پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس)

word 493 KB 29735 206
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۷۱,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول:

  کلیات

  -1-مقدمه:

  سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی و حرکت به سمت "جامعه رفاه" سعی داشتند، بدون در نظر گرفتن متن اجتماع و چگونگی روابط انسانی نهفته در آن ، برنامه ریزی های اقتصادی دولتها را تحت تاثیر قرار می دادند، در حالیکه تحقیقات اخیر نشان داده که شیوه تعامل مردم با یکدیگر ، نحوه و میزان مشارکت آنها در امور مدنی و باورها و ارزشهای مشترک آنها می تواند در کاهش زمان و هزینه های اقتصادی و اجتماعی تاثیر به سزایی داشته باشد؛ از این رو مفهوم سرمایه اجتماعی ( در کنار سرمایه طبیعی ؛ اقتصادی و انسانی ) مطرح شده که شامل نهادها، روابط؛ نگرشها و ارزشهایی است که تعامل مردم را هدایت می کند و آنها را در توسعه اقتصادی و اجتماعی مشارکت دهد(شارع پور، 106:1380).

  از آنجا که انسانها از طریق روابطی که با یکدیگر برقرار می سازند سعی دارند تا نیازمندی های خود را تامین و اهداف مورد نظر خود را محقق کنند ، پدیده ای بنام "جامعه " شکل می گیرد. برقراری رابطه میان افراد باعث می شود تا اطلاعات بین آنها مبادله شود و افراد جامعه در قالب شبکه های مختلف اجتماعی از قبیل همسایگان، دوستان، شبکه های خویشاوندی، خانواده و... به تعریف و تحقق منافع جمعی اقدام کنند و با مشارکت فعال اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی فردی و جمعی خود بکوشند ، هر چه این روابط از استحکام بیشتر و از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار باشد و نظام مندتر و هماهنگ تر عمل کند شاهد دستیابی به اهداف جمعی در مدت زمانی کوتاهتر و با صرف هزینه ای کمتر خواهیم بود. در این حالت ما می توانیم از " سرمایه اجتماعی" صحبت به میان آوریم که ترکیب ویژه ای از روابط اجتماعی و کیفیت این روابط است. این نکته را باید خاطر نشان ساخت که ارتباطات اجتماعی هنگامی می توانند به مثابه " سرمایه اجتماعی " عمل کنند که مبتنی بر اعتماد متقابل و تحت تاثیر ارزشها و هنجارهای مشترکی که افراد جامعه در آن شریکند؛ باشند. در نتیجه سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در روابط بین فردی می تواند از سطحی خرد به سطحی کلات تسری یابد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را به همراه آورد.

  گروهی از دانشمندان علوم اجتماعی که احیا کننده سنت توکویل هستند طیف وسیعی از قرائن تجربی را جمع آوری نموده اند که نشان می دهد کیفیت زندگی عمومی و عملکرد نهادهای اجتماعی عمقاً متاثر از هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی است. سرمایه اجتماعی به تدریج به عنصر حیاتی توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان تبدیل می شود. دهها پژوهش توسعه روستایی نشان داده است که شبکه نیرومند انجمنهای مردمی محلی برای رشد اقتصادی به اندازه سرمایه گذاری فیزیکی، تکنولوژیکی، با دستیابی به قیمت مناسب اهمیت دارد.

  1-2-بیان مسئله:       

  در حال حاضر رشد و توسعه روز افزون در تمامی عرصه های اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی در همه جوامع خصوصا جوامع در حال توسعه مشهود و ملموس است. بنابراین همه جوامع برای دستیابی به توسعه همه جانبه پایدار باید الگوهای مناسبی را چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی_ اجتماعی برای خود فراهم سازند تا بتوانند به این مهم دستیابند.

  مطالعات توسعه به صورت محدود در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا با تمرکز بر روی مشکلات کلان اقتصادی؛ ارتباط جهانی و نابرابری بین کشورهای فقیر و غنی آغاز شد(براهمن،4:1381). در این سالها مفهوم توسعه را مترادف با رشد اقتصادی بکار می بردند( ساعی،18:1388) و بالا بردن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را اهداف اصلی توسعه قرار می دادند؛ اما با تشدید مسائلی چون فقر، بیکاری، نابرابری، تخریب منابع طبیعی و ... کاربرد متغیرهای اقتصادی به عنوان تنها عامل موثر در بخش توسعه مورد تردید قرار گرفت( پور محمدی و زالی،38:1383). همین امر باعث شد که از دهه 1970 به بعد توجه به توسعه پایدار با محوریت توسعه انسانی و حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده مورد توجه قرار گیرد.

  تا اینکه در سال 1992 میلادی در "کنفرانس زمین" توسعه پایدار بدین صورت تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده در برآورده کردن نیازهایشان، بعلاوه در کمیسیون جهانی  محیط زیست ، توسعه پایدار را اینگونه تعریف می کنند: توسعه پایدار فرآیند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاریها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. همچنین کمسیون"براتنلند" در باره توسعه پایدار می گوید: توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند، لازمه بهبود و پیشرفت است، فرآیندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستیهای اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور حرکت پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام جوامع بویژه کشورهای در حال توسعه باشد( عباسپور،1008:1386).

  بنابراین، توجه به توسعه پایدار با تمرکز بر توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفت و در سالهای اخیر توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شناخته شده است. اما منظور از سرمایه اجتماعی هنجارها و شبکه هایی است که مردم را قادر می سازد تا دست به کنش جمعی بزنند( پورستن،1998). بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است، بنابراین با استفاده از شناخت سرمایه های اجتماعی و شیوه های بکارگیری آن می توان نیروها انسانی را بسوی دستیابی به توسعه پایدار هدایت کرد.

   شهر بندر عباس یکی از شهرهای کهن و سابقه دار در تارخ کشور است که بخاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و زیست محیطی خاصی که دار د از یک سو و به دلیل مشارکت انسان آن در طول تاریخ اهمیت ویژه ای در توسعه کشوری داشته است. منابع طبیعی؛ نفت، و موقعیت تجاری و مرز آبی مشترک این شهر با کشورهای مجاور موقعیت ویژه ای برای آن ایجاد کرده است. توسعه پایدار چنانکه گفته شد بر استفاده از منابع طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با حفظ آن برای نسل های آینده تاکید دارد  بنابراین سنجش این امر که شناخت مردم شهر از ابعاد توسعه تا چه اندازه است  اهمیت بسزایی در برنامه ریزی های آینده در جهت توسعه پایدار شهر بندرعباس خواهد داشت،  بعلاوه تحقیقات جدید در سطح دنیا نشان می دهد که سرمایه اجتماعی عاملی مهم در مشارکت انسانی در جهت توسعه پایدار است بنابرابن پرداختن به سرمایه اجتماعی و سنجش همبستگی آن با توسعه پایدار شهری اهمیت بسزایی در برنامه ریزی و دستیابی به این مهم است.

  تحقیق حاضر ضمن شناخت هر یک از این عوامل قصد دارد با بررسی تاثیر متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، دریابد که ایندو تا چه اندازه از یکدیگر متاثر می شوند؟ بهترین شیوه ها در بکار گیری ایندو عامل در کنار یکدیگر برای دستیابی به توسعه پایدار شهری چیست؟ در صورت بها ندادن به سرمایه اجتماعی آیا توسعه پایدار شهری بطور کامل محقق خواهد شد یا خیر؟

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

  ما در دنیایی زندگی می کنیم که حرکت رو به جلو در آن اجتناب ناپذیر است و پیشرفت و توسعه هر روز تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. پیشرفت روز افزون تکنولوژی، روابط انسانی، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، همه و همه دست بدست هم می دهند تا هر روز تغییراتی را در شیوه زندگی، کاربرد منابع و... پیش روی ما قرار دهند، بنابراین شناخت منابع، راههای استفاده بهینه از آن و ضمن حفظ آنها برای نسلهای آینده اهمیت بالایی در مطالعات دارد؛ بعلاوه چون جمعیت انسانی از تاثیرگذارترین عوامل در این راستاست باید طوری شناخته و هدایت شود که بالاترین و بهترین بازدهی و کارکرد از منابع را برای خود فراهم سازد؛ بنابراین شناخت سرمایه های اجتماعی و یا ایجاد آن به انسان کمک می کند تا روابطش با جامعه را طوری برنامه ریزی کند که بهترین و بالاترین بهره وری را کسب نماید، بنابراین توجه به سرمایه های اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه پایدار اقتصادی چه در سطح کشور و چه در سطح شهرها اهمیت ویژه ای دارد چنانچه مطالعات گوناگونی در نقاط مختلف دنیا و یا حتی کشور خودمان در این مورد صورت گرفته است.ضمن اینکه سعادت(1387) در مقاله ای به تعیین روند تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته است، بدین منظور با استفاده از میزان سرمایه اجتماعی که برای یکسال (1380) برای ایران تخمین زده شده بود، به استخراج روند سرمایه اجتماعی در ایران اقدام نمود و برای اینکار از روش فازی استفاده کرده است.

  همچنین امیری و همکاران(1385) در مقاله خود میزان تاثیر سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی را بر رشد اقتصادی استانهای کشور مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصله نشان داد که سرمایه اجتماعی برون گروهی با افزایش تعاملات باعث افزایش اعتماد و کاهش هزینه مبادلاتی از جمله رانت جویی می شود که از این طریق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد( سعادت:1387). بالاخره سوری(1385) در مقاله خود از تعداد چکهای بلا محل سرانه بعنوان شاخصی برای کاهش سرمایه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که بین کاهش سرمایه اجتماعی و اغلب متغییرهای مربوط به سطح فعالیتهای اقتصادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد(سوری،1385).

  همایش ملی سلامت ، محیط زیست و توسعه پایدار با پذیرش 285 مقاله علمی با حضور استادان برجسته محیط زیست کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس در اسفند ماه سال1389 برگزار شد. این همایش به همت معاونت پژوهشی واحد بندرعباس و با همکاری اداره کل استاندارد هرمزگان ، پخش فراورده های نفتی هرمزگان ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ، اداره کل محیط زیست هرمزگان ، اداره هواشناسی بندرعباس ، پژوهشکده هواشناسی کشور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد های همدان ، جهرم ، شبستر ، پرند ،علوم وتحقیقات خوزستان ، دماوند به مدت دو روز در واحد بندرعباس برگزار شد . اهداف این همایش از نظر برگذار کنندگان : توجه به محیط زیست و توسعه پایدار برای ادامه حیات ، از ضروریات قرن معاصر است و عدم توجه انسان به عنوان بزرگترین آلوده کننده محیط زیست خطری جدی است که کره زمین و حیات را به شدت تهدید می کند و در صورت تجدید نظر نکردن در رفتار زیست محیطی و پیدا نکردن راه حل صحیح و مناسب ضربات جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد خواهد شد، بالا بردن آگاهی مردم از عواقب آلودگی محیط زیست و خطرات ناشی از عدم رعایت اصول زیست محیطی به طور حتم ما را در رسیدن به محیطی سالم ، پاک و بهداشتی کمک خواهد کرد و راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.

  حمیدرضا عامری سیاهویی, ابراهیمرستم گورانی,مریم بیرانوندزاده درتحقیقی در زمستان سال 1389 تحت عنوان"سکونتگاههای غیر رسمی، امنیت و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندرعباس)" نشان داده اند که شهر بندرعباس در سال های اخیر بواسطه موقعیت استراتژیک و وجود بنادر و همچنین صادرات و واردات کالا رشد و توسعه بی سابقه ای را یافته است. جمعیت این شهر در سرشماری 75 معادل 273578 نفر بوده که این تعداد در سال 85 به 379301 نفر افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مشخص است که جمعیت این شهر طی دوره 75 تا 85 بالغ بر 105 هزار نفر افزایش یافته است. از طرفی مهاجرت از سایر استان ها به این شهر سبب گسترش شهر و ایجاد محلات حاشیه ای و فرسوده شدن بافت قدیمی این شهر شده است که این محلات توسعه پایدار را در شهر بندرعباس به چالش کشیده اند.

 • فهرست:

  فصل اول

  1--1مقدمه..................................................................................................................................................10

  1-2-بیان مسئله...........................................................................................................................................12

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................15

  1-4-سوالات تحقیق...................................................................................................................................19

  1-5-قلمرو تحقیق.......................................................................................................................................19

  1-6-اهداف تحقیق.....................................................................................................................................20

  1-7-فرضیات تحقیق..................................................................................................................................21

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1-مقدمه................................................................................................................................................24

  2-1-1-مطالعات داخلی.............................................................................................................................24

  2-1-2-مطالعات خارجی...........................................................................................................................27

  2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه..........................................................................................................28

  2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی...........................................................................................................29

  2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی................................................................................................31

  2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی.................................................................................................................34

  2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی......................................................................35

  2-3-1- پیر بوردیو...................................................................................................................................35

  2-3-2- جیمز کلمن..................................................................................................................................40

  2-3-3- رابرت پانتام..................................................................................................................................46

  2-3-4- فرانسیس فوکویاما........................................................................................................................53

  2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار.................................................................................................59

  2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار.....................................................................................................................59

  2-4-2- انواع توسعه پایدار......................................................................................................................66

  2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار...........................................................................66

  2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف.............................................................................................................68

  2-4-2-3- توسعه پایدار قوی.................................................................................................................69

  2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار....................................................................................................70

  2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری........................................................................................72

  2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر.........................................................................................72

  2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر......................................................74

  2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری............................................................................................88

  2-6-1- نظریه قطب رشد........................................................................................................................89

  2-6-2- توسعه اگروپلیتن.........................................................................................................................91

  2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط................................................................................................94

  2-7- شهر پایدار......................................................................................................................................96

  2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر...................................................................................................99

  2-9- پایداری و عدالت اجتماعی..........................................................................................................101

  2-10- خاستگاه بوم- شهر.....................................................................................................................102

  2-11- مفهوم بوم شهر پایدار..................................................................................................................106

  2-12-1- اطلاعات بندرعباس................................................................................................................107

  2-12-2- تاریخچه بندرعباس................................................................................................................107

  2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت...................................................................................................110

  2-12-4- آب و هوا.................................................................................................................................111

  2-12-5- ویژگیهای طبیعی......................................................................................................................112

  2-12-6- خلیج فارس.............................................................................................................................113

  2-12-7- تنگه هرمز................................................................................................................................113

  2-12-8- آب و هوای هرمزگان..............................................................................................................114

  2-12-9- ویژگیهای اجتماعی.................................................................................................................114

  2-12-10- سابقه تاریخی.......................................................................................................................115

  2-13- چارچوب نظری..........................................................................................................................116

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه............................................................................................................................................120

  3-2- شرح واژه ها و اصطلاحات..........................................................................................................121

  3-2-1- تعاریف نظری..........................................................................................................................121

  3-2-1-1- سرمایه اجتماعی..................................................................................................................121

  3-2-1-2- اعتماد.................................................................................................................................122

  3-2-1-3- مسئولیت اجتماعی.............................................................................................................123

  3-2-1-4- آگاهی عمومی...................................................................................................................123

  3-2-1-5- مشارکت............................................................................................................................124

  3-2-1-6- پایداری..............................................................................................................................124

  3-2-1-7- پایداری شهری.................................................................................................................125

  3-2-1-7-1- شاخصهای توسعه پایدار شهری...................................................................................127

  3-2-1-8- توسعه پایدار.....................................................................................................................136

  3-2-1-9- توسعه پایدار شهری.........................................................................................................137

  3-3- تعریف عملیاتی متغیرها.............................................................................................................140

  3-4- نوع پژوهش...............................................................................................................................146

  3-5- جامعه آماری.............................................................................................................................147

  3-6- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش................................................................................148

  3-7- روش نمونه گیری................................................................................................................149

  3-8- اعتبار و پایایی تحقیق..........................................................................................................149

  3-9- ابزارجمع آوری داده ها......................................................................................................151

  3-10- روش جمع آوری داده ها.................................................................................................151

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  4-1- مقدمه.................................................................................................................................153

  4-2- اطلاعات توصیفی..............................................................................................................154

  4-2-1- متغیرهای زمینه ای.......................................................................................................154

  4-3- تجزیه و تحلیل..................................................................................................................169

  4-3-1- آزمون فرضیات...........................................................................................................169

  4-4- تجزیه و تحلیل چند متغیره..............................................................................................188

  4-4-1- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)....................................................................................188

  فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

  5-1- مقدمه..............................................................................................................................190

  5-2- خلاصه پژوهش..............................................................................................................190

  5-3- تفسیر روابط متغیرها.......................................................................................................193

  5-4- استنتاج آماری.................................................................................................................194

  5-5- استنتاج تئوریکی.............................................................................................................199

  5-6- محدودیتهای پژوهش.....................................................................................................200

  5-7- پیشنهادات پژوهشی......................................................................................................200

  فهرست منابع فارسی...............................................................................................................201

  فهرست منابع انگلیسی............................................................................................................205

  .

  منبع:

  اذانی، مهری (1385)، مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا و قرن 21، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.

  ارائه الگوی طراحی شهری پایدار ، شیما فرشاد ، 1381 ، آزاد خوراسگان. ارشد معماری

  اصغر ضرابی، آینده شهرها، برنامه ریزی توسعه پایدار شهری، مجموعه مقالات اولین سمینار، مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، تبریز، شهرداری تبریز، 1379

  امکچی، حمیده (1383)، شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  بحرینی، سید حسین و مکنون، محمد رضا (1380)، توسعه شهری پایدار از فکر تا عمل، مجله محیط شناسی، دانشگاه تهران، شماره 27

  برآبادی، محمود (1384)، الفبای شهر، تهران، سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور

  بوردیو، پیر. (1384)، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.

  بهرامی، فردین، (1381)، ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، انتشارات نسیم البرز، شماره 10، تهران

  پاپلییزدی، محمد حسین ابراهیمی و حسین رجبی سناجرایی (1382) نظریه های شهر و پیرامون آن، انتشارات سمت، تهران.

  پانتام، رابرت (1380)، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات سلام، چاپ اول، تهران.

  پرانک، ژان و محبب الحق، علی (1380) گزارش لایحه پیش زمینه توسط توسعه پایدار، مجموعه پژهش های محیط زیست، دانشگاه تهران. 

  تام ترمز، شهر همچون چشم انداز، ترجمه فرشاد نوریان، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1376

  جمال معینی، توسعه پایدار، مجله صبح سبز، سال اول، 1380، شماره دوم و سوم

  حکمت نیا، حسن و موسوی، میر نجف (1385) مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا و قرن 91، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.

  خلاصه مقالات ساماندهی فرهنگی،  وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی، 1377.

  شبیر زادگان، فرشاد (1377). محیط زیست و توسعه پایدار، فصلنامه محیط زیست، شماره اول

  شریفیان ثانی، مریم (1380)، سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره 8

  شکویی، حسین و موسی کاظمی محمدی، سید مهدی (1379)، مولفه های اجتماعی – اقتصادی توسعه پایدار شهری (پژوهش موردی شهر قم)، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت و توسعه شهری پایدار در نواحی شهری.

  شیمه، الف. (1376)، مقدمه ای بر مبانی شهری، تهران، دانشگاه علم  و صنعت

  علومی، سعید بابک، سرمایه اجتماعی، ماهنامه تدبیر، سال دوازدهم، شماره 116، مهرماه 1380.

  علوی تبار، علیرضا (1379)، مشارکت در اور شهار، نشر سازمان شهرداری ها، چاپ اول، تهران

  فتحی، زهره (1379)، شهرهای کوچک و توسعه پایدار منطقه ای، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4، تهران

  فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم، ترجمه غلام عباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان

  قدیمی، حجت الله (1379). فناوری اطلاعات و مدیریت توسعه شهری، مجله شهرداری ها. سال دوم، شماره 23

  کاظمی محمدی و موسوی، مهدی (1378)، ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری، پژوهش موردی شهر قم، رساله دکتری جغرافیایی انسانی (گرایش شهری) دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  کلمن، جیمز، (1377)، بنیان های نظریه اجتماعی، ترجمه منوچر صبوری، نشر نی تهران.

       27. مارک رزلند، آرمانشهرهای امروز: پیوند شهر و طبیعت، ترجمه مهناز. م. معیری، مجله

  معماری وشهرسازی دوره هفتم، شماره 49-48، اسفند ماه 1377 .

  مجموعه راهنمای جهانگردی ایران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستیاران، نشر ایران گردان، 1377، تهران.

  مجتهدزاده، غلامحسین (1379)،معنی و مفهوم توسعه پایدار در مناطق شهری، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار، در نواحی شهری، تبریز، شهرداری، تبریز.

  مجموعه راهنمای جهانگردی ایران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستیاران، نشر ایران

  مدنی، مریم، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت (MA) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 890-1388

  مسعود حسن نژاد امجدی و دیگران، معنی و مفهوم توسعه پایدار و نمود آن در شهر، مجموعه مقالات اولین سیمنار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، شهرداری تبریز، تبریز، 1379.

  مظفر صرافی، شهر پایدار چیست؟ فصلنامه مدیرتی شهری، سال اول، شماره 4، زمستان 1379.

  مظفر صرافی، مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی، تهران1379.

  معرفی شاخص های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری درکلان شهر تهران، دکتر جعفر رزمی، سار ایزدی، منا انوری، مجله فرآیند مدیریت و توسعه شماره 67، بهار 1387.

  موحد، علی (1379) توسعه پایدار در شهری، نشریه مسکن و انقلاب، شماره 9.

  موسی کاظم محمدی، سید مهدی (1380) توسعه پایدار شهری: مفاهیم و دیدگاه ها، فصلنامه پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، شماره 42

  نوریان، فرشاد (1379). کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت و برنامه ریزی شهری درایران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4 .

  الوانی، سید مهدی، سید تقوی، میر علی (1381)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم  نظریه ها، فصلنامه مدیریت، بهار و تابستان، دانشگاه علامه طباطبایی شماره 33 و 34.

  وزین، ع، ر. 1378. سامان دهی شهری و تکنیک شهرسازی، مشهد، نشر درخشش.

  وزین، ع، ر. 1378. سامان دهی شهری و تکنیک شهرسازی، مشهد، نشر درخشش گردان، 1377، تهران.

  محمود امیر یار محمدی، به سوی شهرسازی انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1379.

  مظفر صرافی، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری، مجله معماری و شهرسازی، شماره 35، ص 39.

  فرهنگ مهر، دیدی نو از دینی کهن (فلسفه زرتشت، تهران، نشر دیبا، 1375، ص 70.

  الیزابت بارنون، گیتی ویلیامز و هایک خبز، شهر متراکم و پایداری شهری، ترجمه فریده باروقی، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، شماره 4، زمستان 1379، ص 18).

  منابع انگلیسی:

  Declining* social captal, jornual of democracy vol, 6.                    

  Elkin, T.M. (1994) ''Reviewing The City: Towared sustainable urban Development'', Frends of the Earth, London.

  Feyzan, E. (2000). ''Global Trans formations rersus local Dynanics in Istanbul'', pergamon, 17 (5): 371-377.

  Fukuyama, franeis, (1999), ‘’social capital and civil soeiety’ prepared for delivery at the im.

  Put nam, R.D. (1995), Boulding Alone: America’s

  Wellman, Barry and.j.f Grifin (1992) . ‘’wich type of lies and network provide what kinds of social suppial? advances in grop processes, vol 90.

  Yourg. W. (1995). ''politral revolution and urban development'', urban planningco.

  .


موضوع پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), نمونه پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), جستجوی پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), فایل Word پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), دانلود پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), فایل PDF پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), مقاله در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), پروژه در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), پروژه درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس), رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندر عباس)

سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی و حرکت به سمت "جامعه ...

پاِیان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: برنامه‌ ریزی شهری چکیده بر اساس آموزه های قرآن و تعا لیم حیاتبخش دین مبین اسلام،زمین مهد و گهواره ی انسان است و گهواره باید امن و نشاط آور باشد تا انسان درآن رشد و تکامل یابد.بی گمان،امروزه دیگر اهمیت فراوان گیاهان و نقشی که درحیات وسعادت انسان ها دارند بر کسی پوشیده نیست.تلطیف هوا وکاهش آلاینده های آن،ایجاد تعادل وتوازن ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.A ) چکیده راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محل ه‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی روستایی چکیده شهرستان پاکدشت که از جنوب رشته کوه البرز به طرف دشت کشیده شده و به دلیل وجود رودخانه جاجرود و همچنین خاک حاصلخیز آن، محیط مناسبی را برای کشاورزان، بخصوص برای پرورش گل و گیاه است. همین عوامل در کنار اقلیم مساعد و بارندگی نسبتاً مناسب، باعث شده است که پرورش گل و گیاه در سالهای اخیر به منزله یک شغل ...

پیشگفتار گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه چکیده: محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی ...

ثبت سفارش