پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

word 3 MB 29677 213
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۷,۶۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه مدیریت بازرگانی

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  ((M.A))

  گرایش: تحول

  چکیده

   

  چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. این مطالعه از نظرروش توصیفی_ تحلیلی و از نظر روابط بین متغیرها همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضراعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هست که در سال1392جمعاً 1774 نفرمی باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 251نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، دو پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز(2003)DLOQ و پرسش نامه استاندارد گرایش به سوی تغییردونهام وهمکاران (۱۹۸۹) بوده است.بررسی پایایی ابزاراز طریق محاسبه ضریب آلفاوبررسی روایی ابزار نیز با استفاده ازدوروش روایی محتوایی وبراساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزارLISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب قابل قبولی برای هر یک از شاخصهای سازه های ابعادسازمان یادگیرنده و گرایش به سوی تغییر را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار18 SPSS  استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای ابعاد سازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییر رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

   

  کلمات کلیدی:سازمان یادگیرنده،آمادگی برای تغییر،دانشگاه آزاداسلامی

  1-1-مقدمه

  پویایی‌های رقابت جهانی ، پیشرفت‌های تکنولوژیکی ، ساختاربندی مجدد شرکت و شرایط اقتصادی بی‌ثبات همگی تغییراتی هستند که تجارت را تحت پوشش قرار داده‌اند و آن را برای سازمان‌ها ، مهم‌تر از سایر موارد جلوه داده‌اند ((Weldy,2009.تغییر سازمانی به سبب نیروها و فشارهایی مانند تغییر و حرکت سیاسی جهان سازی به سمت نئولیبرالیسم،به یک پدیده فراگیر در سازمان‌های خدمات انسانی و کسب‌وکار تبدیل شده است(Hendrickson  &  Gray, 2012) .پدیده تغییر، همواره به عنوان چالشی عمده و اساسی که بر افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها اثرمی گذارد مطرح و مورد توجه محققان مختلف بوده است. سازمان‌ها از طریق مهندسی مجدد، مدیریت کیفیت فراگیر، کوچک، سازی، ادغام و مالکیت، تغییرات فرهنگی، تجدید ساختار و سازمان‌دهی مجدد، توسعه نرم‌افزاری، توسعه فناوری و دیگر مداخلات در سازمان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا بتوانند تغییرات موفقی را ایجاد کنند(لگزیان و ملک‌زاده،1389).در چنین شرایطی، استفاده ازپارادایم قدیمی فرماندهی و کنترل که بر تخصص گرایی و کار آیی تأکید دارد و منجر به ایجاد سازمان‌های چند بخشی شده است، چاره‌ساز نیست. (قربانی زاده،1388)ومرکزیت پارادایم جدید و مشوق بستر تغییر ، یادگیری است(علی احمدی و همکاران،1389).پژوهشگران بارها اشاره‌کرده‌اند که یادگیری، جوهر موفقیت در فرآیند تغییر سازمانی است.شین[1] (۱۹۹۳)عقیده دارد سازمان‌هایی که سریع‌تر یاد می‌گیرند، قادرند خود را سریع‌تر با تغییر وفق دهند. یادگیری، شرط لازم برنامه‌ریزی و مدیریت موثر تغییر است. یادگیری نه تنها شانس بقای سازمان را افزایش می‌دهد، بلکه یک مزیت رقابتی پایدار را فراهم می‌آورد(پاک نژاد و همکاران،1390).

  به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سال‌های اخیر مطرح‌شده و رشد فزاینده‌ای داشته است. سازمان یادگیرنده، پدیده‌ای است که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شد . علت پدیدار شدن چنین سازمان‌هایی، شرایط، نظریه‌ها و تغییر و تحول در محیط‌های سازمانی پیش از این دهه بوده است؛ به گونه‌ای که تمام سازمان‌ها تلاشی گسترده را برای بقای خود آغاز کرده بودند و برای آن که بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خویش حفظ کنند، می‌بایست از چارچوب‌های ناپویا، خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند، یعنی در ساختار و اساس خود دگرگونی‌هایی ژرف ایجاد کنند(بهروزی و همکاران ،1388).

  در سازمان‌های یادگیرنده افراد به طور مستمر توانایی خود را افزایش می‌دهند تا به نتایجی که مورد نظرشان است برسند.در این سازمان‌ها الگوهای جدید تفکر پرورش می‌یابد، اندیشه‌های جمعی و گروهی ترویج می‌شود، افراد چگونه آموختن را به اتفاق هم یاد می‌گیرند(تقی زاده و سلطانی فسقندیس،1389). سازمان یادگیرنده محرکی برای ایجاد و استمرار نگرش به تغییر است. سازمان‌هایی که به دنبال ادامه حیات و حفظ سهم بازار خود هستند  نه تنها باید تغییرات محیطی را نظاره و پایش نمایند بلکه لازم است شرایط لازم را برای ایجاد تغییر مهیا کنند.

  دراین فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است.ابتدابه طور مختصربه تشریح وبیان مسئله اصلی موضوع پرداخته می شودو درادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.وسپس به بیان اهداف، چارچوب نظری،فرضیه های تحقیق،تعریف مفهومی وعملیاتی وقلمرو موضوعی مکانی وزمانی تحقیق پرداخته می شود.

   

  1-2-  بیان مساله

  سازمان‌ها در یک محیط به شدت رقابتی، و آشفته جهانی هستند که نیاز به توانایی برای انطباق، تغییر، و بهبود به منظور توسعه مزیت رقابتی دارند (2010Weldy & Gillis,). از این رو تغییر در سازمان‌ها به واسطه استدلال‌هایی مثل تغییر فناوری، گرایش‌های ارتباطی جدید، قوانین نوپا و جنبه‌های اجتماعی و محیطی جدید، امری اجتناب‌ناپذیر است(Shah ,2010).

  سازمان‌ها باید جهت افزایش قدرت رقابت و قابلیت‌های همپایی با تغییرات و در نهایت حفظ موقعیت خود، در زمینه اجتماعی، از نظر ساختاری متحول شده و از نظر استراتژی نیز تغییر کنند. مدیران لازم است با شناخت تحولاتی که در محیط آن‌ها می‌گذرد به تجدیدنظر و تطبیق وضعیت خود با تحولات مزبور بپردازند و بر ادامه روند فعلی خود آن قدر پافشاری نکنند که بیم آن باشد که برای آینده چیزی برای عرضه کردن نداشته باشند(شریعتمداری و توانگر،1390).مدیران سازمان‌های عصر کنونی و آینده نه تنها باید در برابر محیط متغیر سازگار باشند بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و به‌کارگیری برنامه‌های تغییر را دارا باشند ممکن است پذیرش هر تغییری که در محیط سازمان جریان می‌یابد مطلوب نظر مدیران نباشد ولی رویارویی با بسیاری از این تغییرات اجتناب‌ناپذیر است و افراد و سازمان‌ها باید سعی کنند به گونه‌ای خود را با تغییرات وارده هماهنگ ساخته و بیش‌ترین استفاده را از موقعیت‌های پیش‌آمده ببرند.(اورک و درویش پور،1388) علیرغم افزایش نیاز به درک و مشاهده‌شده تغییر و تلاش‌هایی در اجرای تغییر سازمانی برآورد شده است که حداقل دو سوم تلاش‌های تغییر سازمانی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد یا تغییر مورد حمایت  قرارگرفته را افزایش و ترویج نمی‌دهد (Hendrickson,Gray,2012).

  به همین جهت اجرای موفق تحول در سازمان‌ها یکی از چالش‌برانگیزترین فعالیت‌های مدیریتی را تشکیل می‌دهد(Kuntz & Gomes,2012). یکی از ضروریات انکارناپذیر برای موفقیت در ایجاد این تغییرات، وجود آمادگی برای تغییر است که در بسیاری از موارد توجه کافی به آن نمی‌شود (لگزیان و ملک‌زاده،1389). میزان موفقیت و پایداری تغییرات اجرایی شدیداً بر آمادگی پذیرش تغییر از سوی نیروی کار، فرصت مشارکت و توسعه صلاحیت‌های مربوطه برای حفظ پیاده‌سازی محتمل هست ( Kuntz & Gomes,2012).آمادگی برای تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که محیط، ساختار و نگرش اعضای سازمان به گونه‌ای باشد که پذیرای تغییر در شرف رخ دادن، باشند(پاک نژاد و همکاران،1390).

   آمادگی کارکنان برای درک تغییر، نگرش‌ها و باورهای مثبتی را در مورد نیاز به تحول سازمانی منعکس نموده و هدف حمایت فرایندهای تحول را مشخص می‌نماید.( Kuntz & Gomes,2012). افراد به شکلی فعال محیط خود را درک کرده و تحت تأثیر ادراکات خود قرار می‌گیرند نه تحت تأثیر واقعیت‌های عینی. تغییر در سازمان نمی‌تواند بدون همراهی و همکاری افراد سازمان صورت گیرد و تغییر فردی شکل نمی‌گیرد مگر آنکه فرد برای آن آمادگی  داشته باشد(لگزیان و ملک‌زاده ، 1389) افرادی که این توان را در خود می‌بینند، واکنش به تغییر و تحولات سازمانی نشان دهند و سطح دانش شغلی بالایی را نشان دهند ، بیشتر فعالیت‌های تغییر و تحول را پذیرا خواهند بود(Kuntz & Gomes,2012). عامل کلیدی تغییر،یادگیری است و یادگیری کلید کاهش مقاومت در مقابل تغییر است(لگزیان و ملک‌زاده،1389). در همین راستا یادگیری سازمانی، فعالیت بلندمدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می‌سازد(علی احمدی و همکارن ،1389). سازمان‌ها در سرعت بالای تغییر در بازار امروز در حال رویارویی با نیاز به داشتن کارکنانی هستند که می‌دانند چگونه یاد بگیرند و می‌توانند به سرعت مجدداً تجهیز شوند و برای چالش‌های جدید آماده شوند (Ho,2011). سازمان‌ها از طریق یادگیری می‌توانند همواره وضعیت خود را نسبت به تغییرات محیطی پویاتر کنند و در مقابل ایجاد تغییر مهیاتر باشند(رضایی و همکاران،1390).

  پژوهشگران ودست اندرکاران به طور یکسان بر نیاز سازمان‌ها به عاملی تحت عنوان سازمان‌های یادگیرنده ،برای پرورش محیطی که در آن تمام اعضا به طور مداوم یاد می‌گیرند و اقدام به افزایش دانش اعضای سازمان به منظور بهبود عملکرد سازمانی دارند،تاکید می‌کنند(Weldy & Gillis,2010) .سازمان یادگیرنده را می‌توان به عنوان یک سازمان که دارای آرمان‌های والا، فعال، مربوط به آینده، استراتژیک، زنده و سازگار بیان کرد (Alas et al ,2012). همچنین،سازمان یادگیرنده سیستم‌هایی فراهم آورده که ظرفیت کلی سازمان برای رشد و یادگیری مداوم را می‌افزاید(پاک نژاد و همکاران،1390) سطوح یادگیری در سازمان یادگیرنده ادغام تمام سطوح یادگیری فردی، تیمی و سازمانی است که هدف از آن بهبود و توسعه عملکرد سازمان به شکلی که بتوانند خود را با محیط ناپایدار منطبق سازند(Sudharatna ,2004). سازمان‌های متعددی با ضرورت تغییر مواجه‌اند سازمان‌های دولتی، غیردولتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، همگی با تغییرات شگرفی مواجه‌اند که ذی‌نفعان گوناگون آن‌ها، انتظار آن را دارند (پاک نژاد و همکاران،1390).

   دانشگاه نهادی حیاتی در فرایند توسعه هر ملت بوده و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به واسطه تأثیرات این نهاد تسهیل می‌گردد. نقش برجسته دانشگاه در دو فعالیت عمده؛یعنی آموزش و پژوهش نهفته است.تأثیر متقابل این دو ویژگی ضامن پویایی و حیات دانشگاه است(عسگری و همکاران ،1391). بعلاوه عملکرد مطلوب نظام آموزش عالی، پیش‌نیاز نیل به اهداف اجتماعات علمی و هنجارهای شناخته‌شده آن است. بر این اساس اهمیت نظام آموزشی سطح سوم و به ویژه قرابت آن با اصول و ارزش‌های جامعه نگرانه و نیز ارتباط تنگاتنگ آن با منابع انسانی فرهیخته و فرایند انتقال آموزش به منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست.

   در همین راستا، اهمیت تعلیم و تربیت صحیح و سازنده سرمایه‌های انسانی در نظام آموزش عالی به ویژه انتقال ایده‌ها و الگوهای رفتاری یادگیرندگی مبتنی بر پویش‌های چند خطی،  و لذا آماده سازی آنان برای ورود به فضای اجتماعی ،ضرورت پرداختن به مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، یادگیری و آمادگی برای تغییر در کارکنان و مجریان آموزشی را به طور توأمان مطرح می‌سازد. در همین راستا با توجه به اهمیت وجودی دانشگاه آزاد اسلامی که از بدو تأسیس تاکنون بار سنگینی از آموزش عالی کشور را در جهت پاسخگویی به تقاضای فزاینده جامعه به دوش داشته، ونیز کمبود بهره‌وری، تکراری بودن برنامه‌هاوبعضاً دورافتادن برخی از مؤسسات این دانشگاه ازهنجارهای متعارف آموزش،پژوهش وارائه خدمات به جامعه،کمبود هماهنگی باتغییرات محیط،کمبود نیروی متخصص و فرصت‌های کم ارتقای شغلی کارکنان،ضرورت مطالعه،بازنگری وشاید مناسبات مربوط به تغییر به ویژه آمادگی به تغییر در این سازمان‌ها نمایان می‌گردد. ازسویی دیگر با توجه به کمبود این حوزه تحقیق در کشوربه ویژه درعرصه حساس واستراتژیک آموزش سطح سوم ،مطالعاتی درحوزه یادگیری وآمادگی به تغییر در دانشگاه ،بیش از پیش احساس  می‌شود. بر این اساس سؤال اصلی تحقیق را می‌توان  این‌گونه مطرح نمود که:

  چه ارتباطی میان آمادگی به تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد؟

   

  Abstract

   

     The goal of this study is investigating of the relationship between the dimensions of the Learning Organization Questionnaire and readiness for change in Islamic Azad universities branches of district 17 of Iran. The current research method is descriptive survey and is applied in terms of target. The population of this research is faculty members and staff of Islamic Azad University of district 17 which their number is 1774 in 2013. Using Cochran formula, the sample was computed as 251 ones which have been chosen by a stratified random sampling. Tools for data collection in this research include two questionnaires of Marsick the dimensions of the learning organization and Watkins (2003) and Dunham et al. the trends toward the change (1989). In order to studying the hypothesis, SPSS and LISREL soft ware used and statistical meaningful relations for overall statistical hypothesis were obtained. The results suggested that there is a positive and significant relationship between learning organization and its dimensions and readiness for change. According to the findings of this research, the managers of these organs are able to increase readiness for change in their own organs by converting their organ to a learning organization.

   

  Key words: learning organization, organizational learning, organizational change, readiness for change, Islamic Azad University 

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................... 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1 . مقدمه ....................................................................................................................  3

  1-2. بیان مساله  ..............................................................................................................  4

  1-3.  اهمیت و ضرورت تحقیق   ....................................................................................  6

  1-4.  اهداف پژوهش ......................................................................................................  8

  1-5.  چارچوب نظری .....................................................................................................  8

  1-6.  فرضیات تحقیق ..................................................................................................... 10

  1-7.  تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق ........................................................... 10

  1-8.  قلمرو تحقیق ......................................................................................................... 14

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده.................................................................................... 16

  2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده................................................................................ 16

  2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده............................................................................ 17

  2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده.............................................................................. 18

  2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده........................................................................ 21

  2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی......................................................................... 21

  2-2-4-2. رویکرد یادگیری................................................................................. 22

  2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌.............................................................................. 22

  2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌...................................................................... 22

  2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده.................................................. 23

  2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده................................................................... 25

  2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده.......................................................... 26

  2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده......................................................................... 27

  2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده............................................................................... 30

  2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده........................................................... 30

  2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه.......................................................... 31

  2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه.............................................................. 32

  2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین....................................................... 33

  2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین............................................. 33

  2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه.............................. 34

  2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون........................................... 35

  2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک....................................... 35

  2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز........................................................... 36

  2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد....................................................... 37

  2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران......................................... 37

  2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت................................................. 37

  2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد.................................................. 38

  2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک...................................... 39

  2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده....................................................................... 44

  2-3. بخش دوم:  آمادگی برای تغییر................................................................................. 46

  2-3-1. مقدمه .......................................................................................................... 46

  2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی................................................................... 47

  2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی........................................................................................ 48

  2-3-4. انواع تغییر..................................................................................................... 48

  2-3-5. سطوح تغییر.................................................................................................. 50

  2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی.................................................................................. 51

  2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین................................................... 52

  2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی............................................................................... 54

  2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن............................................................ 55

  2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت............................................................. 56

  2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی.............................. 57

  2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس............................................ 58

  2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد............................................................... 59

  2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی.......................................................... 61

  2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی............................................... 62

  2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین.......................................................................... 63

  2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی........................................................................... 64

  2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی........................................................................ 66

  2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری................ 66

  2-3-7. دلایل تغییر.................................................................................................... 67

  2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی..................................................................... 67

  2-3-9. مقاومت در برابر تغییر.................................................................................... 70

  2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر....................................................................... 72

  2-3-11. مدیریت تغییر.............................................................................................. 73

  2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر...................................................... 74

  2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر............................................................................. 75

  2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر................................................. 77

  2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر.......................................................................... 79

  2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغییر................................................................... 79

  2-3-15-2. آمادگی برای تغییر............................................................................. 83

  2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر...................................................... 84

  2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی................................................... 90

  2-4. بخش سوم:  مروری بر تحقیقات انجام‌شده......................................................... 92

  2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ............................................................. 92

  2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور ............................................................. 98

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  3-1. مقدمه ................................................................................................................... 105

  3-2. روش تحقیق .......................................................................................................... 105

  3-3. جامعه آماری ......................................................................................................... 106

  3-4. نمونه آماری .......................................................................................................... 106

  3-5.  روش جمع آوری داده ها ..................................................................................... 107

  3-6.  ابزار سنجش تحقیق .............................................................................................. 107

  3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده .............................................................. 107

  3-4-2. پرسش نامه آمادگی برای تغییر...................................................................... 108

  3-7. روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها .................................................................... 109

  3-7-1. روایی.......................................................................................................... 109

  3-7-1-1. روایی صوری و محتوایی................................................................... 110

  3-7-1-2. روایی سازه....................................................................................... 110

  3-5-2. پایایی .......................................................................................................... 118

  3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................. 120

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1. مقدمه ................................................................................................................... 122

  4-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان................................................... 123

  4-3. توصیف متغیرهای تحقیق......................................................................................... 130

  4-4.  بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کولوموگروف – اسمیرنف).................. 142

  4-5. آزمون فرضیات...................................................................................................... 143

  4-6. مدل مفهومی تحقیق................................................................................................ 151

  4-6-1. مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد.............................................................. 151

  4-6-2. مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری ................................................... 152

  4-6-3. بررسی شاخص های مدل اصلی تحقیق......................................................... 152

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1. مقدمه ................................................................................................................... 155

  5-2. نتایج آمار توصیفی ................................................................................................. 155

  5-3. نتایج آمار استنباطی ................................................................................................ 156

  5-4. پیشنهادهای تحقیق ................................................................................................. 160

  5-4-1. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق(پیشنهادات اجرایی)................................ 160

  5-4-2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی ........................................................................ 163

  5-5. محدودیت های تحقیق ........................................................................................... 163

  پیوست ها........................................................................................................................... 164

  منابع و مآخذ...................................................................................................................... 189

  فهرست منابع فارسی............................................................................................................. 190

  فهرست منابع غیرفارسی........................................................................................................ 196

  چکیدۀ انگلیسی.................................................................................................................... 203

   

  .

  منبع:

  الف) منابع فارسی:

  احمدی، غلامعلی؛ نریمانی زمان آبادی(1388).دانش ونگرش ومهارتهای مورد نیازمدیران سازمان در مدیریت تغییر»، سازمان نو، (8)،55-50.

  آراسته، حمیدرضا، عنایتی،ترانه (1388)بررسی وضعیت دانشگاه های آزاداسلامی براساس ویژگی های سازمان های یادگیرنده ،آموزش عالی ایران  زمستان 1388; 2(3 (پیاپی 7)):47-65.

  آرگون،مریم،فهیم نیا،فاطمه( 1391) انطباق سازمان اسناد وکتابخانه ملی باابعادسازمان یادگیرنده ازدیدگاه کتابداران مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات - شماره 91 صص از 68 -83

  اسفیجانی،اعظم؛بختیار نصرآبادی ، حسینعلی ؛ بختیار نصرآبادی، محمد (1391). بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظامهای مدیریت دانش و فناوری فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 66 ،1391، صص 99-119.

  آصفی،احمدعلی؛حمیدی،مهرزاد؛ جلالی فراهانی،مجید؛ دقهان قهفرخی، امین. ( 1388).بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و ادارخ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ً. مدیریت ورزشی،( 3)، 26-5.

  اعرابی، سیدمحمد، صادقی، داود؛ افجه، سیدعلی اکبر؛ محمدی، تیمور. ( 1388). ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگی سازی استراتژی‌های تغییر سازمانی. مدرس علوم انسانی- پژوهشهای مدیریت در ایران دوره14 ، شماره3، پاییز.

  اورک، جهانبخش؛ درویش پور، عیسی. ( 1388 ). راهکارهای موثر بر کاهش مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ً. علوم تربیتی، 2( 8)، 167-149 .

  ایران زاده،سلیمان ، امینی، موسی (1391).ارزیابی الگوی سازمان یادگیرنده برای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی فراسوی مدیریت – شماره 21 – تابستان 1391 صص 23-46.

  بهروزی ،محمد؛فرخ نژاد،خدانظر؛امیراحمدی، طاهره(1388). بررسی عامل های مؤثربرتمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال دوم - شماره سوم –صص19-36.

  بیک زاد، جعفر؛فردی آذر،علی رضا؛فتحی بنابی،رقیه(1389). بررسی عوامل سازمانی موثربریادگیری سازمانی منطقه 8عملیات انتقال گاز.مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ،پاییز 1389; 4(12):33-64.

  پاک نژاد، احمد؛کارگر، غلام علی؛هنری، حبیب (1390). رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برایی تغییردرسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) زمستان 1390 شماره 12،صص149-168.

  تقی زاده، هوشنگ ،  سلطانی فسقندیس ،غلامرضا (1389). ارزیابی می زان یادگیرنده بودن سازمان با استفاده از سیستم خبره فازی علمی  پژوهشی مدیریت فردا سال9 شماره 25.

  جعفرپور، محمود. ( 1389).مطالعه ابعاد و نقش مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه‌ریزی شده سازمانی (مطالعه در سازمان نظامی). 1( 4)، 56-41 .

  جمالزاده  ، محمد ،رهگذر ، حسن پناهی،ایران (1390). مقایسه دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز در ویژگیهای سازمان یادگیرنده فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 4،پیاپی 8 ، زمستان 1390 صص115-131.

  جمال‌زاده ، محمد، غلامی ، یونس، سیف ،محمد حسن (1388). بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی ،فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سوم / شماره دوم.

  جمالزاده،محمد ، رهگذر، حسن ، علوی، فاطمه (1390). بررسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی. فصلنامه ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/ سال دوم، شماره ی 5، بهار صص71-94.

  حافظ نیا، محمدرضا ( 1380 ). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسان ی،تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

  حمدی ،کریم (1389). ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده و ارایه راهبردهایی برای بهبود آن، مجله مدیریت فرهنگی سال چهارم/ شماره دهم.

  خاچیان، آلیس؛ منوچهری، هومان؛ پازارگادی، مهرنوش؛ اکبر زاده باغبان، علیرضا (1390).چالش‌های مدیریت تغییر، تجارب مدیران در دانشکده های پرستاری و مامایی: مطالعه ای کیفی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 18 ( 1 )، 88-79 .

  خاکی،غلامرضا(1389 ).روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،چاپ هشتم ،انتشارات بازتاب.

  درودی ،هما(1390). یک مطالعه تطبیقی در مروری بر عوامل زمینه ساز یک سازمان دانش - محور در چند سازمان رسانه ای (رادیو – تلویزیونی) کارآمد در چند کشور مختلف و مقایسه آن با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مطالعات رسانه ای بهار 1390; 6(12):19-45.

  دعایی ،حبیب اله؛ دهقانی سانیج، جلال (1389)تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش مطالعات مدیریت راهبردی شماره 1  بهار1389 ص ص47-68.

  دفت،ریچارد ال( 1381) . تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران : انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  رئیسی،پرستو (1388) .مروری بر متدولوژی ساخت‌یافته مدیریت تغییر در سازمان‌های امروزی، همایش منطقه ای طراحی (مهندسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآستارا.

  رابینز،استیفن پی(1387). تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها، ترجمه الوانی، سید مهدی، دانایی فرد، حسن، تهران، انتشارات صفار.

  راشد، اکرم،زارعپور نصیرآبادی، فضل الله (1391).تبیین تفاوت درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده بین فدراسیون های ورز شهای تیمی  وفدراسیون های ورزش های انفرادی در ایران مدیریت ورزشی _ زمستان 1391 شماره 15 - ص ص : 51 – 67.

  رحمان سرشت، حسین(1386). تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی( دوران تجدد گرایی، مدرنیزم ). جلد اول تهران،انتشارات دوران.

  رحمان سرشت،حسین ، سیمار اصل ،نسترن (1387).مطالعه شکاف های دانشی : پژوهشی در مرکز پژوهش وفناوری پتروشیمی تهران ،فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 10 ، تابستان  ، ص 37-67.

  رحیم زادگان، زهرا؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ مرتضوی، سعید( 1388). میدان وابستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی ً. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 11( 3)، 247-239 .

  رسته مقدم،عباس پور (1390). طراحى مدل مفهومی  یکپارچه سازمان یادگیرنده فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال دوم، شماره (4)پیاپی (8) صص 21-54.

  رضایی منش، بهروز، نوربخش، مهدی (1388). عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی شماره-  13 صص 123-146.

  رنگریز، حسن ،موسوی مرادی (1389). رفتارشهروندسازمانی و آمادگی پذیرش تحول سازمانی دزصنعت بانکداری علوم رفتاری بهار 1389; 2(3):65-96.

  زارع محمد آبادی، حسین ،رجایی پور، سعید، جمشیدیان، مهدی ، مولوی، حسین (1388). بررسی میزان کاربست مؤلفه های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد دوره دهم، شماره 3.

  زالی، محمدرضا(1385). توسعه عناصر پنجگانه یادگیری سازمانی، انتشارات دانشگاه تهران.

  زاهدی، شمس السادات؛ مرتضوی، لیلا. ( 1389)، تأثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرآیند خصوصی سازی در سازمان‌ها. مجله دانش و توسعه (علمی – پژوهشی)، 17( 34 ) .

  زمردیان، اصغر ( 1388 ). مدیریت تحول،استراتژیها ، کاربرد و الگوهای نوین، تهران، نشرسازمان مدیریت صنعتی، چاپ پنجم.

  سبحانی نژاد، مهدی، شهایی، بهنام ،یوزباشی،علیرضا (1385). سازمان یادگیرنده: مبانی نظری، الگوی پژوهش و سنجش، تهران، نشر یسطرون.

  ستاری قهفرخی،مهدی ابزاری،مهدی(1391)ایجاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6 شماره 4 مهر و آبان 1391-صص264-274

  ستاری، صدرالدین ،نامور، یوسف ،رضایی زارچی، رضا (1390)بررسی کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده دردانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل براساس مدل ویک ولئونروانشناسی تربیتی تابستان  1390;سال 2،شماره2 (پیاپی 6)):65-75.

  سکاران، اوما ( 1388). روش های تحقیق در مدیریت .ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی،انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیرت و برنامه ریزی ، چاپ ششم ، تهران.

  سنگه، پیتر (1386). پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده  مترجمان حافظ کمال هدایت؛ محمد روشن، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران،چاپ هفتم.

  شاهین ، شعله ،فخیمی آذر، سیروس (1390). بررسی روابط بین زیر سیستم مدیریت دانش و مؤلفههای هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده فراسوی مدیریت –سال پنجم- شماره 19 – زمستان 1390صص 211-234.

  شریعتمداری،مهدی ،توانگر،علی(1390) بررسی رابطه ابعادسازمان یادگیرنده وخلاقیت مدیران متوسطه استان سمنان فصلنامه رهبری ومدیریت آموزشی،سال5 شماره1 ،بهار1390صص 77-93

  شریفی ،اصغراسلامیه،فاطمه(1387)بررسی رابطه ی میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان  87

  شهلایی،اصرخیراندیش،مهدی(1389)ارزیابی می زان آمادگی سازمانهای فعال در صنعت هوانوردی برای تبدیل آنها به سازمان یادگیرنده نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی سال دوازدهم، شماره دوم، پاییز 89

  صادقیان ،رحمت اله،یعقوبی، نورمحمد،اعزازی ،محمد اسماعیل (1391). بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی پژوهشهای مدیریت عمومی سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز 1391 صص 103-120.

  صالحی، محمد؛ فلاح، وحید؛ قصابی، زهرا( 1389). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر .پژوهش تحقیقات مدیریت آموزشی، 5، 105-116 .

  طباطبایی، شهناز؛ حسینیان، سیمین؛ امینی فرد، فاطمه؛ بهرنگی، فرهنگ(1388). مدیریت تغییر رویکردی بر طراحی جامع سازمان، همایش منطقه ای طراحی (مهندسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآستارا.

  عباسی عنایت، حجازی یوسف(1389). نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران (ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 16 (2) :61-79.

  عسگری محمدهادی، توکلیان فرحناز، طالقانی محمد. بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1391; شماره 64 - 18 (2) :45-60

  عسگری،محمد رضا (1385). سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، پژوهشهای مدیریت راهبردی  بهار  - شماره 37،صص 197-207.

  عطافر،علی ،بهرامی سامانی،مژگان(1388 )میزان استفاده ازمولفه های سازمان یادگیرنده دردانشگاه های دولتی وآزاداسلامی شهرکردآموزش عالی ایران تابستان 1388; 2(1):161-179.

  علامه، سید محسن، مقدمی، مهدی (1389). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی سال دهم، شماره ی 1( پیاپی 38 ).

  علی احمدی، علیرضا، احمدی، سید علی اکبر ، حاتمی ناغانی ،فریبا (1389). ارتباط یادگیری سازمانی با توانمند سازی کارکنان صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران ،نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا/ سال نهم / شماره 25 .

  عنایتی، ترانه (1387). بررسی میزان یادگیرنده بودن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه .   فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 17،41-65.

  فدائی، غلامرضا؛ ناخدا، مریم. (1389).طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران : مطالعه دلفیً. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16( 3)، 145-168 .

  فرازجا، مهدی؛ خادمی، محسن (1390). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول و تعامل گرا و نگرش به تغییر سازمانی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، (4) 69-49.

  فهیم نیا،موسی خانی،آذرگون(1390). بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده با فرسودگی شغلی -مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره 56 تابستان 1390 ، ص 13-34.

  فیضی، طاهره ، قطریفی ،لیلا (1389).ارتباط مدیریت دانش و مؤلفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران فصلنامه مدیریت دولتی سال اول/ پیش شماره اول/تابستان ۱۳۸۹صص184-154.

  قربانی زاده، وجه الله (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران.انتشارات بازتاب.

  قربانی زاده، وجه الله و مشبکی، اصغر (1385). طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمان‌ها شرکتهای قطعه سازی خودرو فصلنامه مدرس علوم انسانی دوره10شماره  4صص 169-209.

  قربانی زاده،وجه اله(1388). ساخت واعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های سازمان یادگیرنده پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)تابستان 1388; دوره 13(شماره2 (پیاپی 61)):209-238.

  قره داغی، سالار (1389). پایانامه کارشناسی ارشد، « بررسی رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات » دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  قلی پور، آرین ؛ سیاوشی،زهره (1390). بررسی اثر یادگیری سازمانی بر کاهش نارضایتی مشتریان ؛چشم‌انداز مدیریت بازرگانی ،سال دهم، شماره 8، پیاپی41.

  قهرمانی، محمد(1389). سازمان یادگیرنده، برایند نیم قرن تحولات سازمانی. مجله مدیریت و توسعه، شماره 9، تابستان، صفحات 75-86.

  کرد ناییج، اسدا...؛ طاهری، فاطمه؛ نیاکان لاهیجی، نازیلا ( 1389). ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات.مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 8 ( 20 )، 86-63 .

  کشتیبان، یاسر؛ صبحیه، محمدحسین؛ احمدی، سیدبدرالدین؛ (1388). بررسی مدیریت تغییر در سازمان برای مدیریت پروژه های، مجموعه مقالات پوستری نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول.

  گودرزوند چگینی،مهرداد (1386). رویکردی مفهومی به مدیریت تحول در سازمان، انتشارات وارسته، رشت.

  لگزیان، محمد؛ ملک‌زاده، غلامرضا. ( 1389). بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده. چشم‌انداز مدیریت دولتی، ( 4)، 118-110 .

  مارکوارت، مایکل جی. (۱۳۸۵).ایجاد سازمان یادگیرنده: توسعه عناصرپنج گانه یادگیری سازمانی. ترجمه دکتر محمد زالی. چاپ اول. تهران:دانشگاه تهران.

  محمدی الیاسی، قنبر (1384).تأملی بر پیوند نظری نظریه های بنگاه کارآفرین و سازمان یادگیرنده دانش مدیریت  شماره ٧٠  پاییز ١٣84.

  ملکی آوارسین،صادق، قلنجی تبریزی، نیر(1389). مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه نمونه، غیرانتفاعی و دولتی شهر تبریزدر سال تحصیلی 88-89 ، فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال چهارم / شماره دوم/ تابستان 1389 صص147-164.

  منتظرالفرج ،راضیه، ملکی، محمدرضا، طبیبی ،سیدجمال الدین، نجف بیگی، رضا(1390).الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان های عمومی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت ؛8(8):1063-1072.

  میر سپاسی، ناصر؛ قهرمانی، مسعود. (1387). ضرورت انطباق رویکرد تغییر بنیادین (اجرای کلات و مبتنی بر نگرش سیستمی) به برنامه‌ی تحول در نظام اداری کشور برای بهبود و ارتقاء قابلیت و توانمندی دولت تهران : واحد علوم و تحقیقات. مجله پژوهش‌های مدیریت، (88) .

  میر کمالی، سید محمد؛ زینلی، حسین (1388). طراحی الگوی مناسب تغییر سازمانی در دانشگاه‌های جامع دولتی از طریق تحلیل عامل‌ها ً. مجله علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی)، 5( 3 )، 139-164 .

  میر کمالی، سید محمد؛زاهدی ،سکینه(1391).بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک –لیتوین برعملکرد سازمانی ،مطالعه موردی دانشگاه الزهرا.(9)صص31-53.

  میراسماعیلی،الهام(1386)بررسی ومقایسه مدیریت دانش ویادگیری سازمانی درمدارس هوشمند وعادی شهرتهران اندیشه های تازه در علوم تربیتی بهار 1386; سال2( شماره 2 (مسلسل 6)):149-169.

  نادی، محمدعلی،سجادیان، ایلناز(1389).بررسی ساختار عاملی، روایی، اعتبار و هنجاریابی مقیاس ابعاد سازمان یادگیرنده درعلوم تربیتی زمستان 1389; 3(12):121-142.

  ناظم، فتاح، مطلبی، آزاده (1390). ارایه الگوی ساختاری سرمایه فکری براساس یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی  فصلنامه ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/ سال دوم، شماره ی 5، بهار 1390 –صص29-50.

  نجف بیگی، رضا ، درودی، هما(1388).ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجله مدیریت فرهنگی سال سوم / شماره ششم / زمستان

  نژادایرانی ،سیدعباس زاده،اصغری(1389). بررسی وضعیت ویژگی‌های سازمانهای یادگیرنده و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی فراسوی مدیریت زمستان 1389; سال4(شماره 15):115-143.

  هادوی نژاد، مصطفی؛ خائف الهی، احمد علی؛ علیزاده ثانی، محسن( 1388). سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر ً. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی. 4( 16)، 137-119.

  هنری، حبیب، افشاری، مصطفی، کارگر، غلامعلی(1391). بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP  . مدیریت ورزشی تابستان 1391 شماره 13 صص 115- 135.

  هویدا، رضا؛ سیادت، سید علی و شائمی برزکی، علی. ( 1385 ). بررسی رابطه مؤلفه های سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاههای استان اصفهان . مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان شماره 2. ص 119.

  یوسفی، علی رضا ، ذهبیون، شهلا(1389). سازمان یادگیرنده را هکاری برای ارتقای کیفی نظام سلامت مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) / زمستان 1389؛10(5):1033-1044.

  ب)منابع انگلیسی:

   

   

  Agaoglu, E. (2006), “The reflection of the learning organization concept to school of education”, Turkish Online Journal of Distance Education, 7 (1), Article. 12.

  Aggestam, Lena, (2006). Learning Organization or Knowledge Management – Which Came First, The Chicken or The Egg?, Vol 35, No 3A, pp 295 - 302.

  Aksu, A. A., Ozdemir, B. (2005), “Individual learning and organization culture in learning organizations”, Managerial Auditing Journal, 20 (4): 422-441.

  Alas, R., Vadi, M., Demirer, H., & Bilgin, N. (2012). Readiness to change at Turkish hotel industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 615-619.‏

  Albalas, A; Wortmann, H. (2011) , “Managing large engineering changes”, International Journal of Operations, 32(11) , 1252-1280.

  Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, 28(6), 315-326.

  approach", Journal of Organizational Change Management, Vol. 25 Iss: 1 pp. 143 - 162

  Awasthy, R., & Gupta, R. K. (2011). Is learning orientation in manufacturing and service firms different in India?. Learning Organization, The, 18(5), 392-408.

  Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of knowledge management, 5(1), 68-75.‏

  Bhatt, G. D., & Zaveri, J. (2002). The enabling role of decision support systems in organizational learning. Decision Support Systems, 32(3), 297-309.

  Bowen, G. L., Rose, R. A., & Ware, W. B. (2006). The reliability and validity of the School Success Profile Learning Organization measure. Evaluation and Program Planning, 29(1), 97-104.

  Bull, M; Brown, T. (2010) “Change communication: the impact on satisfaction with alternative workplace strategies”, Facilities, 30(3/4) , 135-151.

  Chao Hong, Jon & Ling Kue, Chia (1999) “Knowledge Management in the Learning Organization “the Leadership and Organization Development Journal, Volume20. Number4, PP 207-215

  Cole, M. S., Harris, S., & Bernerth, J. B. (2006). Exploring the implications of vision, appropriateness, and execution of organizational change. Leadership & Organization Development Journal , 27 (5), 352–367.

  Conger j. A. , and kanungo,R. N (1988)." the empowerment process." Academy of management.  Management Journal, 15, 53-61

  Demers. Debora L(2009)."The relationship between perception of learning organization characteristics and firm performance.". A Dissertation in Workforce Education and Development. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy

  Franco, M., & Haase, H. (2009). Entrepreneurship: an organisational learning approach. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(4), 628-641.‏

  Fuchs, S. (2010) , “The impact of manager and top mamagement identification on the relationship between perceived organizational justice and change – oriented behavkior” Leadership & Organization, 32(6) , 555-583.

  Garavan,T (2000), The Learning Organization: A Review and Evaluation , Emeralad Full Text, Article, vol.6, No.1

  Garcia Morales. V., Lorens Montes. F.J. Verdu Jover, A.J. (2007).“Influence of personal mastery organizational performance through organizational learning and innovation in large firm and SMEs”. Technovation,Vol.27, PP: 547-568.

  García-Morales, V. J., Lloréns-Montes, F. J., & Verdú-Jover, A. J. (2007). Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs. Technovation, 27(9), 547-568.‏

  Giesecke, Joan; McNell, Beth (2004). "Transitioning to the learning organization". Library Trends, 53(1): 54-67.

  Goh, S. C. (2003). Improving organizational learning capability: lessons from two case studies. Learning Organization, The, 10(4), 216-227.

  Gonçalves, J. M., & Gonçalves, R. P. D. S. (2012). Overcoming Resistance to Changes in Information Technology Organizations. Procedia Technology, 5, 293-301.‏

  Gorelick, C. (2005). Organizational learning vs the learning organization: a conversation with a practitioner. Learning Organization, The, 12(4), 383-388.

  Gruidl, John & Hustedde, Ronald. ( 2003 ). Evaluation of Capacity- Building Programs: A Learning Organization Approach. Journal of Extension ,vol. 41, #. 5, October 2003 [ online ] http://www.joe.org/joe/2003october/a1.shtml

  Heathfield, M. Susan.( 2000 ). Make Learning Matter: Become a Learning Organization. Newsletter of Human Resources . [ online ] http://www.humanresources.about.com/od/educationgeneral/a/learning_or g.htm

  Hendrickson ,s.,& Gray,E,J.(2012) Legitimizing Resistance to Organizational Change: A Social Work Social Justice Perspective. International Journal of Humanities and Social Science,2(5),50-59

  Hodkinson, P. (2006). Towards universities as learning organizations. The learning organization, 5, 228-238.

  James, C. R. (2003). Designing learning organizations. Organizational Dynamics, 32(1), 46-61.‏

  Jaw, B. S. and Liu, W. (2003), Promoting organizational learning and selfrenewal in Taiwanese company: the role of HRM; Human Resource Management 42 (3), pp: 223–241.

  Jerez-Gomez, P., Céspedes-Lorente, J., & Valle-Cabrera, R. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement. Journal of Business Research, 58(6), 715-725

  Jiang, Y., Qiang, F., & Li, C. (2010, November). Management of Organizational Forgetting in Construction of Organizational Absorptive Capacity. In E-Product E-Service and E-Entertainment (ICEEE), 2010 International Conference on (pp. 1-6). IEEE.

  Jiang, Yun and Fu qiang.(2010).Management of organizational forgetting in constraction of organizational absorptive capacity, E-product E-service and E-Entertainment(ICEEE), ISBN. 9781424471591, pp.1-6.

  Joana R.C. Kuntz, Jorge F.S. Gomes, (2012),"Transformational change in organisations: a self-regulation approach", Journal of Organizational Change Management, Vol. 25 Iss: 1 pp. 143 - 162

  Kotter's 1996 change model", Journal of Management Development, Vol. 31 Iss: 8 pp. 764 – 782

  Kuntz, J.R.C; Gomes, J.F.S. (2012) , “Transformational change in organizations: a self – regulation approach” Journal of Organizational Change management, 25(1) , 143-162.

  Landoli, Luca; Guiseppe, Zollo (2007), “Organisational cognition and building systems for the learning organization”, UMI proquest digital dissertation full citation & abstract, p. 324.

  Lattuch, F; Young, S. (2010) , “Younge professionals perceptions toward organizational change” Leadership & Organization Development Journal, 32(6) , 605-627.

  Lin ,Hsienyi(2004).a study of learning organization and faculty development in higher education. A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy With a Major in Education In the  College of Graduate Studies .University of Idaho

  Logie, l; Piacentini, M; Eadie, D. (2012), “Using qualitative methodologies to underastand behavior change” Qualitative Market: An International Journal, 15(1) 70-86.

  Lunenburg, F. C. (2010). Forces for and resistance to organizational change. In National Forum of educational administration and supervision journal (Vol. 27, No. 4).

  Madsen, S. R., Miller, D., & John, C. (2005). Readiness for Organizational Change.‏ Available at: http://works.bepress.com/susan_madsen/33

  Marquardt, M.J (1996), "Building the learning organisation", New York: Mcgraw-hill.

  Marques, J. (2007). Personal and Organisational Learning: The Path to Advancement-Management Services. Enfield, 51(2), 32

  Marrewijk, A, V; Veenswij, marcel. (2010) , “Organizing reflexivity in designed change: the ethnoventionist approach” Journal of Organizational Change management, 23(3) , 212-229.

  Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the value on an organization’s learning culture: The dimensions of the learning organization questionnaire. Advances in Developing Human Resources , 5 (2), 132–151.

  Mishra , bijaya ; Bhaskar , A.udy . (٢٠١٠)'' Empowerment : A Necessary Attribute A Learning Organization? '' Organizations and Markets in emerging economies , vol no ٢ (٢)

  Molleman, E., & Broekhuis, M. (2001). Sociotechnical systems: towards an organizational learning approach. Journal of Engineering and Technology Management, 18(3), 271-294.‏

  Nevis, E. C. , Dibella, A. J. ,Gould, J. M.. (1996), Understanding learning organizations, Sloan Management Review, Vol. 36 No. 2, pp. 73-85.

  Nordin, Norshidah ,(2011), The Influence of Emotional intelligence, Leadership Behaviour and Organizational Commitment on Organizational Readiness for Change in Higher Learning Institution, Social and Behavioral Sciences 29  129 – 138

  Ortenblad, Anders, (1998) “On Differences between Organizational Learning and Organization” The Learning Organization, Volume8. Number3, PP 125-133

  Pearse, N.J. (2010) , “Towards a social capital theory of resistance to change” , Journal of Advances in Management Research, 7(2) ,163-175.

  Peccei, R; Giangreco, A. (2011) , “The role of organizational commitment in the analysis of resistance to change” Personnel Reviwe, 40(2) , 185-204.

  Peter Franklin Myra Hodgkinson, Jim Stewart, (1998) "Towards universities as learning organisations ", Learning Organization, The, Vol. 5 Iss: 5, pp.228 - 238

  Raelin, J.A .(2012) , “Dialogue and deliberation as expressions of democratic leadership in Participatory organizational change” Journal of Organizational Change management. 25(1) , 7-23.

  Rashid, M. Z. A., Sambasivan, M., & Rahman, A. A. (2004). The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change. Leadership & organization development Journal, 25(2), 161-179.‏

  Robey, D.; Boudreau, M.C. & Rose, G.M. (2000). Information technology and organizational learning: a review and assessment of research. Accounting, Management and Information Technologies, 10(2), 125-155

  Rouzbahani, M. T., Khazai, M., Farah, E. N., & Nasr, S. M. (2013). The Relationship between Learning Organization and Organizational Readiness for Change According to Seven Dimensions of Learning Organization. Journal of Basic and Applied Scientific Research., 3(5)631-636, 2013

  Ryan, A; Mitchell, I .K; Daskou, S, (2012). “An interaction and networks approach to developing sustainable organizations” Journal of Organizational Change management, 25(4) , 578-594.

  Sereshkeh, S. K., & Amirnejad, S.(2013). The Relationship between Organizational Learning and Readiness for Change in the Staffs of Physical Education Offices. Annals of Applied Sport Science 1(1): 19 – 22‏

  Shah, N. (2010) , “A study of the relationship between organizational justice and employee readiness for change” Journal of EnterpriseInformation management, 24(3) , 224-236.

  Shah, N; Sarwar Shah, S.G. (2010) , “Relationships between employee readiness for organizational change, supervisor and peer relations and demography” Journal of Enterprise Information Management. 23(5) , 640-652.

  Smith, I. (2005). Achieving readiness for organisational change. Library Management , 26 (6/7), 408-412.

  Somerville, M., McConnell, A. (2004), Applying the learning organization concept in a resource squeezed service organization, Journal of workplace, Vol.8, No.4, pp. 141-152.

  Stensaker, I.G & Meyer, C.B, (2012) “Change Experience and employee reactions: developing capabilities for chande” Personnel Review, 41(1) , 106-124.

  Steven H. Appelbaum, Sally Habashy, Jean-Luc Malo, Hisham Shafiq, (2012),"Back to the future: revisiting

  Stokes, p & Harris, P. (2012) , “Micro – moments, choice and responsibility in sustainable organizational change and transformation”Journal of Organizational Change management, 25(4) , 595-611.

  Tavakoli, M. (2010). A positive approach to stress, resistance, and organizational change. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1794-1798.

  TODNEM BY ,RUNE(2005), Organisational Change Management: A Critical Review; Journal of Change Management,5(4), 369–380

  Weldy, T. G. (2009). Learning organization and transfer: strategies for improving performance. Learning Organization, The Learning Organization,, 16(1), 58-68.‏

  Teresa G. Weldy, William E. Gillis, (2010),"The learning organization: variations at different organizational levels", The Learning Organization, Vol. 17 Iss: 5 pp. 455 - 470

  Yukl, Gary (2009), Leading organizational learning: Reflections on theory and Research; The leadership Quarterly 20, pp: 49-53

  .


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A ) گرايش:مديريت بازرگاني تابستان 91 چکيده بدون شک مديريت دانش سازماني در جهان دانش مدار امروز رمز کاميابي و پيشگامي است .تغييرات سريع، جابجايي

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و رابطه آن با شاخص های سازمان یاد گیرنده بود. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این بود که آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران ستادی و میزان انطباق با شاخص های سازمان یاد گیرنده رابطه ای وجود دارد؟ این پژوهش تحقیقی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه­ی بین یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه‌ی عمومی استان کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیّه دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه است که تعداد آنها 5600 نفر می باشد و از روش های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده : هدف اصلی این پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول چکیده: بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقات و همچنین مشاهدۀ سیر فعالیت سازمان ها و شرکتها؛ می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش تحول) چکیده در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل ...

ثبت سفارش