پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

word 974 KB 32694 114
1393 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  انسان‌ شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.

  ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرآیندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند.

  در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.

  واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌ واره، آیین، انسان‌ شناسی دین.

   

  طرح مسأله

  هر چند دین‌ شناسی یک رشته‌ی میان مطالعاتی است امّا تحلیل مواجهه‌ی انسان با تجربه‌ی‌دینی بیشتر بر عهده فلسفه دین و روانشناسی دین است در این میان نباید سهم انسان شناسی دین را درقبال پرداختن به تحلیل کنش انسان در مواچهه با تجربه دینی نادیده گرفت مطالعاتی که بیش از نیم قرن است ذهن انسان شناسان را به خود مشغول کرده است. از سوی دیگر زیارت که بنابر گزارش شرکت‌کنندگان در آن سرشار از تجربیات دینی است را باید برترین آیین دینی نامید که توان به حرکت درآوردن میلیون‌ها انسان در جهان را دارد. زیارت امروزه اقتصاد برخی کشور‌ها را پایدار کرده است. زیارت به ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کمک می‌کند. بنابراین سؤال اساسی این تحقیق یافتن الگویی انسان‌شناسانه جهت تبیین دریافت انسان‌ها از مواجهه‌شان با تجربه‌ی‌دینی است که در قالب مطالعه و تحلیل آیین زیارت نمود یافته است.

   ویکتور ترنر به اعتراف محقّقین انسان‌شناس از اوّلین انسان‌شناسان دین است که کانون توجّه خود را بر دریافت انسان‌ها از تجربه‌ی‌دینی نهاد. او توانست فضای اِلحادی زمانه‌ی خود را درنوردد و جسارت ورود مباحث انسان‌شناسی را در تحلیل کنش انسان در لحظه‌ی مواجهه با تجربه‌ی دینی نشان دهد. ترنر به جای آن‌که تنها به کارکرد آیین‌ها بپردازد در بازگشتی دوباره به میان قبیله‌ای آفریقایی دو سال تمام به مطالعه و مشاهده‌ی کنش انسان‌ها در درون آیین پرداخت. ده سال طول کشید تا ترنر مفاهیم لازم برای ورود به مطالعه‌ی آیین‌های پیچیده‌تر را در ادیان پیچیده‌تر کسب کند امّا درنهایت او به این امر دست یافت. وی در کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی به سراغ زیارت در مسیحیت می‌رود.  در اهمّیت کار او همین کافی است که پس از انتشار کتابش پیرامون تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی ، عملاً انسان‌شناسی زیارت متولّد می‌شود.

  این تحقیق در پی آن است که تصویری روشن از تحلیل ترنر پیرامون مطالعه‌ی انسان‌شناسانه‌ی آیین زیارت به دست دهد مسأله‌ی اصلی این تحقیق نه بیان تحلیل‌ جزئیات یک آیین است که در آن صورت حجمی بسیار زیاد را می‌طلبد بلکه هدف دست‌یابی به تحلیلی نظری است که فراتر از جزییات قدم بردارد و ما را در دستیابی به ابزاری انسان‌شناسانه برای هر آیین دینی فراتر از آیین زیارت نیز یاری رساند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌ی فرآیند اجتماعی ،ساختار و ضدّ ساختار از یک سو و از سوی دیگر نظریه‌ی جماعت‌‌واره و آستانگی که از مفاهیم بسط یافته‌ی ترنر هستند به بررسی آیین زیارت می‌پردازد.

  اهمّیت تحقیق

  باتوجّه به مطالب فوق اهمّیت موضوع تا حدّی روشن می‌شود. از یک‌سو پرداختن به مواجهه‌ی انسان با تجربه‌دینی از منظر انسان‌شناسی دین با وجود محدودیت‌های بسیار انسان‌شناسان به نسبت سایر رشته‌های دین شناسی، می‌تواند راهگشای گسترش دامنه‌ی مطالعات میان رشته‌ای پیرامون دین باشد و به دستاورد‌های جدیدی نایل‌آید. و از سوی دیگر زیارت به عنوان عظیم‌ترین آیین دینی که توان به حرکت درآوردن میلیون‌ها انسان در سراسر جهان را دارد از نظرگاه انسان‌شناسی بررسی شود.

  پیشینه‌ی تحقیق

  پیشینه‌ی غربی بررسی نظریات ترنر وسیع است. از این میان تحقیق نسبتاً جامع متیو دفلم با عنوان «آیین، ضدّ ساختار و دین بحثی پیرامون تحلیل نمادین فرآیندی ویکتور ترنر» را می‌توان نام برد. این تحقیق با مشخّصات زیر چاپ گردیده است:

  Deflem, Mathieu. 1991. “Ritual, Anti-Structure, and Religion: A Discussion of Victor Turner’s Processual Symbolic Analysis.” Journal for the Scientific Study of Religion 30(1):1-25

   

  در این تحقیق سعی بر آن بوده است که در ضمن بیان سرگذشت زندگی ترنر به رشد نظریات او نیز اشاره شود. این تحقیق با شروع خوبی که در زمینه ده سال کار علمی ترنر در زمینه‌ی قبیله‌ی ندمبو دارد امّا در تحلیل جامع مفاهیم کلیدی آستانگی و  جماعت‌‌واره ترنر که مربوط به دهه‌ی دوم کار علمی وی است قاصر مانده است. همچنین در این تحقیق به نظریات ترنر در باب زیارت پرداخته نشده است.

  پیشینه‌ی فارسی زبان در زمینه‌ی نظریات ترنر گستردگی زیادی ندارد. برخی تنها به صاحب نظریه بودن وی در زمینه‌ی تحلیل آیین اشاره کرده‌اند و برخی به ترجمه‌ی بخشی از آثار وی پرداخته‌اند. در این میان کتاب خانم فیونا بووی با مشخّصات زیر از بهترین منابع موجود می‌باشد.

  2 بووی، فیونا، مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی دین، ترجمه مهرداد عربستانی، تهران، شرکت نشر نقد افکار، 1390.

  این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه‌ی موضوعات انسان‌شناسی دین است که به فارسی ترجمه شده است. همچنین می‌توان آن را مرجعی برای موضوعات انسان‌شناسی دین به‌شمار آورد. فصل ششم این کتاب به «نظریه‌ی مناسک، مناسک گذار و خشونت منسکی اختصاص» دارد. در این فصل خانم بووی سعی در ارائه تصویری کلّی و فشرده با حفظ اَهمّ مفاهیم انسان‌شناسی مناسک نموده است. همچنین ایشان به ارائه تعاریفی از مفاهیم کلیدی اندیشه ترنر پرداخته‌اند.

  در فصل نهم با عنوان زیارت، خانم بووی مجموعه‌ای از رویکردها و گونه‌بندی زیارت را ارائه نموده‌اند. ایشان همچنین با اشاره به صاحب نظریه بودن ترنر در این زمینه تصویری کلّی از روند کار ترنر ارائه نموده‌اند.

  3 ترنر، ویکتور، « اسطوره ونماد »، ترجمه و تلخیص حسن زاده، علی رضا، نشریه کتاب ماه هنر، آذر ودی 81،شماره 51و 52 ،ص 70 تا 77.

  در این ترجمه بخش‌های پراکنده از کتاب ترنر به نام جنگل نماد که مرتبط با اسطوره است جمع آوری شده است.

   4 حسینی، محسن،«فراز‌هایی از انگیزش سوسیالیزاسیون تئاتر در فراسوی اجتماعی»، نشریه نمایش، خرداد وتیر87، شماره 105و106،ص20تا27

  بیشتر به بحث تئاتر مردم شناسی از منظر ترنر پرداخته است.

  5 جری، دی،مور، زندگی و اندیشه بزرگان انسان‌شناسی، ترجمه ‌هاشم آقابیگ پوری وجعفراحمدی، انتشارت جامعه شناسی.

  این کتاب به معرّفی 25 نظریه‌پرداز انسان‌شناسی پرداخته و مهمترین ویژگی آن، معرّفی و تحلیل هر نظریه در متن زندگی خانوادگی، علمی و اجتماعی هر نظریه‌پرداز است. این کتاب بیشتر بر مطالعات نمادها از منظر ترنر تأکید دارد.

  6و7 ایزدی جیران، اصغر، «چرخش اجرایی در مردم شناسی: میراث ویکتور ترنر»، انجمن علمی جامعه شناسی ایران، تهران: دانشگاه تهران، 23 آبان 1391.

  ایزدی جیران، اصغر، «ساختارها و کارکردهای حسّی در تعزیه‌ی حُر در روستای ماولان (منطقه قره داغ)»، همایش علمی حماسه پژوهشی در هنرهای عاشورایی، تهران: خانه هنرمندان ایران، 23 آذر1391.

  وی در چکیده اثر خود می‌نویسد:

  «من در این مقاله تلاش کرده‌ام تا بر اساس پژوهش و تجربه میدانی‌‌ام از یکی از اجراهای این تعزیه در روستای ماولان (منطقه قره داغ، آذربایجان شرقی)، آن را به ویژه از دیدگاه مفهوم «نمایش اجتماعی» ویکتور ترنر با چهار مرحله‌ی «رخنه»، «بحران»، «التیام»، و «استقرار مجدد» توصیف و تحلیل نمایم. تحلیل‌ها بر خود نمایش و بر زمینه گسترده‌تر فرهنگی- اجتماعی روستا و منطقه استوار خواهد بود تا بتواند ما را به سوی درکی درونی از ساختارها و کارکردهای اجرای تعزیه حر هدایت کند»

  8 غلامی، مهرداد، نظم و بی نظمی اجتماعی به روایت ویکتور ترنر ، روزنامه جام جم،13/3/1389

   این اثر نیز ترجمه تحت اللفظی بخشی از کتاب ترنر است.

  9 فکوهی ،ناصر ،تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران نشر نی، 1381.

  این کتاب در طی سه صفحه به بیان کلّیات مفاهیم ترنر پرداخته است. به نظر نگارنده خلطی از سوی آقای فکوهی صورت گرفته است ایشان مراحل چهارگانه‌ی درام فرآیند اجتماعی را با مراحل آیین خلط کرده‌اند. در حالی که مراحل چهارگانه‌ی فرآیند اجتماعی حدود ده سال پیش از آشنایی ترنر با آرای ون جنپ ارائه شده است پس نمی‌تواند از مدل ون جنپ تأثیر پذیرفته باشد(بنگرید به فکوهی، ناصر ،1381:ص261)

  روش تحقیق

  این تحقیق بر اساس روش کتابخانه‌ای و با استفاده از جمع آوری اطّلاعات اسنادی انجام خواهد شد. سعی بر آن است تا از مجموع آثار ترنر تصویر روشنی از تحلیل انسان‌شناسانه زیارت ارائه شود.

  مشکلات تحقیق

  مشکلات تحقیق در بحث‌های انسان‌شناسی دین در کشور ما عمدتاً به ترتیب به سه عامل تهیّه منابع و انجام ترجمه‌ی زمان بر در صورت دسترسی به منابع و نیز حسّاسیّت خاص بر روی بررسی کنش‌های مذهبی مردم ایران برمی‌گردد. سرعت چشمگیر گسترش مباحث انسان‌شناسی دین در مجامع علمی خارج به شدّت تهیّه منابع به روز را دشوار می‌نماید. بی شک برای داشتن کتابخانه‌ای به روز در زمینه مباحث انسان‌شناسی نیازمند همکاری‌های نزدیک بین دانشگاه‌های ایران و خارج هستیم. یافته‌های انسان‌شناسان می‌تواند در طی سال‌ها تأثیر مستقیم بر تجدید نظرشان و نیز تکامل آن داشته باشد. برای مثال اندیشه ترنر پیرامون آیین‌های ندمبو تکاملی ده ساله را پشت سر می‌گذارد همین امر باعث می‌شود که هربار که وی مشاهداتش را منتشر می‌کند دوستانش آن‌ها را همانند رمان یا داستانی سرشار از راز و رمز دنبال نمایند.

  از سوی دیگر ترجمه کتاب‌های انسان‌شناسی دشواری مضاعفی را با خود دارد زیرا سرشار از اصطلاحات بومی و منطقه‌ای است. امّا سختی ترجمه آثار انسان‌شناسان در لابلای دقّت نظرها و موشکافی‌شان و نیز دیدن آنچه که شما بارها از کنار آن‌ها گذشته‌اید یا حتّی به انجام آن‌ها پرداخته‌اید ولی از دیدن آن‌ها قاصر بوده‌اید، کم‌رنگ می‌شود.

  حسّاسیّت‌های هر ملّتی درباره موشکافی رفتارهایشان امری بدیهی است امّا در کشور ما هنوز مرز دیندار از دین جدا نشده است. لذا اگر انسان‌شناسی بر رفتار قومی متمرکز شود چه‌بسا خرافاتی بیابد که تحمّل شنیدن آن‌ها را کسی نداشته باشد. امّا این رفتارهای خرافی که بعضاً در آیین‌های دینی از افراد سر می‌زند نباید به پای دین نهاده شود.

  در خصوص این رساله به شکل خاص، موانع عمدتاً به بحث تهیّه منابع برمی‌گردد. با وجود این که ویکتور ترنر از انسان‌شناسان دین مطرح است امّا در ایران چندان به او پرداخته نشده است. موشکافی‌های او در باب زیارت مسیحی نکات زیبایی را از کنش مردمان آشکار ساخته است. امید است ابزار نظری‌ای که این رساله در اختیار می‌نهد راه را برای مطالعات انسان‌شناسی زیارت اسلامی نیز بگشاید.

   

   

  Abstract:
   

  To understand the experiences and religious practices , the anthropologists of religion study the religious rituals. In the meantime, Victor Turner is one of the most renowned researchers in the field of anthropology of religion. His most significant achievement was his ability to get the necessary tools for anthropological studies on the complex rituals such as pilgrimage. Now, this study seeks to provide a clear picture of Victor Turner's analysis of pilgrimage, understanding the meanings and categories and the place of these concepts in the realm of religious and cultural practices. This study aims of investigating Turner's concepts and how to implement in analyzing the pilgrimage.

  Victor Turner inspired by Van Genp considers the ritual as including three stages of separation and liminality and attachment. That a ritual is a process by nature in addition to key concepts like liminality, communitas, Structure and Anti-Structure, are considered to be Turner's tool to do a big jump from the study of primitive rituals of primitive tribes to modern religions and more complex rituals. The first chapter is to express general issues and during the second chapter it is attempted to  elucidate the concepts and approaches to the study of pilgrimage and its divisions and express Turner's thought and life . The third chapter focuses on the Turner's method to analyze the rituals. In this chapter it has been tried to study the concepts  of  symbols, and community and liminality in Turner's view. The fourth chapter examines aspects of Turner's analysis of pilgrimage, so we could actually get the clear picture of the Turner analysis. Chapter V is devoted to conclusions.

   

  Keywords: Victor Turner, pilgrimage, liminality, communitas, ritual, anthropology of religion.

 • فهرست:

  فصل اوّل : کلّیات.. 1

  طرح مسأله. 2

  اهمّیت تحقیق.. 3

  پیشینه‌ی تحقیق.. 3

  روش تحقیق.. 6

  مشکلات تحقیق.. 6

  زندگی و اندیشه ترنر. 7

  سیر اندیشه ویکتور ترنر 8

  فصل دوم: ایضاح  مفاهیم.. 11

  مقدمه. 12

  1. آیین.. 12

  1.1 تعریف آیین.. 12

  1.2.1 رویکرد نمادین. 15

  1.2.2 رویکرد تبیینی.. 16

  1.3 آیین به مثابه‌ی اجرای نمایش.... 17

  1.4 آیین‌های گذار 18

  2. زیارت.. 19

  2.1 اهمّیت آیین زیارت.. 19

  2.2 گونه‌بندی زیارت.. 19

  2.2.1 زیارت به یک مکان مقدّس... 21

  2.2.2. زیارت یک شخص مقدّس... 22

  2.2.3 زیارت یک شیء مقدّس... 22

  2.2.4 زیارت به‌مثابه‌ متن مقدّس... 23

  2.2.5 زیارت به‌مثابه سفری کنایی.. 23

  2.3 انسان‌شناسی زیارت.. 24

  2.4 رویکرد‌ها به مطالعه زیارت.. 25

  2.4.1 رویکرد کارکردگرایانه. 26

  2.4.2 رویکرد جامع نگرانه. 27

  2.4.3 رویکرد تقلیل‌گرایانه. 29

  2.4.4 رویکرد ذات‌گرایانه. 30

  فصل سوم: 32

  کارکرد آیین، روش شناسی ویکتور ترنر. 32

  مقدمه. 33

  1. کارکرد آیین.. 35

  1.1 ساختار اجتماعی ندمبو. 35

  1.2 مفهوم درام اجتماعی.. 36

  1.3 آیین‌های کارکردی در ندمبو. 38

  1.4 ساختارگرایی انگلیسی.. 39

  2. تحلیل نماد در آیین.. 40

  2.1 آیین به‌مثابه کنش نمادین.. 40

  2.2 نمادها:حاملان معنا 42

  3. مراحل آیین.. 45

  3.1 آیین‌های گذار- ون جنپ... 46

  3.2 آیین‌های مصیبت و آیین‌های بحران زندگی.. 48

  4. آستانگی.. 52

  4.1 خصوصیات ساختار: 53

  4.2 بررسی نماد‌ها در آستانگی: 55

  4.3 بررسی روابط بین افراد دردرون آستانگی : 59

  جمع‌بندی.. 61

  5. جماعت‌‌واره. 62

  5.1 تعریف اجتماع و تعریف سلبی جماعت‌‌واره. 63

  5.2 ویژگی‌های جماعت‌‌واره. 66

  5.3 مثال‌هایی برای جنبه‌های فرهنگی جماعت‌‌واره. 67

   فصل چهارم: 69

  تحلیل زیارت از منظر ویکتور ترنر. 69

  مقدمه. 70

  1. ویژگی مطالعات ترنر. 74

  1.1 ویژگی مطالعه انسان‌شناسانه زیارت.. 74

  1.2 انسان‌شناس در لباس زائر و انسان‌شناسی تجربه. 76

  1.3 ویژگی کتاب تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان‌شناسانه. 77

  1.4 واکنش به کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان شناسانه. 80

  2. تحلیل ساختار زیارت.. 85

  2.1بررسی مفهوم زیارت.. 85

  2.1.1تعریف زیارت.. 85

  2.1.2 طبقه بندی زیارت‌ها 87

  2.1.3زیارت فرآیند اجتماعی.. 89

  2.1.4 زیارت وآیین‌های قبیله ای. 91

  2.2زیارت وآستانگی.. 95

  2.3زیارت وجماعت‌‌واره. 96

  2.4 انواع جماعت‌‌واره. 99

  2.5زیارت در احاطه ساختار 102

  3. تحلیل نمادهای زیارت.. 104

  3.1 سفر به‌مثابه نماد. 104

  3.2 زیارت وتصویر. 106

  3.3 پارادایم‌های ریشه. 107

  3.4 راه بازگشت... 108

  3.5 زیارت و هنر. 108

  4. تحلیل ابعاد زیارت.. 109

  4.1 ظرفیت بالقوّه زیارت 109

  4.1.1 کشف وشهود 109

  4.1.2 زمینه‌‌ی مرگ.. 111

  4.1.3 ذات سلبی زیارت.. 113

  4.2 تغییر چهره زیارت.. 115

  4.2.1 تغییر الگوهای دینی.. 115

  4.2.3 تغییرات اقتصادی و اجتماعی.. 121

  4.2.3.1 جهانی‌سازی 121

  4.3 زیارت و توسعه مسیحیت... 124

  جمع بندی.. 126

  فصل پنجم: نتیجه گیری.. 127

  نتیجه گیری.. 128

  5.1 یافته‌های پژوهش.... 128

  5.2 زیارت در فرهنگ امروزی جامعه ما 129

  5.2.1  موارد حفظ آستانگی.. 131

  5.2.2 برهم خوردن آستانگی.. 132

  جمع بندی. 133

  5.3 پیشنهادات.. 135

  منابع فارسی.. 136

  منابع انگلیسی.. 136

   

  بووی، فیونا، مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی دین ، ترجمه مهرداد عربستانی، تهران ،شرکت نشر نقد افکار.، 1390.

  فکوهی، ناصر، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران،نشرنی، 1381.

  مور، جری دی، زندگی و اندیشه بزرگان انسان‌شناسی، مترجمان ‌هاشم اقابیگ پور و جعفر احمدی، تهران،انتشارات جامعه شناسان،1389.

  منابع انگلیسی

  Alexander, Bobby C, “Ritual and current studies of ritual:overview”, In Stephon D.Glazier (ed), Anthropology of religion:a Handbook.Westport, CT:Greenwood Press, 1997, pp139-60.

  Asad, Talal. Genealogies of Religion : Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1993.

  Badone, E., and S. Roseman. Intersecting Journeys: The Anthropology of Pilgrimage andTourism. Champaign: University of Illinois Pres s, 2004.

  Bell, Chaterine , Ritual Prespectives and Dimensions. Oxford and New York: Oxfoed University Press, 1997.

  Berger, P., G. Davie, and E. Fokas. Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations. Aldershot: Ashgate, 2008.

  Bloch, Mauric , From Blessing to Violence.History and Ideology in Circumcision Ritual of the Merina of Madagascar.Cambridge and New York: Cambridge University Press,1986.

  Bowman, Glen “Christian ideology and the image of a Holy Land:The place of Jerusalem pilgrimage in the various Christianities”.In John Eade and Michael J. Sallnow (ads),contesting the sacred: the anthropology of Christian pilgrimage.London:Routledge, 1991, pp.98-121.

  Buber Martin, Between man and man. (Trans.byR. G. Smith). London and Glasgow:.Fontana Library,1961.

  Bubrinksi, K., and R. B. Woodward. Pilgrimage: Looking at Ground Zero. New York: PowerHouse Books, 2002.

  Carroll, A., and J. Hanvey. On the Way to Life: Contemporary Culture and Theological Development as a Framework for Catholic Education, Catechesis and Formation.London: CES, 2005.

  Coleman, G.G. Dorje, and T. Jinpa. The Tibetan Book of the Dead. London: Penguin,2005.

  Coleman, S. and J. Eade, eds. Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion. London: Routledge, 2004.

  Coleman, S., and J. Elsner, eds. Pilgrim Voices: Narrative and Authorship in Christian Pilgrimage. Oxford and New York: Berghahn Books, 2003.

  Coleman, Simon, and John Elsner. Pilgrimage : Past and Present in the World Religions. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1995.

  Coleman, Simon. “Do You Believe in Pilgrimage? Communitas, Contestation and Beyond.” Anthropological Theory 2, no. 3 (2002): 355–368.

  Cousins, Ewert H. Bonaventure: The Soul’s Journey into God, the Tree of Life, the Life of St. Francis. Mahwah: Paulist Press, 1978.

  Cusack, C. and J. Digance. “The Melbourne Cup: Australian Identity and SecularPilgrimage.” Sport in Society 12, no. 7 (2009): 876–889.

  Davidson L. and D. Gitilitz, Pilgrimage:From Ganges to Graceland: An Encyclopedia. Edited by L. Davidson and D. Gitilitz Davidson. Vol. 1. 478–479. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2002.

  Davidson, L., and D. Gitilitz Davidson. “Pilgrimage After Death.” In Pilgrimage: From Ganges to Graceland: An Encyclopedia. Edited by L. Davidson and D. Gitilitz Davidson. Vol. 1. 478–479. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2002.

  Davie, Grace. Religion in Modern Europe: A Memory Mutates. Oxford: Oxford University.

  Davies, J.G, pilgrimage yesterday and today:why? Where? How?london:SCM Press,1988.

  Davis, Oliver ,Celtic Christianity in early medieval wales. Cardiff: University of Wales Press(1996).

  Deleury G. A., The Cult of Vithoba , Poona , 1960.

  Digance, Justine. “ Pilgrimage at Contested Sites.”  Annals of Tourism Research 30, no.1 (2003): 143–159.

  Dowse, Ivor, The Pilgrim Shrines of England ,London, 1963.

  Dowse, Ivor, The Pilgrim Shrines of Scotland ,London, 1965.

  Eade, J. “Introduction to the Illinois Paperback.” In Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage. Edited by J. Eade and M. J. Sallnow, ix–xxiv.Champaign: University of Illinois Press, 2000.

  Eade, J., and D. Garbin. “Reinterpreting the Relationship Between Centre and Periphery: Pilgrimage and Sacred Spatialisation Among Polish and Congolese Communities in Britain.” Mobilities 2, no. 3 (2007): 413–424.

  Eade, John, and Michael J. Sallnow, eds. Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage. London and New York: Routledge, 1991.

  Eickelman, D. F., and J. Piscatori, eds. Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination. London: Routledge, 1990.

  Eliade, Mircea ,The Myth of the Eternal Return:Cosmos and History.london: Arkana, Penguin, 1989 , (first published in 1954).

  Ezzy, D. “Faith and Social Science: Contrasting Victor and Edith Turner’s Analyses of Spiritual Realities.” In St, John Graham,. Victor Turner and Contemporary Cultural Performance. New York: Berghahn, 2008., 309–323.

  Fernando Horcasitas, De Porfirio Diaz a Zapata: Memoria Nahuatl de Milpa Alta (Mexico City: Instituto de Investigaciones Historicas, 1968).

  Firth, Raymoud,. Elements of social organization. London:Watts , 1951.

  Frankenberg, Ronald. Foreword to Heart of Lightness, by Edith Turner.

  Frey, Nancy Louise, Pilgrim Stories: On and Off the Road to Santiago. Los Angeles: University of California Press, ,1998.

  Friedman, Thomas L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century.New York: Picador, 2007.

  Geertz, Clifford , The Interpretation of Cultures.London:Fontana,1938,(first published in 1973).

  Gennep, Arnold Van,. The Rites of Passage. Translated by G. L. Caffee and M. B. Vizedom. London: Routledge and Keegan Paul, 1960.

  Gilmore, L. “Of Ordeals and Operas: Refl exive Ritualizing at the Burning Man Festival.”In St. John, Victor Turner and Contemporary Cultural Performance, New York: Berghahn, 2008,211–226.

  Gluckman, Max, Analysis of a Social System in Zululand. RhodesL ivingstone Paper No. 28. Manchester: Manchester University Press, 1958.

  Goodman, Martin, In search of the divine mother : the mystery of mother meera:encountering a contempory meytic.San Francisco:HarperColline, 1998.

  Gould (Julius) and William Kolb, A Dictionary of the Social Sciences,Free Press; First Edition edition, 1964.

  Grimes, Ronald L. Beginings in Ritual Studies.Lanham, MD:University Press of America, 1982.

  Hedges, Jane. “Turning Tourists Into Visitors and Visitors Into Pilgrims: The Mission of Westminster Abbey in the 21st Century.” Unpublished lecture given in the ARCS Project lecture series, Heythrop College, University of London, March 18, 2010.

  Hermkens, A., W. Jansen, and C. Notermans. Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern World. Surrey: Ashgate, 2009.

  Hervieu-Leger, D. Le pelerin et le converti: La religion en mouvement. Paris: Champs Flammarion, 1999.

  Hillery, G. A.” Definitions of community: areas of agreement”. Rural Sociology, vol. 20 . 1955.

  Holmes, Tara. “Showering ‘the Little Flower’ with Rose Petals.” Times (London),September 11, 2009.

  Horton, Robin , Patterns of Thought in Africa and the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

  Huber, Toni. The Cult of Pure Crystal Mountain: Popular Pilgrimage and Visionary Landscape in Southeast Tibet. New York: Oxford University Press, 1999.

  Irawati Karve, "On the Road: A Maharashtrian Pilgrimage," Asian Studies 30, no.1 1962.

  Jacobs, Stephen, Hinduism Today: An Introduction. London and New York: Continuum, 2010.

  Jarrett, Bede ,"Pilgrimages," The Catholic Encyclopedia,ed.C.Herbermann et al.New York:Appleton, 1991Justice, Christopher, Dying the Good Death: The Pilgrimage to Die in India’s Holy City.Albany: State University of New York Press, 1997.

  Killinger, J. “Communitas.” In Encyclopedia of Psychology and Religion. Edited by D. Leeming, K. Madden, and S. Marlan, 162–164. New York: Springer, 2009.

  King, Rita J., and Joshua S. Fouts. Understanding Islam Through Virtual Worlds. New York: Dancing Ink Productions, 2009.

  Konrad, Herman. “Pilgrimage as Cyclical Process: The Unending Pilgrimage of the Holy Cross of the Quintana Roo Maya.” In Crumrine and Morinis, Pilgrimage in Latin America, 123–138.

  Kuper, A. Anthropology and Anthropologists: The Modern British School. [Revised edition). London: Routledge & Kegan Paul, 1983..

  Leustan, L., and J. Madeley. “Religion, Politics, and Law in the European Union: An Introduction.” In Religion, Politics, and Law in the European Union. Edited by Leustan, L., and J. Madeley, 1–16. London and New York: Routledge, 2010.

  Lewin, K , Field Theory and Social Science, London: Tavistock Publications, 1949.

  Lewis, Bernard, "Hadjdj," The Encyclopedia of Islam.

  Moore, Alexander. “Walt Disney World: Bounded Ritual, Space and Playful Pilgrimage Center.” Anthropological Quarterly 53, no. 4 (1980): 207–18.

  Morinis, Alan, ed. Sacred Journeys: The Anthropology of Pilgrimage. Westport, CT: Greenwood Press, 1992.

  Myerhoff, Barbara. Number Our Days. New York: Dutton, 1978.

  Nolan, Mary. “The European Roots of Latin American Pilgrimage.” In Crumrine and Morinis, Pilgrimage in Latin America, 19–52.

  Ortner. S.B , Theory in anthropology since the sixties. Comparative Studies in Society and History. Press, 2000.

  Rahner, K. “The Spirituality of the Church of the Future.” Theological Investigations. Vol 20. 143–153. London: DLT, 1981.

  Rodriguez del Alisal, M., P. Ackermann, and D. Martinez. Pilgrimages and Spiritual Quests in Japan. Abingdon and New York: Routledge, 2007.

  Sallnow, M. “Communitas Reconsidered: The Sociology of Andean Pilgrimage.” Man 16, no. 2 (1981): 163–182.

  Sallnow, Michael J, Dual cosmology and ethnic division in an Andean pilgrimage cult.In N.Ross Crumrine and Alan Morinis (ads),pilgrimage in latin amerina. New York and ln : Greenwood Press , 1991, pp.281-306.

  Schechner, Richard , Performance Theory. New York and London: Routledge, 1994.

  Smith ,William.R. ,The religion of the semities, Transaction Publishers, 1956.

  Tambiah, S. J, A Performative Approach to Ritual ,Oxford: Oxford University Press, 1979.

  Turner V. & E.L.B. Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York: Columbia University Press, 1978.

  Turner, E, “Rabbi Shimon Bar Yohai: The Creative Persona and His Pilgrimage.” In Creativity/ Anthropology. Edited by S. Lavie, K. Narayan, and R. Rosaldo, 225–252.Ithaca: Cornell University Press, 1993.

  Turner, E, “Rites of Communitas.” In Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals.Edited by E. Salamone, 97–110. New YorkRoutledge, 2004.

  Turner, E, Heart of Lightness: The Life Story of an Anthropologist. New York and Oxford:Berghahn Books, 2006. First published 2005.

  Turner, V, On the Edge of the Bush: Anthropology as Experience. Edited by E.L.B. Turner. Tucson: University of Arizona Press, 1985.

  ­­Turner, V,” Ndembu Divination: Its Symbolism and Techniques”. Rhodes ivingstone Paper No. 31. Manchester: Manchester University Press on behalf of The Rhodes-Livingstone Institute; New York: The Humanities Press,1961.

  Turner,V, “A revival in the study of African ritual”. The Rhodes-Livingstone Journal 17,  1955.

  Turner,V, “Chihainba, The White Spirit: A Ritual Drama cf the Ndembu”. Rhodes-Livingstone Paper No. 33. Manchester: Manchester University Press on behalf of The Rhodes-Livingstone Institute; New York: The Humanities Press, 1962.

  Turner,V, “Death and the dead in the pilgrimage process”. In Religion and Social Change in Southern Africa: Anthropological Essays in Honour of Monica Wilson (eds) M.G. Whisson & M. West. pp. 107-127. Cape Town: D. Phillip & R. Collings, 1975.

  Turner,V, “From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play”. New York: Performing Arts Journal Publications, 1982.

  Turner,V, “Lunda Rites and Ceremonies”, Rhodes-Livingstone Museum Livingstone: The Rhodes ivingstone, 1953.

  Turner,V, “Myth and Symbol.” In International Encyclopedia of the Social Sciences. Edited by D. Sills, 576–581. New York: Macmillan-Free Press,  1968.

  Turner,V, “Pilgrimages as Social Processes”,in Dramas, fields, and metaphors: symbolie action in human society,Ithaca [N.Y.] Cornell University Press.166-231, 1974.

  Turner,V, “Ritual, tribal and catholic”. Worship SO, 1976.

  Turner,V, “Symbols in African ritual. In Symbolic Anthropology:
  A Reader in the Study of Symbols and Meanings”, (eds) J.L. Dolgin, D.S. Kemnitzer & D.M. Schneider, pp. 183—194. New York: Columbia University Press, 1977.

  Turner,V, “Symbols in Ndembu ritual. In Closed Systems and Open
  Minds: The Limits of Naivety in Social Anthropology” (ed.) M. Gluckman, pp. 20-51, 1964.

  Turner,V, Revelation and Divination in Ndembu Ritual. Ithaca &
  London: Cornell University Press, 1975.

  Turner,V, Schism and Continuity in an African Society: A Study of Ndembu Village Life. Manchester: Manchester University Press on behalf of The Rhodes-Livingstone Institute; New York: The Humanities Press, 1957.

  Turner,V, The Drums of Affliction: A Study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia. Oxford: Clarendon Press for The International African Institute, 1968.

  Turner,V, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca: Cornell University Press, 1967.

  Turner,V, The limits of naivety: some problems in the interpretation
  of symbols in Ndembu ritual, 1957.

  Turner,V, Themes and symbols in an Ndembu hunter’s burial. In Themes in Culture: Essays in Honor of Morris E. Opler (eds) M.D. Zamora. J.M. Mahar & H. Orenstein, pp. ?-?. Quezon City: Kayumanggi, 1971.

  Turner,V, Variations on a theme of liminality. In Secular Ritual (eds) S.F. Moore & B.G. Myerhoff, pp. 36-52, 1977.

  Turner,V,“Experience and Performance Towards a New Processual Anthropology.” In E. Turner, On The Edge of the Bush, 205–246.

  Turner,V,“Prologue; from the Ndembu to Broadway”. In: On the Edge of the Bush: Anthropology as Experience,  1985,p4.

  Turner,V,” Betwixt and between: the liminal period in rites de passage”. In Symposium on New Approaches to the Study of Religion: Proceedings of the 1964 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society (ed.) 3. Helm. pp. 4-20. Seattle: American Ethnological Society distributed by The University of Washington Press, 1964.

  Turner,V,”The center out there: pilgrim’s goal”. History of Religions
  12:3, 191-230, 1973.

  Turner,V,The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago
  Aldine Publishing Company; London: Routledge & Kegan Paul, 1969.

  Tweed, Thomas A, Our Lady of the exile: diasporic religion at a Cuba Catholic chrine in Miami.Oxford University Press, 1997.

  Vincent, N. “The Pilgrimages of the Angevin Kings of England, 1154–1272.” In Morris and Roberts, Pilgrimage, 12–45.

  Warner, W. Lloyd,The Living and the Dead: A Study of the Symbolic Life of Americans, Yale University Press; First Edition edition (1959).

  Watson, Lyal , Gifts of Unknown Things: A True Story of Nature, Healing, and Initiation from Indonesia's Dancing Island, 1976.

  Welch, John. Spiritual Pilgrims: Carl Jung and Teresa of Avila. New York: Paulist Press,1982.

  Wensinck A. J, "The Islamic Hadjdj," The Encyclopedia of Islam.

  Williams, Allison. “Spiritual Therapeutic Landscapes and Healing: A Case Study of St. Anne de Beaupre, Quebec, Canada.” Social Science and Medicine 70, no. 10 (2010): 1633–1640.

  Willis. R. “Victor Witter Turner (1920-83)” (obituary), 1984, Africa 54:4.

  X, Malcolm, Autobiography of Malcolm X ,New York, 1966.

  Yang C. K., Religion in Chinese Society (Berkeley


موضوع پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, نمونه پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, جستجوی پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, فایل Word پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, دانلود پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, فایل PDF پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, پروژه درباره پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

پایان نامه­ ی دکتری رشته­ ی جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی چکیده دریاچه های حوضه های انتهایی، سطوحی بسیار هموار و کم شیب در مناطق خشک محسوب می گردند. این چاله های فرورفته که معمولاً محل تجمع آب های سطحی می باشند به عنوان یکی از مهمترین واحدهای ژئومورفولوژیک مناطق خشک، اطلاعات پالئوژئومورفیکی و پالئوکلیماتولوژی ارزشمندی را در خود نهفته اند. کویر دق سرخ در ایران مرکزی از جمله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان‌‌ نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد چکیده موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح میکند که محتوای مطالب صفحات دینی در فضای فیس بوک چگونه است؟ این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. ...

پایان­نامه کارشناسی‌ ارشد رشته سینما مقدمه : واژه سینمای دینی خصوصا در این سه دهه اخیر واکنش ها و برداشت های متفاوتی را در ذهن اهالی هنر، سینماگرها، فیلمسازها، متفکران سینمایی و حتی مردم عادی جهان ایجاد کرده است تا جایی که با مروری بر کتب، نشریات، مقالات و انواع نوشته های سینمایی و غیر سینمایی درباره این مفهوم با انواع تعاریف متنوع روبرو می شویم که توسط انواع متفکران دینی، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) چکیده موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده تحقیق پیش رو به آن دلیل نگاشته شده است که خواننده بتواند پس از مطالعه کامل آن آگاهی نسبتاً جامع و کاملی از عوامل موثر بر مسئله پوشش زنان در جامعه امروز ایران بدست آورد. این تحقیق با این پیش فرض انجام شده است که پوشش زنان ایرانی تا حد زیادی از آیین‌های ارتباطی که زنان را احاطه کرده‌اند تأثیر می‌پذیرد. منظور از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده: قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به ...

 بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاري نوجوانان با تکيه بر نظم در خانواده -مقدمه و طرح مسأله بزهکاري پديده اي اجتماعي و داراي بستر اجتماعي است هر چند که عوامل زيستي ، رواني، جغرافيا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A." مديريت  شهريور  1390   چکيده هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرک

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ­معماري (M. A)   خرداد ماه 1393 چکيده: اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي باشد که در جهت شناسايي عوامل موثر بر برقراري ارتباط فضاهاي

ثبت سفارش