پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

word 543 KB 29770 113
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۴,۶۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "MA "

  رشته: حسابداری

  گرایش: حسابداری

  چکیده:

  افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و  رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.

  مقدمه

  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.

  افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)

  براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)

   

  1-1 بیان مساله

  حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.

  همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.

  حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.

  موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)

  در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

   

  1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند.(فروغی،1387)

  لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند... با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است .(میرسپاسی،1374)

  با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.

   

  1-3 اهداف تحقیق

  هدف  اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.

  طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروههای دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در "نظریات" افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.

  این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:

  1-  تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.

  2-  کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟

  3-  در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.

  به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.

  Abstract

  Disclosure and public reporting is a process of transferring information related to social and environmental impacts of economic performance in the community. Open accountability implies that the responsibility of the organization is beyond of providing money for shareholders. The pursuit of social and environmental responsibility is a vital factor that will continue its activities in the long term. This research is based on the fundamental objective of the present study is describing kind. The study sample included companies in the Tehran Stock Exchange. Systematic sampling was used to determine the sample size and 98 companies were selected. According to the analysis in Chapter IV, the hypothesis one, there is a negative relationship between the number of beneficiaries of social responsibility disclosure and the cost which was rejected. Hypothesis number two, to reduce monitoring costs and the cost of equity investors in the high level of transparency was rejected. The third hypothesis is that the negative relationship between social responsibility disclosure and cost of capital in the company was confirmed in companies with the lack of financial transparency.

   

   

   

   

  Keywords: Social responsibility disclosure, Stakeholders, Financial performance of company.

   

   

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

  چکیده: 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه. 3

  1-1 بیان مساله. 4

  1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-3 اهداف تحقیق.. 6

  1-4 سؤالات تحقیق.. 8

  1-5 فرضیه‏های تحقیق.. 8

  1-6 متغیرهای تحقیق.. 8

  1-6-1 متغیرهای مستقل.. 8

  1-6-2 متغیر وابسته. 8

  1-6-3 متغیرهای کنترلی.. 8

  1-7 قلمرو تحقیق.. 9

  1-7-1 قلمرو موضوعی.. 9

  1-7-2 قلمرو مکانی.. 9

  1-7-3 قلمرو زمانی.. 9

  1-8 روش اجرای تحقیق.. 9

  1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات... 9

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 12

  2-2 مبانی نظری.. 13

  2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها 16

  2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 17

  2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول. 17

  2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی.. 18

  2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی.. 18

  2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی.. 19

  2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی.. 20

  2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی.. 22

  2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی.. 22

  2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت... 23

  2-6-1 نظریه ذینفعان. 25

  2-6-1-1 ذینفعان پشتیبان. 28

  2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ای.. 29

  2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبان. 29

  2-6-1-4 ذینفعان مختلط.. 30

  2-6-1-5 استفاده از تخصص ذینفعان. 30

  2-6-2 مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعان. 31

  2-6-2-1 رویکردی متعالی به کسب و کار. 32

  2-6-2-2 پایش و اندازه گیری.. 33

  2-6-2-3 قواعد جدید کسب و کار. 34

  2-7 مفاهیم حسابداری اجتماعی.. 36

  2-7-1 معاملات اجتماعی.. 36

  2-7-2 سود اجتماعی.. 36

  2-7-3 ارکان اجتماعی.. 36

  2-7-4 سرمایه اجتماعی.. 36

  2-7-5 خالص دارایی های اجتماعی.. 36

  2-8 طبقه بندی حسابداری اجتماعی.. 37

  2-9 انواع گزارشگری اجتماعی.. 37

  2-9-1 گزارشگری غیر مالی.. 37

  2-9-2 گزارشگری  مالی.. 38

  2-10 تعریف شفافیت... 38

  2-10-1 قابلیت دسترسی به اطلاعات... 39

  2-10-2 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات   40

  2-10-3 تعاریف مبتنی بر ذی نفعان. 42

  2-10-4 تعاریف مبتنی بر پاسخگویی.. 42

  2-10-5 تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات... 43

  2-10-6 شفافیت در بورس... 43

  2-10-7 اندازه گیری شفافیت... 44

  2-10-8 اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. 45

  2-10-8 ابعاد شفافیت در بازار سرمایه. 48

  2-10-9 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. 50

  2-10-9-1 نظریه های  گزارشگری و افشاگری  اجتماعی.. 51

  2-10-9-1-1 نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها 51

  2-10-9-1-2 نظریه هزینه های انجام شده 51

  2-10-9-1-3 نظریه هزینه- منافع. 52

  2-10-10 نقش شفافیت در گزارشگری مالی.. 52

  2-10-11 شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی.. 53

  2-10-12 محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت... 54

  2-10-12-1 موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایه ایران. 56

  2-10-12-1-1 انجام معاملات صوری.. 56

  2-10-12-1-2 انتشار اخبار کذب... 57

  2-10-12-1-3 تشکیل ائتلاف... 58

  2-10-12-1-4 ندادن اطلاعات از سوی شرکت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندرکاران شرکت   58

  2-10-12-1-5 ارائه اطلاعات نادرست از سوی شرکت ها 59

  2-10-13 کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی.. 59

  2-10-14 اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. 60

  2-10-15 مزایای افشای داوطلبانه. 61

  2-10-16 مسائل اصلی در افشای داوطلبانه. 62

  2-10-17 پیشینه تحقیق.. 65

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه. 70

  3-2 روش پژوهش... 70

  3-3 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری.. 71

  3-3-1 جامعه‌ی آماری.. 71

  3-3-2 نمونه و روش نمونه‌گیری.. 71

  3-4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71

  3-4-1- رگرسیون. 71

  3-4-2- ضریب تشخیص یا تبیین.. 72

  3-4-3- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل.. 72

  3-4-4- آزمون خود همبستگی.. 73

  3-4-5-  همخطی، راههای تشخیص و چگونگی رفع آن. 74

  3-5 فرضیات تحقیق.. 75

  3-6 متغیرهای تحقیق.. 75

  3-6-1 متغیر وابسته. 75

  3-6-2 متغیرهای مستقل.. 75

  3-6-3 متغیرهای کنترلی.. 79

  فصل چهارم: تجزیه تحلیل

  4-1 مقدمه. 81

  4-2 یافته های تحقیق.. 81

  3-4- آزمون فرضیه های تحقیق: 86

  4-4-  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: 87

  4-4-1  نتایج آزمون فرضیه اول. 87

  4-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 88

  4-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم. 89

   

   

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5- مقدمه. 92

  5-2- پیشنهادات تحقیق.. 95

  5-3-  محدودیتهای تحقیق.. 98

  5-4- توصیه برای تحقیقات آتی.. 98

  منابع و ماخذ

  الف) منابع فارسی.. 99

  ب) منابع لاتین.. 101

  منبع:

  منابع و ماخذ

  الف) منابع فارسی

  پارسائیان، علی (مترجم)(1384). تئوری حسابداری 1. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

  پارسائیان علی، تئوری حسابداری، انتشارات ترمه،چاپ سوم، 1388

  پارسائیان علی، تئوری حسابداری مالی، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1386

  تجویدی الناز، شفافیت و کارایی بازار سرمایه، مجله حسابدار، شماره 196، 1387، صص 34-43

  جعفری،‌ محمدرضا(1372). "تئوری حسابدرای اجتماعی." بررسیهای حسابداری، شماره2، 78-89.

  خوش طینت، محسن(1373 و 1374). "حسابداری مسئولیتهای اجتماعی." بررسیهای حسابداری،‌ شماره 10 و 11، 18-34.

  خوش طینت، محسن و حمید راعی(1383). "تاثیر ارائه اطلاعات حسابدار اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران." بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ‌شماره37، 73-92.

  حسابداری منابع انسانی: ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی، مرکز آموزشی مدیریت دولتی، 1374

  حسابداری- ماهنامه تدبیر شماره 189 ، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

  دسلر ، گری، (۱۳۷۸): مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران ، دفتر پژوهش‌های فرهنگی .

  شریعتی محمد، شفافیت در گزارشگری مالی، مجموعه مقالات همایش شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی، 1386

  صمدی لرگانی محمود، تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی، پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1389

  طاهری‌ ماندانا، شفافیت،‌ مشکلات و راهکارها،‌ مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران،‌ 1389

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، مفاهیم نظری گزارشگری مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، 1389

  جعفری،‌ محمدرضا(1372). "تئوری حسابدرای اجتماعی." بررسیهای حسابداری، شماره2، 78-89

  خوش طینت، محسن و حمید راعی(1383). "تاثیر ارائه اطلاعات حسابدار اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران." بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ‌شماره37، 73-92.

  فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 10و11، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

  فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 37، تاثیر ارایه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاراناری منابع انسانی: ترجمه دکتر زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز

  فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 5، تئوری حسابداری اجتماعی

  فروغی، داریوش؛ میر شمس شهشهانی، مرتضی و سمیه پور حسین(1387). "نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1386)." بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره52، 55-70.

  . فروغی، داریوش؛ میر شمس شهشهانی، مرتضی و سمیه پور حسین(1387). "نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1386)." بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره52، 55-70.

  قربانی حسین، افشا در گزارشگری مالی، ماهنامه حسابدار، شماره 189، 1386، صص4-12

  نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 5، پاییز 1372، تئوری حسابداری اجتماعی: محمدرضا جعفری.

  نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 10 و 11، زمستان 1373، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی: محسن خوش طینت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ب) منابع لاتین

  Dhaliwal,D.,et al.Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital:the roles of stakeholder orientation and financial transparency.j.Account . public policy (2014)

  Cherry, Alan Abraham(1978).“Testing the Effects of Social  Accountig Information on Desisio Making And Attitudes A Laboratory Expriment.” A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of philosophy (management). University of California-Los Angeles

  Hess, David(2001). "Reguulation Corporate Social Performance- A New Look At Social Accounting. Auditing and Reporting." Business Ethics Quarterly,  Vol. 11, No. 2, pp. 307-330.

  O’Dwyer, Brendan (2005). "Stakeholder democracy- challenges and  contributions from social accounting." Business Ethics: A European Review, Vol. 14, No. 1, pp.28-41.

  Bushman Robert M. and J. Smith Abbie, Transparency, Financial, Accounting Information, and Corporate Governance, FRBNY Economic Policy Review, April, 2003

  Bushman R., J. Piotroski, and A. Smith, What Determines Corporate Transparency?, Unpublished paper, University of Chicago, 2001

  Florini A. M., Does the Invisible Hand Need a Transparency Glove? The Politics of Transparency, The Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington D.C., April 28-30, 1999

  Madhani M. Pankaj, Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting, The Accounting World, 2009, pp. 63-66

  Madhani M. Pankaj, Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting, Corporate Financial Reporting - Changing Scenario, ICFAI University Press, 2008

  Steger U. and Aman Wolfgang, Corporate Governance: How to Add Value, Wiley Pub., 2008

  Vishwanath T., D. Kaufmann, Towards Transparency in Finance and Governance, Working Papers of The World Bank,

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش : مالی چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی[1] استفاده شده است. ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA چکیده در سال های اخیر مشارکت سازمان در مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی یکی از موضوعات اساسی برای سازمان ها و جامعه محسوب می شود. در همین راستا محققان و پژوهشگران مختلف تلاش می نمایند تا با دستیابی به روش های جدید مدل هایی کاربردی و خلاقانه ارائه دهند که از طریق آنها از یک سو نگرش سازمان ها و مدیران آنها را نسبت به CSR بهبود ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در ( مدیریت دولتی _ تشکیلات و روش ها ) چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده تحقیق : ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ی اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه ...

ثبت سفارش