پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

مشخص نشده 943 KB 26452 89
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی
قیمت قبل:۳۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل 1

   

  1-1بيان مسأله

  از آن جائيكه عمومي‌ترين و رايج‌ترين عارضه و علامت در آفازي، آنومي[1] يا نام پريش است، نياز به يك آزمون استاندارد در اين زمينه (به طور خاص) احساس مي‌شود. از اين رو هدف ما از تهيه تست مذكور، فراهم كردن منبعي براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي[2] مي‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بيشتر تست‌هاي به كار برده شده در اين زمينه بر ناميدن اسامي تأكيد دارند، در تمرينات باليني به نوعي نياز به ارزيابي كاملتر شناخت فصل احساس مي‌شود و تأكيد بر طراحي در جاهايي وجود دارد كه بطور خاص، نقايص فعلي را مورد توجه قرار مي‌دهند.

  2-1 كاربرد‌هاي مجموعه

  در تحقيقات روان بازشناختي كه روي افراد بزرگسال انجام مي‌شود ممكن است از داده‌هايي استفاده شود كه با نظام بازنمائي ذهني اسامي و افعال[3] در واژگان ارتباط دارند. يعني كه به كاربردن الگوهايي از قبيل: تصاوير متحرك (انيميشن)، ناميدن واژگان مكتوب، تكاليف، قضاوت واژگاني[4]، مطالعات اوليه و … . همچنين موارد هماهنگ شده در مجموعه براي مطالعات تصويربرداري مغزي[5] در گروه بيماران آفاي و افراد غير آسيب مغزي مفيد خواهد بود.

  در تحقيقات بر روي بزرگسالان مبتلا به آسيب زباني[6]، مي‌توان از تصاوير و برچسب‌هاي كلامي نوشته شده در ناميدن تصاوير، خواندن، نوشتن ديكته و تكرار استفاده كرده كه اين موارد را مي‌توان به آساني براي استفاده به عنوان يك تست اداركي و استفاده در تكاليف تحقيقي تصوير- كلمه[7] تنظيم كرد.

  از آن جائيكه يافته‌هاي مشابه را مي‌توان در كيفيتهاي مختلف به كار برد، اين مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هايي است كه ما را از وجود كمبود مداليتة خاص در اسامي و افعال آگاه مي‌سازد.

  در اين مجموعه مي‌توان آيتم‌هاي اسامي را براساس طبقات معنايي گروهبندي كرد، مانند حيوانات، آيتم‌هاي غذايي و مشاغل و به منظور آشكار ساختن كمبودهاي ناميدن طبقات ويژه مورد استفاده قرار داد. در اين مجموعه شمار زيادي از آيتم‌ها در رسيدن به اهداف ارزيابي باليني مؤثر خواهند بود.

  ارزيابي درستي ناميدن تصاوير، با به كارگيري مجموعه آيتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد كه دقيقاً تأثيرات مداخله‌اي را اندازه‌گيري مي‌كند.

  در نهايت انتظار مي‌رود كه اين اطلاعات براي رسيدن به اهداف درماني، چه بسا مفيد باشند. شمار زياد تصاوير شي و عمل[8]، اين امكان را به درمانگران مي‌دهندكه صورتهاي فراواني از فعاليت‌هاي درماني را با استفاده از تصاوير و نامهايشان طرح‌ريزي كنند. براي مثال ممكن است از بيماران خواسته شود تصاويري را انتخاب كنند كه به طريقي با يكديگر در ارتباطند، يا تصوير يك فعل را با تصوير شي‌ء مناسب هماهنگ كنند و يا تصاويري را برگزينند، كه عنوانشان با صداي خاصي آغاز مي‌شود.

  3-1 تعريف مفاهيم

  مسيرهاي درونداد[9]: وسيله‌اي براي انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنيداري، كلامي، نوشتاري، بينايي و ژسچرها

  مسيرهاي برونداد[10]: شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها مي‌باشد.

  آسيب‌هاي معنايي در مقولة خاص (ويژه): آشفتگي در درك يا توليد مقوله‌هاي معنايي انتخابي، همراه با عملكرد حفظ شده در ديگر مقوله‌ها.

  سيستم واژگاني[11]: مجموعة پيچيده و پراكنده‌اي از مكانيسم‌هاي حفظ بازنمائي براي كلمات، اسامي و افعال آشنا و نيز پردازش‌هاي لازم جهت كدشكني و كدسازي محركهاي ناآشنا.

  قضاوت واژگاني: تكليفي كه در آن بيمار تصميم مي‌گيرد كه آيا محرك ارائه شده يك كلمه يا اسم واقعي است يا كلمه و اسم بي‌معني است.

  در ونداد واجي واژگان: مكانيسم ذخيرة‌‎ بازنمايي‌هاي كلمات بياني آشنا، كه قبلاً شنيده شده‌اند.

  برونداد واجي واژگان: مكانيسم دخيرة بازنمائي‌هاي كلمات بياني آشنا كه قبلاً توليد شده‌اند.

  آفازي بينايي [12]: آسيب مداليتة ويژة بينايي در ناميدن اشياء مشاهده شده در حضور پردازش معنايي پايه. اين پردازش معنايي پايه از طريق شرح و تفصيل يا ژسچر مربوط به شيء‌ديده شده، كه فرد در ناميدن آن ناتوان است، مشخص مي‌شود.

  كري خاص كلمه [13]: آسيب مداليتة ويژة شنيداري در پردازش در ونداد گفتاري.

  سيستم معنايي: مكانيسم واژگاني مسئول در ذخيرة بازنماي معنايي براي ژسچرها، اسامي و كلمات آشنا.

  بازنمائيهاي بينايي اشياء [14]: مكانيسم نگهداري حافظه‌ها براي اشيائي كه قبلاً مشاهده شده‌اند.

   

  فصل 2

   

  1-2 مقدمه

  در سخن گفتن، بازيابي واژگاني[15] بعنوان يك فرآيند رقابتي[16] عمل مي‌كند و اين امر با تعيين ميزان تأثيري كه بافت معنايي[17] در ناميدن تصوير و واژه بر جاي مي‌گذارد، محقق مي‌شود.

  در تست‌ها و آزمونهاي انجام شده در اين زمينه، مشخص شده، زمانيكه طبقات معنايي آيتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان ناميدن تصوير به مراتب طولاني‌تر از زماني است كه مضمون آيتم‌ها از طبقات مختلف هستند[18]. در حاليكه اگر اين آيتم‌ها در بافت معنايي ناميده شوند، نتايج معكوسي حاصل مي‌گردد. يعني در بافتي كه آيتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاري اين آيتم‌ها در مدت زمان كوتاهتري صورت مي‌گيرد.

  بطور كلي اين يافته‌ها، مهر تأييدي بر اين ادعا هستند كه در فرآيند سخن گفتن، تأثير مداخله‌اي بافت معنايي، رقابتي را در فرآيند بازيابي وروديهاي واژگاني نشان مي‌دهد[19].

  روانشناسان در پرداختن به سازمانبندي حافظة واژگاني[20]، اغلب به سازمانبندي اسامي موجود در ذهنشان تمايل بيشتري نشان مي‌دهند[21].

  اساساً حوزة اسم- شيء به مطالعات حافظة واژگاني مرتبط است و صرفاً بخش دانش واژگاني را بازنمايي مي‌كند، بعبارت ديگر، با هدف بررسي سازمانبندي معنايي، به توسعه تئوري‌ها و ابزارهايي مي‌پردازد كه بايد به مواردي[22] فراتر از كلمات تعميم داده شوند.

  شباهت معنايي موجود در ميان كلمات، بر بسياري از تكاليف درگير كنندة توليد گفتار تأثير مي‌گذارد. به عنوان مثال هنگاميكه كلمه‌اي مخدوش كننده و به لحاظ معنايي مرتبط وجود دارد، گويندگان در ناميدن تصوير نسبت به زمانيكه كلمة موجود فاقد ارتباط است و كلمة نامرتبط، كندتر عمل مي‌كنند[23] (به عبارت ديگر مدت زمان ناميدن طولاني‌تر مي‌شود).

  زمانيكه گويندگان تصاوير را در يك بافت معنايي مشابه مي‌نامند، تأثيرات مداخله‌اي اين تشابهات نسبت به زمانيكه عمل ناميدن در بافت‌ معنايي متفاوت و مجزائي صورت مي‌گيرد، افزايش مي‌يابد[24].

  بطور كلي در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه اين تأثيرات،‌ به ويژگيهاي فرآيند بازيابي واژگاني اشاره دارند و البته اين بازيابي واژگاني به لحاظ اداركي هدايت شده مي‌باشد. [25] در طول فرآيند بازيابي، بازنمائي واژگاني معنايي كلمة هدف به همراه ديگر بازنمايي مرتبط معنايي فعال مي‌گردد. تداخل تصوير- كلمه و تأثيرات بافت معنايي به تقابل ميان اين بازنمائيهاي متفاوت اشاره دارد[26].

  در حيطة‌ بازيابي واژگاني، دو تئوري در رابطه با كاركردهاي نيمكره‌هاي مغزي مطرح مي‌گردد. مطابق با تئوري اول يا تئوري فعال سازي، مسئله اينگونه مطرح مي‌گردد كه در حين بازيابي واژگاني، ديگر معاني فرعي يك كلمه نيز بازنمايي مي‌گردد ولي براساس تئوري دوم يا تئوري مهار اين معاني به مرحلة بازنمايي و كدگذاري واجي نرسيده و از توليد معاني فرعي جلوگيري بعمل مي‌آيد و فرد فقط معني اصلي كلمة‌ هدف را بيان مي‌دارد[27].

  در اينجا اين سئوال مطرح مي‌گردد كه چطور پيچيده‌ترين زمينه‌ها، ناميدن اشياء و افعال مي‌باشند؟ جواب اين سئوال را بطور خلاصه مي‌توان اينگونه عنوان كرد كه بدليل دشوار بودن شناسايي حوزه‌هايي مفهومي اوليه در اين زمينه‌ها، ناميدن آنها نيز مشكل مي‌باشد.

  شعاري از تئوريهاي متفاوت بازنمايي معنايي، تأثيرات مجزا و متفاوت معنايي را پيش‌بيني مي‌كنند.

  بويژه آنهايي كه بازنمائيهاي معنايي پراكنده و همپوشاني[28] اصلي ميان آنها را عنوان مي‌كنند[29]. بعلاوه بازنمائيهاي معنايي اشياء و افعال متفاوت است.

  در زمينة شيء، اعضاء مقوله[30]، تأثيرات قوي و مهمي دارند. بويژه در بيماراني كه بطور انتخابي[31] در مقوله‌اي از شناخت آسيب مي‌بيند و يا آن را مورد غفلت قرار مي‌دهند از قبيل حيوانات[32]، قسمتهاي بدن[33] ميوه‌ها و سبزيجات[34].

  در اين ديدگاه اين احتمال وجود دارد كه تأثيرات متفاوت معنايي در ميان مقوله‌هايي كه بطور تدريجي برانگيخته شده‌اند، مشاهده نگردد، در اينصورت بايد بعنوان گروههاي قابل جداسازي عمل شوند زيرا از ديگر زمينه‌هاي دانش و آگاهي مستقل مي‌باشند. در مقابل احتمال بروز تأثيرات درجه‌بندي شده در ميان مقوله‌هايي وجود دارد كه بطور تدريجي تحريك و برانگيخته نشده‌اند. اين با طرحهاي مطابق با همپوشاني اصلي (بي‌توجه به اعضاء مقوله) متفاوت است، طرحهايي كه شباهت معنايي ميان مقوله‌ها را معين مي‌كنند[35].

   

  [1]. Anomia

  [2]. Psycholinguistic

  [3]. Noun & verb represantotion

  [4]. Lexical decision

  [5]. Brain topography

  [6]. Language impairment

  [7]. Investigatory word- Picture tosks

  [8]. Object & Action

  [9]. Modalities

  [10]. Output Modols

  [11]. Lexical System

  [12]. Optic aphasia

  [13]. Pure word deafness

  [14]. Visual Object Representations

  [15]. Lexical retrieval

  [16]. Competitive Preccess

  [17]. Semantic Context

  [18]. Steward & Kroll

  [19]. Markus F. Damian, Gabriella & Willem J.M. Levelt 

  [20] . Lexical Memory                                 اثرات بافت معنايي در ناميدن تصاوير            

  [21]. Fellbaum & Miller

  [22]. Things

  [23]. Colaser & Dungelhoff (1984)

  [24]. Damain & Viglioxxo & Levelt “2001”                    تأثيرات بافت معنايي

  [25]. Levelt, Roelofs & Meyer “1999”

  [26]. Damin et al. “2001”

  [27]. Language interuention strategies in adolt aphasia       فصل 34 كتاب

  [28]. Overlap

  [29]. Marthin & chao (2001)

  [30]. Category

  [31]. Selectively

  [32]. Caramazza & Shelton “1998”

  [33]. Shelton, Fouch & Caramazza “1998”

  [34]. Hart, Brendt & Caramazza a “1985”

  [35]. Mortin & chao “2001”

 • فصل اول

  معيار سازي تست ناميدن در مقوله‌هاي اسامي و افعال...................................................................          

  1-1 بيان مسئله ............................................................................................................

  2-1 كاربردهاي عمومي ................................................................................................

  3-1 تعريف مفاهيم ......................................................................................................

   

  فصل دوم (مباحث نظري)...........................................................................................

  1-2 مقدمه....................................................................................................................

  2-2 مدل پردازش واژگاني.............................................................................................

  3-2 مكانيسم‌ها ............................................................................................................

      - سطح بازشناسي.....................................................................................................

      - پردازش معنايي.....................................................................................................

      - برونداد واژگان......................................................................................................

  4-2 آسيب‌ها................................................................................................................

      - سطح بازشناسي.....................................................................................................

      - درونداد واژگاني...................................................................................................

      - پردازش معنايي.....................................................................................................

      - برونداد واژگاني....................................................................................................

  5-2 كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني..............................................................................

      - جدول ارزيابي تكاليف واژگاني..............................................................................

   

  فصل سوم (معرفي تست).........................................................................................................

  1-3 مقدمه....................................................................................................................

  2-3 موارد كاربردي مجموعه..........................................................................................

  3-3 ساختار تست.........................................................................................................

      - انتخاب گزينه........................................................................................................

      - طبقه‌بندي اطلاعات قراردادي..................................................................................

      - شكل دستوري افعال در مجموعه.............................................................................

  4-3 ساختار ليست‌هاي تطبيق داده شده...........................................................................

      - بسامد...................................................................................................................

      - سن فراگيري.........................................................................................................

      - ميزان آشنايي.........................................................................................................

      - شاخصهاي ديگر...................................................................................................

      - قابليت تصوير.......................................................................................................

      - پيچيدگي بينايي.....................................................................................................

  5-3 زيرگروه ليست‌ها...................................................................................................

  6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان سن بدون آسيب مغزي..................................

  7-3 نحوه استفاده و اجراي اين مجموعه بعنوان يك وسيلة ارزيابي ...................................

  8-3 فرمهاي معرفي.......................................................................................................

  9-3 راهنمائي‌هايي براي ارزيابي و آزمودن بيماران آفازيك................................................

  10-3 ارزيابي رفتارهاي بيمار آفازيك.............................................................................

   

  فصل 4 (اجراي تست).............................................................................................................

  1-4 ساختار تست شي و عمل.......................................................................................

      - شماره آيتم............................................................................................................

      - هدف...................................................................................................................

      - پاسخ اوليه............................................................................................................

      - مدت زمان ارائه پاسخ............................................................................................

      - يادآوري...............................................................................................................

  2-4 شرايط تحصيلي و سني شركت‌كنندگان....................................................................

  3-4 جداول ارزيابي.......................................................................................................

      - ناميدن اسامي........................................................................................................

      - ناميدن افعال..........................................................................................................

   

  فصل 5 (بحث و نتيجه‌گيري)........................................................................................

  1-5 تهيه جدول آماري..................................................................................................

  2-5 نتيجه‌گيري.............................................................................................................

  3-5 جداول نتايج..........................................................................................................

  تست ناميدن اسامي..................................................................................................

  تست ناميدن افعال...................................................................................................

   

  واژه‌نامه......................................................................................................................

  منابع.......................................................................................................................................        

   


تحقیق در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, مقاله در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, پروپوزال در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, تز دکترا در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, پروژه درباره پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی, رساله دکترا در مورد پایان نامه آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"منابع انسانی مقدمه کار، یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که در عین حال میتواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی منجر شود. استرسهای ناشی از شغل، باعث بروز نارضایتی کارکنان و پدیدآیی تاثیرات منفی به سزایی در سایر زمینه های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی میشود. یکی از نتایج استرسهای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغیرهای پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، وسواس، فوبیا، پارافوبیا، روان‌پریشی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دین‌شناسی چکیده کتاب حاضر با شیوه و متدی خاص خود به بحث و بررسی پیرامون موضوعات اساسی حوزه روان‌شناسی دین می‌پردازد، و تمامی مسائل مربوطه از تاریخچه پر فراز و نشیب گرفته تا جدید‌ترین نظریات ارائه شده را مورد بحث قرار می‌دهد. در این اثر نویسنده با لحنی عالمانه و در عین حال قابل فهم در باب گستره وسیعی از ادیان و فرهنگ‌ها سخن می‌گوید. تمامی موضوعات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده : زبان فارسی زبان نوشتار ، زبان شعر و ادب و زبان علمی مشترک ماست اما فارسی زبانان در هر گوشه و کنار این سرزمین به فارسی صحبت می کنند که با وجود اشتراک در اصول و مبانی با فارسی رسمی ، هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. این رساله در پنج فصل گرد آوری شده است، فصل اوّل به بیان مسأله و پرسش اصلی تحقیق ، اهداف و ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

چکیده زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی گفتار درمانی 1 مقدمه گفتار و زبان کارآمد ترین راه ارتباطی میان انسان هاست. این شیوه ارتباطی در صورت دارا بودن ویژگی های خاص می تواند نقش خود را به طورمؤثر ایفا کند. هریک از این ویژگی ها ممکن است جداگانه یا با هم به دلایل مختلف دچار آسیب هایی به درجات گوناگون شوند و مسیر ارتباطی انسان را مختل نمایند. یکی از شایعترین این اختلالات، لکنت است(1). ...

ثبت سفارش