پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران

مشخص نشده 1 MB 29339 133
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۷,۲۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

  مدیریت 

  شهریور  1390

   

  چکیده

  هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی ، کارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.

   روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد که  بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشارکتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش کیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه  یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش کارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -2- بیان مسئله

  مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

  پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و کنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شکل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود کنشگران، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

  در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند که هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کنند،[مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (کشور)] نیز برای همین منظور شکل گرفته است که نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می کند. سیستم خدمات پزشکی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است که به منظور کمک رسانی و ارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشکی هر ساله در کشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

  سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، کنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است که کلیه ی تیمهای پزشکی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

  اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه  نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران  بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و  وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراکه می تواند کارآمدی نظام  پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه  افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس  به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده  وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده  و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.

   1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

  ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

  الف:با توجه به اینکه کارکنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در کل کشور نوع خدمات  امدادی   آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است که  در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماکن عمومی و در هر مکانی که درخواست کمک امدادی نمایند حضور پیدا کرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط کاری  ایجاب می کند که  این گروه  امداد در بیشتر خدمات امدادی شان  با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملکرد خوب این سیستم به همکاری و هماهنگی سایر مراکز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشکی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه  افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس  به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار کارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی  عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد که مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این کارکنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینکه باعث شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری  در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را کارآمدتر می نماید.

  ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که  با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

   

   

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف اصلی

  هدف اصلی تخقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

   

  1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

  الف- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  ب- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  ج- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  د- بررسی رابطه  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

  1-5-  سؤالات تحقیق

  1-5-1- سوال اصلی تحقیق

  تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه است؟.

  1-5-2- سوالات فرعی

  ♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

  ♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

  ♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

  ♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

   

  1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق

  مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط و با توجه به اینکه تحقیقی این‌چنین برای نخستین بار است که در محدوده جامعه آماری فوق انجام می‌شود لذا در تحقیق حاضر از مدل(الگو) مفهومی زیر که برگرفته از ادبیات موضوعی مرتبط  و با استفاده از نتایج تحقیقات مشابه که شرح تفصیلی آن در فصل دوم آمده است، استفاده شده است.

   

  [1] - Tanaka 

  [2] - Jovis

  مقدمه

  دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندکه رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. انسانها که گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند که به کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود که با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

  در دهه های اخیر موفقیت کشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی کارکنان، توجه جوامع مختلف چون کشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب کرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمانهای بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود کارآیی و رضایت شغلی کارکنان خود گرفته اند.

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است که در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی کاربرد پیدا کرده است.

  مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

  در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب که پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و کاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

  -2- بیان مسئله

  مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

  پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌ پذیری فرد، سازمان و کنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شکل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود کنشگران، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

  در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند که هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کنند،[مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (کشور)] نیز برای همین منظور شکل گرفته است که نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می کند. سیستم خدمات پزشکی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است که به منظور کمک رسانی و ارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشکی هر ساله در کشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

  سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، کنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است که کلیه ی تیمهای پزشکی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

  اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه  نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران  بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و  وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراکه می تواند کارآمدی نظام  پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه  افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس  به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده  وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده  و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.

   1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

  ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

  الف:با توجه به اینکه کارکنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در کل کشور نوع خدمات  امدادی   آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است که  در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماکن عمومی و در هر مکانی که درخواست کمک امدادی نمایند حضور پیدا کرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط کاری  ایجاب می کند که  این گروه  امداد در بیشتر خدمات امدادی شان  با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملکرد خوب این سیستم به همکاری و هماهنگی سایر مراکز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشکی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه  افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس  به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار کارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی  عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد که مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این کارکنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینکه باعث شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری  در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را کارآمدتر می نماید.

  ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که  با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

   

   

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف اصلی

  هدف اصلی تخقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

   

  1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

  الف- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  ب- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  ج- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  د- بررسی رابطه  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

  و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

  1-5-  سؤالات تحقیق

  1-5-1- سوال اصلی تحقیق

  تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه است؟.

  1-5-2- سوالات فرعی

  ♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

  ♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

  ♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

  ♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

   

  1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق

  مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط و با توجه به اینکه تحقیقی این‌چنین برای نخستین بار است که در محدوده جامعه آماری فوق انجام می‌شود لذا در تحقیق حاضر از مدل(الگو) مفهومی زیر که برگرفته از ادبیات موضوعی مرتبط  و با استفاده از نتایج تحقیقات مشابه که شرح تفصیلی آن در فصل دوم آمده است، استفاده شده است.Abstract:

  To study the effect of rehabilitation of suggestions system on the efficiency of professional answering system in management center of events and medical priorities of 115 emergencies in Mazandran has been the purpose of the present research. The community which has been researched by this investigation were 208 persons from operational employees of 115 urgency in Mazandran,

  and  questionnaire was  a way for collecting  information that four  theories such as : the relation of  rehabilitation of  suggestions system with efficiency of  human  force , efficiency of management , efficiency of organization (structure & administrative system ) and development  of services qualification have  been studied in this investigation .

  Statistical method in analysis of data is to use descriptive and inference statistics, and T-test using spss software.

  The results of statistical test show that there is a positive  and significant relation among the rehabilitation  of suggestions system and   the efficiency of human force , management of structure and office system , and the quality of the services  of 115 urgency  in Mazandaran  province , so, there is a positive  and significant relation between the rehabilitation of suggestions system and the efficiency of professional  answering system in  115 urgency , Mazandran   and  as a result  the rehabilitation , continuation and  managers‘ protection from suggestions system and  reciprocity decision – making in organization and turning this as an organizational culture not only can  save the expenses of system but also cause the increase  of managers‘ action , employees and the quality of  giving   services to 115 urgency  in Mazandaran .

  In the present investigation, a local model has been presented regarding previous researches and subject   literature of the research as well as using analytical & descriptive statistics obtained from the data of questionnaire. Then, at the end, some suggestions have been presented to increase the more efficiency of the system.

   

  Keywords: suggestion system، Efficiency، professional answering system

   منابع 

  - آذر، عادل.، (1373)، فنون آمار استنباطی در پژوهشهای مدیریتی و رفتاری، دانش مدیریت،ص:24.

  2- آذر، عادل و مؤمنی، منصور.، (1379)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

  3-احمدی ، علی ،1383()، مشورت در اسلام ، انتشارات رشد ، صفحات:128-20

  4- الوانی، سید مهدی و دانای فرد، حسن.، (1380)، تئوری های سازمانی دولتی، انتشارات صفار، تهران.صفحات:60-56

  5- الوانی، سید مهدی و دانای فرد، حسن.، ،(۱۳۸۰). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، شماره ۵۵، انتشارات دانشگاه تهران،صفحات:119-117

  6- باتمانقلیچ، فریور، (1381) ، نظام مدیریت باکیفیت،جلدپنجم انتشارات امیدوار،تهران،صفحات:290-221

  7- بازرگان، عباس و دیگران.، (1377)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه. ص:45

  8- برایان بلدسو ،(1384)،اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی،مترجم (گروه مترجمین ،شهرامی ،علی،حامدی سرشت احسان،خرم نیا،سعیده،رضوانی فرهاد،قهرمانی،هایده،نادری فر،مهدی، انتشارات سیمین دخت،صفحات:28-1

  9- برومند، نادر، (1383) ، گام به گام به سوی مدیریت مشارکت جو با نگرش کاربردی،انتشارات  ارکان.صفحات:52-42

  10-بلونکت ، لورن و فورنیه، رابرت ( 1378 ) مدیریت مشارکت جو. مترجم محمد علی طوسی. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. تهران،59صفحات:-25

  11- پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند، علی،( 1383) ، مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسا نی، چاپ بیست و چهارم، امیرکبیر.صفحات:24-13

  12- تدینی، سید داوود،(1387) موانع اجرایی مدیریت مشارکتی ، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

  13-جرفی،سعید ، رضایی،صادق ،بهار(1387) ،بررسی اثرات تصمیم گیری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان خوزستان مجله دانش مدیریت، دوره ٢١ ، شماره ٨٠ ، ص:2

  14-حسین‌زاده ،اکرم،( 1387) ،مشارکت در نظام آموزش و پرورش:: ماهنامه  زمانه - شماره 62.ص:1

  15-حیدری، زهرا،(1379)، بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری با کارایی شرکت صنعت چوب شمال،دانشگاه آزاد اسلامی قایمشهر،پایان نامه کارشناسی ارشد،ص:1

  15-رضوی امیری، و سعیدی، ( 1384 ) ارزیابی و توسعه نظام پیشنهادها. نشریه تدبیر شماره 172،صفحات:52-1

  17-زراعت پیشه، علی محمد(1380) مدیریت برمبنای پیشنهاد،مجله تدبیر، شماره 114 ، مرداد ماه.

  18-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در استا نها ( برنامه 20

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،( 1384)،ص21

  19- شیخلوی اقدم، (1385) بررسی رابطه بین شکل گیری فرهنگ مشارکتی و برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری منطقه 17 تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مدیریت تهران،ص:1

  20- شیخ محمدی، مجید و تولیت زواره، محمدرضا(1380)،"مدیریت مشارکت پذیر بر اساس نظام پیشنهادها "، انتشارات انستیتو ایزایران.،صفحات:260-5

  21- طاهری، شهنام؛ (1378) بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها(مدیریت بهره‌وری فراگیر)، تهران، هستان، چاپ اول، ص9.

  22- طوسی، محمد علی،( 1383 )، مشارکت و مدیریت مشارکت جو(نظام پذیرش و بررسی پیشنهاها)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.صفحات:59-25

  23-قربانی، محمود، (2003)ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره138،ص:2

  24-کاظمی،مصطفی،(1384)، ارزیابی کارآیی و اثر بخشی نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد،ص:1

  25-کریمی ، حمید رضا ،( 1378)بررسی تا ثیر اجر ای نظام مد یریت مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادهای کارکنان بر افزا یش بهره وری در شرکت برق منطقه ای استان فارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، ص:2

  26- مارک ترنر و دیوید هیوم، حکومت داری، مدیریت وتوسعه، ترجمه: منوریان، عباس(1379)، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،صفحات:160-152

  27- متوسلی، محمود،(1373) خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار وتوسعه اقتصادی، انتشارات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،صفحات:58-56

  28-محرم زاده ،مهرداد ومهری،کاظم،(1385)،مدیریت مشارکتی در سازمانهای ورزشی،انتشارات دانشگاه ارومیه،صفحات:92-6

  29-محمدی،حیدر،(1384)،ابعاد نظری و علمی پاسخگویی،تحقیق و توسعه صدا،انتشارات طرح آینده.صفحات:42-6

  30- مصدق راد، علی محمد،( 1380) ، نقش مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهادها) در میزان کارایی بیمارستان شهیدفیاض بخش تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،ص:1

  31-مصطفایی، مهران(1382) نقش نظام سیاسی در اصلاح اداری، روزنامه ایران هفدهم فروردین:ص9

  32-مقیمی محمد ، ( 1385 ) ،"نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی از تئوری تاعمل "، تهران ، انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان حارج از کشور،صفحات:24-22

  33-میستوویچ، جوزف (1384) ،اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی،مترجم (گروه مترجمین،شهرامی ،علی،حامدی سرشت احسان،خرم نیا،سعیده،رضوانی فرهاد،قهرمانی،هایده،نادری فر،مهدی، انتشارات سیمین،صفحات:36-4

  34-ناصریان، سیدمرتضی و فرشیدنژاد، محمدرضا ( 1380 ) اجرای نظام پیشنهادهادر ادارات دولتی. نشریه تدبیر، سال دوازدهم،شماره 119،صفحات:34-12

  35-هرسی ، پال و بلانچارد , کنت ، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه دکتر علی علاقه بند( 1380) انتشارات امیر کبیر ، چاپ هفدهم ،صفحات:24-13.

  36- هیوز، آون(نویسنده).، (1384)، مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی(استراتژیک)، الوانی، سید مهدی و خلیلی شورینی، سهراب و معمارزاده طهران، غلامرضا، تهران، انتشارات مروارید.ص:293

  37-یوسفی , حسین( 1383), شناسایی مهمترین موانع سازمانی مشارکت (نظام پیشنهادها) در شرکت برق منطقه ای آذربایجان,پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، وابسته به وزارت نیرو،ص :2

  38- Boros Michael( 2003.) emergency medical services in st . vincent and the gernadies emergency care – volume 7 issue 4  :477- 481

  39- Cronbach, L. J., (1951), Coefficient alpha and the internal structure of test, Psychometricka, (16), pp. 297-334

  40-.Jovisariana. kern josipa( 2006). biloglav zrina . risk factor in urbon road traffic accidents journal of safety research – volume issue 1-  :93-98                                         41-.Mria.auxiliadora Trevizan, Isabel AmeliaCosta(2002)Mendes Perspectives of   participative management in nursing  Original Research Article Applied Nursing Research, Volume 8, Issue 4, November, Pages 156-159

  42- Nellie S. Droes, Diane C. Hatton(1993) Marlene Kramer Effects of a participative intervention on high school students' image and valuation of nursing  Original Research Article Journal of Professional Nursing, Volume 9, Issue 1, January-February, Pages 4-1-49

  43-Tani gawa koichi, tanaka keiichi (2006). emergency medical service systems in japan: post present and future, hiroshima university, resusction volume 69 issue 3 june

  44- Ricardo Recht* and Celeste Wilderom (1998)Kaizen and culture: on the transferabilityof Japanese suggestion systems Department of Business Administration, TilburgUniversityTilburg,TheNetherlandsPOBox90153, 5000

  45-http://www.mazums.ac.ir/    

  46-http://ems115.behdasht.gov.ir

   

 • چکیده تحقیق: 1

  فصل اول: کلیات تحقیق... 2

  مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق.. 5

  1-4- اهداف تحقیق.. 6

  1-5-  سؤالات تحقیق.. 6

  1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق.. 7

  1-7- متغیرهای پژوهش.... 7

  1-8- دامنه و قلمرو تحقیق.. 8

  1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق.. 8

  فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق... 11

  2-1-بخش اول: مدیریت مشارکتی.. 12

  2-1-1-مقدمه. 12

  2-1-2-تعریف  نظام مدیریت مشارکتی.. 12

  2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی.. 13

  2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی.. 13

  2-1-6-ابعاد نظام مشارکت: 14

  2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام. 15

  2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی.. 18

  2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها: 19

  2-1-10-موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشارکتی.. 20

  2-2-بخش دوم نظام پیشنهادات... 23

  2-2-1- مقدمه. 23

  2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات... 23

  2-2-3--اهداف نظام پیشنهادات... 23

  2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها 24

  2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات... 27

  2-2-6-تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران. 28

  2-2-7--بستر قانونی  نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران: 29

  2-2-8- تمایز  نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات... 29

  2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات... 30

  2-2-10--موضوع پیشنهادها: 33

  2-2-11--نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها 34

  2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات 36

  2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده 38

  2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها 39

  2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها 41

  2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام  پیشنهادات... 42

  2-2-17- چالشهای  فراروی نظام پیشنهادها: 43

  2-2-18- راهکارهایی برای غلبه بر چالشها: 44

  2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها) 44

  2-3-بخش سوم :نظام  پاسخگویی.. 48

  2-3-1-مقدمه. 48

  2-3-2-پاسخگویی: 48

  2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی: 49

  2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی.. 49

  2-3-5-انواع پاسخگویی : 50

  2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی.. 50

  2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی : 51

  2-3-8- ویژگیهای یک گزارش پاسخگویی.. 52

  2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی : 52

  2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی.. 53

  2-3-11-مراتب پاسخگویی : 54

  2-3-12--مدیریت پاسخگو. 54

  2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی.. 54

  2-3-14-:نظارت و پاسخگویی.. 55

  2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام : 56

  2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها : 58

  2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت : 58

  2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115. 60

  2-4-1-مقدمه. 60

  2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی 61

  2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان. 62

  2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران. 64

  2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی.. 65

  2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115. 66

  2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه. 73

  2-5-1-مقدمه : 73

  2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی.. 73

  2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه. 73

  2-5-4-جمع بندی: 78

  فصل سوم:روش تحقیق... 79

  3-1- مقدمه. 80

  3-2- روش تحقیق.. 80

  3-3- جامعه آماری.. 80

  3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 81

  3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی() 81

  3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها 82

  3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها 82

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 83

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

  4-1 مقدمه. 86

  4-2- بررسی جمعیت شناسی.. 86

  4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی : 92

  4-4-آزمون نرمالیته. 92

  ۴-5- آمار استنباطی.. 93

  4-6- خلاصه نتایج بدست آمده : 100

  ۴-7-آزمون فریدمن : 100

  4-8-تعریف آزمون های آنجام شده 102

  فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها 103

  5-1- مقدمه. 104

  5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. 104

  5-3- نتایج آزمونها 105

  5-4- تبیین الگوی نهایی.. 106

  5-5- بحث و مقایسه. 107

  5-6- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 109

  5-7- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی.. 110

  5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران. 113

  5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده 113

  منابع و مأخذ.. 115

  پیوست.... 119

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 مازندران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

  پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده فني و مهندسي گروه صنايع مهر ???? چکيده: در بعضي کشورها و از آن جمله ايران، موتورسيکلتها و راکبان آنها بخش لاينفکي از ترافيک بوده و در نتيجه امني

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : مدیریت منابع انسانی چکیده با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت چکیده: بهره وری و استفاده موثروکارآمد از منابع سازمانی ( نیروی انسانی ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات و غیره...) هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد .امروزه شرط بقای هرسیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود خود وتلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان "کارکنان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"سیستم‌های اطلاعاتی \ چکیده امروزه عدالت سازمانی به یکی از مهمترین ورودی­های سازمان که تاثیر زیادی بر عملکرد، رضایت و بهره­وری کارکنان دارد، در نظر گرفته می­شود. از آنجا که منابع انسانی مهمترین منابع سازمان­ها به شمار می­روند، رشد و توسعه آنان می­تواند به موفقیت سازمان­ها منجر شود. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان عدالت ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

ثبت سفارش