پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین

word 2 MB 32493 89
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی-   میوه کاری

  چکیده

  میوه پس از جدا شدن از گیاه مادری، زنده و دارای تنفس می‌باشد و پس از برداشت تغییرات معنی داری را متحمل خواهد شد. مدت نگهداری میوه‌ها را می‌توان با بهینه کردن شرایط محیطی، به حداقل رساندن آسیب‌های مکانیکی و استفاده از ترکیبات مفید مانند جیبرلین‌ها و پلی‌آمین‌ها افزایش داد. توسعه عمر پس از برداشت پرتقال هاملین بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 9 فاکتور مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش تاثیر قبل و پس از برداشت اسید‌‌ جیبرلیک در غلظت‌های صفر،50و 100 میلی‌گرم در لیتر و پوتریسین در غلظت های صفر، 1و2 میلی‌مول در لیتر بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه‌های پرتقال رقم هاملینطی انبار سرد مورد مطالعه قرار گرفت. میوه های تیمار شده با اسید جیبرلیک و پوتریسین طی رشد میوه (2 هفته قبل از برداشت)در دمای 5/0± 8درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 85 درصد و بمدت 0، 45 و 90 روز ذخیره شدند.صفات کیفی میوه شامل سفتی بافت میوه، کاهش وزن میوه، ویتامین ث، مواد جامد محلول، اسیدیته کل، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته کل، فنل کل، pH آب میوه، سرمازدگی و خصوصیات ظاهری و بازارپسندیپس از 0، 45 و 90 روز نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار قبل از برداشت اسید جیبرلیک به میزان 100 میلی گرم در لیتر باعث حفظ بهتر سفتی بافت میوه پس از 45 و 90 روز نگهداری شد. پوتریسین به میزان 2میلی مولار باعث حفظ pH آب میوه پس از 45 و 90 روز نگهداری شد. کاربرد توأم اسید جیبرلیک 100 میلی گرم در لیتر و پوتریسین 1میلی مولار بهترین اثر را در حفظ ظاهر و بازارپسندی پس از 90 روز نگهداری داشتند. پوتریسین دو میلی مولار بیشترین میزان ویتامین ث را در زمان قبل از نگهداری و 45 روز نگهداری داشت و اسید جیبرلیک 100میلی گرم در لیتر در زمان 90 روز نگهداری دارای بیشترین میزان ویتامین ث و حداقل کاهش را در میزان ویتامین ث دارا بود. کاربرد توأم اسید جیبرلیک و پوتریسین بر میزان ترکیبات فنلی کل در هر سه زمان قبل از نگهداری، 45 و 90 روز نگهداری اثر معنی داری داشت. کاربرد توأم اسید جیبرلیک و پوتریسین بطور کلی باعث حفظ بهتر خواص کیفی میوه پرتقال هاملین پس از 45 و 90 روز نگهداری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از اسید جیبرلیک و پوتریسین می تواند به عنوان راهبرد مؤثری در تکنولوژی پس از برداشت میوه پرتقال رقم هاملین معرفی گردد.

  واژه های کلیدی: اسید جیبرلیک،پرتقال، پوتریسین، فنل کل،ویتامین

   

  -1–تاریخچه مرکبات

  مرکبات در سر تا سر جهان در آب و هوای نیمه گرمسیری، مناطقی که دارای خاک مناسب، رطوبت کافی و در صورت عدم یخبندان پرورش می یابند. نواحی تولید مرکبات در امتداد کمربند وسیعی بوده که از خط استوا شروع شده و در هر دو طرف آن تا عرض 35 درجه شمالی و جنوبی گسترش می‌یابد(عظیمی تبریزی، 1369). گونه‌های متنوع مرکبات بومی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا و مجمع الجزایر مالایا می‌باشد و از آنجا به نواحی دیگر جهان انتشار یافته است. منشأ اصلی همه گونه‌های مرکبات احتمالا ارتفاعات هیمالیا در شمال شرقی هند و برمه می‌باشد که در نتیجه سفرهای دریانوردان به سمت عمان و ایران تا محدوده فلسطین انتقال یافته است(فتوحی قزوینی، 1378؛ فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385). تئوفراست.[1] در سال 1310 قبل از میلاد مسیح از بالنگ و بادرنگ به عنوان اولین گونه مرکبات در تمدن اروپا نام برده است. سایر گونه‌های مرکبات تقریباً تا سال 1400 بعد از میلاد در اروپا ناشناخته بود. بعضی از گونه‌های مرکبات در دوران قبل از مسیحیت به مناطق غربی آسیا نظیر عمان، ایران، فلسطین انتقال یافته است(دانشگر، 1386).

  1-1-1–تاریخچه مرکبات در ایران

  بنا بر گزارش‌های مورخین، اسکندر مقدونی یکی از گونه‌های مرکبات بنام بالنگ یا بادرنگ را که منشاء آن مناطق جنوبی چین تا هند است، 330 سال قبل از میلاد مسیح در ایران مشاهده کرد. ورود مرکبات در ایران به جزء گونه بالنگ، سابقه ای حدود 400سال دارد(دانشگر، 1386). بنا به استناد تاریخی، ایران دروازه خروج مرکبات از آسیا به سایر مناطق دنیا بود. از زمان صفویه به لحاظ تردد کشتی‌های کشورهای پرتغال در جنوب ایران، بذور پرتقال در اختیار مردم جنوب قرار گرفت و کشت شد(فتوحی قزوینی، 1378؛ فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385؛ دانشگر، 1386). سپس بذور آن از جنوب در حدود 300سال قبل به شمال کشور آورده شد و در محله خرم آباد شهرستان تنکابن کشت گردید. از آن زمان به بعد به ویژه از اوایل سال 1300هجری شمسی، گونه‌ها و ارقام مختلفی از مرکبات وارد ایران شد(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385).

  1-2- جایگاه مرکبات در جهان و ایران

  بر اساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی)فائو)[2] سطح زیر کشت مرکبات در جهان در سال 2010 میلادی 7604431 هکتار بوده است که تولیدی معادل 105532587 تن مشتمل بر انواع مرکبات (پرتقال، نارنگی، لیمو، گریپ فروت) داشته اند. در بررسی کشورهای تولید کننده مرکبات به تفکیک مشخص می‌شود که از نظر سطح زیر کشت به ترتیب کشورهای چین، برزیل، نیجریه، مکزیک و آمریکا مقام اول تا پنجم را دارند این در حالی است که بر اساس میزان تولید کشورهای برزیل، آمریکا، چین، مکزیک و اسپانیا در رده اول تا پنجم قرار گرفته‌اند.ایران یکی از کشورهای عمده تولید کننده مرکبات است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده فائو، در سال 1388 سطح زیر کشت مرکبات ایران 288108 هکتار و میزان تولید 4462438 تن و متوسط عملکرد 9/17 تن در هکتار است. و ایران هم از لحاظ میزان تولید و هم سطح زیر کشت در بین کشورهای تولید کننده مرکبات مقام هشتم را دارا است.

  بر اساس گزارش سازمان و خوار و بار جهانی (FAO)میزان تولید کل پرتقال در جهان در سال 2010 میلادی 4/66 میلیون تن می‌باشد که از این مقدار 3/36 میلیون تن برای مصرف تازه خوری و 1/30 میلیون تن برای فرآوری استفاده می‌شود.

  1-3- مناطق مهم کشت مرکبات در جهان

  مرکبات در عرض های جغرافیایی 35-40 درجه نیمکره شمالی و جنوبی در آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری به خوبی رشد می‌کند. ولی مرکبات تجاری در مناطقی که دمای بالای 7- درجه سانتی گراد دارد مشاهده می‌شود(Davise and Albrigo, 1994).طبق نظر یلنسکی[3] در سال 1985 پنج ناحیه آب و هوایی پرورش مرکبات در جهان به شرح زیر می‌باشد:

  1-مناطق مرطوب سواحل دریاها مانند ژاپن، سواحل دریای سیاه، نیوزیلند که کولتیوارهای مقاوم به سرما مانند نارنگی ژاپن روی پایه نارنج سه برگ پرورش داده می‌شود.

  2- نواحی نیمه گرمسیری که دارای آب و هوای مدیترانه ای هستند مانند اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، لبنان و مناطق ساحلی کالیفرنیا. مناطقی که فاقد یخبندان بوده و برای کشت ارقام پرتقال و لیمو مناسب هستند.

  3- نواحی خشک نیمه گرمسیری شامل بیابان های جنوب شرقی کالیفرنیا و آریزونا که بخشی از تگزاس می‌باشد. میوه های تولید شده در این مناطق دارای ظاهری خوب و مناسب برای مصرف تازه خوری می‌باشند.

  4- نواحی مرطوب نیمه گرمسیری که شامل فلوریدا، بخشی از چین، هندوستان، جنوب آفریقا، آرژانتین و برزیل است. میوه‌ها در این مناطق پوستی نازک و کیفیت رنگ مناسب دارند. میزان عصاره و مواد جامد محلول بالاست، گرچه میوه های تولید شده در این مناطق برای مصرف تازه خوری مناسب است ولی مناطقی مانند فلوریدا و برزیل با دارا بودن صنایع فرآوری بزرگ، اساساً عصاره تغلیظ شده تولید می‌کند.

  5- نواحی مرطوب گرمسیری شامل هاوایی، آمریکای مرکزی و مناطقی که دمای آندر طول سال به ندرت کمتر از 3/18 درجه سانتی گراد است و باردهی تمام ارقام در سراسر سال صورت می‌گیرد(Srivastava and Shym, 2002).

   

  1-4- مناطق مرکبات مرکبات مرکبات خیز در ایران

  1- سواحل دریای خزر

  این نواحی از گرگان تا آستارا کشیده شده و ارقام مختلف مرکبات دراین محدوده کشت می شود. محدودیت‌های اقلیمی موجب تراکم بیشتر باغ‌های مرکبات در نواحی چابکسر تا نوشهر و آمل تا بهشهر شده است(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385).

   

   

  Abstract
  A fruit is a living, after which detached from the parent plant and will undergo significant postharvest changes. Fruit shelf life can be extended by optimization of environmental conditions, minimization of mechanical damage and application of natural chemical materials such as polyamines and gibberellins. This study in factorial design based on randomized complete block. In this study, the effect of exogenousgibberellic acid (0, 50 and 100 mg/L) and Putrescine at three concentrations( 0,1 and 2 mM)on postharvest life and quality oforange fruit (Hamlen cultivar)during storage at 8±0/5 with 85±5RH for (0, 45 and 90) days was studied. Fruit firmness, marketability, total acidity (TA), total phenolic, vitamin C, total soluble solids (TSS), TSS/TA, chilling injury, pH, and lose weight were evaluated. Pre harvest treatment of gibberellic acid at 100 mg/L retained soft fruit during 45 and 90 days storage. Putrescine treatment at 2mM retained pH after 45 and 90 days storage. The interaction of gibberellic acid at 100mg/L and putrescine 1mM significantly retained best marketability after 90 days storage.Putrescine at 2 mM highest vitamin C before storage and 45 days storage and gibberellic acid at 100 mg/L highest vitamin C content in the 90 days storage and the lowest losses in vitamin C content. The interaction of gibberellic acid and putrescine in the content of total phenolics at the three tims the before storage, 45 and 90 days storage are significant.The interaction gibberellic acid and putrescine retained quality attributes orange fruit (Hamlen cultivar) at 0, 45 and 90 days storage. This study results indicated that the use of GA3 and putrescine may be introduced as an effective and successful strategy in post harvest technology of the Hamlen orange fruit. 

  Keywords: Gibberellic acid,Orang,Putrescine,Total phenol,Vitamin C

 • فهرست:

  فصل اول مقدمه و کلیات............................................................................................................................................................................................1

  –تاریخچه مرکبات...............................................................................................................................................................................................1

  – تاریخچه مرکبات در ایران.........................................................................................................................................................................2

  – جایگاه مرکبات در جهان و ایران..................................................................................................................................................................2

  1-3- مناطق مهم کشت مرکبات در ایران.............................................................................................................................................................3

  1-4- مناطق مرکبات خیز در ایران.........................................................................................................................................................................4

  1-5- گیاهشناسی مرکبات........................................................................................................................................................................................4

  1-5-1- پرتقال هاملین..............................................................................................................................................................................................6

  1-6- خواص مرکبات...................................................................................................................................................................................................6

  1-6-1- خواص داروئی پرتقال..................................................................................................................................................................................7

  1-7- ترکیبات شیمیایی پرتقال................................................................................................................................................................................7

  1-8- کیفیت ظاهری میوه مرکبات.........................................................................................................................................................................9

  1-9- کیفیت میوه مرکبات........................................................................................................................................................................................9

  1-10- برداشت میوه مرکبات.................................................................................................................................................................................10

  1-11- ارزیابی ضایعات پس از برداشت مرکبات................................................................................................................................................10

  1-11-1- عوامل ایجاد ضایعات در میوه مرکبات در دوران نگهداری...........................................................................................................11

  1-11-2- سرمازدگی مرکبات................................................................................................................................................................................12

  1-12- اهمیت کاربرد فن آوری پس از برداشت در مرکبات...........................................................................................................................13

  1-13- فن آوری تولید محصولات سالم...............................................................................................................................................................13

  1-14-  کشف جیبرلین ها......................................................................................................................................................................................14

  1-15-اسید جیبرلیک..............................................................................................................................................................................................14

  1-16- مسیر بیوسنتز جیبرلین ها........................................................................................................................................................................15

  1-17- تاریخچه پلی آمین ها.................................................................................................................................................................................16

  1-18- کاربرد پلی آمین ها.....................................................................................................................................................................................18

  1-19- مسیر بیوسنتز پلی آمین ها......................................................................................................................................................................19

  1-20- هدف از انجام تحقیق..................................................................................................................................................................................20

  فصل دوم بررسی منابع

  2-1- بازدارنده های بیوسنتز جیبرلین ها............................................................................................................................................................22

  2-2- ارتباط مسیر بیوسنتز کاروتنوئیدها با جیبرلین ها..................................................................................................................................23

  2-3- کاربرد اسید جیبرلیک در فیزیولوژی پس از برداشت............................................................................................................................24

  2-4- خصوصیات پلی آمین ها...............................................................................................................................................................................27

  2-5- اشکال مؤثر پلی آمین ها در پس از برداشت............................................................................................................................................28

  2-6- اهمیت پلی آمین ها در فیزیولوژی پس از برداشت................................................................................................................................29

  2-7- رابطه پلی آمین ها و تنش ها......................................................................................................................................................................31

  2-7-1- نقش پلی آمین ها در تنش اکسیداتیو.................................................................................................................................................31

  عنوان                                                                 فهرست مطالب                                                            صفحه

   

  2-7-2- تنش مکانیکی و نقش پلی آمین ها در حفظ سفتی بافت میوه.....................................................................................................33

  2-7-3- نقش پلی آمین ها در تنش سرما..........................................................................................................................................................34

  2-8- ارتباط بین پلی آمین ها، اتیلن و پیری.....................................................................................................................................................36

  2-9- انواع رادیکال های آزاد، نحوه تولید و عمل آنها.......................................................................................................................................38

  2-10- ارتباط بین جیبرلین ها و پلی آمین ها..................................................................................................................................................39

  فصل سوم مواد و روش ها

  3-1- تهیه میوه.........................................................................................................................................................................................................40

  3-2- طرح آزمایشی.................................................................................................................................................................................................41

  3-3- تیمار با اسید جیبرلیک.................................................................................................................................................................................41

  3-4- تیمار با محلول پوتریسین.............................................................................................................................................................................41

  3-5- تیمار با محلول اسید جیبرلیک و پوتریسین............................................................................................................................................41

  3-6- آزمون های کیفی میوه..................................................................................................................................................................................42

  3-6-1- اندازه گیری کاهش وزن میوه.................................................................................................................................................................42

  3-6-2- تعیین سفتی بافت میوه...........................................................................................................................................................................42

  3-6-3- تعیین میزان سرمازدگی میوه.................................................................................................................................................................42

  3-6-4- ارزیابی وضعیت ظاهری و بازارپسندی..................................................................................................................................................43

  3-6-5- تعیین میزان ویتامین ث..........................................................................................................................................................................43

  3-6-6- اندازه گیری فنل کل.................................................................................................................................................................................43

  3-6-6-1- تهیه محلول کربنات سدیم.................................................................................................................................................................43

  3-6-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک.................................................................................................................................................44

  3-6-7-اندازه گیری pH آب میوه........................................................................................................................................................................44

  3-6-8- اندازه گیری اسیدیته قابل تیتراسیون...................................................................................................................................................42

  3-6-9- اندازه گیری محتوای مواد جامد قابل حل آب میوه..........................................................................................................................45

  3-6-10- نسبت بریکس به اسیدیته کل آب میوه............................................................................................................................................45

  3-7- تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................................................................................45

  فصل چهارم نتایج

  4-1- سفتی بافت میوه............................................................................................................................................................................................46

  4-2- درصد کاهش وزن میوه.................................................................................................................................................................................50

  4-3- سرمازدگی میوه..............................................................................................................................................................................................50

  4-4- وضعیت ظاهری و بازارپسندی میوه...........................................................................................................................................................51

  4-5- اسیدآسکوربیک(ویتامین ث).......................................................................................................................................................................53

  4-6- ترکیبات فنلی کل..........................................................................................................................................................................................55

  4-7- محتوای مواد جامد محلول(TSS)............................................................................................................................................................56

  4-8- اسیدهای آلی...................................................................................................................................................................................................58

  4-9- نسبت TSS/TA..........................................................................................................................................................................................60

  عنوان                                                                  فهرست مطالب                                                           صفحه

   

  4-10- pH آب میوه................................................................................................................................................................................................62

  فصل پنجم بحث

  5-1- سفتی بافت میوه، کاهش وزن میوه و بازارپسندی..................................................................................................................................64

  5-2- سرمازدگی میوه..............................................................................................................................................................................................66

  5-3- ویتامین ث و فنول کل..................................................................................................................................................................................67

  5-4- مواد جامد محلول، اسیدیته کل، نسبت TSS/TAو pH آب میوه...................................................................................................68

  5-5- نتیجه گیری کلی............................................................................................................................................................................................69

  5-6- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی................................................................................................................................................................71

  فهرست منابع..............................................................................................................................................................................................................

  منبع:

  اثنی عشری، م. و زکائی خسروشاهی، م. ر. (1387). پلی‌آمین‌ها و علوم باغبانی. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص293.

  اصغری،م(1385).تعییناثرسالیسیلیکاسیدبرمحتوایآنتیاکسیدانکل،تولیداتیلنوبرخیخواصکمیوکیفیمیوهتوت‌فرنگیرقمسلوارسالهدکتری .دانشگاهتهران.

  جلیلی مرندی، ر.(1383). فیزیولوژی بعد از برداشت (جابجایی و نگهداری میوه، سبزی و گیاهان زینتی). انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، 276ص.

  دانشگر، ک. (1386). راهنمای کامل پرورش مرکبات. (تالیف: والهیم). انتشارات مرز دانش، 160ص.

  راحمی، م. (1384). فیزیولوژی پس از برداشت (مقدمه ای بر فیزیولوژی و جابجایی سبزیها و گیاهان زینتی).(تالیف: ویلس، مک گلاسون، گراهام و جویس). انتشارات دانشگاه شیراز،چاپ چهارم، 437ص.

  زارعی، ح.، شریفانی، م.، رضوی، ا و مقصودلو، ی. (1384). بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری پرتقال تامسون.  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره یک، ص 23.

  زکائیخسروشاهی، م. ر.، اثنی عشری، م.، ارشادی، ا. و احمدی، ا. (1385). تاثیر پوتریسین برون زاد بر عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا. پژوهش کشاورزی آب، خاک و گیاه در کشاورزی، جلد ششمف شماره اول، ص15-25.

  شاه بیگ، م.ع. (1381). اثرات انبار سرد و معمولی، تیمارهای قارچ کش، پوشش پلی اتیلن و کیورینگ بر عمر انباری نارنگ پیچ. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 3، شماره 11، ص 1-16.

  شجاع، ا.، قاسم نژاد، م. و مرتضوی، س. ن. (1390). تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری. نشریه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد، ص 147-155.

  صانعی شریعت پناهی، م. (1358). مرفولوژی و فیزیولوژی میوه. انتشارات تهران مهر، ص153-367.

  عدولی، ب. (1387). خسارت های سرما در مرکبات. گاهنامه مرکبات، انتشارات موسسه تحقیقات مرکبات کشور، سال سوم، شماره 7.

  عظیمی تبریزی، م. (1369). مرکبات (کاشت و تغذیه). چاپ اول. انتشارات دانشگاه چمران اهواز،ص 52.

  علوی، ا و آهون منش، ع. (1368). کنترل بیولوژی عوامل بیماری زای گیاهی خاکزاد. (تالیف: هورن بای دی). نشر آموزش کشاورزی، جلد اول، فصل اول و دوم.

  فتاحی مقدم، ج. (1387). خواص مرکبات. گاهنامه مرکبات، انتشارات موسسه تحقیقات مرکبات کشور، ص1-7.

  فتاحی مقدم ج. و فقیه نصیری، م. (1384). راه کارهای برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات. نشریه ترویجی واحد رسانه ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران.

  فتوحی قزوینی، ر. (1378). پرورش مرکبات در ایران. انتشارات دانشگاه گیلان، ص 117-6.

  فتوحی قزوینی، ر و فتاحی مقدم، ج. (1385). پرورش مرکبات در ایران. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه گیلان، ص 305.

  فهیمی،ح. (1376). تنظیم کننده‌های رشد گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران، 172ص.

  گلشن تفتی، ا و شاه بیگ، م. ع. (1383). اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی در عمر انبارداری پرتقال های والنسیا، مارس ارلی و محلی جیرفت. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره 3، ص 713-720.

  Agusti, M., Martinez-Fuentes, A. and Mesejo, C. (2002).Citrus fruit quality. Physiological basis and Thechniques of improvement, Agrociencia, 6: 1-160.

  Alobeed, R. S. (2012). Jujube postharvest fruit quality and storagability in response to agrechemicals preharvest application. African Journal of Agricultural Research, 36: 5099-5107.

  Alonso, J. M. and Granell, A. (1995). A putative vacuolar processing protease is regulated by ethylene and also during fruit ripening in citrus fruit. Plant Physiology. 109: 541-547.

  Anonymous.(2005). Available on http://faostate.fao.org/default.aspx.

  Anonymous.(2008). Available on http://www.tebyan. Net/index.aspx?pid=5177.

  Anonymous.(2009). Available on http://www.irteb.com/ herbal/ plantbank-orang.html.

  Anonymous.(2010). Available on http://citrus.Gigfa.com/ article – topic.32.html.

  Asghari, M. R and Abdollahi, R.(2012).Changes in quality of strawberries during coldstorage in response to postharvest nitricoxide and putrescine treatments. Acta Alimentaria, 1-13.

  Ayala-Zavala, J.F., S.H. Wang., C.Wang and G. González-Aguilar.(2007). High oxygen treatment increases antioxidant capacity and postharvest life of strawberry fruit. Food Technology and Biotechnology 452: 166–173.

  Bagni, N. and Tassoni, A. (2001).Biosynhesis, oxidation and conjugation of aliphatic polyamines in higher plants, Amino Acids, 20: 301-317.

  Benavides, M. P., Gallego, S. M., Comba, M. E. and Tomaro, M. L. (2000). Relationship between polyamines and paraquat toxicity in sunflower leaf discs. Plant Growth Regul, 31(3): 215-224.

  Cioroi, M. (2007). Study on L-ascorbic acid contents from exotic fruits. Cercetari Agronomicin Moldova 1: 23- 27.

  Cline,J.A.and Trought,M.(2007).Effect of gibberellic acid on fruit cracking and quality of Bing and Sam sweetcherries.Canadian Journal of Plant Science,545-550.

  Coggins, C. W., Hield, H. Z., Burns, R. M., Eaks, I. L. and Lewis, L. N. (1966).Gibberellin research with citrus. California Agriculture, 12-14.

  Davise, F.S. and Albrigo, L. G. (1994).Citrus. CAB International, 10-140.

  Eckert, J.W. and Ogawa, M. (1988). The chemical control of postharvest desease: Deciduous fruits, berries, vegetables and root/tuber crops, Phytopatathology, 26: 433-469.

  Edreva, A. (1996). Polyamines in plants.Bulgarian Journal of Plant Physiology, 22:73- 101.

  Ebrahimi, Y. (1983). The evolutionary development of citrus growing and activities in iran. 1st International Citrus Nursery, Spain.

  Fisher, R.L. and A.B. Bennett.(1991). Role of cell wall hydrolasesin fruit ripening. Plant Physiology 42: 675-703.

  Fry, S. C. (1998). Oxidative scission of plant cell wall polysaccharides by ascorbate induced hydroxyl radicals. Biochemistry, 332: 507-515.

  Hans, M. and Peter, S. (1995).Plant physiology.Springer press.UK.275-277.

  Harada, H., Mukai, H. and Takagi, T. (2001). Effects of plant age, growth regulators and carbohydrates on sugar accumylation in citrus juice vesicle cultured invitro. Scienti a Horticulturae, 90: 109-111.

  Hokkanen, H. M. T. and Lynch, J.M. (1995). Biological control: Benefits and Risks, Cambridge University Press, England, 504.

  Huang R., Xia R., and Hu L.(2007).Antioxidant activity and oxygen-scavenging system in orange pulp during fruit ripening and maturation. Scientia Horticulturae, 113, 166-172.

  Huei-Kao, Ch. (2001). Physiological significance of strees induced chenges in polyamines in plants. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 38: 141-144.

  Khan, A. S., Zora, S. and Abbasi, N. A.(2007). Pre-storage putrescine application suppresses ethylene biosynthesis and retards fruit softening during low temperature storage in Angelino plum. Postharvest Biology and Technology 46: 36-46.

  Khumalo, N. P.(2006). Factors affecting post storage quality of 'nules clementin' mandarin fruit with special reference to rind breakdown. Ph. D. Thesis. University of Stellenbosch. South Africa.

  Krywen, N. N. T. (2006). Zeatin and polyamine induced nitricoxide biosynthesis in arabidopsis thaliona seedlings role in signal transduction. M. SC. Student University Hannover.

  Kusano, T., Yamaguchi, K., Berberich, T. and Takahashi, Y. (2007). Advances in polyamine research , Journal of Plant Research, 120: 345-350.

  Ladaniya, M. S. (2008). Citrus fruit "Biology, Technology and Evaluation".Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Reserch complex for Goa, India, 593.

  Larkin, R. P., Robert, D. P., and Graza, G. (1998).Biological control of fungal diseases. Chapter 6, In: Fungicide Activity. (Eds), Hoston, D. H, and Myamota, J. press, Newyork.

  Larrigaudaudiere, C.J., Pons, R., Torres, R. and Usall, J. (2002). Storage performance of clementines treated with hot water , sodium carbonate and sodium bicarbonate dips. Journal of Horticultural Scienc and Biotechnology, 77 (3): 314-319.

  Lester G.E., and Hodges D.M. (2007). Antioxidants associated with fruit senescence and human health: Novelorange-fleshed non-netted honey dew melon genotype omparisons following different seasonal production and cold storage durations. Postharvest Biology and Technology, 48, 347-354.

  Liu, J. H., Honda, CH. and Muriguchi, C. (2006).Involvement of polyamine in floral and fruit development. JARQ, 40(1): 51-58.

  Liu, J. H., Kitashiba, H., Wang, J., Ban, Y. and Moriguchi, T. (2007). Polyamines and their ability to provide environmental stress tolerance to plants. Plant biotechnology, 24: 114-126.

  Lois, L. M., Rodriguez-Concepcion, M., Gallego, F., Campos, N. and Boronat, A. (2000).Carotenoid  biosynthesis during tomato fruit development: regulatory role of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate synthase. Plant J, 22: 503-513.

  LoScalzo, R., Innoccari, T., Summa, C., Morelli, R. and Rapisarda, P.(2004).effect of thermal treatment on antioxidant and antiradical activity of blood orange juice. Food Chemistry. 85, 41-47.

  Malik, A. U., Z. Singh and A. Sattar Khan.(2005). Role of polyamines in fruit development, ripening, chilling injury, storage and quality of mango and other fruits. In: Proceeding of international Conference on mango and Data Palm :Culture and Export.University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan. pp 182-187.

  Martinez -Romero, D., Valero, D., Serrano, M., Sanches, F. M. and Riquelme, F. (1999).Effects of postharvest putrescine and calcium treatments on reducing mechanical damage and polyamines and abscisic acid levels during lemon storage. Science of Food Agricultural, 79: 1589-1595.

  Martinez-Romero, D., Valero, D., Serrano, M., Burlo, F., Carbonell, A., Burgos, L. and Riqyelme, F. (2000).Exogenous Polyamines and Gibberellic Acid Effects on Peach (Prunus persica L.)Storability Improvement. Food Science, 2: 288-294.

  Martinez-Romero, D. M., Serrano, A., Carbonell, L., Burgos, F., Riquelme,F. and Valero, D.(2002). Effects of postharvest putrescine treatment on extending shelf life and reducing mechanical damage in apricot. Journal of Food Science 67:1706-1712.

  Meng , X., Libliu, J., and Tian, S. (2007). Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry 106: 501-508.

  Moreno, C. S., Larrauri, J. A., and Saura-Calixto, F. (1999). Free radical scavenging capacity of selected red, rose and white wines. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79: 1304-1310.

  Oberholster, R., Cowan, A, K., Molnar, P., and Toth, G. (2001). Biochemical basis of colour as an aesthetic quality in citrus sinensis.Journal.Agriculture. Food chemistry, 49: 303-307.

  Opik, H. and Rolfe, S. A. (2005).The physiology of flowering plants.Fourth edition.www. Cambridge. Org 19780521662512.

  Pandey, S., Ranade, S. A., Negra, P. K. and Nikhil, K. (2000).Role of polyamines and ethylene as modulators of plant senescence. Journall of Bioscience, 25: 291-299.

  Vichnevtskaia, K. D. and Roy, D. N. (1999).Oxidative stress and antioxidative defense with an emphasis on plant antioxidants. Environ RCV, 7: 31-51.

  Perez-Vicente, A., Martinz-Romero, D., Carbonell, A., Serrano, M., Riquelme, F., Guillen, F. and Valero, D. (2002). Role of polyamins in extending shelf life and the reduction of mechanical damage during plume (Prunus salicinalind L.)storage postharvest Biology and Technology, 25: 25-32.

  Piga A., Aquino, S. and Agabbio, M.(2000). Influence of cold storage and shelf-life on quality of Salustiana,orange fruits. Fruits, 55: 37-44.

  Pranamorkith, T. (2009). Effects of post harvest treatments on storage quality of Lime (Citrus latifolia TANAKA) fruit. Ph. D. Thesis. Massey University, Newzealand.

  Qadir.A and Hashinaga, F.(2001).Inhibition of postharvest decay of fruits by nitrous oxide.Postharvest Biology and Technology 22: 279–283.

  Reuther, W. (1978).The citrus industry. Agriculture Science, 15: 200-287.

  Ritenour, M. A., M.S. Burton and T. Gregory.(2005). Effects of pre-or postharvest gibberellic acid application on storage quality of Florida 'FALLGLO' tangerines and 'RUBY' red grapefruit. Proceedings of the Florida State Horticultural Society 118:2005.

  Roux, S. L. (2006). Preharvest manipulation of rind pigments of citrus spp. Ph.D. Thesis University of Stellenbosch.

  Rusjan, D. (2010). Impacts of gibberellins (GA3) on sensorial quality and storability of table grape (Vitis vinifera L.).Acta agrculturae sovenica, 95:.163-173.

  Serrano, M., Martinez-Madrid, M. C., Martinez, G., Riquelme , F., Pretel, M. T. and Romojaro, F. (1996). Role of polyamines in chilling injury of fruit and vegetables. Food Science and Technology International, 4: 195.

  Serrano, M., D. Martinez-Romero., M. Zuzunaga., F. Riquelme and D. Valero.(2004). Calcium, polyamine and gibberellin treatments to improve postharvest fruit quality.Postharvest Treatment and Technology 4:55-68.

  Sevillano, L., Sanchez-Ballesta, M. T., Romojaro, F. and Flores, F. B. (2009).Physiological, hormonal and molecular mechanisms regulating chilling injury in horticultural species. Postharvest technologies applied to reduce its impact. Journal of the Science of Food and Agriculture, 89: 555-573.

  Shahbake, M. A., McGlasson, W. B., Brown, M. A., Wild, B. L., and Patterson, B. D. (1994). Interaction between high and low temperature treatments and modified atmosphere on the storage life of citrus fruit. Australian postharvest Conference Proceeding, 115-121.

  Sharkey, P. J., Little, C. R. and Thornoton, I. R. (1985).Effects of low density polyethylene liners and high density polyethylene wraps on quality, decay and storage life of lemon and tangor fruits. Australian Journal of Experimenalt Agriculture, 25: 718-722.

  Shuhua, Z., Lina, S., Mengchen, L. and Jie, Z.(2008). Effect of nitric oxide on reactive oxygen species and antioxidant enzymes in kiwifruit during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture 13:2324-2331.

  Smimoff, N.(1995). Antioxidant system and plant response to the environment. In: Smimoff N. (Ed.) Environment and Plant Metabolism. Bios Scientific Publisher Oxford United Kingdom, 217-243.

  Spinaradi, A. M. (2005). Effect of harvest data and storage on antioxidant systems in pears. Acta Horticulturae:V International Postharvest Symposium.

  Srivastava, A. W. and Shym, S. (2002). Citrus: climate and soil. International book distributing company lunkhnow, 2: 6-15.

  Sudha, R., Amutha, R., Muthulaksmi, S., Baby Rani, W., Indira, K. and Marees Wari, V.(2007). Influence of pre and post harvest chemical treatments on physical characteristics of sapota(Achras sapota L.) var. PKM1. Research journal of Agriculture and Biological Sciences (5):450-452.

  Tang, W and Newton, R. J.(2004). Increase of polyphenol oxidase and decrease of polyamines correlate with tissue browning in Virginia pine (Pinus virginiana Mill.). Plant Science 67: 621-628.

  Testoni,A.(2004).Postharvest and processing of persimmon fruit.Ciheam-Options Mediterraneennes,53-61.

  Tiburcio, A. F., Campos, J. L., Figueras, X. and Besford, R. T. (1993).Recent advances in the understanding of polyamine functions during plant development. Plant Growth Regulation, 12: 331-340.

  Valero, D.,Vicente, A. P., Romero, D. M., Castilo, S and Guillen, F. S. (2002a). Plum storability improved after calcium and heat postharvest treatments. Journal of Food Science, 67: 2571-2575

  Valero, D., Martınez-Romeroy, D. and Serrano, M. (2002b).The role of polyamines in the improvemen of the shelf life of fruit. Trends in Food Science and Technology, 13: 228–234.

  Wang, L., Chena, S., Kong, W., Li, W. & Archbold, D. D. (2006). Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage.Postharvest Biology and Technology, 41: 244-251.

  Water House, A. L. (2002).Determination of total phenolics. In: Wrolstad, R. E. (Ed.), current ptotocols in Food Analytical Chemistry. John Wiley and Sons, Newyork, unitsI. 1.1.1-I 1.1.8.

  Watson, M. B. and Mal,berg, R. L. (1996). Regulation of Arabidopsis thaliana (L) heynh arginine decarboxylase by potassium deficiency stress. Plant Physiology, 111:1077-1083.

  Tang, W. and Newton, R. J. (2004). Increase of polyphenol oxidase and decrease of polyamines correlate with tissue browning in Virginia pine (Pinus virginiana Mill.). Plant Science 67: 621-628

  Zokaee Khosroshahi, M. R., Esna-Ashari, M. and Ershadi, A. (2007).Effect of exogenous putrescine on postharvest life of strawberry fruit. Scientia Horticulturae 114: 27-32


موضوع پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, نمونه پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, جستجوی پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, فایل Word پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, دانلود پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, فایل PDF پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, پروژه درباره پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی- گرایش میوه کاری چکیده انگور میو ه‌ای نافرازگرا با فعالیت فیزیولوژیکی کم بوده و در طول دوره پس از برداشت در انبار و در طی حمل و نقل و همچنین بازاریابی به کاهش آب و آلودگی‌های قارچی به ویژه قارچ عامل کپک خاکستری بسیار حساس است. در پژوهش حاضر تاثیر تیمار آب گرم و ژل آلوئه ورا در سطوح مختلف بر ماندگاری و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» در رشته علوم و صنایع غذایی چکیده روغن ها و چربی ها طی نگه داری در درجه حرارت های بالا اکسیده می شوند و کیفیت تغذیه ای آن ها کاهش می یابد.فرآیند اکسیداسیون روغن ها و چربی ها و تشکیل رادیکال های آزاد سبب ایجاد و پیشرفت سرطان می شود. با مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در میوه ها و سبزی ها مانند آلفا –توکوفرول ،گلوتاتیون،بتاکاروتن و ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌: مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده قهوه‌ای شدن آنزیمی مهم‌ترین ناهنجاری فیزیولوژیکی است که به‌شدت کیفیت پس از برداشت و عمر انباری ازگیل ژاپنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثر آب مقطر و تعدادی از عوامل ضد قهوه‌ای شدن آنزیمی از جمله اسید آسکوربیک (1 و 2 درصد)، اسید سیتریک (5/0 و 1 ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

چکیده بیماری شانکر به‏وسیله‏ی باکتری (Xanthomonas citri pv. citri) ایجاد می‏شود که هر ساله عملکرد و کیفیت محصولات خانواده مرکبات، به‏ویژه لیمو‏ترش و پرتقال را تحت تاثیر خود کاهش می‏دهد. این پژوهش با هدف جداسازی و همسانه‏سازی دو ژن رمز کننده‏ی هارپین‏های HrpW و HrpG از باکتری Xcc سویه NIGEB-088 و ساخت پلاسمید‏های نوترکیب pBI-hrpG و pBI-hrpW به‏منظور توسعه‏ی استراتژی مقاومت به ...

پایان‌نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده استفاده از نانو کود ها منجر به افزایش کارایی مصرفی عناصر غذایی، کاهش سمیت خاک، به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش ازحد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می‌شود. استفاده از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز مقاومت گیاهان به آفات و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضراثر اسپری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی کشاورزی،علوم وصنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده حلوا یکی از فرآورده های آرد گندم و عنوان عمومی دسته ای از خوراک های روزانه و آئینی در جهان اسلام می باشد. حلوا در ایران با وجود پتانسیل بالا در تنوع و ایجاد ارزش افزوده تا به امروز تولید صنعتی نشده است و هدف از انجام این تحقیق بررسی فرمولاسیون حلوای آرد گندم و ...

ثبت سفارش