پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم

مشخص نشده 719 KB 26465 315
مشخص نشده مشخص نشده هنر
قیمت قبل:۸۸,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پايان نامه دورة كارشناسي دانشکده هنر - سال 85

  مقدمه :

  انسان بدوي چون «دم» يا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصوير بركه‌ها با او ملاقات و در سايه هايش او را همراه نمود و موجودات ديگر را نيز به خود قياس سپس بر اين باور شد كه جادو علمي است قابل اطمينان و او را از گزند حوادث مصون و بر غلبه با دشمنان ياري مي دهد . او با جادو ، رقصها ، شكلهاي نقاشي شده بسيار ساده و انتزاعي و باورهايي راسخ ، بر مراسم جادويي تأكيد مي ورزيد و اين اعمال را تنها داروي امراض و بركت ريزش باران و غلبه بر رقيب و شكار مي دانست . ولي هر چه از عمر بشر گذشت ، برخورد او  با عالم خارج بيشتر ، و آزمايشهاي او مكررتر شد . حوزه ديد و دريافت او وسعت گرفت و مفاهيم كهنه بي اعتبار گشت . بشر بيش از بيش به جدايي بي جان و جاندار و انسان و حيوان پي برد . جان را به حيوانات و گياهان مختص ساخت و خود را واجد چيزي پنداشت برتر و فاخرتر از جان سائقه خودبيني بر آن شد كه «روان» يا «روح» آدمي كاملا" از جسم مستقل است و بر خلاف «جان حيواني» با مردن تن، نمي ميرد . او در جريان قرون ، مفهوم «روح» را گسترد و حالات «دروني»  خود  را كه نمي توانست به عضو معيني نسبت دهد ، نشأت روح مرموز خود دانست. [1] «افلاطون مانند سقراط «روح» را جوهري فعال خواند كه در انسان سه جلوه دارد:

  عقلي و شوقي و شهوي . جلوه عقلي برترين جلوه هاست . بايد بدان گرائيد و كوشيد تا همواره بر دو جلوه ديگر چيرگي ورزد[2]».

  «از يكسو ارسطو وحدت و هماهنگي موجود ميان فعاليت هاي ارگانيسم را «روح» ناميد، روح ارسطويي به سه وجه ظاهر مي شود : يكي بصورت روح گياهي كه كارش تغذيه و توليد مثل است ، ديگري روح حيواني كه احساس و  تخيل را مي سازند ، ديگري روح عقلي كه باقي و خالد است2».

  از سوي ديگر ، طبيبان يوناني وجود روح را مورد ترديد قرار دادند و بدن را موجه «حالات رواني» تلقي كردند . در قرن پنجم (قبل از مسيح) ، الكسئون از تشريح بدن انسان و تأمل در چگونگي امر «ديدن» پي برد كه «مغز» انسان مبدأ اصلي حالات روحي است . ولي مغز به خودي خود كار نمي‌كند ، بلكه به وسيله «حواس» از عالم خارج مايع مي‌گيرد.

  با انحطاط يونانيان و برقراري روميان بازار هواداران روح مجددا" گرم شد . دانشوران يهودي كه در اسكندريه علمدار حكمت شدند ، معتقدات يهود را با فلسفه يوناني آميختند و بيش از بيش ميان جسم و جان تفاوت گذاشتند . پس از آن مسيحيت اعلام داشت كه تفاوت ايندو از زمين تا آسمان است .

  رنسانس اروپا ، دنياي كهنه را با تمام مفاهيم و معتقداتش لرزانيد با حضور رنسانس علم و ادبيات از اسارت دين آزاد شد .  بشر با چشمان باز به تماشاي عالم پرداخت به خود و آينده اميدوار گشت . و بر خلاف قرون وسطي از فكر آخرالزمان و قيام قيامت انصراف جست «اهل علم در دو ميدان وسيع، بكار پرداختند . گروهي به حل و فصل مشكلات اجتماعي انسان ، و گروهي بشناخت قواي طبيعي برخاستند . مساعي اين هر دو دسته بضعف دين و قدرت علوم منجمله روانشناسي انجاميد[3]».

  «فرانسيس بيكن باب مشاهده و تجربه را گشود . رسانيد كه از گوشه گرفتن و خيال بافتن و كائنات را با مفاهيم مجهولي چون «روح» و «خدا» توجيه كردن، بجايي نتوان رسيد . بايد بتهاي فردي و سنت هاي اجتماعي را در هم شكست و با شكيبايي در حوزه واقعيات بمشاهده و تجربه پرداخت . زيرا به قول «گاليله» : «حتي با هزار دليل هم نمي توان يك حقيقت تجربي را باطل كرد[4]».

  با اين همه روح از عرصه روانشناسي بيرون نرفت دكارت و پيروانش اگر چه نسبت به معارف گذشتگان شك نمودند و با احتياط بحلاجي تفكرات قبل پرداختند ، اما همچنان متأثر سنتها باقي ماندند و از يك سو تضاد بين جسم و روح را مورد تاكيد قرار دادند و از سوي ديگر حركات حيوانات را تحت تأثير عوامل مبهمي بنام «نفوس حيواني» پنداشتند.

  دوره روشن فكري از اواخر سده هفدهم آغاز گشت و در هر كشوري به رنگي در آمد: در انگليس با مردمي اهل آزمايش و عمل ، به صورت دبستان «تجربي» در آلمان و فرانسه با اهليتي كه نظر بر عمل چيرگي داشت، دو دبستان «عقلي» و «طبيعي» اهميت يافت . تجربيون ميگفتند كه نفسانيات ناشي از آزمايش هاي واقعي فرد است . عقليون باور داشتند كه قواي عقلي جدا از بدن است ولي با آن ارتباط دارد. طبيعيون معتقد بودند كه حالات روحي مثل حركات بدني ، نمودهايي است كه مكانيكي و مبتني بر اعضاي بدن.

  در نظر پدر روانشناسي جديد ، هابس(Hobbes) ، عقل يا علم عبارت از تأثيراتي است كه جبرا" بواسط حواس از عالم مادي گرفته مي شود . تأثير حسي نيز خود چيزي جز «حركت» نيست . حركتي كه از انسجام برمي خيزد و از طريق اعضاي حسي و اعصاب به مغز ما مي رسد . بنابراين «احساس» حركتي است كه از اشياء خارجي بر مي خيزد و به مغز منتقل مي شود . «خيال» دنباله يا اثر حركتي است كه نخست «احساس» را برمي‌انگيزد  و سپس متوقف مي شود. «روياء» هم مانند «خيال» ادامه حركات مغزي است در غياب محرك خارجي «عقل» و «استدلال» نيز جمع و تفريق احساسات و خيالات است[5]».

  لاك كه شالوده علم روانشناسي را نهاد . برخلاف دكارت ، وجود «مفاهيم فطري» يا «عقل مادرزاد» را رد كرد ، و اعلام كرد كه نفسانيات ما محصول دو عامل ماشيني است : «احساس» و «تفكر» . عمل احساس سبب اخذ و دريافت تصاوير اشياء خارجي است، و عمل تفكر باعث آميختن تصاوير، و تشكيل قواي عقلي از قبيل «حافظه» و «تخيل» و «استدلال» اما عمل تفكر ناشي از عقل يا روح نيست ، بلكه تابع و ماحصل قوانين «پيوستگي» تصورات است . [6]

  تا اواخر قرن نوزدهم اين كشاكش بي انتها به دو گونه حالت رواني انجاميد ؛ يكي آنها كه در حوزه عقل و ادراك ميگنجد، ديگري آنها كه غير قابل ادراك است. رسو و رومانتيك هاي پس از او نيز از تمايلات و حالات غير منطقي انسان دفاع نمودند و گفتند كه ما در زير فشار الزامات تمدني ، از اميال نهاني خود چشم پوشيده و بتظاهر تمدن آلود خود، اكتفا كرده‌ايم . هربارت و بنه كه از باطن لاشعور ( ناخودآگاه) انسان بتفصيل سخن راندند، روان را به كوهي از يخ شناور تشبيه كردند كه فقط جزئي از آن ، سر از آب برمياورد و ما بقي يعني قسمت اعظم در دل آب نهان مي ماند . شوپن هونرو نيچه شورهاي فطري و جلوه هاي رواني انسان را به هنگام روياء و خيالبافي و جنون باز نمودند .

  انسان هم ، چنانكه شوپن هونر گفت : در آغاز زندگي ، لاشعور و ناخودآگاه است و پس از رشد و تكامل شخصيت نيز در مواردي مانند رويا و خيالبافي و حال اغماء از خود بيخود مي شود و از عقل بيگانه مي گردد . پس احساس حيات ، ناخودآگاه و غير عقلي است . اما ناخودآگاهي برتر از خودآگاهي است چرا كه منبع الهام و اشراق و نبوغ است . بر همين سياق جيمز روان را شامل روان خودآگاه و روان ناخودآگاه پنداشت و روان ناخودآگاه را بسي ژرف و نيرومند تلقي كرد. برگسون نيز با بينش عارفانه خويش ناخودآگاهي را شناخت و توجيه نمود . [7]

  از اواسط قرن نوزدهم ، به اقتضاي تحولات اجتماعي شديد اروپا ، نحوه تفكر عوض شد . انسان كه تاكنون موجودي كمابيش ثبات طلب يا استاتيك بود ، يكسره تحول پرست و ديناميك شد . همچنان كه به شكستن سنن اجتماعي پرداخت . قشر ظاهري نظام عقلي نيز از هم پاشيد و در زير آن ، دنياي بي نظام و ناهنجاري يافت . دوره انديشه دكارتي به سر رسيد . دكارت تمام وجود انسان را منحصر به عقل اول دانست ؛ «مي انديشم پس هستم» و در پاسخ آن كلاكس چنين گفته بود : «مي خواهم پس هستم» در طي اين دوران ملوُن‌الفكر خواست و اراده لاشعور به جاي عقل و شعور نشست . از اينرو در نيمه دوم قرن نوزدهم ، شخصيت قشري عقلي و حالات رواني عادي و مقرون به عقل ، تدريجا" جاي خود را به حالات غير عادي و غير عقلي داد . حال ، دنياي دانش نيازمند كسي بود تا بيايد و بي هراس اعماق درون انسان را بكاود. روان مردم متعارف و غير متعارف را تحليل كند و با آميختن روانشناسي انسان متعارف و غير متعارف ، واقعيت وجودي آن را دريابد . فرويد اين احتياج و انتظار را بر آورد .[8]

  ---

  منابع و مأخذ

  آرناسن . هاروارد . يورواردور ، تاريخ هنر نوين ، محمد تقي فرامرزي ، چاپ دوم ، انتشارات زرين و نگاه ، تهران ( 1374 )

  آريان پور . امير حسين ، فرويد ايسم ، چاپ دوم ، انتشارات امير كبير ، تهران
  ( 1375 )

  آريان پور كاشاني . عباس و منوچهر ، فرهنگ جيبي انگليسي به فارسي ، چاپ هفتم ، انتشارات امير كبير، تهران ( 1370 )

  آل احمد . مصطفي ، سوررآليسم ( انگارة زيباي شناسي هنري ) ، چاپ اول ، انتشارات نشانه ، تهران ( 1377 )

  ادواردز . بتي ، طراحي با سمت راست مغز ، عربعلي شروط ، چاپ دوم ، انتشارات عفاف ، تهران ( 1377 )

  استور . آنتوني ، فرويد حسن مرندي ، چاپ اول ، انتشارات طرح نو ، تهران
  ( 1375 )

  برونر . سورداث ، پرستاري داخلي ـ جراحي ، مرتضي رلادرخان ، پردامنه بيشه بان ، چاپ دوم ، انتشارات بشري تهران ( 1372 )

  بيگزبي . سي . وي . اي ، دادا و سوررئاليسم ، حسن افشار ، چپ اول ، نشر مركز ، تهران ( 1375 )

  توماس . وي . گلين و سيلك . ام . جي . آنجل ، مقدمه اي بر روانشناسي نقاشي كودكان ، عباس مخبر، چاپ دوم ، انتشارات طرح نو ـ تهران ( 1380 )

  چيلورز . ايان و آزبورن . هـ . ، سبكها و مكتب هاي هنري ، فرهاد گشايش ، به چاپ اول ، انشارات عفاف تهران ( 1380 )

  دادستان . پريرخ ، ارزشيابي شخصيت كودكان ، چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران ، ( 1374 )

  دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ( سمت ) ، مكتب هاي روانشناسي و نقد آن ، چاپ سوم ، انتشارات سمت ، تهران ( 1376 )

  دي لئو . جوزف ، تفسير نقاشي هاي كودكان ، فاطمه خروزان ، چاپ اول ، انتشارات سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه توانبخشي تهران ( 1378 )

  سعيدي پور .‌‌ آذين فر ، فرهنگ فارسي خرد ، چاپ اول ، انتشارات فخر رازي تهران ( 1348 )

  ريد . هربرت ، فلسفة هنر معاصر ، محمد تقي فرامرزي ، چاپ اول ، انتشارات نگاه ، تهران ( 1362 )

  سينگر . جي . دورتي و رونسن . ترسي ، مقدمه اي بر پياژة ، كودك چگونه كر مي‌كند ، مصطفي كريمي‌، چاپ دوم انتشارات آموزش ، تهران  ( 1362 )

  فراري . اوليوريو . آنا ، نقاشي كودك و مفاهيم آن ، عبدالرضا صرافان ، چاپ هفتم ، انتشارات دستان ، تهران ( 1379 )

  فرويد . زيگموند ، آيندة يك پندار ، هاشم رضي ، چاپ رضي ، چاپ دوم ، انتشارات آسيا ، تهران ( 1375 )

  كامرون . جوليا ، راه هنرمند و بازيابي خلاقيت ، گيتي خوشدل ، چاپ سوم ، انتشارت پيكان تهران ( 1380 )

  كرمن . لويي ، تحليل روانشناختي نقاشي كودكان ، مرتضي تفابيان ، چاپ اول ، انتشارات طوس تهران ( 1373 )

  كرمن . لويي ، نقاشي كودكان ؛ كاربرد قسمت ترسيم خانواده در كلنيك ، پريرخ دادستان ، چاپ سوم ، انتشارات رشد ، تهران ( 1381 )

  مقدسي . حميده ، روانشناسي هنر براي كودكان عادي و استثنايي ، چاپ اول ، انتشارات چاپارفرزانگان تهران ( 1382 )

  مختاري . فرحناز ، روانشناسي نقاشي كودكان ، چاپ اول ، نشر اقاقي، تهران (1376 )


موضوع پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, نمونه پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, جستجوی پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, فایل Word پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, دانلود پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, فایل PDF پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, تحقیق در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, مقاله در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, پروژه در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, پروژه درباره پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش ضمیر ناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته هنر سال 1385 مقدمه : انسان بدوي چون «دم» يا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصوير بركه‌ها با او ملاقات و در سايه ه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغیرهای پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، وسواس، فوبیا، پارافوبیا، روان‌پریشی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدچکیده رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است. از این جنبش هنری، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش نقاشی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): در هنر مدرن یک جریان وسیع برای اعتبار بخشیدن به تخیلات و تصورات آزاد و خودبه‌خودی در دوران کودکی وجود دارد که هم‌زمان با جنبه‌های رویایی بین است. وقتی نقاشی قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهیم انگاری به سوی نقاشی کودکان سرازیر می‌شویم. تحول و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مترجمی زبان فرانسه مقدمه " نقاشی قشنگی برای من بکش " . کدام پدر یا مادری تاکنون با این پیشنهاد کودکش را تشویق نکرده است ؟ کدام آموزگار مدرسه ای تاکنون به دانش آموزان خود چنین فعالیتی را پیشنهاد نداده است؟ چرا که ما شیفته و یا لااقل علاقه مند به نقاشی های کودکان هستیم . ما ازآن ها انتظار داریم ، امیدمان به آن هاست ، از آن ها ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تصویر متحرک چکیده این تحقیق تلاشی است برای رسیدن به پاسخ سوالاتی در رابطه با اینکه تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی چه تأثیری بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی دارد و اینکه آیا به اندازه لازم به تولید و پخش این قبیل برنامه ها پرداخته شده است یا خیر. نکته ای که با توجه به موضوع بین رشته ای این رساله در جمع آوری مطالب حاضر در نظر گرفته ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه, آرمانی و پربار دست یابد; ضمن آن که اگر ابزار مزبور به اشتباه و یا همراه با سوء نیت به ...

1-1مقدمه بسياري از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و يا تحمل استرس نمي باشند و معمولاً از مقابله هاي ناکارآمد، ناسازگار و مضري استفاده مي کنند که باعث بروز استرس هاي بيشتر

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه 8 شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه انتخاب و به‌ صورت تصادفی ...

ثبت سفارش