پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت

word 3 MB 32571 121
1393 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)  

   

  گرایش : تبدیل انرژی

   

  چکیده

   

  در این پژوهش بررسی بر روی سیستم های تبرید جذبی غیرقابل برگشت براساس برگشت نا پذیری داخلی و خارجی با توجه به ظرفیت های حرارتی محدود مخازن خارجی ارائه شده است. برای بهینه سازی سیستم  سه سناریو تعریف شد که در این سناریوها توابع هدفی نظیر  ضریب عملکرد (COP) ، تابع محیط زیست (E) و معیار ترمواکونومیک ( ) و نرخ تولید آنتروپی ویژه در فرآیند بهینه سازی به طور همزمان درگیر شده اند .سناریو اوّل که شامل دو تابع هدف ، به حداکثر رساندن ضریب عملکرد زیست محیطی ECOP و به حداقل رساندن نرخ تولید آنتروپی ویژه به طور همزمان می باشد. الگوریتم های تکاملی چند هدفه (MOEAs  ) بر مبنای الگوریتم NSGA-II استفاده شده است در حالی که دمای سیال کاری در ژنراتور (  ) ، دمای سیال کاری در اواپراتور (  ) و دمای سیال کاری در کندانسور و دمای سیال کاری در جذب کننده (  ) به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته شده است .

   

  سناریوی دوّم وسوّم شامل توابع هدف ضریب عملکرد ([1]COP) ، تابع محیط زیست (E) و معیار ترمواکونومیک (F ) می باشد که درآن ها این توابع به طور همزمان بهینه شده اند و نتایج بدست آمده با  تحقیقات گذشته مقایسه گردید. الگوریتم های تکاملی چند هدفه ([2]MOEAs  ) بر مبنای الگوریتم
   NSGA[3]-II استفاده شده است در حالی که نرخ دمای سیال کاری ( , ) و نرخ سطح انتقال حرارت ( , ) به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته شده است . مرز مطلوب پارتو انجام شده است و یک راه حل بهینه نهایی با استفاده از روش تصمیم گیری های مختلف مثل روش LINMAP و روش TOPSIS و روش Fuzzy انتخاب شد

   

  کلمات کلیدی: ضریب عملکرد ، روش NSGA-II ، ترمودینامیکی ، تبرید جذبی

   

  مقدّمه

  با توجه به این که تاسیسات یک ساختمان به عنوان قلب آن ساختمان محسوب شده و طراحی و انتخاب تجهیزات آن از اهمیت شایانی برخوردار بوده و هم چنین با توجه به اهمیت موضوع کاهش مصرف انرژی در این مقاله سعی بر آن شده تا مزایای چیلرهای جذبی نسبت به تراکمی و طرز کار آن ها جهت تهیه آب سرد جهت سرمایش ، آب گرم جهت گرمایش و هم چنین آب گرم مصرفی در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

  چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند.

   

  در سال های اخیر سیستم های تبرید جذبی بسیار مورد علاقه قرار گرفته اند. این سیستم ها
  می توانند از انرژی حرارتی اتلافی، خورشیدی ، بیوماس[4] و انرژی گرمایی به عنوان منبع حرارتی استفاده کنند. معمولاً سیستم های جذبی براساس سیکل های لیتیم برماید/آب و آب/آمونیاک می باشند. مزیت آمونیاک به عنوان مبرد نسبت به آب این است که می تواند در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد تبخیر شود و هم چنین دمای نقطه انجماد آمونیاک 77- درجه سانتی گراد است.بنابراین آمونیاک می تواند برای کاربردهای دما پایین استفاده شود. سیستم تبرید جذبی مزایای بسیاری نسبت به سیستم تبرید فشرده سازی بخار (تراکمی) دارد که شامل : الف) ارزش گذاری یک منبع گرم با دمای متوسط (گرمای زائد از صنایع مختلف ، انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی) که بدون آن قابل استفاده خواهد بود ، ب)کاهش مصرف منابع انرژی اولیه ؛ ج) کاهش اثرات منفی روی محیط زیست ؛ د) سادگی عملیات آن ، ر) طول عمر بالا و عدم وجود قطعات متحرک ( آرام و مطمئن )  می باشد. بنابراین سردکننده های جذبی برای مصارف صنعتی و خانگی در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال ، سیستم تبرید جذبی ضریب عملکرد کم تر از ضریب سیستم تبرید تراکمی دارد.

   

  ادوین آندرسن[5] در کتاب «تبرید: خانگی و تجاری» در مورد زوج مبرد و جاذب چیلرهای جذبی که دارای ماده جاذب مایع هستند، 9 ویژگی مهم مبرد و جاذب را که می توانند نقش تعیین کننده در انتخاب برای استفاده در این گونه سیستم ها داشته باشند را چنین برمی شمارد :

  اوّل: عدم حالت جامد - زوج مبرد و جاذب نباید در طی فعل و انفعالات و دامنه دمایی طبیعی عملیات سرمایش جذبی به حالت جامد درآیند. زیرا بروز فاز جامد منجر به کندی حرکت محلول یا حتی انسداد مسیرهای سیال می شود.

  دوّم: نسبت فراریت زیاد - فراریت ماده مبرد باید خیلی بیش تر از فراریت ماده جاذب باشد تا امکان جداسازی  آن ها طی عملیات تغلیظ که در ژنراتور صورت می گیرد به سهولت امکان پذیر باشد. امکان جداسازی آسان ماده مبرد از جاذب که به صورت محلول وارد ژنراتور می شوند، تاٌثیر مستقیمی بر کاهش مقدار انرژی گرمایی داشته و از هزینه های مربوط به عملیات تغلیظ می کاهد.

  سوّم: میل شدید به جذب - تمایل ماده جاذب به جذب ماده مبرد با توجه به خواص هریک از آن ها در دامنه عملیاتی چیلر جذبی از مهم ترین مشخصه های یک زوج خوب محسوب می شود. چنین میلی منجر به نوعی وابستگی و پیوستگی به هنگام هم نشینی با یک دیگر می شود. از همین رو سرعت ترکیب و درهم ادغام شدن افزایش یافته و ضریب فعالیت مبرد کمتر از واحد می شود و از سوی دیگر مقدار ماده جاذب برای جذب مبرد کاهش یافته و در نتیجه از میزان انرژی گرمایی مورد نیاز کاسته می شود. هم چنین اندازه مبدل حرارتی که امکان تبادل حرارت بین محلول غلیظ ماده جاذب خروجی از ژنراتور و محلول رقیق محلول جاذب و مبرد تحت فشار پمپ را به وجود می آورد کوچک تر می شود. در عین حال تحقیقات ژاکوب[6]، آلبرایت و تاکر[7]   [1-4] نشان می دهد که تمایل شدید ماده جاذب به ماده مبرد مشکل غلیظ سازی را در ژنراتور به همراه دارد، زیرا در ژنراتور انرژی گرمایی بیش تری باید صرف جداسازی این دو ماده شود، که البته با آن میل شدید به وصل، چنین عاقبتی قابل پیش بینی است.

  چهارم: فشارمتوسط - فشار عملیاتی ماده مبرد و جاذب برای انجام فرایند جذب و سپس جداسازی که منجر به سرمایش می شود باید در حد متوسط باشد . زیرا نیاز به فشارهای زیاد باعث افزایش ضخامت دیواره های دستگاه و استفاده از تجهیزات و وصاله های فشار قوی می شود که این گونه موارد بر سنگینی و هزینه های آن می افزایند. از طرف دیگر نیاز به فشارهای خیلی پایین و خلأ نیز منجر به افزایش حجم دستگاه برای عملیات جذب شده و تجهیزات خاصی را برای حفظ خلأ در درون دستگاه طلب می کند.

  پنجم: پایداری - مواد جاذب و مبرد باید از پایداری و ثبات شیمیایی خوبی برخوردار باشند و خواص اولیه خود را در طی سالیان متمادی حفظ کنند. پایداری شیمیایی امکان شکل گیری گازها و مواد جامد را کاهش داده و خوردگی را به حداقل می رساند.

  ششم: خوردگی و فرسایش کم - مواد جاذب و مبرد به هرحال کم یا زیاد موجب خوردگی و فرسایش سطوح فلزی دستگاه می شوند و طبیعتاً در این میان موادی مناسب تر هستند که پایداری آن ها بیش تر و اثرات فرسایشی آن ها کم تر باشد. برخی اوقات برای جلوگیری از اثرات فرسایشی مواد لازم می شود تا ترکیبات شیمیایی دیگری به عنوان بازدارنده به زوج جاذب و مبرد اضافه شود.

  هفتم: ایمنی - زوج جاذب و مبرد نباید سمی یا قابل احتراق باشند و هم چنین استفاده از آن ها نباید تاٌثیرات زیان بار زیست محیطی به دنبال داشته باشد. هرچه عوارض آ نها کم تر و ایمنی استفاده از آن ها بیش تر باشد، از امتیاز کاربری بالاتری برخوردار خواهند بود.

  هشتم: ویسکوزیته کم - هرچه مواد جاذب و مبرد روان تر و دارای ویسکوزیته کمتری باشند، حرکت آن ها سریع تر و بهتر انجام می شود و در نتیجه انتقال گرما و جرم راحت تر صورت می گیرد و پمپ ها انرژی کمتری برای جابجایی آن ها صرف می کنند.

  نهم: گرمای نهان زیاد مبرد - هرچه گرمای نهان مبرد بیش تر باشد، نرخ گردش ماده جاذب کمتر خواهد بود. بالا بودن گرمای نهان مبرد منجر به افزایش بازده می شود. زوج های شناخته شده جاذب و مبرد همه خواص بالا را به صورت کامل دارا نیستند، اما از میان آن ها زوج جاذب لیتیم بروماید / آب و همین طور آب / آمونیاک شرایط بهتری دارند و با توجه به موارد فوق، انتظارات بیش تری را برآورده می کنند. سایر زوج های جاذب و مبرد که می توانند مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند، عبارتند از:

  آمونیاک و نمک امتیل آمین و نمک ها،‌ الکل ها و نمک های آمونیاک و محلول های آلی دی اکسید گوگرد و محلول های آلی[8] هیدروکربن های هالوژنه و محلول های آلی بعضی از این مواد دارای برخی ویژگی های مناسب مانند عدم متبلور شدن در چرخه سرمایش جذبی هستند اما در برخی، موارد دیگر همچون پایداری، خوردگی و ایمنی شرایط چندان خوبی ندارند. همان طور که اشاره شد، در حال حاضر زوج های لیتیم بروماید / آب و آب / آمونیاک مناسب ترین زوج های مورد استفاده در سیستم های سرمایش جذبی هستند و بر همین اساس می توان سیستم های سرمایش جذبی را از نظر نوع ماده جاذب و مبرد در دو گروه عمده زیر طبقه بندی نمود :

  - سیستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب لیتیم بروماید

  - سیستم سرمایش جذبی با مبرد آمونیاک و ماده جاذب آب

  1-1- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب لیتیم بروماید:

   

  Abstract

  In this research irreversible absorption refrigeration systems based on internal and external irreversibility with respect to limited heat capacity of external vessels are investigated. Three scenarios are defined for system optimization with objective function as coefficient of performance (COP), environmental objective function (E), thermoeconomic criterion (F) and specific entropy production rate, that were considered simultaneously for optimization process. The first scenario, includes objective function to maximize the environmental coefficient of performance ECOP and minimize specific entropy production rate simultaneously. Multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) based on NSGA-II is used as the working fluid temperature at the generator ( ), the temperature of the working fluid in the evaporator ( ) and the temperature of the working fluid in the condenser and the temperature of the working fluid in the absorber ( ) is considered as decision variables. Second and third scenario objective function includes coefficient of performance (COP), the environmental objective function (E) and thermoeconomic criterion (F) where these functions are simultaneously optimized and the results were compared with previous studies. Multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) based on NSGA-II is used while the temperature rate of working fluid  ( , ), and the rate of heat transfer area  ( , ) is considered as decision variables  Pareto optimal frontier is used and  an optimal solutionis selected by LINMAP , Fuzzy and  TOPSIS methods .

 • فهرست:

  فصل اوّل: مقدّمه

  1- مقدّمه. 1

  1-1- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب لیتیم بروماید. 5

  1-1-1- سیکل تک اثره 7

  1-1-2- سیکل دو اثره 8

  1-2- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آمونیاک و ماده جاذب آب... 12

  فصل دوّم:مدل ترمودینامیکی سیستم.. 21

  2-1- سیستم های تبرید با 3 منبع حرارتی برگشت ناپذیر. 21

  2-2- سیستم های تبرید با 4 منبع حرارتی برگشت ناپذیر 25

  فصل سوّم:الگوریتم های تکاملی و ژنتیکی و کاربرد آن در بهینه سازی چندهدفه...........................................................35

  3-1- مقدّمه............................................................................................................................................................35

  3-2- معرفی الگوریتم های ژنتیکی.. 41

  3-2-1- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک.... 41

  3-2-2-نمایش کروموزومی.. 45

  3-2-3- جمعیت آغازین.. 48

  3-2-4-تابع برازندگی و تخصیص شایستگی................................................................................................................50

  3-2-5- انتخاب... 52

  3-2-5 -1-فضای انتخاب... 52

  3-2-5-2- فشار انتخاب... 53

  3-2-5-3- روش انتخاب... 53

  3-2-6- عملگرهای ژنتیکی.. 56

  3-3- تعاریف و مفاهیم پایه در بهینه سازی چند هدفه. 63

  3-3-1- مساله بهینه سازی چند هدفه. 64

  3-3-2- فضای شدنی.. 66

  3-3-3- روابط بین بردارهای هدف... 67

  3-3-4 – غلبه پارتو. 68

  3-3-5- بهینگی پارتو

  فصل اوّل: مقدّمه

  1- مقدّمه. 1

  1-1- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب لیتیم بروماید. 5

  1-1-1- سیکل تک اثره 7

  1-1-2- سیکل دو اثره 8

  1-2- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آمونیاک و ماده جاذب آب... 12

  فصل دوّم:مدل ترمودینامیکی سیستم.. 21

  2-1- سیستم های تبرید با 3 منبع حرارتی برگشت ناپذیر. 21

  2-2- سیستم های تبرید با 4 منبع حرارتی برگشت ناپذیر 25

  فصل سوّم:الگوریتم های تکاملی و ژنتیکی و کاربرد آن در بهینه سازی چندهدفه...........................................................35

  3-1- مقدّمه............................................................................................................................................................35

  3-2- معرفی الگوریتم های ژنتیکی.. 41

  3-2-1- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک.... 41

  3-2-2-نمایش کروموزومی.. 45

  3-2-3- جمعیت آغازین.. 48

  3-2-4-تابع برازندگی و تخصیص شایستگی................................................................................................................50

  3-2-5- انتخاب... 52

  3-2-5 -1-فضای انتخاب... 52

  3-2-5-2- فشار انتخاب... 53

  3-2-5-3- روش انتخاب... 53

  3-2-6- عملگرهای ژنتیکی.. 56

  3-3- تعاریف و مفاهیم پایه در بهینه سازی چند هدفه. 63

  3-3-1- مساله بهینه سازی چند هدفه. 64

  3-3-2- فضای شدنی.. 66

  3-3-3- روابط بین بردارهای هدف... 67

  3-3-4 – غلبه پارتو. 68

  3-3-5- بهینگی پارتو. 70

   

   

   

   

  3-3-6- مجموعه و جبهه بهینه پارتو و نقطه ایده آل.. 71

  3-3-7- تعادل.. 72

  3-4- بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ....................................................................................73

  3-4 -1- مقایسه روشها و الگوریتم های ارائه شده 76

  3-4-2-  الگوریتم ژنتیک مرتب سازی پاسخهای نامغلوب بهبود یافته NSGA II 78

   

  فصل چهارم: نتایج بهینه سازی

  4-1- سناریوی اوّل.. 88

  4-2- سناریوی دوّم. 92

  4-3- سناریوی سوّم. 99

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 106

  5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات... 106

  مراجع....

  منبع:

   

  [1] Yan, Z: Comment on “Ecological optimization criterion for finite-time heat-engines”. J. Appl. Phys. 73(7), 3583 (1993)

  [2]Bhardway, PK, Kaushik, SC, Jain, S: Finite time optimization of an endoreversible and irreversible vapor absorption refrigeration system. Energ. Convers. Manage. 44(7), 1131–1144 (2003)

  [3]Bhardway, PK, Kaushik, SC, Jain, S: General performance characteristics of an irreversible vapor absorption refrigeration system using finite time thermodynamic approach. Int. J. Ther. Sci. 44(2), 189–196 (2005)

  [4] Chen, J: The optimum performance characteristics of a four-temperature-level irreversible absorption refrigerator at maximum specific cooling load. J. Phys.D: Appl. Phys. 32(23), 3085–3910 (1999)

  [5] Chen, J: Optimal performance analysis of irreversible cycles used as heat pumps and refrigerators. J. Phys. D: Appl. Phys. 30(4), 582–587 (1997)

  [6] Sun, F, Qin, X, Chen, L, Wu, C: Optimization between heating load and entropy-production rate for endoreversible absorption heat-transformers. Appl. Energy. 81(4), 434–448 (2005)

  [7] Chen, L, Zheng, T, Sun, F, Wu, C: Irreversible four-temperature-level absorption refrigerator. Sol. Energy 80(3), 347–360 (2006)

  [8] Ngouateu Wouagfack, P.A., Tchinda, R., 2011a. Performance optimization of three-heat-source irreversible refrigerators based on a new thermo-ecological criterion. Int. J. Refrigeration 34, 1008-1015.

  [9] Ngouateu Wouagfack, P.A., Tchinda, R., 2011b. Irreversible three heat- source refrigerator with heat transfer law of and its performance optimization based on ECOP criterion. Energy Syst. 2, 359-376.

  [10] Ngouateu Wouagfack, P.A., Tchinda, R., 2013. Finite-time thermodynamics optimization of absorption refrigeration systems: a review. Renew. Sust. Energy Rev. 21, 524-536.

  [11] E. Acikkalp, Modified thermo-ecological optimization for refrigeration systems and an application for irreversible four-temperature-level absorption refrigerator, International Journal of Energy and Environmental Engineering 2013, 4(20) 1-9.

  [12] Haimes Y. Y., Tarvainen K., Shima T., Thadathil J. “On a bi-criterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 1, pp. 296–297, 1971.

  [13] Lin J. “Multiple-objective problems: Pareto-optimal solutions by method of proper equality constraints”, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 21, No. 5, pp. 641–650, 1976.

  [14] Whitley D. “An overview of evolutionary algorithms: practical issues and common pitfalls”, Information and Software Technology Vol. 43, No. 15, pp. 817–831, 2001.

  [15] Holland J. H. “Adaptation in Natural and Artificial Systems”, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1975.

  [16] Kirkpatrick S., Gelatt Jr. C. D., Vecchi M. P. “Optimization by simulated annealing” Science, vol. 220, No. 4598, pp. 671–680, 1983.

  [17] Toffolo A., Lazzaretto A. “Evolutionary algorithms for multi-objective energetic and economic optimization in thermal system design”, Energy, Vol. 27, pp. 549–567, 2002.

  .


موضوع پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, نمونه پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, جستجوی پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, فایل Word پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, دانلود پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, فایل PDF پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, پروژه درباره پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: ”استراتژیک" مقدمه امروزه لزوم برنامه ریزی مناسب به منظور برآورد صحیح از زمان و هزینه انجام پروژه و میزان منابع مورد نیاز در یک پروژه که تاثیر مستقیم بر اجرا، اداره و بهره برداری مناسب از پروژه هایی همانند احداث سد و ساختمان دارند، روشن است. در مجموع، مدیریت و برنامه ریزی فعالیت ها و منابع مورد نیاز در یک پروژه، نیازمندانجام ...

رساله دکتري مهندسي عمران - زلزله تابستان 1393 چکيده يکي از ابزارهاي مناسب براي شناخت وضعيت شبکه­ هاي توزيع آب به عنوان يکي از سيستم­هاي شريان حياتي، شاخص قابليت اعتماد است. يک دست

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی چکیده در سال­های اخیر با توجه به اهمیت یافتن انرژی، گرم شدن کره­ی زمین و آلودگی محیط زیست و منابع تولید آن و رشد روز افزون نیاز صنایع مختلف به شکل­های گوناگون انرژی و همچنین حجم گسترده مصرف کنندگان آن در سراسر دنیا نیاز به ارائه الگوهایی جهت بهینه نمودن مصرف و تولید انرژی احساس شد. با استفاده از آنالیز اگزرژی، اگزرژی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده مکان یابی یک فعالیت اقتصادی اعم از یک بنگاه خرده فروشی، کارخانه، مرکز خدماتی یا ... یکی از مهمترین سوالات پیش روی یک بنگاه اقتصادی است تا آنجا که این مساله میتواند تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه باشد. تاکنون مدل های زیادی به منظور کمک به اتخاذ تصمیم در حوزه مکان­یابی ایجاد شده­اند، یکی از مشهورترین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده : تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‌‌های قدرت با هدف کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار، برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیر خطی موجود در شبکه ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت مالي و بودجه شهريور ماه 1390 چکيده باتوجه به وظايفي که قانون گذار براي اعمال نظارت هاي مالي به منظور اجراي صحيح بودجه و تطبيق کليه پرداختها با قوانين و مقررات

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” مهندسي صنايع-مهندسي صنايع تابستان 1392 چکيده : در عصر حاضر کمتر شرکت? را م?توان ?افت که منحصرا به تول?د ?ک محصول بپردازد.

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر ارديبهشت 1393 چکيده  با پيشرفت دانش‌ها و علوم مختلف، مرزهاي دانش به‌هم رسيده و در برخي از زمينه‌ها ما شاهد آمي

ثبت سفارش