پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک

word 32 MB 32580 82
1391 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •    رساله کارشناسی ارشد  

  علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی

  چکیده

  به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد (V2)، سه تیمار آبیاری شامل: شاهد بدون تنش(D1)، تنش در ابتدای گلدهی (D2)، تنش در ابتدای دانه­بندی (D3) و سه تیمار کود ازت شامل: شاهد بدون ازت (N1)، 150 کیلوگرم ازت در هکتار (N2)، 300 کیلوگرم ازت در هکتار (N3) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین کلروفیل a (06/2 میلی­گرم در گرم وزن تر) در اثر متقابل (D3*V1) بود، در اثر سه جانبه (D2*V2*N1) بیشترین میزان کلروفیل a (62/2 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود. در اثر متقابل (D1*N1) بیشترین میانگین کلروفیل b (09/2 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود، در اثر متقابل (V2*N2) بیشترین میانگین کلروفیل b (92/1 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود. بالاترین میانگین کلروفیل T در اثر متقابل (D1*N1) (41 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود. در اثر متقابل (V2*N3) بیشترین غلظت کاروتنوئید (8/128 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود. در اثر متقابل (D3*V1) بالاترین میانگین فلاونوئید (3/34 میلی گرم کوئرسیتین در گرم وزن خشک گیاه) بود، در اثر متقابل (V1*N2) بالاترین میانگین فلاونوئید (2/31 میلی گرم کوئرسیتین در گرم وزن خشک گیاه) بود. بالاترین غلظت کربوهیدرات در اثر سه جانبه تیمارهای (D1*V1*N2) با میانگین (8/105 میلی­گرم در گرم وزن خشک گیاه) بود. بالاترین محتوای نسبی آب برگ در اثر متقابل (V1*N1) با میانگین (6/48 درصد) بود. بیشترین وزن هزار دانه در اثر سه جانبه (D3*V2*N2) به میزان (6/228 کیلوگرم در هکتار) بود.  V2با میانگین (67/68 سانتی­متر) بالاترین ارتفاع گیاه را داشت. بیشترین ارتفاع گل­آذین مربوط به اثر متقابل تیمارهای (D1*V2) با میانگین (3/72 سانتی­متر) بود. بیشترین میزان روغن (45/34 درصد) مربوط به تیمار D1 بود و تنش خشکی سبب کاهش معنی­دار میزان روغن شد. تنش خشکی به طور معنی­داری باعث افزایش غلظت پرولین در کرچک شد، به طوری که تیمار D2 بالاترین میزان پرولین (75/5 میکرومول پرولین در گرم وزن تر گیاه) را دارا بود. نتایج نشان داد که رقم V2 پروتئین بیشتری (35/0 میلی­گرم در گرم وزن تر) داشته که نسبت به سایر تیمارها در سطح بالاتری قرار گرفت. اثر متقابل (D3*N2) با میانگین (1/6) در دقیقه در میلی­گرم پروتئین بیش­ترین فعالیت آنزیم پراکسیداز را داشت. بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اثرات سه جانبه (D3*V1*N3) (65/0) در دقیقه در میلی­گرم پروتئین مشاهده شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش می­توان بیان کرد هر چند با کاهش میزان آب مصرفی و به تبع آن بروز تنش خشکی از عملکرد گیاه کرچک کاسته می­شود اما با مصرف کود، بخصوص کود ازته در بالاترین سطح تنش، می­توان تا حدی از بروز اثرات سوء تنش خشکی بر عملکرد این گیاه کاست، که بر اساس این نتایج استفاده از رقم محلی به دلیل مقاومت بیشتر به شرایط تنش می­تواند به عنوان بهترین تیمار جهت افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در کرچک مورد کشت قرار گیرد.

  کلمات کلیدی: تنش خشکی، کود ازت، کرچک، خصوصیات مورفولوژیک، خصوصیات فیزیولوژیک

   

  کاربردهای متعدد روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی منحصر به فرد آن، در صنایع داروئی، بهداشتی، آرایشی، بیودیزل و اخیرا در صنایع غذایی باعث شده است تا پژوهش­های زیادی بر روی آن انجام گیرد (امید بیگی و همکاران، 1388). کاشت دانه های روغنی از دیرباز بخش مهمی از کشاورزی کشورهای جهان به ویژه مشرق زمین را تشکیل می­داده است افزایش تولیدات آن در جهان گواه اهمیت این موضوع است. لذا برخی از کشورها در این خصوص از استعداد ذاتی قابل توجهی برخوردارند و در زمینه تولید برخی از آن­ها از قبیل کرچک و کنجد سابقه دیرینه دارند، اما به دلایل گوناگون و متکی بودن به صنعت نفت و عدم برنامه ریزی صحیح برای اولویت­های کشاورزی این استعداد بالقوه کاملاً به فعل درنیامده است (ناصری، 1374). کمبود آب در ایران همواره به عنوان یک عامل محدود کننده کشت و پرورش گیاهان زراعی و دارویی مطرح بوده است .تنش خشکی در مراحل مختلف رشد، به خصوص مراحل گلدهی و دانه­بندی محدود کننده عملکرد می­باشد. اثرات کمبود رطوبت در عملکرد و تغییرات مواد مؤثر گیاهان دارویی دارای ویژگی­های خاصی است که باید به طور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد .به نظر می­رسد که گیاهان دارویی واکنش­های متفاوتی نسبت به تنش خشکی در عملکرد و مواد مؤثره تولیدی داشته باشند .برای درک این ویژگی­ها، تحقیقات گسترده بر روی گیاهان با ارزش دارویی و اعمال تیمارهای مختلف نیاز می­باشد. کمبود رطوبت گیاه را وادار به واکنش­های مختلف مورفولوژیکی مانند کاهش سطح برگ، خاری شدن، خزان زودرس، کاهش اندام هوایی، افزایش رشد ریشه، فیزیولوژیکی و متابولیکی مانند بسته شدن روزنه­ها، کاهش در سرعت رشد، تجمع آنتی اکسیدانت و مواد محلول و فعالیت ژن­های خاص و غیره می­کند (هوقز و همکاران[1]، 1989).

  واکنش گیاه در برابر تنش آب با فعالیت متابولیکی، مورفولوژیکی، مرحله رشد و عملکرد بالقوه گیاه در ارتباط می­باشد. تنش خشکی به عنوان یکی از مهم­ترین تنش­های محیطی به حساب می­آید تنش­های سرما، یخ­زدگی، گرما، باد و شوری در نهایت به تنش خشکی و صدمه به گیاه از این طریق منجر می­گردند (سرمدنیا و کوچکی١٣٦٨ ، کوچکی و نصیری ١٣٧٣) واکنش و هماهنگی با تنش آب به عوامل دیگر مدت و شدت تنش و مرحله گسترش یا توسعه و تمایز گیاه مرتبط است (کومار[2]، 1993).

  1-1 هدف از تحقیق:

  هدف از این پژوهش بررسی اثر تنش خشکی و میزان نیتروژن مصرفی و بر هم­کنش آن­ها بر برخی از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه دارویی کرچک جهت استفاده بهینه از امکانات کشاورزی شهرستان دامغان و یافتن گونه­های مقاوم به تنش خشکی و همچنین افزایش میزان ماده موثره و درصد روغن در ارقام مختلف گیاه داروئی کرچک با استفاده از تیمار نیتروژن و تنش قطع آب و در نهایت شناسایی بهترین شرایط رشد جهت کشت ارقام مختلف این گیاه داروئی در مقیاس صنعتی و اعمال تنش خشکی برای به دست آوردن مناسب­ترین سطح تنش که بتوان بیشترین میزان محصول را تولید، کرد می­باشد.

  2-1 ضرورت تحقیق:

  با توجه به این­که کرچک یکی از گیاهان داروئی مهم در جهان بوده و از این گیاه در صنایع داروئی استفاده زیادی به عمل می­آید، لذا بهبود کمیت و کیفیت این گیاه جهت افزایش کارایی آن در موارد بالا از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به دلیل این­که بهبود کمیت و کیفیت این گیاه تا حد زیادی تحت تاثیر آبیاری و تغذیه کودی مناسب می­باشد و نتایج تحقیقات کمی در ایران در دسترس می­باشد، لزوم اجرای آزمایشاتی جهت بررسی و یافتن بهترین رژیم آبیاری و هم­چنین مقادیر کود مناسب ازت برای این گیاه مورد نیاز است.

  بدین منظور برای بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن گیاه داروئی کرچک تحت شرایط تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی(RCBD) به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار انجام گردید.

   

  1-2 گیاه شناسی کرچک

  خانواده فرفیون (Euphorbiaceae) دارای 331 جنس و 8000 گونه است که اغلب دارای شیرابه­های سمی­اند و گل­های تک­جنسی دارند (زرگری، 1383). کرچک (Ricinus communis) از جمله گیاهان صنعتی این خانواده محسوب می­شود (ولاک و استودولا، 1382). کرچک گیاهی چند ساله، علفی، بصورت درختچه­ای یا درختی کوچک با ارتفاع حدود 4 متر و برگ­های بسیار بزرگ و شبیه برگ انجیر، گل­های نر و ماده به صورت متمایز در نزدیک قسمت انتهای شاخه­ها رشد نموده و میوه به شکل کپسولی است که حاوی سه دانه می­باشد و دارای خارهای نرم، ساقه چوبی و تو خالی، گل آذین پانیکول مانند و در اصطلاح به نام شمعک، گل­های نر در پائین و گل­های ماده در قسمت بالا دیده می­شود (میر حیدر، 1385). جنس Ricinus فقط یک

  Abstract

  In order to study some physiological and morphological properties of medicinal plants castor under drought stress conditions and nitrogen fertilizer in different values of this plant, an experiment was performed with design of completely randomized blocks as factorial split with three replicates, In this design, two different grades of castor (improved cultivar and local Mashhad) as main factor, three different treatment of irrigation including: control (without stress), disrupting water in severe stress stage (early flowering) and disruption of water stage of average stress (top grain), and also three treatments of nitrogen fertilizer included without fertilizer (control), treated with 150 kg/per hectare and 300 kg/ha as minor factors were considered. The results showed that the highest mean chlorophyll a (2/06 mm g wet weight) in the interaction (D3*V1), was the triple (D2*V2*N1) maximum chlorophyll a (2/62 mm g wet weight), respectively. The interaction (D1*N1) highest average chlorophyll b (2/09 mm g wet weight), in the interaction (V2*N2) highest average chlorophyll b (1/92 mm g wet weight) was. The highest average chlorophyll in the interaction of T (D1*N1) (41 mm g wet weight), respectively. The interaction (V2*N3) carotenoids concentration (128/8 mm g wet weight), respectively. The interaction (D3*V1) highest average flavonoid (34/3 Quercetin mg g dry weight), respectively, in the interaction (V1*N2) highest average flavonoid (31/2 mg Quercetin g dry weight) was. The highest concentration of carbohydrates in the Tri treatments (D1*V1*N2) with a mean (105/8 mm g dry weight), respectively. Highest leaf relative water content of the interaction (V1*N1), average (48/6 percent). Most grain of Tri (D3*V2*N2) of (228/6 kg per ha). V2 with a mean (68/67 cm) had the highest plant height. Maximum height flowers decorate the interaction between treatments (D1*V2), average (72/3 cm). Most oil (34/45 %) for D1 and drought treatments significantly reduced the mean oil. restraint stress significantly increased the proline concentration in Castor, so the treatment D2 highest proline (5/75 mol of proline per gram fresh weight of plant) respectively. Results showed that more protein V2 (0/35 mm g wet weight), which was higher than other treatments. Interaction (D3*N2) average (6/1) in ml min gram of protein than most had peroxidase activity. Most affected by the catalase activity of the tripartite (D3*V1*N3) (65/0) in mm grams of protein per minute was observed.

  Keywords: drought, nitrogen fertilizer, castor, morphological characteristics, physiological properties

 • فهرست:

  چکیده.......................................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول....................................................................................................................................................................................... 2

  مقدمه..................................................................................................................................................................................... 2

  1-1 هدف از تحقیق:............................................................................................................................................................. 3

  2-1 ضرورت تحقیق:.............................................................................................................................................................. 4

  فصل دوم....................................................................................................................................................................................... 5

  بررسی منابع............................................................................................................................................................................ 5

  1-2 گیاه شناسی کرچک.................................................................................................................................................. 6

  2-2 پراکنش جغرافیایی..................................................................................................................................................... 6

  3-2 نیازهای اکولوژیکی...................................................................................................................................................... 6

  4-2 آفات و بیمارها.............................................................................................................................................................. 7

  5-2 ارقام کرچک................................................................................................................................................................. 7

  6-2 روش تکثیر................................................................................................................................................................... 7

  7-2 آبیاری............................................................................................................................................................................ 8

  8-2 برداشت........................................................................................................................................................................ 8

  9-2 قسمت مورد استفاده و کاربرد آن............................................................................................................................... 8

  10-2 خشکسالی.............................................................................................................................................................. 9

  11-2 خشکی..................................................................................................................................................................... 9

  12-2 تعریف تنش............................................................................................................................................................ 10

  13-2 انواع تنش................................................................................................................................................................ 10

  14-2 تنش خشکی و چگونگی پیدایش آن...................................................................................................................... 10

  15-2 ازت................................................................................................................................................................................ 11

  نیتروژن معدنی:................................................................................................................................................................. 11

  نیتروژن آلی:....................................................................................................................................................................... 13

  کودهای نیتروژنه:.............................................................................................................................................................. 14

  منابع شیمیایی کودهای نیتروژنی:................................................................................................................................... 14

  آمونیاک بدون آب (NH3) :............................................................................................................................................... 14

  آمونیاک مایع:................................................................................................................................................................... 15

  اوره (Urea):..................................................................................................................................................................... 15

  سولفات آمونیوم (AS):.................................................................................................................................................... 16

  نیترات آمونیوم:................................................................................................................................................................. 16

  میزان نیتروژن در گیاه:....................................................................................................................................................... 17

  16-2 مکانیسم های مقاومت گیاه به تنش........................................................................................................................ 18

  17-2 تاثیر کودهای ازته در گیاهان........................................................................................................................................ 21

  18-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر درصد روغن در گیاهان................................................................................................... 23

  19-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت فلاونوئید در گیاهان......................................................................................... 23

  20-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت پرولین در گیاهان.............................................................................................. 24

  21-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت کربوهیدرات در گیاهان..................................................................................... 25

  22-2 اثر تنش خشکی و کود ازت بر محتوای نسبی آب برگ در گیاهان.............................................................................. 26

  23-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاهان............................................................ 26

  24-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر درصد پروتئین دانه در گیاهان....................................................................................... 27

  25-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت رنگیزه های گیاهی در گیاهان.......................................................................... 28

  26-2 اثر تنش خشکی وکود ازت بر وزن هزار دانه در گیاهان................................................................................................ 29

  27-2 اثر تنش خشکی و کود ازت بر خصوصیات مورفولوژیک گیاهان................................................................................ 31

  28-2 اثر تنش خشکی و کود ازت بر پروتئین برگ در گیاهان................................................................................................ 33

  فصل سوم.................................................................................................................................................................................. 34

  مواد و روشها......................................................................................................................................................................... 34

  1-3 محل اجرای طرح....................................................................................................................................................... 35

  2-3 مشخصات طرح....................................................................................................................................................... 35

  الف- آبیاری (عامل اصلی)............................................................................................................................................ 35

  ب- ارقام مورد استفاده (عوامل فرعی)......................................................................................................................... 35

  پ- کود ازت (عوامل فرعی)........................................................................................................................................... 35

  3-3 آماده سازی زمین....................................................................................................................................................... 36

  4-3 عملیات داشت........................................................................................................................................................... 36

  5-3 مبارزه با علف های هرز.............................................................................................................................................. 36

  6-3 اعمال تیمارها............................................................................................................................................................ 37

  1-6-3 اعمال تیمارهای کودی...................................................................................................................................... 37

  2-6-3 اعمال تیمارهای تنش قطع آب......................................................................................................................... 37

  7-3 نحوه نمونه برداری و اندازه گیری................................................................................................................................. 38

  1-7-3 ارتفاع بوته........................................................................................................................................................ 38

  2-7-3 ارتفاع گل آذین.................................................................................................................................................. 38

  3-7-3 وزن هزار دانه..................................................................................................................................................... 38

  4-7-3 اندازه گیری میزان رطوبت نسبی(RWC) بر طبق روش ریچی و همکاران(1990)............................................. 38

  5-7-3 اندازه گیری رنگیزه ها....................................................................................................................................... 39

  6-7-3 اندازه گیری روغن بذر........................................................................................................................................ 39

  7-7-3 اندازه گیری پرولین (بیتس و همکاران، 1973).................................................................................................. 41

  8-7-3 اندازه گیری کل قندهای محلول به روش (اشلیگل، 1986)............................................................................. 42

  9-7-3 اندازه گیری محتوی فلاونوئید.......................................................................................................................... 43

  10-7-3 اندازه گیری پروتئین دانه (کجلدال، 1932)..................................................................................................... 43

  مرحله اول: هضم ماده غذایی................................................................................................................................ 44

  مرحله دوم: مرحله تقطیر................................................................................................................................. 44

  مرحله سوم: مرحله تیتراسیون........................................................................................................................ 45

  تهیه مواد و محلولها....................................................................................................................................................... 46

  11-7-3 اندازه گیری فعالیت کاتالاز........................................................................................................................... 46

  12-7-3 اندازه گیری فعالیت گایاکول پراکسیداز...................................................................................................... 46

  1-12-7-3 روش محاسبه فعالیت آنزیمی............................................................................................................. 47

  13-7-3 سنجش غلظت پروتئین محلول برگ............................................................................................................ 48

  8-3 تجزیه داده ها.............................................................................................................................................................. 48

  فصل چهارم............................................................................................................................................................................... 49

  نتایج بحث............................................................................................................................................................................ 49

  1-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر درصد روغن در گیاه داروئی کرچک............................................................................. 50

  2-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت فلاونوئید در گیاه داروئی کرچک.................................................................... 52

  3-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت پرولین در گیاه داروئی کرچک......................................................................... 53

  4-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر غلظت کربوهیدرات در گیاه داروئی کرچک............................................................... 57

  5-4 اثر تنش خشکی و کود ازت بر محتوای نسبی آب برگ در گیاه داروئی کرچک......................................................... 59

  6-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه داروئی کرچک                                        60

  7-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر درصد پروتئین دانه در گیاه داروئی کرچک.................................................................. 63

  8-4 اثر تنش خشکی و کود ازت بر غلظت رنگیزه های گیاهی در گیاه داروئی کرچک................................................... 65

  9-4 اثر تنش خشکی وکود ازت بر وزن هزار دانه در گیاه داروئی کرچک........................................................................... 71

  10-4 اثر تنش خشکی و کود ازت بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه داروئی کرچک........................................................ 72

  11-4 اثر تنش خشکی و کود ازت بر پروتئین برگ در گیاه داروئی کرچک........................................................................ 74

  نتیجه گیری................................................................................................................................................................................ 76

  پیشنهادات................................................................................................................................................................................. 77

  جدول 1. تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی در گیاه کرچک................................................................................................... 78

  جدول 2. مقایسه میانگین های مربوط به صفات کمی و کیفی تحت تاثیر تنش خشکی و کود ازت در کرچک                     79

  جدول 3. مقایسه میانگین های اثرات دو جانبه مربوط به صفات کمی و کیفی تحت تاثیر تنش خشکی و کود ازت در کرچک 80

  جدول 4. مقایسه میانگین های اثرات سه جانبه مربوط به صفات کمی و کیفی تحت تاثیر تنش خشکی و کود ازت در کرچک     81

  جدول 5. ضرایب همبستگی بین شاخص های کمی و کیفی به تنش و کود ازت.................................................................... 82

  منابع........................................................................................................................................................................................... 86

  Abstract

  منبع:

  آبروش.، ع. سیادت.، ع و پ برومند فرد. 1389. ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد لاین­های گندم در دزفول. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. سال دوم. شماره دوم. ص 113 تا 130.

  آ.دوک، ج.، 1387. فرهنگ گیاهان داروئی. مترجمین ز. آموزگار. ع . محقق زاده و م . شمس اردکانی. چاپ اول، انتشارات مارلیک، 1070 صفحه.

  احترامیان، ک.، 1380. تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز در منطقه کوشکک استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

  احمدی، ع.، و سی و سه مرده، ع. . 1383. اثر تنش خشکی بر کربوهدرات های محلول، کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با سرایط متفاوت اقلیمی ایرن. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35 ، شماره 3 ، ص: 763 -753.

  امید بیگی، ر.، ع- رضا لو، ا.، ع- رضا لو، ک و ف. حبیبی نوده. 1388. ارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچکدر آذربایجان شرقی. مجله پژوهش­های صنایع غذایی. جلد 1/19. شماره 2. ص: 69-79.

  امید بیگی، ر.، فخر طباطبائی، س .م. و ت .اکبری. 1380. اثر کود نیتروژن و آبیاری بر باروری (رشد، عملکرد دانه و مواد مؤثره) کتان روغنی. مجله علوم کشاورزی ایران. 1: 64-53.

  امینی، ز.، حداد، ر. و مرادی، ف. 1387. بررسی اثر تنش کم آبی بر نحوه فعالیت آنزیمهای ضد اکسنده در مراحل رشد زایشی گیاه جو  .(Hordeum vulgare L.)علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم ، شماره چهل و ششم (الف)، 10 صفحه.

  بلوچی، ح.، م- ثانوی، ع. م.، امام، ی. و برزگر، م. 1387. تاثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم الف، ص: 167-181.

  حاجبی، عبد الحمید.، حیدری شریف آباد، حسین. 1384. بررسی اثر تنش خشکی بر روی رشد و گره زایی سه گونه شبدر. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 66: 13-21.

  جلیله وند، ح.، کاظمی، ف.، حبیبی، د. و ا، اکبری نیا. . 1387. اثر نیتروژن و تراکم بوته بر موسیلاژ و برخی عناصر معدنی بذر گیاه دارویی ریحان. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 535 صفحه.

  جوانشیر، ع.، زهتاب سلماس، س.، امید بیگی، ر.، آلیاری، ه. و قاسمی گلعذانی، ک. 1380. اثرات آبیاری و تاریخ کاشت روی میزان اسانس و آنتول در گیاه دارویی آنیسون. همایش ملی گیاهان دارویی ایران. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 29بهمن ماه. صفحات 117 تا 118.

  خزاعی، ح. ر.، محمد آبادی، ع. ا. و برزوئی، ا. 1384. بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری، مجله پژوهشهای زراعی ایران، جلد سه، شماره 1 ، 10 صفحه.

  خلیلی. ع، بذر افشان، ج. 1383. تحلیل روند تغییرات بارندگی سالانه، فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد و شانزده سال گذشته،9(1):25-33.

  دهقان شعار، م، حمیدی، آ و مبصر، ص. 1384 .شیوه­های ارزیابی قدرت بذر. نشر آزمون کشاورزی، کرج، ایران.

  رحیمی، م. م.، نور محمدی، ق.، آینه بند، ا.، افشار، ع.، و معاف پوریان، غ. 1388. اثر زمان کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.). مجله به زراعی نهال و بذر 2-25: 79-91.

  رحیمی، م-م. و مظاهری، د. 1383. بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی­های آهن و روی بر عملکرد و اجزا عملکرد کشت دوم دو رقم آفتابگردان در منطقه ارسنجان، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 64. 6 صفحه.

  رستگار، م. ع. 1378. دیمکاری. چاپ سوم. انتشارات برهمند.

  رشیدی، ش. 1384. بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 647 TC در شرایط آب و هوایی خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

  رضایی نژاد، ع.، خادمی، ک. و یاری، م. 1380. بررسی تاثیر آبیاری و فاصله ردیف بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز در خرم آباد. همایش ملی گیاهان دارویی ایران. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 29 بهمن ماه. صفحات 32 تا 33.

  رضوانی مقدم، پ.، نباتی، ج.، نوروزپور، ق.، و محمدآبادی، ع. ا.، 1387. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری، مجله پژوهشهای زراعی ایران، جلد 6، شماره 2، 14 صفحه.

  زرگری، ع.، 1383. گیاهان دارروئی. جلد پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1010 صفحه.

  دوازده امامی، س و مجنون حسینی ، ن.، 1387. زراعت و تولید برخی گیاهان داروئی و ادویه ای. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 300 صفحه.

  سالار دینی، ع.، 1374. حاصلخیزی خاک و تولیدو انتشارات دانشگاه تهران. 412 صفحه.

  سرمدنیا، غ و کوچکی، ع .١٣٦٨ .فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ٤٦٧ صفحه.

  سعید نژاد، ا. م.، و رضوانی مقدم، پ. 1389. ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum). نشریه علوم باغبانی. جلد 24. شماره 1. ص: 38 تا 44.

  سی و سه مرده، ع.،  احمدی، ع.،  پوستینی، ک.، و ابراهیم زاده، ح.، 1383. عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ٣٥، شماره ١، صفحات 93 تا 106.

  ضرابی، م. م.، طلائی، ع.، سلیمانی، ع. و حداد، ر. 1389. نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون در برابر تنش خشکی. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 24. شماره 2. صفحات 244-234.

  طباعی عقدانی، س. ر.، 1383. استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح برای مقاومت به تنش های اسمزی در گیاهان. فصلنامه خشکی و خشکسالی. شماره 14. ص 85-77.

  عامری، ع. ا.، ن- محلاتی، م. و پ، رضوانی مقدم، 1386. اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار (Cale`ndula officinalis L.). مجله پژوهش­های زراعی ایران. جلد 5. شماره 2. ص: 315 تا 325.

  عباسعلی پور، ح.، هوشمند، س.، تدین، ع. و زینلی، ح..، 1386. بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک بابونه شیرازی. خلاصه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی، تهران، 3-2 آبان، 175.

  علیزاده . 1388. رابطه آب و خاک و گیاه. (تالیف پال جی کرامر) چاپ دوم. انتشارات جاوید 735 ص.

  فلوک، ه.، 1379. گیاهان دارویی، خواص و طریقه مصرف آنها. توکلی صابری، م. ر.، (مترجم) و صداقت، م. ر.، (مترجم). انتشارات روزبهان، تهران، 264 صفحه.

  فون ویک، ب. و وینک، م.، 1387. مهمترین گیاهان داروئی جهان. مترجمین م. صفایی خرم. س. جعفرنیا و س. خسرو شاهی. انتشارات نشر مشهد، مجتمع آموزش کشاورزی سبز ایران، 442 صفحه.

  قربانلی.، ل. و نیاکان، م. 1384. بررسی اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول،پروتئین،پرولین و ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز گیاه سویا رقم گرگان. نشریه دانشگاه تربیت معلم. 5: 549 -537.

  قنبرزاده، س.، چائی­چی، م-ر. و م-ب، حسینی. 1388. بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر کیفیت علوفه و جمعیت علف­های هرز ذرت، مجله دانشور علوم زراعی. سال دوم. شماره 3. ص 25 تا 38.

  کافی، م. مهدوی دامغانی، ع. 1379. مکانیسم­های مقاومت به تنش­های محیطی در گیاهان. (ترجمه) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  کوچکی، ع. و نصیری محلاتی، م. ١٣٧٣ .اکولوژی گیاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ١٦٤ صفحه.

  کوچکی، ع.، حسینی، م .و نصیری محلاتی.، م. 1380. رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی(ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. 560 صفحه.

  گوپتا. یو. اس. 1366. جنبه­های فیزیولوژیکی زراعت دیم. ترجمه سرمدنیا،غ و ع، کوچکی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدو 424 صفحه.

  لاهوتی، م.، ترحمی، گ.، عباسی، ف،. 1389. بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول، میزان کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک (Salvia LeriifoliaBenth).

  متشرع زاده، ب. و م. ج. ملکوتی. 1379. آشنایی با روش­ها و زمان مصرف کودهای شیمیایی جدید ساخت داخل کشور. نشر آموزش کشاورزی. نشریه فنی شماره.109

  محبی، م. 1379. تأثیر تاریخ کاشت و ازت بر رشد، نمو، عملکرد در منطقه زنجان (Plantago ovata) و ماده مؤثره اسفرزه پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

  مطیعی، ا.، 1370. بررسی تاثیر میزان و شیوه توزیع کود ازته بر عملکرد کمی و کیفی و منحنی رشد ذرت دانه­ای. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 169 صفحه.

  مقدم، ن.، آروین، م، ج.، خواجویی نژاد، غ.، مقصودی،ک. 1390. اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در مزرعه. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 2-27. شماره 1.

  ملکوتی، م و همایی. م. 1383. حاصلخیزی خاک­های مناطق خشک. مشکلات و راه حل­ها. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران. 320 صفحه.

  ملکوتی، م و نفیسی. م. 1373. مصرف کود در اراضی زراعی. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران. 371 صفحه.

  میرحیدر، ح.، 1385. معارف گیاهی. جلدپنجم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، 527 صفحه.

  میرلوحی، آ. ف.، بزرگوار، ن. و م، بصیری. 1379. اثر مقادیر مختلف کود ازته بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلویی سه هیبرید سورگوم علوفه­ای. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 4. شماره 2. ص: 105 تا 115.

  مودب شبستری، م و م. مجتهدی.، 1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه) مرکز نشر دانشگاهی. 431 صفحه.

  ناصری، ف .۱۳۷۴ .دانه­های روغنی. ترجمه. انتشارات آستان قدس رضوی .

  ناصری پوریزدی، م.ت.، 1370. بررسی اثرNPK  بر رشد و عملکرد زیره سبز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  نصیری، ی.، شکیبا، م. ر.، آلیاری، ه، ولیزاده، م. و ع، محمدی نسب. 1387. اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و زمان قطع آبیاری بعد از گلدهی برروی عملکرد و پروتئین دانه در جو رقم والفجر. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 535 صفحه.

  نوروزپور، ق. و رضوانی مقدم.پ.، 1385. اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاهدانه (Nigella sativa). پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی شماره 73. ص: 133 تا 138.

  هانس، ف.، 1379. گیاهان داروئی. مترجمین م . ر. توکلی صابری و م . ر. صداقت. چاپ پنجم، انتشارات گلشن، 264 صفحه.

  ولاک، ژ. و استودلا، ژ.، 1384. گیاهان داروئی روشهای کشت، برداشت و شرح مصور رنگی. مترجمین س. زمان . چاپ ششم، انتشارات ققنوس، 368 صفحه.

  ولد آبادی، ع.، یوسفی، ف. و ا. ح. شیرانی راد، 1389. تاثیر قطع آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی از صفات زراعی گیاه داروئی کرچک. مجله زراعت و اصلاح نباتات. جلد 6. شماره 1. ص: 99-110.

  ی- بیوکی، ر.، خزاعی، ح. ر.، رضوانی مقدم، پ. و ع، آستارایی. 1389. بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum). نشریه پژوهش­های زراعی ایران. جلد 8. شماره 5. ص:756-748.

  Akbari, KN., GS. Sutaria,PR.Patel and AS. Yusufzai.2001. ResPonse of castor (Ricinus Communis L.) To nitrogen and Phosphorus under rainfed condition. Advances in Plant Sciences,14:2,445-451;8ref.

  AL-Aghabary, K., Zhujun, Z., and Qinhua, S. 2004. Influence of silicon supply on chlorophyll content, chlorophyll fluorescence, and antioxidative enzyme activities in tomato plants under salt stress. Plant Nutrition 27: 2101-2115.

  Aliari, H. 2006. Agronomy and Physiology of Oil seeds. Amidi Publicationss, Iran (in Farsi).

  Anjum, F., M. Yaseen., E. Rasool., A, Wahid and S. Anjum. 2003. water stress in barley (Hordeum vulgare L.) II. Effect on chemical composition and chlorophyll contents. Pak. J. Agri. Sci. 40(1-2) 41-49.

  Arnone, D. T. 1949, Copper enzymes in isolated chloroplasts polyphenol oxidase in beta vulgaris. Plant Physiology 24: 1-15.

  Arora, A., Sairam, R. K., and Srivastava, G. C. 2002.Oxidative stress andantioxidant system in plants. Plant Physiology 82: 1227-1237.

  Ashraf. M., and Iram, A. 2005. Drought stress induced changes in some organic substances in nodules and other plant parts of two potential legumes differing in salt tolerance. Elsevier. 200: 235-546.

  Atal, C. and kapur, K., 1998. Cultivation and Utilization of Medicinal Plant. Jamu/tawi, India, 78p.

  Babita, M., Maheswari, M., Rao, L.M., Shanker, A. K., and  Rao, D.G. 2010. Osmotic adjustment, drought tolerance and yield in castor (Ricinus communis L.) hybrids. Crop Sciences. 69: 243–249.

  Bahrani, M.J., and Babaei, G. 2007. Effect of different levels of plant density and nitrogen fertilizer on grain and its yeild components and some quality traits in two sesame (Sesamum indicum L.) cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences 9: 237-245 (In Persian with English Summary)

  Bai, L., and Sui, F. 2006. Effect of soil drought stress on leaf of maize. Pedosphere 16: 326-332.

  Bajji, M., Lutts, S and Kinet, J.M. 2001; Water deficit effects on solute contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in three durum wheat (Triticum durum Desf.) cultivars performing differently in arid conditions. Plant Science, 160:669-681.

  Bates, I.S., R.P. Waldern and I.D. Teare, 1973; Rapid determination of free prolin for water stress studies. Plant and Soil, 39:205-207.

  Blokhina, O., Virolainen, E., and Fagested, K. 2002. Antioxidants, oxidative damage.

  Boswell F.C., J.J. Meisinger and W.L. Case. 1985. Production, marketing and use of nitrogen fertilizers. In Fertilizer Technology and Use. 3 rd ed. SSSA Madison, WI. pp. 229-292.

  Boyer, J.S.; Chin-Wong, S. & Farquhar, G.D. 1997. CO2 and water vapour exchange across leaf cuticle (epidermis) at various water potentials. Plant Physiology 114: 185-191.

  Bradford M.M. 1979. Rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantities of protein utilizing the principles of protein dye binding. Annul Biochem, 72: 248–254.

  Bray, E.A., Bailey-Serres, J., Weretilnyk, E. 2000. Responses to abiotic stress. In: Buchanan, B.B., Gruissem,W., Jones, R.L. (Eds.), Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists, Rockville, pp. 1158–1203.

  Brigham, R. D., and B. R. Spears. 1960. Castor beans in Texas. Agric. Exp. Sta. B-954. 12pp.

  Buxton, D. R., D. R. Mertens and Fisher, D. S., 1996. Forage quality and ruminant utilization. In: “Cool-season forage grasses” (Eds. Moser et al), PP. 229-266.

  Cartellieri, S. helmholz, H. and Niemeyer, B., 2001. Preparatiou and Evaluation of Ricinus communis Agglutiuiu Affinity Adsorbents using polymeric supports. Inalytical Biochemistry, 295(1): 66-75.

  Casano, L. M., M. Martin and B. Sabater. 1994. Sensitivity of superoxide dismutase transcript levels and activities to oxidative stress is lower in mature-senescent than in young barley leaves. Plant Physiol. 106: 1033-1039.

  Castrillo, M. & A. M. Calcargo. 1989. Effects of water stress and rewatering on ribulose–I,5-bisphosphate carboxylase activity, chlorophyll and protein contents in two cultivars of tomato. J. of Horticultural Science. 64(6): 717 –724.

  Chavan, M., Pujari, B.T., and Lpkesha, R. 2005. Morphological indices and yield of castor as influenced by organic and inorganic sources of nitrogen. Karnataka J. Agric. Sci. 18 (4): 1075-1077.

  Chaves, M. M. and Oliveira. M. M. (2004)Mechanism sunderlying plant resilience to water deficits: Prospects for water saving agriculture. Journal of Experimental Botany, Vol. 55, No407, pp 2365 – 2384.

  Contour, A.D., Torres Franklin, M.L., Cruz De Carvalho, M.H., Arcy Lameta, A. and Zuily, F.Y., 2006. Williams, D.G. and Yepez, E.A., 2008. Mechanisms of plant survival and mortality during drought: why do some plants survive while others succumb to drought?. New Phytologist, 178(4): 719-739.

  Dobbelaere, S., Croonenborghs, A., Thys, A., Ptacek, D., Okon, Y. and Vanderleyden, J., 2002. Effect of inoculation with wild type Azospirillum brasilense and A. irakense strains on development and nitrogen uptake of spring wheat and ``grain maize. Biology and Fertility of Soils, 36(4): 284-297.

  Emam, Y., Salimi Koochi, S., and Shekoofa, A. 2009. Effect of nitrogen levels on grain yield and yield components of wheat (Triticum aestivum L.) under irrigation and rainfed conditions. Iranian Journal of Field Crops Research 7(1): 321-332. (In Persian with English Summary).

  Eitzinger, j.,stastna, M., z aludad , Z.,Dubrovsky,M. 2003. Asimulation study of the effect of soilwater balance and Water stress on Winter production under different climate change seenarios. Agricuiture water management 61: 195-217.

  Epstein, E. 1994.The anomaly of silicon in plant biology. Proceedings of the NationalAcademy of Science 91: 11-17.

  Franc, M. G. C., A. T. P. Thi, C. Pimentel, R. O. P. Rossiello, Y. Z. Fodil, and D. Laffray.2000. Differences in growth and water relations among Phaseolus vulgaris cultivars inresponse to induced drought stress. Env. Exp. Bot. 43:227–237.

  French, R .J and N. C. Turner. 1991. Water deficit change dry matter partitioning and seed yield in leafed lupins. Aust . j. Agric.Res. 42: 471-484.

  Giovanni, G., Silvano, P., and Giovanni, D. 2004. Grain yield, nitrogen-use efficiency and baking quality of old and modern Italian bredd-wheat cultivars grown at different nitrogen levels. Eur. J. Agron. 34: 321-332.

  Girousse, CH., Bournoville, R., and Bonnemain, J.L. 1996. Water deficit-induced Changes in Concentrations in proline and Some other Amino Acids in the Phloem sap of Alfalfa. Plant physiol. 111: 109-113.

  Good, A and S. Zaplachiniski. 1994. The effects of drought on free amino acid accumulation and protein syntesis in Brassica napus. Physiologia Plantarum 90: 9–14.

  Grattan, S. R and C. M .Grieve .1999 .Salinity- mineral nutrient relation in horticultural crops. Scientia Horticulture. 78:127-157

  Grundwald J.and K. Buttel, 1996. European phytotherapeutics market drugs made in germany. 39:6-11.

  Guo, Z., Tan, H., Zhu, Z., Lu, S. and Zhou, B., 2005. Resistance. Plant Physiology and Biochemistry, 43(10-11): 955-962.

  Haddad, R., K. Morris and Buchanan – Wollaston, V., 2004. Expression analysis of genes related to oxidative protection during senescence in Brassica napus. Ir. J. Biotechnol. 2: 269-278.

  Hassan, A. H., A. H. Khreba., M. S. Emam and S. A. Atala. 2006. Effect of biofertilizers, organic fertlizers and their interaction on the vegetative growth, yield and quality of artichoke flower head. Egypt. J. Appl, Sci. 21(11):185-200.

  Hellal, F. A., Mahfouz, S. A., and F. A. S. Hassan. 2011. Partial substitution of mineral nitrogen fertilizer by bio-fertilizer on (Anethum graveolens L.) plant Agric. Biol. J. N. Am., 2(4): 652-660.

  Heuer, B. 1994. Osmoregulatory role of proline in water stress and salt-stressed plants. pp 363-481. In: M. Pessarkli (Ed.), Handbook of Plant and Crop stress. Marcel Dekker Pub. New York.

  Hikwa, D., and Mugwira, L. M.1997. Response of castor cultivar "Hale" to rate and method of nitrogen fertilizer application in different environments of Zimbabwe. Crop Science. 175-188.

  Hodges, D. M. and C. F. Forney. 2000. The effects of ethylene, depressed oxygen and elevated carbon dioxide on antioxidant profiles of senescing spinach leaves. J. Experim. Bot. 344: 645-655

  Hossain, A. B. S., R. G. Sears, T. S. Cox, & G. M. Paulses. 1990. Desiccation tolerance and its relationship to assimilate partitioning in winter wheat. Crop Science . 30:622-627.

  Hughes, S.G., Bryant, J.A. and Smirinoff, N. 1989. Molecular biology, application to studiestress tolerance. In: Plants under stress. Hamlyn, G.J., Flowers, T.J., Jonea, M.B., eds. New York: Cambridge University Press, 131-135.

  Kandeel, A.M., Naglaa, S.A.T., and Sadek, A.A. 2002. Effect of biofertilizers on the growth, volatile oil yield and chemical composition of Ocimum basilicum L. plant. Ann. Agr. Sci. Cairo, 1: 351–371. (In Arabic with English Summary).

  Kar, M., and Mishra, D. 1976. Catalase, Peroxidase and polyphenolxidase activities during rice leaf senescence. Plant Phsiol. 57: 315-319.

  Khalid, K.H.A. (2006).In.uence of Kwater stress on growth, essential oil andchemical composition of Herb (Ocimumsp).Agrophysics, 20, 289-296.

  Khanna-Chopra, R. 1999. Osmotic adjustment and yield stability in wheat genotypes and species grown in water-limited environments. J. Plant Biol. 26: 173-178.

  Kittock, D. L., J. H. Williams , and D. G. Hanway. 1967. Castor bean yield and quality asinfluenced by irrigation schedules and fertilization rates. Agron. J. 59: 463-467.

  Kumar, V. 1993 ‘Predictive assessment of agricultural drought using climatic and remotely sensed data’ Master of Engineering dissertation, University of Jodhpur, India

  Koutroubas, S. D., Papakosta, D. K.,  and Doitsinis, A. 2000. Water requirements for castor oil crop (Ricinus communisL.) in a Mediterranean climate. J. Agron. Crop Sci.184: 33-41.

  Koutroubas, S.D., Papakosta, D.K., and Doitsinis, A., 1999. Adaptation and yielding ability of castor plant (Ricinus communis L.) genotypes in a Mediterranean climate. Eur. J. Agron. 11: 227–237

  Kutchan, T. M. 2001. Ecological arsenal and developmental dispatcher: The paradigm of secondary metabolism. Plant Physiology. 125: 58-60.

  Kuznetsov, V.V. and Shevyakova, N.I. 1999; Proline under stress: Biological role, metabolism and regulation. Russian Journal of Plant Physiology, 46:274-287.

  Laureti, D., and Marras, G. 1995. Irrigation of castor (Ricinus communis L.) in Italy. Eur. J. Agron. 4: 229-235.

  Liu, X., and Huang, B. 2000. Heat stress injury in relation to membrane lipid peroxidation in creeping. Crop Sci. 40: 503-510.

  Mahajam, S. and Tuteja, N. 2005. Cold, salinity and drought stresses overview. Archives of Biochemistry and Biophysics. 444: 139-158.

  Marartius, V.F. Haddad, C and Semir, J. 2009. Seed germiuation of Ricnus communis in Predicted setting after autochorous and myrmecochorous dispersal. Journal of the Torrey botanical society., 136(1): 84-90.

  Martin, M., F. Micell, J. A. Morgan, M. Scalet, & Zerbi, G. 1993. Synthesis of osmotically active substances in winter wheat leaves as related to drought resistance of different genotypes. J. of Agronomy and Crop Science. 171: 176–184.

  Matcha, S. K .2007. Effects of nitrogen deficiency on plant growth, leaf photosynthesis, and hyperspectral reflectance properties in castor (Ricinus communis L). Plant and Soil Sciences. 1-112.

  Mathukia. R, K. M, M. Modhwadia. 1995. lnfluence of different levels of nitrogen and phosphorus on yield and nutrient uptake by castor (Ricinus communis L.). Guj arat-Agricultural-University-Research-Journal. 21: 1.

  Mayak, S., Meir, S., Ben Sade, H., Nell, TA. and Clark, DG., 2001. The effect of transient water stress on sugar metabolism and development of cut flowers. Acta Horticulture, 543: 191-194.

  McGrath, D., 1992. A note on the influence of nitrogen application and time of cutting on water soluble carbohydrate production by Italian ryegrass. Irish Journal of Agricultural and food Research. 31: 189-192.

  Mozzafari, F., Ghorbanli, S., Babai, M. and Farzami, A. 2000. The effect of water stress on the seed oil of nigella sativaL. J. essential oil res. 12: 36- 38.

  Nakagawa,J., AML. Neptune and A.Jaehn. 1971. Isolated Combined effects of nitrogen, Phosphorus and Potassium in castor (Ricinus Communis L.). Culitivars 'IAC-38'and 'Campinas'. Anais du Escola Superior de Agricultura, 31:233-241.

  Nakano, Y. and K. Asada. 1987. Purification of ascorbate peroxidase in spinach chloroplast: in inactivation in ascorbate-depleted medium and reactivation by monodehydroascorbate radical. Plant Cell Physiol. 28: 131-140.

  Nesmith, D. S., and Ritchie, J. T. 1992. Short and long-term responses of corn to apre- anthesis soil water deficit. Agronomy Journal 84: 107-113.

  Ohe, M., M. Rapolu, T. Mieda, Y. Miyagawa, Y. Yabuta, K. Yoshimura and S. Shigeoka. 2005. Decline in leaf photooxiadtive-stress tolerance with age in tobacco. Plant Sci. 168: 1487-1493.

  Omid Baigi R. and A. Nobakht, 2001. Nitrogen fertilizer affecting growth, seed yield and active substances of Milk thistle ( Silybum marinum ). Pakistan J. of Biological Sci., 4: 1342-1349.

  Omokolo, N.D., Tsala, N.G., and Djocgoue, P.F. 1996. Changes in carbohydrate, amino acid and phenol content in cocoa pods from three clones after infection with Phytophthora megakarya Bra. and Grif. Annals of Botany, 77: 153-158.

  Paul, M. and Hasegava, A., 1996. Plant cellular andmolecularresponses to high salinity. Annual Review ofPlant Physiology, 51: 463-499.

  Parry, M.A.J., Flexas, J., Medrano, H. 2005. Prospects for crop production under drought: research priorities and future directions. Ann. Appl. Biol. 147, 211–226.

  Radin, J.W. and Mauney, J.R. 1986. The nitrogen stress syndrome. In: Mauney, J.R. and Stewart, J.M. (eds.) Cotton Physiology. The Cotton Foundation, Memphis, TN. pp. 91-105.

  Ram, M., D. Ram and S.K Roy, 2003. Influence of an organic mulching on fertilizer nitrogen use efficiency and herb and essential oil yields in geranium (Pelargonium graveolens). Bioresource Tech., 87:273-278.

  Ranjan, R., Bohra, S. P., and Jeet, A. M. 2001. Book of plant senescence. Jodhpur,  Agrobios New York. Pp. 18-42.

  Reddy, K. R., and Matcha, S. k. 2010. Remote sensing algorithms for castor bean nitrogen and pigment assessment for fertility management. Plant and Soil Sciences. 32 :411–419.

  Reddy, A.R., Reddy, K.R., Padjung, R. and Hodges, H.F. 1996. Nitrogen nutrition and photosynthesis in the leaves of pima cotton. Journal of Plant Nutrition 19, 755-760.

  Ritchie, S. W., and Nguyen, H. T. 1990. Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science, 30: 105-111.

  Saeidi, G. 2005. Effect of seeding date on seed yield and yield components in edible-oil genotypes of flax. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 613: 175-187.

  Salatenco,V.N.1972. Photosynthetic activity of castor under different plant densities. Zroshurane-Zemlerobstvo, Resp. Mizhvid. temat. nauk. Zb.-.No.19,59-61.

  Sausen, T. L. and Rosa, L. M. G. 2010. Growth and carbon assimilation limitations in Ricinus communis (Euphorbiaceae) under soil water stress conditions. Sci. Environ. 24(3): 648-654.

  Shaheen, A.M., 2002. Morphological Vaviation within Ricinus communis L. in Egupt: Fruit Leaf Seed and Pollen.Journal of Biological Sciences, 5(11): 1202-1206.  

  Sharma, P. and R. S. Dubey. 2005. Drought induces oxidative stress and enhances the activities of antioxidant enzymes in growing rice seedlings. Plant Growth Reg. 46: 209-221.

  Shehata, S. M., A-A, Heba and Y. A. Abou El. 2010. Interactive Effect of Mineral Nitrogen and Biofertilization on the Growth, Chemical Composition and Yield of Celeriac Plant. European Journal of Scientific Research. Vol.(47): 248-255.

  Sircelj, H., Tausz, M., Grill, D. and Batic, F., 2005. Biochemical responses in leaves of two apple tree cultivars subjected to progressing drought. Journal of Plant Physiology, 162(12): 1308-1318.

  Singh, A. K., singh, V. N. Chaturved G. S. and Singh. B. B.(2005)Physiological and biochemical traits for screening of DTLines, InterDrought – II: Coping with drought, September 24 to28, 2005, University of Rome “LA sapienza”, Rome, Italy.

  Souza ,E. M,E. Ferreira. G, M. Bono and D,A. Banzatto.1974. Effects of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on the yield of castor (Ricinus communis, L.). Jaboticabal, Sao Paulo, Brazil. Cientifica. 2: 2, 162-168.

  Turner, N.C., 1986. Adaptation to water deficits: Achanging perspective. Australian Journal of Plant Physiology, 13: 175-190.

  Vivek and I.S. Chakor. 1992. Effects of nitrogen and irrigation on growth and yield of sunflower (Helianthus annuus) under mid-hill conditions of Himachal Pradesh. Indian Journal of Agronomy. 37: 500-502.

  Wallace, D.M., 1987. Large and small scale  phenol extraction. Methodsin Enzymology, 152: 33-41.

  Walker, A. J. 2001. The effects of soil fertilizer, nitrogen and moisture on yield, oil and protein of flaxseed. Field Crop Research 932: 101-114.

  Weiss, E. A. 2000. Oilseed crops. Blackweel Science. pp:13-52

  Xu, Y.C., Zhang, J.B., Jiang, Q.A., Zhou, L.Y. and Miao, H.B., 2006. Effects of water stress on the growth of Lonicera japonica and quality of honeysuckle. Zhong Yao Cai., 29(5): 420-423.

  Yamasaki, H., Sakihama, Y. and Ikehara, N. 1997. Flavonoid-Peroxidase Reaction as a Detoxification Mechanism of Plant Cells against H2O2. J. science plant Physiol. 115: 1405-1412.

  Ye, Z., R. Rodriguez and A. Tran. 2000. The development transition of flowering represses ascorbate peroxidase activity and induces enzymatic lipid peroxidation in leaf tissue in Arabidopsis thaliana. Plant sci.

  Yong, T., L. Zongsuo, S. Hongbo and D. Feng. 2006. Effect of water deficits on the activity of anti-oxidative enzymes and osmoregulation among three different genotypes of Radix astragali at seedling stage. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 49: 60-65.

  Zarco-Tejada, P.J., Miller, J.R., Mohammed, G.H., Noland, T.L. and Sampson, P.H. (2002). Vegetation stress detection through chlorophyll a+b estimation and fluorescence effects on hyperspectral imagery. Journal of Environmental Quality 31, 1433-1441.

  Zhao, D., Reddy, K.R., Kakani, V.G., Read, J.J. and Carter, G.A. (2003). Corn (Zea mays L.) growth, leaf pigment concentration, photosynthesis and leaf hyperspectral reflectance properties as affected by nitrogen supply. Plant and Soil 257, 205–217.

  Zhao, D., Reddy, K.R., Kakani, V.G., Read, J.J. and Koti, S. (2005a). Selection of optimum reflectance ratios for estimating leaf nitrogen and chlorophyll concentrations of field-grown cotton. Agronomy Journal 97, 89-98.

  Zimmerman, L. H. 1957. The relationship of a dwarf-internode 


موضوع پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, نمونه پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, جستجوی پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, فایل Word پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, دانلود پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, فایل PDF پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, تحقیق در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, مقاله در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, پروژه در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, پروژه درباره پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: زراعت اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی چکیده هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس ­(Q. brantii و Q. libania) تحت تنش خشکی چکیده جنگل­ های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل­های ایران را به خود اختصاص داده اند و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. این جنگل­ها به علت دارا بودن اقلیم مدیترانه­ای دارای فصل خشک ...

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده : تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است که عملکرد محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته زراعت اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره 1: کلیات: 1-1: مقدمه: تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهنده­ی عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود؛ در حالی که در بسیاری ...

چکیده فارسی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­ های انتخابی بادام (Prunus dulcis) پیوند شده روی پایه GF677 ترکیب پایه و پیوندک می­تواند خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی برگ و ریشه­های بادام را در شرایط تنش شوری تحت تأثیر قرار دهد. به‌منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف در برگ و ریشه­های تعدادی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

ثبت سفارش