پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

word 3 MB 29684 136
1392 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: مدیریت دولتی 

  چکیده :

  هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد  ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین  و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله 83 تا89 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است  که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.

  واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری ، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام

  فصل اول

  «کلیات تحقیق»

  -1مقدمه

  جهان در قرن بیست و یکم در دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. بنابراین شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالش های پیش روست و اینها همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین المللی و با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهای اقتصاد ملی، مسیر انجام تحولات ساختاری و پاسخگوئی به الزامات رشد پایدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار سازد (سهمانی اصل ، 1385).

  یکی از محورهای مورد توجه در چشم انداز بلند مدت اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و در بلند مدت برپایی اعتمادی توانمند، پویا و بالنده می باشد. در همین راستا، یکی از مهم ترین و حساس ترین مراکز اقتصادی مورد توجه، بازار اوراق بهادار است. هر چند که بازار سرمایه ایران هنوز به بلوغ کامل نرسیده و در حال گذراندن مسیر تکاملی تدریجی می باشد ولی به مرور توجه مقامات و مسئولین ارشد سیاسی به سمت آن جلب شده و عامه مردم گرایش  بیشتری نسبت به خرید دارایی های مالی پیدا کرده و اهمیت آن بیشتر می گردد. در بازار اوراق بهادار گروه های مختلفی مشارکت دارند. از جمله فعالان این بازار، می توان به سهامداران، معامله گران، کارگزاران، بازارگردانان، کارشناسان و تحلیل گران مالی و .....اشاره نمود. آنها پیوسته در حال ارزیابی ارزش سهام،و مقایسه سهام شرکتهای مختلف، شناسایی سهام ارزان قیمت به منظور خرید و سهام بالاتر از قیمت واقعی جهت فروش، خرید و فروش سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشند (دوانی، 1387).

  سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار به منظور تصمیم سازی نیازها، ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع و متعددی می باشند.. ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت جزء روشهای نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند.

  اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهم به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. (بخشیانی وراعی،1387) آشنایی و شناخت کافی نسبت به ضرایب قیمت و دامنه کاربرد آن، می تواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری های  اقتصادی مفید و سودمند باشد. اختلاف و تفاوت ضرایب قیمت در کشورها، صنایع، بخش ها و شرکتهای مختلف و در طی زمان های متفاوت بیانگر این واقعیت است که ضرایب قیمت تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مختافی می باشد. در تحقیقات انجام شده در این خصوص، پژوهش گران عمدتاً دو گروه متغیرهای اقتصادی و حسابداری را به عنوان عوامل اثر گذارو تعیین کننده ضریب P/E مورد آزمون و بررسی قرار داده اند.  نتایج این تحقیقات نشان داده است که تفاوت و انحراف در ضرایب P/E توان تبیین متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بهره ونرخ مالیات بردرآمد و متغیرهای حسابداری مانند: سود هر سهم سال آتی، درصد اندوخته نمودن سود، نرخ ریسک شرکت و نرخ رشد سود مورد انتظار را دارد.

  1-2- تعریف و بیان مساله

  سرمایه گذاران سرمایه از مدلهای مختلفی برای ارزشگذاران سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدلها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکتها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روشهای ارزش گذاری به روشهای نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین میگردد. ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت جزء روشهای نسبی برای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند.(بخشیانی وراعی،1387)

  در پی تجزیه و تحلیل بیشتر مسئله بدنبال تشریح ماهیت، ارتباط و بسط موضوع به سایر متغیرها و مفاهیم مربوط به بازار اوراق بهادار و همچنین نحوه کاربرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار خواهیم بود.

  نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام).

  همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد. متغیرهای نرخ رشد بالاتر در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه های سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان

  سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام) رابطه معکوس دارد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. (بخشیانی وراعی،1387).

  متغیرهای نرخ رشد در سودآوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک می باشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر ، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری ( بازده بالاتر) و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند، همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در یک صنعت بیشترین اثر بخشی را دارند.

  با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق درصد بررسی این موضوع هستیم: 

  - آیا بین ضرایب P/E،P/B،P/S،P/CFO و EV/EBITDA با بازده سهام در صنعت رابطه وجود دارد؟

  - تفاوت ضرایب موثر در بازده سهام صنعت چگونه است؟

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

  هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است و از آنجایی که ضرایب قیمت از مدلهای رزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند، لذا اهمیت موضوع این پژوهش از دیدگاههای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

  بعد مکانی:

  بواسطه آنکه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) انجام پذیرفته و اهمیت بازار اوراق بهادار به عنوان ابزار اساسی یرای اقتصاد های پیشرفته و مکانی برای تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه های اندک به فعالیتهای سودآور، مفید، مستعد و همچنین جایگاهی مطمئن برای سرمایه گذاری که با هر درجه از ریسک پذیری تمایل به مشارکت در این بازار را دارد واضح و روشن است و از سوی دیگر قوانین و مقررات پذیرش شرکتها و واحدهای اقتصادی و کنترل آنها توسط مکانیزم های کنترل و هیاتهای بازرسی و فنی فضایی را ایجاد کرده که در این بازار شرکتهایی که در هر صنعت وارد بورس می گردند شرکتهایی مطرح که حائز شرایط پذیرش و حداقل ضوابط قانونی، مالی و عملیاتی می باشند و این می تواند شاخصی از شرکتهای برتر در هر رشته فعالیت باشد لذا بررسی اهمیت این موضوع از این دید نیز قابل توجه می باشد.

   

   

  - استمرار حضور سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار:

  هنگامی که فردی تصمیم به سرمایه گذاری در سهام می گیرد اولین موضوعی که با آن مواجه می شود انتخاب سهم مورد نظر است.

  در بازار اوراق بهادار به خصوص سرمایه گذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم می نماید که این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه می گردد. به منظور استمرار حضور سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین ارکان بازار اوراق بهادار، لازم است تمهیداتی فراهم شود. که این تمهیدات می تواند دارای جنبه های قانونی و اطلاع رسانی باشد(راعی، 1385).

  3- محتوای ارزش اطلاعات آمار معاملات سهام :

  عامل دیگری که ما را به سمت انجام تحقیق هدایت کرده است بررسی ارزش اطلاعات آمار معاملات سهام است. بسیاری از علاقه مندان به بازار سرمایه هر روز در مطبوعات آمار معاملات سهام را ملاحضه می کنند. در این آمار معاملات معمولاً چند ستون درج می شود ستونی به تعداد دفعات معامله هر روز و ستونی به تعداد سهام معامله شده هرروز اختصاص یافته است. ستونهای دیگری نیز به آخرین قیمت هر سهم و تغییر قیمت سهام اختصاص دارند که در نهایت نرخ رشد سهام، EPS و P/E از همین اطلاعات استخراج می شود. اولین سوالی که در ذهن هر خواننده ایجاد می شود این است که این اطلاعات چه اهمیتی دارد و از تجزیه و تحلیل آنها چه نتیجه می توان گرفت؟(راعی،1385).

   

   

  4- بعد دانش امور مالی :

  رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون تلاش اندیشمندان، محققین و تئوریستها در بسط و ایجاد تئوریها با قدرت اندیشه و نبوغ فکری و تحقیقات مستمر در این زمینه بوده است. آنها همواره در پی بررسی تفحص و پاسخ سوالات خود در موارد گوناگون بوده اند(راعی،1385)..پژوهش حاضر از این حیث قابل توجه است که تاثیر ضرایب قیمت را در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده(صنعت  سیمان) مورد بررسی قرار می دهد و اینکه کدامیک از این ضرایب از کارایی بیشتری برخوردار است.

   

  1 -4 اهداف:

  اولین مرحله در انجام هر تحقیق علمی، تعیین هدف آن تحقیق می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

  در این تحقیق در صد بررسی این موضوع هستیم که رابطه بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به طور معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).  

  1-5 فرضیه ها:

  در انجام هر پژوهش و تحقیق فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهشگر لازم و ضروری هستند. این ضرورت با توجه به اهمیت و محتوای فرضیه ها که بیانگر حداقل رابطه بین دو متغیر و همچنین قابلیت اندازه گیری متغیرهای تحقیق می باشند چنین خواهد بود:

  فرضیه ها ابزارهای علمی تئوریها و هر نظریه ای از طریق فرضیه ها محک می خورد.

  فرضیه ها آزمون پذیرند و به این سبب می توان روابط بین متغیرهای آن را بررسی نمود.

  فرضیه ها موجب افزایش دانش بشری از طریق تائید یا رد آنها می گردند.

  فرضیه ها پل بین تئوریها و تجربیات (تفکر و اندیشه تا مشاهده و عمل) هستند (ساده،1375).

  فرضیه ها:

  بین ضریب P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین ضریب P/B و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان)  در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین ضریب P/S و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین ضریب P/CFO و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین ضریب EV/EBITDA و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین ارزیابی های ضرایب P/E،P/B،P/S،P/CFOوEV/EBITDA درتعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.

  1-6 روش انجام تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات پس رویدادی طبقه بندی می گردد، که در آن برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود. به نحوی که به منظور جمع آوری داده های مورد نظر برای نمونه تحقیق از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین اطلاعات موجود شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.

  همچنین به منظور گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق، از روش کتابخانه ای و از کتب مجلات و تحقیقات انجام یافته برای مطالب علمی و تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق نیز استفاده خواهد شد. ضمن اینکه شیوه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزارEveiws انجام خواهد پذیرفت؛ فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از آزمون t-test ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام خواهد گردید.

   

       Abstract:

  The purpose of this study,research relation between price multiples and stock return in cement industry. price multiple belong to relative valuation method and most popular and most vogue stock valuation methods in capital market.base price multiple indicate that stock value depends on rate of profit.asset.or other value that is derived of stock ownership.price multiple used in this study is P/E,P/B/P/S ,P/CFOand EV/EBITDA. \Ve decide relation to cheap or expensive of stock in multiples method in comparison stock price multiple with justified price multiple.to explaining that if price multiple of particular stock is less relation to justified price multiple.the stock is cheap. This study is executed in seven-year priod.process of study is of the library and after the event that models have been estimated and hypothesis tests with use correlation test include correlation coefficient, and regression analysis of sample and multiple of panal.

  The results of the first to fifth hypothesises test indicate that P/E,P/B,P/S and EV/EBITDA variables have meaningful! and advers relation and P/CFO variable haven t meaningfull relation with stock return and about six hypothesis,P/E,EViEBlTDA and P!B variables have respectively the greatest effect in determining stock return of cement industry.

   

  Keywords: valuation methods. price moltiples, return of equity.         

 • فهرست:

  چکیده.............................................................................................................................................

  فصل اول: کلیات تحقیق..................................................................................................................

  1-1مقدمه ....................................................................................................................................  

      1

      2

   3

  1-2تعریف و بیان مساله................................................................................................................

  4

  1-3اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................

  6

  1-4اهداف...................................................................................................................................

  8

  1-5فرضیه ها...............................................................................................................................

  9

  1-6روش انجام تحقیق................................................................................................................

  10

  1-7جامعه ونمونه آماری................................................................................................................

  10

  1-8متغیرهای تحقیق................................................................................................................

  11

  1-9 قلمرو تحقیق......................................................................................................................

  12

  1-9-1 قلمرو تحقیق................................................................................................................

  12

  1-9-2 قلمرو زمانی................................................................................................................

  12

  1-9-3- قلمرو مکانی................................................................................................................

  12

  1-10 تعریف واژه های کلیدی تحقیق.........................................................................................

  12

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق......................................................................................

  16

  2-1مقدمه.................................................................................................................................

  17

  2-2 فرایندارزش گذاری................................................................................................................

  19

  2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام........................................................................................

  20

  2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ......................................................................

  20

  2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت ..........................................................................................

  20

  2-4-1 پیش بینی اقتصادی ...................................................................................................

  20

  2-4-2 پیش بینی مالی ..........................................................................................................

  21

  2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری ............................................................................................

  21

  2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق ..................................................................................

  21

  2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری ....................................................................................

  23

  2-6 انتخاب مدل ..................................................................................................................

  23

  2-7 نقش تحلیلگر مالی .......................................................................................................

  23

  2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت................................................................................

  24

  2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده  ...............................................................

  24

  2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو................................................................................................

  25

  2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت ..................................................................

  26

  2-9 ضریب قیمت به سود (P/E).............................................................................................

  27

  2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده ...........................................................

  29

  2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی ...............................................................

  30

  2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه .........................................................................

  31

  مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه ........................................................

  32

  2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون ...........................................

  33

  مشکلات روش رگرسیون ...........................................................................

  33

  2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) ...........................................................

  34

  2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده ................................................

  36

  2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ......................................

  37

  2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای .....................................................................

  37

  2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) ..............................................................................................

  38

  2-11-1 محاسبه فروش......................................................................................................

  39

  2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده.............................................................

  39

  2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار..............................................

  40

  2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای.....................................................................

  41

  2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO).......................................................

  41

  2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده.......................................................

  43

  2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار................................................

  43

  2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای.......................................................................

  44

  2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک            EV/ EBITDA

  44

  2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده............................................

  46

  2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای........................................................................

  46

  2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار.........................................

  46

  2-14 بازده سهام.....................................................................................................................

  47

  2-14-1 تفاوت قیمت...........................................................................................................

  48

  2-14-2 سود نقدی هر سهم...................................................................................................

  48

  2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم.........................................................................................

  48

  -14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه)..........................................................

  49

  2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت..........................

  49

  2-15-1 تحقیقات داخلی....................................................................................................

  49

  2-15-2 تحقیقات خارجی......................................................................................................

  56

  فصل سوم:روش تحقیق.........................................................................................................

  61

  3-1- مقدمه..........................................................................................................................

  62

  3-2 روش تحقیق................................................................................................................

  62

  3-3 فرضیه ها......................................................................................................................

  63

  3-4 متغیرهای تحقیق..............................................................................................................

  66

  3-4-1 متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن...........................................................................

  66

  3-4-2 متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن...................................................................

  67

  3-5 جامعه و نمونه..................................................................................................................

  68

  3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات.................................................................................................

  68

  3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها..................................................................

  68

  3-8 روش آزمون.................................................................................................................

  69

  3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.............................................................................

  70

  3-8-2 آزمون معنی دار بودن............................................................................................

  70

  3-8-3 آزمون t...................................................................................................................

  71

  3-8-4 همبستگی..............................................................................................................

  71

  3-8-5 ضریب تعیین..........................................................................................................

  72

  3-8-6 آزمون خود همبستگی............................................................................................

  73

  3-8-7- مدل رگرسیون....................................................................................................

  74

  3-9 نرم افزارهای مورد استفاده..............................................................................................

  75

  فصل چهارم «یافته های پژوهش»..................................................................................................

  76

  4-1مقدمه..............................................................................................................................

  77

  4-2 آمار توصیفی .......................................................................................................................

  78

  4-3 آزمون نرمال بودن..............................................................................................................

  79

  4-4 بررسی اعتبار مدل...............................................................................................................

  81

  4-5 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها.................................................................................

  81

  4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش..............................................................................

  82

  4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر..........................................................................................

  85

  4-8 رگرسیون چندگانه..........................................................................................................

  96

  فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها».........................................................................................

  101

  5-1مقدمه...........................................................................................................................

  102

  5-2خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق..................................................................................

                 

  102

  5-3 پیشنهادها.................................................................................................................

  106

  5-3-1 پیشنهادهای کاربردی...............................................................................................

  106

  5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.........................................................................................

  106

  پیوست ها.........................................................................................................................

  107

  منابع وماخذ.......................................................................................................................

  122

   

  .

  منبع:

  آذر، عادل  و مومنی، منصور، آمار وکابرد آن در مدیریت، 1379، جلد دوم، انتشارات سمت

  ایمانی ، حمیدرضا، بررسی قیمت گذاری سهام شرکتها در اولین عرضه سهام آنهابه بورس اوراق بهادار تهران، 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  بخشیانی، عباس ، راعی، رضا، ارزش گذاری سهام وتحلیل بازار، 1387، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

  تهرانی، رضا و رهنمای فلاروجانی، روح اله( 1388) معیارهای ارزیابی P/B,P/E و عملکرد ترکیبی آنها با استفاده از مدل سود باقیمانده  در بورس اوراق بهادار تهران

  جعفری، صمیمی، احمد، اقتصاد سنجی به زبان ساده ، 1378، انتشارات دانشگاه مازندران

  خسرو آبادیف علیرضا، بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) با حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده اوراق بهادار تهران 1384 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

  دستگیر، محسن، تالانه، عبدالرضا ، سودقیمت و ارزشیابی مبتنی بر اختیارات، زمستان 1385، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 46، سال سیزدهم

  دوانی، غلامحسین، بورس سهام و نحوه قیمت گذاری سهام 1387، تهران، انتشارات نخستین

  رابرت هاوگن، تئوری نوین سرمایه گذاری، 1385، مترجک پارسائیان علی، خدارحمی بهروز، انتشارات ترمه

  10-رادان مهدی، رابطه بین نسبت P/E میزان رشد سود هر سهم 1387، پایا نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

  11-راعی، رضا، تلنگی، احمد، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته 1383، انتشارات سمت

  12-ساده، مهدی، روشهای تحقیق با جنبه کاربردی 1375، تهران

  13-سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی ، الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، 1380، چاپ پنجم، تهران، انتشارات آگاه

  14-سهمانی اصل، علی، متغیرهای اقتصادی  حسابداری موثر بر ضریب (P/E قیمت برسود)1385 رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی

  15-سینایی، محمود، بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام به سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار، بهار 1384، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، سال دوازدهم

  16- شباهنگ، رضا ، تئوری حسابداری 1381، جلد اول، چاپ اول، تهران، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی، نشریه شماره 157.

  17- عباسی، سعید، بررسی رابطه نسبت های نقدینگی وارزشیابی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  18-فلاح، رضا ، بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم(P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران 1385، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

  19-قائمی، محمد حسین، معینی محمدعلی، بررسی رابطه ضریب P/E و متغیرهای کلان اقصادی ، بهار 1386، فصلنامه بررسی های حسابداری ، شماره 47، سال چهاردهم.

   

   

  20. Asgharian h. and Hansson B , " Book-to-Market and Size Effects: riskCompensations or Market ineffeniciencies? ",Working Paper, Sweden, Lunduniversity, P.20,(2004)

  21 . Azhar. Osman. On Capital Market Ratios and Stock Valuation, oGr::iduate School of Management, Universiti Putra Malaysia,43400 Serdang, Selangor Malaysia. akmazhar@.putrn.upm.edu.my (2009)

  22 .Benninga, S.Z., Sarig, O.H. Corporate Finance: A Valuation Approach.McGrmv-Hill, New York, NY, 1997.

  23. Bhojraj, S., Lee, C.M.C. Who Is My Peer? A Valuation Based Approach to the Selection of Comcarable Firms. Journal of Accounting Research 407-439,2002.

  24.Damodaran "investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset " , john wiley S: sons inc, A.(1996).

  25. Damodar:rn al." deal ing with intangibles: valuing brand names" flexib iliry and patents, (January 2006 ).

  26. Damodar::m, A,2001. The Dark Side of Valuation: Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy Companies. FT Prentice Hall. Upper Saddle River, Nl.Manuscript provided by the author, hnp:.'/v>'vY\v.damodaran.com, April 04,2006.

  27. IV.De,.\ngelo, L.E.,. Equity Valuation and Corporate Control. Accounting Review65,93-112,1990.

  28. Dowd el, Thomas. " Joint Use of P/B and PiE to Enhance Analysis of forecast Errors and Their Relacion with Stock Returns", Temple

  29.Eccles.GE., Herz, RH, Keegan, E.M., Phillips, D.M.H The Value Reporting Revolution Moving Beyond the Earnings Game, German edition. Wiley, Weinheim. Germany, 2002.

  30. Esty, B.C. What Determines Comparability When Valuing Finns With Multiples'Iloumal of Financial Education 2,24-33,200.

  31 .Farna E.F. and Fcrcnch, K.R. " Forcasting Profitability and Earnings "    Journal of Financial economics 43,1997.

  33,fermandes Pablo "valuation methods and shareholder value creation san diegn" , ca: academic press(2002)

  34. f ernandez . Pablo ~· three residual income valuation methods and discounted cash flow valuation" iese business school. net vork(ssrn). (january 2002).

  35. Geddes. R IPOs an Equity Offerings. Butterworth-Heinemann. Burlington.MA,

  36. Jeremy Roethel , Blue Hen Investment Club Gide to Investment Fundamentals,BHICinvesnnent Guide ,(Fall 2000 ).

  37. Kisser, M., Jr, andl V.S White Beck, " A new Tool in Investment Decision-Making " Financial Analysis Journal, Vol 19PP.

  38. Lehnert, P. G ., Bockmann.. Multiplikatorverfahre nin der Untemel:unensbcwcrrung.ln Peemoeller, V.H., editor. Praxishandbuch der Untemehrnensbewertung, 3rd edition, 403-428 Verlag Neue Wirtschafts-Briefe.Ber iin, Germany, U.J2005.

  39. Penman, Stephen. " The Articulation of Price- Earnanas Ratios Market -to- Book Ratios and The Evaluation of Groth", Journal of Accounting Research, vol34, no2 Autumn 1996.

  40. Penman, S.H. Financial Statement Analysis and Security Valuation, 2nd edition.McGraw-Hill, New York, NY, 2004.

   

  41. Penman. S.l-1. Handling Valuation Models. Journal of Applied Corporate, 2006

  42. Schreiner, Andreas. Equity Valuation Using Multiples.An Empirical Investigation, Deutscher Universitats-Verlag, Wiesbaden 2007.

  43. Suozzo. P .. Cooper. S., Sutherland, G .. Deng, Z. Valuation Multiples:  .A.Primer. Research report, UBS Investment Bank, 2001.

  44. Welc , Jacek ,THE EFFECTIVE1\"ESS OF FlJ~TIA'v1ENTALL Y-ADJUSTED PRlCE-TO-SALES MULTIPLE IN STOCK VA.LUA TION - THE CASE OF WARSAW STOCK EXCH_ANGE , Wroclaw University of Econornics.(2010)

  45. Xiacquan Jiang* and Bong-Soo Lee**Do Decomposed Financial Ratios Predict Stock Returns and Fundamentals Better?, (2009)

  .


موضوع پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, نمونه پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, جستجوی پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, فایل Word پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, فایل PDF پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: فرضیه اصلی: بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

ثبت سفارش