پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 635 KB 29743 30
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۳,۹۰۰ تومان
قیمت: ۵,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  چکیده

   

   

  اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود

  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

  مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر رابطه بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.

   

  کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

   

  عنوان                                                                                                       صفحه

   

  فصل اول: کلیات پژوهش............................................................................... 14-2

  1-1- مقدمه. 78

  1-2- بیان مسأله پژوهش... 79

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 81

  1-4- اهداف پژوهش... 82

  1-5- فرضیه‌های پژوهش... 83

  1-6- متغیرهای پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  1-6-1- متغیرهای مستقل. Error! Bookmark not defined.

  1-6-2- متغیر وابسته. Error! Bookmark not defined.

  1-7-3- متغیرهای کنترلی.. Error! Bookmark not defined.

  1-7- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.

  1-7-1- نوع پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  1-7-2- جامعه و نمونه ‌آماری.. Error! Bookmark not defined.

  1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها Error! Bookmark not defined.

  1-7-4- ابزار گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.

  1-8- کاربرد نتایج پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  1-9- تعریف واژه‌های کلیدی.. Error! Bookmark not defined.

  1-9-1- مالی رفتاری.. Error! Bookmark not defined.

  1-9-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

  1-9-3- سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

  1-9-4- بازده غیرعادی.. Error! Bookmark not defined.

  1-10- ساختار پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  فصل دوم................................................................................................ 40-14

  2-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

  2-2- مبانی نظری.. Error! Bookmark not defined.

  2-2-1- مالی رفتاری.. Error! Bookmark not defined.

  2-2-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

  2-2-2-1- انواع اطمینان بیش‌ از حد. Error! Bookmark not defined.

  2-2-2-2- اندازه‌گیری اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

  2-2-3- سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

  2-2-3-1- نظریه‌های تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

  2-2-3-2- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

  2-2-4- اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

  2-2-5- اطمینان بیش از حد مدیریت و فرصت های رشد. Error! Bookmark not defined.

  2-2-6- اطمینان بیش از حد مدیریت و واکنش بازار به خبر افزایش سود. Error! Bookmark not defined.

  2-3- پیشینه پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  2-3-1- پژوهش‌های داخلی.. Error! Bookmark not defined.

  2-3-2- پژوهش‌های خارجی.. Error! Bookmark not defined.

  2-4- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.

  فصل سوم................................................................................................57-43

  3-1- مقدمه. 83

  3-2- روش پژوهش... 84

  3-3- فرضیه‌های پژوهش... 84

  3-4- مدل پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  3-5- متغیرهای پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  3-5-1- متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها Error! Bookmark not defined.

  3-5-1-1- متغیرهای مستقل. Error! Bookmark not defined.

  3-5-1-2- متغیر وابسته. Error! Bookmark not defined.

  3-5-1-3- متغیر تعدیل کننده Error! Bookmark not defined.

  3-5-1-4- متغیرهای کنترلی.. Error! Bookmark not defined.

  3-5-2- نحوه آزمون فرضیه‌ها Error! Bookmark not defined.

  3-5-2-1-  فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

  3-5-2-2-  فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

  3-5-2-3- فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.

  3-6- جامعه و نمونه آماری.. Error! Bookmark not defined.

  3-6-1- جامعه آماری.. 85

  3-6-2- نمونه‌ آماری.. 85

  3-7- روش جمع‌آوری داده‌ها 86

  3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

  3-8- 1- آمار توصیفی.. 86

  3-8-2- آمار استنباطی.. 87

  3-8-2-1- رگرسیون. 87

  3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 87

  3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 87

  3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 88

  3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب.. 88

  3-8-2-2- نبود خود همبستگی.. 89

  3-8-3- روش استفاده از داده‌ها 90

  3-8-4- آزمون والد. 90

  3-9- خلاصه فصل. 92

  فصل چهارم.............................................................................................70-59

  ۴-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

  4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

  ۴-3- آمار توصیفی.. Error! Bookmark not defined.

  4-4- آمار استنباطی.. Error! Bookmark not defined.

  4-4-۱- آزمون فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

  ۴-5-2- آزمون فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

  ۴-5-3- آزمون فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.

  ۴-6- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.

  فصل پنجم...............................................................................................77-72

  5-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

  5-2- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

  5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

  5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.

  5-3- پیشنهادهای پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده Error! Bookmark not defined.

  5-4- محدودیت‌های پژوهش... Error! Bookmark not defined.

  5-5- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.

  منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.

  پیوست شماره1: شرکت‌های نمونه. Error! Bookmark not defined.

  منبع:

  ندارد.


تحقیق در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در این تحقیق، به بررسی بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این تحقیق، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که ...

ثبت سفارش