پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

word 2 MB 32495 63
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت

   

     چکیده

  به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از مالچ کاه و کلش و عدم استفاده از مالچ کاه و کلش بود. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: تعداد غلاف سبز، تعداد دانه سبز، تعداد دانه خشک، تعداد غلاف خشک، تعداد گل، تعداد گره های ریشه، درصد پوشش علف های هرز، رطوبت نسبی خاک، عملکرد غلاف خشک، عملکرد دانه خشک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درجه باردهی، وزن صد دانه، محتوای نسبی آب برگ. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر تاریخ کاشت برای تمام صفات به جز تعداد غلاف سبز و درصد علف هرز معنی دار بود. اثر مالچ نیز برای همه صفات به غیر از تعداد دانه سبز، تعداد گل، عملکرد بیولوژیک و درجه باردهی معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ برای صفات تعداد دانه خشک، تعداد گره ریشه، تعداد برگ، درصد علف هرز، عملکرد دانه خشک، عملکرد بیولوژیک و درجه باردهی معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد تاریخ کاشت اول اثر بیشتری نسبت به سایر تاریخ های کاشت داشت. استفاده از مالچ کاه و کلش به طور مؤثری صفات مورد ارزیابی را افزایش داد. براساس نتایج به دست آمده تاریخ کاشت اول و استفاده از مالچ اثر بیشتری بر رشد و عملکرد لوبیا در این منطقه داشت.

   

  کلمات کلیدی: تاریخ کاشت، عملکرد، لوبیا، مالچ

   

            دو سوم ساکنین زمین با فقر غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. مهمترین نقص غذایی مربوط به کمبود پروتئین می باشد. در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه به دلیل کمبود منابع پروتئین حیوانی و فقر اقتصادی، نیاز پروتئینی انسانها از منابع گیاهی به ویژه حبوبات تأمین می شود(نخزری مقدم و رمرودی، 1381). لوبیا یکی از قدیمی ترین منابع غذایی بشر است که به دلیل آسانی هضم، ارزش غذایی خوب و محتوای پروتئین بالا در بین حبوبات دارای اهمیت خاص است(لک و همکاران، 1388). افزایش تولید در کشاورزی عمدتاً یا از طریق افزایش سطح زیرکشت و یا افزایش عملکرد در واحد سطح انجام می گیرد. زمان کاشت یکی از مهمترین عوامل زراعی مؤثر بر روی عملکرد و دیگر خصوصیات هر گیاه زراعی است و مناسب ترین زمان کاشت برای هر گیاه زمانی است که خاک رطوبت مناسب و مطلوب و دمای لازم برای رشد بذر را دارا باشد(ثابتی و همکاران، 1392). دستیابی به عملکرد دانه زیاد در لوبیا از اهداف اصلی کشت این گیاه است که می تواند با تغییر عوامل ژنتیکی، محیطی و مدیریتی و برهمکنش آنها به دست آید. از میان عوامل مدیریتی، تاریخ کاشت عامل مهمی است که از راه تأثیر بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و نسبت آنها، بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا اثرمی گذارد کاشت به موقع لوبیا سبب می شود که زمان گلدهی با دمای مناسب برخورد کرده و در نتیجه غلاف و دانه ی بیشتری تشکیل شود. تاریخ کشت مناسب همچنین، سبب بهینه شدن طول دوره رشد و گسترش اندامهای رویشی شده و پتانسیل انتقال مواد فتوسنتزی به قسمتهای ذخیره ای از جمله دانه را افزایش می دهد. اما، تأخیر در کاشت در کنار کوتاه تر کردن طول دوره رشد رویشی سبب گل انگیزی زودتر از موعد گیاه می شود که به نوبه ی خود کاهش تجمع ماده خشک، کاهش تعداد غلاف و شاخه در بوته و در نهایت، کاهش عملکرد را در پی خواهد داشت(شفارودی و همکاران، 1391). خشکی عمده ترین تنش محیطی و مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات در سرتاسر جهان است. برای این منظور مالچ به عنوان محافظی برای گیاهان به کار می رود و آن ها را در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین محافظت می کند. مالچ یکی از تکنیک های مدیریتی خوب است که می تواند محیط خاک را حفظ و باعث کاهش هجوم علف هرز گردد(خنک و همکاران، 1391). در این روش خاک بوسیله مواد زیستی(کاه و کلش، بقایای گیاهی، برگ درختان و غیره) یا مواد غیر زیستی نظیر پلاستیک پوشانده می شود که از طریق جلوگیری از خروج رطوبت خاک، کنترل علف های هرز و کاهش هدر رفت آب، جلوگیری از سله بستن خاک، جلوگیری از تابش نور خورشید و افزایش راندمان مصرف خاک باعث کاهش مصرف آب می شود(رجب لاریجانی و زرگر، 1391). همچنین به نزول دمای خاک، کاهش فرسایش اصلاح اراضی زیرکشت، ایجاد فشار بر جوانه زنی و عدم استقرار علف های هرز، تولید گیاهان زراعی با ارزش و با کیفیت و مدیریت حشرات کمک می نماید(کوچکی، 1383). در نتیجه استفاده از مالچ کاه و کلش باعث افزایش معنی داری بر روی عملکرد لوبیا و همچنین افزایش رطوبت و کاهش مصرف آب می شود و این گیاه به دلیل بومی بودن آن و همچنین سازگار بودن آن با خاک این منطقه(کوچصفهان) انتخاب شده است. به همین جهت، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان در کوچصفهان اجرا شد.

   

     فصل دوم

           بررسی منابع

   

  2-1- مبدأ و تاریخچه لوبیا

  منشا گونه های حبوبات بیش از یک نقطه در جهان است و در دنیای قدیم مناطقی مانند مدیترانه، آسیای مرکزی، آسیای صغیر، آفریقا، هندوستان و مناطق هند و چین را شامل می گردد. در دنیای جدید آمریکای مرکزی و جنوبی نیز مناطق مهمی هستند. اندونزی، استرالیا و آمریکای شمالی مناطق ثانویه منشا حبوبات به شمار می روند. مبدأ لوبیا معمولی احتمالا بخشهای حاره آمریکای جنوبی در مکزیک و گواتمالا است. لوبیا 4 تا 7 هزار سال قبل از میلاد در مکزیک و بین 1 تا 3 هزار سال قبل از میلاد توسط بومیان آمریکا کشت و کار می شده، که با کشف قاره آمریکا زراعت آن در دنیا گسترش پیدا کرده است(مجنون حسینی، 1387). اصل پیدایش لوبیا در آمریکا است که دانشمندان در اواخر قرن 19 بر اساس مشاهدات بدست آمده از بقایای باستان شناسی ابتدا از پرو و پس از آن از جنوب غربی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند(باقری، محمودی، قزلی، 1380؛ مارتینز[1]، 2003). در دنیا تا کنون چهل هزار ژرم پلاسم لوبیا جمع آوری شده که اکثر آنها به دو منطقه خشک و مرکز پیدایش آمریکای جنوبی و مرکزی تعلق دارند. در بین انواع گونه ها، لوبیا معمولی خشک و لوبیا سبز بیشترین توجه را به خود معطوف داشته اند. لوبیا سبز در قرن 16 میلادی توسط اسپانیایی ها و پرتقالی ها به اروپا آورده شد و از آنجا به آفریقا و آسیا منتقل گردید(مجنون حسینی، 1387).

  2-2- اهمیت اقتصادی لوبیا

  مصرف جهانی حبوبات طی دوره 1990 تا 2007 با میانگین رشد سالانه 41/1 درصد، از 32میلیون تن در سال 1990 به 39 میلیون تن در سال 2007 رسیده است. کشورهای شبه قاره هند و در رأس آنها هند از جمله بزرگترین مصرف کنندگان حبوبات در جهان می باشند. هند با 27 درصد مصرف جهانی، بزرگترین مصرف کننده حبوبات در جهان است. 65 الی 70 درصد کل تولید حبوبات در جهان به مصرف انسان می رسد و حدود 25 درصد مورد مصرف دامی است که عمدتاً مربوط به کشورهای توسعه یافته در آمریکا، اروپا و استرالیا است(خوفی و انویه تکیه، 1388). توسعه کشت لوبیا در کشور بعنوان یک زراعت تابستانه تابع محدودیت مختلف اقلیمی واکولوژیکی است به طوری که تولید این محصول با حداقل مصرف نهاده هایی چون آب و کودهای فسفره می تواند ارزش اقتصادی این محصول را در مقایسه با سایر محصولات تابستانه حفظ نماید(مدنی و همکاران، 1384). برخی حبوبات در تجارت بین المللی افزون بر تولید روغن برای مصارف مختلف تغدیه انسان و دام استفاده می شوند. اهمیت آنها بعد از غلات است و در ایران پس از گندم و برنج قرار دارند. اراضی تحت کشت حبوبات برای تولید دانه خوراکی حدود 10 درصد مساحت سطح زیر کشت غلات است و در بین حبوبات لوبیا از لحاظ سطح زیر کشت مقام دوم را دارا می باشد(مجنون حسینی، 1387). اگر چه پروتئین غذاهای حیوانی از لحاظ تعداد و میزان برخی اسیدهای آمینه ضروری برتر از پروتئین های گیاهی هستند ولی برخی حبوبات مانند لوبیا درصد پروتئین بیشتری نسبت به غذاهای حیوانی دارا می باشند(کوچکی، 1383). حبوبات به جای مصرف نیتروژن خاک، از نیتروژن جوی بهره برداری نموده و مصرف نهاده کودی را در سیستمهای کشت فشرده، اقتصادی تر می سازند(نخزری مقدم و رمرودی، 1381). در بازار داخلی تولید حبوبات در ایران طی دوره 1360 تا 1384 از 290هزار تن به 639 هزار تن افزایش پیدا کرده است. از کل تولید حبوبات در کشور، محصول نخود با سهم تولید 52/41 درصد در رتبه اول قرار دارد و محصول لوبیا با 84/33 درصد، عدس 7/17 درصد و سایر حبوبات 9/6 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. بررسی روند تولید حبوبات در کشور نشان دهنده نوسانات تولید از سال 1370 به بعد به خصوص سال های 1372 تا 81 است. بیشترین مقدار تولید مربوط به سال 1375 با 704 هزار تن می باشد. هر چند در سال ها به علت افزایش صادرات و تقاضای داخلی میزان واردات رو به افزایش گذاشته ولی تأثیر قابل توجهی در تأمین تقاضای داخلی ندارد. در بازار صادراتی لوبیا با توجه به سهم نسبتاً بالای چهار کشور صادر کننده استرالیا، ترکیه، ایران و مکزیک در طول بیش از دو دهه، بازار دارای ساختار انحصار چند جانبه بسته بوده است. نسبت های تمرکز چهار کشور بزرگ از 3/65 درصد در سال 1980 به 5/73 درصد در سال 2004 تغییر پیدا کرده که این روند حاکی از گرایش بازار به سمت یک بازار انحصاری پایدار است. تولید جهانی لوبیا 44/31 درصد در سال 2007 گزارش شده است(خوفی و انویه تکیه، 1388). بر اساس گزارش آمار فائو تولید لوبیا در ایران 224هزار تن در سال 2013 می باشد. در گزارشی عملکرد بذر لوبیا حدوداً 1200کیلوگرم در هکتار و عملکرد غلاف آن حدوداً 2500 کیلوگرم در هکتار بیان شده است بر این اساس قیمت یک هکتار بذر خشک لوبیا 240 میلیون ریال و قیمت یک هکتار غلاف آن 150 میلیون ریال در سال 1393می باشد.

  2-3- سطح زیر کشت لوبیا در ایران و دنیا

  بر اساس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده توسط فائو، سطح زیر کشت و تولید حبوبات در جهان در دوره های زمانی 25 ساله تا سال 2100 پیش بینی گردیده است. بر این اساس سطح زیر کشت حبوبات در فاصله سال های 1990 تا 2010 افزایش، در دوره 2010 تا 2050 ثابت و سپس دارای کاهش خواهد بود. پیش بینی روند جهانی حبوبات نیز حاکی از روند افزایشی تولید کشورهای در حال توسعه تا سال 2050 و سپس روند کاهشی طولی محصول طی 50 سال بعدی 2050 تا 2100 می باشد(خوفی و انویه تکیه، 1388). لوبیا عضوی از خانواده حبوبات است و سطح زیر کشت این محصول در جهان حدود 27 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن 658 کیلوگرم در هکتار است(فاضلی و همکاران، 1390). بزرگترین تولیدکننده لوبیا در دنیا کشورهای هندوستان، آمریکا، برزیل و مکزیک هستند(مجنون حسینی، 1387). به نظر متخصصین علم زراعت، پتانسیل عملکرد این محصول تا مرز پنج تن در هکتار هم قابل افزایش است. بر اساس آمارهای موجود، اراضی زیر سطح کشت لوبیا در جهان، 40 درصد مربوط به کشورهای آسیایی و حدود 26/21 درصد در ایران، بعد از دو محصول نخود 46/61 درصد و عدس 24/21 درصد قرار دارد. هم اکنون سطح زیر کشت این محصول در ایران حدود11میلیون هکتار با تولیدی حدود 22 میلیون تن می باشد(فاضلی و همکاران، 1390).

  2-4- خصوصیات گیاه شناسی لوبیا

  لوبیا با نام انگلیسی کامان بین[2] و نام علمی فاسئولوس ولگاریس[3] از راسته رزالس[4]، خانواده لگومینوز[5] زیر خانواده پاپیلیونیده[6] شاخه فاسئولیه[7] و جنس فاسئولوس[8] می باشد(مجنون حسینی، 1387). لوبیا گیاهی علفی و یکساله است. ریشه آن اغلب به صورت راست بوده و بسته به شرایط فیزیکی و رطوبت خاک می تواند تا اعماق زمین نفوذ کند. تعدادی ریشه ثانویه نیز از ریشه اصلی منشعب می شوند. در روی ریشه گرهک هایی تشکیل می گردد که در داخل آنها باکتری های ریزوبیوم(ریزوبیوم فازئولی)[9] قرار گرفته که با همیاری گیاه میزبان به تثبیت نیتروژن هوای اطراف ریشه در داخل گرهک ها می پردازند. در این همزیستی، گیاه میزبان(لوبیا) علاوه بر آنکه انرژی مورد نیاز باکتری ها را به صورت کربن تثبیت شده تأمین می نماید، انرژی لازم به منظور توسعه گرهک ها را نیز فراهم نموده و با مکانیزم های منحصر به فرد خود فرایند تثبیت را در برابر محیط اکسیداتیو حفاظت می نماید. باکتری های ریزوبیوم نیز با واکنش تسریعی آنزیم های نیتروژناز تولیدی خود را در تبدیل نیتروژن جوی به آمونیم به کار می برند. گرهک ها در قسمت مرکزی ریشه اصلی تشکیل می شوند، تعداد گرهک ها در هر گیاه لوبیا به کمتر از 100 عدد در گیاهان بالغ و سالم می رسد. گرهک های فعال صورتی یا قرمز رنگ بوده و در اواسط فصل نمو و رشد گیاهان بر روی ریشه ها غالب می شوند. رشد ریشه با نزدیک شدن بلوغ در گیاه متوقف نگردیده و تا زمان رسیدگی محصول، ریشه ها به رشد طولی خود ادامه می دهند. ریشه اصلی و ریشه های فرعی در عمق نسبتاً یکسانی قرار می گیرند. به عبارت دیگر ریشه های فرعی کاملاٌ توسعه می یابند. لوبیا سیستم ریشه ای کم عمقی دارد و بنابراین به آبیاری مکرر واکنش نشان می دهد. سیستم ریشه ای راست باعث استوار نگه داشتن این گیاه علفی یکساله در خاک می شود.

  ساقه در لوبیای معمولی ساقه بند بند، باریک و زاویه دار می باشد و گونه های مختلف از نظر شکل بوته، طول و غلاف و تعداد دانه در غلاف و اندازه دانه ها با هم متفاوت می باشند. دو فرم اصلی رشد و نمو در گیاه لوبیا معمولی وجود دارد، فرم رشد محدود(ایستاده یا بوته ای) و فرم رشد نامحدود(رونده یاخزنده). در فرم رشد محدود، که شاخه گل دهنده(خوشه) در امتداد محور اصلی ساقه یا ساقه های فرعی قرار دارد، رشد رویشی بوته محدود بوده و در هنگام گل دهی متوقف می شود. در انواع رشد محدود لوبیا طول ساقه 40 تا 60 سانتیمتر(پاکوتاه) و دارای شاخه و برگ زیادی هستند. در این فرم رویشی با شکفتن گل ها، که از پایین به بالای ساقه آزاد شده رشد بوته متوقف شده، رسیدن همزمان و برداشت مکانیکی محصول امکان پذیر می شود. در فرم رشد نامحدود که شاخه گل دهنده در امتداد محور برگ ها ظاهر شده، رشد رویشی، گلدهی و غلاف دهی بطور همزمان یا متناوب تا هنگامی که دما و رطوبت مناسب رشد وجود داشته باشد ادامه می یابد. واریته های رشد نامحدود لوبیا ساقه طویلی داشته و گاهی ارتفاع بوته به 5/1 تا 2 متر می رسد که به قیم یا حامل احتیاج دارد. ساقه اصلی در این لوبیا تا مراحل نهایی رشد گیاه قابل تشخیص بوده و شاخه ها در تمام طول ساقه تشکیل می شوند .

  برگهای لوبیا سه برگچه ای با دمبرگ مشترک و بلند هستند که به صورت متناوب روی ساقه می رویند. برگ ها تخم مرغی شکل و کوچک بوده و غالبا در کنار هر برگچه یک عدد گوشوارک وجود دارد. دو برگ اولیه لوبیا ساده و سایر برگها مرکب و سه برگچه ای هستند. برگچه ها کرک دار، پهن و در انتها به یک رأس باریک ختم می شوند.

  Abstract

   In order to evaluated effect of planting date and using of mulch on growth and yield of bean, a factorial trail basis on complete block with 3 replication was conducted in koochesfehan (rasht). The factors of these trial were planting date at 3 levels and mulch in at 2 levels and following parameters were measured: no of green pod, no of green seeds, no of dry seeds, no of dry pod, no of flower, no of root nodule, percentage of weed covering, relative water content of soil, pod yield, dry seed yield, biological yield, harvest index, productivity score, weight of 100 seeds, relative water content of leaf. Analysis of variance indicated that planting date had significant effect on measured prameters exactly no of green pods and percentage of weed covering mulching had significant effect on measured prameters exactly no of green seed, no of flower, biological and productivity score. Interaction of planting date × mulch had significant effect on no of dry seed, no of root nodule, no of leaf, percentage of weed covering, dry seed yield, biological yield and productivity score. Comparison ofmeans indicated that first planting date had greater effect on measured prameters than and using of mulch too. On the basis of these results first planting date and use of straw mulch had greater effect on growth and yield of bean in this region.

   

  Keywords: date-planting, yield, bean, mulch

 • فهرست:

  چکیده........................................................................................................ 1

  فصل اول     مقدمه....................................................................................... 2

  فصل دوم     بررسی منابع ............................................................................... 5

  2-1             مبدأ و تاریخچه لوبیا.......................................................................... 6

  2-2             اهمیت اقتصادی لوبیا......................................................................... 6

  2-3             سطح زیر کشت لوبیا در ایران و دنیا........................................................ 7

  2-4             خصوصیات گیاه شناسی لوبیا.............................................................. 8

  2-5              نیازهای اقلیمی لوبیا........................................................................ 12

  2-6              تاریخ کاشت................................................................................. 12

  2-6-1           اثر تاریخ کاشت بر رشد لوبیا............................................................. 13

  2-6-2           اثر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف لوبیا.................................................. 14

  2-6-3           اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه لوبیا.................................................... 14

  2-6-4           اثر تاریخ کاشت بر اجزاء عملکرد لوبیا.................................................. 16

  2-6-5           اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک لوبیا............................................. 17

  2-7               مالچ.......................................................................................... 17

  2-7-1           ویژگی های مالچ............................................................................. 18

  2-7-2           مالچ کاه و کلش............................................................................ 18

  2-7-3           فوائد مالچ کاه و کلش..................................................................... 18

  2-7-4           اثر مالچ کاه و کلش بر رشد گیاه......................................................... 20

  2-7-5           اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبیا............................................................. 21

  2-7-6           اثر مالچ در کنترل علف هرز................................................................ 22

  2-7-7           اثر مالچ بر رطوبت خاک.................................................................... 23

  فصل سوم       مواد و روش ها ...................................................................... 24

  3-1                 زمان و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی محل اجرای طرح.............................. 25

  3-2                 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش............................ 26

  3-3                 مشخصات طرح آزمایشی............................................................... 28

  3-4                 مراحل اجرای طرح آزمایشی.............................................................. 28

  3-5                 خصوصیات مورد بررسی.................................................................. 28

  3-5-1             تعداد غلاف سبز در هر بوته.............................................................. 28

  3-5-2             تعداد دانه سبز در هر بوته................................................................ 29

  3-5-3             تعداد دانه خشک در هر بوته............................................................. 29

  3-5-4             تعداد گل در مرحله R2................................................................... 29

  3-5-5             تعداد گره های ریشه در هر بوته......................................................... 29

  3-5-6             تعیین درصد پوشش علف های هرز در هر کرت......................................... 29

  3-5-7             درصد رطوبت نسبی خاک................................................................ 29

  3-5-8             عملکرد غلاف خشک..................................................................... 30

  3-5-9             عملکرد دانه خشک....................................................................... 30

  3-6-10           عملکرد بیولوژیک......................................................................... 30

  3-5-11          شاخص برداشت............................................................................ 30

  3-5-12          درجه باردهی................................................................................. 30

  3-5-13          تعداد غلاف خشک در هر بوته............................................................ 30

  3-5-14          وزن صد دانه................................................................................. 31

  3-5-15          محتوای نسبی آب برگ..................................................................... 31

  3-6               محاسبات آماری............................................................................. 31

  فصل چهارم     نتایج و بحث ....................................................................... 32

  4-1                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد غلاف سبز در هر بوته لوبیا....................... 33

  4-2                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه سبز در هر بوته لوبیا......................... 34

  4-3                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه خشک در هر بوته لوبیا...................... 35

  4-4                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گل در هر بوته لوبیا در مرحله R2................ 36

  4-5                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گره ریشه لوبیا.................................... 39

  4-6                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر درصد پوشش علف هرز................................... 41

  4-7                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر مقدار رطوبت نسبی خاک............................... 43

  4-9                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد غلاف خشک لوبیا............................... 45

  4-10               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد دانه خشک لوبیا................................ 48

  4-11               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد بیولوژیک لوبیا................................... 51

  4-12               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر شاخص برداشت لوبیا.................................... 53

  4-13               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر درجه باردهی لوبیا......................................... 55

  فصل پنجم       نتیجه گیری کلی...................................................................60

  پیشنهادات................................................................................................... 61

  منابع مورد استفاده......................................................................................... 62

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  1- اورسنجی،  ز. 1386. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا بر رشد علف های هرز آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی.

  2- اورسنجی ، ز. راشد محصل، م، ح. نظامی، ا. اروجی، ک. 1388. تأثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris L) بر سرعت رشد علف های هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علف های هرز. سومین همایش علوم علف های هرز ایران.

  3- احمدی، م. رفیعی کرهرودی،  ز. گماریان، م. 1393. مقایسه انواع خاکپوش های پلاستیکی و کاه و کلش و علف کش ها در کنترل علف های هرز مزارع گوجه فرنگی. اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

  4- ابراهیمی، م. پوریوسف، م. راستگو، م. صبا، ج. 1391. تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص هی رشدی سویا. نشریه حفاطت گیاهان(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 26. شماره 2. ص 190-178.

  5- اردکانی، م، ر. دانشیان، ج. اصلان، ع. جنوبی، پ. 1385.  اثر تغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویا. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تهران. پردیس ابوریحان. فیزیولوژی گیاهان زراعی. ص 371.

  6- باقری، ع، ر. محمودی، ع،ا. قزلی، ف.(ترجمه). 1380. زراعت و اصلاح لوبیا. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ص 12.

  7- پزشکپور، پ. احمدی، ع، ر. دانشور، م. 1384. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد در اجزای عملکرد دانه و شاخص کلروفیل برگ و میزان نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی. مقالات اولین همایش ملی حبوبات. مشهد مقدس. پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

  8- تولی، ا. 1387. بررسی موارد استفاده از ضایعات برنج بویژه کاه و کلش در جهت توسعه کشاورزی پایدار. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی اصفهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. دانشکده کشاورزی.

  9- ثابتی، ع. شیروانی سرخسی، ح. جعفرزاده کنارسری، م. رضایی، ا. 1392. بررسی اثرات تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در منطقه بروجرد. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.

  10- خواجه پور، م، ر. باقرییان نایینی، ا، ر. 1380. واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف لوبیا(Phaseolus vulgaris L) به تأخیر در کاشت. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی . جلد 5. شماره 4.

  11- خواجه پور، م، ر. 1380. اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.

  12- خوفی، م. انویه تکیه، ل. 1388. بازار جهانی حبوبات و جایگاه ایران در تجارت خارجی محصول(1). بررسی های بازرگانی. شماره 34.

  13- خنک، آ. بابا زاده، ح. عبدزاد گوهری، ع. امیری، ا. 1391. بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیا معمولی گیلان در شرایط آبیاری و مالچ کاه. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.

  14- خنک، ا. بابازاده، ح. عبد زاد گوهری، ع. 1392. تأثیر مدیریت آبیاری و مالچ کاه بر عملکرد لوبیا معمولی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی. منابع طبیعی و محیط زیست.

  15- خسته بند، ن. امیری، ا. عبدزاد گوهری، ع. 1391. تأثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف کود سبز بر عملکرد گیاه لوبیا معمولی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی. منابع طبیعی و محیط زیست.

  16- خلقانی، ج. کوچکی، ع. 1386. شناخت مبانی و تولید محصولات زراعی. فصل هشتم. ص 179-149.

  17- رجب لاریجانی، ح، ر. زرگر، ا. 1391. نقش مالچ در کاهش مصرف آب کشاورزی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.

  18-رجب لاریجانی، ح، ر. 1389. آشنایی با مالچ در کشاورزی و منابع طبیعی. ماهنامه سنبله. شماره 203. ص: 39.

  19- رضوانی مقدم، پ. کوچکی، ع، ر. ملافیلابی، ع. سیدی، س، م. 1392. اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر خصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران(Crocus Sativus L.) در سال دوم. نشریه زراعت و فناوری زعفران. جلد 1. شماره 1. ص 70-55.

  20- رستگار، م، ع. 1371. دیمکاری. انتشارات برهمند. ص 105.

  21- راشد محصل، م، ح. کوچکی، ع. 1364. اصول و عملیات دیمکاری. ص 118.

  22-. سرمد نیا، غ، م. کوچکی، ع. 1371. جنبه های فیزیولوژیک زراعت دیم. ص 280-279، 293.

  23- سلطانی، ا. رحیم زاده خوئی، ف. کوچکی، ع، ر. جوانشیر، ع. سلطانی، ا. 1386. مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 5. شماره 2.

  24- شفارودی، آ. زواره، م. پیوست، غ، ع. دری، ح، ر. 1391. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ی توده های بومی لوبیا(Phaseolus vulgaris L.). نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد22. شماره 3.

  25- شفارودی، آ. ولی اللهی، ص. زواره، م. 1392. اثرات تاریخ کشت و تراکم بوته بر شاخص سطح برگ دو توده بومی لوبیا.تحقیقات به زراعی و به نژادی لوبیا. پردیس کشاورزی دانگاه تهران. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.

  26- صالحی، م. اکبری، ر. خورشیدی بنام، م، ب. 1387. بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 43 (الف).

  27- صالحی، م، ح. اسفندیارپور بروجنی، ع. مهاجر، ر. باقری بداغ آبادی، م. 1390. حفاظت آب و خاک تکمیلی. دانشگاه پیام نور. ص 115-114، 177-176.

  28- عسگرپور، ر. قربانی، ر. کوچکی، ع، ر. محمدآبادی، ع ، آ. 1389. اثرات مدیریت تلفیقی آبدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز. نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد 8. شماره 3. ص 430-424.

  29- فاضلی، ف. رهی، ع، ر. شیر محمدی، ک. 1390. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم لوبیا(Phaseolus vulgaris L.). مجله کشاورزی پویا. جلد 8. شماره1.

  30- فطری، م. قبادی، م، ا. قبادی، م. محمدی، غ، ر. 1392. بررسی اثر عمق کاشت و انواع مالچ بر تسهیم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در نخود دیم(Cicer arietinum L.). فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. سال 5. شماره 20. ص 69-55.

  3- فراهانی پاد، پ. پاک نژاد، ف. فاضلی، ف. ایلکایی، م، ن. داودی فرد، م. 1391. اثر تاریخ کاشت بر ماده خشک و اجزای عملکرد چهار رقم سویا رشد نا محدود. مجله زراعت و اصلاح نباتات. جلد 8. شماره 1. ص 212-203.

  32- قنبری، ع، ا. طاهری مازندرانی، م. 1382. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی. نهال و بذر. جلد 19. شماره 4.

  33- قنبری، ع، ا. لک، م، ر. دری، ح، ر. 1384. اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی. مقالات اولین همایش ملی حبوبات. مشهد مقدس. پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

  34- قنبری، م. پور رحمت بلالمی، ه. اصغری، ج. پورعیسی چافجیری، م. 1392. بررسی تأثیر مقادیر مختلف مالچ ضایعات چای و وجین دستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا محلی(Phaseolus vulgaris L.) استان گیلان. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

  33- قنبری مطلق، م. راستگو، م. پور یوسف، م. صبا، ج. افصحی، ک. 1390. تإثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.). نشریه پژوهش های حبوبات ایران. جلد2. شماره 1. ص 20-1.

  35- کوچکی، ع. 1383. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ص 236

  36- کوچکی، ع. بنایان اول، و، م. 1373. فیزیولوؤی عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ص 241-240.

  37- کوچکی، ع. حسینی، م. خزائی، ح، ر.(ترجمه). 1376. نظام های کشاورزی پایدار.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ص 188.

  38- کوچکی، ع.(ترجمه). 1376. به زراعی و به نژادی در زراعت دیم. انتشارات جهاد دانشگاهی. ص 183-170.

  39- کریمی، س. خورگامی، ع. رفیعی، م. پیرداده، ح. سپهوند، ع. 1391. اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز و سفید. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی.

  40- کبرایی، س. شمس، ک. پازکی، ع، ر. 1389. اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات کمی در نخود زراعی. مجله زراعت و اصلاح نباتات. جلد 6. شماره 2. ص 64-53.

  41- کیانی، ص. علیزاده، ا. بذر افشان، ف ذاکر نژاد، س. 1391. بررسی اثر کاربرد مالچ، وجین دستی عبف های هرز و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین(403) KSC در اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. شماره 13. ص 69-53.

  42- گلچین، ا. موسوی، س، ف. قاسمی گلعدانی، ک. صبا، ج. 1387. رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی در تاریخ های مختلف کاشت. مجله دانش کشاورزی. جلد 18. شماره1. ص 117-101.

  43- گلدانی، م. باقری، ع، ر. نظامی، ا. 1379. تأثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود(Cicer arietinum L) در شرایط آب و هوایی مشهد. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال 7. شماره 1. ص 33-23.

  44- لک، م، ر. قنبری، ع، ا. دری، ح، ر. غدیری، ع. 1388. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در لوبیا چیتی در خمین. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 2-25. شماره 3.

  45- مجنون حسینی، ن. 1387. حبوبات.انتشارات دیباگران تهران. چاپ چهارم. ص 384.

  46- مجنون حسینی،. ن. 1387. زراعت و تولید حبوبات. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. چاپ چهارم. ص 283.

  47- محمدی، ح. مجد نصیری، ب. 1390. مطالعه تأثیر تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان دانشکده کشاورزی.

  48- مهرپویان، م. فرامرزی، ع. صیامی، ک. جعفری، ص. 1389. تأثیر سه تاریخ مختلف کاشت و دو روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا(Phaseolus vulgaris L). دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. دانشگاه آزاد  اسلامی شیراز.

  49- محمد خانی، ر. سیاح فر، م. خزائی، ع. 1384. بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد ارقام لوبیا قرمز در خرم آباد. مقالات اولین همایش حبوبات. مشهد مقدس. پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

  50- محلوجی، م. موسوی، س، ف. کریمی، م. 1379. اثر تنش رطوبتی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 4. شماره 1.

  51- مشتطی، ع. موسوی، س، ه. سیادت، س، ع. فتحی، ق، ا. 1389. اثر تاریخ و تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.) در اهواز. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 3. شماره 3. ص 238-229.

  52. مدنی، ح. ملبوبی، م.ع. امیدی، م. 1384. کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر در زراعت لوبیا. اولین همایش ملی حبوبات.

  53- نخزری مقدم، ع. رمرودی، م. 1381. اثر تاریخ کاشت و میزان نیتروژن سرک بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی. سال 9. شماره4.

  54- وقار، م، س. نور محمدی، ق. شمس، ک. پازکی، ع، ر. کبرایی، س. 1388. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم نخود دیم (Cicer arietinum L) در تاریخ های مختلف کاشت در کرمانشاه. مجله زراعت و اصلاح نباتات. جلد5. شماره1. ص 18-1.

  55- Baudoin,JP.,F.Camarena,M.Lobo,G.Mergeai. 2001. Breeding phaseolus for intercrop combination in Andean highlands. In: cropper HD,Spillancec, Hodgkin T (eds) Broadening the genetic bases of crop. CAB International, Wallingford,Uk,pp. 373-374.

  56- K Gill, H. Goyal, G. 2014. Organic mulches: an innovative pest management strategy. popular kheti. Volume-2, issus-1.

  57- Lebaron,M.J. 1979. A description: Developmental stage of the common bean plant. Univ. Ldaho,coll. Agri. Coop. Ext.Serv.Curr.Inf.Ser.228.

   

  58- Martinez,E. 2003. Romero, Diversity of Rhizobium phaseolus symbiosis : overview and perspectives, plant soil.252: 11-23.

  59- Ossom,E,M. Matsenjwa,V,N. 2007. Influence of mulch on agronomic characteristics, soil properties, disease and insect pest infestation of dry bean (Phaseolus vulgaris L.) in Swasziland. World journal of agricultural sciences 3 (6): 696-703.

  60- Relf, D, McDaniel, A. 2009. Mulches for home vegetable garden. Virginia cooperative extension. Publication 326-426.

  61- Singh, B, K. Pathak, K, A. Verma, A, K. Verma, V, K. Deka, B, C. 2011. Effects of vermicompost, fertilizer and mulch on plant growth, nodulation and pod yield. DOI: 10.2478/V10032-01113-7. Vol.74, 153-165.

  62- Vial, L.K. Lefroy, R. D. B. Fukai, S. 2015. Application of mulch under reduced water input to increase yield and water productivity of sweet corn in a lowland rice system. Field Crops Research. 120-129.


موضوع پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, نمونه پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, جستجوی پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, فایل Word پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, دانلود پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, فایل PDF پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, تحقیق در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, مقاله در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, پروژه در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, پروژه درباره پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.sc.) رشته: مهندسی کشاورزی گرایش:زراعت اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای کفترود شهرستان رشت ...

پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم ...

چکیده تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و نیازهای محیطی با یکدیگر متفاوتند، این در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقه دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعه انرژی دریافتی از خورشید، درجه حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده : تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است که عملکرد محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: زراعت چکیده زهکشی زیر زمینی اراضی شالیزاری با هدف خشک کردن زمین در زمان برداشت (بالابردن تحمل­پذیری خاک)، زهکشی میان­فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت کشت پاییزه و زمستانه) احداث می­گردد. به منظور بررسی اثر انواع زهکشی (سطحی و عمقی) و فواصل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام سویا (DPX، ویلیامز، پرشین) آزمایشی با 3 تاریخ کاشت (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر) در قالب طرح بلوک​های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. به منظور تعیین ضرایب تخصیص ماده خشک اندام گیاهی در 5 مرحله از مراحل فنولوژیک گیاه دو مرحله قبل از گل​دهی، یک مرحله در زمان آغاز ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاکتوراول، آرایش کاشت در 2 سطح (آرایش کاشت مربع و آرایش کاشت مستطیل) و فاکتور دوم تراکم بوته، در4سطح ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده زنیان (Carum copticum L.) گیاهی یکساله و متعلق به تیره چتریان است که در ایران، هند، مصر و اروپا می روید. در میان گیاهان دارویی و معطر، زنیان گیاهی است که مطالعات و تحقیقات کمی بر روی آن انجام گرفته است. هدف این تحقیق، شناسایی بهترین ژنوتیپ، مناسب ترین ریزنمونه، بهترین ترکیب هورمونی و شرایط ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

ثبت سفارش