پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران

word 3 MB 32497 128
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  گرایش: آبخیزداری

  تأثیر مؤلفه‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌ های استان مازندران

   چکیده

  زمین لغزش یکی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است که تکامل چشم­ا­نداز مناطق کوهستانی را تحت تاثیر قرار داده  و سبب ایجاد حوادث فاجعه برانگیزی می­شود، زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­های شمال کشور، یکی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند که همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتباطی  تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسکونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­های آبخیز کشورمان دارند. بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است.با توجه به اینکه خصوصیات مختلف ب بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکانی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات مورفومتریک زمین­لغزش­های استان مازندران بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک )نسبت ارتفاع به طول لغزش) و ... می­باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شامل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماهانه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و ... می­باشند. نکته­ای که در این مورد قابل پرداختن می­باشد این است که وقتی پارامترهای مختلف بارش به صورت طبقات مختلف دسته­بندی گردید، شاخص­های مورفومتریک دارای تغییراتی در هر طبقه بود. شاخص ضریب تغییر شکل طولی در همه­ی­ طبقات مختلف بارش دارای روند افزایشی و شاخص ضریب تغییر شکل دارای روند کاهشی بوده است­.

   کلمات کلیدی: زمین لغزش، خصوصیات مورفومتریک، خصوصیات بارش، استان مازندران

  - مقدمه

  زمین لغزش یکی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است که تکامل چشم­ا­­ندازمناطق کوهستانی را تحت تاثیر قرار داده و سبب ایجاد حوادث فاجعه برا­نگیزی می­شود،زمین­لغزش­ها از جمله ویرانگرترین حوادث طبیعی در مناطق شیب­دار به حساب می­آیند(کا­نا­نگو و همکاران[1]،2006). زمین لغزش یک معضل جهانی بوده و متد­اول­ترین نوع از پدیده های طبیعی شکل دهنده سطح زمین می­باشد که در تمامی دوران­های زمین­شناسی به وقوع پیوسته است(ثروتی، 1381). خسارات وارد به مناطق مسکونی و زیر بنای اقتصادی و همچنین تلفات انسانی ناشی از زمین­لغزش­ها در سراسر جهان در حال افزایش است. طی دهه 1990 زمین‌لغزش­ها تقریبا %9 بلایای طبیعی که در سراسر جهان اتفاق ­ا­فتاده­اند را به خود اختصاص داده­ا­ند. سالانه در جهان 1000 کشته و 4 میلیون دلار خسارت مالی در اثر وقوع زمین­لغزش­ها ایجاد می­شوند­. عوامل متعددی مانند شرایط زمین­شناسی، شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی، آب و هوا و هوازدگی بر پایداری یک شیب تاثیر گذاشته و می­توانند سبب ایجاد زمین­لغزش شوند(گارفی و همکاران[2]، 2007). زمین­لغزش­ها در اثر بسیاری عوامل محرک از قبیل زلزله، بارندگی و ذوب سریع برف ایجاد شده و تحت تاثیر عواملی مثل توپوگرافی، نوع سنگ و خاک، شکستگی­ها و سطوح بستر و میزان رطوبت قرار می­گیرند )ترنر و اسکات[3]، 1996). زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­ های شمال کشور، یکی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند که همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتبا­طی تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسکونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­ های آبخیز کشورمان دارند (کلارستاقی وهمکاران، 2007­). بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین­لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است(اسپیزوآ[4]،2002). بیشترین تعداد گسیختگی دامنه­­ها بعد از بارندگی­های سنگین یا ذوب برف در بهار و به علت نفوذ آب در شکاف­ها صورت می­گیرد. شدت تأثیر عامل بارش در ناپایداری دامنه­ها به شرایط آب و هوایی، توپوگرافی منطقه، ساختارهای زمین شناسی دامنه­ها، نفوذ پذیری و سایرخواص توده­های سنگی و خاکی بستگی دارد(زندی، 1378). با توجه به این­که خصوصیات مختلف بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند(موسوی خطیر و همکاران، 1388). بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکا­نی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک (نسبت ارتفاع به طول لغزش) و ... می‌باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شا­مل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماها­نه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و ... می­باشند­.

  بروز پدیده­ی زمین­لغزش می­تواند ناشی از عوامل متعدد زمین­شناسی، ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژیکی، بیولوژیکی و ا­­نسا­نی باشد، ولی معمولا در شروع زمین لغزش تنها یک محرک خارجی یا عامل ما­شه­ای یک نقش محوری دارد. بارندگی شدید، ذوب سریع برف، تغییرات ناگها­نی در سطح آب زیرزمینی، زلزله و فرسایش با سرعت زیاد از مهمترین عوامل ماشه­ای زمین لغز­ش­ها برشمرده می شوند(سیدل و اوچیای[5]،2006). کا­نن و الن[6] در سال 1958 و کروزیر[7] در سال 1999 و ژیکوب و ویترلی5در سال 2003، بارندگی را به عنوان متداول­ترین عامل ماشه­ای وقوع زمین لغزش­ها بر شمرده­اند­.

  مفهوم آستانه بارندگی برای وقوع زمین لغزش را نخستین بار کمبل[8] در سال 1975 بیان کرد. سپس استارکل در سال 1979 موفق شد آن را در قالب روابط شدت و  مدت بارندگی تئوریزه کند. سطح حداقل یا حداکثر کمیت مورد نیاز برای رخ دادن یک فرایند یا قرار گرفتن در وضعیت تغییر را می­توان آستانه برشمرد. این نکته که بعضی رخدادهای بارندگی سبب لغزش می­شوند و بعضی دیگر چنین اثری ندارند، می تواند مبنایی برای پژوهش علمی در مورد آنالیز رابطه­ی بین مقادیر بارندگی و شروع لغزش باشد. به دست آوردن چنین رابطه­ای با شناسایی آستانه­های بارندگی می­تواند با استفاده از مبانی تجربی آستا­نه­­های بارندگی حاصل می­شود(کروزیر،1986)­.

   

  2-1- فرضیات تحقیق

  1- خصوصیات مورفومتریک زمین­لغزش­ها و مولفه­های بارندگی­دراستان مازندران د­ارای تغییرپذیری مکانی است­.

  2- تغییرات بارندگی می­تواند بر روی خصوصیات مورفومتریک زمین­لغزش­ها در استان مازندران تاثیرگذار باشد­.

   

   

  3-1- اهداف تحقیق

  1-3-1- اهداف علمی

  تاثیرمولفه­‏های مختلف­ بارندگی برخصوصیات مورفومتری زمین­لغزش­های ا­ستان مازندران

  بررسی پراکنش مکانی خصوصیات بارش دراستان مازندران

  بررسی پراکنش مکانی خصوصیات زمین لغزش­ها در استان مازندران

  بررسی ارتباط بین خصوصیات بارش و خصوصیات زمین­لغزش­ها در استان مازندران

   

  2-3-1- اهداف کاربردی

  تعیین موثرترین پارامترهای مرتبط با بارندگی به منظور کاهش تاثیر عامل بارش در وقوع زمین­لغزش­­­های استان مازندران

   

  4-1-تعاریف

  1-4-1- زمین­لغزش

  اصطلاح زمین لغزش توسط بسیاری از دانشمندان تعریف شده است.گاهی این اصطلاح برای هر نوع توده خاکی که به سمت پایین دامنه حرکت کند­، به کار می­رود. و در برخی موارد، اشاره به تیپ خاصی از حرکات توده­ای دارد­.

  زمین­لغزش­ها دسته­اى از حرکات توده­اى مى­باشند که جابه­جایى مواد سنگى یا خاکى دا­منه تحت تاثیر قوه ثقل را در بر مى­گیرد. این حرکت در سطح گسیختگى مشخص صورت مى­گیرد و براساس معیارهایى چون سطح گسیختگى، موا­د لغزشى، عوامل لغزش و.... به انواع مختلفى تقسیم مى­شوند.

   

  Abstract

   

  One of major processing of morphologic that effect on the mountainous and causes some disease are land sliding. Land sliding especially in northern of Iran is most important of natural disaster that destroyed road and gardens and management and also makes erosion and of huge volume of sediment transportation to our watershed. Rain fall are one of major causes to occur land sliding. Indent of rain fall play general role in occur land sliding  of course depend on some component such as climate condition, topography and morphology’s structure, slopes and penetration in range. On the other hand, different characteristic of rain fall variety in different area and also characteristic of land sliding has variety too, also maybe it can be related this variety to characteristic variation. In this study, try to estimated of relation between morph metric characteristic and land sliding in Mazandaran province and if has relationship can achieve some statistical equation. Morphology’s characteristic of land sliding are in this article include area, volume, depth and coefficient of friction. Also, rain fall characteristic include yearly rain fall mean, monthly rain fall mean, maximum indent of 24 hours,….too. That is so important, when rain fall parameters were classified into various categories under morph metric index of the changes in each category. Coefficient of longitudinal deformation in all the different classes of rain fall and the coefficient of variation of precipitation increases with decreasing trend were.

   

  Key words

  Land sliding, morph metric characteristic, rain fall characteristic, Mazandaran province

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات

  مقدمه..................................................................................................................................................................3

  2-1- فرضیات تحقیق.....................................................................................................................................................5

  3-1- اهداف تحقیق........................................................................................................................................................6

  1-3-1- اهداف علمی.....................................................................................................................................................6

  2-3-1- اهداف کاربردی................................................................................................................................................6

  4-1-تعاریف......................................................................................................................................................................6

  1-4-1- زمین لغزش......................................................................................................................................................6

  1-4-1-1-پیکر شناسی زمین لغزش..........................................................................................................................7

  1-4-2-1- ابعاد زمین لغزش.....................................................................................................................................10

  1-4-3-1- علل وقوع زمین لغزش ها......................................................................................................................11

  1-4-3-1-1- عوامل زمین شناسی..........................................................................................................................12

  1-4-3-2-1- عوامل ریخت شناسی........................................................................................................................12

  1-4-3-3-1- عوامل انسانی.......................................................................................................................................13

  1-4-4-1- خسارات زمین لغزش..............................................................................................................................16

  5-1- زمین آمار (ژئواستاتیستیک)...........................................................................................................................18

  1-5-1- متغیر ناحیه‌ای...............................................................................................................................................19

  2-5-1- تغییر نما   ....................................................................................................................................................19

  1-2-5-1- اجزای تغییر نمای ایده‌آل.....................................................................................................................20

  1-2-5-1-1- دامنه تاثیر...........................................................................................................................................20

  1-2-5-2-1- سقف  واریوگرام..................................................................................................................................21

  1-2-5-3-1- اثر قطعه‌ای  .......................................................................................................................................22

  6-1- روش کریجینگ..................................................................................................................................................22

  6-1-1- معادلات کریجینگ  ...................................................................................................................................22

  6-2-1- ویژگی‌های کریجینگ.................................................................................................................................23

  7-1- بررسی روش‌های میانیا‌بی و انتخاب مناسب‌ترین روش............................................................................24

  1-7-1- روش تیسن...................................................................................................................................................26

  2-7-1- روش عکس فاصله........................................................................................................................................26

  3-7-1- روش‌های زمین آمار.....................................................................................................................................26

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  بررسی سوابق پژوهشی در داخل کشور....................................................................................................29

  2-2- بررسی سوابق پژوهشی در خارج از کشور....................................................................................................34

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1- منطقه مورد مطالعه...........................................................................................................................................40

  3-2- زمین‌شناسی استان مازندران..........................................................................................................................41

  3-3- آب و هوای استان مازندران.............................................................................................................................45

  3-4- اقلیم استان مازندران........................................................................................................................................45

    3-4-1- ناهمواری‌های استان مازندران.................................................................................................................46

  3-5-کوه‌های استان مازندران....................................................................................................................................48

  3-6-پوشش گیاهی استان مازندران.........................................................................................................................48

  3-7- باد ........................................................................................................................................................................49

  3-8- بارش ...................................................................................................................................................................50

  3-9- داده‌های مورد استفاده......................................................................................................................................51

  3-9-1- داده‌های بارش...............................................................................................................................................51

  3-9-2- مشخصات ایستگاه‌های مورد مطالعه........................................................................................................51

  3-9-3- داده‌های زمین لغزش..................................................................................................................................53

  3-10 - روش انجام پژوهش......................................................................................................................................54

  3-10 -1- کنترل صحت و همگنی داده‌ها.............................................................................................................54

  3-10-2- انتخاب پایه زمانی مشترک ....................................................................................................................55

  3-10-3- بازسازی و تطویل آمار..............................................................................................................................55

  3-10 - 4- بررسی مشخصات آماری داده‌ها..........................................................................................................56

  3-10 -5- تهیه نقشه پارامترهای مختلف بارش...................................................................................................57

  3-10 -6- تهیه نقشه پراکنش نقاط زمین لغزش.................................................................................................57

  3-10 -7- محاسبه پارامترهای مختلف بارش در نقاط زمین‌لغزش‌ها..............................................................57

  3-10 -8- محاسبه پارامترهای مورفومتریک زمین لغزش..................................................................................58

  3-10 -9- بررسی ارتباط بین پارامترهای مورفومتری زمین‌لغزش‌ها و خصوصیات بارش...........................58

  3-10-9-1 - آزمون همبستگی................................................................................................................................58

  3-10-9-2- تحلیل آماری.........................................................................................................................................59

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- بررسی پارامترهای مختلف بارندگی...............................................................................................................61

  4-2- محاسبه پارامترهای مختلف بارش.................................................................................................................62

  4-2-تهیه نقشه پارامترهای مختلف بارش..............................................................................................................74

  4-3- نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها...........................................................................................................................84

  4-4- بررسی آماری ارتباط بین خصوصیات لغزش و بارندگی............................................................................85

  4-4-1- آزمون همبستگی..........................................................................................................................................85

  4-4-2- تحلیل آماری.................................................................................................................................................87

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  اثبات فرضیات.............................................................................................................................................................102

  پیشنهادات...................................................................................................................................................................103

  منابع

  منابع فارسی................................................................................................................................................................105

  منابع انگلیسی.............................................................................................................................................................110

  چکیده انگلیسی .............................

  منبع:

  مدیان، ح.، م. صفایی.، ش. ع. نوروزی. و ح. سلامی. 1388. بررسی و کنترل زمین لغزش ارزفون ساری(مطالعه­ی موردی: ارزفون ساری).

  امیدوار، ا.­­­ و ع .کاویان.­­ 1389­­­.­­  برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در مقیاس منطقه ای (مطالعه موردی: استان مازندران). شماره 4،صفحه 455-439.

  ایزانلو، ­ا. 1376.  بررسی قابلیت داده های سنجش از دور و  GIS برای پهنه بندی خطر حرکات توده ای در حوضه­ی آبریز رودخانه بیدواز، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  ایلدرمی،  غ. 1386. تحلیل مورفومتری زمین لغزش­های آبخیز سد اکباتان و برآورد رسوب آن­ها.

  بدیهی، ر. 1380. کتاب جغرافیای مفصل ایران 1و2

  ثروتی، م.  1381.  ژئومورفولوژی منطقه­ای ایران. تهران :انتشارات نیروهای مسلح.

  حسنی پاک، ع. ا. 1377.  زمین آمار(ژئواستاتیستیک). ­­انتشارات دانشگاه تهران.ص314.

  حسینی، س. و م. ر. حجتی. 1386.  پیامد حرکت توده­ای و زمین لغزش در جاده­های جنگلی استان مازندران.

  حسینی، ع . و ر. لطفی. 1386. بررسی پدیده زمین­لغزش از لحاظ فیزیوگرافی (مطالعه­ی موردی: سری چایباغ، حوزه تالار صنایع چوب و کاغذ مازندران).

  حیدری بنی،  م.،  م. قطره سامانی.، ب.  برجیان. و  غ. خاکیان. 1386.  ارزیابی روش­های زمین آماری در برآورد فاکتورهای اقلیمی دما و بارندگی در ا­ستان چهار محال و بختیاری به عنوان پیش نیازی در آمایش سرزمین.  

  خسروزاده، م. 1378. مطالعه حرکت­های توده­ای از لحاظ زمین لغزش(مطالعه موردی:سری ارزفون،صنایع جوب و کاغذ مازندران). اولین کنفرانس بین­المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،دانشگاه مازندران بابلسر .

  دومهری، ر. 1382  .بررسی مناطق زمین لغزش در حوضه آّبخیز سد زمزم سواد کوه.

  زمردیان، م.  ج. 1373.  تنگناهای ژئومورفولوژیکی دامنه­های شمالی بینالود، مجموعه مقالات هشتمین کنگره جغرافیایی، دانشگاه اصفهان.صص180-162.

  زندی، ف.  1378­.  بررسی خطواره­ها درمنطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور و کاربرد آن درشناسایی مناطق لغزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

  ­­ شادفر، ص.،­­­­ ع.­­ ا. نوروزی.،­ ج­­­ .قدوسی و ج. غیومیان. 1384­.­ پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیزلاکتراشان­. نشریه علمی ترویجی حفاظت آب و خاک. شماره 1: 10- 1.  

  شادفر، ص و م.­ یمانی­­­­.  1386.­ ­ پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه­ی آبخیز جلیسان با استفاده ازمدلLNRF­­.  فصلنا­مه پژوهش های جغرافیایی،شماره 62 .

  عضدی، م. 1386. بررسی الگوی روند توزیع زمانی و مکانی خشکسالی به روش SPI و روش­های زمین آمار. پایان نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی.

  طلایی دولق، ر.­ و ج­ .غیومیان. 1380.  شناخت و بررسی عوامل موثر در لغزش خیزی جنوب غرب خلخال. مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه تربیت مدرس تهران، صص 140-129.

  فیض­نیا، س. 1380. پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز شلمان رود در استان گیلان. مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 4.

  کرم،  ع. 1380. مدل­سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین­لغزش در زاگرس چین خورده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سرخون – استان چهارمحال بختیاری). رسا­له دکترای جغرافیای طبیعی،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،  ص 354.

  کلارستاقی،  ع. 1381.  بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش­ها وپهنه­بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز شیرین رود ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیز داری دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعی.

  گرایی، پ. 1385.  بررسی حرکت های توده ای زمین به منظور ارائه مدل منطقه ای پهنه بندی خطر در حوضه آبخیز لاجیم رود. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دانشکده منابع طبیعی ساری.

  لطفی،  ر.، م. لطفعلیان و ع. کلارستاقی. 1386 . مطالعه پدیده­ی زمین لغزش در اطراف جاده­های جنگلی بر اساس مشارکت در تولید رسوب (مطالعه­ی موردی:سری پهنه کلا،حوضه تجن صنایع چوب و کاغذ مازندران).

  محمدی، ج. 1377. مطالعه­ی تغییرات مکانی شوری خاک در منطقه­ی رامهرمز با استفاده از نظریه­ی ژئواستاتیستیک، مجله ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد دوم.  شماره ی 4. صص 49-63.

  محمدی، ج. 1385. پدومتری آمار مکانی (ژئواستاتیستیک). ا­نتشارات پلک. جلد دوم، ص453.

  محمودی، ف. 1374.  ژئومورفولوژی دینامیک.  ا­نتشارات دانشگاه پیام نور. صص47-43.

  مردا­نیان،  ع. ر. و ر. محمد کریمی. 1386.  اثرات فاکتورهای اقلیمی و زمین شناسی بر ایجاد رانش زمین از طریق آنالیز 400 مورد زمین لغزش در سطح استان چهار محال و بختیاری. چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.مدیریت حوزه­های آبخیز.   

  مسگری­وش،  ع.،  ح .فلاح و س. کریمی نسب.­ 1380  .بررسی نقش عوامل موثر در وقوع زمین لغزش محمود آباد مسکون. مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران. صص186- 177.

  مقیمی، ا.، ک. علوی پناه و ت.­ جعفری. 1387.  ارزیابی و پهنه بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه های شمالی آلاداغ(مطالعه موردی: حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی).  فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 64 .

  موسوی خطیر، ز.، ع. کاویان، و ع. هاشم زاده اتوئی.­­  1388.­­  بررسی آماری برخی ویژگی های مورفومتری و عوامل مؤثربر وقوع زمین لغزش ها در حوضه آبخیز سجارود. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.شماره دوم.

  مهجوری، ا. 1380. کتاب جغرافیای تاریخی مازندران.

  مهدوی، م. 1380. هیدرولوژی عمومی. موسسه فرهنگی و انتشاراتی آیه. ص 252.

  مهدوی، م. 1381. هیدرولوژی کاربردی. جلد دوم، چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران. ص 364.

  مهدوی فر، م .1376.  پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه خورش رستم (جنوب غربی شهرستان خلخال). پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ص 15.

  نیک اندیش، ن. 1376. نگرشی بر اهمیت حرکات توده­ای زمین در ایران. نشریه جهاد سازندگی، شماره 155، سال دوازدهم­.

  وزارت جهاد کشاورزی. 1383. سازمان جنگل­ها، مراتع وآبخیزداری کشور، گروه بررسی زمین لغزش‌ها،گزارش بانک اطلاعاتی زمین لغزش های کشور.

   

   

  منابع انگلیسی

   

  37- Ahmadi, H., Feiznia, S. 2006. Quaternary Formation, 2ed Edition, University of Tehranpress, 627p. (In Persian)

   

  38-Anbalagan, R. 1992. Landslide hazard evaluation and zonation mapping in mountainous terrain. Engineering Geology, 32, pp: 269-277.

  39- Avanzi, G.D., R. Giannecchini., and ­ A. Pucchnelli.  2004. The influence of the geological and geomorphologic settings on shallow landslides: an example of a temperate climate environment, the june 19, 1996 event in northwestern tuscany (italy). Engineering Geology, 73, pp: 215-228.

  40-Crozier, M.1986. Land slides causes consequences and environment,croom Helm,London,pp.252

  41-Cuesta, M.JD., M.S. Sanches., and E.­ Berrezueta. 2007. Landslides in the central coalfield (cantabrian mountains, NW spain): Geomorphologic Features, conditioning factors and methodological implications in susceptibility assessment. Geomorphology, 89, pp: 358-369.

  42-Darvishzade, A., 2006. Iran geology, Amir-Kabir publications, 434 p.

   

  43-Espizua, L.E. and ­ J. D. Bengochea.  2002. Landslide hazard and risk zonation mapping in the Rio Grande basin. Central andes of  mendoza, argentina, mountain research and development. Vol 22, No 2, pp: 177-185

  44- Freund, J, 1992. Mathematical statistics. 5th edition. 650 p. (In Persian).         

  45-Gabet, E. J., W. Douglas., K.­ Burbank., and Jaakko Putkonen.  2004. Rainfall  thresholds for land sliding in the himalayas  of nepal. Geomorphology 63, pp: 131-143.

  46-Garfi, G., and D.E. Bruno.  2007. Fan morph dynamics and slop instability in the mucone river basin (Sila massif, southern Italy): significant of weathering and role of land use changes. Catena, 50: 181-196

  47-Gerrard, J., and  R. Gardner.  2002. Relationships between  land sliding and Land use in the likhu khola drainage basin. Middle Hills, Nepal. Mountain Research and Development, Vol. 22, No. 1, pp: 48-55.

  48-Kanungo, D.P., M.K. Arora, S. Sarcar. and R.P. Gupta. 2006. A comparative study of conventional, ANN black box, fuzzy and combined neural and fuzzy weighting procedures for landslide susceptibility zonation in­­­­­­­ Darjeeling Himalayas. Engineering Geology, 85, pp: 347-366.

  49-Kelarestaghi, A., M. Habibnajad., and  H. Ahmadi.  2007. A study of landslide occurrence in relation to land use changes and road construction, case study tajan watershed. Sari, Geographical Research Quarterly, 62,pp: 81-91.

  50-Kumar Dahal, R., S.­ Hasegawa.  2008. Representative rainfall thresholds for landslides in the Nepal Himalaya. Geomorphology 100 .pp: 429–443.

  51-Komac, M. and F. Gerald (2006). A Landslide suscepility model using the an Analytical hierarchy process method and multivariate statistics peralpine sloveniaGeomorphology, vol74.

  52-Ocakoglo, F., C. Gokeeoglu., and M.­ Ercanoglu.  2002. Dynamics of a complex mass movement triggered by heavy rainfall: a case study from NW Turkey. Geomorphology 42, pp: 329-341.

  53-Turner, ­A.K., R.L. Schuster.  1996. Landslides: investigation and itigation.transportation  research board special report, Vol. 247. National Research council, Washington D.C.pp: 673. 

  54-Zezere, J(1999).Landslide in the north of Lisbon region 


موضوع پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , نمونه پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , جستجوی پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , فایل Word پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , دانلود پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , فایل PDF پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , مقاله در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , پروژه در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , پروژه درباره پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران , رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش های استان مازندران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M . Sc . " رشته : مهندسی کشاورزی گرایش : سازه های آبی چکیده فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد. بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعدد عوامل موثر بر آن، برآورد و پیش بینی ظرفیت حمل رسوبات و تعیین ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی چکیده از ابتدای تاریخ، خشکسالی بخشی از تغییرات آب و هوایی محیط ما بوده است. کمبود آب از یک طرف و استفاده بی رویه و غلط از منابع آب از طرف دیگر، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آب در کشوری مثل ایران که از جمله مناطق خشک و نیمه خشک جهان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به اینکه در حال ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریزدریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش ولغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه ...

چکیده در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادی تا یک ­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت یقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: اقلیم شناسی چکیده: کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود. تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی چکیده سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که معمولاً با خسارت های جانی و مالی فراوانی همراه است. سیل همه ساله در گوشه و کنار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد. وقوع سیل و خسارات ناشی از آن در ایران طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است؛ حال آن که به آن توجه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم شناسی چکیده سیل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیرباز، بشر شاهد وقوع آن می باشد. در ایران نیز بدلیل وسعت زیاد، اقالیم متعدد و تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوضه های آبخیز، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی در اکثر مناطق کشور می باشیم. شهر رشت نیز از این پدیده طبیعی مستثنی نبوده و در چند ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی چکیده رودخانه­ ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع آبی، نسبت به فعالت­های انسانی بسیار آسیب­پذیر هستند. ایجاد مخازن و سدها یکی از قدیمی­ترین اشکال دخالت انسان در اکوسیستم­های آبی است. سدها با وجود مزایای زیاد (تولید انرژی برق­آبی، کنترل سیلاب و تنظیم سطح آب) پتانسیل تغییر جمعیت موجودات آبزی را نیز دارند. احداث سدها تغییرات مهمی را ...

ثبت سفارش