra specific variation and comparisons to other alders. Environmental and Experimental Botany, 53: 281-298.

  Jones, H. G. (1985). "Partitioning stomatal and non-stomatal limitations to photosynthesis." Plant Cell Environment, 8: 95-104.

  Jones, M. B. and A. Lazenby. (1988). The Grass Crop. London: Champan and Hall.

  Johnson, P. S., S. R. Shifley and R. Rogers. (2002). The ecology and silviculture of Oaks. CABI publishing, pp: 503.

  Jalali, M. (2007). Spatial variability in potassium release among calcareous soils of western Iran. Geoderma, 140: 42-51.

  Karmer, P. J. (1983). Drought stress and the origin of adaptation . In Adaptation of plants to water and high temperature stress. N.C. Turner and p. J. Kramer (eds). Wiley Interscience, new York, pp:7-20.

  Klepper, B. and R.W. Rickman. (1990)."Modeling crop root growth and function." Advances in Agronomy, 44: 113-132.

  Kloeppel, B. D., M. D. Abrams and M. E. Kubiske. (1993). Seasonal ecophysiology and leaf morphology of four successional Pennsylvania barrens species in open versus understory environments. Canadian Journal of Forest Research, 23: 181–189.

  Kocheva, K. and G. Georgive. (2003). Evaluation of the reaction of two contrasting Barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars in response to osmotic stress with PEG6000. Journal Plant Physiology, 21: 290-294.

  Kumar, R. R., K. Karajol and. G. R. Naik. (1981)." Effect of Polyethylene Glycol Induced Water Stress on Physiological and Biochemical Responses in Pigeonpea (Cajanuscajan L. Millsp.)." Recent Research in Science and Technology, 3(1): 148-152.

  Kummerow, K. W. (1981). "Nitrogen. Ohosphorus and carbohydrate in expanding and year old douglas-fir shoots." Forest science, 13: 353-356

  Kocheva, K. and G. Gorgiev. (2003). Evaluation of the reaction of two contrastingbarley (Hordeum vulgare L.) cultivars in response to osmotic stress with PEG6000 . Bulgarian Journal of Plant Physiology, Special Issue, 25: 290-294.

  Lawlor, D. W. (1995). The effects of water deficit on photosynthesis. In: Smirnoff N., (ed.) Environment and plant metabolism: Flexibility and acclimation. Oxford: BIOS Scientific Publishers, 58: 129 – 160.

  Lawlor, D. W. and G. Cornic. (2002)."Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to water deficits in higher plants." Plant, Cell and Environment, 25: 275–294

  Lawlor, D. W. (2002). "Limitation of photosynthesis in water-stressed leaves: Stomata Vs. metabolism and the role of ATP." Annals of Botany, 89: 871-885.

  Liang, Y. C., Q. Liu, W. Zhang and R. Ding. (2003). Exogenous silicone (Si) increases antioxidant enzyme activity and reduces lipid per oxidation in roots or salt- stressed barley (Hordeum Vulgare L.). Plant Journal, 42: 541-583.

  Lei, Y., C. Yin and C. Li. (2007). "Adaptive responses of Populus przewalskii to drought stress and SNP application." Acta Physiologiae Plantarum, 29: 519–526.

   Lee, S. Y., W. Y. Choi, J. C. Ko, T. S. Kim. and G. B. Gregorio. (2003). Sal tolerance of japonica and indica rice (Oryza sativa L.) at seedling stage. Planta, 216(6): 1043-1046.

   Lopez, R., J. Rodríguez-Calcerrada and L. Gil. (2009). "Physiological and morphological response to water deficit in seedlings of five rovenances of Pinus canariensis: potential to detect variation in drought-tolerance." Trees - Structure and Function, 23( 3): 509-519.

   Lorenz, W. W., F. Sun, C. Liang, D. Kolychev, H. Wang and X. Zhao. (2006). Water stress-responsive genes in loblolly pine (Pinus taeda) roots identified by analyses of expressed se­quence tag libraries. Tree Physiology, 26: 1–16

  Levitt, J. J. (1980). Responses of plants to  environmental stresses, Radiation, salt and other stresses. 2nd edition Academic press Inc. London, United Kingdom, pp:365-488.

  Levia, M. J. and R. Fernandez-Ales. (1998). "Variability in seedling water status during drought within Quercus ilex subsp. bal-lota population, and its relation to seedling morphology." Forest Ecology and Management , 111: 147–156.

  Ludlow, M. M. and R. C. Muchow. (1990). "A critical evaluation of traits in proving crop yields in water-limited environments." Advances in Agronomy, 43: 107-153.

  Mahall, B. E., C. M. Tyler, S. Cole and C. Mata. (2009). "A comparative study of oak (Quercus, Fagaceae) seedling physiology during summer drought in southern California1." American Journal of Botany, 96: 751-76.

  Mambani., B. and R. Lal. (1983). "Response of upland rice varieties to drought stress. II. Screening rice varieties by means of variable moisture regimes along a toposequence." Plant and Soil, 73: 73-97

  Martin, B. A., O. S. Smith and M. Oneil. (1988). Relationships between laboratory germination tests and field emergence of maize inbreds. Crop Science, 28: 801-805.

  Mediavilla S. and A. Escudero. (2004). Stomatal responses to drought of mature trees and seedlings of two co-occurring Mediterranean oaks. Forest Ecology and Management, 187: 281-294.

  Matzner, S. L., K. J. Rice and J. H. Richards. (2003). "Patterns of stomatal conductance among blue oak (Quercus douglasii) size classes and populations: Implications for seedling establishment." Tree Physiology,  23 : 777-784 .

  Mendes, M. M., L. C. Gazarini and M. L. Rodrı´guez. (2001). Acclimation of Myrtus communis to contrasting Mediterranean light environments effects on structure and chemical composition of foliage and plant water relations. Environ. Exp. Bot. 45: 165–178.

  Merchant, A., A. Callister, S. K. Arndt and M. A. Adams. (2007). "Contrasting physiological responses of six Eucalyptus species to water deficit." Annals of Botany, 100: 1507 – 1515.

  Methy, M., C. Damesin and S. Rambal. (1966). "Drought and photosystem II activity in two Mediterranean oaks." Annals of Forest Science, 53: 2-3.

   Meszaros, I. (2008). "Responses of some ecophysiological traits of sessile oak (Quercus petraea) to drought stress and heat wave in growing season of 2003." Journal acta biological szeg ediensis, 52: 107-109.

  Milburn, J. A. (1973). "Cavitation studies on whole Ricinus plants by acoustic detection." Planta, 112: 333-342.

   Mossavi, S. A., M. Tatari, A. Mehnatkesh and B. Haghighi. (2009). Vegetative growth response seedlings five almond cultivars to drought stress. Seed and Plant Improvment Journal, 1(4): 551-567. (In farsi)

  Molchanov, A. G. (2009). "Effect of moisture availability on photosynthetic productivity and autotrophic respiration of an oak stand." Russian Journal of Physiology, 56(6): 769-779.

  Mueller, U. G. and L. LaReesa Wolfenbarger. (1999). AFLP genotyping and fingerprinting. Tree, 14: 389-394

  Mullis, K. and F. Faloona. (1987). Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction. Methods Enzymol, 155: 335-350.

  Nadler,  A., E. Ravehb,  U. Yermiyahub, M. Ladoa,  A. Nassera, M. Barakc and S. Greend. ( 2007). "Detecting Water Stress in Trees Using Stem Electrical Conductivity Measurements." Soil Science Society of America Journal, 72(4): 1014-1024.

  Niakan, M. and M. Gorbanli. (2007). The effect of drought stress on growth parameters, photosynthetic factors, content of protein, Na and K in shoot and root in two soybean cultivars. Journal Rostaniha. 8(1), 17-29. [In Persian].

  Nguyen,  A. and  A. Lamant (1996). "Variation in growth and osmotic regulation of roots of water stressed maritime pine (pinus pinaster ait). Provenance." Tree physiology, 5: 123-133.

  Olsen, S. R., C. V. Cole, F. S. Watanbe and L. A. Dean. (1954). Estimation of available phosphorous in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circ, 939.

  Pagter. M., C. Bragato and H. Brix. (2005(. Tolerance and physiological responses of Phragmites australis TO water deficit. Aquatic Botany, 81: 285-289.

  pallardy, S. G., W. C. Parker, D. L. Whitehouse, Hinckley and R. O. Teskey (1983). "Physiological responses to drought and drought T. M. adaptation in woody  species. In Current Topics in Plant Biochem-istry and Physio Cohen logy." Eds Vol. 2.

  Pallardy, S. G. and J. L. Rhoads. (1993). "Morphological adaptationsto drought in seedling of deciduous angiosperms." Canadian Journal of Forest Research, 23: 1766-1774.

  Pinheiro, C., J.A. Passarinhoa and C.P. Ricardo (2004). "Effect of drought and reatering on the merabolism of Lupinus albus organs." J. Plant Physiol, 161: 1203-1210.

  Pitcarian, C. E. R. and J. Grace. (1982). "The effect of wind and a reduced supply of phosphorus and nitrogen on the growth and water relation of Festuca arundinacea Schreb." Annals of Botany, 49: 649-660.

  Pessarkli, M. (1999). Hand book of plant and crop stress. Marcel Dekker Inc. Shiferaw, B., and Baker, D. A.1999. An evaluation of drought screening.

  Petit, R. J., A. Kremer and D. B. Wagner. (1993). Geographic structure of chloroplast DNA polymorphisms in European oaks. Theorotical and Applied Genetics, 87: 122- 128.

  Premachandra, G. S., H. Saneoka, K. Fufita and S. Ogata. (1992). "Leaf water relations, osmotic adjustment, cell membrane competence, epicuticular wax load and growth as affected by increasing water deficits in sorghum." Journal of Experimental Botany, 43: 1569–1576.

  Poulos, H. M. (2007). "Drought response of two Mexican oak species, Quercus laseyi and Q. sideroxila (Fagaceae), in relation to eleventional position." American journal of botany, 94: 809-811.

  PoPopovic, Z., S. Milanovic, Z. Miletic and M. Smiljanic. (2010). "Photosynthetic efficiency of Pedunculate oak seedlings under simulated water stress." Bulletin of the Faculty of Forestry, 101: 139-150.

  Plastow, G., K. Siggens, M. Bagga, B. Brugmans, H. Heuven and J. Peleman. (2003). Utilization of AFLP for genetic distance analysis in PIGS. Archivos de Zootecnia., 52: 157-164.

  Quero, J. L., R. Villar, T. Maranon and R. Zamora. (2006). "Interactions of drought and shade effects on seedlings of four Quercus species: physiological and structural leaf responses." New Phytologist, 170: 819-834.

  Raison, J. K., G. A. Berry, R. A. Armond, and C. K. Pike. (1980). Membrane properties in relation to the adaptation of plants to temperature stress. In: Turner, N. C. and P. J. and Kramer. Adaptation of Plants to water and high temperature stress. John Wirly and Sons, pp: 261-273.

  Ramirez-Vallejo, P. and J. D. Kelly. (1998). Traits related to drought resistance in common bean. Euphytica, 99: 127-136.

  Rajora, O., K. Jinhon and J. Major. (2011). Gene expression responses of black spruce (Piceamariana) to global climate change conditions. BMC Proceedings, 5(7): 13-99.

  Ranjbarfordoei, A., Samson, R. Van Damme, P. and Lemeur, R. (2000). Effect of drought stress induced by polyethylene glycol on pigment content and photosynthetic gas exchange of Pistacia khinjuk and P. mutica. Photosynthetica, 38 (3): 443-447.

  Rao, P. B. (2008). "Drought resistance in seedling of five important tree species in taraii region of attarakhand." Journal tropical ecology, 49: 43-52.

  Reich, P. B., M. B. Walters, and D. S. ellsworth. (1992). "Leaf life span in relation to leaf plant and stand charecteristics among diverse ecosystem." Ecological Monographs, 62: 365-392.

  Royo, A., L. Gil, and J.A. Pardos (2001). "Effect of water stress conditioning on morphology, Physiology and field performance of Pinus halepensis Mill seedling." New forest, 21: 127-140.

  Rosales-Serna, R. J., J. A. Kohashi-Shibata, C. Acosta-Gallegos, J. Trejo-Lopez and J. D. Kelly. (2004). "Biomass distribution, maturity acceleration and yield in droght-stressed common bean cultivars." Field Crops Research, 85: 203-211 .

  Rosenqvist, L., K. Hansen, L. Vesterdal and C. van der Salm. (2010). "Water balance in afforestation chronosequences of common oak and Norway spruce on former arable land in Danmark and southern Sweden." Agricultural and Forest Meteorology, 150: 196-207

  Salvador, V. (2004). "Drought tolerant and transplanting performance of holm oak(Quercus ilex) seedling after drought hardening in the nursery." Journal treephysiology, 24: 1147-1155technigues.Eragrostistef. In: Proceedings of NewGenetic Apporoaches to Crop Improvement II. Naqvi, S. S. M. (eds). Pp: 469-496.

  Singh, B. R. and B. P. Singh. (1995). Agronomic and physiological responses of sorghum, maize and pearl millet to irrigation. Field Crops Research. 42: 57-67.

  Schonfeld, M. A., R. Jhonson, B. F. Carver and D. W. Mornhinweg. (1988). "Water relations in winter wheat as drought resistance indicators."Crop Science, 28: 526- 531

  Schmidt, J. W. (1983). Drought resistance and wheat breeding.Agricultural water management, 7:181-194

  Shaw, J. D., J. Steed and L. T. DeBlander. (2005). Forest inven­tory and analysis (FIA) annual inventory answers the question: what is happening to pinyon-juniper woodlands? Journal of Forestry, 103: 280–285.

  Shabala, S. (2003). Regulation of potassium transport in leaves: From molecular to tissue level, 92: 627-634.

  Steffens, D. and D. L. Sparks. (1997). Kinetics of non-exchangeable ammonium release from soils. Soil Science Society of America Journal, 61: 455-462

  Spaeth, S. C., H. C. Randau, T. R. Sinclair and J. S. Vendeland. (1984). Stability of soybean harvest index. Agronomy Journal, 76: 482-486.

  Susiluoto, S. and F. Berninger. (2007). "Interactions between morphological and physiological drought responses in Eucalyptus microtheca." Silva Fennica, 41(2): 221–233


موضوع پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, نمونه پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, جستجوی پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, فایل Word پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, دانلود پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, فایل PDF پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, تحقیق در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, مقاله در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, پروژه در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, پروپوزال در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, تز دکترا در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, پروژه درباره پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی, رساله دکترا در مورد پایان نامه پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکیپاسخ های رویشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات چکیده د تنش شوری پس از تنش خشکی، دومین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی است. سورگوم بر اساس تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی گیاهان از نظر تحمل به تنش شوری، در کلاس نیمه‌متحمل قرار می‌گیرد و آستانه تحمل به شوری آن 9/4 تا 8/6 دسی‌زیمنس بر متر است. در مرحله رویشی و مراحل اولیه زایشی، بسیارحساس بوده در حالی که در دوره گلدهی و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی (M.Sc.) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya Fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت در شهرستان بدره- استان ایلام است. بدلیل محدود بودن عرصه تحت پوشش توده لرگ، پس از ثبت موقعیت تمام پایه‌های لرگ در حافظه GPS، آماربرداری صد در صد از مشخصه‌های کمی‌و کیفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژ چکیده در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )گرایش : بالینی چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: روانشناسی بالینی چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

ثبت سفارش