پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی

word 476 KB 32710 126
1393 کارشناسی ارشد حقوق و فقه
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

  چکیده :

  اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می شود، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق مسلمین ، ید، فراش و طهارت و برائت مرتبط است.

  در این پژوهش اصاله الصحه به معنای تکلیفی در فعل و قول دیگران اعم از اعتقادات، احکام، عبادات و نقش آن در تسهیل امور جامعه وعدم عسر وحرج در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. این که آیا این قاعده فقط فعل و قول مسلمان یا عادل و یا غیر مسلمان و شخص فاسق و در معرض اتهام را نیز شامل می شود، بخش دیگری از مسائل این پژوهش می باشد.

  کاربرد اصل صحت به معنای تکلیفی علاوه بر جنبه ی فقهی وحقوقی، دارای جنبه اخلاقی است وحسن ظن نسبت به اعمال و اقوال دیگران را شامل می شود، مگر این که عدم جواز و فسق بودن عمل و یا کذب سخن احراز شود. مطابق اصل صحت، قول و فعل مسلمانان و حتی غیر مسلمان و شخص فاسق و طفل ممیز هنگام شک، تا دلیلی بر خلاف آن احراز نشده است، حمل بر صحت می شود. در تعارض اصل صحت با استصحاب اعم از حکمی و موضوعی ، این اصل با توجه به اماره بودن مقدم می شود. به علاوه اجرای اصل صحت به معنای تکلیفی در اقوال و افعال دیگران و پرهیز از سوءظن، سبب آرامش روحی و روانی فرد وجامعه و رهایی از گناه شده و تأثیر زیادی در جلب محبت دیگران وعدم دشمنی وحسادت آنان دارد .

  کلمات کلیدی : اصل صحت،  اصاله الصحه تکلیفی،  حسن ظن،  اباحه، حلیت،  برائت ، اماره .      

   

  مقدمه

  قاعده صحت از قواعد فقهی مشهور و متداول بین فقهاست و در اکثر ابواب فقه در کلیه ی معاملات و عقود و ایقاعات ، عبادات ، اقوال و اعتقادات جاری است ، این قاعده نه تنها در عرصه های فردی، بلکه در حل مشکلات اجتماعی و معیشتی مردم دارای مصادیق گسترده ای است ، و از عسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند .

  طبعاً حسن جریان امور، مورد تایید عقلا نیز می باشد ضمن این که آیات و روایات زیادی برای استدلال این قاعده وجود دارد، قاعده اصاله الصحه بر سایر اصول مقدم است و در هنگام تعارض با استصحاب بر آن نیز مقدم می شود.

  اصل صحت تکلیفی شامل احکام خمسه می شود و بیشتر در جنبه های اخلاقی کاربرد دارد که هم شامل اعمال خود فرد و هم اعمال دیگران می شود . اصل صحت در عمل دیگران به این معنی است که تا عدم جواز حرمت عمل کسی احراز نشده است،  باید آن را جائز و روا بشماریم؛ چنان که کسی چیزی می خورد یا مایعی می نوشد و یا لباسی می پوشد و احتمال حرمت آن را می دهیم ، تا حرمت آن ثابت نشده ، باید آن را حلال بدانیم .

  پژوهش حاضر در سه فصل تدوین گردیده است . در فصل اول ، ضمن شرح مفاهیم بنیادین به مستندات و ادله قاعده صحت و زمان اجرای آن پرداخته شده است. در فصل دوم مجاری اصل صحت و اصول و اماراتی که با این قاعده ارتباط دارند و مقدم شدن قاعده صحت بر آنان مورد بررسی قرار گرفته است. و در فصل سوم کاربرد قاعده در زندگی فردی و اجتماعی اعم از اقوال و عبادات و...، هم چنین حسن ظن نسبت به اعمال دیگران و دوری از مواضع تهمت و دفع تهمت از خود مسائلی بیان شده است .

  این پژوهش برخلاف پژوهش های دیگر که بیشتر به خود قاعده و کاربرد اجمالی آن به معنای وضعی پرداخته اند، بیشتر به مسائل کاربردی قاعده به معنای تکلیفی پرداخته است.

   

  تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق

      قاعده فقهی به معنای احکام عامه ای است که با بسیاری از مسائل فقهیه مرتبط است و اصاله الصحه در فعل غیر به کار می رود و منظور این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شود وصحت و فساد آن برای دیگران مشخص نباشد بنا بر صحت آن عمل گذاشته می شود .این قاعده نه تنها در عرصه های فردی،  بلکه در حل مشکلات اجتماعی و معیشتی مردم دارای کاربرد گسترده ای است و از عسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. اصل صحت به معنای تکلیفی بیشتر در مسائل اخلاقی و روانی کاربرد دارد واین اصل مردم را از سوء ظن و بدبینی نسبت به عمل دیگران منع می کند.

  سؤالات متعددی در رابطه با کاربرد این قاعده و رابطه اش با قواعد دیگرمطرح می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از :

  اصل صحت تکلیفی به چه معناست ؟

  چه اصول و اماراتی با اصل صحت ارتباط دارند ؟

  قاعده اصاله الصحه به معنای تکلیفی در اعتقادات ، عبادات ، اقوال واجتماع چه نقشی دارد ؟

  آیا این قاعده فقط به فعل مسلمان تعلق دارد یا فعل غیر  مسلمان را هم شامل می شود؟

  بر اساس این قاعده آیا به صورت کلی در صورت شک در عمل مسلمان باید آن را حمل بر صحت کرد ؟

  هدف از ارائه این پایان نامه ، در جریان رسیدگی به دعاوی مرتبط با صحت وافعال شرعی ، درمراجعه قضایی یا درامور فردی و اجتماعی گاهی یقین یا ظن معتبر به صحت حاصل نمی شود. در صورت نبود این قاعده با مشکلات زیادی روبرو می شویم و با توجه به اینکه این قاعده در ابواب فقهی متعددی کاربرد دارد سعی می شود کاربرد و ثمره عملی این قاعده در حل اختلافات مربوط به عبادات ، اقوال ، اعتقادات ، وحقوق مدنی زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .

   

   

  2-سابقه تحقیق:

    کتاب هاو مقالات زیادی در مورد این قاعده نوشته شده ، که اکثراً به خود این قاعده پرداخته اند و در بیان کاربرد این قاعده بیشتر به معنای وضعی کارشده است به عنوان مثال :

  1-پایان نامه « اصاله الصحه در اعمال از دیدگاه امامیه » محمد امین ولدان زوج ، استاد راهنما حسین کریمی ، استاد مشاور علی اصغر موسوی رنجبر ، در این پایان نامه قاعده را بیان کردند و به صورت مختصر به اصل صحت در اقوال و اعتقادات اشاره کردند.

  2- مقاله « دوری‌ از مواضع‌ تهمت‌ » حبیب الله محمدی ، مشق عاشقی ، 1388. در این مقاله به بررسی مختصری در مورد دوری از تهمت پرداخته شده است.

  3-مقاله «اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران » دکتر توفیق عرفانی انتشارات صالحان، چاپ دوم، 1385 که ایشان هم به بررسی کامل قاعده صحت از جمله ماهیت اصل صحت ، ادله اصل صحت و ... بحث کردند و همچنین اصل صحت را به صورت کلی در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار دادند که مورد بررسی قرار دادن همه جوانب ، ثمره عملی آن را بیشتر ظاهر می کند.

  با بررسی های صورت گرفته، روشن شد که تاکنون نوشتاری به صورت تفصیلی و تخصصی به کاربرد قاعده اصاله الصحه به معنای تکلیفی نپرداخته تا نقش این قاعده را در زندگی فردی و اجتماعی بیان کند اکثراً قاعده را در معنای وضعی مورد بررسی قرار داده اند.

   

  3-  فرضیه های تحقیق

  اصل صحت با قاعده فراش، ید، سوق مسلمین، حمل فعل مسلم بر صحت ارتباط دارد.

  سوء ظن بدون دلیل نسبت به عمل دیگران جایز نیست.

  اصل صحت بر اصول عملیه دیگر مقدم می شود.

   اصل صحت تکلیفی در عقود و ایقاعات هم کاربرد دارد .

   اصل صحت در قول دیگران ( یا قول مسلمان ) که تصدیق و دروغ نپنداشتن قول دیگران است

  4-روش تحقیق

   این پایان نامه از نوع بنیادی و با روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد .

   

   

  Abstract:

  فایل ضمیمه اصلی را دریافت کنید

  The accuracy (Esalat ol sehhat) as an obligation, applied in one’s own exercise as well an in other’s exercises. In other’s exercises it includes Muslim, unbeliever, lecher, child point, wise and ignorant, which their exercises, all are true. But concerning unbeliever, his hunting, reference to pagan ruler, and purchasing meat and skin of on animal whose carrion is unclean, are not permitted, unless Islamic slaughtering [tazkiyeh] were observed. This rule is related to other rules such as transportation of Muslims action on health, the rule of tranquility and aggression, Muslim’s market, yad, mattress, clean lines, and legalization. In all of forgoing cases, because of the preservation of system and social interest, they are interpreted as true. In the rule of yad, one ambiguity appears that the denier’s exercise is interpreted as true, as well. It is said: no, because both the expression and the exercise of zolyad, are interpreted as true, and if there is conflicts in expression, it will be void. In the rule of legalization; however the principle is unclean lines. When there is a doubt, the principle of Helliyat is applied. The difference between the rule of the accuracy and the rule tranquility and aggression is in that, tranquility is related to the completion of the exercise, but the rule of accuracy applied during the exercise as well. In the case of conflict between the rule of accuracy and the rule of Esteshab, the rule of accuracy because of its commanding nature and lack of vanity is preferred to both the Esteshab by ruling and by subject, unless it has a history which has a nature of survival such as purchasing while endowment. The rule of accuracy has a significant rule in individual and social life, in sayings, beliefs, rules, and ethic… Concerning Quranic verses related to good expression and suspicion, etc. This rule mostly has ethical and psychological application. Optimism is a sign of good faith, fairness and kindness of people and it liberates people from sin, attracts others, affection, com fort and mental health and the progress of jobs. Optimism and staying away from suspicion were recommended vastly, but given that unfortunately they are not adhered to in the society, in the saying of Imams and the stories which were reported and rebuttal of slur from one

  self.

  keywords: Rule, Obligatory rule of accuracy, Suspect, Good expression

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  1- قرآن کریم .

  2- آل بحرالعلوم ، سید محمد بن محمد تقی ، بلغه الفقیه ، منشورات مکتبه الصادق ، تهران ، چاپ چهارم ، 1403ق .

  3-آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله،مکتبه الفیروز آباد،مطبعه الحیدریه،نجف،1359.

  4- آخوند خراسانى، محمد کاظم ،  کفایه الأصول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1409 ق.

  5- آمدی تمیمی،عبد الواحد،غررالحکم ودرر الکلم،موسسه اعلمی،بیروت ،1407 ق.

  6- آملی ، میرزا هاشم ، مجمع الافکارومطرح الانظار  ، المطبعه العلمیه ، قم ، 1395ق .

  7- ابراهیم مصطفی و دیگران ، المعجم الوسیط ، موسسه ثقافیه للتالیف والطباعه و النشر و التوزیع ، دارالدعوه ،استانبول ،1410ق .

  8- ابن ادریس، محمدبن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ، چاپ دوم ، قم ، 1410 ق .

  9- ابن منظور،محمد، لسان العرب ، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ، بیروت - لبنان، چاپ سوم، 1414 ق.

  10- اردبیلی ، احمدبن محمد ، زبده البیان فی احکام القرآن ، المکتبه الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه ،تهران ، بی تا .

  11- ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ، 1403.

  12- اشتهاردى، على پناه، مدارک العروه ، دار الأسوه للطباعه و النشر، تهران ، 1417 ق .

  13- امام خمینی رحمه الله علیه ، سید روح الله ، الاستصحاب ،  نشر اسماعیلیان ، قم ، 1410ق .

  14- ، تحریر الوسیله ، 4 جلد ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ، چاپ21 ، قم ، 1425 ق .

  15- امامى، سید حسن، حقوق مدنى ، انتشارات اسلامیه ، تهران ، بی تا.

  16- انصارى ، مرتضى ، کتاب الصلاه   ، 3 جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم ، 1415ق .

  17- فرائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، بی تا .

  18- ایروانی ، محمد باقر ، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ، انوار المهدی ، تدوین : مکتب التحقیق و تالیف الکتب الدراسیه المرکز العالمی للعلوم الاسلامیه ، 1418 ق.

  19- بازگیر ، یدالله ، قواعد فقهی و حقوقی در آراء دیوان عالی کشور ، بی تا.

  20- بجنوردى، سید محمد بن حسن ، قواعد فقهیه ، مؤسسه عروج، تهران ، چاپ سوم، 1401 ق.

  21- بحرانى ، یوسف ، أجوبه المسائل البهبهانیه ، در یک جلد، دار إحیاء الأحیاء لعلماء البحرین و القطیف والأحساء، قم ، 1406ق.

  22- ، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، مجمع البحوث العلمیه ، قم،بی تا.

  23- ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،1405ق.

  24- بروجردی ، آقا حسین ، جامع احادیث الشیعه ، انتشارات فرهنگ سبز ، تهران، 1386ش .

  25- بهبهانی ، آقا محمد على بن وحید ، مقامع الفضل، ،مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانى، قم ،1421.

  26- بهجت ، محمد تقی ، جامع المسائل ، دفتر معظم له ، قم ، چاپ دوم، 1426 ق .

  27- بهجت ، محمدتقی ،  استفتائات  ، دفتر حضرت آیت الله بهجت ، قم ، 1428 ق .

  28- پور شهرضایی ، محمدعلی ، مجمع الافکار و مطرح الانظار ( تقریرات مباحث اصول آیت الله حاج میرزا هاشم آملی ) ، قم ، مطبعه العلمیه ، 1369ق .

  29- تبریزى، جواد بن على، التهذیب فی مناسک العمره و الحج ، 3 جلد، دار التفسیر، قم ، 1423 ق.

  30-  التفسیر المنسوب الی الامام حسن عسکری علیه السلام ، مدرسه امام مهدی علیه السلام ، قم ، 1409ق.

  31- جرجانی ، سید امیر ، تفسیر شاهی ، 2جلد ، انتشارات نوید ، تهران ، 1404ق .

  32- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، نشر گنج دانش ،  تهران ،1368 ،  ش 381 ونک : ش 3239.

  33- جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم ، 1426ق.

  34- جمعى از مؤلفان، مجله فقه أهل البیت علیهم السلام،مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام،قم، بی تا.

  35- حر عاملی ، محمدبن الحسن ، وسائل الشیعه  ، قم ، موسسه آل البیت علیه السلام لاحیاء التراث ، چاپ دوم ،1414ق .

  36- ، هدایه الامه إلی احکام الأئمه منتخب المسائل ، مجمع البحوث الاسلامیه ، مشهد ، 1412ق  .

  37- حسینى روحانى،  سید محمد صادق ، القواعد الفقهیه (منتقى الأصول)، 3 جلد، چاپخانه امیر، قم ، 1413 ق .

  38- ، فقه الصادق علیه السلام ، 26 جلد، دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام، قم ، 1412 ق .

  39- حسینی ، سید محمد ، الفقه النظافه ، بی نا ، بی تا ، بی جا.

  40- حسینی یزدی فیروز آبادی ، سید مرتضی ، عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول ، قم ، فیروز آباد ، بی تا ، چاپ سوم  .

  41- حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان ، 1410 ق.

  42- حلّى ، حسن بن یوسف ، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط - الحدیثه )، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم ، بی تا.

  43- ، تذکره الفقهاء، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، 1414 ق .

  44- ، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،چاپ دوم، 1413ق .

  45- ، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الإسلامیه ، مشهد ، 1412 ق.

  46- حلی ، مقدادبن عبدالله ، کنزالعرفان فی فقه القرآن ، پاساژ قدس ، قم ، بی تا.

  47- حویزی ، عبد علی بن جمعه ، تفسیر نور الثقلین ، نشراسماعیلیان ، قم ، چاپ چهارم ، 1415 ق .

  48- خاتون‌آبادى ، اسماعیل ، جامع الشتات ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، 1418 ق.

  49- خلیلیان ، سید خلیل ، حقوق بین الملل اسلامی، بی نا ،تهران ، چاپ یازدهم ، 1387 ش .

  50- خوانساری ، محمدبن حسین ، شرح غررالحکم ودررالکلم ، محقق / مصحح: حسینی ارموی محدث ، جلال الدین 7جلد ، دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ چهارم ،1366ش .

  51- خویی ، سید ابو القاسم ، اجود التقریرات (تقریرات مباحث آیت الله محمد حسین نایینی)، موسسه مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوم ، 1369ش .

  52- ، مصباح الفقاهه ،  نشر وجدانی ، 1371ش .

  53- ، مصباح الاصول ،کتاب فروشی داوری ،قم  ، چاپ پنجم ،1417ق .

  54- دهخدا، علی اکبر،  لغت نامه دهخدا ، نشر دانشگاه تهران  ، تهران 1373 ش .

  55- سبحانی ، شیخ جعفر، المحصول فی علم الاصول ( تقریرات جلالی مازندرانی ) ، موسسه امام صادق علیه السلام ، قم ، 1415ق.

  56- سبزوارى ، محمد باقر ، کفایه الأحکام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1423 ق .

  57- سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، 1247ق.

  58- سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام ،30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیه الله، قم ، چاپ چهارم، 1413 ه‍ ق

  59- سجادی ، سید جعفر ، فرهنگ و معارف اسلامی ، چاپ دوم ، نشر شرکت مولفان و مترجمان ایران ، تهران 1363 ش .

  60- سید رضی ، نهج البلاغه مترجم ،دشتی ، محمد ، ناشر موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد سال چاپ1386.

  61- سیفی ، علی اکبر ، دلیل تحریر الوسیله –أحکام الأسره ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (قدس سره) ، تهران ، 1429ق.

  62- شاهرودی ، سید محمود ، قاعده الفراغ والتجاوز ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، قم ، 1408 ق .

  63- شریف کرمانی ، جمال الدین محمدبن غلام رضا ، رساله فی قاعده حمل الشی ء علی الصحیح ، چاپ سنگی ، بی تا.

  64- شریف مرتضى، على بن حسین ، الانتصار فی انفرادات الإمامیه ، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415 ق.

  65- ، رسائل الشریف المرتضی ،4جلد، دارالقرآن الکریم ، قم ، 1405ق ، ج3.

  66- شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم ، 1410 ق .

  67- ، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ، موسسه معارف اسلامی ، قم ، 1416ق ، ،1413.

   68- شهید اول ، محمدبن مکی ، اللمعه الدمشقیه ، دار التراث – الدار الاسلامیه ، بیروت ، 1410 ق

  69- شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، تهران ، 1377 .

  70- شوشتری ، محمد تقی ، النجعه فی  شرح اللمعه ، 11جلد ، کتاب فروشی صدوق ، تهران ، 1406ق .

  71- شیخ صدوق ، ابن بابویه محمدبن علی ، الخصال ، جامعه مدرسین ، قم ، 1362ش .

  72- ،الامالی ، کتابچی ، تهران ، چاپ ششم ، 1376ش.

  73- ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، دارالشریف الرضی للنشر ، چاپ دوم ، قم ، 1406ق .

  74- ، الهدایه فی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام هادى علیه السلام، قم ، 1418 ق ، ج 1.

  75- ، من لا یحضره الفقیه ، مترجم غفاری ، علی اکبر و محمد جواد و صدر بلاغی ، 6جلد ، نشر صدوق ، تهران ، 1409 ق .

  76- صاحب جواهر، محمد حسن، مجمع الرسائل (محشّى صاحب جواهر)، در یک جلد، مؤسسه صاحب الزمان علیه السلام، مشهد ، 1415 ق .

  77- ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 43جلد، داراحیاء التراث العربی ، بیروت-لبنان، چاپ هفتم، 1404ق.

  78-صحیفه سجادیه ، دفتر نشر الهادی ، 1418 ق

  79- صفدری ، محمد ، حقوق بین الملل عمومی ، به کوشش احمد هوشنگ شریفی ، تهران ، چاپ دوم ، 1342 .

  80- طباطبایى یزدی ، سید محمد کاظم ، سؤال و جواب ، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران ، 1415ق.

  81- طباطبایى، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقى، مؤسسه دار التفسیر، قم ، 1416 ق .

  82- طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، چاپ پنجم ، 1417ق .

  83- طبری ، ابوجعفر ، جامع البیان فی تفسیر القرآن ، دارالمعرفه ،  بیروت، 1412ق .

  84- طوسى، ابو جعفرمحمد ، استبصار ، 4 جلد، دار الکتب الإسلامیه ، تهران ، 1390 ق .

  85- ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، چاپ دوم، 1400 ق.

  86- ، الخلاف ،6جلد ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، 1407ق .

  87- ، الرسائل ، چاپ دوم ،  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ، قم ، 1414  ق.

  88- ، تهذیب الاحکام ، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، 1407 ق .

  89- عاملى، بهاء الدین، العروه الوثقى ،در یک جلد، کتابفروشى بصیرتى، قم ، 1390ق.

  90- عاملى، جمال الدین ، معالم الدین قسم الأصول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ، چاپ نهم، 1418ق.

  91- عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی و تکمیل آن ، دفتر انتشارات اسلامی ، قم ، 1429ق .

  92- ، العروه الوثقى، کتاب فروشی بصیرتی ، قم ، 1390ق .

  93 -عندلیب همدانی ،علی، لجنه تالیف القواعد الفقهیه و الاصولیه ، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه ، مرکز الطباعه و النشر لمجمع فقه اهل البیت ، 1423ق.

  94- عاملی ، محمدبن علی ، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام ، 2 جلد ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1411 ق .

  95- فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل ، انتشارات امیر قلم، قم ، 1425 ه‍ ق.

  96-فتال نیشابوری ، محمد بن احمد ، روضه الواعظین و بصیره المتعظین (ط-القدیمه )، 2جلد ،انتشارات رضی ، قم ، 1375ش.

  97- فخرالمحققین ، محمد ، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد( 4جلدی ، محقق / مصحح : موسوی کرمانی ، علی پناه اشتهاردی ،  عبدالرحیم بروجردی ، موسسه اسماعیلیان ،  قم ، 1387ق.

  98- فرجی، محسن، توبه از منظر قانون مجازات اسلامی ،  اولین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی ، کد مقاله 39367 ، 1392 ش .

  99- فشارکی ، سید محمد بن قاسم ، درر الاصول ، چاپخانه مهر ، قم ، 1338 ق .

  100- فهیمی ، عزیزالله ،  مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات ، چاپخانه شریعت ، انتشارات دانشگاه قم ، قم، 1388.

  101- فیاض ، حسین ، مقاله بررسی قاعده سوق مسلمین ، بنیاد فرهنگ واندیشه اسلامی ، 1385.

  102-فیاض ، محمد اسحاق ، رسائل توضیح المسائل فیاض ، نشر دفتر آیت الله العظمی ، محمد اسحاق فیاض ، قم  ، 1382.

  103-فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، تهران ، 1387.

  104-فیض کاشانى ، محمد بن شاه مرتضى، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، دو جلد، دار نشر اللوح المحفوظ، تهران ، 1425‍ق.

  105- ، الوافی، 26 جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، اصفهان ، 1406ق .

  106-فیومی ، احمدبن محمد ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ، منشورات دار الرضی ، قم ، 1414 ق.

  107-قمّى ، شیخ عباس، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، 2 جلد، منشورات صبح پیروزى، قم ، 1423 ق.

  108-کاشف الغطاء، جعفر بن خضر ، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء ، انتشارات مهدوى، اصفهان ، بی تا .

  109-کلینى رازی ، محمد بن یعقوب ، الکافی ، دار الکتب الإسلامیه ، تهران ، چهارم، 1407 ق.

  110-گرجی ، ابو القاسم ، اصل صحت در عمل غیر ، نشریه شماره 28 دانشکده حقوق ، اقتباس ازقواعد فقه ، دکتر ابو الحسن محمدی .

  111- ، اندیشه های حقوقی مفاهیم بنیادین حقوق مدنی وجزایی ، انتشارات مجد ، تهران ، 1387ش.

  112-گلپایگانی ، سید محمدرضا ، موسوی ، افاضه العوائد ، بی تا .

  113-لنگرودى، سید محمد حسن مرتضوى، الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، 2 جلد، مؤسسه انصاریان، قم ، 1412 ق.

  114-لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، ناشر دار الحدیث ، قم ، 1376 ش .

  115-مجلسی ،  محمد باقر ، بحار الانوار ،موسسه الطبع والنشر ، بیروت-لبنان ، 1410ق .

  116- ، محقق/ مصحح : سید مهدی رجایی ، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار ، 16جلد ، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی (ره)، قم ،1406ق .

  117- ، محقق/مصحح : سید هاشم رسولی ، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ، 26جلد ، دار الکتب الإسلامیه ، تهران ، چاپ دوم ، 1404ق .

  118-مجلسی ، محمد تقی ، لوامع صاحبقرانی ،موسسه اسماعیلیان ، قم ، ج 3 ، 1414ق .

  119- ، روضه المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه ، چاپ دوم ، موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور ، قم.

  120-محدث نوری ، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 18 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، 1408 ه‍ ق.

  121-محقق حلی ، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم ، 1408 ق .

  122-محقق داماد ،  سید مصطفى ، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران  ، چاپ  دوازدهم، 1406 ق.

  123-محقق کرکى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، چاپ دوم، 1414ق.

  124-محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر میزان ، تهران ، چاپ دهم ، 1379ش .

  125-محمدی ، حبیب الله ، مقاله دوری‌ از مواضع‌ تهمت‌ - مشق عاشقی ، 1388. .mashgashegy.blogsky.com/1388

  126-محمدی ، محمد حسین ، هزارویک حکایت اخلاقی ، انتشارات صالحان ، چاپ سوم ، 1388ش.

   127-مراغى، سید میر عبد الفتاح ، العناوین الفقهیه ، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ، 1417 ق .

  128-مرتضایی ، سید جواد، آداب معاشرت در زندگی روزمره ،  بی جا ، 1391.

  129-مشایخی ، قدرت الله ، قاعده های فقهی ، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، تهران ، چاپ دوم، 1385ش.

  130-مشکینى، میرزا على، مصطلحات الفقه، بی نا ، بی تا ، بی جا.

  131-مصطفوی، حسن، مصباح الشریعه، انجمن اسلامی حکمت وفلسفه ایران ، تهران ، 1360ش.

  132-مصطفوی ، سید محمد کاظم ، القوائد-مائه قاعده الفقهیه ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، چاپ چهارم ، 1421ق .

  133-مغربى ، نعمان بن محمد ، دعائم الإسلام ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، چاپ دوم، 1385 ق.

  134-مغنیه ، محمدجواد ، الفقه علی المذاهب الخمسه ، دارالتیار الجدید ، بیروت –لبنان ، چاپ دهم ، 1421 ق.

  135-مفید ، محمد ، المقنعه ، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (رحمه الله علیه) ، قم ، 1413 ق.

  136-مقدس اردبیلی ، احمد ، مجمع الفاتره ، نشر اسلامی ، قم ، 1414 ق.

         137-مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی احوال الرجال، موسسه آل البیت،قم، ص424.

  138-مکارم شیرازی ، ناصر ، القواعدالفقهیه ، نشر مدرسه الامام امیرالمومنین علیه السلام ، چاپ چهارم ، بی تا.

  139- ، پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، تهران ، 1388.

  140-منتظری نجف آبادی ، حسین علی ، رساله استفتاء ات ، بی نا ، قم ، بی تا ، 1413ق .

  141-میرزای قمی ، ابو القاسم ، مناهج الاحکام ، نشر اسلامی ، قم ، 1420 ق .

  142- ، جامع الشتاه فی اجوبه السوالات ، موسسه کیهان ، تهران ، 1413 ق .

  143-موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، ترجمه المیزان ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم ، چاپ پنجم ، 1374 ش .

  144-نائینی ، محمد حسین ، رساله الصلوه فی مشکوک ، آل البیت علیه السلام ،  قم ، 1418ق. .

  145- ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ،المکتبه المحمدیه ، تهران ، 1373 ق.

  146-نجاشی، احمدبن علی، رجال نجاشی، موسسه النشر اسلامی، قم، 1365ش.

  147-نراقى، مولى احمد ، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، 1415‍ق.

  148- ، عوائدالایام فی بیان قواعد الاحکام ومهمات مسائل الحلال والحرام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم ، قم ،1417ق .

  149-نراقی ، مهدی بن ابی ذر ، جامع السعادات، موسسه الاعلمی للمطبوعات ، بیروت ، بی تا.

  150-هاشمی خویی ، میرزا حبیب الله ،منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه ، ناشر مکتبه الاسلامیه ، تهران ،بی تا .

  151-ورّام ، مسعود بن عیسی ، تنبیه الخواطر ونزهه النواظر المعروف بمجموعه ورام، مکتبه الفقیه ، تهران ، بی تا .

   


موضوع پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, نمونه پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, جستجوی پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, فایل Word پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, دانلود پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, فایل PDF پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, تحقیق در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, مقاله در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, پروژه در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, پروپوزال در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, تز دکترا در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, پروژه درباره پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی, رساله دکترا در مورد پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی

چکیده مسأله احتیاط یکی از اصولی است که فقهای مذاهب دوجا از آن استفاده می‌کنند، نخست در جایی که نصی وجود ندارد، و دوّم جایی که نصّ وجود دارد و آن هم به خاطر تعارض یا اجمال نص می‌باشد، و از آن جایی که اصل احتیاط و قلمرو آن در طول تاریخ بین علما فراز و نشیب داشته است، از این رو، برخی آن را بر اصول دیگر (برائت و استصحاب) ترجیح داده و برخی آن را مرجوح دانسته‌اند و قلمرو و سیر تاریخی ...

مقدمه: ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد

فصل اول :   طرح تحقيق 1- مقدمه قرآن کريم ،آخرين سروش آسماني است که پيامبر اکرم (ص)آن را براي بشريت به ارمغان آورده است . اين کتاب الهي ،از جهات مختلفي مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالي

فصل اول شکل گيري ستارگان پيش از انفجار بزرگ   جهان چگونه آغاز شد؟ چنين رويدادي را چگونه مي توان تصور کرد؟ امروز بيشتر دانشمندان بر اين عقيده اند که قراين خوبي وجود دارد که نشان مي ده

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ­ارشد رشته تربیت ­بدنی چکیده در تحقیقات رشدی اخیر، رشد در­طول­عمر مورد بررسی قرارگرفته است. رشد­حرکتی و رشد­شناختی دومقوله متفاوت اما در تعامل با هم هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شاخص توده بدنی با چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیر فعال شهر ارومیه بود. در این پژوهش توصیفی - همبستگی 200 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان ارومیه ...

(M.A) فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان نامه کارشناسی چکیده اختلال وسواس فکری عملی (OCD) که از دسته ی اختلالات اضطرابی محسوب می شود، یک ناهنجاری رفتاری و شخصیّتی است که از دیر باز، جنبه های گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر عوارض مستقیم و غیرمستقیمِ خود قرار داده است. محتوای این وسواس ها که منعکس کننده ی نگرانی ها ودغدغه های مردم در هر فرهنگی می باشد، عمدتاً جنبه ی مذهبی داشته است. صرف ...

كار تحقيقي دوره كارآموزي چكيده پايان نامه با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مديريت بازرگاني چکيده: مادرعصري زندگي مي کنيم که عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به کامپيوت

فصل اول: طرح تحقيق مقدمه: حمد و سپاس خدايي را سزاست که انسان را از خاک آفريد و در او از روح خود دميد ، سپس خود را بر آفريدن او ستود و ملائکه را به سجده بر او امر کرد و بيان کرد که انسان را ب

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

ثبت سفارش