پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک

word 4 MB 32528 64
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد»    M. Sc»

  چکیده

  نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق 6 نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب شد. نمونه ها پس از اینکه تحت فرآیند پخت و انجماد قرار گرفتند. میزان نیترات و نیتریت با استفاده از روش دی آزو، میزان اسید آسکوربیک با استفاده از روش D. pinot مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تجزیه، تحلیل نتایج با استفاده از تجزیه تحلیل سه طرفه و آزمون دانکن و نرم افزار SPSS انجام شد. اختلاف میانگین میزان نیترات و نیتریت در اکثر نمونه ها معنی دار نبوده است (P>0/05). اختلاف میانگین میزان اسید آسکوربیک با نیتریت بطور معکوس معنی دار بوده است (P<0/01). میانگین میزان نیترات و نیتریت در نمونه های بخارپز بیشتر از خام بوده است. میانگین میزان اسید آسکوربیک برای نمونه های خام بیشتر از بخارپز بوده است. طی زمان نگهداری میزان نیترات و نیتریت افزایش و میزان اسید آسکوربیک کاهش یافته است. استفاده از فرآیند انجماد در کوتاه مدت جهت نگهداری نمونه های خام و جهت جلوگیری از تولید نیترات و نیتریت و جلوگیری از بین رفتن میزان اسید آسکوربیک در نمونه های خام مناسب است. 

   

  کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ انجماد؛ پختن؛ نیترات؛ نیتریت

   

  مقدمه

  همگام با افزایش جمعیت میزان تقاضای مواد غذایی افزایش پیدا کرده و این امر سبب استفاده بی رویه کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، 2005). مقادیر بیش از اندازه کودهای نیتروژنه که برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. اگرچه تا حد زیادی مانع کاهش تولید خسارت های اقتصادی متعاقب آن می شود. اما از طرف دیگر از آنجا که گیاه قادر به جذب بیش از نیاز خود نیست در اکثر مواقع نیتروژن مازاد خاک به صورت نیترات ذخیره می شود (نوسنگو1، 2003). این پدیده موجب بر هم خوردن تعادل بین مواد در خاک و به دنبال آن افزایش سطح نیترات در منابع آب زیر زمینی می شود (ناس2، 2005).

   

  سبزیجات از مهم ترین منابع جذب نیترات محسوب می شوند. منابع مهم نیترات 75 تا 87 درصد و نیتریت 16 تا 43 درصد در سبزیجات است (اسپونار و تراکیک3، 1995؛ امر و حدیدی4، 2001).

   

  نیترات ترکیبی با حداقل سمیت است. هر چند نیترات آزاد پس از بلع به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. تقریبا 20 تا 28 درصد آن پس از جذب توسط بزاق به درون دهان ترشح می شود (تاننبوم و همکاران5، 1976؛ اسپیگل هالدر و همکاران6، 1976؛ کورت بویر و همکاران7، 1995). بخشی از نیترات ترشح شده به درون حفره دهانی توسط باکتری های احیاکننده نیترات به نیتریت تبدیل می شود (اسپیگل هالدر و همکاران، 1976؛ استفانی و شولر8، 1980؛ کورت بویر و همکاران، 1995).[1]

  3

  نیترات تجمع یافته در سبزیجات طی یک سری واکنش های شیمیایی در دستگاه گوارش انسان به

   نیتریت و نیتروز اسید تبدیل شده و در ترکیب با آمین نوع اول و نوع دوم موجبات تشکیل نیتروز آمین که مسبب ایجاد انواع سرطانها (معده، مثانه، دهان، روده)، بیماری مت هموگلوبینا1 در کودکان و ناقص الخلقه زایی است می باشد (توروپ کریسنسن2، 2001؛ وارزینیاک و سزپانسکا3، 2008؛ هورد و همکاران4، 2009).

   

  اکثر مواد غذایی حاوی مقادیر ناچیز نیترات هستند. برخی سبزیجات مثل: اسفناج، کاهو، کرفس و چغندر حاوی غلظت های بالای نیترات (mg/kg1000) و سیب زمینی، کلم و سبزیجات سبز میزان کمتری دارا بودند (mg/kg100-1000) و گوجه فرنگی کمترین غلظت نیترات را داشت (کمتر از mg/kg100) (MAFF، 1992).

   

  محتوای نیترات و نیتریت در مواد گیاهی خام، به صورت کامل و مستقیم جذب نمی شوند. جابه جایی اولیه (شست و شو، پوست کندن) و روشهای پختن ممکن است در سطوح نهایی این ترکیبات تاثیر گذارند (نیدزیلسکی و موکروسینسکا5، 1992؛ زارنیکا و همکاران6، 1993؛ میچالیک و باکوسکی7، 1997؛ هارت – مندیکوا8، 1997؛ امال9، 2000؛ کمیسک و همکاران10، 2004).

   

  4

  شایان ذکر است که جذب نیترات در سبزیجات مختلف، متفاوت می باشد. میزان جذب نیترات توسط گیاه به عوامل گوناگونی از جمله مصرف کودهای ازته به مقدار و دفعات متعدد جهت حاصلخیزی خاک، شرایط رشد، شرایط آب و هوایی، فصل، دما، شدت نور، نحوه کشت (سنتی و گلخانه ای)، زمان[2]

  برداشت، تنش رطوبتی، گونه گیاهی، شرایط نگه داری محصول و pH خاک، سن گیاه، انبارداری پس از برداشت محصول متفاوت می باشد (هانتر و همکاران1، 1982؛ دیک و همکاران2، 1996؛ رحمانی، 2006؛ پاولو و اهالیوتیس3، 2007؛ بروجرد نیا و همکاران، 2007).

   

  استانداردهای مختلفی در رابطه با حداکثر مجاز نیترات و نیتریت در سبزیجات وجود دارد. در ایران حد مجاز ارائه نشده اما بطور میانگین حداکثر میزان نیتراتی که روزانه وارد بدن می شود بایستی کمتر از mg/kg65/3 وزن بدن باشد ( کمیسیون جوامع اروپایی4، 1999).

   

  با توجه به اثرات مضر نیترات و نیتریت بر سلامت انسان حد مجاز روزانه برای این دو ماده تعیین شد. بر این اساس نیترات بین صفر تا 37 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای نیتریت بین صفر تا 06/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تعیین شد (کمیته علمی اتحادیه اروپا5، 1995).

   

  ویتامین ها بطور کلی  گروهی وابسته به ترکیبات آلی و غیر پروتئینی هستند که برای عملکرد صحیح و سلامت بدن مورد نیاز هستند (فنل6، 2004). هم چنین به عنوان ترکیبات اصلی و مغذی که به میزان خیلی کمی وجود دارند نیز شناخته شده اند. ویتامین های مختلف عملکرد شیمیایی مختلفی دارند. برخی مانند A، D، E  و K محلول در چربی هستند در حالیکه B  و C محلول در آب هستند (مجله داروسازی و پزشکی نیجریه7، 2012).

   

  5

   

  اهداف پژوهش

  - بررسی تاثیر انجماد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در سبزیجات خام.

  - بررسی تاثیر انجماد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در سبزیجات بخارپز.

  - بررسی زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک.

   

  فرضیه پژوهش

  - انجماد سبزیجات خام سبب کاهش نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک می شود.

  - انجماد سبزیجات بخارپز سبب کاهش نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک می شود.

  - با افزایش زمان ماندگاری میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک افزایش

  نیترات

  نیترات یک ترکیب مهم در محیط شیمیایی بشر است. منبع مهم آن برای انسان غذا و آب آشامیدنی می باشد. ممکن است نیترات ها به طور طبیعی در غذا وجود داشته باشند یا به عنوان افزودنی جهت اهداف تکنولوژیکی مختلفی بکار برده شوند (شارات و همکاران1، 1994). نیترات سمی نیست اما به آسانی توسط باکتری های موجود در دستگاه گوارش به نیتریت که بسیار سمی تر است تبدیل می شود. نیترات به راحتی از دستگاه گوارش به خون عبور می کند. جایی که با هموگلوبین در گلبولهای قرمز خون ترکیب شده و به فرم مت در می آید که توانایی حمل و  نقل اکسیژن را ندارد (هامیلتون2، 1976؛ سن و دونالدسون3، 1978؛ سن و همکاران4، 1979).

   

  Nitrate, nitrite and ascorbic acid (vitamin C) are present in a wide range of foods. Vegetables are known as the major source of nitrate and nitrite intake in the human diet. The purpose of this study was to determine the effects of freezing and cooking on the levels of nitrate, nitrite and ascorbic acid is the most widely consumed vegetables.

  In this study, six samples were randomly selected herbs from the metropolis, and the samples were frozen after the cooking process. The amount of nitrate and nitrite using diazo, and the ascorbic acid method were measured D. pinot et al. Analysis of results using SPSS, a statistical test DANKEN was performed. The mean levels of nitrate and nitrite in most cases not significant differences (p>0/05). Conversely, the mean difference was significant amount of ascorbic acid with nitrite (p<0/01). The average amount of nitrate and nitrite in the samples was steamed rather than raw. And the average amount of ascorbic acid to the crude samples was greater than steamed. During the storage period increased levels of nitrate and nitrite and ascorbic acid content decreased. Using the freezing process in the short term to maintain the direction of crude samples from the production of nitrate and nitrite and ascorbic acid to prevent the loss of suitable raw samples.

   

  Keywords: Ascorbic acid؛ Freezing؛ Cooking؛ Nitrate؛ Nitrite.

 • فهرست:

  فهرست مطالب .............................................................................................................................................. ه

  فهرست جداول ........................................................................................................................................... ح

  فهرست شکل ها و نمودارها ....................................................................................................................... ط

  چکیده .......................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات .............................................................................................................................. 2

  مقدمه ........................................................................................................................................................... 3

  اهداف پژوهش ............................................................................................................................................. 6

  فرضیه پژوهش ............................................................................................................................................. 6

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ................................................................................................... 7

  2-1- نیترات ................................................................................................................................................ 8

  2-2- نیتریت ............................................................................................................................................... 9

  2-3- مسیرهای ورود نیترات به بدن ......................................................................................................... 10

  2-3-1- سبزیجات ................................................................................................................................................................ 10

  2-4- عوامل موثر در تجمع نیترات ........................................................................................................... 11

  2-4-1- عوامل محیطی – اقلیمی .......................................................................................................................................... 12

  2-4-2- مواد غذایی خاک ..................................................................................................................................................... 12

  2-5- توزیع نیترات در گیاه ....................................................................................................................... 13

  2-6- مضرات نیترات ................................................................................................................................ 14

  2-7- اثرات سودمند نیترات ...................................................................................................................... 15

  2-8- اسید آسکوربیک .............................................................................................................................. 15

  ه

  2-9- سبزیهای مورد استفاده در پژوهش حاضر ........................................................................................ 19

  2-9-1- هویج ....................................................................................................................................................................... 19

  2-9-1-1- اهمیت مصرف .....................................................................................................................................................19

  2-9-2- گوجه فرنگی ........................................................................................................................................................... 20

  2-9-2-1- اهمیت مصرف .................................................................................................................................................... 20

  2-9-3- اسفناج ..................................................................................................................................................................... 21

  2-9-3-1- اهمیت مصرف .....................................................................................................................................................21

  2-9-4- کرفس ...................................................................................................................................................................... 22

  2-9-4-1- اهمیت مصرف .................................................................................................................................................... 22

  2-9-5- بادنجان .................................................................................................................................................................... 23

  2-9-5-1- اهمیت مصرف .................................................................................................................................................... 23

  2-9-6- کدوسبز ................................................................................................................................................................... 24

  2-10- وضعیت سبزیجات در کل کشور ................................................................................................... 25

  2-10-1- سطح برداشت ....................................................................................................................................................... 25

  2-10-2- میزان تولید ............................................................................................................................................................ 25

  2-11- مروی بر پژوهش های پیشین ........................................................................................................ 28

  فصل سوم: مواد و روش ها ............................................................................................................ 31

  3-1- مواد شیمیایی ................................................................................................................................... 32

  3-2-  تجهیزات مورد استفاده ................................................................................................................... 33

  3-3- تهیه نمونه ها ................................................................................................................................... 33

  3-3-1- آماده سازی نمونه ها ............................................................................................................................................... 34

  3-4- اندازه گیری ماده خشک .................................................................................................................. 34

  3-5- اندازه گیری نیترات .......................................................................................................................... 34

  3-6- اندازه گیری نیتریت ......................................................................................................................... 35

  و

  3-7- اندازه گیری اسید آسکوربیک .......................................................................................................... 36

  3-8- تجزیه و تحلیل آماری ..................................................................................................................... 36

  فصل چهارم: نتایج و بحث ............................................................................................................. 37

  4-1- نیترات ............................................................................................................................................  38

  4-1-1- اثر گیاه ........................................................................................................................................... 38

  4-1-2- اثر فرآیند ......................................................................................................................................... 39

  4-1-3- اثر زمان نگهداری .............................................................................................................................. 41

  4-2- نیتریت ............................................................................................................................................. 42

  4-2-1- اثر گیاه .................................................................................................................................................................... 42

  4-2-2- اثر فرآیند ................................................................................................................................................................. 43

  4-2-3- اثر زمان نگهداری .................................................................................................................................................... 45

  4-3- اسید آسکوربیک .............................................................................................................................. 47

  4-3-1- اثر گیاه ..................................................................................................................................................................... 47

  4-3-2- اثر فرآیند ................................................................................................................................................................. 48

  4-3-3- اثر زمان ................................................................................................................................................................... 50

  4-4- بررسی رابطه بین میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک ............................................................ 52

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات .............................................................................................. 53

  5-1- نتیجه گیری ...................................................................................................................................... 54

  5-2- پیشنهادات ........................................................................................................................................ 54

  منابع و مراجع ............................................................................................................................................ 55

  پیوست ها .................................................................................................................................................. 66

  English Abstract ……………………………………………………………………………...70

   

   

  منبع:

   

  الماسی ع، صادقی ا، هاشمیان ا، محمدی م، بهلولی س، مسکینی ح، محمدی ر. بررسی تاثیر فرآیند پخت و انجماد بر میزان نیترات و نیتریت سبزیجات پرمصرف. مجله علوم و تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم. شماره 3. صفحات: 209 -215.

  کرامت، ج. 1387. مبانی شیمی مواد غذایی. چاپ اول. اصفهان. مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان. 438 ص.

   

  مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی. 1392. آمارنامه کشاورزی جلد اول محصولات زراعی سال زراعی 1389 -90، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. 74 ص.

   

  ملکوتی، م. 1375. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران.

  نظری، م.1371. خواص سبزیهای خوراکی. شماره 128. انتشارات پیام آزادی.220 ص.

  فهرست منابع انگلیسی

   

  Abo Bakr, T.M., El-Iraqui, S.M., Huissen, M.H. 1986. Nitrate and nitrite contents of some fresh and processed Egyptian vegetables. Food Chemistry 19, 265–269.

  Amal, A.G.2000. Changes in nitrate and nitrite contents of same vegetables during processing. Annals of Agricultural Science 45(2):531 – 539.

  Amr, A., Hadidi, N. 2001. Effect of cultivar and harvest date on nitrate (NO3) and nitrite (N02) content of selected vegetables  grown under open field and greenhouse  conditions in Jordan. Journal of Food Composition and Analysis, 14 :59 – 67.

  Anjana, Umar S, Igbal M, Abrol YP. 2006. Are nitrate concentrations  in  leafy  vegetables and  Agriculture. NewDelhi, India, pp: 81 – 84.

  Arshi, Y. 2000. Genetic improvement of vegetable crops. Mashhad Jahad Daneshgahi, 725p. (In Farsi).

  Archer DL. 2002. Evidence that ingested nitrate and nitrite are benefical to health. Journal of  Food protection, 65: 872 – 875.

  Ardakani S, Shayesteh K, Afiooni M, Mahboobi NA. 2005. Nitrate concentration in some of vegetable products Esfahan. Environ Sci; 37: 69-76.[Persian].

  56

   

  Arrigoni, O., De Tullio, M.C. 2000. The role of ascorbic acid in cell metabolism: between gene-directed functions and unpredictable chemical reactions. Journal of Plant Physiology 157, 481–488.

  Avinesh Chetty A, Surendra Prasad S. 2009. Flow injection analysis of nitrate-N determination in root vegetables: Study of the effects of cooking. Food Chem, 116: 561–6.

  Badawi AF, Gehen H, Mohamed EH, Mostafa HM. 1998. Salivary nitrate, nitrite and nitrate reductase activity in relation to risk of oral cancer in Egypt Disease makers, 14 : 91 – 97.

  Balkaya, A., Yanmaz, R. & Apaydin, A. 2005. Morphological characterisation of white   head cabbage (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) genotypes in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 33, 333–341.

  Bender, D.A. 2003. Vitamin C (ascorbic acid). In: Bender, D.A. (Ed.), Nutritional Biochemistry of the Vitamins. 2nd ed. Cambridge University Press,Cambridge,UK ,pp.375-384.

  Benjamin N. 2000. Nitrates in the humandief – good or bad? Annales de Zootechnie. 49: 207 – 216.

  Bunea, A., Andjelkovic, M., Socaciu, C., Bobis, O., Neacsu, M. Verhé, R. & Camp, J. V. 2008. Total and individual carotenoids and phenolic acids content in fresh, refrigerated and processed spinach (Spinacia oleracea L). Food Chemistry, 108 (2), 649-656.

  Borojerdnia M, Ansari Alemzade N, Sedighie Dehkordi F. 2007. Effect of cultivars, harvesting time and level of nitrogen fertilizer on nitrate and nitritecontent, yield in Romaine lettuce. Asian J. Plant Sci, 550:3-6.

  Byers, T., Perry, G. 1992. Dietary carotenes, vitamin C, and vitamin E as protective antioxidants in human cancers. Annual Review of Nutrition 12,139 – 159.

  Cardenas – Navarro R , Adamowiczs , Robin P .1999. Nitrate accumulation in plants a role for water. Journal of Experimental Botany, 50: 613 – 624.

  Chadjaa H, Vezina LP, Dorais M, Gosselin A. 2001. Effect of lighting on the growth, quality and primary nitrogen assimilation of greenhouse lettuce ( Lactuca satival ). Acta Horticulturae, 559: 325 – 331.

  57

  Choudhary, B. 1976b. Evolution of Crop Plants, Ed. N. W. Simmonds, Longman Inc., London and New York, pp. 278-9.

  Corre, W.J. and T. Breimer. 1979. Nitrate and nitrite in vegetables. PUDOC Literature Survey no. 39.

  Czarniecka, E., Kowalska, K., Zalewski, S. 1993. Effect of cooking on vitamin C,nitrate, nitrite content and sensory quality in Brussels .Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 43(2):89 – 97.

  Davies, M.B., Austin, J., Partridge, D.A. 1991. Vitamin C: Its Chemistry and Biochemistry. Royal Society of Chemistry , Cambridge,UK.

  Daneshvar, M.H. 2000. Vegetable growing. Shahid Chamran University Press, 461 p. (In Farsi).

  DeMan, J.M.1976. Principles of Food Chemistry. The  AVI Publishing Co, Inc. Westport, Connecticut. USA.

  Dennis, M. J. & Wilson, L. A. 2003. Nitrates and nitrites. Encyclopedia of food sciences and nutrition (2nd ed., pp. 4136–4141). UK: Elsevier B.V.

  Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Lagos, Nigeria.2012. Wudpecker Journal of Pharmacy and Pharmocology Vol. 1(1), pp. 001 – 004.

  Dich J, Jarvinen R, Knekt P, Penttila PL.1996. Dietary intakes of nitrate, nitrite and NDMA in the Finnish Mobile Clinic Health Examination Survey. Food Add Contam,; 541: 13-52.

   

  Eisenbrand, G., M. Habs, D. Schmahl and R. Preussmann. 1980. Carcinogenicity of N-nitroso-3-hydroxypyrrolidine and dose-response study with N-nitrosopiperidine in rats, IARC Sci. Publ.31,657-666.

  Eitenmiller, R.R., Ye, L., Landen Jr., W.O. 2008. Ascorbic acid: vitamin C. In:Eitenmiller , R.R., Ye,Landan , Jr.,W.O. (Eds.),Vitamin Analysis for the Health and Food Sciences . 2nded .CRC Press, Boca Raton ,FL,USA,pp. 231-289.

  Fenell D. 2004. Determinants of Supplement Usage. Preventive Medicine, 5: 932-939.

  Fewtrell L .2004. Drinking-water, nitrate, methemoglobinemia. And global burden of disease: a discussion, Environmental Health Perspectives, 112:1371-1374. 

  58

  Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, 2000. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. National Academies Press, Washington, DC, USA.

  Gaiser, M., Rathjen, A., Spiess, W.E.L. 1996. Nitrate extraction during blanching of spinach. Lebensmittel-Wissenschaft and Technologie 30, 432–435.

  Gaiser, M., Rathjen, A., & Spiess, W. 1997. Nitrate extraction during blanching of spinach. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie,30, 432–435.

  Giovannoni G , Heales SJR , Silver NC , O, Riorden J ,Miller RF ,Land JM , Clark JB , Thompson EJ .1997.Raised serum nitrate and nitrite levels in paitients with multiple sclerosis Journal of the Neurological Sciences , 145: 77 – 81

  Gonzalez, E.M., de Ancos, B., Cano, M.P. 2003. Relation between bioactive compounds and free radical scavenging capacity in berry fruits during frozen storage. Journal of the Science of Food and Agriculture 83, 722–726.

  Grzebelus D , Baransk R .2001.Identification of accessions showing Low nitrate . accumulation in agermplasm collection  of garden beet . Acta Horticulturae , 563 : 253 – 255.

  Gupta SK.2006. Nitrate toxicity and human health, Proceeding of the Workshop on Nitrogen in  Environment, Industry and Agricultture. New Delhi, India, pp: 8-10.

  Hamilton, J. E. 1976. Collaborative study of the colorimetric determination of nitrate and nitrite in cheese. J. Assoc. Offi c. Anal. Chem. 59, 284–288.

  Hendler A, Sheldon S .1991. The Doctor’s Vitamin and Mineral Encyclopedia. Simon Schuster, pp 232-236.

  Hill MJ .1999. Nitrate toxicity: myth orreality . British Journal of  Nutrition , 81 : 343 – 344.

  Hord NG, Tang Y, Bryan NS.2009. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. Am J Clin Nutr;90:1-10.

  Huarte-Mendicoa, J.C., Astisaran, I., Bello, J. 1997. Nitrate and nitrite levels in fresh and frozen broccoli . Effect of freezing and cooking .Food Chemistry 58 : 39- 42.

  Hunter WJ, Fahring CJ, Olsen SR, Porter LK.1982. Location of Nitrate Reduction in Different SoybeanCultivars. Crop Sci, 944: 8 - 22.

  Iijima K , Fyfe V , Mc Coll KEL .2003.Studies of nitric oxide generation from salivarybnitrite in human gastric juice . Scandinavian Journal of Gastroent erology , 38 : 240 – 252.

  59

  Inal A, Taakcioglu C .2001 . Effect of nitrogen forms on growth , nitrate accumulation membrane permeability ,and nitrogen use efficiency of hydroponically grown bunch onion under boron deficiency and toxicity . Journal of plant Nutritio , 24 : 1521 – 1534

  Jaworska, G. 2005. Nitrate, nitrite, and oxalates in products of spinach and New Zealand spinach. Effect of technological measures and storage time on the level of nitrate, nitrite, and oxalates in frozen and canned products of spinach and New Zealand spinach. Food Chemistry 93, 395–401.

  Johnston, C.S., Steinberg, F.M., Rucker, R.B. 2007. Ascorbic acid. In: Zempleni, J., Rucker, R.B., McCormick, D.B., Suttie, J.W. (Eds.), Handbook of Vitamins. 4th ed. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp. 489–520.

  Karakaya, S., Kavas, A., Nehir El, S., Guduc, N., and Akdogan, L. 1995. Nutritive value of a melon seed beverage. Foodchemistry, 52, 139- 141.

  Kmiecik, W., Lisiewska, Z., Jaworska, G. 1991. Zawartos´c´ wybranych zwia˛zko´w azotowych w s´wiez˙ ym i mroz˙ onym brokule w zalez˙ nos´ci od odmiany i stopnia dojrzałos´ ci. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 34 (1), 3–7.

  Kmiecik, W., & Lisiewska, Z. 1999. Effect of pretreatment and conditions and period of storage on some quality indices of frozen chive (Allium schoenoprasum L.). Food Chemistry, 67,61–66.

  Kmiecik, W., Lisiewska, Z., Słupski, J. 2004. Effects of freezing and storing of frozen products on the contect of nitrate , nitrite , and oxalates in dill(Anethum graveolens L.)Food Chemistry 86:105 -111.

  Knekt P , Jarvinen R ,Dich J ,Hakulinen T .1999. Risk of colorectal and other gastro- intestinal cancers after exposure tonitrate , nitrite and N – nitroso compounds : A follow up study . International Journal of Cancer , 80 :852 – 856

  Kortboyer JM, Colbers Eph , Vasessen HAMG ,Groen K,Zeilmarker MJ, Slob W,Speijers GJA,Meulenbelt J . 1995 .A pilot – study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy Volunteers with normal and artificially increased gastric ph after sodium nitrate ingestion . In : Proceedings of the International Workshop on Health Aspects of Nitrate and its Metabolites ( particularly nitrite ) , council of  Europe Press , Bilthoven  The Netherland , November 8 – 10 , pp: 269 – 284.

  Krokida, M. K., Karathanos,V. T., Maroulis, Z. B., Marinos-Kouris, D. 2003.Drying kinetics of some vegetables. Journal of Food Engineering 59,391-403.

  60

  Lacy, M. L. and E. J. Grafius. 1980. Disease and Insect Pests of Celery. M.S.U. Cooperative Ext .Service Bulletin E-1427. 8pp.

  Lee, S.K., Kader, A.A. 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biology and Technology 20, 207–220.

    Leszczyn´ ska T، Filipiak-Florkiewicz  A, Cies´lik E, bieta Sikora E, Pisulewski P.M.2008.   Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables. Journal of Food Composition and Analysis 22 :315–321.

  Leszczyńska T, Filipiak-Florkiewicz A, Cieślik E, Sikora E, Pisulewski P.M.2009. Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables. J Food Comp Anal 22: 315–21.

  Lisiewska, Z., Kmiecik, W. 1997. Effect of freezing and storage on quality factors in Hamburg and leafy parsley. Food Chemistry 60 (4), 633–637.

  Luo J ,Lion Z , Yan X .1993 . Urea trans formation and the daptability of three leafy vegetables tourea as  asource  of nitrogen  in hydroponic culter . Journal of plant nutrition , 16 : 797 – 812

  MAFF. 1992. Nitrate, nitrite and N-nitroso compounds in food. Second Report, Food Surveillance Paper no .32.

  Martı´nez, S., Lo´ pez, M., Gonza´ lez-Raurich, M., Bernardo Alvarez, A. 2005. The effects of ripening stage and processing systems on vitamin C content in sweet peppers (Capsicum annuum L.). International Journal of Food Sciences and Nutrition 56, 45–51.

  Mc Intyre G.I. 1997 .The role of nitrate in the osmotic and nutritional control of plant development. Australian  Journal of plant Physiology , 24 : 103 – 118

  McColl . KEL .2005 . Whensaliva meet acid : chemical warfare at the  oesophagogastrc junction . Gut , 54 : 1 – 3.

  Mck night GM, Duncan CW, Leifert C,Golden MH.1999.Dietary nitrate in man: friend and foe? British Journal of Nutrition, 81:349-358.

  Michalik, H. 1984. Wpływ proceso´w technologicznych na zawartos´c´ azotano´ww warzywach. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 28 (11),24–26.

  Michalik, H., Ba˛kowski, J. 1997. Zawartos´c´ azotano´w i azotyno´w w przetworach z machwi iszpinaku w czasie skladowania iprzygotowania do spozycia . PrzemyslFermentacyjny i Owocowo-Warzywny 6 , 32 – 34.

  61

  Moriya A , Grant J , Mowat C , Williams C , Carswell A , Preston T ,Anderson S , Iijima K , McColl KEL . 2004 . In Vitro studies indicate that acid catalyzed generation of N – nitroso compounds from dietary nitrate will be maximal at the gastro – oesophageal junction and cardia . Scandinavian Journal of Gastroenterology , 37 : 253 – 261.

  Morton WE.1971 . Hypertension and drinking constituents in Colorado . American Journal of Public Health , 61 : 1371- 1378.

  Mueller, R.L., HJ. Hagel, G. Greim, H. Ruppin and W. Domschke.1983. Endogenous synthesis of carcinogenic N-nitroso compounds:bacterial flora and nitrite formation in the healthy human stomach, Zentralbl. Bakteriol. Mikrobiol. Hyg. B. 178: 297-315.

  Mueller, R.L., HJ. Hagel, H. Wild, H. Ruppin and W. Domschke. 1986. Nitrate and nitrite in normal gastric juice. Precursors of the endogenous N-nitroso compound synthesis, Oncology 43, 50-53.

  NAAS . 2005. Policy option for efficient nitrogen use . Policy paper NO .33, National Academy of Agricultural Sciences , New Delhi , pp: 1-4.

  Nazaryuk  VM , Kle nova MI , Kalimullina FR .2002 . Ecoagrochemical approaches to the problem of nitrate pollutionin a groecosestems  . Russian Journal of Ecology , 33 : 392 – 397.

  Niedzielski, Z., Mokrosin´ ska, K. 1992. Changes in the content of nitrate and nitrite during frozen storage of selected vegetables .Przemysl Spoz ywczy 46(2): 46 – 49.

  Nosengo N .2003 .Fertilized to death nature , 425 : 894 – 895.

  Okeibuno-Badifu, G. I. 1991. Effect of long-term storage of processed Nigeria-grown edible leafy green vegetables on vitamin C content. Journal of Agric. Food Chem., 3,538-541.

    Onyesom I, Okoh P, yandakyury MI.2006. Quantitative analysis of nitrate and nitrite        contents in vegetables commonly consumed in Delta State, Nigeria. Bri J Nutr; 96: 902-5.

  Pavlou GC, Ehaliotis C. 2007.Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop season on growth and nitrite accumulation in lettuce. Scientia Horticulturae, 319: 111-25.

  Prasad S, Avinesh Chetty A.2008. Nitrate-N determination in leafy vegetables: Study of the effects of cooking and freezing. Food Chem, 106: 772–80.

  Rahmani HR .2006.Investigation of nitrate pollution in the soil, water and plants in some agricultural fields in Baraan ( Esfehan Prevalence). Environ Sci, 11: 23-34. [Persian].

  62

   

  Prior, R. L. 2003. Spinach as a source of antioxidant phytochemicals with potential health effects. In: Proceedings of National spinach conference, 20-21 November 2003. Fayetteville, AR. USA, Abst, p. 3-4.

  Prohens  J .Nuez F .2008. Handbook of Plant Breeding ,Vegetables I. Springer Science – Business Media , LLC. USA.

  Santamaria P , Elia A , Serio F , Todaro E . 1999 . Asurvey of nitratr and oxalate content in retail fresh  vegtables . Journal of  the Science  of food and Agriculture , 79 : 1882 – 1888.

  Santamaria P , Elia A , Gonnella M , Parente A , Serio F . 2001 . Ways of reducing rocket saland nitrate content . Acta Horticulture , 548 : 529 – 537.

  Santamaria P .2006 . Nitrate in vegetables :toxicity , content , intake  an EC  regulation . Journal of the science of Food and Agriculture , 86 : 10 – 17.

  Sen, N. P., and Donaldson, B. J. 1978. Improved colorimetric method for determining nitrate and nitrite in foods. J. Assoc. Offi c. Anal. Chem. 61, 1389–1394.

  Sen, N. P., Lee, Y. C., and McPherson, M. 1979. Comparison of two extraction procedures for recovering nitrite from cured meat products. J. Assoc. Offi c. Anal. Chem. 62, 1186–1188.

  Sharat D. Gangolli a, Piet A. van den Brandt b, Victor J. Feron c, Christine Janzowsky Jan H. Koeman e , Gerrit J. A. Speijers f, Berthold Spigelhalder g , Ronald Walker h , John S . Wishnok . 1994 .Nitrate, nitrite and N-nitroso compounds . European Journal of Pharmacology Environmental Toxicology and Pharmacology Section 292 (1994) 1-38.

  Smith, J.E. and E. Beutler. 1966. Methemoglobin formation and reduction in man and various animal species, Am. J. Physiol. 210: 347-350.

  Spiegelhalder, B., (3. Eisenbrand and R. Preussmann.1976. Influence of dietary nitrate on nitrite content of human saliva: possible relevance to in vivo formation of N-nitroso compounds, Food Cosmet. Toxicol. 14, 545-548.

  Stephany RW ,Schuller PL .1980 .Daily dietary intakes of nitrate , nitrite and Volatile N –nitrosamines in the Netherlands using the duplicste  portion sampling technique .Oncology , 37 :23 – 210.

  Sung, N. J., Klausner, K. A. & Hotchkiss, J. H. 1991. Influence of nitrate, ascorbic acid, and nitrate reductase microorganisms on N-nitrosamine formation during Korean-style

  63

           soysance fermentation. Food Add. Cont., 3, 291-298.

   

  Szponar, L., Traczyk, I. 1995. Azotany i azotynywz˙ ywnos´ ci, racjach pokarmowych I plynach biologicznych . Nitrate and nitrite in food , daily foods and biological fluids .Z ywienie Czlowieka imetabolizm ,22(1):66 – 76.

  Taisser M, Abo Bakr S.M, El-Iraqui M, Huissen H.1986 .Nitrate and nitrite contents of some fresh and processed Egyptian vegetables .Food Chem, 19: 265–75.

  Tannenbaum SR, Weisman M , Feet D . 1976 . The effect of nitrate intake on nitrite formation in human saliva Food an Cosmetics Toxicology , 14:549 – 552.

  The Commission of the European communities, Commission regulation (EC) No &64/1999 of 26 April1999, amending Regulation (EC) No 197/97Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official J Europ commun, 1999; 108/116:16-8.

  Thorup Krisensen K.2001. Root growth and Soil nitrogen depletion by onion, lettuce, early cabbage and carrot. Acta Hort; 563: 201-6.


موضوع پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, نمونه پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, جستجوی پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, فایل Word پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, دانلود پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" گرایش: صنایع غذایی 1.1 مقدمه همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی ...

مهندسی علوم صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc » چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در طیف وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند سرخ کردن و آب پزی بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است.در این تحقیق 6 نمونه سبزی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

چکیده در پژوهش حاضر، اثر شرایط (آب پز کردن) و زمان نگهداری (٩ روزه) بر محتوای اسید آسکوربیک، نیترات و نیتریتِ ٥ نمونه سبزی (کلم بروکلی، کلم قرمز، کلم سفید، پیازچه و قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله، توسط نرم افزار spss 16.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان داد که در بین نمونه‌ها، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک مربوط به نمونه‌ی قارچ (mg ٢٥) و ...

چکیده گوشت شتر مرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداراست، طوری که می توان گفت یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است. Heracleum Persicum یا گیاه گلپر ایرانی(از خانواده Apiaceae) یکی از 10 گونه جنس هراکلوم در ایران است. پژوهش حاضر، با توجه به خواص ضدمیکروبی گیاه گلپر و همچنین فراوانی آن در کشور، به بررسی امکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه چکیده در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، 2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش میکرو بیولوژی مواد غذایی چکیده تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی موجود در بازار بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس مایونز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری‌ها نشان داد که هسته سنجد حدود 9% روغن دارد. بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته سنجد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

ثبت سفارش