پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد

مشخص نشده 2 MB 28871 104
مشخص نشده مشخص نشده آمار
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تابستان 1385

  مقدمه

  بحث قابلیت اعتماد از جالبترین مباحث آمار است که برای هر نوع سلیقه و ضرورتهای علمی مطلبی ارزنده دارد از لحاظ کاربرد علوم در صنعت، تکنولوژی و سایر علوم نقش اساسی و انکارناپذیر دارد. مجموعه ای که ملاحظه می‌کنید بحثی از مدلیابی قابلیت اعتماد است در فصل اول مفاهیم پایه‌ای که ضرورت دارد مثل تابع قابلیت اعتماد و تابع مخاطره آمده است در فصل دوم توزیع هایی که در قابلیت اعتماد کاربرد دارند ملاحظه می‌شود فصل سوم مبحثی از انتخاب مدلها در قابلیت اعتماد دارد که شامل بخش هایی ویژه است در فصل 4 مبحث برازش مدل را با استفاده از آزمونهایی رایج در علم آمار داریم. در این مجموعه سعی شده است از مثالهایی زیاد و پرکابرد و نمودارهای متناسب با آن استفاده شود.

  در تهیه این پروژه از 3 منبع:

  1- تئوری قابلیت اعتماد                گرتس باخ

  2 – مدل بندی قابلیت اعتماد           لینراس، ولستنهلم

  استفاده شده است.

  تابع قابلیت اعتماد:

  فرض کنید T‌ یک متغیر تصادفی پیوسته که نشان دهنده ویژگی طول عمر است می‌باشد که زمان شکست نامیده می‌شود با تابع چگالی احتمال f(t) و فرض کنید T‌ یک مقدار نامنفی است و مقیاس اندازه گیری تعریف می‌شود یک درک ویژه از T‌ علامت گذاری کردن T‌ است. تابع توزیع به صورت زیر است:

  F(t) تجمع احتمال شکست را همانطور که t‌ افزایش پیدا می‌کند توصیف می‌کند. F(t) در حال افزایش در زمان t=0، صفر است و متمایل به یک است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند همچنین f(t)‌ با مشتق گیری از F(t)‌ بدست می‌آید.

   

   شکل (1-1)- توابع توزیع و قابلیت اعتماد

  صدمین صدک از توزیع T، مقدار tp‌را می‌گیرد.

  چنین نکاتی در یک توزیع طول عمر مناسب اند مثلا طول عمر ضمانت شده تولید مصرف کننده تابع قابلیت اعتماد R(t) بصورت زیر است:

  R(t1=1-F(t)= P(T>t)

  این احتمال وقتی که طول عمر از t‌ متجاوز می‌شود را بیان می‌کند و اندازه عمده‌ای از قابلیت اعتماد است. می‌گوییم  قابلیت اعتماد در to است. تابع قابلیت اعتماد تکمیل کننده F(t) است مقدار یک در t=0‌ می‌گیرد و متمایل به صفر است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند.

  F(t) و R(t)‌برهم منطبقند وقتی دو تابع مقدار 5/0 می‌گیرند. مقدار t‌ در این نقطه t0/5‌ میانه است که یک اندازه ممکن برای متوسط طول عمر است.

  مثال (1-1): یک تولید که دارای تابع قابلیت اعتماد زیر است:

  که t‌ سالها را اندازه می‌گیرد ضمانت 6 ماهه دارد احتمال شکست تولید در زمان گارانتی بوسیله  داده شده است.

  تعیین مدت زمان گارانتی لازم برای احتمال شکست 0/01‌، یعنی t0/01  از طریق حل معادله زیر بدست می آید :

  بنابراین یک زمان گارانتی مناسب برای این تولید ممکن است تنها 3 ماه باشد. در آنالیز قابلیت اعتماد متوسط زمان برای شکست سیستم (MTTF) اغلب از موضوعهای مورد علاقه است که بصورت زیر می‌باشد:

                                                                                         (1-1)

  اکنون می‌توانیم نشان دهیم وقتی T‌ روی بازه  تعریف می‌شود، MTTF‌ ناحیه بین R(t)‌ و محور t‌ است. این یک مقایسه مفید از توابع قابلیت اعتماد گوناگون است. با ارزیابی طرف راست (1-1‌) درمی‌یابیم که:

  در tR(t)، R(t)‌ همانطورکه t‌ به بی نهایت میل می‌کند متمایل به صفر است خیلی سریعتر از وقتی که t‌ متمایل به بی نهایت است. بنابراین:

                                                                                            (2-1)

  در نمودار (2-1)‌ ناحیه تحت R2(t) واضحا بزرگتر از ناحیه تحت R1(t) است. و با قابلیت اعتماد بزرگتری در تمام t‌ همراه است. در نمودار (3-1)‌ توزیع های طول عمر MTTF  یکسان دارند اما در واقع خیلی متفاوت اند.

 • مقدمه

  فصل اول مفاهیم پایه

        1-1-تابع قابلیت اعتماد.................................................................................... 2

        1-2-تابع مخاطره............................................................................................. 6

        1-3-امید ریاضی............................................................................................. 9

  فصل دوم: مدلهای طول عمر رایج

        2-1-فرآیند پواسن........................................................................................... 13

        2-2- توزیع وایبل............................................................................................ 14

        2-3-توزیع گامبل............................................................................................ 17

        2-4-توزیع های نرمال و لوگ نرمال ................................................................. 19

        2-5-توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک........................................................ 22

        2-6-توزیع پاراتو............................................................................................. 23

  فصل سوم: انتخاب مدل

        3-1-برآوردهای ناپارامتری R(t)  و h(t)............................................................ 26

        2-3-سانسور کردن.......................................................................................... 29

        3-3- برآوردگر کاپلان – میر............................................................................ 30

        3-4-روشهای نموداری..................................................................................... 33

        3-5-برازش خط مستقیم.................................................................................. 34

  عنوان                                                                                                                    صفحه

        3-6-نمودار وایبل............................................................................................ 34

        3-7-نمودار نرمال ........................................................................................... 37

        3-8-نمودار خانواده دیگر مدل ها ..................................................................... 39

        3-9-مقایسه توزیع ها ..................................................................................... 42

  فصل چهارم: برازش مدل

        4-1-برآورد پارامتری ...................................................................................... 45

        4-2-واریانس برآورد کننده............................................................................... 45

        4-3-فاصله اطمینان برآوردها............................................................................ 46

        4-4-روش ماکزیمم درستنمایی......................................................................... 48

        4-5-برآورد چندکها......................................................................................... 53

        4-6-روشهای برآورد با استفاده از زمان های نمونه.............................................. 55

        4-7-نمودارهای احتمالاتی معمولی.................................................................... 57

        4-8-نیکوئی برازش ........................................................................................ 60

        4-9-آزمون کای دوپیرسن................................................................................ 61

        4-10-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف............................................................. 64

        4-11-آزمونهای نرمالیتی ................................................................................. 66

        4-12-آزمونهای A2 و W2................................................................................ 68

  فصل پنجم: پیوست

  منابع....................................................................................................................... 71

   

کلمات کلیدی: آمار - نمودار - واریانس

موضوع پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , نمونه پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , جستجوی پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , فایل Word پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , دانلود پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , فایل PDF پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , تحقیق در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , مقاله در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , پروژه در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , پروپوزال در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , تز دکترا در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , پروژه درباره پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد , رساله دکترا در مورد پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته آمار سال 1387 ضرورت مطالعه و شناخت علوم و معارف انساني و اجتماعي بر کسي پوشيده نيست.تحولات و تکامل مداوم اين علوم و معارف و درک و ارزيابي و کاربرد آن ها را در د

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي گرايش: مديريت استراتژيک سال تحصيلي: 1389-1391 چکيده تحقيق   اندازه‌گيري ريسک بازار مسأله‌اي است که از ديرباز ذهن محققان

پايان نامه ي کارشناسي ارشد- دانشگاه علامه طباطبايي تابستان 87 چکيده هدف از اين پژوهش ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده از ديدگاه مشتريان هتل هاي 4 و 5 ستاره استان اصفهان براساس مدل سروکوال اس

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته: اقتصاد گرايش : توسعه و برنامه ريزي چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده): ساد به عنوان يکي از قديمي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی چکیده: طی سال های اخیر، به تدریج بخش خصوصی جهت فرار از محدودیت های قانون کار به استفاده از قراردادهای موقت کار، گرایش پیدا کرده اند. تحت این قراردادها، نیروها با قراردادهای کمتر از 90روزه و تحت حداقل های تعیین شده شورای عالی کار، نیروی کارگری به خدمت گرفته می­شوند. در این شرایط برای مدیریت آگاهی از عوامل انگیزشی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»رشته: مشاوره و راهنمایی چکیده در این پژوهش، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف پژوهش، طرح کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری این تحقیق را والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی فلسفه تعلیم و تربیت چکیده مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

ثبت سفارش