پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

مشخص نشده 1 MB 29330 149
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۹,۳۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بودجه ومالی

  بهمن 1390

  چکیده

         نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است.  تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 111 نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به 21 گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده 799/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که  عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک  به این عوامل و مدیریت آنها  توجه ویژه مبذول دارد.

  عدم کنترل ونظارت کافی بانکی

  عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر

  نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی

  واژگان کلیدی

  مشتریان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank   تسهیلات: facilities    مطالبات معوق: pending.lcims

  فصل اول

  کلیات تحقیق 

  (1- 1)- مقدمه:

        نظام بانکی کشوردرسال های اخیر بارشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. نصب نرم افزار شفاف سازی طراحی شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نشان داد که آهنگ رشد این مطالبات فزونی یافته است. بنابر این ضرورت دارد شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی در خصوص جلوگیری از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی، و وصول این مطالبات که یکی ازمحوری ترین فعایت های  سیستم بانکداری کنونی است تلاش نماید به طوری که بانک ها قادر شوند از محل وصول تسهیلات پرداختی مجددا مبادرت به اعطای تسهیلات جدید جهت توسعه اقتصادی نمایند. که نشان دهنده چرخه صحیح وسریع منابع بانکی می باشد تا در نتیجه  تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغال زائی، افزایش تولید ناخالص ملی، و.............. افزایش یابد، همچنین وضعیت مالی بانک ها به نحوی که در تراز نامه وحساب سود وزیان بانک منعکس می شود به مراتب قوی تر از دوره قبلی باشد.

  دست اندرکاران امر بر این باورند که عوامل تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان به عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی تقسیم می شود، از این روتحولات وتغییرات محیطی از قبیل تعطیل شدن واحدهای دریافت کننده تسهیلات به دلیل نامساعد شدن وضعیت اقتصادی را تحت عنوان عوامل برون سازمانی طبقه بندی کرده اند زیرا کنترل این عوامل از حیطه اختیارات مدیران سازمان خارج است. اگرچه تجزیه و تحلیل واقعیت های محیطی و دور اندیشی های لازم می توان آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد، لیکن تحقق چنین امری به طور کامل ممکن نیست.

   عوامل تاثیر گذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی ها،

  سیاستگذاری ها، دستورالعمل ها و.......... ناشی می شود، که با شناسائی نقاط ضعف وحذف آنها در نهایت اصلاح فرایند ها می توان آثار آن را به حداقل رساند.

  (1-2)- بیان مسئله:

       از آنجائیکه ماموریت اصلی نظام بانکی ایجاد ارتباط میان پس انداز کننده گان وکسانی که به تسهیلات بانکی نیاز دارند، می باشد." بانک با هدف کسب و تحصیل سود مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبارمی کند. و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می دهد. و با بر نامه ریزی صحیح باعث توسعه وگسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد."( مسعودی  ،1387 ،ص 8)  بر همین اساس سیستم بانکی با جذب سرمایه های سر گردان وبر نامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد. در مجموع می توان گفت، مهمترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی وتخصیص آنها به بخشهای مختلف جامعه است.  در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند. که اصل منابع  و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی بعلت عدم باز پرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات. مطالبات معوق به یک رقم قابل توجه در سیستم بانکی تبدیل شده است. زیرا تسهیلات پرداخت شده بطور کامل از سوی وام گیرنده گان پرداخت نشده و همواره قسمتی از مطالبات به حیطه وصول در نمی آید. این مسئله باعث گردیده که بانک ها قسمتی از منابع در دسترس خود را از دست بدهند، و در ارائه تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبرو شوند. لذا باید با تغییر روش های اجرائی واعمال روش های مناسب ترتیبی اتخاذ گردد، تانسبت به برگشت منابع اطمینان بیشتری حاصل واز معوق شدن منابع بانکی جلوگیری شود.

   (1 – 3)- ضرورت واهمیت تحقیق:

      سرمایه اصلی بانک، که از طریق آن می توان عملیات بانکی را انجام داد و نیازهای اعتباری متقاضیان را پاسخ داد، وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود. و هر میزان که سپرده های مردم نزد بانک بیشتر باشد، به همان نسبت نیز قدرت وتوانائی بانک برای اعطای تسهیلات وانجام فعالیتهای مرتبط به امور بانکی افزایش می یابد. (مسعودی،1387. ص115) بنابر این بانک ها وجوه مورد نیاز را از محل پس اندازهای مردم تأمین می کنند، و منشاء اصلی اعتبارات اعطائی بانک ها همین سپرده های مردمی هستند. لذا جهت پرداخت سود به این سپردها گردش پول را می طلبد بر همین اساس اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار(در صورت تحقق ) نیز درزمان قابل وصول برگشت شود. لذا بانک می بایست ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی جهت پیشگیری و کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته ناشی از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی تلاش نماید.!؟آما آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می نماید." اوجگیری مطالبات سررسید گذشته است که نه تنها در کشور ما بلکه حتی در کشورهای پیشرفته جهان نیز پدیدار شده است". (بی تا ، 1388) " مقایسه شبکه بانکی در سالهای و84-87حاکی از این واقعیت است که اگر چه سپرده وتسهیلات از روند افزایشی بر خورداربوده است آما روند افزایش مطالبات معوق نسبت به دو مورد دیگر به صورت جهشی افزایش داشته است بر اساس آمار بانک مرکزی رقم اسمی مطالبات معوق در سال 87معادل 384هزار میلیارد ریال رسیده است که 6/7برابرمیزان مطالبات سال 84 می باشد".( کرمی وهمکاران،89)

  بنابر این گردش پول درنظام بانکی واقتصاد کشور به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه می کنند. اگر این تشبیه را بپذیریم باید مطالبات معوق را به سرطان مثال بزنیم که اگر به جان موجود زنده بیافتد نجات از آن مشکل است. لذا مطالبات معوق بعنوان یکی از عوامل اثر گذار بر عملکرد سیستم بانکی، به دلیل گسترش بیش از حد معمول، بانک ها را با مشکلات متعددی چون کاهش منابع وکاهش ارائه تسهیلات که منجر به ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا می گردد، مواجه ساخته است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای

  تسهیلات جدیداز اهمیت زیادی برخوردار است با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق وسررسید گذشته ایجاد می کند، که در خصوص عوامل موثر بر مطالبات معوق ناشی از عدم بازیافت تسهیلات اعطایی از مشتریان بررسی هائی صورت گیرد.

   (1 – 4)- اهدف تحقیق(کلی وجزئی):

   اهداف کلی:

      هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

  اهداف جزئی:

  1-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

  2- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

  3- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

  که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

  (1 – 5)- سئوالات تحقیق:

  1- آیا عدم کنترل و نظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

  2- آیا عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

  3- آیا نرخ بهره بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان در ایجاد اقساط معوق موثر است ؟

  ( 1- 6) - فرضیه ها:

  1- بین ایجاد اقساط معوق وعدم  کنترل ونظارت کافی بانکی رابطه معنی دار وجود دارد.

  2- بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخذ تضمینات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد

  3- بین ایجاد اقساط معوق و نرخ بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد. 

  (1-7)- تعریف اصطلاحات:

   وثایق:

    اموالی هستند که مشتری به منظور تضمین وتأمین تعهدات خود یا دیگری در قبال بانک، آن اموال را در رهن بانک قرار می دهد.(هدایتی،1388،ص79)

  مشتری:

     هرشخص حقیقی یا حقوقی طرف معامله بانک

  مشتریان اعتباری:

      متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده

   می نمایند.

  مشتریان غیر اعتباری:

        آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک نبوده و معمولا برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی با  نک استفاده می کنند.

  بانک:

  .......... موسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم واعطای این وجوه به

  صورت اعتبار به کسانی که منبع مالی نیاز دارند. (اقوامی1378ص39)

  بانک تجاری:

      بانکی است که وظیفه اصلی آن قبول سپردها واعطای وام است بانک های تجاری اغلب سایر خدمات مالی از قبیل خرید وفروش فلزات گرانبها، ارزهای خارجی و انواع متنوعی از اسناد مالی صدور پذیرش بروات وصدور ضمانت نامه را ارائه می دهد. (همان ماخذ،ص40)

  بانک تجاری بین المللی:

      بانک تجاری است که در کشورهای بجز کشوری که در آن تأسیس شده است دفاتر عملیاتی دارد.

  یا فعالیتهای آن از مرزهای ملی فراتر رفته است. (همان ماخذ،ص40)

  پرداخت: 

      مبلغی که درازاء دریافت چیزی، اعتبار، تسهیلات و........... دفعتا واحده و یا دراقساط به بانک تادیه

   می شود.

  مطالبات معوق:

      طلبی که متقابلا تعهد معوق مشتری محسوب می شود. در لغت به معنی خواستن به معنای عقب افتاده و درعرف بانکداری مطالبات، به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در شکل متفاوت مطرح می شود.(بهمنی محمودی،1386ص411)

  نظارت:

     نظارت درلغت به معنی مراقبت، و در عمل به معنی  بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده، وانجام اقدامات اصلاحی برای پیشگیری از تکرار احتمالی انحراف و دستیابی به نتایج مورد نظر (علیزاده ،پورمنش1385،ص25)

  کنترل:

      فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شود ودر

    صورت وجود اختلاف وانحراف بین آنچه باید باشد وآنچه هست به رفع اصلاح آن اقدام می شود.(الوانی، 1385، ص120)

   نرخ سود:

      نرخ سود مبلغ پولی است که اشخاص وام دهنده در صورت گسترش اعتبارات دریافت می کنند. نرخ سود نسبت بهره به مبلغ وام واگذار شده است.(ناهیدی ،1384،ص116)فصل دوم

  ادبیات نظری تحقیق)- مقدمه:

           خدماتی که بانک برای مشتریان خود انجام می دهند متعدد بوده و به طور کلی دارای اهمیت

  زیادی هستند، ولی پرداخت وام به اشخاص حقیقی وحقوقی از مهمترین فعالیت های بانک محسوب می شود درحقیقت عدم توفیق بانک به اعطای وام بستگی دارد. زیرا درآمد بانک از محل وام های پرداختی به مشتریان خود غالبا به تنهایی از مجموع سایر درآمدهای آن بیشتر است، اما مسئله اینجاست که تعدادی از مشتریان یا قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک نیستند ویا تمایل به باز پرداخت آن ندارند. که این امر باعث کاهش سرمایه بانک شده و برای آن که بانک قادر به پرداخت دیون خود باشد این" کاهش سرمایه را با استفاده از پرداخت وام با بهره بالابه مشتریان خود جبران می کنند. که این باعث افزایش ریسک اعتباری وغیر اقتصادی شدن بانک وکاهش قدرت رقابت در مقایسه با سایر بانک ها می شود. (.(بهمنی و غفاری ، 1389،ص163) لذا ضروری است عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان را شناسائی نمود و راهکار های لازم برای مقابله با این پدیده اتخاذ نمود. 

   

   

  (2 -2)- تاریخچه بانکداری:

  (2-2-1)- تاریخچه بانکداری در جهان و ایران:

  (2-2-1-1)- تاریخچه بانکداری درجهان:

       در تحلیل وظایف اصلی بانک ها دراعطای اعتبار و نگهداری وجوه، در طول تاریخ، کارکرد بشر بیشتر مورد توجه بوده و مردم بیشتر تمایل داشتند که وجوه خودرا راساً نگهداری وحفظ کنند ولی از طروق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می کردند، و در همان حال همواره سودا گرانی با سوءاستفاده از نیاز های مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره های سنگینی نیز مطالبه می کردند. تحریم مذهبی ربا در بین ادیان مختلف، نشان از آن دارد که شیوه های خصوصی ورایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، ساز و کار خاصی را جایگزین آن نکرده و به جای آن فقط قرض الحسنه را پیشنهاد کرده اند، درحالی که قرض الحسنه نیز فقط می تواند بر فرآیند یک منش ورفتار اخلاقی وانسان مدارانه باشد، چرا که برای قرض دهنده سودی در پی ندارد. لذا در مجموع می توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جوامع بشری رخت بر نبسته است."(مسعودی ،1387،ص11)

       درمورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراتوری بابل، معاملات بانکی به شیوه ابتدائی آن رواج داشته وحتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام وقبول سپرده های تجاری ذکر شده و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می دادند، همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش هایی از مبادلات پولی ودادن وام وجود داشته است. ( بهمند و بهمنی،1381،ص4) به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهاد های مختلف که پاسخگوی نیاز های اعتباری مردم باشد، بوجود آمده و صرافان نیز در این میان،  همواره مقامی ممتاز داشته اند، اما نخستین موسسه مالی خصوصی بنام بانک در سال 1171میلادی به نام بانک ونیز[1] آغاز به کار کرد شکل های مختلف بانکداری با تاسیس بانک بارسلونا [2]در 401، بانک امستردام[3] در 1609 و بانک انگلستان[4] در 1694میلادی ادامه یافت، بی گمان در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ کلیسا، فعالیت های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آئین مسیحیت باعث شد تا فعالیت های بانکداری در اروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی وشکل گیری رنسانس وضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. (مجتهد وحسن زاده،1384،ص132)" "شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست، که در سال 1716 میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تأسیس شد. و به فعالیتهای مربوط به پذیرش سپرده های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت. در سال 1718 با خرید سهام سهامداران بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملا دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال 1720شد."(همان ماخذ،ص133) لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت. و به مرور بر تعداد بانک ها با کارکردهای مختلف افزوده شد. گذشت زمان ورشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس وعدم نظارت قانونی دولت بر عملیلت بانکی، موجب شد تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات وزیاده روی در پرداخت وام، سر انجام موجب توقف و ورشکستگی بانک های متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، و به علاوه درراستای نظارت دولت برعملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تأسیس بانک ناشر اسکناس ( بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانک ها اعمال کند."(بهمند و بهمنی،1381،ص18) به گونه ای که امروزه،" یکی از اصول سه گانه حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته اند اصول یاد شده عبارتند از: اصل تمرکز بانکی، اصل تخصیص بانکی و اصل نظارت بانکی است."(مسعودی،1387،ص13)

  (2-2-1-2)- تاریخچه بانکداری درایران:   

      به طوری که قبلاً اشاره شد در ایران پیش از دوره هخامنشی، صرافی به صورت کاملا ابتدایی وجود داشت، ولی در انحصار معابد و شاهزاده گان بود. بعد از دوره هخامنشی که تجارت وکسب وکار رونق گرفت و پول مسکوک رایج شد و زمینه ای برای شکل گیری بانکداری شد.(بهمنی وغفاری ،1389،ص25)

  گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را با شروع فعالیت شعب بانک های خارجی در ایران می دانند، با این حال قبل از مشروطیت و پیش از آنکه بانک های خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، درسال 1258شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب(از صرافان آن زمان) پیشنهاد تأسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی واقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت." (مجتهد وحسن زاده،1384،ص150)

   

   

       Abstranct

      In the  recent years, the banking system of the country has been faced with a mar- ked increase in postponed claims caused  by  non- repayment of the loans paid to the clients. Considering the young  population of the country and the need for fast revocation of consumed sources so as to pay new loand , this subject is of a high importanbce. This research whih has been done through applied inclinaton and has used qualitative and quantitative method is aiming at explaining the effective factors on creation of kermansah province Ghavamin bank postponed instalments. The data gathering tool for the primary level were library and interent , and in secondary level it was researchmade questionnaires. The statistical sample has been composed of 111 experts and the professionals of kermansah province Ghavamin bank who have answered 21 questions completely. For reliability this research used coronbankh Alpha and the result was 0/799 . for questionnaire validity also it has used the related banking experts , professionals and the consulting professors opinions as well . 3 hypotheses were considered in this research which were tested using spss software , after collecting data from questionnaires and the 3 hypotheses through mean , and the findhngs would confirm all of the considered hypotheses. We come to this conclusion that following factors has affected kermanshah province ghavamin bank in creation of postponed instalments , and vthe

  bank management should notice this specially

                               .Lack of banking control and supervision.

  .Lack of taking guarantees and credible  guarantors

  .The high rate of the paid loans profitمنابع

  الف - کتب

  فردریک، میشکین، (1387)، پول وارزبانکداری، ترجمه علی جهانخانی، علی پارسائیان،ششم، تهران ،زره

  سیلرف راجرلودی ورابرت دپلیوپلسانیلی،(1374)، پول و بانکداری نوین، ترجمه احمد ناهیدی، تهران، امیرکبیر.

  الوانی ،سیدمهدی،(1386)، مدیریت عمومی، تهران، نی

  احمدی،علی وصفرزاده،اسماعیل،(1389)، پول وارز بانکداری تهران،نورقلم

  اقوامی،علی،(1378)، حسابرسی بانک های تجاری،تهران، سازمان حسابرسی

  بهمنی، محمدو غفاری،مهدی،(1389)، اصول بانکداری،دوم،تهران،موسسه عالی بانکداری

  بهمند، محمد و بهمنی، محمود،(1381)، بانکداری داخلی،تهران، موسسه آموزش عالی بانکداری ایران،

  مجتهد، احمد و حسن زاده ،علی،(1384)،  بانکداری ونهاد های مالی تهران موسسه آموزش بانکداری ایران

  مسعودی،علیرضا،(1387)، حقوق بانکی، تهران، پیشبرد

  تقوی، سیدرضا،(1385)،چهل چشم معرفت، تهران، نخل

   رجایی،سید کاظم،(1387)،ماهیت بهره وکارایی اقتصادی آن، تهران، مرکز انتشارات آموزشی امام خمینی

  هدایتی، رضا،(1384)،معاملات وتسهیلات بانک ملی،پنجم، 5500،شرکت چاپ وونشر بانک ملی

  ب- مجلات

  علوی، سیدمحمدوصابریان، سوده.(1389)، تحلیلی بر رویکرد ترازنامه بنگاه، مجله پول واقتصاد،پژوهشکده پولی وبانکی شماره 115

  نصیرزاده، علی و پورمنش ، اصغرپور.(1389)، نظارت بر بانک ها ، مجله بانک واقتصاد، شماره111

  میرزایی،حسین ونظریان،رافیک،وباقری ،رعنا.(1390)، عوامل موثر برریسک اعتباری،فصلنامه روند بانک مرکزی، سال نوزده هم،ش58: 67-97

  ارجمند نژاد، عبدالمهدی(1384) اصول 25گانه کمیته بال،فصلنامه روند بانک مرکزی، سال پانزدهم ش 45: 1تا93

  جمشیدی حمید(1381) شیوه اعتبار سنجی مشتریان، مجله، پژوهشکده بانکی بانک مرکزی شماره45:

  اکرامی ،ابوالفضل و مهدی زاده ،سجاد،(1387) نرخهای سود بانکی در ایران،مجله روند بانک مرکزی، سال چهاردهم ش 43 :20-46

  ج- پایان نامه ها

  آقای هاشمی نودهی (1377) ،علل وعوامل موثر برایجاد مطالبات معوق بانک مسکن،  آموزش عالی بانکداری.پایان نامه کارشناسی ارشد

  اقای مهدی اکبری دانشجوی(1384) عوامل موثر بر افزیش مطالبات معوق بانک ملی قم، دانشگاه آزاد نراق. پایان نامه کارشناسی ارشد

  آقای جعفر برادری،(1388) عوامل موثر در پیدایش مطالبات معوق وارائه راهکار های مطلوب پیشگیری در بانک صادرات، علوم بانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد

  آقای علیرضا رضائی،(1387) بیمه تسهیلات ونقش آن بر کاهش میزان مطالبات معوق بانک ها، دانشگاه علوم بانکی در سال 1387 پایان نامه کارشناسی ارشد.

  د- سایت های اینترنتی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

                                                  http://www.cbi.ir/simplelist/Ravand_fa.aspx

  سایت بانک قوامین.                                                    http://www.ghavamin.com

  نقدی براجرای قانون بانکداری بدون ربا.           

                                                               http://rasad.org/1390/06/14/tah-bank-reba

  سیاست پولی ( policy Monetary ): http://barcode.blogfa.com/post-78.aspx            

  بانک و بانکداری،اقتصاد ومدیریت سوم شهریور 87

   

                                                         http://thebankers.blogfa.com/post-1483.aspx

   

  منابع انگلیسی:

  Hennie. and Brajovic Bratonovic, Sonja.(2000). Analyzing Banking Risk. In The World Bank

   

 • فصل اول کلیات تحقیق -------------------------------                      1-7

  (1-1) – مقدمه                                                                                                   1

  (1-2) - بیان مسئله                                                                                              2

  (1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق                                                                              3

  (1-4) – اهداف تحقیق                                                                                          4

  (1-5) – سئوالات تحقیق                                                                                        4

  (1-6) – فرضیه های تحقیق                                                                                    5

  (1-7) – تعریف اصطلاحات                                                                                     5

  فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ------------------------------          8-75

  (2-1) – مقدمه                                                                                                   9

  (2-2) – تاریخچه بانکداری                                                                                   10

  (2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران                                                            10

  (2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان                                                                 10

  (2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران                                                                  12                                                                

  (2-2-1-2-1)- بانک سپه                                                                                    13

  (2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران                                                                         13

  (2-2-1-2-1)- بانک ملی                                                                                     14

  (2-3)- بانک قوامین                                                                                            14

  (2-3-1) – عملکرد اعتباری  بانک قوامین                                                                 14

  (2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین                                                                 15

  (2-3-3) – ماموریت بانک قوامین                                                                           16

  (2-4)-  وظایف وماموریت های بانک ها                                                                    16

  (2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری                                        17

  (2-6) – اصول تسهیلات بانکی                                                                               18

  (2-6-1) – اصل نقدینگی                                                                                     18

  (2-6-2) – اصل منفعت                                                                                       18

  (2-6-3) – اصل امنیت                                                                                        19

  (2-6-4)– اصل نظارت                                                                                         19

  (2-7) – اصل تخصیص                                                                                        19 

  (2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس                                                          20

  (2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان                                                             20

  (2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه                                                            21

  (2-8) – سپرده های بانکی                                                                                    21

  (2-8-1) - سپرده های قرض الحسنه                                                                       21                                                                                                                       

  (2-8-1-1) – سپرده های جاری                                                                            22

  (2-8-1-2) –سپرده های پس انداز                                                                         22

  (2-8-2)- سپرده های مدت دار                                                                              22

  (2-9-1)- تسهیلات اعتباری                                                                                  22

  (2-9-1) – قرض الحسنه                                                                                     23

  (2-9-2) – مضاربه                                                                                             24

  (2-9-3) – مشارکت مدنی                                                                                    24

  (2-9-4) – مشارکت حقوقی                                                                                  24

  (2-9-5) – فروش اقساطی                                                                                    25

  (2-9-6) – اجاره به شرط تملیک                                                                            25

  (2-9-7) – معاملات سلف                                                                                    25

  (2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف                                                       26

  (2-9-8) – جعاله                                                                                               26

  (2-9-9) – مزارعه                                                                                              26

  (2-9-10) – مساقات                                                                                          27

  (2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت                                                                    27

  (2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت                                                                            27

  (2-10-2) – تسهیلات میان مدت                                                                           27       

  (2-10-3) – تسهیلات بلند مدت                                                                            28

  (2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص                                              28

  (2-12)- نظارت                                                                                                 28

  (2-12-1)- نظارت سازمانی                                                                                   29    

  (2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی                                                                          30

  (2-12-3)- نظارت بانکی                                                                                      30

  (2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی                                                                            31

  (2-12-3-2)- نظارت عمومی                                                                                31

  (2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی                                      33

  (2-12-3-1-2)- نظارت اداری                                                                               33

  (2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی                                                                            33

  (2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی                                                                     34

  (2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع                                    34                                                                         

  (2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف                                                                   34                                                   

  (2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن                                      34                                                       

  (2-12-4) – اهداف نظارت بانکی                                                                            35

  (2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات                                            35 

  (2-13-1) – شخصیت                                                                                         36

  (2-13-2) – ظرفیت                                                                                           36

  (2-13-3) – سرمایه                                                                                           36

  (2-13-4) – وثیقه                                                                                             37

  (2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه                                                                  37                                                                                 

  (2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها                                                                  37

  (2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله                                                                         38

  (2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی                                                                         38

  (2-13-4-2) - وثایق قابل قبول                                                                             38

  (2-13-4-3) – انواع وثایق                                                                                   38

  (2-13-4-3-1)- اموال                                                                                        38

  (2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی                                                                           40

  (2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی                                                                     41

  (2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها                                                                           43

  (2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی                                         44

  (2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک                                             44

   (2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک                                                              47

  (2-14-2-1) – ریسک عملیاتی                                                                             48

  (2-14-2-2) – ریسک نقدینگی                                                                            48

  (2-14-2-3) – ریسک بازار                                                                                  48

  (2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی                                                                             49

  (2-14- 3)- سود (بهره) بانکی                                                                               53

  (2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد                                                         53 

  (2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف                                                            54

  (2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره                                                                     55

  (2-14-4) -  نرخ سود در اقتصاد ایران                                                                     56

  (2-14-5) - تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت                          57

  (2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق                                                        59

  (2-15) – اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان بانک                                                      59

  (2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق                                                  61

  (2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم                                                           62

  (2-16-2) – مسکن                                                                                            62

  (2-16-2-1) - تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی                           62

  (2-16-2-2) -  افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات                                                 63

  (2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی                                         63

  (2-16-4) – ورود کالای قاچاق                                                                              64

   (2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی                                                                         64

  (2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت                                                                          64

  (2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور                                                                         65

  (2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق                                                                 65

  (2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق                       66

  (2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق                                  66

  (2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق                                          67

  (2-18) - تعریف اصطلاحات                                                                                  68

  (2-19) – پیشینه                                                                                               69

  (2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن                     71

  (2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم                    71

  (2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات                  71   

  (2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس  بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش                    73

  میزان مطالبات معوق بانک            

  مدل مفهومی                                                                                   75

  فصل سوم روش تحقیق ------------------------------                   76-82

  (3-1) – مقدمه                                                                                                 77

  (3-2) – تعریف متغیر ها                                                                                      78

  (3-3) – روش تحقیق                                                                                          78

  (3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات                                                                               79

  (3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق                                                                         79

  (3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته)                                                            80

  (3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است                         80

  (3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری                                                                        81

  (3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی)                                                                  81

  (3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی)                                                                      81                             

  (3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                     82

  فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ---------- ------- ----                   83-114

  (4-1) – مقدمه                                                                                                 84

  (4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی                                                      85

  (4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان                                                                          85

  (4-2-2) – قابلیت اطمینان                                                                                   85

  (4-2-3) – سطح تسهیلات                                                                                   86

  (4-2-4) – محل خدمت                                                                                      87

  ( 4-2-5 ) – سابقه خدمت                                                                                   88

  (4-3) – توصیف داده های تخصصی                                                                        89

  (4-3-1) – فرضیه اول                                                                                         89

  (4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق                  91

  (4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی پروژه ها، در ایجاد اقساط معوق                            92

  (4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق           93                                                                                                                                                      

  (4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق   94                                                              

  (4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق                        95                                                                

  (4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق                       96                                                              

  (4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت پروژه ها، در ایجاد اقساط معوق                 97                                                                                              

  (4-3-2) –  فرضیه دوم                                                                                       98

  (4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق       99

  (4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق                    100   

  (4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق               101                        

  (4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق                      102                                   

  (4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و  وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق                   103     

  (4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق         104                              

  (4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق                              105                                    

  (4-3-3) - فرضیه شماره سه                                                                               106

  (4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق     107                      

  (4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق        108        

  (4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق       109     

  (4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق     110     

  (4-4)-  آزمون فرضیات                                                                                     111

  (4-4-1) – فرضیه اول                                                                                       111

  (4-4-2) – فرضیه دوم                                                                                      112

  (4-4-3) – فرضیه سوم                                                                                      113

  (4-5) – اولویت بندی فرضیات                                                                             114

  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات  -----------------------          115-125               

  (5-1) – مقدمه                                                                                                116

  (5-2) – خلاصه تحقیق                                                                                      117

  (5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق                                                                          118

  (5-3-1) فرضیه اول                                                                                          118

  (5-3-2) – فرضیه دوم                                                                                      120

  (5-3-3) – فرضیه سوم                                                                                      121

  (5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات                                                          122

  (5-4) – پیشنهادات تحقیق                                                                                 123

  (5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق                       123

  (5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق                                                                    125

  (5-5-3) - پیشنهادات پژوهشی تحقیق                                                                  125

  (5-5) -  محدودیت های تحقیق                                                                           125

  منابع ضمائم                                                                                                    127

                                                     


تحقیق در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, مقاله در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, پروپوزال در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, تز دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, پروژه درباره پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه, رساله دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

  فصل يک کليات پژوهش 1 مقدمه در سراسر جهان، صنعت بانکداري يکي ارکان بسيار مهم اقتصاد هر کشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري، نقش تعيين کننده اي را درتوسعه

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: "بازرگاني داخلي"زمستان 1391 فصل اول کليات پژوهش مقدمه : واژه ريسک در لغت به معني خطر و مخاطره مي باشد اما در تعريف

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت مالی چکیده: در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با استفاده از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی مالی این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد سطوح بهره‌وری هزینه‌ی بانک‌های خصوصی در حال کار در ایران استفاده می‌کند. هم‌چنین این سطوح بهره‌وری، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئی از وضعیت مالی‌شان برای توجیه موقعیت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌های کملز[1] تحلیل می‌شوند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق این مطالعه با به کار بردن آن روی مدل ترانسلوگ[2] ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید چکیده تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و ...،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش : حسابداری چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش : بازرگانی-بازاریابی چکیده : تجهیزات پزشکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان هستند و بازار تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی را به خود اختصاص می دهد.بنابراین بازاریابی تجهیزات پزشکی امری حائز اهمیت است.از طرفی بیماری دیابت رشد قابل توجهی در کشور داشته و افراد زیادی را مبتلا کرده است و نیز ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد. به دلیل نقش بسیار مهم و ...

ثبت سفارش