پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مشخص نشده 2 MB 29285 172
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۲۲,۳۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  ) M.A  (

  گرایش: مدیریت منابع انسانی

  زمستان  1391              

  چکیده :

  دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب     می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای کاربردی و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای   جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار18  SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و   معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18  نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

  کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -1) مقدمه

  محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمایه فیزیکی و انسانی، متکی بر شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام میان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشی فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

  ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

  1-2) بیان مسئله

  دانشگاه مهمترین مکان تولید علم بوده و دو کارکرد اساسی آن یعنی تولید علم و آموزش بر عهده اعضای هیأت علمی دانشگاه است. پایه‌ها و بنیان های کارکردهای دانشگاهی در فرایند جامعه پذیری دانشگاهی نضج یافته و مستحکم می‌گردد. بر این اساس جامعه پذیری دانشگاهی مهمترین فرایند موجود در یک نظام دانشگاهی بوده و نهادینه شدن هنجارها، ارزش ها و اخلاقیات حرفه دانشگاهی، مهمترین ستاده این فرایند است که سنت دیرینه فلسفه معرفت علمی را در کالبد نهاد دانشگاه ساری و جاری می‌گرداند. در عرصه دانشگاهی این فرایند جامعه پذیری با تئوری حرفه گرایی قابل توجیه و تبیین است (قانعی راد، 1385).

  نظریه حرفه‌ای شدن[1] و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی[2]، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای  دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).

  حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی[3] متکی بر هوش عاطفی[4] است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند    (Hampton & Black, 2011).

  مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن  یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).

  چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار  سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011)  et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در  شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).

  سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله[7] به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).

  نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).

  سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:

  چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

  تقاضاهای روزافزون نسبت به آموزش عالی، نشان از وجود حس جمعی اعتماد، به بالندگی و صعود در کارراهه‌های شغلی در زمینه این نهاد کارساز اجتماعی دارد. محدودیت منابع همراه با افزایش شرایط رقابتی به ویژه در عصر یک پارچگی بازارها و جهانی شدن موجب می‌شود که به هر اندازه " آموزش عالی" اهمیت کانونی در زندگی، اقتصاد و توسعه جوامع می‌یابد، به همان میزان نیز حساسیت شدیدی نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده، روابط و کنش‌های علمی و تولیدات آن پدید آید (Brennan, 2000). ذی نفعان آموزش عالی، چه در سطح بازار کار و سرمایه و بنگاه های صنعتی و خدماتی، چه در سطح دولت و چه در سطح مالیات دهندگان و سایر مشتریان آن، گرچه بقا و توسعه خود را در گرو همکنشی با " آموزش عالی" برآورد می‌کنند، اما در مقابل، نسبت به اخلاق حرفه‌ای و بستر حقیقت جویی و کنش های اخلاقی آن نیز کنجکاو هستند.

  Abstract

   

  University is a system based on inner institutionalized norms that have been universal nature and are causing to academic life and consequently the life of the faculty or according to experts from the field of higher education favored from professional ethics component. The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and professional ethics among faculty of Guilan Islamic Azad University branches.This study is a descriptive- correlation study in terms of causative relationships between variables should be considered . This study based on purpose is applyed one and in terms of the degree of  data control is also a survey study. The study population included all faculty members of the Islamic Azad University branches of Guilan with the number of 856 people. Stratified-random sampling type with proportional allocation was used and its basis is all Azad University of Guilan provinces. Sample size was calculated 265 using Kerjsi and Morgan Table. To collect the data two researcher handed questionnaires of social capital and professional ethics were used. The validity of professional ethics and social capital questionnaires was performed using confirmatory factor analysis structures and LISREL software. Results of confirmatory factor analysis showed high reliability coefficients for each of the indices of social capital and professional ethics structure. To test the hypothesis, due to the absence of normal distribution of variables the Spearman correlation coefficient was used using SPSS18 software and statistically significant relationships were observed for all statistical assumptions. The results showed that there is positive and significant relationship between social capital and its dimensions with professional ethics among the faculty of Islamic Azad University of Guilan. The proposed model (derived from the conceptual model) by AMOS18 software is showing the fit of experimental data with the observed data

   

  Keywords: Social capital, Relational capital, Structural capital, Cognitive capital, Professional ethics

  منابع و ماخذ:

  آراسته، حمید رضا (1383) « فلسفه‌های آموزش عالی» نادر قلی قورچیان، حمید رضا آراسته، پریوش جعفری: دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول ، انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران.

  اردشیر لاریجانی، فاضل (1374) « علم و ارزش پژوهشی در ارتباط بین علوم تجربی و ارزش های انسانی» پایان نامه دکتری در رشته فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس.

  الوانی، سید مهدی و نقوی، سید علی (1387) «سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها» پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 34.

  اسفندیاری مقدم، علی رضا و حسنلو، سکینه (1389) « دیدگاه اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نسبت به اصول اخلاق حرفه ای کتابداری» فصلنامه اخلاق، شماره های 2و1، صص56-48 

  امیرخانی، طیبه و پورعزت، علی اصغر (1387) « تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی» فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 2، صص32- 19.

  امیرکبیری، علی رضا و داروئیان، سهیلا (1390) « برداشت های اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط» فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، شماره1، صص 93 -84.

  اندیشمند، ویدا (1388) «شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن» فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 2، صص 34- 9.

  آهنچیان، نرگس (1385) «رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی، رویکردی جامعه شناختی به مدیریت  آموزش عالی» اندیشه های نوین تربیتی، دوره 2، شماره 3 و4، صص 58-39.

  بارپور، ایان (1362) «علم و دین» ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول ،تهران.

  باقری نژاد، جعفر (1383) «سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری در ایران، سازوکارها و پیشنهادها» فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 1، صص 13-1.

  پانتام، روبرت (1388) « دموکراسی و سنت های مدنی» ترجمه دلفروز، انتشارات روزنامه سلام، تهران.

  حافظ نیا، محمد رضا (1384) « مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی» سازمان مطالعه و کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ یازدهم، تهران.

  حسینیان، سعید (1382) «اخلاق در مشاوره و روانشناسی» انتشارات اندیشه گوهربار، تهران ص27.

  خاکی، غلامرضا (1384) « روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی» نشر بازتاب، چاپ دوم، تهران.

  دهقان منشادی، سعیده (1390) « شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای» فصلنامه مدیریت و کارآفرینی، شماره 86، صص62- 60

  رئیس دانا، فریبرز (1381) «مثلث رشد اقتصادی، اعتلای فرهنگی و عدالت اجتماعی» فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۵، ص2.

  رجب زاده، احمد (1379) « دانشگاه، دین و سیاست، سنجش گرایش‌های فکری و فرهنگی دانشجویان» وزارت علوم و تحقیقات دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی دانشجویان، تهران، صص84-3.

  زیبا کلام، فاطمه (1381) « فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه جان هنری نیومن » مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 11، صص 125-110.

  رضاییان فردویی، صدیقه و قاضی نوری، سید سپهر(1389) «مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش» فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره پنجم، صص 79-65.

  سرمدی، محمد رضا و شالباف، عذرا (1386) «اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره‌های 3 و 4، صص 110- 99.

  سروش، عبدالکریم (1359) « دانش و ارزش: پژوهشی در ارتباط با علم و اخلاق» چاپ سوم، انتشارات باران، تهران.

  سکاران، اوما (1388) « روش‌های تحقیق در مدیریت» ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیرت و برنامه ریزی، چاپ ششم، تهران.

  شالباف، عذرا (1388) «نگاهی به معظلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان‌های آموزشی» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره‌های 1و2، صص 93-103.

   

  شیرمحمدی، مهدی و اصغری زاده، عزت الله (1389) « آسیب شناسی اخلاق حرفه‌ای در شرکت‌های مشاور(معماری سازمانی)» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم شماره‌های 1و2.

  طالعی، غدیر (1389) « مقایسه  تاثیر ساختار سازمانی بر بهره وری» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  عباس زاده، محمد و مقتدایی، لیلا ( 1388 ) «بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی» مجله جامعه شناسی ایران، 10(1)، صص 28-3.

  عباسی، بدری (1388) « تاثیر رویکرد تجاری سازی بر ساختار ارزشی دانشگاه» پایان نامه دکترا در مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  علیزاده اقدام، محمد باقر و عباس زاده، محمد و شیشوائی، عسل و تجویدی، مینا ( 1390) « بررسی تعیین کننده‌های پایبندی بر اخلاق علمی در بین اعضای هیأت علمی»  پژوهشی سیاست علم و فن آوری، سال 3، صص  58 -57.

  غفاری، عباس (1390) «سرمایه اجتماعی عامل موثر توسعه پایدار سازمان ها» پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، شماره 76.  

  فراستخواه، مقصود (1385) «اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و ساز و کارهای اخلاقیات حرفه‌ای علمی در تضمین کیفیت آموزش عالی ایران» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ،شمار1، صص27-13.

  فرهود، داریوش (1386) « مروری بر تاریخچه اخلاق همراه با گردآوری زمینه‌های گونگون اخلاق» فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، شماره 1 و 2، صص1-3.

  فوکویاما، فرانسیس (1379) «پایان نظم و بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن » ترجمه  غلام عباس توسلی، انتشارات جامعه ایرانیان، تهران صص 12-10.

  فیضی، طاهره (1385) «طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور» رساله دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  قاضی طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابوعلی(1378) «سوگیری هنجاری در علم و تحقیقات      دانشگاهی» سمینار دانشگاه جامعه و فرهنگ اسلامی (7-8 آذر 1378) وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، تهران.

  قانعی راد، محمد امین (1385) «وضعیت اجتماعی علمی در رشته علوم اجتماعی» نامه علوم اجتماعی، بهار، شماره 27، صص 56-27.

  قراملکی، احد فرامرز (1380) «روش شناسی مسئولیت پذیری در سازمان» انتشارات اندیشه حوزه، تهران.

  قراملکی، احد فرامرز (1382) «اخلاق حرفه ای»، چاپ اول ، انتشارات مولف، تهران، صص 137-105.

  قره داغی، سالار (1389) «بررسی رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  قنادان، محمود و اندیشمند، ویدا (1388) «نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور ارائه الگوی پیشنهادی برای ارتقای نظام آموزش عالی کشور» فصلنامه دانش وپژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، شماره 23، صص 44-23.

  گدازگر، حسین و علیزاده اقدم، محمد باقر (1387) «بررسی سوگیری‌های هنجاری نسبت به علم در بین اعضای هیأت علمی و نقش آن در تولید علم، مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز » مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ( علوم انسانی)، 29 (1)، ص 22-1.

  گلوور، دیوید و استرابریچ، شیلاف و توکل، محمد (1383) « جامعه شناسی معرفت و علم» مترجمان: شاپور بهیان، حامد حاجی حیدری، جمال محمدی، محمد رضا مهدی زاده و حسن ملک، انتشارات سمت، تهران.

  مبشری، محمد (1387) «سرمایه اجتماعی چیست» پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 46.

  محسنی، منوچهر (1372) « مبانی جامعه شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی» چاپ دوم ، انتشارات طهوری، تهران.

  مرجایی، سید هادی (1387) «مسئله یابی درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌ای در اجتماع علمی ایران» موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره 15، صص28-1.

  مرجایی، سید هادی (1383) « آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی» مجموعه مقالات آموزش عالی وتوسعه پایدار، جلد اول، صص472-441.

  معمارزاده، غلامرضا وعطایی، محمد و اکبری، احمد (1388) «بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان» فصلنامه مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 3، صص15-9.

  منصوری، رضا (1380) «دانشگاه و تعریف آن» انتشارات رهیافت، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان. صص: 29-16.

  مولکی، مایکل(1372) «علم و جامعه شناسی معرفت» ترجمه حسین کچویان، انتشارات نشرنی، تهران.

  مهر محمدی، محمود (1383) «برنامه درسی: نظر گاه ها، رویکردها و چشم اندازها» چاپ سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، تهران.

  نکویی زاده، مریم و حمیدی زاده، محمدرضا (1389) « اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای آن در کارکنان خدمات پس از فروش صنعت خودرو سازی در ایران خودرو و سایپا» نشریه علمی پژوهشی sid, شماره 22.

  نورشاهی، نسرین (1382) «جایکاه آموزش عالی ایران در مقایسه با 26 کشور جهان» همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

  ودادهیر، ابوعلی و فرهود، داریوش و قاضی طباطبایی، محمود و توسلی، غلام عباس (1387) « معیارهای رفتار اخلاقی در انجام کار» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره های 4 و 3 صص 17- 6.

  .Adler,P.W.(1999),"Social Capital:The Good,The Bad,and The Ugly"            Management Meeting in Chicago.(25):12-13.

  Armito-Azusa,F.Gregg-Misuzu,Nagato-Statoko,Miki-Yuko,Moroshima-Sachiyo"Evaluation of doctoral nursing programs in japan by faculty members and their  Educational and research activities",nurse  Education today, 2011,vol.53 NO.7,PP1-7.

  Austin, A. E (1990) Faculty cultures, faculty values.Assessing Academic Climates and cultures. New Directions in institutional Research, NO. 68. pp61-74.

  Berman, S. (1997). "Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic." World Politics (3) 40-48.

  Brennan, John (2000) Manging quality in higher education، An    international perspective on institutional assessment and change .Buchingham,Open Univirsity Press,p20-24.

  Burt,R.S.(1997)."The Contingent Value of Social Capital",Adminstrative Quarterly 42(9).

  Cadozier,V.(2004) The moral profession: A study of moral development and professional ethics, Retrieved from proquest. com, p.137.

  Clarc, B R (1987) The academic Profession: Discipilnary، and Inistitional setting. University of California Press، Berkeley، California.

  Coleman, J. S. and T. Hoffer (1987). High School and Beyond,2411- Coleman,J.S.(1990)."Fundations of Social Theory",Combridge,MA:Harvard University Press,Belknap Press. 36:4.

  Dean-Kathy Lund,Beggs-Jeri Mullins(2006) "university professors and teaching ethics: concptualizotons and expectations",journal of management Education  ,vol.10,NO.15,PP 15-44.

  Gooderham, P. Minbaeva, Dpedersen, T (2007) “Initiating Social capital for knowledge Transfer in the Multinational corporation” available at http://uk. Cbs. dk/ content/ view/ full/ 42115.

  Gumus, Murat (2007). “The Effect of communication on Knowledge sharingin organization”, Journal of knowledge management practice, vol. 8.No.2.

  Hampton-Gerald M, Hampton-Dorthee I "relationship of  (2004) professionalism,rewards,marketoriention and job satisfaction among medical  professionalis the case of certified nurse-midwives", ,journal of business research,VOL.57,NO.2.PP 1042-1053.

  Hartog, mary and Winstanley, Diana(2001), Ethics and Human Resource, Management:5.

  Hasle. P, Kristensen, T, Moller: N, Olesen G (2007) “Organizational Social capital and the relations with quality of work and health”, international congress on social capotal and Networks of Trust, 18-20 october, university of jyvaskyla, finland. Available at: www. Arbejdmilijo for skning, Dk..

   

  Hay Wood-M.Elhzabeth,E.Vaygal "Ethics and professionalism:bringing the topic to life in the classroom",journal accounting Education,2009,VOL.27,NO.1. PP71-84.

  Jonse, Philip H,(2008) "Social Contract Theory Implications for Professional Ethics", journal of Public Administration, V36, N5, p143.

   Kilpatrick,Falk,In,(2001)."Benefits Foe All:How learning in Agriculture Can Build Social in Island Communities".University of Tasmania,45:11-24.

   Krishna A;Shrader.E.(1999)."Socil Capital Assessment Tool".Conference on Social Capital and Poverty Reduction,29:56-72.

  Larsen, L., S. L. Harlan, et al. (2004). "Bonding and Bridging - Understanding the Relationship between Social Capital and Civic Action." Journal of Planning Education and Research 24(1): 64-77.

  Lin, N. (2001). Building a Network Theory of Social Capital. In Social Capital: Theory and Research. N. Lin, R. S. Burt and K. S. Cook (eds). New York, Aldine de Gruyter: 3-29.

   Leana,C.R., Van Burren III,H.J..(1999)."Organizational Social Copital and Employment Proactices".Academy of Management Review.24(3).

  75.  Mahdavikhou, Mahdi. Khotanlou, Mohsen (2012). " New approach to teaching of ethics in accounting" Procedia - Social and Behavioral Sciences,VOL 46, PP1318 – 1322

  Memarian-Robabe,Salsali-Mahvash,Vanaki-Zohre,Ahmadi-Fallolah and Hajizadeh-Ebrahim " professional ethics as an important factor in clinicd competency in nursing ethics ,2007,VOL.14,NO20, PP 204-214.

  Merton,R.K(1973) Social Theory and Social Structure. Glencoe ,IL: The Free Press .

  Miguelez, E.، Moreno, R.، and Artis, M.، (2008), "Does social capital reinforce technological inputs in the reaction of knowledge? Evidence from the Spanish regions", Research Institute of Applied Economics, pp. 13-41, Available from:http://www.ub.edu/irea/working-papers/2008.

  Milne, G.R.,2000, "Privacy and Ethical Issues in Database / Intractive  Marketing and Public Policy: A Research Framework and Overview of the Special Issue"، Journal of Public Policy & Marketing, 19 (1)، pp. 1-6.

  Moore, D., Ed. (2007). The World Bank: Development, Poverty, Hegemony. Scottsville, University of KwaZulu-Natal Press78(2):87-98.

  Moberg, Dennis J., and Mark A. Seabright(1994), The development of moral imagination, p.845.

   Nahapiet,J.,and Ghoshal,S.(1998)."Social Capital,Intellectual Capital,and the Organizational Advantage".Academy of Management Rewiew,23(2).

  Pennino, Clare M,(2003), Managers and professional ethics, Journal of Business Ethics, P.242-248.

  Putnam, R. D. (2007), "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture." Scandinavian Political Studies 30(2): 137-174.

   Putnam,R.(2000),"Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community".New York:Simon Schuster,32:8-10.

  Rice, R E(1986) The  academic Profession in transition: Toward a new social fiction .Teach social. 14(1): 12-23.

  Salminen-Leena,Metsamaki-Riikka,H.Ndmminen-oliver,Lenokilpii-hellena(2011)"nurse educators and professional  ethics-ethical principils and their implmention from nurse educators perspectives" ,nurse Education today ,VOL.43,NO.5,PP1-5.

  Sampson, R. J., J. D. Morenoff, et al. (1999). "Beyond Social Capital: Spatial Dynamics of Collective Efficacy for Children." American Sociological Review 64(5): 633-660.

  Schlegemilch, B. and Roberson, D.,1995, “The influence of country and industry on

  ethical perceptions of senior executives in the U.S. and Europe”, Journal of International Business Studies, 4th quarter, pp. 859-881.

  Seibert,S.Kraimer.M;Linden,Robert.(2001)."A Social Capital Theory of Career Success".Academy of Management Journal,Vol.44.No2.

  Snijders,T.A.B.(1999)."Prologue to the Measurement of Social Capital".The Tocqueville Review,20(1).

  Stanton-Salazar, R. and S. M. Dornbusch (1995). "Social Capital and the Reproduction of Inequality: Information Networks among Mexican-Origin High School Students." Sociology of Education 68: 116-135.

  Totterman,A & Wulff, G (2007) “what a social capital perspective can bring to the understanding of information sharing in a university context”, ir information research, vol. 12. No 4.

  Trang, H.-h. (2003). New Arrival Students in Hong Kong: Adaptation and School Performance. Hong Kong, University of Hong Kong32(3):221-228.

  Teachman, J. D., K. Paasch, et al. (1996). "Social Capital and Dropping out of School Early." Journal of Marriage and the Family 58(3): 773-783.

  Warner, W. L., J. O. Low, et al. (1963). Yankee City. New Haven, CT, YaleUniversityPress12:21-34.

  Widemann, k. Hennigs, D (2006), “Corporate Social capital and corporate reputations”. New York, USA, available at http://reputationinstitne. Com/members /nyco6/Widemann hennings. Pdf. Com/ members/nyco6/ wiedmann-hennings. Pdf.

  Wilson, Ian,(2007) ethics, social responsibility and strategy, journal of Strategy  Leadership, V45, p15-2.

   Winter,In.(2000)."Towards a Theorised Understanding of Family Life and Social capital".Available at:www.aifs.org.au/24:121-122 .

 • چکیده     .........................................................................................................................................................................................................................  1   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1- 1) مقدمه   ......................................................................................................................................................................................................................................................   3

  1- 2) بیان مسئله    .....................................................................................................................................................................................................   4

  1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق    ......................................................................................................................................................................   7

  1- 4) اهداف تحقیق   ................................................................................................................................................................................................................................... .  8

  1- 5) فرضیه‌های تحقیق   ........................................................................................................................................................................................  9

  1- 6) چارچوب نظری تحقیق   .............................................................................................................................................................................  9  

  1- 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   ...................................................................................................................................................   12

  1- 7- 1) سرمایه اجتماعی    .................................................................................................................................................................................  12    

  1- 7- 2) اخلاق حرفه‌ای   ...................................................................................................................................................................................   14

  1- 8) قلمرو تحقیق   ..............................................................................................................................................................................................   16

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2- 1) بخش اول –  سرمایه اجتماعی

  2- 1- 1) مقدمه   ......................................................................................................................................................................................................  19  

  2- 1- 2) تاریخچه   ................................................................................................................................................................................................  19  

  2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی   ................................................................................................................................................................... 20

  2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی   .......................................................................................................................................................  23

  2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف .....................................................................................................................................................................  23

  2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری   ........................................................................................................................................................   23

  2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی   ...............................................................................................................................................................  24

  2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی   ...................................................................................................................................................  25

  2- 1- 4- 5) مدل CLRLA   .............................................................................................................................................................................  26

  2- 1- 4- 6) مدل SCAT   .................................................................................................................................................................................  27

  2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی   .......................................................................................................................................  29

  2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت   ........................................................................................................................  30

  2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون   ...............................................................................................................................................  32

  2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران    .............................................................................................................   33

  2- 1- 4- 11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترک و اعتبار مشترک ( شهرت مشترک ) ویدمن و همکاران  .................... 33

  2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن   ..........................................................................................................................  34

  2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی   .........................................................................................................................................  34

  2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی   ...............................................................................................................................  35

  2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی   ..............................................................................................................................................................  38

  2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی   ..................................................................................................................   39

  2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها   ..................................................................................................... 42

  2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی   .....................................................................................................................  43

  2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی   ...........................................................................................................................  45

  2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی   ........................................................................................................................................  46

  2- 2) بخش دوم –  اخلاق حرفه‌ای

  2- 2- 1) مقدمه   ................................................................................................................................................................................................  50

  2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای   .............................................................................................................................................................  50

  2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای   ............................................................................................................................................................  52

  2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   .......................................................................................................................................................   53  

  2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای   ................................................................................................................................   54

  2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   .............................................................................................................................................   55

  2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی   ........................................................................................................................................................................   55

  2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی   ..................................................................................................................................................................... 62

  2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی   ...................................................................................................................................................  63

  2- 2- 7) عوامل مؤثر  بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه   ....................................................................................................................  65

  2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها    ..........................................................................................................................................................................  65

  2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی   ............................................................................................................................................................................... 66

  2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی   ......................................................................................................................................................................... 66

  2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی   ............................................................................................................... 67

  2- 3) بخش سوم - پیشینه تحقیق

  2- 3- 1) مطالعات داخلی   .................................................................................................................................................................................  72

  2- 3- 2) مطالعات خارجی   ..............................................................................................................................................................................  77

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3- 1) مقدمه   ...........................................................................................................................................................................................................  80

  3- 2) روش تحقیق   ..............................................................................................................................................................................................  80

  3- 3) جامعه آماری   ............................................................................................................................................................................................... 81

  3- 4) نمونه آماری   ................................................................................................................................................................................................ 81

  3- 5) ابزار جمع آوری داده‌ها   ..........................................................................................................................................................................  82

  3- 5 - 1) پرسش نامه   ..........................................................................................................................................................................................  83

  3- 6) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها   .................................................................................................................................................... 84

  3- 6 - 1) روایی   .....................................................................................................................................................................................................  84

  3- 6 - 1- 1) روایی صوری و محتوایی   .......................................................................................................................................................... 84 

  3- 6 - 1- 2) روایی سازه   ....................................................................................................................................................................................  84

  3- 6 - 2) پایایی   .....................................................................................................................................................................................................  92

  3- 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   ................................................................................................................................................................. 93

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4- 1) مقدمه   ..........................................................................................................................................................................................................   95

  4- 2) آمار توصیفی   ..............................................................................................................................................................................................  96

  4- 2- 1) متغیرهای جمعیت شناختی   ...........................................................................................................................................................  96

  4- 2- 2) متغیرهای تحقیق   ...............................................................................................................................................................................  102  

  4- 2- 2- 1) بعد سرمایه رابطه‌ای   .................................................................................................................................................................... 102

  4- 2- 2- 2) بعد سرمایه شناختی   ...................................................................................................................................................................  103

  4- 2- 2- 3) بعد سرمایه ساختاری   .................................................................................................................................................................. 104

  4- 2- 2- 4) سرمایه اجتماعی   ..........................................................................................................................................................................  105

  4- 2- 2- 5) اخلاق حرفه‌ای   .............................................................................................................................................................................. 106

  4- 3) بررسی نرمال بودن داده‌ها   ...................................................................................................................................................................... 107

  4- 4) آمار استنباطی   ............................................................................................................................................................................................  108

  4- 5) ارائه مدل و نتایج تحلیل ضرایب مسیر .............................................................................................................................................  112

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5- 1) مقدمه   ............................................................................................................................................................................................................   116

  5- 2) نتایج آمار توصیفی   ....................................................................................................................................................................................  116    

  5- 3) نتایج آمار استنباطی   ..................................................................................................................................................................................  118

  5- 4) ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی   ....................................................................................................................................................  120

  5- 5) پیشنهادات تحقیق   ....................................................................................................................................................................................   121

  5- 6) محدودیت‌های تحقیق   ............................................................................................................................................................................  125

  منابع و ماخذ   ........................................................................................................................................................................................................   127

  پیوست   ..................................................................................................................................................................................................................   135

  چکیده انگلیسی   ..................................................................................................................................................................................................   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

فصل اول کليات تحقيق مقدمه شهروندي فعال يکي از موضوعاتي است که با شاخص هاي مختلف قابل سنجش است اما خانواده و سرمايه اجتماعي مي تواند تا حدودي نقش موثري بر اين مساله داشته باشد. جواناني که هوي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش : "مالی" چکیده : هدف اصلی پژوهش پیش رو ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی است .سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل قوی که افراد را به همدیگر پیوند میدهد یکی از سرمایه های باارزش و نامرئی انسان هاست .که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه اجتماعی از متغییر ...

دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و منابع انسانی چکیده سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه ­ی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقوله­ای مهم و مورد توجه در سازمان­ها تبدیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: مدیریت سیستم های اطلاعاتی چکیده یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز بر معنویت کارکنان در سازمان ها می باشد. پایبندی خدمتگزاران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها، موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود؛ یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده: امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش : "بازاريابي" بهار 1391 چکيده هدف از اين تحقيق بررسي تحليلي تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعي بر جذابيت مراکز خريد

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد در شرکت ملی حفاری ایران واقع در اهواز می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. کارکنان شرکت ملی حفاری ایران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 120 نفر با استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد در شرکت ملی حفاری ایران واقع در اهواز می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. کارکنان شرکت ملی حفاری ایران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 120 نفر با استفاده از ...

ثبت سفارش