پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی)

word 6 MB 29729 303
1392 دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۳۹,۳۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  چکیده رساله/پایان نامه :

  توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی هستیم. تکنیک بکاربرده شده جهت انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی (میدانی- پرسشنامه مصاحبه ای)است. حجم نمونه تحقیق را 370 بهره بردار کشاورزی در 25 سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و 18 نفر از محققان و کارشناسان آکادمیک تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین 030/0 پایین تر از حد ایده آل مورد انتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت  64/3 می باشد که از میانه نظری 3 بالاتر است. میانگین مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی در طیف لیکرت 80/1 می باشد که در سطحی پایین تر از میانه نظری تحقیق می باشد. تاثیر چنین رفتاری در میانگین 019/0 شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی قابل مشاهده است. در این بین، مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل به ترتیب با ضرایب همبستگی 491/0، 670/0 و 438/0 و سطح معناداری پایین تر از 05/0 با میزان توسعه کشاورزی ارتباط برقرار کرده اند که این رابطه نشان از هدفمند نبودن سرمایه گذاری و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد است. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین 011/0 نشان از وضعیت نامساعد این بعد دارد. این در حالی است که اهمیت شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. در نهایت، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت 99/0 و 84/0 نشان می دهد.

   

  کلید واژه: عوامل طبیعی، عوامل نهادی دولت، سرمایه گذاری در فرایند تولید، تنظیم بازار، توسعه کشاورزی، شهرستان خنداب

  پیشگفتار

  بی تردید ماهیت غالب فضای اقتصادی مناطق روستایی به فعالیت کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین بخش کشاورزی نقش عمده ای در تامین معیشت پایدار و اشتغال روستایی ایفا می کند. ضمن اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اقتصادی توسعه کشور در سطح ملی محسوب می شود و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی و انباشت سرمایه را به خود اختصاص داده است. امروزه، بخش کشاورزی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است و کارکرد بخش به گونه ای است که قادر به انعکاس اثرات مثبت اقتصادی در ساختار جوامع روستایی و تشکیل درآمد پایدار برای بهره برداران نیست و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.

  نقصان های موجود در عرصه تولید نظیر؛ فقدان تاسیسات زیربنایی و عمومی، عدم انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری نامناسب آب، نبود مکانیسم آموزش و ترویج، ناکارآمدی ساختار زمین های کشاورزی، کمبود سرمایه و خلاء سیستم بازاررسانی و بازاریابی سودآوری بخش کشاورزی پایین آورده و سبب ناکارآمدی آن شده است. از طرفی دیگر، مشکلات تنظیم ترتیبات قیمتی بازار  نظیر؛ ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی سبب شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و از قدرت چانه زنی در بازار عرضه محصولات برخوردار باشند.

  عمق چالش های بخش کشاورزی بیشتر از آن که به نقصان و خلاء های موجود در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی مربوط شود با کمرنگ شدن جایگاه روستا و بخش کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی ارتباط دارد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در عدم ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)، توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)، تخصیص ناعادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)، عدم در نظر گرفتن بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی، نبود تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور، عدم برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی، برخورد غیر کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی، عدم تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی، رعایت نکردن حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی، عدم تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش و عدم توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی انعکاس یافته است.

  در این ارتباط، صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور را در فرایند توسعه کشاورزی در معرض دید می‌گذارد، نقشی که بی‌شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعیین‌کننده‌ که در تقویت و تشدید جهت‌گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر بخش کشاورزی در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشم گیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به‌تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می‌توانست منابع مالی موردنیاز به‌منظور بسط گستره کنترل و دخالت‌های خود در وجوه مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی را تامین و زمینه‌های ظهور و بروز اثرات اقتصادی بخش های تولیدی را در سطح ملی و محلی دچار تضییق و تنگنا کنند.

  همچنین، کشاورزی بشدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی و زیستی است و بی نظمی های اکولوژیکی نظیر؛ شرایط نامناسب آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و اختلالات بیولوژیکی مانع از رشد و توسعه بخش می شود.

  براساس الگوی نظری فوق الذکر و با عنایت بر وجود مشکلات پیش روی توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب، رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در زیر به محتوای هریک از فصول بطور جداگانه اشاره می گردد.

  فصل اول رساله، کلیات تحقیق را شامل می شود که به بیان مساله، فرضیات، سوالات، اهداف، ضرورت، روش شناسی تحقیق و در شکل کلی به طرح تحقیق می پردازد و کلیت رساله را طراحی می کند.

  فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریه­های دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است.

  فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است.

  فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد.

  و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -1- تبیین مساله تحقیق

  بطورکلی،  فعالیت اصلی روستاییان ایران کشاورزی است و تقریبا تمام شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند. براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود 86 درصد از زمین های زیر کشت آبی، 85 درصد زمین های زیر کشت دیم و 78 درصد باغ و قلمستان های موجود به روستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های کشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی به نام فضای روستایی است(تقدیسی و بسحاق،1:1389) و نقش مهمی را در اقتصاد و تامین اشتغال روستایی دارد. ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است(نیک پی، 30:1389). باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهره­وری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است (محقق کجیدی،52:1375). بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت رشد بهره وری بخش کشاورزی هستند و انتشار و اشاعه نوآوری های کشاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این کسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با کیفیت برخوردار نیستند(شریف زاده و همکاران،73:1389) و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد(رسول اف،76:1374) و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.  

  استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی (یاسوری، 113:1386-114) اشاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن روابط بر تشکیل سیاست های اقتصادی است (فهیمی، 13:1385).

  بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد(GIZ,2012:1) و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد(Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد(Huard,2006:115) و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

  توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد(Cafiero,2003:37). این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات توسعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند توسعه بخش در چند دهه اخیر نشان می دهد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته است (محقق کجیدی،52:1375) و قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در مناطق روستایی نیست. در این میان، شکست برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و  در قالب علل ناکامی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در ایران بیان کرد. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:

  - دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛ دیدگاه اول دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف هاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدف ها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند؛

  - دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛ این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولت های کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند (نظریه معروف توطئه) ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند؛

  - به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد (سلیمی، 11:1384). براین اساس، دولت ها مبتنی بر جوهره ماهوی خود به درک توسعه می پردارند و محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی را جهت می دهند. لذا، شناسایی نیروی های غیراقتصادی(سیاسی) موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه می تواند کلید اصلی ریشه یابی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی باشد و مبنای مناسبی را برای تشخیص عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی فراهم سازد.

  در این میان، ایران از جمله کشورهایی است که فروش نفت در درآمدهای آن حرف اول را می زند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مقابل درآمدهای دیگر هر سال سنگین تر می شود. درآمدهای نفتی اما پیامدهای پرشماری دارد که از مهم ترین آنها، ایجاد فضای رانت جویانه در کسب و کار شهروندان و دولت ها است. رانت جویی و دولت رانتیر[1] را می توان ویژگی اصلی دولت های ایران دانست(روزنامه دنیای اقتصاد، 31:1389) و ساخت ماهیتی آنها را در این رهیافت جای داد. بطورکلی، استنباط شخصی دولت های رانتیر از فرایند توسعه تداوم حاکمیت و تصدی گری تمامی امور اقتصادی می باشد. درواقع، دولت رانتیر عواید نفت را در راستای تداوم حاکمیت خود به‌کار می‌برد و از توزیع آن در راستای کسب مشروعیت و از قدرت آن برای تطمیع مخالفان و محدودکردن استقلال جامعه استفاده می‌کند. دولت درصدد وابستگی مردم به خود است و می‌خواهد تداوم حیات خود را به‌عنوان خیر عمومی در راستای خواسته‌های مردم نشان دهد. در اقتصادهای تک‌محصولی(به‌عنوان تنها منبع صدور کسب درآمد ارزی) از تنها محصول موجود، ثروت لازم را برای اعمال حاکمیت سیاسی و تخصیص منابع و ارزش‌ها برحسب اولویت‌های خود بدست می­آورد و نیازی به فعالیت اقتصادی گسترده وجود ندارد(محمدی فر و محمدی، 19:1391). لذا، درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می شود، نظام تصمیم گیری را به گونه ای شکل می دهد که مرتب بر بی ثباتی کل مجموعه می افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می شوند(حاتمی، 14:1386). چنین ساختاری، فضای تصمیم گیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دستگاه دیوان سالاری را به گونه ای طراحی می نماید که سازوکارهای برنامه ریزی توسعه کشاورزی را در معرض عدم کارایی و مطلوبیت قرار می دهد. نتیجه چنین کارکرد و فضایی توسعه ناموزون بخش های مختلف اقتصادی، تصویب ناعادلانه و تخصیص ناموزون اعتبارات و بودجه، عدم توجه به کارکردهای انسانی و اجتماعی تولید، فقدان چشم انداز و افق بلندمدت در توسعه، عدم برخورد کارشناسی و علمی با مسائل و مشکلات، متمرکز بودن و غیر مشارکتی بودن تصمیم گیری و عدم توجه به کارایی و اثربخشی تصمیمات در عرصه برنامه ریزی توسعه می باشد. انعکاس استقرار این دور باطل در فضای تصمیم گیری را در عدم تحول ساختاری یعنی عدم نهادینه شدن الزامات تولید و عرضه محصولات کشاورزی در سال های قبل و بعد از انقلاب می توان مشاهده نمود.  

  Abstract:

  In general, the process of agricultural development is linked with the action of government and its substantial structure plays an important role in the orientation of the environment of agricultural development planning. The current study aims at, by referring to the basics of behavioral pattern emanating from substantial structure of government in the planning environment, identifying factors leading to the failure of agricultural development in rural areas. The techniques used were documentary and survey methods (field study -interview questionnaire). 375 farmers in 25 rural settlements in Khondab County and 18 researchers and academic experts constitute the sample.  The results from Shannon’s Entropy method show that agricultural development is lower than the ideal with the average level of 0.030. Natural potential level of the region, based on the Likert scale, is 3.64, which is higher than the middle interval of 3. The average utility pattern of the government in agricultural development planning in Likert scale is 1.80, which is below the middle interval for theoretical research. The impact of such behavior is palpable at the average 0.019 indices of performance of agricultural development planning. Meanwhile, infrastructure planning components, training and promotion and attraction of investment from banks with correlation coefficients of 0.194, 0.067, 0.834 and a significance level of 0.000, 0.000 and 0.002 correlated with agricultural development, respectively, and this relationship is a sign of the lack of objective in investment and shows that it is based on the deviant function of government in the investment sector. The significance of indices which regulate the price arrangement of agricultural products market in the villages of Khondab County with the average of 0.011 is indicative of the unfavorable condition of this dimension, and this is in a way that the significance of indices which regulate the price arrangement of agricultural products market is the same as cultural development. Finally, the results of the artificial neural network technique shows the superiority of natural factors in relation to institutional factors in affecting the rate of cultural development with the sensitivity coefficient of 0.99 and 0.84.

   

  Key Words: Natural Factors, Institutional Factors, Investment in Production, Market Regulation, Agricultural Development, Khondab County

   

 • فهرست:

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1- تبیین مساله تحقیق.. 5

  1-2- سوالات تحقیق.. 10

  1-3- فرضیات تحقیق.. 11

  1-4- پیشینه تحقیق.. 11

  1-5- ضرورت تحقیق.. 21

  1-6- روش تحقیق.. 22

  1-6-1- متغیرهای تحقیق.. 23

  1-6-2- پایایی تحقیق.. 27

  1-6-3- تکنیک تحقیق.. 27

  1-7- روش گردآوری اطلاعات.. 32

  1-8- جامعه آماری و حجم نمونه. 32

  1-9- اهداف تحقیق.. 36

  1-10- مسائل و مشکلات تحقیق.. 37

   

      فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری

  2-1- مفاهیم. 39

  2-1- 1- توسعه کشاورزی.. 39

  2-1- 2- عوامل نهادی.. 43

  2-1-3- عوامل طبیعی.. 44

  2-2- چارچوب نظری.. 45

  2-2- 1- ساختار قدرت در ایران. 48

  2-2-2- اقتصاد سیاسی در ایران. 50

  2-2-3- ماهیت نهاد دولت در ایران. 52

  2-2-4- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی.. 63

  2-2-5- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی.. 66

  2-3- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی.. 77

  2-3- 1- زمینه های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی.. 79

  2-3- 1- 1- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی.. 79

  2-3- 1- 2- انتشار و گسترش فناوری های نوین در بخش کشاورزی.. 80

  2-3- 1- 3- بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی.. 82

  2-3- 1- 4- آموزش و ترویج در راستای شکل گیری مهارت و دانش فردی.. 84

  2-3- 1- 5- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی.. 85

  2-3- 1- 6-  جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی.. 86

  2-3- 1- 7- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی.. 88

  2-3- 2- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی.. 90

  2-4- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی.. 92

  2-4-1- منابع خاک.. 94

  2-4-1- 1- بافت خاک.. 95

  2-4-1- 2- عمق خاک.. 96

  2-4-1-3- شوری خاک.. 97

  2-4-1- 4- موادآلی خاک.. 98

  2-4-1-  5- فرسایش خاک.. 98

  2-4-1- 6- ارزیابی تناسب اراضی.. 99

  2-4-2- منابع آب.. 100

  2-4-3- وضعیت آب و هوایی.. 103

  2-4-4- عوامل زیستی(مفید و خسارت زا) 105

  2-5- جمع بندی.. 106

   

      فصل سوم: معرفی منطقه

  3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه. 110

  3-1- 1- موقعیت جغرافیایی شهرستان. 110

  3-1- 2- موقعیت جغرافیایی سکونتگاه های روستایی.. 113

  3-2- ویژگی های طبیعی.. 117

  3-2-1- منابع خاک.. 118

  3-2-2- منابع آب.. 120

  3-2-2-1- منابع آب سطحی.. 121

  3-2-2-2- منابع آب زیر زمینی.. 123

  3-2-2-3- وضعیت قنوات منطقه. 123

  3-2-2-4- وضعیت چشمه های منطقه. 123

  3-2-2-5- وضعیت چاه های منطقه. 124

  3-2-2-6- کیفیت منابع آب منطقه. 124

  3-2-2-7- تعیین نیاز آبی بخش کشاورزی(زراعت و باغ) 124

  3-2-2-8- آب مورد نیاز بخش دامداری.. 125

  3-2-2-9- تعیین کمبود یا مازاد آب در منطقه. 125

  3-2-3- وضعیت آب و هوایی.. 126

  3-2-3-1- بارش... 126

  3-2-3- 2- تعداد روزهای یخبندان. 128

  3-2-3-3- تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی.. 129

  3-2-3-4- رطوبت نسبی.. 131

  3-2-3-5- دما 132

  3-2-3-5- 1- میانگین سالانه دما و توزیع جغرافیایی آن. 132

  3-2-3-5-2- میانگین سالانه حداکثر دما و توزیع جغرافیایی آن. 133

  3-2-3-5-3- میانگین حداقل دما و توزیع جغرافیایی آن. 133

  3-2-4- عوامل زیستی(خسارت زا) 135

  3-3- ویژگی های جمعیتی منطقه. 135

  3-3-1-  جمعیت و پراکندگی آن در استان. 136

  3-3-2- تحولات جمعیتی منطقه. 137

  3-3-3- ساختار سنی و جنسی.. 139

  3-3-4- وضعیت سواد. 145

  3-3-5- توزیع و پراکندگی خدمات روستایی.. 146

  3-4- ویژگی های اقتصادی.. 147

  3-4- 1- وضعیت جمعیت فعال. 148

  3-4- 1-1- بخش کشاورزی.. 150

  3-4- 1-1- 1- بخش زراعت... 151

  3-4- 1-1-2- بخش باغداری.. 154

  3-4- 1-1-3- بخش دام. 158

  3-4- 1-1-4- نظام های بهره برداری کشاورزی.. 160

  3-4- 1-1-5- سطح مکانیزاسیون بخش کشاورزی.. 162

  3-4- 1-1-6- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی.. 164

  3-4- 1-1-7- خدمات اعتباری.. 167

  3-4- 1-1-8- دوره های آموزشی و ترویجی.. 169

  3-4- 1-1-9- تشکل های کشاورزی فعال در شهرستان خنداب.. 172

  3-4- 1-1-9-1- شرکت های تعاونی روستایی.. 172

  3-4- 1-1-9- 2-  شرکت های تعاونی کشاورزی.. 173

  3-4- 1-1-9-3- شرکت های تعاونی تولید روستایی.. 173

  3-4- 1-2- بخش صنعت(صنایع تبدیلی) 174

  3-4- 1-3- بخش خدمات.. 175

  3-5- جمع بندی(تنگناها و فرصت ها) 176

     

     فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

  4-1- توصیف یافته های تحقیق.. 181

  4-1-1- نرمال بودن توزیع داده های تحقیق.. 182

  4-1-2- سنجش واقعی بودن داده های تحقیق.. 182

  4-1-3-  توسعه کشاورزی.. 183

  4-1-3-1- سنجش و ارزیابی میزان توسعه کشاورزی.. 183

  4-1-4- عوامل طبیعی.. 185

  4-1-4- 1- ارزیابی توان طبیعی.. 185

  4-1-5-  عوامل نهادی.. 188

  4-1-5- 1- وضعیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی.. 188

  4-1-5-2- عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب.. 189

  4-2- تحلیل یافته های تحقیق.. 193

  4-2-1- تحلیل میزان توسعه بخش کشاورزی.. 193

  4-2- 2- تحلیل الگوی مکانی- فضایی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب.. 194

  4-2-3- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی معیارهای تاثیرگذار بر توسعه کشاورزی.. 203

  4-2- 4- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی معیارهای طبیعی تاثیرگذار بر توسعه کشاورزی.. 204

  4-2- 4- 1- منابع خاک و توسعه کشاورزی.. 205

  4-2- 4- 2- منابع آب و توسعه کشاورزی.. 207

  4-2- 4- 3- شرایط آب و هوا و توسعه کشاورزی.. 208

  4-2- 4- 4- عوامل زیستی(خسارت زا) و توسعه کشاورزی.. 210

  4-2-5- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی ابعاد تاثیرگذار الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی(عوامل نهادی) 212

  4-2-6- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی.. 218

  4-2-6-1- مقایسه میزان اهمیت نسبی ابعاد عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی.. 220

  4-2-6-1-1- تحلیل سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش های مختلف کشاورزی.. 220

  4-2-6-2- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در فرایند تولید. 221

  4-2-6-2-1- زیرساخت های عمومی و میزان توسعه کشاورزی.. 222

  4-2-6-2-2- انتشار نوآوری و تجهیزات جدید و میزان توسعه کشاورزی.. 224

  4-2-6-2-3- بهره وری منابع آب و میزان توسعه کشاورزی.. 227

  4-2-6-2-4-آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی.. 229

  4-2-6-2-5- اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی.. 231

  4-2-6-2-6- جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی.. 233

  4-2-6-2-7- بازاررسانی و بازاریابی و میزان توسعه کشاورزی.. 235

  4-2-6-3- تحلیل تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در بخش کشاورزی.. 237

  4-2-6-4- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در فرایند تنظیم ترتیبات قیمتی بازار. 239

  4-2-6-4-1- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و میزان توسعه کشاورزی.. 239

  4-3- آزمون فرضیات تحقیق.. 243

  4-3-1- فرضیه اول: 243

  4-3-2- فرضیه دوم: 245

     

      فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1- نتیجه گیری.. 250

  5-2- پیشنهادات.. 258

  .

  منبع:

  ابریشمی، حمید و محمد هادیان(1383)، رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از ایران)، مجله تحقیقات اقتصادی، سال 14، شماره 67، ص 1-28.

  احمدی پور، زهرا و علیرضا منصوریان(1385)، تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)، فصلنامه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک، سال 2، شماره 1، ص 62- 89.

  ﺍﺣﻤﺪﻱ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﻣﻈﻔﺮ ﺍﻣﻴﻨﻲ (۱۳۸۶ )، «ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ یکپارچهﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﻄﻘه ﻟﻨﺠﺎﻧﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ»، ﻣﺠﻠه ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺎﻝ ۱۱، ﺷﻤﺎﺭه ۱۱، ص۲۹۶-۲۸۳ .

  اداره کل هواشناسی استان مرکزی(1390)، آمار و اطلاعات استان،  www.markazimet.ir/farsi/statistics.

  اداره کل اوقاف و امور خیریه(1391)، دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه خنداب، استان مرکزی.

  اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی(1386)، مطالعه اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز شهری خنداب، مشاور طرح دانشگاه علم و صنعت ایران.

  ارغوانی، حسین(1380)، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و اﻧﺮژی، مجموعه مقالات سومین همایش ملی انرژی، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، تهران.

  اسماعیلی، عادله، حسین مهرابی بشرآبادی (1389)، تاثیر اندازه دولت بر بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های کشاورزی و صنعت در ایران، سال 2، شماره 1، ص 35-52.

  اشرفی، مرتضی، مهربانیان، الهه و  امیر احمدپورکاخکی(1386)، بررسی نظام بهره برداری خرد و دهقانی در کشاورزی ایران : تنگناها، سیاست ها و راهکارهای حمایتی، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, دانشگاه فردوسی، مشهد.

  اصلاحی، حسین(1378)، نقد و بررسی کتاب: نظام های بهره برداری، فصلنامه نامه علوم اجتماعی، سال 15، شماره 14، ص 199-206.

  اطاعت، محمد جواد(1385)، ماهیت دولت در ایران / دولت پاتویمونیال (پیش از مشروطیت)، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 22، شماره 231- 232، ص 48- 53.

  اکبری، محمدعلی و نفیسه واعظ (1388)، بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول، فصلنامه تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)، سال5 ، شماره 63، ص 1-26.

  اکبری، مرتضی، اسدی، علی و سیدسعادت موسوی (1387)، تحلیل عوامل بازدارنده طرح مهندسین ناظر گندم: مطالعه موردی استان اردبیل، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال 15، شماره 5، ص 1-9.

  امجد، محمد(1385)، تاریخ اقتصاد سیاسى ایران(1)، مترجم: دکتر حسین مفتخرى، فصلنامه علوم سیاسی، سال 5، شماره ۱۰، ص 25-47.

  امجدی، افشین و امیرحسین چیذری(1385)، وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 14، شماره 55، ص 155- 182.

  امینی، امیرمظفر، احمدی، عبدالحسین و عبدالحمید پاپ‌زن(1386)، بررسی و مقایسه دلایل مخالفت بهره‌برداران با اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و لنجانات استان اصفهان، فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال 11، شماره 3، ص 417-432.

  امینی، علیرضا و نعمت فلیحی (1377)، بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال 3، شماره 9، ص 95- 119.

  انوشیروانی، احمد(1382)، نگرشی بر روند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، سال 3، شماره 7 و 8، ص 249- 256.

  اوحدی، وحیدرضا(1379)، روش های کنترل فرسایش خاک با هدف بهره وری کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 8، شماره 30، ص 283-294.

  آقاپور صباغی، محمد، یزدانی، سعید، سلامی، حبیب الله و غلامرضا پیکانی(1390)، الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی(مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 42، شماره 3، ص 313-322.

  آل اسحاق، یحیی(1388)، برون نگر یا درون نگر؟ روزنامه همشهری، شماره 88527 www.hamshahrionline.ir.

  باصری، بیژن و اسفندیار جهانگرد(1386)، بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 15، شماره 59، ص 119- 146.

  باصری، بیژن، صادقی، حسین و غلامرضا خاکسار(1389)، بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)، سال 10، شماره 3، ص 1-24.

  باقرزاده، حمیدرضا، باقرزاده، علی و حمید معین راد(1391)،ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت نیشابور برای کشت گندم (.Triticum aestivum L)، ذرت (.Zea mays L) و پنبه (.Gossypium herbaceum L) با استفاده از GIS، نشریه بوم شناسی کشاورزی، سال 4، شماره 1، ص 41-51.

  باقری، آیت(1388)، بررسی رابطه فساد اداری و حجم دولت، روزنامه اعتماد ملی، شماره 962، ص 22.

  باقری، مهرداد، ترکمانی، جواد، معززی، فاطمه و آیت اله کرمی(1390)، ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وام های کشاورزی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 19، شماره 73، ص 147- 171.

  باقری، نیکروز و سیدامیرعباس موذن(1387)، راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، نجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.

  بانک کشاورزی(1388)، ابزارهای تامین مالی بخش کشاورزی ایران: اصیل، پایدار و بالقوه، ماهنامه اقتصاد ایران، سال 12، شماره 131، ص 44-45.

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1388). گزارش اقتصادی و ترازنامه سال.

  بدری، سیدعلی و جعفرصادق قنبری(1384)، ارزیابی توان‌ های محیطی در عمران روستایی (مطالعه موردی: حوضه رود قلعه چای عجب شیر)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، سال 37، شماره 57، ص 173- 185.

  برادران نصیری، مهران و جهانبخش امامی(1388)، ارزیابی سیاست های تعرفه محصولات کشاورزی در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

  بروس، کوئن (1383)، درآمدی بر جامعه‌شناسی، مترجم: محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، تهران.

  بستاکی، مصطفی(1385)، بررسی آثار سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی - زیربخش دام و طیور )، فصلنامه پژوهش و سازندگی، سال 19، شماره 3، ص 11- 20.

  پاشازانوسی، علی(1369)، نقش آموزش در رشد و توسعه کشاورزی، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)،  سال 9، شماره 134، ص 12-17.

  پرمه، زورار و میرهادی سیدی(1388)، قیمت گذاری محصولات کشاورزی: مطالعه موردی ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران.

  پیرودین، محمد رضا و رضا کیهانی حکمت(1387)، ارزیابی سیاست خودکفایی گندم در برنامه های توسعه کشور (2)، ماهنامه نامه اتاق بازرگانی، سال 53، شماره 439، ص 14-17.

  تجدد، حسین(1387)، پی آمدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، ماهنامه حافظ، سال5 ، شماره 54، ص 50-56.

  تقدیسی، احمد و محمدرضا بسحاق(1389)،  چالش های کشاورزی و تاثیر آن بر جمعیت روستایی با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی - شهرستان ازنا)، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال 1، شماره 2، ص 137-161.

  جعفرزاده، علی اصغر، فرج زاده، داود و محمدرضا نیشابوری(1384)، مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف، مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران.

  جعفری، محمد و علی طویلی(1389)، اﺣﻴﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، تهران.

  جلیل پیران، حسین(1390)، ملاحظاتی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی، مجله اقتصادی دوره جدید، سال 11، شماره 11، ص 151-156.

  جمعه پور، محمود(1387)، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران.

  جنت، محمد صادق(1389)، تجربه ایران در برنامه ریزی اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2191، ص 28.

  جهاد کشاورزی استان مرکزی(1390)،  سیمای عمومی شهرستان خنداب، www.jkm.ir.  

  حاتمی، عباس(1387)، دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تاثیر سیاست های بازتوزیعی برجدال  هرمونوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غبریکپارچه در ایران، فصلنامه سیاست، سال 38، شماره 2، ص 89- 117.

  حبیبی، مسعود(1389)، جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 16، ص 59-70.

  حسینی، میرعبدالله(1383)، سیاست تجاری کشاورزی ایران و تعیین معادل تعرفه ای واردات محصولات آن، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال 8، شماره 32، ص 1-40.

  حسینی، عقوب، همایی، مهدی، کریمیان، نجف علی و سعید سعادت (1387)، اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کلزا(Brassica napus L)، مجله فن آوری زیستی در کشاورزی، سال 8، شماره 4، ص 1-18.

  حق وردی، محمود(1371)، سیاست قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 7، شماره 65- 66، ص 96- 101.

  خداشناس، علیرضا، کوچکی، علیرضا، رضوانی مقدم،  پرویز، لکزیان، امیر و مهدی نصیری محلاتی(1390)، تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران، سال 42، شماره  1، ص 129- 141.

   خضری، محمد(1380)، تاثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال 4، شماره 14، ص 20-33.

   دادرس مقدم، علی و فرهود گل محمدی(1388)، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، گرمسار.

  دانش، مجید، بهرامی، حسینعلی، علوی پناه، سیدکاظم، علی اکبر نوروزی(1389)، تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان)، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، سال 41، شماره1، ص 57-67.

  دفتر امور زیربنایی مجلس(1381)، سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.

  دفتر مطالعات زیربنایی(1387)، جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و برنامه های توسعه(با تاکید بر برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.

  دهشیری، عباس و الهه سلیمانی(1386)، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

  رحمانی، صفت الله (1379)، بررسی تحلیلی روند ظرفیت ها و تنگناهای توسعه کشاورزی در ایران، مجله جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال 16، شماره 226 و 227، ص 50-55.

  رحیمی، عباس(1376)، مبانی نظری سیاست های حمایت از کشاورزی(با نگاهی به ایران)، فصلنامه روستا و توسعه، سال 1 ، شماره 2 و 3، ص 37-60.

  رضایی، مجید(1383)، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال 4، شماره 14، ص 37- 62.

  رضایی ارشد، روح اله، صیاد، غلامعباس، مظلوم، مسعود، شرفا، مهدی و علیرضا جعفرنژادی(1391)، مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های استان خوزستان، مجله علوم آب و خاک، سال 16، شماره 60، ص 107-118.

  رفیعی، فرشته(1387)، تنظیم بازار؛ از وزارت بازرگانی تا جهاد کشاورزی، روزنامه ایران اقتصادی، شماره 3966، ص 8.

  رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فرج زاده، منوچهر و وکیل حیدری ساربان(1388)، نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، سال 41، شماره 69، ص 87-103.

  رکن الدین افتخاری ،  عبدالرضا(1382)، توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، انتشارات سمت، تهران.

  روزنامه اطلاعات(1391)، دوگانگی در وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی، شماره 48759، ص 6.

  روزنامه اطلاعات(1391)، منابع آبی، نیازمند مدیریت، شماره25553، ص 32.

  روزنامه رسالت(1385)، بررسی جایگاه کشاورزی ایران در منطقه و جهان، شماره 5984، ص 16.

  زارع، ابراهیم، چیذری، امیرحسین و نبی اله نعمتی(1389)، تحلیل سیاست قیمت گذاری در بازار پنبه ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 18، شماره 69، ص 111- 138.

   زاهد، سعید(1380)، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال های پس از انقلاب اسلامی، مجله جغرافیا و تاریخ، سال 4، شماره 12، ص 18- 29.

  زاهدی مازندرانی، محمدجواد(1383)، ضرورت های کارکردی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 45، ص 41- 68.

  زرعکانی، مهدی(1386)، مناسبات تولید کشاورزی در ایران و معارضات آن با توسعه روستایی، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال 23، شماره 277، ص 219-232.

  زمان زاده، حمید(1391)، پنج دهه فراز و فرود تولید، ماهنامه تازه‌های اقتصاد، سال 22، شماره 136، ص 202-204.

  زمان‌زاده، حمید(1391)، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، مجله تازه های اقتصاد، سال 8، شماره 130، ص 41-48.

  زمانی، هادی(2008)، نفرین نفت تجربه ایران: موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران(جلد دوم)، انتشارات HZ Books، لندن.

  زمانی، فریبا(1388)، اهمیت جمعیت شناسی در برنامه ریزی های آمایش سرزمین (با تاکید بر مطالعه مهاجرت های استانی)، فصلنامه جمعیت، شماره 69 و 70، ص 107-132.

   زنگی آبادی، مهدی، رنگ آور، عبدالصالح، رفاهی، حسینقلی، شرفا، مهدی و محمدرضا بی همتا(1389)، بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات، نشریه آب و خاک، سال 24، شماره 4، ص 737- 744.

  زهتابیان، غلامرضا(1372)، نقش مدیریت دولتی در توسعه آبیاری در ایران و چند کشور جهان، فصلنامه دانش مدیریت، سال 7، شماره 27 و 28، ص 70-79.

  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(1391)، سازمان تعاون روستایی استان مرکزی، www.corc.ir/Portal/Home.

  سازمان‌ملل متحد(1370)، رهنمودهایی برای برنامه ریزی توسعه: رویه ها، روش هاو فنون/ بخش همیاری فنی برای توسعه سازمان ملل، مترجم: محمد همتی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.

  سالم، جلال و علی نمازی(1386)، نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 1، ص 23- 39.

  سر لک، احمد(1378)، معیارها و سیاست های قیمت گذاری در مورد محصولات کشاورزی، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 14، شماره 139- 140، ص 200- 205.

  سعیدی، محمدرضا(1382)، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی، انتشارات سمت، تهران.

  سعیدی، عباس و  مصطفی طالشی(1383)، ناپایداری سکونتگاه های کوچک کوهستانی ناحیه آلاداغ در شمال خراسان، دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 3، ص 1-28. 

  سلطانی، غلامرضا(1383)، تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 45، ص 19-40.

  سلطانی، سحر، علیشاهی، مژگان و فهیمه بهرامی مهنه(1386)، مطالعه وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران و راه های افزایش آن، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.

  سلیمانی، الهه و رضا معماریان(1391)، بررسی اجمالی وضعیت بیمه محصولات کشاورزی در ایران (چالش ها و راهکارها)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

  سماوات، سعید (1389)، نقش مدیریت مواد آلی خاک در حاصلخیزی خاک (مسایل و محدودیت ها)، مجموعه مقالات اولین کنگره چالش های کود در ایران، موسسه تحقیقات، تهران.

  سوخته‌سرایی، علی اکبر(1390)، صادرات 2480 میلیون دلار محصولات کشاورزی در نه ماهه نخست امسال، هفته نامه خبری تحلیلی برنامه، شماره 224.

  سوری، حجت(1391)، نقش نوآوری در توسعه اشتغال و اقتصاد کشورهای پیشرفته، روزنامه بازار کار، شماره 746، ص 9.

  سهراب، فرحناز و فریبرز عباسی(1384)، ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهه گذشته در سطح کشور، مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، تهران.

  شاکری، عباس و میرحسین موسوی(1382)، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 11، شماره 43-44، ص 89-115.

  شاه آبادی، ابوالفضل(1388)، منابع رشد بخش کشاورزی ایران طی سال های 1342 تا 1385،  فصلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره 4، ص 125-147.

  شاهرخ، وجیهه، ایوبی، شمس اله و احمد جلالیان(1390)، ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی و بررسی عواقب محیطی کشت آبی گندم و برنج بر اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان)، مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، سال 18، شماره 3، ص 37-60.

  شریف زاده ابوالقاسم و غلامحسین عبدالله زاده(1390)، شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست اندرکاران مختلف در نظام تحقیقات کشاورزی کشور، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال 4، شماره 1، ص 77-94.

  شریف زاده، ابوالقاسم و غلامحسین عبدالله زاده(1390)، شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست اندرکاران مختلف در نظام تحقیقات کشاورزی کشور، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال 4، شماره 1، ص 77-94.

  شفیعی، افسانه، گرشاسبی، علیرضا و بهاره عریانی(1387)، روش های حمایت از بخش کشاورزی؛ تحلیل نظری و تجربی، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.

  شکری، الهام، شاهنوشی فروشانی، ناصر، محمدزاده، رویا و یداله آذرین فر (1388)، عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال 1، شماره 2، ص 107- 120.

  شهاب آرخازلو، حسین، امامی، حجت، حق نیا، غلامحسین و علیرضا کریمی(1390)، تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد، فصلنامه  آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، سال 25، شماره 4، ص 881-891.

  شهرام نیا، امیرمسعود و مجید اسکندری(1389)، ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی، فصلنامه گنجینه اسناد، سال20 ، شماره 77، ص 74-105.

  شیرازی، اصغر(1379)، ماجرای خودکفایی کشاورزی، فصلنامه گفتگو، سال 8، شماره 28، ص 113-128.

  شیرخانی، محمدعلی و حامد خوش گفتار لامع(1391)، گفتمان و عملکرد اقتصادسیاسی در دولت های تحصیلدار، فصلنامه معرفت، سال 21، شماره 172، ص 137-151.

  شیرزادی، رضا(1389)، برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، سال 5، شماره 11، ص 29-43.

  شیرزادی، رضا(1390)، دولت و توسعه در کره جنوبی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 15، ص 39-82.

  صامتی، مجید و  بیتا فرامرزپور(1383)، بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 45، ص 91-112.

  صبوری، محمد صادق، طیوری، منصور و اردوان نصرتی(1383)، مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال 20، شماره 263، ص 41-46.

  صلاحی، برومند، حسینی، سیداسعد، شائقی مغانلو، حسین و بهروز سبحانی(1389)، پیش بینی دماهای حداکثر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 25، شماره 3، ص 57-78.

   صمدی، سعید، سیچانی، کرمعلیان و محمد زاهدی(1382)، تعامل بین بخش کشاورزی و اقتصاد کلان در مقایسه با سایر بخش ها ‏‎‎‏(1379-1345)، نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران.

  ضیاء توانا، محمدحسن و علی شمس الدینی(1389)، کارکردهای شهری در توسعه روستایی، مورد: نورآباد و روستاهای پیرامون، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال 2، شماره 3، ص 45-60.

  طالب، مهدی و زهره نجفی اصل(1386)، پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار: نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب کبری (س) در روستاهای بویین زهرا، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 3، ص 1-26.

  طوطیایی، عبدالحسین(1386)، تحقیقات کشاورزی ایران واقعیت یا سراب، روزنامه شرق، شماره 1237، ص 9.

  طهرانچیان، امیر منصور(1387)، نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 24، شماره 247- 248، ص 238- 243. 

  عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و حسین صادقی (1384)، برآورد آثار اقتصادی فرسایش خاک در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال 5، شماره 15، ص 87-100.

  ﻋﺒﺎدی، ﻓﺮزاﻧﻪ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺳﻌﻴﺪﻧﻴا(1387)، ترازنامه غذایی جمهوری اسلامی ایران (1385-1381)، انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی-مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی، تهران.

  عباسی، مهدی(1385)، دولت توسعه خواه در تجربه ژاپن، پایان نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

  عباسیان جهرمی، علی و ایرج ملک محمدی(1388)، نقش ترویج و آموزش کشاورزی در بهره وری و ضایعات محصولات کشاورزی، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.

  عبدالله زاده، غلامحسین  و علیرضا خواجه شاهکویی(1388)، راهکارهایی جهت بهبود کارآیی در مصرف منابع آب در فرآیند توسعه کشاورزی، مجموعه مقالات همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.

  عبداللهی،مهدی(1385)،سرمایه گذاری و چالش های بازار مالی در بخش کشاورزی، ماهنامه روند، سال 11، شماره 49، ص 169-200.

   عظیمی، حسین(1389)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی، تهران.

  علیرضا، کرباسی، هاجر، اثنی عشری و حسن عاقل(1387)، پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، سال 22، شماره 2، ص 31- 43.

  عماد زاده، مصطفی(1379)، بازاریابی محصولات کشاورزی(2)، ماهنامه توسعه مدیریت، سال 2، شماره 17، ص  6-9.

  ﻋﻤﻮﯾﯽ، ﺣﺎﻣﺪ و ﺳﺎﻣﺎن رﺣﯿﻤﯽ(1390)، جهانی ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ، سال 3، شماره 15، ص 216- 245.

  غلامحسین، حسینی(1388)، آسیب پذیری و توسعه نظام بهره برداری کشاورزی در ایران، فصلنامه راهبرد، سال 18، شماره 52، ص 129-147.

  فتح الهی، طاهر، سلیمانی، کریم، کلارستاقی، عطااله و محمود حبیب نژاد(1389)، بررسی نقش بافت خاک در رسوبزایی آبکندهای منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران.

  فرهادی، علیرضا (1383)، بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال 9، شماره 1، ص 27-58.

  فرهمند، انور، اوستان، شاهین، جعفرزاده، علی ‌اصغر و ناصر علی اصغرزاده (1391)، پارامترهای شوری و سدیمی بودن در برخی خاک های متاثر از نمک دشت تبریز، فصلنامه دانش آب و خاک، سال 22، شماره 1، ص 1-16.

  قادرزاده، حامد و محمود حاجی رحیمی(1388)، بررسی وضعیت بازاررسانی محصول توت فرنگی در استان کردستان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی ، سال 3، شماره 1، ص 207-215.

  قدیری معصوم، مجتبی، ضیانوشین، محمدمهدی و محمد امین خراسانی(1389)، پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره 2، ص 1-30.

  قدیری معصوم، مجتبی،نصیری، حسین و یوسف رفیعی(1391)، پیاده سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت، مجله حقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، سال 12، شماره 25، ص 195- 218.

  قنبری، یوسف و حمید برقی(1388)، بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری آموزش های روستایی، مجله راهبرد یاس، شماره 18، ص 153-165.

  کاظمی پور، شهلا(1389)، توسعه و مناسبات جمعیتی در ایران با رویکرد آینده‌نگر، فصلنامه برداشت دوم، سال 7، شماره 11، ص 75-107.

  کرباسی، علیرضا و حمیده خاکسار آستانه(1382)، بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی (مطالعه موردی ایران)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 7، شماره 15، ص 19-36.

  کلهری، زهرا(1386)، دولت مداری ایرانی،  روزنامه اعتماد، شماره 1511، ص 1.

  کاظمیان، رضا( 1385)، دولت رانتی اقتصاد رانتی، روزنامه سرمایه، شماره 331، ص 13.

  کرامر، جی.ال، جنسن، سى.دبلیو و دى.دى. ساوتگیت(1383)، اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری، مترجم: محمد قربانى و  زکریا فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد.

  کردزاده کرمانی، محمد(1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

  کشاورز، محسن، رحیمی، محسن و مجید سلیمی(1389)، نقش مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در نظام نوآوری، نشریه صنعت و دانشگاه، سال 3، شماره 7 و 8، ص 35-44.

  کوهسار، خالدی و ایوب رحیم زاده(1387)، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید های فراروی صادرات کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 16، شماره 62، ص 83- 104.

  گمرک جمهوری اسلامی ایران(1390)، صادرات غیر نفتی در سال 1390(با احتساب معیانات گازی) به تفکیک بخش های عمده.

  لطفی، حیدر، سلطانی، ناصر و ناصر اقبالی(1387)، گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال 3، شماره 7، ص 87-110.

  لطیف، بیژن(1368)، نقش و جایگاه سرمایه در توسعه کشاورزی ایران، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال4، شماره 33، ص 35- 41.

   لفت ویج، آدریان(1385)، به سوی مدلی از دولت توسعه خواه: توجهی دوباره به سیاست، مترجم: سید احمد موثقی، مجله فرهنگ اندیشه، سال 5، شماره 19، ص 60-87.

  محقق کجیدی، محمد کاظم(1375)، موانع ساختاری توسعه بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 4، شماره ویژه، ص 52-82.

  محمدقلی، یوسفی(1382)،جایگاه کشاورزی در توسعه صنعتی ایران، نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران.

  محمدی، یاسر، شعبانعلی فمی، حسین و علی اسدی(1389)،شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت، استان فارس، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ، سال 41، شماره 2، ص 501-511.

  محمودیان، معصومه(1391)، دولت توسعه گرا درباره نقش دولت در «پروژه» توسعه صنعتی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2657، ص 29.

  مختارنیا، محمد، رضوانفر، احمد، شعبانعلی فمی، حسین و  احمد جعفری نژاد(1388)، چالش ها و مشکلات ساماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی کشور، سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، تهران.

  مختاری حصاری، آرزو، شعبانعلی فمی، حسین، اسدی، علی و زهرا زارعی دستگردی (1389)، تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره 3، ص 85-104.

  مرکز آمار ایران(1390)، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس مسکن، www.amar.org.ir.

  مطیعی لنگرودی، سید حسن(1384)، جایگاه کشاورزی در روستاهای دره ای غرب شهرستان مشهد؛ تنگناها و راهکارها، فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال 3، شماره 5، ص 5-24.

  معماریان فرد، مجتبی و حبیب اله بیگی هرچگانی(1388)،مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی برای پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های استان چهارمحال و بختیاری، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی، سال 23، شماره 4، ص 90-99.

  مقدسی، رضا و آیدا مرب(1386)، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

  مقدسی،رضا(1377)، توسعه کشاورزی و عوامل موثر بر آن: (با تاکید بر نقش تحقیق و فن آوری)، نشریه تازه های اقتصاد، سال 9، شماره 70، ص 18-22.

  مقصودلو، منوچهر(1380)، بانک جهانی و سیاست های تعدیل اقتصادی ایران(78- 1368)، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، پایان نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

  ملک محمدی، ایرج(1386)، ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی(جلد اول: سیر تکاملی)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

  مهدی پور، اسماعیل، صدرالاشرافی، سید مهریار و علیرضا کرباسی(1384)، بررسی بازاریابی محصول سیب زمینی در ایران، فصلنامه علوم کشاورزی، سال 11، شماره 3، ص 121-131.

  مهربانیان، الهه، طوسی، ماندانا و ناصر حبیبی(1387)، تحلیل سیاست قیمت گذاری محصولات زراعی در سال 1385، انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش یافته های تحقیقاتی، تهران.

  مهرگان، نادر(1368)، تحولات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مجله  اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال 7، شماره 61 و 62، ص 84-93.

  میر، سیدجواد، اکبری، احمد و  محمود هاشمی تبار(1383)، بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش آن در تولید مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 48، ص 25-52.

   نبوی، سید عبدالامیر(1390)، ایران و دولت توسعه گرا - (1357-1320)، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 6، شماره  3، ص 187- 197.

  نجفی، بهاءالدین(1390)، بازشناسی تنگناهای اعتبارات کشاورزی، ماهنامه سرزمین سبز، سال 2، شماره 24، ص 26-29.

  نوبخت، محمدباقر و عیسی کلانتری(1391)، ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ 1391، ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽاﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران.

  نوروزی، فرح‌آرا(1384)، فرآیند تحولات بخش کشاورزی در برنامه‌های اول تا سوم توسعه کشور، انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی، تهران.

  نوروزی، نورمحمد(1385)، اقتصاد سیاسی نفت و جامعه مدنی در ایران، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال 4، شماره 14، ص 8-31.

  نوری، کیومرث(1382)، بررسی کارایی سیاست قیمت گذاری برنج در ایران، مجله پژوهش و سازندگی، سال 16، شماره 4، ص 73-81.

  نیلی، مسعود(1391)، تغییر نقش دولت در اقتصاد ایران،  روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2868، ص 1.

  نیک پی، صلاح الدین(1389)، اهمیت بخش کشاورزی، برنامه ریزی و توسعه آن در ایران، ماهنامه کشاورز، سال 27، شماره 318، ص 78-80.

  ورمزیاری، حجت، صالح، ایرج و حجت مسلم زاده(1386)، تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

  هزاوه ای، سیدمرتضی(1385)، تاثیرپذیری سیاست های توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی، فصلنامه دانش سیاسی، سال 2، شماره 4، ص 165-200.

  یاسوری مجید(1386)، علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی، دو فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 9، ص 113- 131. 

  یاوری، غلامرضا(1380)، بررسی آثار رفاهی سیاست قیمت گذاری گندم، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، سال 5، شماره 18، ص 145-168.

  یزدان شناس، لیلا(1386)، نقش شبکه های تعاونی روستایی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی چای)، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

  African Development Bank.(2000). Agriculture and Rural Development Sector. Bank Group Policy, The African Development Bank Group, OCOD.

  Agarwalla, A. (2011). Estimating the Contribution of Infrastructure in Regional Productivity Growth in India. Indian Institute of Management.

  Agriculture, http://www.economics.noaa.gov.

  Agwu, A. E., Dimelu, M. U., & Madukwe, M. C. (2008). Innovation system approach to agricultural development: Policy implications for agricultural extension delivery in Nigeria. African Journal of Biotechnology, 7(11).

  Al-Santarisi, M. (1995). The Future of Egyptian Agriculture in International Trade. Options Mediterraneennes. Serie B: Etudes et Recherches.

  Alston, J. (2010). The benefits from agricultural research and development, innovation, and productivity growth, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 31 (Paris, Organisation for Economic Co-Operation and Development Publishing).

  Anríquez, G. & Stamoulis, K .(2007). “Rural Development and Poverty Reduction: Is Agriculture Still the Key?”, ESA Working Paper No. 07-02, June 2007 Agricultural Development Economics Division, The Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org/es/esa.

  Appelgren, B. (2004). Ethics and water: water in agriculture.

  Ashok, K. R., & Balasubramanian, R. (2006). Role of Infrastructure in Productivity and Diversification of Agriculture. Funded By South Asia Network of Economic Research Institutes (SANEI) Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan.

  Ayoade, A. R., Akintonde, J. O., & Oyelere, G. O. (2012). Factors Affecting Adoption of Appropriate Technologies on Cassava Production in Oriire Local Government Area of Oyo State, Nigeria. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science, 2(3), 89-93.

  Ayoola, G. B. (2006). Analysis of Budget Policy on Agriculture under Different Governance Regimes. In 2006 Annual Meeting, August 12-18, 2006, Queensland, Australia (No. 25560). International Association of Agricultural Economists.

  Baede, A. P. M., Ahlonsou, E., Ding, Y., Schimel, D., Bolin, B., & Pollonais, S. (2001). The climate system: an overview. Climate change, 85-98.

  Beddow, J. M., Pardey, P. G., Koo, J., & Wood, S. (2010). The changing landscape of global agriculture. The Shifting Patterns of Agricultural Production and Productivity Worldwide. JM Alston, BA Babcock, and P. G Pardey, eds. The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University, Ames, IA, 8-38.

  Birkas, M., Jolankai, M., Mesić, M., & Bottlik, L. (2012). Soil quality and land use in Hungary.

  Busch, L., Bingen, J., & Harris, C. (2001). Global change in agrifood grades and standards: agribusiness strategic responses in developing countries.International Food and Agribusiness Management Review, 2(3/4), 421-435.

  CACP. (1999).Albemarle county comprehensive plan review chapter two, natural resources and cultural assets, draft December 9, 1998. County of Albemarle, Dept. of Planning and Community Development.

  Camara, O., & Nizeyimana, C.(2008). A guide for financing agricultural input procurement and output marketing in Rwanda, An international center for soil fertility and agriculture development, IFDC.

  Canessa, P., Green, S., & Zoldoske, D. (2011). Agricultural Water Use in California: A 2011 Update. Center for Irrigation Technology, Fresno State University, November.

  Cherre, S. (2006). Irrigation policies, strategies and institutional support conditions in Ethiopia. In Best practice and technologies for small scale agricultural water management in Ethiopia, Symposium and exhibition proceeding.

  Cline, W. R. (2008). Global warming and agriculture. Finance and Development,45(1), 23.

  Collet, K., Gale, C., & Walker, S. (2009). Training for rural development: Agricultural and enterprise skills for women smallholders. City and Guilds Centre for Skills Development, Londres. Édition provisoire en ligne disponible à l’adresse: http://www. skillsdevelopment. org/pdf/Lit_Review. pdf.

  Colman, R. (1998). Measuring Sustainable Development: Application of the Genuine Progress Index to Nova Scotia: Progress Report and Future Directions. GPI Atlantic.

  Corkal, D. R., & Adkins, P. E. (2008, September). Canadian agriculture and water. In 13th IWRA World Water Congress, Montpellier (pp. 1-4).

  Covalla, E., Pandarinath, C., Williams, J., Williams, J., & Wingo, A. (2001). Managing Agricultural Water Impacts. North Carolina State University. http://ambient. 2y. net/wingo/projects/water/e497/e497. pdf.

  Crawford, I. M. (1997). Agricultural and food marketing management. FAO.

  Darghouth, S. (2007). Prospects for Public-Private Partnership in Irrigation and Drainage (PPT). Washington DC (World Bank Water Week 2007).

  David, C. C., Ponce, E. R., Halos, S. C., & Lamug, C. B. (1999). Philippine national agricultural and natural resources research system: Resource allocation issues and directions for reforms. Philippine Institute for Development Studies.

  Department for Environment, & Rural Affairs. (2011). the natural choice: securing the value of nature (Vol. 8082). The Stationery Office.

  Dev, S. M. (2011). Policies for Raising Agricultural Growth and Productivity in India.

  Diederen, P., van MEIJL, H., Wolters, A., & Bijak, K. (2003). Innovation adoption in agriculture: Innovators, early adopters and laggards. Cahiers d’économique et sociologie rurales, 67, 30-50.

  Efthimiadou, A., Bilalis, D., Karkanis, A., & Froud-Williams, B. (2010). Combined organic/inorganic fertilization enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop. Aust J Crop Sci,4(9), 722-729.

  Environmental Adaptation Research Group.(1997). Agriculture and Climate Change A Prairie Perspective, Institute for Environmental Studies, University of Toronto.

  European Commission. (2001). A framework for indicators for the economic and social dimensions of sustainable agriculture and rural development. Agriculture Directorate-General, The Helsinki European Council.

  European Commission. (2008). High prices on agricultural commodity markets: situation and prospects. A review of causes of high prices and outlook for world agricultural markets. European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development, Brussels, July.

  Eze, C. C., Lemchi, J. I., Ugochukwu, A. I., Eze, V. C., Awulonu, C. A. O., & Okon, A. X. (2010, March). Agricultural Financing Policies And Rural Development In Nigeria. In 84th Annual Conference, March 29-31, 2010, Edinburgh, Scotland (No. 91677). Agricultural Economics Society.

  Fafchamps, M., & Quisumbing, A. R. (2000). Social Roles, Human Capital, and the Intrahousehold Division of Labour: Evidence from Pakistan.

  FAO.(2010). Pricing Policies for Agricultural Inputs and Outputs in Nepal, Food and Agriculture Organization of the United Nations. UN Complex, Pulchowk, Nepal.

  FAO.(2012). Agricultural cooperatives: key to feeding the world, Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.

  Faurès, J. M., & Santini, G. (2008). A. Nepveu de Villemarceau (2008) A livelihood approach to water interventions in rural areas and implications for Multiple Use Systems.

  Faurès, J. M., & Santini, G. (2008). A. Nepveu de Villemarceau (2008) A livelihood approach to water interventions in rural areas and implications for Multiple Use Systems.

  Fernández, E.(2011). Price support policies, efficiency and TFP growth in developed countries’ agriculture.

  Gray, R., & Weseen, S. (2008). Best practices for Canadian agricultural innovation: lessons from theory and practice. Canadian Agricultural Innovation Research Network.

  Haataja, M. (2010). Social media applications in marketing communications Of the marketing oriented companies.

  Haseen, S & khan, R.,(2011), Indian agriculture and food security: problem and prospects, Munich Personal RePEc Archive Paper, Germany.

  Heidhues, F. (1994). Consumption credit in rural financial market development.Financial landscapes reconstructed. The fine art of mapping developing, eds. Bouman, FJA, and O. Hospes, 33-48.

  Hicks, A. (2001). issues and strategies in development of rural-based small and medium food industry in asia and the pacific. rural-based food processing industry in asia, 6.

  Houston, R. J., Ceballos, N. A., Hesselbrock, V. M., & Bauer, L. O. (2005). Borderline personality disorder features in adolescent girls: P300 evidence of altered brain maturation. Clinical Neurophysiology, 116(6), 1424-1432.

  Huard, F. (2008). Overview of Management of Natural and Environmental Resources for Sustainable Agricultural Development in France. Management of Natural and Environmental Resources for Sustainable Agricultural Development, blz, 115-125.

  Hussain, I., & Hanjra, M. A. (2004). Irrigation and poverty alleviation: review of the empirical evidence. Irrigation and Drainage, 53(1), 1-15.

  IBSA.(2009). Developing Innovation Skills, A guide for trainers and assessors to foster the innovation skills of learners through professional practice, Published by: Innovation & Business Skills Australia Ltd.

  IFAD (2006). Is small really beautiful? Community-based natural resource management in Malawi and Botswana. World development, 34(11), 1942-1957.

  IFAD.(2006). Community-based natural resource management how knowledge is managed, disseminated and used, www.ifad.org.

  Iimi, A., & Smith, J. W. (2007). Current Debates on Infrastructure Policy. The World Bank Policy Research Working Paper, 4411.

  Imoudu, P. B. (2009). Agricultural marketing and Cooperatives.

  International Labor Organization (ILO)(2010). A skilled workforce for strong, sustainable, and balanced growth: a G20 training strategy, retrieved on May 12, 2011 from http://www.ilo.org/

  Keith, A. M., & Robinson, D. A. (2012). Earthworms as natural capital: ecosystem service providers in agricultural soils. Economology Journal, 2, 91-99.

  Knox, J., Kay, M., Hammett, P. (2007). A fair share of water for agriculture: A strategy for irrigation in Eastern England, Develop an Agricultural Water Saving Centre, www.ukia.org.

  Kulecho, I. K., & Weatherhead, E. K. (2006). Adoption and experience of low‐cost drip irrigation in Kenya. Irrigation and drainage, 55(4), 435-444.

  Kurukulasuriya, P., & Rosenthal, S. (2003). Climate change and agriculture.World Bank Environment Department Paper, (91).

  Kwon, N., & Song, H. (2011). Personality traits, gender, and information competency among college students. Malaysian Journal of Library & Information Science, 16(1), 87-107.

  Lowder, S., & Carisma, B. (2011). Financial resource flows to agriculture: a review of data on government spending, official development assistance and foreign direct investment. ESA Working Paperno. 11-19. Rome: FAO-Agricultural Development Economics Division (ESA).

  Malcolm, S., Marshall, E., Aillery, M., Heisey, P., Livingston, M., & Day-Rubenstein, K. (2012). Agricultural Adaptation to a Changing Climate: Economic and Environmental Implications Vary by US Region. USDA-ERS Economic Research Report, (136).

  Manning, N. P., Mukherjee, R., & Gökçekuş, Ö. (2000). Public officials and their institutional environment: an analytical model for assessing the impact of institutional change on public sector performance (Vol. 2427). World Bank Publications.

  Marie-Vivien, D & Bienabe, E. (2012),The strength of The Link to Origin as a citeration, Geographical indications for agricultural and handicraft goods, CIRAD.

  Masters, W. A., & Wiebe, K. D. (2000). Climate and agricultural productivity. Center for International Development phone, 617(496), 7100.

  McCarl, B. A., B. C. Murray, and U. A. Schneider (2001), ‘Influences of Permanence on the Comparative Value of Biological Sequestration versus Emissions Offsets’. Working Paper 01-WP 282, CARD, Iowa State University, Ames, IA.

  MIEPO.(2010). Investment & Export Promotion Agriculture & Food Processing, Moldovan Investment and Export Promotion Organization, Ministry of Economy and Trade of the Republic of Moldova, www.miepo.md.

  Monge, M., Hartwich, F., & Halgin, D. (2008). How change agents and social capital influence the adoption of innovations among small farmers: Evidence from social networks in rural Bolivia. Intl Food Policy Res Inst.

  Motes, C. W.(2010). Modern Agriculture and Its Benefits- Trends, Implications and Outlook, Global Harvest Initiative, www.globalharvestinitiative.org.

  Mundy, Shaun, Financial Education in Schools: Analysis of Selected Current Programmes and Literature– Draft Recommendations for Good Practices, published in proceedings of OECD-US Treasury International Conference on Financial Education, Washington DC, 7-8 May 2008, Volume II.

  National Bank. (2009). Report on the Doubling of Agriculture Credit Programme(2004-05 to 2006-07), National Bank for Agriculture and Rural Development Department of Economic Analysis and Research.

  NCDC.(2010). NOAA’s National Climatic Data Center Sectoral Engagement Fact Sheet

  Nelson, G. C. (2009). Climate change: Impact on agriculture and costs of adaptation. International Food Policy Research Inst.

  Niyongabo, J. (2004). Where Sustainable Agriculture means Agricultural Productivity? The case study of Gikongoro in Southwestern Rwanda (Doctoral dissertation, Lund University).

  Nossal, K., & Gooday, P. (2009). Raising productivity growth in Australian agriculture. ABARE.

  Nossal, K., & Lim, K. (2011). Innovation and productivity in the Australian grains industry. ABARES.

  NSDC.(2009). Human Resource and Skill Requirements in the Food Processing Sector, Study on mapping of human resource skill gaps in India till 2022, National Skill Development Corporation, www.nsdcindia.org.

  Nyoro, J. (2002). Agriculture and rural growth in Kenya. DFID Kenya commissioned study, Tegemeo Institute, Egerton University.

  Obayelu, A. E., & Salau, A. S. (2010). Agricultural Response to Prices and Exchange Rate in Nigeria: Application of Co-integration and Vector Error Correction Model (VECM). J Agri Sci, 1(2), 73-81.

  Olesen, J. E. (2006). Climate change as a driver for European agriculture.SCAR-Foresight in the field of agricultural research in Europe, Expert paper.

  Palaniappan, M. (2010). Clearing the Waters: A focus on water quality solutions. United Nations Environment Programme, Division of Environmental Policy Implementation.

  Pardey, P. G., Alston, J. M., & Chan-Kang, C. (2012, September). Agricultural Production, Productivity and R&D over the Past Half Century: An Emerging New World Order. In Invited plenary paper presented at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil.

  Parman, J. (2009). Good schools make good neighbors: Human capital spillovers in early-twentieth century agriculture.

  Philippot, L., Hallin, S., & Schloter, M. (2007). Ecology of denitrifying prokaryotes in agricultural soil. Advances in Agronomy, 96, 249-305.

  Polyzos, S., & Arabatzis, G. (2005). Labor Productivity of the Agricultural Sector in Greece: Determinant Factors and Interregional Differences Analysis.development.

  Pop, A., & Deaconu, S. C. (2008). Assets. Biological Assets. The Seasonal Model in Agriculture. Theoretical and Applied Economics, 7(7), 3.

  PSTA.(2009). The Strategic Plan for Agricultural Transformation in Rwanda, Ministry of Agriculture and Animal Resources, Kigali, Republic of Rwanda.

  Revelle, W., & Scherer, K. R. (2009). Personality and emotion. Oxford companion to emotion and the affective sciences, 304-306.

  Roze, M.(2008). Agriculture and Rural Area of Latvia, Publisher – Ministry of Agriculture Republic of Latvia, www.taltip.lv.

  Saikia, D. (2011). AnalyzingInter-Sectoral Linkages in India. African Journal of Agricultural Research, 6(33), 6766-6775.

  Samiee, S. (1982). Elements of marketing strategy: a comparative study of US and non-US based companies. Journal of International Marketing, 1(2), 119-26.

  Sandretto, C., & Payne, J. (2007). In: Agricultural Resources and Environmental Indicators ISBN 978-1-60021-467-7 Editor: Keith Wiebe and Noel Gollehon, pp. 117-128© 2007 Nova Science Publishers, Inc. Agricultural resources and environmental indicators, 16, 117.

  Scott, J., & Cooper, J. (2002). The Nova Scotia GPI Agriculture Accounts Part Two-Resource Capacity and Use-Soil Quality and Productivity.

  Sehai, E. (2006). Knowledge Management in Ethiopian Agricultural.

  Sezgin, A., Kaya, T. E., Kulekci, M., & Kumbasaroglu, H. (2011). Factors affecting the adoption of agricultural innovations in Erzurum Province, Turkey.Afr. J. Bus. Manage, 5(13), 777-782.

  Shah, M. K., Khan, H., & Khan, Z. (2008). Impact of agricultural credit on farm productivity and income of farmers in mountainous agriculture in northern Pakistan: a case study of selected villages in district Chitral. Sarhad Journal of Agriculture, 24.

  Sharon, C. (2006). Consumer Financial Capability: Empowering European Consumers. European Credit Research Institute, Brussels.

  Shiferaw, B. A., Okello, J., & Reddy, R. V. (2009). Adoption and adaptation of natural resource management innovations in smallholder agriculture: reflections on key lessons and best practices. Environment, Development and Sustainability, 11(3), 601-619.

  Skoufias, E., Vinha, K., & Conroy, H. (2011). The impacts of climate variability on welfare in rural Mexico. World Bank Policy Research Working Paper Series, Vol.

  Spielman, D. J., & Kelemework, D. (2009). Measuring agricultural innovation system properties and performance: Illustrations from Ethiopia and Vietnam(Vol. 851). Intl Food Policy Res Inst.

  Stepanko, a. a. use and state of lands in agriculture of russian far east. Analele Universităţii din Craiova. Seria Geografie, 12.

  Stigter, K., Walker, S., Das, H. P., Huda, S., Dawei, Z., Jing, L., ... & Haasbroek, P. D. (2010). Meeting farmers’ needs for agrometeorological services: an overview and case studies. In WMO/CAgM Workshop “Addressing the livelihood crisis of farmers: weather and climate services”. Belo Horizonte, Brazil.[Online]. Available: www. cmp. vcl. cu/…/fc9a911af18abaa5d0512cf015a3217ab3f59544. pdf.

  Stringer, R. (2001). How Important are the Non-traditional Economic Roles of Agriculture in Development?. Centre for International Economic Studies.

  Ten Brink, P., Gantioler, S., Gundimeda, H., Sukhdev, P., Tucker, G., & Weber, J. L. (2011). Strengthening indicators and accounting systems for natural capital. TEEB (2011) The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) in National and International Policy Making An output of TEEB, edited by Patrick ten Brink, IEEP. Earthscan, London.

  Tibaidhukira, S. K. (2011). Agricultural Sector Budgetary Allocations in uganda.

  Torbert, H. A., Krueger, E., & Kurtener, D. (2008). Soil quality assessment using fuzzy modeling. International agrophysics, 22(4), 365-370.

  Ulger, N. E., & Cay, T. (2012).An Assessment about Land Consolidation in Turkey,  Proceedings of the FIG Working Week 2012, 1-18.

  United Nation.(1995). the role of public administration in developing infrastructure and protecting the environment, twelfth meeting of experts on the united nations programme in public administration and finance, New York.

  USGS. (2003). Granger Drain Subbasin Selected for a National Water-quality Study. US Department of the Interior, US Geological Survey.

  van der Merwe, J. D., Cloete, P. C., & van Schalkwyk, H. D. (2010, September). Budget Allocation for Rural Agricultural Development in the NWP: A Multiple Criteria Analysis. In 2010 AAAE Third Conference/AEASA 48th Conference, September 19-23, 2010, Cape Town, South Africa (No. 96435). African Association of Agricultural Economists (AAAE) & Agricultural Economics Association of South Africa (AEASA).

  Venkatachalam, V. (2003). Infrastructure and Agricultural Development in Karnataka State. Research Report, No. IX/ADRTC/92, Agricultural Development and Rural Transformation Centre, Bangalore: Institute for Social and Economic Change.

  Verhulst, N., Govaerts, B., Verachtert, E., Castellanos-Navarrete, A., Mezzalama, M., Wall, P., ... & Sayre, K. D. (2010). Conservation agriculture, improving soil quality for sustainable production systems. Advances in soil science: food security and soil quality. CRC Press, Boca Raton, 137, C208.

  Waage, J.(2007). The Sustainable Management of Biodiversity for Biological Control in Food and Agriculture: Status and Needs, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture - FAO.

  Wall, E., & Smit, B. (2005). Climate change adaptation in light of sustainable agriculture. Journal of sustainable agriculture, 27(1), 113-123.

  Wallace, H.A,(2003), Agriculture as a Tool for Rural Development: Workshop Proceedings, Agricultural & Environmental Policy Center, Workshop Held in Collaboration with the National Rural Development Partnership in French Lick, Indiana.

  Warner, M., Kahan, D., & Lehel, S. (2008). Market-oriented agricultural infrastructure: appraisal of public-private partnerships.

  Winters. Paul, Davis. Benjamin and Carletto. Gero(2009), Assets, Activities and Rural Income Generation:Evidence from a Multicountry Analysis, World Development Vol. 37, No. 9, pp. 1435–1452.

  World Bank. (2007). World development report 2008: Agriculture for development. World Bank.

  World Bank.(2011). Growth and Productivity in Agriculture and Agribusiness: Evaluative Lessons from World Bank Group Experience, World Bank, Washington, DC. http://www. Worldbank.com.

  www. Agdm.com.

  www. markazi.doe.ir.

  www. mbazari.com.

  www.areo.ir.

  www.corc.ir.

  www.iran-eng.com.

  www.isna.ir.

  www.khondab.ir.

  www.mazraehdaran.com.

  www.m-m-zahedian.com.

  www.soiliran.org.

  www.vista.ir/article.

  www.zeraat-iauvaramin.com.

  Zezza. Alberto, Carletto. Gero, Davis. Benjamin and winters. Paul (2009), Rural Income Generating Activities: Whatever Happened to the Institutional Vacuum? Evidence from Ghana, Guatemala, Nicaragua and Vietnam, World Development Vol. 37, No. 7, pp. 1297–1306.

  Zhu, X., Clements, R., Haggar, J., Quezada, A., & Torres, J. (2011).Technologies for Climate Change Adaptation-Agriculture Sector. Danmarks Tekniske Universitet, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.

  Ziervogel, G., Cartwright, A., Tas, A., Adejuwon, J., Zermoglio, F., Shale, M., & Smith, B. (2008). Climate change and adaptation in African agriculture.Stockholm Environment Institute

  .


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), مقاله در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), پروژه درباره پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب- استان مرکزی)

مقدمه تحولات جامعه‌ ی روستایی ایران پس از دهه‌ی 40 به‌لحاظ تغییرات اساسی و زیربنایی در جهت‌گیری‌های محور توسعه که بیشتر متأثر از سیاست‌های استعمارگرانه‌ی استکبار جهانی بود منجر به اضمحلال روستاها و درنتیجه بروز مشکلات و معضلات اساسی در کشور گردید این تحولات نه تنها در کشور ما بلکه در تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌نیافته اتفاق افتاد. با عنایت به این که تحقیق اهداف ...

موضوع علم اقتصاد   اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع کمياب است. در جهان کنوني با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهاي بشري و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

چکیده : گسترش کالبدی یا فیزیکی روزافزون سکونتگاهها اعم از شهری و روستایی که امروزه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شتاب فزاینده ای یافته اند، امری اجتناب ناپذیر است.که بعضا بشکل ارگانیک در طول زمان خصوصا در مورد سکونتگاههای روستایی مشاهده می شود.که از جمله پیامدهای آن تغییر کاربری اراضی بخصوص کاربریهای مولد در بخش کشاورزی خواهد بود. در این تحقیق بررسی روند تغییر کاربری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی چکیده صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري سال 1387 چکيده در اين تحقيق به بررسي روند تکوين و توسعه فيزيکي شهر سميرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصيفي – تحليلي است که ج

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

ثبت سفارش