پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

word 4 MB 32514 61
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مهندسی کشاورزی       گرایش: زراعت

   

  چکیده:

  در استان گیلان در حدود 238 هزار هکتار شالیزار وجود دارد. به­منظور حفظ کشاورزی پایدار، ارتقاء تولید، ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی کشاورزان، رعایت تناوب زراعی و در نتیجه حفظ محیط زیست برنامه­ریزی و مدیریت کشت دوم، مخصوصاً در اراضی شالیزاری شمال کشور دارای اولویت بالایی می‎باشد. یکی از مشکلات عدم توسعه سطح زیر کشت باقلا در اراضی شالیزاری استان گیلان سنگین بودن خاک و غرقابی شدن مزارع در اثر بارندگی­های سنگین به­ویژه در ابتدای رشد می­باشد. احداث زهکش­های زیر­زمینی و سطحی یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلوگیری از غرقابی شدن مزارع و در نتیجه توسعه زیر­کشت باقلا در منطقه می­باشد. این پژوهش در سال 1392 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. این آزمایش دارای 2 فاکتور 1) زهکشی سطحی با سطوح: بدون زهکشی، زهکشی سطحی با فواصل 5 متر و زهکشی سطحی با فواصل 10 متراز یکدیگر و 2) زهکشی عمقی با سطوح بدون زهکشی عمقی، زهکشی عمقی با فواصل 5/7 متر از یکدیگر زهکشی عمقی با فواصل 10 متر از یکدیگر و زهکشی عمقی با فواصل 15 متر از یکدیگربود. نتایج نشان داد که اثر زهکشی زیرزمینی بر صفات تعداد شاخه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف، وزن کل غلاف باقلا، وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، وزن غلاف باقلا در یک متر مربع، وزن تر و وزن ماده خشک در سطح آماری 1% معنی دار بود.همچنین اثر زهکشی سطحی بر صفات تعداد شاخه فرعی، وزن کل غلاف باقلا، وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، وزن غلاف باقلا در یک متر مربع در سطح آماری 1% و بر صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف و وزن تر در سطح اماری 5% معنی دار گردید. اثر متقابل زهکشی سطحی و زیر زمینی نیز بر صفات ارتفاع بوته و وزن کل غلاف باقلا در سطح آماری 1% و بر وزن باقلا با بوته در سطح آماری 5% معنی دار بود. تیمار زهکشی زیرزمینی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن کل غلاف باقلا، وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، وزن غلاف باقلا در یک متر مربع، وزن تر و وزن ماده خشک اثر معنی داری نشان داد که زهکشی زیرزمینی با فواصل زهکشی 5/7 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی زیرزمینی بدترین تیمار ارزیابی گردید. همچنین اثر تیمار زهکشی سطحی بر کلیه صفات نشان داد که زهکشی سطحی با فواصل 5 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی سطحی بدترین تیمار می باشد.همچنین اثر متقابل زهکشی سطحی و زیرزمینی نشان داد که در صفات ارتفاع بوته و وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، زهکشی زیرزمینی به فواصل 5/7 متر و زهکشی سطحی به فواصل 5 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی سطحی و زیرزمینی بدترین تیمار می باشد. همچنین اثر متقابل زهکشی سطحی و زیرزمینی بر صفت وزن کل غلاف باقلا در هر تیمار نشان داد که زهکشی زیرزمینی به فواصل 10 متر و زهکشی سطحی به فواصل 5 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی سطحی و زیرزمینی بدترین تیمار می باشد. زهکشی سطحی با فاصله  5 و 10 متر نسبت به شاهد موجب افزایش عملکرد دانه به میزان  5/31و8/23درصد می گردد. زهکشی زیر زمینی بافاصله  15، 10 و 5/7 متر نسبت به شاهد به ترتیب موجب افزایش  عملکرد دانه به میزان 8/54، 3/87 و 5/100درصد می گردد

  .   

  کلمات کلیدی: زهکشی سطحی، زهکشی زیر زمینی، باقلا ، کشت دوم

   

  1- مقدمه

  دانه حبوبات حاوی 32-17 درصد پروتئین بوده که این مقدار دو تا سه برابر بیشتر از پروتئین موجود در دانه غلات است. این مسئله در جوامعی که از لحاظ تأمین پروتئین ضروری جانوری در مضیقه هستند، اهمیت خود را نشان می­دهد. حبوبات به­دلیل قابلیت همزیستی با باکتری های تثبیت­کننده نیتروژن مولکولی در برقراری تعادل عناصر معدنی خاک در اکوسیستم­های زراعی و کاهش جمعیت علف­های هرز و بالا بردن حاصلخیزی کیفی خاک حائز اهمیت می­باشند(خسروی 1393). گیاه باقلا یکی از قدیمی­ترین گیاهان زراعی است که کشت آن به دلیل غنای پروتئینی، ایجاد تنوع در سیستم های زراعی و افزایش قیمت خوراک دام مورد توجه می­باشد. این گیاهان در مقایسه با دیگر گیاهان زراعی به ورودی نیتروژن کمتری نیاز داشته و نیتروژن ناشی از فعالیت ریشه آن ها با ریزوبیوم، در دسترس محصولات بعدی نیز قرار می‎گیرد. در ایران از دیر­باز تولید حبوبات پس از غلات، به­عنوان دومین منبع غذایی جامعه مورد توجه بوده است. سطح زیر کشت باقلا در ایران حدود 35000 هکتار است و استان گلستان با بیش از 35% سطح زیر کشت کشور با عملکرد 10308 کیلوگرم در هکتار غلاف سبز در شرایط آبی و 8385 کیلوگرم در هکتار در شرایط دیم، بزرگترین تولید کننده باقلا در ایران محسوب می­شود. باقلای رقم برکت در سال 1365 در گرگان معرفی گردید که با معرفی این رقم، عملکرد در واحد سطح باقلا، تا دو برابر افزایش یافت و کشاورزان منطقه استقبال قابل ملاحظه­ای از این رقم نمودند. این رقم با توجه به پرمحصولی، دانه درشتی، زودپزی و بازارپسندی رقم غالب منطقه محسوب می­گردد(صباغ پور 1383).

  در استان گیلان در حدود 238 هزار هکتار شالیزار وجود دارد. به­منظور حفظ کشاورزی پایدار، ارتقاء تولید، ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی کشاورزان، رعایت تناوب زراعی و در نتیجه حفظ محیط زیست برنامه­ریزی و مدیریت کشت دوم، مخصوصاً در اراضی شالیزاری شمال کشور دارای اولویت بالایی می‎باشد. یکی از مشکلات عدم توسعه سطح زیر کشت باقلا در اراضی شالیزاری استان گیلان سنگین بودن خاک و غرقابی شدن مزارع در اثر بارندگی­های سنگین به­ویژه در ابتدای رشد می­باشد. احداث زهکش­های زیر­زمینی و سطحی یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلوگیری از غرقابی شدن مزارع و در نتیجه توسعه زیر­کشت باقلا در منطقه می­باشد. با توجه به عدم کار تحقیقاتی در­خصوص تأثیر زهکش‏های سطحی و زیر زمینی بر عملکرد باقلا، این پروژه به­منظور تعیین بهترین زهکش­های زیر­زمینی و سطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه باقلا در اراضی شالیزاری استان طراحی و اجرا گردید.

   

   

   

   فرضیات تحقیق:

  1- زهکشی برعملکرد باقلا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری موثر است.

  2- نوع زهکش ( سطحی یا زیرزمینی ) و فاصله آنها بر روی عملکرد و اجرای عملکرد باقلا موثر است.

   

  هدف از این تحقیق:

   1- بررسی اثر زهکشی و نوع آن ( سطحی و زیر زمینی) بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا.

  2-تعیین مناسب ترین فاصله زهکشی سطحی و زیر زمینی برای کشت دوم باقلا در اراضی شالیزاری با بافت سنگین

   

  از آنجا که مطالعات بسیار محدودی در زمینه تاثیر زهکشی  و نوع  آن ( سطحی و زیر زمینی) فاصله و عمق زهکش ها بر روی عملکرد گیاهان انجام گرفته است. انجام این پژوهش می تواند روند جدیدی در زمینه بحث زهکشی بر روی گیاه ارزشمند باقلا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان ایجاد نماید. با توجه به اینکه چنین پژوهشی تا کنون انجام نگرفته به عنوان یک تحقیق جدید و نو آور در این زمینه محسوب می شود.

  1-1-اهداف و اثرات زهکشی کشاورزی

  بطور کلی هدف از زهکشی به عنوان بخشی از مدیریت آب کشاورزی، افزایش رشد محصولات و حفظ حاصلخیزی خاک می­باشد.  اهداف اصلی زهکشی کشاورزی عبارتند از (شکل (1-1)):

  دفع آب مازاد زیرزمینی و سطحی

  دفع نمک­های محلول به همراه آب (اضافی) از پروفیل خاک

  حفظ سطح آب زیرزمینی در تراز مناسب

   

   

  Abstract

  In Guilan province, there are rice fields measuring approximately 238,000 acres. In order to maintain sustainable agriculture, production improvement, job creation, increase of financial power of famers, compliance with crop rotation and consequently the environmental protection, issues such as planning and management of the second crop, especially in rice fields of the north of Iran have high priority. One of the problems of the lack of development in bean under cultivation in Guilan rice fields is the heavy soil and waterlogging farms, due to heavy rainfalls, especially at the beginning the growth. Construction of underground and surface drainage systems is one of the effective strategies in preventing from waterlogging of farms and consequently, the development of bean under cultivation in the area. This research was conducted in the factorial form in terms of a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in 2013 in the research field of the rice research institute of Iran located in Rasht. This experiment has two factors: 1) surface drainage with levels lacking drainage, surface drainage with 5-meter distances, and surface drainage with 10-meter distances, and 2) deep drainage with levels lacking deep drainage, deep drainage with 7.5-meter distances, deep drainage with 10-meter distances and deep drainage with 15-meter distances. Results showed that the effect of underground drainage on the seed weight, harvest index and yield of green pods, biological yield, grain per plant, number of pods per plant and plant height was significant at the 1% statistical level. The effect of surface drainage on harvest index, yield of green pods, biological yield, grain per plant, number of pods per plant, plant height, pod length and number of branches is significant at the 1% statistical level. The interaction of surface and underground drainage on harvest index and plant height by 1% statistical is level 5% significance. Underground drainage treatments on seed weight, seed yield, green pod yield, biological yield, grain per plant, seeds per pod, number of pods per plant, plant height, pod length showed that the underground drainage drain intervals 7.5 meters underground, the worst treatment is the best treatment without drainage. The effect of surface drains on seed weight, seed yield, green pod yield, biological yield, grain per plant, seeds per pod, number of pods per plant, plant height, pod length and number of branches that drain the treated surface distance of 5 meters and a surface drainage is the worst treatment. Interaction between groundwater and surface drainage also showed that the grain yield, green pod yield, biological yield, grain per plant, seeds per pod, number of pods per plant, plant height, pod length and number of branches underground drainage between 7.5 m and 5 m intervals to the surface drainage of groundwater and surface water treatment and no treatment is the worst. The interaction between groundwater and surface drainage on seed weight showed that subsurface drainage and surface drainage, spaced at 10 m intervals 7.5 m best treatment and no treatment is the worst surface and underground drainage. Interaction between groundwater and surface drainage of surface and underground drainage highest harvest index showed no HI Underground drainage and surface drainage, spaced 5 m intervals 7.5 m the lowest harvest index. Surface drainage within 5 and 10 m compared to control increases yield by 31.5 and 23.8 percent. Underground drainage interval of 15, 10 and 7.5 m, respectively, compared to control increases yield by 54.8, 87.3 and 100.5 percent.

   

  Keywords: Surface drainage, Drainage, Groundwater, Faba bean, Second crop

 • فهرست:

  1- مقدمه. 3

  1-1-اهداف و اثرات زهکشی کشاورزی. 4

  1-2-نیاز به زهکشی. 6

  1-3-انواع روشهای زهکشی. 7

  1-3-1-زهکشی بوسیله چاه 8

  1-3-2-زهکشی به روش مول. 8

  1-3-3-شبکه زهکشی روباز 9

  1-3-4- شبکه زهکشی لولهای. 9

  1-4-زهکشی در اراضی شالیزاری. 11

  1-5 نیاز زهکشی اراضی شالیزاری. 12

  1-5-1- زهکشی شالیزار در اواسط فصل رشد برنج. 12

  1-5-2- زهکشی در زمان برداشت.. 13

  1-5-3-  زهکشی اراضی شالیزاری و توسعه کشت دوم. 13

  2- مرور منابع. 15

  2-1 مرور منابع  در مورد زهکشی زیرزمینی. 15

  2-1-1-تاریخچه زهکشی. 15

  2-1-2-وضعیت زهکشی در جهان. 16

  2-1-3-وضعیت زهکشی در ایران. 19

  2-2- مروری بر مطالعات گذشته: 21

  3- مواد و روش ها 32

  3-1 جایگذاری لوله های زهکش زیرزمینی در زمین.. 32

  3-2- چاهکهای مشاهدهای. 33

  3-3 عملیات کاشت.. 33

  3-4 اندازه گیری صفات: 36

  4- تجزیه و تحلیل داده ها 40

  4-1 اثر زهکشی بر وزن صد دانه. 42

  4-2 اثر زهکشی بر شاخص برداشت.. 42

  4-3 اثر زهکشی بر عملکرد دانه. 43

  4-4 اثر زهکشی بر عملکرد غلاف سبز 44

  4-5 اثر زهکشی بر عملکرد بیولوژیک: 46

  4-6   اثر زهکشی بر تعداد دانه در بوته. 47

  4-7 اثر زهکشی بر تعداد دانه در غلاف: 49

  4-8 اثر زهکشی بر تعداد غلاف در هر بوته. 50

  4-9 اثر زهکشی بر ارتفاع بوته. 52

  4-10 اثر زهکشی بر طول غلاف.. 52

  4-11 اثر زهکشی بر تعداد شاخه فرعی. 54

  4-12 اثر زهکشی بر رطوبت خاک سطحی. 55

  نتیجه گیری: 58

  پیشنهادات: 60

  فهرست منابع. 62

   

  منبع:

   

  فهرست منابع

  ابراهیمیان، ح. 1386. ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوسته برنج (مطالعه موردی : بهشهر)‌. پایان­نامه کارشناسی ارشد. 135 صفحه.

  اخوند علی،ع.م. مجید، ب. رسولی، س. (1381).  ارزیابی مزرعه ای روابط زهکشی در شرایط غیر همروان در منطقه شمال شرق اهواز. مجله علمی کشاورزی، 25(2):73-91.

  آذری، ا. ۱۳۷۹ ، تاثیر ضریب زهکش­های جمع­کننده جاذب بر ضریب زهکشی در شبکه زهکشی دشت مغان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  اکرم، م. ۱۳۸۱ . روند تحولات زهکشی. مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ۲۳ صفحه.

  اکرم، م. ۱۳۸۱ . مسایل و مشکلات اجرای شبکه­های زهکشی زیرزمینی در ایران. مجموعه مقالات نگرشی بر مسائل و مشکلات مطالعات و اجرای زهکشی زیرزمینی در ایران. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ، نشریه شماره ۲۳ ،٥٩ صفحه.

  بای بوردی، م. ۱۳۸۴ ، اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک. انتشارات دانشگاه تهران، ۶۴۱ صفحه.

  پارسا، م. و باقری، ع.ا. ( 1387).  حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  پارسی نژاد، م.، لیاقت، ع.، نظری، ب. و علیزاده، ح. (1386) نگرشی بر ملاحضات تعیین عمق نصب زهکشهای زیرزمینی.مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 12 ص.

  پذیرا، ا. ۱387. زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، نشریه شماره 130 ،182صفحه.

  پذیرا، ا. 1387. زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست. 51 صفحه.

  حقایقی مقدم، ا و اخوان، ک. ١٣٨٣ . ارزیابی عملکرد زهکش­های زیرزمینی احداث شده در منطقه مغان. مجموعه مقالات سومین کنگره فنی زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ١٦ صفحه.

  خسروی، ه، 1393. کاربرد کودهای زیستی حاوی ریزجانداران تثبیت کننده نیتروژن در کشاورزی، نشریه مدیریت اراضی، جلد2، شماره 2.

  زهکشی زیرزمینی؛ برنامه­ریزی، اجرا و بهره­برداری. ۱۳8۶ . کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، نشریه شماره 120، 254 صفحه.

   صباغ پور، ح. 1383، تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای رقم باقلای برکت جهت کشت دو محصول پنبه و باقلا.مجله علوم زراعی ایران.

  فرزام صفت، آ، م.پارسی نژاد، م. ر. یزدانی، ج. شریعت احمدی، ح. نوری، ف. موسوی و ف. اجلالی. 1389. اثر شدت زهکشی در دورهای مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برنج (مطالعه موردی: استان گیلان) . مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 41 : 119-111.

  قنبری بیرگانی، د.، ر. سخاوت.، س. ا.،سروش و پ.(1382).بررسی اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روی جمعیت علفهای هرز و عملکرد باقلا. مجله علوم زراعی ایران، 5، (4): صفحات 315 تا 327.

  کابوسی، ک. ١٣٨٤ .بررسی پوسته برنج به منظور پوشش زهکشی لوله­ای زیرزمینی. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران.

  کریمی، و. یوسفیان،ح ، م. سلمانی (1386):" ارزیابی سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج در اراضی شالیزاری"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران. ص 247 تا 251.

  کریمی، و. یوسفیان،ح ، م. سلمانی (1388): "بررسی شبکه زهکشی زیرزمینی لوله­ای شالیزاری"، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.

  کافی.م.اسکندر زند،ب.ک. شریفی،ح.ر.و.گلدانی،م.(1379).فیزیولوژی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  کوچکی، ع. و بنایان اول، م. (1386). زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  گلابی، م. لک ، ش. (1384). بررسی تأثیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در شرایط آب و هوایی اهواز پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد مقالات اوّلین همایش ملّی حبوبات.

  گنجعلی فهایرو پالتا، ع. ترنر، ن.(1387) تاثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام های هوایی ژنوتیپ های نخود. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 65: (7)102تا105.

  مجنون حسینی، ن. 1387 . زراعت و تولید حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران. 283 صفحه.

  منصوری سرنجیانه، ف. ١٣٨٤ .بررسی پارامترهای طراحی سیستم­های زهکشی زیرزمینی در پروژه آبیاری و زهکشی طرح توسعه نیشکر. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران.

  میرزایی . غ. 1381. تعیین فاصله زهکش­های زیرزمینی در ترکیب چندکشتی در اراضی شالیزاری مازندران. خلاصه مقالات اولین همایش علمی – کاربردی تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی  اراضی شالیزاری. دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر.ص6 و18.

  میرزایی، غ، ر. ا، پذیرا. 1377. مطالعات خاکشناسی تکمیلی در اراضی منطقه پاشکلا- حاجیکلا مازندران برای محاسبه و تعیین فاصله زهکش‌های زیرزمینی در ترکیب چند­کشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 149 صفحه.

  یزدانی، م ،ر. م، قدسی. س،ف، موسوی. 1386. مقایسه نوع و فاصله زه کش های سطحی در کشت کلزا پس از برداشت برنج در رشت. مجله علوم و فنون کشاورزی. (1). 1تا 3.

  Alvino A, Zerbi G, Fruscinate L, Monti LM (1984) Behaviour of field bean lines with a water table maintained at different levels. In: Hebblethwaite PD, Dawkins TCK, Heath MC, Lockwod G (eds) Vicia faba: agronomy, physiology and breeding Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publishers, The Hague, pp 95–102

  Ashraf, M. (2003). Relationships between leaf gas exchange characteristics and growth of differently

  adapted populations of Blu panicgrass (Panicum antidotale Retz). under salinity or waterlogging .Plants Science 165: 69-75.

  Bakker, D. M., G. J. Hamilton, D. Houlbrooke and C. Spann. 2001. Raised bed farming of waterlogged duplex soils in western Australia. Proc. 10th Australian Agronomy Conference, Australian Society of Agronomy, Hobart, Jan.2001.

  Bluett, C. A. and B. D. Wightman. 1999. Growing canola on raised beds in south-west Victoria. Proc. 10th International Rapeseed Congress, Canberra, Australia

  Cannell, R. Q., R. K. Belford, K. Gales, C. W. Dennis, AND R. D. Prew. 1980. Effects of waterlogging at different stages of development on the growth of winter wheat. Journal of the Science of Food and Agriculture 31: 117-132.

  Cowie, A. 1993. An examination of factors which affect water logging tolerance of chickpea (Cicerarietinum L.). Ph.D. Thesis, University of New England, Armidale, NSW 2351, Australia.

  Dat JF, Capelli N, Folzer H, Bourgeade P, Badot P-M (2004) Sensing and signaling during plant flooding. Plant Physiol Biochem 42:273–282

  Davies, C.L., Turner, D.W., and Dracup, M. 2000. Yellow lupin (Lupinus Luteus) tolerates waterlogging better than narrow - leafed lupin (L.angustifolius). I. Shoot and root growth in a controlled environment. Aus. J. Agric. Res. 55: 701 – 709.

  Drew M. (1997). Oxygen Deficiency and Root Metabolism : Injury and Acclimation under Hypoxia and Anoxia. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 48: 223-250

  Filek W, Kościelniak J (1993) Fizjologiczne reakcje bobiku (Vicia faba L. minor) na warunki wegetacji zależne od terminu siewu. Acta Agraria et Silvestria XXXI:51–62 (in Polish with English summary)

  22) Fausey, N.R., E.J. Doering and M.L. Palmer, 1987. Purposes and benefits of drainage. In: Farm drainage in the United States: history, status and prospects. (G.A. Pavelis, ed.), ERS, USDA, Publ. No.1455. Washington, D.C.: ERS, USDA. P. 4851.

  Getachew Agegnehu and Amare Ghizaw(1999).Effects of Drainage and genotype on yield and some yield components of fata bean on a highland vertisol in Ethiopia. Ethiopian Society of Soil Science

  Ghobadi,. M.E., Nadian, H., Bakhshandeh, A., Fathi, Gh., Gharineh, M.H. and

  Ghobadi, M. 2006. Study of root growth, biological yield and grain yield of wheat genotypes under waterlogging stress during different growth stages. Seed& Plant Improv. J. 22: 4. 513-52

  Huang B., and Wilkinson R.E. (2000). Plant –Environment intractions 263-280.

  Jackson, M. B. 1983. Plant and crop responses to waterlogging. Aspects of Applied Biology 4: 99-116.

  Liao, C.T. and Lin C.H. ,2001. Physiological adaptation of crop plant to flooding stress. Proc Natl. Sci. Counc. ROC. (B) 25:148-157.

  Linkemer G, Board JE, Musgrave ME 1998 Waterlogging effects on growth and yield components of late-planted soybean. Crop Sci. 38: 1576–1584.

  Lynch, J. M., F. B. Ellis, S. H. T. Harper, AND C. D.G. 1981. The effect of straw on the establishment and growth of winter cereals. Agriculture and the Environment 5: 321-328

  Mielke MS, de Almeida A-AF, Gomes FP, Aguilar MAG, Mangabeira PAO (2003) Leaf gas exchange, chlorophyll fluorescence and growth responses of Genipa americana seedlings to soil flooding. Envinron Exp Bot 50:221–231

  Musgrave, M. E., Alston, G., Hopkins, J.R. and Christine, J. D., 1991. Oxygen insensitivity of photosynthesis by waterlogged Apios Americana. 31(1): 117-124.

  Peries, R., T. Johnson, C. Bluett and B. Wightman. 2001. Raised-bed cropping leading the way in high rainfall southern Australia. Proc. 10th Australian Agronomy Conference, Australian Society of Agronomy, Hobart, Jan.2001.  

  Probert ME, Keating BA (2000) What soil constraint should be included in crop and forest models? Agric Ecosyst Environ 82:273–281

  Samad, A., Meisner, C.A., Saifuzzaman, M. and Ginkel, M.V. ,2001. Waterlogging tolerance. In [Reynolds, M.P. J.I. Ortiz-Monasterio, and A. Mc nab, Application of physiology in wheat breeding. CIMMYT- Mexico]. P.P.136-144.

  Setter, T.L. and Waters, I. ,2003. Review of prospects for germplasm improvement for waterlogging tolerance in wheat, barley and oats. plant and soil. 253: 1-34.

  Visser EJW, Voesenek LACJ, Vartapetian BB, Jackson MB (2003).Flooding and plant growth. Ann. Bot., 91: 107-109.

  Waldhoff D, Furch B, Junk WJ (2002) Fluorescence parameters, chlorophyll concentration and anatomical features as indicators for flood adaptation of an abundant tree species in Central Amazonia: Symmeria paniculata. Environ Exp Bot 48:225–235


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: زراعت چکیده زهکشی زیر زمینی اراضی شالیزاری با هدف خشک کردن زمین در زمان برداشت (بالابردن تحمل­پذیری خاک)، زهکشی میان­فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت کشت پاییزه و زمستانه) احداث می­گردد. به منظور بررسی اثر انواع زهکشی (سطحی و عمقی) و فواصل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc) چکیده: به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادام زمینی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار با 4 سطح کود گوگرد ازمنبع کود گوگرد گرانوله) شامل 0 ،40 ، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) و کود آهن از منبع کلات آهن ) به صورت محلول پاشی شامل 0، 2، 4 و 6 در هزار) در شهرستان آستانه اشرفیه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاکتوراول، آرایش کاشت در 2 سطح (آرایش کاشت مربع و آرایش کاشت مستطیل) و فاکتور دوم تراکم بوته، در4سطح ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست چکیده در این تحقیق تاثیر واکنش‌ های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی چکیده آب به عنوان یکی ازمهمترین منابع پایه در فرایند توسعه در هر جامعه بشری شناخته میشود. بحران آب از چالشهای مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین اثرات حاصل از تفاوت نظامهای آبیاری برروی عملکرد و بهره وری اراضی شالیزاری استان گیلان صورت گرفت. این تحقیق از نظر ...

پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی امروزه، با توجه به پیشرفت صنعت تونل سازی، نیاز به آنالیز و طراحی سازه­ های زیر زمینی در محیط­ های سنگی بیشتر از گذشته احساس می­گردد. اگرچه نرم افزار­های عددی و کاربردی زیادی در این زمینه موجود هستند اما هیچ یک در تمام زمینه­ها کامل و بی نقص نمی­باشد و هر یک در محیط و شرایطی خاص بهترین کاربرد را دارا می­باشند. در نتیجه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح 0 و50،100، 150 کیلوگرم در هکتار و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح 0و50و100و150کیلو گرم در هکتار، در سال زراعی91-92 در منطقه دامغان ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي عمران/ مهندسي آب سرماي 1392 1-1- مقدمه در اين فصل مروري بر مفهوم تغيير اقليم و علل ايجاد آن و تاثير اين پديده بر منابع طبيعي و من

ثبت سفارش