پایان نامه علفهای هرز

مشخص نشده 1 MB 26559 101
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۳,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  وزارت آموزش وپرورش

  اداره کل مدارس عالی فنی وحرفه ای 

  مقدمه:

   

  بشراز زمان قدیم به كشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق كشاورزی از تمام عوامل و امكانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.

  بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد وترقی هر  كشوری می دانند ومعتقدند كه بدون كشاورزی پویا استقلال سیاسی واقتصادی كامل هر كشور دور از انتظاراست به خصوص در عصری كه ما زندگی می كنیم از تولیدات كشاورزی به عنوان صلاحی مؤثر در جهت تحكیم حاكمیت وسلطه سیاسی استفاده می شوند.روند افزایش جمعیت جهان از یك سو وتولیدات كشاورزی ونحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان میدهد كه تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر با مشكلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهی از مردم یا از كمبود مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می برند.

  افزایش تولیدات كشاورزی به دو طریق امكانپذیر است :یكی ازدیاد سطح زیر كشت ودیگری افزایش عملكرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیر كشت در بسیاری از مناطق با محدودیتهایی از قبیل نبودن اراضی مساعد و كمبود منابع آب وسایر وعوامل تولیدی روبروست ؛ولی برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح باید اصول و قواعد كشاورزی به موقع ودر حد معقول به كار گرفته شود واز عوامل تولید حداكثر استفاده به عمل آید.

  یكی از اصول بسیار مهم كشاورزی كه تاثیر قابل توجهی در افزاش تولید در واحد سطح دارد آن است كه محصول را در مراحل مختلف تولید از گزند عوامل زیان اور حفظ كنند.همواره بخشی از تولیدات كشاورزی بر اثر حمله ی این نوع عوامل از لحاظ كمّی‌ و كیفی آسیب می بینند و در بعضی موارد كل محصول از بین می رود.به غیر از سیل،تگرگ،بادو سرمای بی موقع،عوامل دیگری مانند:بیماریهای گیاهی،آفات و علفها هرز به محصولات كشاورزی خسارت وارد می كنند.

  علفهای هرزبعنوان یكی از مهم ترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی به شمار می روند،بطوریكه كه مشكلات این گیاهان،ملیونها كشاورز وهزاران محقق را به خود مشغول داشته است.به عقیده برخی از محققان ،خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین 10تا 100 درصد متغیر باشد وبطوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند،زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد.

   از250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد)آن علف هرزمی باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضر ترین علفهای هرز دنیا به شمار می روند.

  این 76 گونه به 30خانواده گیاهی تعلق دارند كه حدود نیمی ازآنها با آنكه دركشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه اخیر بعنوان فعالیتی جنبی به حساب می آمد.شناخت بیشتر نقش علفهای هرز در كاهش تولید باعث آن گردیده كه در سالهای اخیر توجه به شناخت وكنترل این گیاهان بیشتر شود. به طوری كه امروزه تلاش تعدادی ازكشاورز ان ما درجهت كنترل علفهای هرز،مبتنی بر روشهای علمی است كه دركشور های پیشرفته رایج می باشد.

  از طرف دیگر مشكلات زیست محیطی ناشی ازكاربرد بی رویه علفكش ها سبب شده كه در رابطه با كنترل علفهای هرز قبل از هر چیزتوجه ویژه ای به شناخت بیولوژی واكولوژی این گیاهان معطوف شود. برای دست یابی به یك نظر جامع درمورد مسئله علفهای هرز،شناخت دقیق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقیقت ماهیت فلور علفهای هرز تا حد زیادی زمان و روش كنترل را تعیین می كند.

  بنا براین شناسایی و برآورد جمعیت علفهای هرز هر منطقه به عنوان  یك نیاز اولیه   برای اتخاذ روشی موثر در اجرای برنامه های كنترل مطرح است. شناسایی فلور

  علفهای هرز یك منطقه علاوه بر نقشی كه در مدیریت این گیاهان دارد،می تواند در زمینه استفاده های دارویی و مرتعید از این گیاهان نیز حائز اهمیت باشد. 

   

  تعریف علفهای هرز:

   

   علف هرز گیاهی است كه به طور ناخواسته در مزارع وباغها می روید. برای زراعت اصلی میهمانی نا خواسته است كه كمیت وكیفیت ودر نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی رابه شدت پایین می اورد وضمن ایجاد اختلال در عملیات زراعی،هزینه های تولید را بالا می برد. اصطلاح علف هرز در مقابل ان دسته از گیاهانی به كار میرود كه كشاورز انها را كشت می كند. بین علفهای هرز، گیاهان بسیاری هستند كه مصرف خوراكی یا دارویی دارند، ولی چون نا خواسته روییده اند،دست پرورده انسان نیستند، ورقیبی برای محصولات كشت شده به حساب می ایند ضرر انها برای محصول به مراتب بیش از منفعتشان است.

  گفته می شود كه گندم در مزرعه جو علف هرز است،یعنی با وجود ارزشی كه گندم دارد چون به طور خودرو در جایی زوییده است كه كشت آن هدف كشاورز نبوده علف هرز محسوب می شود .مزرعه مانند سفره گسترده ای است كه كشاورز آن را برای تغذیه وپرورش گیاه مورد نظرش آماده ساخته است؛ولی علفهای هرز از راه های مختلف خود را به آنجا رسانیده خوراك صاحب خانه را مصرف می كنند و اورا دچار گرسنگی و ضعف می رساند.به طور كلی هر گیاهی كه بیجا رشد كرده باشد علف هرز است.

  ازگیاهان خودرویی كه در یك مزرعه می رویندبعضی مانند پنیرك و گل قاصد همیشه و در همه جا علف هرز محسوب می شوند؛ولی بعضی را همیشه علف هرز نمی نامیم.

    اینكه یكگیاه علف هرز شناخت می شود  نه به مشكلاتی ه تولید می كند بسگی دارد.به عنوان مثل،در یك مزرعه جو كه به عنوان قصیل برای تغذیه و تعلیف دام مورد استفاده قرار می گیرد مشكل بتوان گندم یا یولاف را علف هز نامید،زرا وجود آنها مشكل ایجاد نمی كند؛ولی اگر همین مزرعه جو برای تولید بذر كشت شده باشد،مخلوط شدن بذرگندم یا یولاف با بذر جو ایجاد مشكل می كند و برای جدا كردن آنها هزینه باید كرد.

   

   

  صفات مشخص علف هرز:

     

    یك گیاه هرز علاوه بر ناخواسته بودن مشخصه های دیگری نیز دارد،مانند دارا بودن قدرت تولید بذر و در نتیجه تولید جمعیتهای بزرگ؛داشتن قدرت فراوان برای تثبیت سریعجمعیت خود در زمین؛توانایی حفظ قوه نامیه بذرهای دفن شده برای مدت طولانی؛سازگاری وسیع برای انتشاردر شرایط گوناگون؛دارا بدن اندامهای روییشی تكثیر شونده؛ووانایی اشغال سریع ارازی آماده شده كه كشاورز برای كشت و زرع و تولید مایحتاج خود در نظر گرفته است.

    در استفاده ز مواد مورد نیاز برای رشد،گیاهان هرز با گیاهان زراعی شدیدا رقابت می كنند. با توجه به اینكه تمام گیاهان سبز برای رشد و نمو به نور،آب ومواد غذایی  نیاز دارند سایه افكنی و مصرف آب و مواد غذایی به وسیله علف هرز باعث می شود كه برای رشد گیاه زراعی كمبود به وجود آید. موفقیت علف هرز در این رقابت به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله: زمان جوانه زدن علفهای هرزو گیاه زراعی،تراكم علف هرز در مزرعه،فرم رویش علف هرز وعوامل دیگری كه بعدا بررسی خواهند شد.

    بعضی از علفهای هرز از بافتهای زنده ما مرده ریشه خود موادی ترشح می كنند كه باعث كم كردن یا كند كردن رشد گیاهان زراعی می شود.مرغ،كتان وحشی وكاهوی وحشی،نمونه ین گونه علفهای هرز هستند.

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست اسامی تیره های علفهای هرز:

   

  تیره تاج خروس؛ Amaranthaceae   تیره گاو زبان؛ Boraginaceae     

  تیره میخك؛ Caryophyllaceae        تیره اسفناج؛ Chenopodiaceae

  تیره كاسنی؛ Comositae               تیره پیچك صحرایی؛ Convolvulaceae

  تیره شب بو؛ Cruciferae                       تیره اویارسلام؛ Cyperaceae

  تیره خواجه باشی؛ Dipsaceae                تیره فرفیون؛ Euphorbiaceae

  تیره شاه تره؛ Fumariaceae                  تیره شمعدانی؛ Geraniaceae

  تیره غلات؛ Gramineae                       تیره گل راعی؛ Guttiferae

  تیره نعناع؛ Labiatae                            تیره بقولات؛ Legominosae

  تیره دارواش؛ Loranthaceae                تیره پنیرك؛ Malvaceae

  تیره گل جالیز؛ Orobanchaceae           تیره شبدر ترشك؛ Oxalidaceae

  تیره شقایق(خشخاش)؛ Papaveraceae     تیره خرفه؛ Portulacaceae

  تیره بارهنگ(ترشك)؛ Plantaginaceae  تیره هفت بند؛ Polygonaceae

  تیره پامچال؛ Primulaceae                  تیره آلاله؛ Ranunculaceae

  تیره روناس؛ Rubiaceae                     تیره میمون؛ Scrophulariaceae

  تیره سیب زمینی؛ Solanaceae              تیره چتریان؛ Umbelliferae

  تیره گزنه؛ Urticaceae                        تیره قیچ(اسپند)؛ Zygophyllaceae

   

   

   

   

   

  طبقه بندی:

   

    علفهای هرز  بر حسب آب و هوا،اقسام زمین،محل رویش،گونه های بسیار زیاد ومتنوعی دارند و بر حسب صفاتی كه می توانند در مبارزهخ با آنها موثر باشد، مثل طول دوره زندگی،شكل ظاهری،چگونگی زیان،به طرق مختلف طبقه بندی می شوند.

   

  1.طبقه بندی بر حسب طول دوره زندگی:

     دوره زندگی یك گیاه با جوانه زدن شروع می شوند و با تولید مثل پایان می پذیرد. بر این اساس می توان گیاهان را بر سه گروه كلی یكساله،دوساله،چندساله تقسیم كرد:

   

  1ـ1. علفهای هرز یكساله:

    علفهای هرز یكساله آنهایی هستند كه همه مظاهر زندگی آنها در یك سال یا كمتر از یك سال طول می كشد.بعضی از گیاهان این دوره را در مدت یك ماه یا كمتر طی می كنند و بیشتر به نواحی گرمسیر تعلق دارند كه با استفاده از بارانهای نادر سبز می شوند و بر اثرگرمای زیاد در مدت كوتاه به ثمر رسیده از بین می میرود،مانند ستیپا و بعضی از گونههای شقایق پاپاور. برخی دیگر در همان اوایل بهار كه شرایط رویش مساعدتر است در یك دوره كوتاه و قبل ازآنكه محصول زراعی به ثمر برسد به تكامل می رسند،مثل سورنجان. برخی هم به همراه محصول زراعی به نمو خود ادامه داده با به دست آمدن محصول زندگی آنها به پایان می رسد،مانند تلخه. در صورتی كه شرایط زندگی مثل نور،رطوبت و گرما برای این گونه علفهای یكساله فراهم باشد ممكن است در همان سال نسلهای دیگری نیز تولید كنند. بطور    كلی،علفهای هرز یكساله با بذر سبز می شوند و دوره زندگی خود را یك سال كامل می كنند.گیاهان یكساله ممكن است تابستانی یا زمستانه باشند.گیاهان یكساله تابستانه در بهار جوانه می زنند،پس از رشد كردن و گل دادن تا اواخر تابستان بذر تولید می كنند و در پاییز از بین می روند.گیاهان یكساله زمستانه زمستانی،در پاییزجوانه می زنند،پس از رشد كردن و گل دادن تا اواخر تابستان بذر تولید می كنند و در پاییز از بین می روند.گیاهان یكساله زمستانی،در پاییز جوانه می زنند و قبل از یخبندان تولید برگهای خوابیده یا روزت كرده در بهار سال بعد به رشد خود ادامه می دهند و پس از گل دادن و تولید بذر در تابستان می میرند.

  منابع:

   

    نام كتاب                مولفین                   مترجمین ـ ویراسته

   

  اكولوژی علفهای هرز      استیون.ادوسویچ ـ جودی اس.هالت       دكتر عوض كوچكی ـ دكتر حمید رحیمیان ـ مهندس مهدی نصری محلاتی ـ مهندس حمید خیابانی.

  ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

   

  علفهای هرز انگلی جهان     پاركرـ رایش           مهندس سید رضا موسوی ـ مهندس پرمیز شیمی.

  ناشر: انتشارات برهمند.

   

  گیاهان هرز ایران             دكتر هادی كریمی.                 مهندس امید اقتداری

  ناشر: مركز نشر دانشگاهی تهران.

   

  علفهای هرز(اصول و روش كنترل)      مهندس سید اكبر ساداتی ـ مهندس یحیی ابطالی          

  ناشر: مركز انتشارات توسعه علوم.

   

  علفهای هرز(روش های كنترل آنها)    مهندس محمد علی رستگار       مهندس محمد رضا داهی

  ناشر: مركز نشر دانشگاهی تهران.

   

   

   

   

   

   

  Http://edu.tebyan.net

   

  Http://nasseryaa.persianblog.com

   

  Http://alvand.basu.ac.ir

   

  Http://www.parsbiology.com

   

  Http://www.dalin.ir

   

  Http://www.keshavarzejavan.com

   

  Http://www.weed.ir

   

  Http://www.lawnmowingaustralia.com

   

  Http://www.inf4dumbbells.com

   

  Http://www.chemfree.weedcontrol.com

   

  Http://www.weedcontrol.gardningbeauty.com

   

 • فهرست
  عنوان صفحه
  فصل اول

  مقدمه....................................................................................................................... 9
  تعریف علفهای هرز.................................................................................................. 11
  صفات مشخص علفهای هرز..................................................................................... 12
  فهرست اسامی تیره علفهای هرز................................................................................ 13
  طبقه بندی علفهای هرز............................................................................................ 14
  ویژگی علفهای هرز.................................................................................................. 24
  خسارت علفهای هرز................................................................................................ 25
  راههای خسارت علفهای هرز................................................................................... 28
  سودمندی علفهای هرز............................................................................................ 28
  علفهای هرز با اهمیت ایران..................................................................................... 29

  فصل دوم

  علفهای هرز انگلی................................................................................................. 34
  علفهای هرز مرکبات.............................................................................................. 37  فهرست
  عنوان صفحه فصل سوم

  گیاهان هرز آبزی........................................................................................................ 39
  طبقه بندی گیاهان آبزی.............................................................................................. 42
  گیاهان باتلاقی............................................................................................................ 43
  گیاهان مردابی............................................................................................................ 44
  نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی............................................................ 45


  فصل چهارم

  مدیریت گیاهان هرز................................................................................................... 48
  کنترل گیاهان هرز به روش مکانیکی .......................................................................... 49
  کنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیکی........................................................................ 50
  کنترل بیولوژیکی گیاهان به وسیله حشرات.................................................................. 56
  کنترل بیولوژیکی گیاهان به وسیله عوامل بیماریزا........................................................ 58
  امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز....................................................... 59
  کنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی ........................................................................... 60  فهرست
  عنوان صفحه
  فصل پنجم

  سم شناسی در کشاورزی. ......................................................................................... 63
  تعیین مقدار علفکش................................................................................................... 67
  روشهای استفاده از علفکش...................................................................................... 69
  زمان کاربرد علفکش ها............................................................................................ 70
  اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم........................................................................ 72
  علفهای هرز مقاوم به سموم....................................................................................... 74
  متن انگلیسی و ترجمه................................................................................................ 75

  منابع.............................................................................................. 101
   


تحقیق در مورد پایان نامه علفهای هرز, مقاله در مورد پایان نامه علفهای هرز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه علفهای هرز, پروپوزال در مورد پایان نامه علفهای هرز, تز دکترا در مورد پایان نامه علفهای هرز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه علفهای هرز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه علفهای هرز, پروژه درباره پایان نامه علفهای هرز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه علفهای هرز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه علفهای هرز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه علفهای هرز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه علفهای هرز, رساله دکترا در مورد پایان نامه علفهای هرز

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده برنج یکی از محصولات زراعی عمده استان گیلان بوده و نقش مهمی در درآمد خانوار روستایی دارد. میزان محصول برنج هر ساله توسط عوامل مختلفی همچون آفات، بیماری­ها و علفهای­ هرز مورد تهدید قرار می­گیرد. بیماری بلاست یکی از خسارت­زا­ترین بیماریهای­ برنج بوده و هر ساله موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) چکیده این آزمایش جهت بررسی اثر تیمارهای مختلف روی رفع خواب بذور بارهنگ و یولاف وحشی در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه در سال 1391 به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل نیترات پتاسیم با درصدهای 6/0، 4/0، 2/0 و اسید جیبرلیک با دزهای 1000، 750، 500، 250 (ppm) در کنار شاهد ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده بر­اساس تحقیقات بعمل آمده، میزان خسارت­های وارده به تولیدات­کشاورزی به­وسیله علف­های­هرز، بیماری­ها، حشرات و سایرآفات از مجموع خسارت­های وارده به محصولات­کشاورزی که در حدود 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصد تعیین شده است. مدیریت تلفیقی آفات، یک رهیافت موثر و حساس از نظر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده میزان خسارت­های وارده به تولیدات کشاورزی به­وسیله علف­های هرز، بیماری­ها، حشرات وسایرآفات از کل خسارت­های وارده به محصولات کشاورزی که حدوداً 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدتعیین شده است. اگرچه کنترل شیمیایی درمورد بسیاری ازعوامل خسارت­زا موثربوده وتحول زیادی درافزایش تولید ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی چکیده هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلان برای برنج ارگانیک می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان برنج شهر رشت می‌باشد که در این ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: زراعت چکیده زهکشی زیر زمینی اراضی شالیزاری با هدف خشک کردن زمین در زمان برداشت (بالابردن تحمل­پذیری خاک)، زهکشی میان­فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت کشت پاییزه و زمستانه) احداث می­گردد. به منظور بررسی اثر انواع زهکشی (سطحی و عمقی) و فواصل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله به عنوان ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع شهريور   1393 چکيده : بسياري از اقتصاد‌دانان کشاورزي را به عنوان نيروي محرکه رشد اقتصا

به منظور بررسی اثر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در فصل بهار و تابستان 1391 در مزرعه ای در روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک واقع در استان قزوین، آزمایشی به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل: منابع تأمین نیتروژن (N1: 100% کود شیمیایی N2: 25% کود دامی + 75% کود شیمیایی و N3: 50% کود دامی + 50% کود ...

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد”M.Sc.” گرایش مکانیزاسیون کشاورزی چکیده افزایش راندمان تولید گندم در واحد سطح، با کاربرد تکنیک های خاک ورزی و کاشت مورد توجه خاص کشاورزان قرار گرفته است. کاشت جوی و پشته ای یکی از روشهای نوین در تولید گندم است که باعث افزایش در عملکرد زراعی و بازدۀ آبی می شود. به منظور بررسی تأثیر شرایط و روشهای مختلف کشت بر عملکرد گندم رقم فلات و راندمان آبی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت چکیده این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

ثبت سفارش