پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

word 36 MB 29720 207
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۷۱,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

   

  چکیده رساله:

   

  رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهر ها، بر سر جذب سرمایه های موثر در توسعه، و با تاکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. این رویکرد ابزاری است بسیار کارآمد که می تواند با مطالعه عمیق جنبه های گوناگون سیستم شهری، ضمن شناسایی عوامل ریشه ای تاثیر گذار در توسعه یک شهر و برآورد میزان تاثیر گذاری آنها، سمت و سوی راهبردهای توسعه شهری را در برنامه ریزی برای نیل به توسعه ای پایدار یاری رساند. اراضی عباس آباد تهران به عنوان یکی از محورهای  فرهنگی- تفرجگاهی بالقوه شهر تهران، علیرغم کوششهای سالهای اخیر، کماکان از عامل رقابت پذیری بی بهره است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عواملی است که در رقابت پذیری گردشگری این اراضی مشارکت دارند.

  این پژوهش در گام نخست با بررسی ادبیات نظری و تجربی موضوع شاخص های ارزیابی رقابت پذیری گردشگری را تدوین کرده و در گام بعد با کاربست این شاخص ها و تدقیق آنها بر اساس معیارهای یک مدل ارزیابی رقابت پذیری، ضمن تحلیل داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه بین دو گروه استفاده کنندگان و نخبگان و فعالان در این زمینه گردآوری شده بود، به ارزیابی و سنجش رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد پرداخته است.

  نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اول شاخص های مربوط به عامل "تجربه محیطی" و در سطح دوم شاخص های عامل "ارتباطات و نام گذاری تجاری" ، بیشترین تاثیر را در ارتقای رقابت پذیری گردشگری اراضی عباس آباد دارند و در عین حال همین شاخص ها، بیشترین فاصله را از وضع مطلوب دارند.

   

  واژگان کلیدی : رقابت پذیری گردشگری شهری، برنامه ریزی، اراضی عباس آباد تهران

  فصل اول: کلیات پژوهش

  تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش

  بدون تردید یکی از مهمترین وقایع اواخر قرن بیستم، شکل گیری پدیده جهانی شدن و رقابت بین شهر ها است، که تحولات چشمگیری را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده است. به دنبال کارهای اخیر هال(1984،1966)، و ساسن (1991)پژوهش های قابل توجه دیگری در مورد ایده­ی "شهرهای جهانی" صورت گرفته است. این محققان، برای این شهرها به مثابه ی مراکز فرمان دهی اقتصاد جهانی و کانون های حیاتی جریان کالاها، افراد و عقاید نظریه پردازی کرده اند. (جان رنی شورت، 2004)

  ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻮ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ از دﻫﻪ 1980 ﻣﻴﻼدی ﺑﺪﻳﻦﺳﻮ، حیات اجتماعی و اقتصادی و همچنین زندگی سیاسی و فرهنگی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ »، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻮر زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن از دﻫﻪ 1990 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺠﻠﻲ و اﻧﻌﻜﺎس تاثبرات مثبت و منفی پدیده ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﺿﺮوری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

  مسئله جهانی شدن در ابعاد مختلف شهرها را به تلاشی دیگرگونه برای ادامه حیات واداشته است. شهر جهانی به عنوان مهمترین فضای فعالیت، قلب تپنده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای امروز است. در عصر کنونی، شهرها به عرصه­های رقابت در مقیاس کلان بدل شده اند، رقابت بر سر جذب بیشترین­ها، که به کسب بیشترین سرمایه، بیشترین سود، و در نهایت بیشترین اعتبار می­انجامد. چنان­که می­توان پنداشت، جنگ هزاره سوم "جنگ بر سر جذب مردم (ساکنین، سرمایه گذاران، شاغلان و ...) در شهر" است.

  مسئله رقابت پذیری شهری که خود دارای رابطه دو سویه با جهانی شدن و شهر جهانی است، مفاهیم جدیدی در رابطه با برنامه ریزی شهری پدید آورده است، که یکی از آنها الحاق برند فرهنگی و تفرجگاهی به منطقه ای در شهر است. چنین شهری دارای ویژگی­هایی از جمله، داشتن داستان یا پیشینه، ویژگی منحصر به فرد، ارزش، تصویر و .. است.

  رقابت پذیری گردشگری را می توان به ابعاد زیر دسته بندی کرد: رقابت پذیری اقتصادی، رقابت پذیری اجتماعی، رقابت پذیری فرهنگی، رقابت پذیری سیاسی، رقابت پذیری فنی(تکنولوژیکی) و رقابت پذیری محیطی.

  در رقابت پذیری اجتماعی – فرهنگی، ویژگی های مقاصد اجتماعی و فرهنگی برای خلق یک مقصد که افراد تمایل به بازدید داشته باشند، مهم تر است. تمایل به بازدید از این مقاصد به دلیل تجربه ای است که هیج جای دیگر نمی توان آن را یافت. نقاط قوت اجتماعی-فرهنگی یک مقصد می تواند یک تعیین کننده غالب در رقابت پذیری باشد.

  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﻳﻪاﻧﺪ. از یک سو جریان جهانی شدن در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری اش ﺑﺮﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد، وازﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ (و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ) در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن واراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ﺷﻬﺮی ﻳﺎری ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ.

  تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه که افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ اثر فزاینده بر رشد سراسر کشور خواهد داشت برای کشورهای در حال توسعه مؤثر نبوده است. علت اصلی این وضعیت را به میزان زیادی می توان به نبود ساختار مناسب برای پیشبرد و گسترش توسعه در کشورهای در حال توسعه دانست. تصمیمات مکانی در بیشتر کشورهای درحال توسعه  محدود به چند نقطه خاص بوده است.برای  برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه، در جهت افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ ،الگویی از توسعه مورد نیاز است که منجر به عدم تمرکز شود و نیز توجه به این اصل که مفهوم رقابت پذیری الزاما مناطق یا شهرهای در رقابت با یکدیگر نیست.بلکه توانایی شهر برای پرورش،جذب و حمایت از فعالیتهایی است که استانداردهای زندگی در آن شهر را افزایش می دهند.

  شهر تهران به عنوان اولین "سیاهچاله"­ در جمع شهرهای بزرگ دنیا قرار دارد. بر اساس تعریف "جان رنی شورت"، منظور از سیاهچاله، شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر است، که توسط گروه [1]GAWC به عنوان شهر جهانی شناخته نشده و همتایی در سطح ملی خود ندارند. این سه معیار، شهرهایی از تهران با جمعیت 10.7 میلیون نفر تا چیتاگونگ با جمعیت 3.1 میلیون نفر را شامل می شود.

  پنج مورد "فقر، فروپاشی، عدم ریسک پذیری، طرد شدن و مقاومت کردن" از عوامل مهم قرار گرفتن در چنین سطحی معرفی شده است. (جان رنی شورت،2004)

  از طرف دیگر با مطالعه اسناد فرادست شهر تهران، این شهر دارای ویژگی­های منحصر به فردی در سطح جهان و منطقه (خاور میانه) است. ویژگی­هایی نظیر موقعیت استراتژیک ویژه به لحاظ جغرافیایی، ویژگی­های فرهنگی-توریستی کارآمد، ویژگی­های بارز در زمینه علمی به طور خاص علوم پزشکی  و جز آن،  است. این ویژگی­ها همواره به ترسیم چشم­انداز "شهر جهانی" توسط برنامه ریزان شهری در اسناد مختلف این شهر انجامیده است. شهر دانش­پایه، شهر خلاق، شهر جهانی و ... تابلویی از تهران در آینده میان مدت چند ده ساله آن، متصور است.

  شهرتهران بدلیل نداشتن مرکزیت فرهنگی که پاسخگوی مطالبات روزافزون همه اقشار مردم باشد،هنوز شایسته نام یک شهر قرن بیست و یکمی نیست.برای ارزیابی تهران بعنوان شهری جهانی جایگاه کنونی آن را باید در مقیاس جهانی و در ارتباط با امکانات و کیفیت های آن تعریف کرد.اراضی عباس آباد در مجموعه فرصتهای مکانی مرتبط با توسعه پهنه مرکزی شهر تهران از جایگاه و ارزش بی بدیلی برخوردار است و اتخاذ هر تصمیمی در خصوص آن به لحاظ موقعیت زیست محیطی،ارتباطی،فضایی،اجتماعی و ارزش های اقتصادی اثری تعیین کننده در ساختار اجتماعی،فضایی و زیست محیطی شهر خواهد داشت. از سویی دیگر اراضی عباس آباد ظرفیت جذب نیازها و مطالبات خاصی از فعالیتها و عملکردهای برتر کلانشهر را دارد.با توجه به تغییر جایگاه شهر تهران به عنوان یک کلانشهر دارای پتانسیل های قابل رقابت با شهرهای جهانی همانگونه که در محور دوم چشم انداز طرح جامع تهران(1386) عنوان شده است و تغییر ابعاد کمی و کیفی نیازها،حال این مساله مطرح است که تعریف نقشی جدید برای پهنه مرکزی تهران تا چه اندازه توانسته به هدف خود که افزایش توان رقابت پذیری شهر تهران بوده است نزدیک شود.

   

  2-1-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه

  آیا تدوین سیاستهایی با محوریت فرهنگ در پهنه مرکزی اراضی عباس آباد توانسته است مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود در تهران را تقویت نماید؟

  کدام یک از عوامل و فاکتورهای شاخص رقابت پذیری گردشگری بیشترین تاثیر را بر ارتقای رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد دارند؟

   

  3-1- اهداف پایان‌نامه

  هدف کلان:

  مشخص کردن مفهوم رقابت پذیری شهری

  ارزیابی رقابت پذیری شهری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد

  اهداف خرد:

  تدوین شاخص های ارزیابی رقابت پذیری فرهنگی – تفرجگاهی

   

  4-1- معرفی و بیان فرضیه‌های پایان‌نامه

  اراضی عباس آباد  قابلیت الحاق برند فرهنگی - تفرجگاهی در سطح دنیا را نداشته، لیکن واجد پتانسیل هایی برای رقابت با سایر جهان شهرهای دنیا است.

   

  5-1- معرفی روش کار پایان‌نامه

   

  الف) فرایند پژوهش

  نمودار شماره 1 فرایند پژوهش را از طرح مسئله تا تحلیل داده ها و استخراج نتایج نشان می دهد.

  (تصاویر و نمودار ها در فایل اصلی قابل مشاهده است)

   

  6-1- مسائل و مشکلات پژوهش

  چالش بر انگیز ترین مشکلات و محدودیت های فرایند پژوهش عبارتند از:

  در بحث رقابت پذیری شهری، جنبه اقتصادی غلبه بی حد و حصری نسبت به سایر موضوعات دارد و این در حالی است که آشنایی اندک دانشجویان برنامه ریزی شهری با مسایل اقتصادی، تکافوی درک پیچیدگی های بسیار زیاد این حوزه را نمی کند، از همین رو در هنگام مرور ادبیات نظری، که عموما به زبان انگلیسی بودند، گاه به مواردی برخورد می شد که درک عمیق آنها در وسع علمی پژوهشگر نبود.

  عدم وجود منابع فارسی در زمینه رقابت پذیری منطقه ای که در نتیجه این محدودیت محقق ناگزیر تقریبا تمام بخشهای فصل دوم و سوم را با رجوع کامل به منابع انگلیسی و ترجمه آنها که مستلزم صرف زمان بسیاری بوده، انجام داده است.

  دسترسی بسیار محدود به منابع دست اول رقابت پذیری شهری بطور خاص در پایگاه نشریات خارجی دانشگاه.

  Abstract

   

  As a new approach in urban development planning, urban competitiveness,

  presupposing the existence of a competition between the cities on attracting all sorts of capitals influencing the development process, and with an emphasis on competitive advantage, attempts to address urban development from a new perspective. By mean of a deep study on various aspects of the urban system, this approach as a very effective tool can identify the radical factors affecting the development of a city. Abbas Abad area of Tehran, as one of the main potentially cultural - recreational axies of Tehran, despite recent attempts, still lacks competitiveness factor. The purpose of this study is to identify and prioritize the most important factors that contribute to the competitiveness of tourism in this area.

  This study in the first step by examining the theoretical and empirical literature on the subject has developed tourism competitiveness evaluation index and the next step is to apply this index to evaluate the competitiveness of Abbas Abad area by analyzing the data through questionnaires distributed between the two groups of "users" and "intellectuals and activists in the field”.

  Research results show that in first-level indicators of “environmental experience” and in the second – level indicators of “comunications and branding” have the greatest impact on improving the turism competitiveness of Abbasabad area, And yet these indicators,  are far from the ideal situation.

   

  Key Words: Urban turism competitiveness, Urban planning, Abbas Abad area

 • فهرست:

  فهرست جداول.......................................................................................................................................................6

  فهرست شکل ها. 8

  فهرست نقشه ها. 9

  فهرست نمودارها. 10

  فصل اول: کلیات پژوهش..... 11

  1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش..... 12

  2-1-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه.. 14

  3-1- اهداف پایان‌نامه.. 14

  4-1- معرفی و بیان فرضیه‌های پایان‌نامه.. 15

  5-1- معرفی روش کار پایان‌نامه.. 15

  6-1- مسائل و مشکلات پژوهش..... 17

  فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش..... 19

  مقدمه.. 20

  1-2- روند عمومی شهرسازی... 20

  1-1-2- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای.. 20

  -2-1-2گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی.. 21

  3-1-2-  نیاز به برنامه ریزی.. 23

  4-1-2-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی.. 23

  5-1-2-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی.. 24

  6-1-2-  برنامه ریزی برای آینده 25

  2-2- جهانی شدن.. 26

  1-2-2-  تاریخچه جهانی شدن.. 26

  2-2-2-  مفهوم جهانی شدن.. 27

  3-2-2- روند جهانی شدن شهرها 28

  4-2-2-  ظهور جهان شهرها 28

  5-2-2- خصوصیات شهرهای جهانی.. 29

  6-2-2-  شهرهای جهانی معاصر. 31

  7-2-2- جهانی شدن و تحولات شهری.. 32

  8-2-2- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها 32

  9-2-2- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری.. 34

  3-2- برند شهری... 35

  1-3-2- برند مکان.. 36

  2-3-2- کونکنیک... 37

  4-2- رقابت پذیری شهری... 42

  1-4-2-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری.. 42

  2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری.. 47

  3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی.. 51

  4-4-2- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری.. 53

  1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر. 53

  2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات) 54

  3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی.. 55

  4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی.. 55

  5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی.. 58

  6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری.. 59

  7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی.. 59

  -2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری.. 60

  -2-4-5-1تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) 60

  -2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم.. 61

  -2-4-5-3عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری.. 61

  -2-4-5-4عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری.. 63

  -2-4-6ابعاد رقابت پذیری گردشگری.. 64

  -2-4-7شهرهای رقابت پذیر اروپا 65

  5-2- خلاقیت.... 66

  -2-5-1تئوری های خلاقیت در شهرسازی.. 67

  -2-5-2نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت... 69

  -2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا 69

  -2-5-4تحقیق مونتگومری.. 72

  6-2- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی... 74

  مقدمه.. 74

  -2-6-1آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2014. 74

  2-6-2- پروژه Superklin در دانمارک... 82

  3-6-2- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی.. 85

  1-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک... 85

  2-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر 2010 – 2005 (سیدنی) 87

  3-3-6-2- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. 89

  4-6-2- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری.. 91

  1-4-6-2- تجربه روین.. 91

  2-4-6-2- روتردام (Rotterdam) 92

  3-4-6-2 - کپنهاگ... 93

  7-2- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق... 95

  فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش..... 97

  مقدمه.. 98

  1-3- روش تحقیق... 98

  2-3- معرفی روش های مختلف.... 98

  3-3- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA.. 101

  1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA. 103

  1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها 103

  2-1-3-3- تسهیلات حمایتی.. 103

  3-1-3-3- تجربه محیطی.. 103

  4-1-3-3- ارتباطات... 104

  5-1-3-3- عملکرد گردشگری.. 105

  6-1-3-3- رضایت گردشگران.. 105

  4-3- معیارها و شاخص های تحقیق... 106

  5-3- روشهای گرد اوری داده ها. 107

  1-5-3- پرسشنامه. 107

  1-1-5-3- پایایی پرسشنامه. 108

  2-1-5-3- روایی پرسشنامه. 109

  6-3- روش تجزیه و تحلیل... 109

  1-6-3- تحلیل رگرسیون تک متغیره 110

  7-3- جمع بندی... 110

  فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه.. 111

  مقدمه.. 112

  1-4- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران.. 112

  2-4- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران.. 113

  3-4- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. 117

  1-3-4- تاریخچه عباس آباد. 117

  2-3-4- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی.. 117

  4-4- مطالعات پایه.. 119

  1-4-4- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی.. 119

  1-1-4-4- تحلیل بخش اقلیم و محیط طبیعی.. 120

  2-4-4- سازمان فضایی ادراکی.. 120

  1-2-4-4- تحلیل بخش مطالعات سازمان فضایی و ادراکی.. 121

  3-4-4- ساختارِ عملکرد فعالیت و محیط اجتماعی اقتصادی.. 123

  1-3-4-4- تحلیل ساختار عملکرد فعالیت و محیط اجتماعی اقتصادی. 123

  4-4-4- حمل و نقل و ترافیک... 124

  1-4-4-4- تحلیل حمل و نقل و ترافیک... 124

  5-4- انجام مطالعات تکمیلی برای شناخت و تحلیل وضعیت و موقعیت زمین‌های عباس‌آباد. 126

  6-4- خلاصه‌ای از نتایج طرح‌های فرادست.... 130

  1-6-4- طرح مجموعه شهری تهران.. 130

  2-6-4- طرح جامع شهر تهران.. 130

  3-6-4- طرح جامع اراضی عباس‌آباد. 133

  1-3-6-4- نتایج تحلیل گروه‌های مطالعاتی.. 140

  4-6-4- طرح تفصیلی اراضی عباس‌آباد. 141

  1-4-6-4- فرایند برنامه‌ریزی در طرح جامع فضایی کالبدی عباس‌آباد. 141

  2-4-6-4- ویژگی‌های تعیین شده برای حوزه‌های هفت‌گانه. 143

  3-4-6-4- ساختار عمومی طرح جامع فضایی کالبدی اراضی عباس‌آباد. 143

  -4-6-4-4مشخصات قطعات زمین در عباس‌آباد. 146

  7-4- جمع بندی... 162

  فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. 163

  مقدمه.. 164

  1-5- پرسشنامه.. 165

  1-1-5- ساختار پرسشنامه. 165

  -5-1-2 توزیع  پرسشنامه. 166

  2-5- پرسش نامه استفاده کنندگان.. 166

  1-2-5- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان.. 166

  2-2-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171

  3-2-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی.. 173

  1-3-2-5- ترکیب فعالیت ها 173

  2-3-5-2- تسهیلات حمایتی.. 174

  3-3-2-5- تجربه محیطی.. 175

  4-3-2-5- ارتباطات... 176

  5-3-2-5- عملکرد گردشگری.. 177

  6-3-2-5- رضایت گردشگران.. 178

  3-5- پرسشنامه متخصصان.. 181

  1-3-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181

  2-3-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با استفاده از معادله رگرسیون.. 182

  1-2-3-5- ارزیابی میزان رقابت پذیری.. 182

  2-2-3-5- ارزیابی میزان جذابیت... 183

  فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات... 187

  1-6- آزمون فرضیات پژوهش..... 188

  2-6- پیشنهادهای اجرایی... 188

  1-2-6- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی.. 188

  2-2-6- توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات... 189

  1-2-2-6- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری.. 190

  3-2-6- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. 191

  -36- پیشنهادهای پژوهشی... 191

  منابع فارسی... 192

  منابع انگلیسی... 193

  منابع اینترنتی... 196

  پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا. 197

  پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان.. 200

   

   

   

   

   

   

   

   

   فهرست جداول.......................................................................................................................................................6

  فهرست شکل ها. 8

  فهرست نقشه ها. 9

  فهرست نمودارها. 10

  فصل اول: کلیات پژوهش..... 11

  1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش..... 12

  2-1-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه.. 14

  3-1- اهداف پایان‌نامه.. 14

  4-1- معرفی و بیان فرضیه‌های پایان‌نامه.. 15

  5-1- معرفی روش کار پایان‌نامه.. 15

  6-1- مسائل و مشکلات پژوهش..... 17

  فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش..... 19

  مقدمه.. 20

  1-2- روند عمومی شهرسازی... 20

  1-1-2- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای.. 20

  -2-1-2گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی.. 21

  3-1-2-  نیاز به برنامه ریزی.. 23

  4-1-2-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی.. 23

  5-1-2-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی.. 24

  6-1-2-  برنامه ریزی برای آینده 25

  2-2- جهانی شدن.. 26

  1-2-2-  تاریخچه جهانی شدن.. 26

  2-2-2-  مفهوم جهانی شدن.. 27

  3-2-2- روند جهانی شدن شهرها 28

  4-2-2-  ظهور جهان شهرها 28

  5-2-2- خصوصیات شهرهای جهانی.. 29

  6-2-2-  شهرهای جهانی معاصر. 31

  7-2-2- جهانی شدن و تحولات شهری.. 32

  8-2-2- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها 32

  9-2-2- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری.. 34

  3-2- برند شهری... 35

  1-3-2- برند مکان.. 36

  2-3-2- کونکنیک... 37

  4-2- رقابت پذیری شهری... 42

  1-4-2-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری.. 42

  2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری.. 47

  3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی.. 51

  4-4-2- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری.. 53

  1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر. 53

  2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات) 54

  3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی.. 55

  4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی.. 55

  5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی.. 58

  6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری.. 59

  7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی.. 59

  -2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری.. 60

  -2-4-5-1تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) 60

  -2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم.. 61

  -2-4-5-3عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری.. 61

  -2-4-5-4عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری.. 63

  -2-4-6ابعاد رقابت پذیری گردشگری.. 64

  -2-4-7شهرهای رقابت پذیر اروپا 65

  5-2- خلاقیت.... 66

  -2-5-1تئوری های خلاقیت در شهرسازی.. 67

  -2-5-2نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت... 69

  -2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا 69

  -2-5-4تحقیق مونتگومری.. 72

  6-2- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی... 74

  مقدمه.. 74

  -2-6-1آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2014. 74

  2-6-2- پروژه Superklin در دانمارک... 82

  3-6-2- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی.. 85

  1-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک... 85

  2-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر 2010 – 2005 (سیدنی) 87

  3-3-6-2- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. 89

  4-6-2- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری.. 91

  1-4-6-2- تجربه روین.. 91

  2-4-6-2- روتردام (Rotterdam) 92

  3-4-6-2 - کپنهاگ... 93

  7-2- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق... 95

  فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش..... 97

  مقدمه.. 98

  1-3- روش تحقیق... 98

  2-3- معرفی روش های مختلف.... 98

  3-3- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA.. 101

  1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA. 103

  1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها 103

  2-1-3-3- تسهیلات حمایتی.. 103

  3-1-3-3- تجربه محیطی.. 103

  4-1-3-3- ارتباطات... 104

  5-1-3-3- عملکرد گردشگری.. 105

  6-1-3-3- رضایت گردشگران.. 105

  4-3- معیارها و شاخص های تحقیق... 106

  5-3- روشهای گرد اوری داده ها. 107

  1-5-3- پرسشنامه. 107

  1-1-5-3- پایایی پرسشنامه. 108

  2-1-5-3- روایی پرسشنامه. 109

  6-3- روش تجزیه و تحلیل... 109

  1-6-3- تحلیل رگرسیون تک متغیره 110

  7-3- جمع بندی... 110

  فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه.. 111

  مقدمه.. 112

  1-4- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران.. 112

  2-4- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران.. 113

  3-4- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. 117

  1-3-4- تاریخچه عباس آباد. 117

  2-3-4- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی.. 117

  4-4- مطالعات پایه.. 119

  1-4-4- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی.. 119

  1-1-4-4- تحلیل بخش اقلیم و محیط طبیعی.. 120

  2-4-4- سازمان فضایی ادراکی.. 120

  1-2-4-4- تحلیل بخش مطالعات سازمان فضایی و ادراکی.. 121

  3-4-4- ساختارِ عملکرد فعالیت و محیط اجتماعی اقتصادی.. 123

  1-3-4-4- تحلیل ساختار عملکرد فعالیت و محیط اجتماعی اقتصادی. 123

  4-4-4- حمل و نقل و ترافیک... 124

  1-4-4-4- تحلیل حمل و نقل و ترافیک... 124

  5-4- انجام مطالعات تکمیلی برای شناخت و تحلیل وضعیت و موقعیت زمین‌های عباس‌آباد. 126

  6-4- خلاصه‌ای از نتایج طرح‌های فرادست.... 130

  1-6-4- طرح مجموعه شهری تهران.. 130

  2-6-4- طرح جامع شهر تهران.. 130

  3-6-4- طرح جامع اراضی عباس‌آباد. 133

  1-3-6-4- نتایج تحلیل گروه‌های مطالعاتی.. 140

  4-6-4- طرح تفصیلی اراضی عباس‌آباد. 141

  1-4-6-4- فرایند برنامه‌ریزی در طرح جامع فضایی کالبدی عباس‌آباد. 141

  2-4-6-4- ویژگی‌های تعیین شده برای حوزه‌های هفت‌گانه. 143

  3-4-6-4- ساختار عمومی طرح جامع فضایی کالبدی اراضی عباس‌آباد. 143

  -4-6-4-4مشخصات قطعات زمین در عباس‌آباد. 146

  7-4- جمع بندی... 162

  فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. 163

  مقدمه.. 164

  1-5- پرسشنامه.. 165

  1-1-5- ساختار پرسشنامه. 165

  -5-1-2 توزیع  پرسشنامه. 166

  2-5- پرسش نامه استفاده کنندگان.. 166

  1-2-5- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان.. 166

  2-2-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171

  3-2-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی.. 173

  1-3-2-5- ترکیب فعالیت ها 173

  2-3-5-2- تسهیلات حمایتی.. 174

  3-3-2-5- تجربه محیطی.. 175

  4-3-2-5- ارتباطات... 176

  5-3-2-5- عملکرد گردشگری.. 177

  6-3-2-5- رضایت گردشگران.. 178

  3-5- پرسشنامه متخصصان.. 181

  1-3-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181

  2-3-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با استفاده از معادله رگرسیون.. 182

  1-2-3-5- ارزیابی میزان رقابت پذیری.. 182

  2-2-3-5- ارزیابی میزان جذابیت... 183

  فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات... 187

  1-6- آزمون فرضیات پژوهش..... 188

  2-6- پیشنهادهای اجرایی... 188

  1-2-6- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی.. 188

  2-2-6- توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات... 189

  1-2-2-6- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری.. 190

  3-2-6- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. 191

  -36- پیشنهادهای پژوهشی... 191

  منابع فارسی... 192

  منابع انگلیسی... 193

  منابع اینترنتی... 196

  پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا. 197

  پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان.. 200

  منبع:

  منابع فارسی

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.www.isna.ir

  19.TDCA ، نمونه موردی پارک کوهسنگی مشهد

   

  منابع انگلیسی

  John S. Ratcliffe, (2001).Paper work. Competitive Cities: five keys to success.

  ISoCaRP Millennium Report Findings For The Future, (2000). The work of the Congress of ISoCaRP.

  Akhoundi, A. (2005) Paper work, Royal Holloway, University of London.

  Beaverstock, J.V, P. Taylor and R.G. Smith (1999) “A Roster of World Cities”, Cities, Vol. 16, pp. 445-458.

  Beyer, P. (1998) “Globalizing System, Global Culture m Models and Religion (S)”, in International Sociology”, Vol. 13(1): 79-94, London, Sage.

  Borsuk, Mark (1996), “What is the Impact of Infotech on Commercial Real State?”, presented to: Real State Roundtable Stanford Business school Alumni Association, at:http:www.telecommute.org.

  Castells, M. (1994) “European Cities, the Infrormational Society and the Global Economy”, New Left Review, 204.

  Cybriwsky, Roman (1999) “Changing Patterns of Urban Public Space: Observations and Assessments from the Tokyo and New York Metropolitan Areas”, Cities (16:4) 223-231.

  Dick, H.W. and P.J. Rimmer (1998) “Beyond the Third World City: The Urban Geography”, Urban Studies 35, 12:2303-21.

  Douglass, Mike & Haung Liling (2007) “Globalizing the City in Southeast Asia: Utopia on the Urban Edge-The Case of Phu My Hung”, Saigon, Ijaps Vol. 3, No. 2 (November).

  Friedmann, John (2005) “Globalization and the Emerging Culture of Planning”, Progress in Planning 64, 183-234.

  Gospodini, Aspa (2002) “European Cities in Competition and the New ‘Uses’ of Urban Design”, Journal of URBAN DESIGN 7(1):59-73.

  Harvey, David (1989), The Condition of Post Modernity, Oxford, UK: Blackwell.

  Held, D. (1995) Democracy and the Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge: Polity Press.

  Marcus، Peter (2006) “Space in the Globalizing city”, Published in The Global Cities Reader (Urban Readers Series)، Edited by Neil Brenner and Roger Keil، London & New York: Rutledge، 361-369.

  Marefat, Mina (2004) "Fractured Globalization: A Case Study of Tehran", in New Global History and the City, edited by Elliott Morss, New Global History Press.

  Pizarro, R.E, Wei, L.A, and Banerjee, T. (2003) ‘Agencies of Globalization and Third World Urban form: A Review’, Journal of Planning Literature, November 1.

  Robertson, R. (1996) Globality, Globalization and Transdisciplinarity, in Theory, Culture and Society, London: Sage.

  Sassen, Saskia, (2005) “Overview of Global Cities”, in CITIES AND SOCIETY, edited by Nancy Kleniewski, Blackwell Publishing, Oxford, 83-90

  Schäfer، Wolf (2004) “How Global is Tehran? Tangential Remarks on the Globality of Cities، in New Global History and the City”, edited by Elliott Morss, New Global History Press.

  Markusen  ,Ann, (2006). “Cultural Planning and the Creative City”. University of Minnesota

  Vengesayi, Sebastian, (2008). “A Conceptual Model of Turism Destination Competitiveness and Attractiveness”. Monash University

  Geoffrey l.Crouch, (1999). “Turism, Competitiveness, and Social Prosperity. Jurnal of Bussiness Research 44, 137 – 152.

  Friedrich – Wilhelm Graefe Zu Baringdorf, (2001). “Encouraging Competitiveness Based on Quality”, May/June

  Kavaratsiz Mihalis, “Branding the City through Culture and Entertainment”,Urban and Regional Studies Institue.

  Ole B. Jensen, (2007). “Changing Cities: Rethinking Urban Competitiveness, Cohesion and Governance”. Published by SAGE.

  Krassimira A. Paskaleva-Shapira, (2007). “New Paradigms in City Tourism Management: Redefining Destination Promotion”. Journal of Travel Research 2007 46: 108

  Ward, Kevin, (2004), “Book Review: Urban competitiveness: policies for dynamic cities”. Published by SAGE.

  Smallbone, D. Kitching, J. and Athayde, R. (2010). “Ethnic diversity, entrepreneurship and competitiveness in a global city”. International Small Business journal.

  Ole B. Jensen, (2007). “Culture Stories: Understanding Cultural Urban Branding”. SAGE Publications.

  Popescu, R. “Study Regarding the Ways of Measuring Cities Competitiveness”. The Bucharest Academy of Economic Studies, Romania,

  Beaverstock, J.V, P. Taylor and R.G. Smith (1999) “A Roster of World Cities”, Cities, Vol. 16,

   

   

  منابع اینترنتی

  http://superflex.net/tools/superkilen/image/26#g

  http://www.gooood.hk/_d275465385.htm

  http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-architects-topotek1-superflex/

  "Superkilen", Københavns Kommune. (Danish) Retrieved 16 October 2012.

   Sebastian Jordana, "In Progress: Superkilen / BIG and Topotek 1", ArchDaily, 18 Aug 2011. Retrieved 16 October 2012.

  Bonnie Fortune, "So many people lent a hand to give us parklife!", Copenhagen Post, 15 January 2012. Retrieved 16 October 2012.

  "Tools/Superkilen", Superflex. Retrieved 16 October 2012.

  Karsten Ifversen, "Superkilen, der indvies i dag, er en skæg antropologisk have", Politiken, 22 June 2012. (Danish) Retrieved 16 October 2012.

  http://cphpost.dk/inout/so-many-people-lent-hand-give-us-parklife

  http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/realized-projects/superkilen.


موضوع پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, نمونه پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, جستجوی پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, فایل Word پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, فایل PDF پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

فصل اول کلّیات تحقیق مقدمه : در جهانی که به سرعت در حال افزایش شهرنشینی است نقش شهرها به عنوان ابزار رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسئله درکشورهای کمتر توسعه یافته که با افزایش بی سابقه نرخ شهر نشینی روبرو هستند ضرورت به کارگیری تصمیمات آگاهانه و اتخاذ رویکرد های نوین در برنامه ریزی توسعه شهری را اجتناب ناپذیر نموده است. راهبرد توسعه شهری ابزاری است که می تواند ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) چکیده کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این بام سبز در قله ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: جغرافیا / گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امکانات اقامتی و پذیرایی یکی از اجزاء ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری پژوهشگر: آرمان مناجاتی چکیده : تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که با هدف کلی بررسی و تبیین نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری شیراز انجام شد. جامعه آماری پژوهش ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد چکیده: ساماندهی و طراحی مسیر ورودی به شهرها همواره یکی از موضوعات قابل توجه در فضاهای شهری امروزی به شمار می رود. دلیل این امر دگرگونی مفهومی است که در گذشته از شهر و مقوله ورودی و خروجی شهر در نظر افراد بوده است. بطوریکه نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن انسان نقش می بست تصاویر ورودی و خروجی شهر بود، زیرا این تصویر علاوه بر آن به عنوان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

ثبت سفارش