پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

word 386 KB 29817 98
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۲,۷۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  گرایش: حسابداری

  چکیده

  امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفیقی) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نیز به همین صورت است. 

  - مقدمه

  مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است، یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرنداز طرفی دیگر امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد.علاوه بر این انعطاف پذیری مالی معمولا یک موضوع ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود.

  انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی با اتفاقات آینده است انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سوکبایون[1]،2007). از طرفی با توجه به اینکه در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است وبا توجه به اینکه انعطاف پذیری مالی از نظر بیشتر استفاده کنندگان با اهمیت محسوب می شود، بنابراین پژوهش حاضر به در ادامه به بررسی تشریح بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، سوال، فرضیات تحقیق و.... می پردازد.

  1-2- تشریح و بیان مساله

  یکی از اهداف اصلی صورت های مالی که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان شده «ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در مورد انعطاف پذیری مالی می باشد»(بند1- فصل1- مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،1387). در این تعریف انعطاف پذیری مالی عبارت است از «توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی»، به گونه ای که بتوان در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد. انعطاف پذیری مالی از منابع مختلف نشات می گیرد به طور مثال توان کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت، توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش دارایی ها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم و... از جمله این منابع هستند(بند 1-11 مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،1387).

  مدیران بیان کرده اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفامی کند(بنسل و میتو[2]،2004). بر مبنای بحث های صورت گرفته توسط مودیگیلانی و میلر[3](1963) مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت ها جهت استفاده از فرصت های سودآور الزامی کرده است(خدائی و زارع تیموری،1389). به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه قضاوت در مورد انعطاف پذیری مالی معمولا ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجهه شدن با اتفاقات آینده است(همان منبع).

  انعطاف پذیری نقدی به توانایی شرکت برای دسترسی به منابع مالی با هزینه کم و رویارویی با تغییرات غیرمنتظره در جریان نقد شرکت و یا فرصت های سرمایه گذاری بموقع اشاره می کند(دنیس[4]،2011). بررسی سیاست های نقدی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی مهم ترین عامل تعیین کننده شرکت های بزرگ برای تصمیم گیری های ساختار سرمایه است، اما انعطاف پذیری به عنوان یک عامل تعیین کننده، سیاست های مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(گراهام و هاروی[5]،2001). چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی،تصمیمی مهم درتضادبین سهامداران ومدیران است .در دوران رشداقتصادی شرکت،همانطورکه ذخایروجه نقد افزایش می یابد،مدیران تصمیم میگیرندکه آیاوجه نقدبین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود،برای تحصیل خارجی به کارگرفته شودویا همچنان نگهداری شود؟اینکه مدیران منفعتطلب چگونه بین مصرف یانگهداشت ذخایروجه نقدیکی راانتخاب می کنند،موضوعی مبهم است(فخاری و تقوی،1388).

  همانطور که مقدار پول نقد شرکت های ایالات متحده در ترازنامه شان افزایش می یابد، علاقه مندی به چگونگی مدیریت نقدینگی و دسترسی به سرمایه نیز  ایجاد می شود. قابل ذکر است که این موضوع ناشی از فرضیه احتیاطی می باشد. در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها

  ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است. بطور خاص، فرضیه احتیاطی پس انداز بنگاه این است که شرکت ها پول نقد را به عنوان یک محافظ از شوک های جریان نقدی منفی با توجه به تامین مالی خارجی پرهزینه در نظر بگیرند (لین و همکاران[6]،2001). بیتس و همکاران[7] (2009) و دوچین[8] (2010) از میان دیگران شواهدی از نقش پس انداز احتیاطی در سیاست نقدی ارائه دادند. مطالعات نقدی بطور معمول برای اهرم جایگزین پول نقد مانند سرمایه در گردش خالص  می باشد. آلمیدا و همکاران (2004) و فایول کندر و وانگ[9] (2006) نشان دادند که سیاست پول نقد زمانی مهم تر است که شرکت ها محدودیت مالی داشته باشند.

  نتایج تحقیق اسرائر و تسمار[10](2010) نشان می دهد که بطور خاص، تغییرات در ارزش وثیقه شرکت که از تغییرات در قیمت های محلی املاک و مستغلات به عنوان یک عامل برونزا می باشد منجر به افزایش انعطاف پذیری مالی می شود. شرکت با دارایی های ملموس تر نرخ بهبودی بیشتری در بحران مالی دارد و بانک ها به احتمال زیاد به ارائه شرایط قرارداد با توجه به این نوع دارایی ها می پردازند. دارایی های مشهود در نتیجه می تواند موجب نگرانی از جایگزینی دارایی ها و بهبود ریسک بدهی باشد که باعث افزایش انعطاف پذیری مالی شرکت می شود(برگر وهمکاران[11]،2011). به نظر چانی و همکاران[12](2012) انعطاف پذیری مالی در مرتبه اول اثراتی بر سیاست های مالی شرکت اعمال می کند، و در نهایت منجر به انباشته شدن بیشتر سطح انباشت وجه نقد و تغییرات بسیار کمی در شوک های نقدی می شود. همچنین شرکت هایی که صرفه جویی نقدی دارند، حساسیت جریان نقدی کمتری از پول نقد هم دارند.

  به نظر جکب اودد[13](2012) یکی از عوامل تاثیر پذیر از مسائل نمایندگی، انعطاف پذیری مالی می باشد. انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سیک بین[14]،2007). به نظر مارچیکا و مارا[15] (2007) یکی از شاخص های اندازه گیری انعطاف پذیری مالی نسبت اهرمی می باشد که کمتر شدن آن در سال های متوالی نشان دهنده انعطاف پذیری مالی شرکت می باشد. با طور کلی رابطه بین مسائل نمایندگی و انعطاف پذیری مالی را می توان از دو دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: لی[16](2010) از منظر کارایی قراردادها عنوان می کند که در یک جمع بندی با توجه به نتایج تحقیقات پیشین تضاد منافع میان مدیریت و سهامداران باعث افزایش هزینه قراردادهای بدهی می شود که این امر باعث مشارکت کمتر تامین کنندگان بدهی و سرمایه در فرآیند افزایش سرمایه شرکت خواهد شد.که در نهایت باعث کاهش انعطاف پذیری شرکت می شود. بنابراین با توجه به موارد فوق از منظر کارایی قراردادها ما انتظار داریم که شرکت هایی که هزینه های نمایندگی بیشتری دارند انعطاف پذیری کمتری داشته باشند.

  از طرفی دیگر گوآی و وریکچیا[17](2006) از دیدگاه عدم کارایی اطلاعاتی عنوان می کند که مسائل نمایندگی باعث شده که مدیر از قدرت نمایندگی خود بهره جسته و خالص ارزش واحد تجاری و نسبت اهرم دفتری را در مقایسه با ارزش اقتصادی و اهرم اقتصادی واقعی آن بیشتر گزارش کند. که این اثرات فوق باعث افزایش در ظرفیت بدهی و اعتبار شرکت می شود و افزایش توانایی شرکت را در جذب سرمایه و به طبع افزایش انعطاف پذیری های شرکت را منجر می شود.از طرفی بر اساس مفهوم «چرخه عمر شرکت[18]»، شرکتها نیز مانند موجودات زنده دارای چرخه حیات هستند که شامل ظهور (تولد)، رشد، بلوغ و افول است.آگاهی از مرحله ای که شرکت در آن قرار دارد به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری امکان می دهد تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیازهای جاری و آتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تامین مالی) و نیز قابلیت های مدیریت به عمل آورند (حقیقت و قربانی،1386). به همین ترتیب شرکت های در مرحله رشد و با فرصتهای سرمایه گذاری فراوان در نتیجه به جریان وجه نقد کمتر متمایل اند. شرکتهای در مرحله بلوغ با کمبود پروژه های سودآور جهت سرمایه گذاری روبرو هستند و در نتیجه متمایل به داشتن جریان نقد بیشتر هستند ( تاناتاوی[19]،2011).بنابراین با توجه به اهمیت انعطاف پذیری مالی و نقش آن در سیاست های نقدی این پژوهش به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی و با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

  1-3- ضرورت انجام پژوهش

  ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیراست:

  امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان- ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد. انعطاف پذیری مالی می تواند توانایی شرکت را برای روبه رو شدن با وقفه های غیر منتظره در جریان وجه نقد افزایش دهد. این به معنای وام گیری از منابع مختلف افزایش سرمایه، فروش دارایی ها و هدایت عملیات شرکت برای مواجهه با شرایط مختلف می باشد. از طرفی دیگر با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی در مورد سیاست های نقدی، بررسی موضوع تحقیق مورد نظر حائز اهمیت است. زیرا هدف شرکت ها حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد. بنابراین شرکت ها سعی دارند با اتخاذ خط مشی ها و تصمیمات مناسب به این هدف دست یابند. اما گاها به دلیل وجود دوره های مختلف عمر (بلوغ، رشد و افول) شرکت ها امکان دارد این رابطه (رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی) تحت تاثیر قرار گیرد. علی رغم اهمیت این موضوع مطالعات فراوانی در این خصوص در خارج از کشور انجام گرفته که این خود گویای اهمیت این مساله است. اما با وجود این تفاسیر، در ایران کمتر به این مهم پرداخته شده است. بنابراین این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا انعطاف پذیری مالی با سیاست های نقدی در چرخه های مختلف عمر شرکت رابطه دارد؟

  1-4- پرسش پژوهش

  مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند.در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق خواهیم بود:

  رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در چرخه های مختلف عمر (بلوغ، رشد و افول) ‌شرکت چگونه است؟

  1-5- اهداف پژوهش

  در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت مطابق ذیل بیان شده است.

  1-5-1- اهدف علمی پژوهش

  هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی،آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

  1- بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی.

  2- بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله بلوغ.

  3- بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله رشد.

  4- بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله افول.

   

  [1]- Souk byoun

  [2]-bancel and mitoo

  [3] -modigliani and miller

  [4] Denis

  [5] Graham and Harvey

  [6] Lin and et al

  [7] Bates and et al

  [8] Duchin

  [9] Faulkender and Wang

  [10] Sraer & Thesmar

  [11] Berger and et al

  [12] Chaney and et al

  [13]-Jacob oded

  [14]- souk byoun

  [15]-marchica and mura

  [16]- lee

  [17]-Guay and verrecchia

  [18]- Life Cycle

  [19]- Thanatawee 

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

  چکیده..........................................................................................................................

  فصل اول: کلیات پژوهش............................................................................................. 9

  1-1-مقدمه.................................................................................................................. 10

  1-2- تشریح و بیان مساله............................................................................................. 10

  1-3- ضرورت انجام پژوهش ...................................................................................... 13

  1-4- پرسش پژوهش ................................................................................................. 13

  1-5- اهداف پژوهش .................................................................................................. 13

  1-5-1-اهداف علمی پژوهش ..................................................................................... 13

  1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش ................................................................................ 14

  1-6- تبیین فرضیه های پژوهش ................................................................................... 14

  1-7- قلمرو پژوهش ................................................................................................... 14

  1-7-1-قلمرو موضوعی پژوهش ................................................................................. 14

  1-7-2-قلمرو زمانی پژوهش ...................................................................................... 14

  1-7-3-قلمرو مکانی پژوهش ...................................................................................... 14

  1-8- متغیرهای پ‍ژوهش............................................................................................... 15

  1-9- ساختار کلی پژوهش .......................................................................................... 15

  فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش............................................................... 8

  2-1- مقدمه................................................................................................................. 9

  2-2- مفاهیم و تعاریف ریسک.................................................................................... 9

  2-3- عوامل ریسک .................................................................................................... 10

  2-4- دسته بندی ریسک............................................................................................... 10

  2-5-انواع ریسک......................................................................................................... 10

  2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک................................................................................... 10

  2-5-2- ریسک سیستماتیک......................................................................................... 10

  2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک.................................................. 10

  2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک............................................... 10

  2-6- تخمین بتای تاریخی............................................................................................ 10

  2-6-1- صحت بتای تاریخی....................................................................................... 10

  2-7- بتای اساسی........................................................................................................ 10

  2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک................................................ 10

  2-9- ریسکهای ناشی از شرکت.................................................................................... 10

  2-9-1- ریسک تجاری................................................................................................ 10

  2-9-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری..................................................................... 10

  2-9-2- ریسک مالی................................................................................................... 10

  2-9-3- ریسک ورشکستگی........................................................................................ 10

  2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام............................................................................... 10

  2-10- ریسک اعتباری................................................................................................. 10

  2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری................................................................................ 10

  2-12- رتبه‌بندی اعتباری.............................................................................................. 10

  2-13- ارزیابی ریسک اعتباری.................................................................................... 10

  2-14- کنترل وپاسخ ریسک......................................................................................... 10

  2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری............................................................. 10

  2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری.......................................................... 10

  2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری................................................... 10

  2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری................................................................... 10

  2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری..................................... 10

  2-20- متدولوژی اجرایی............................................................................................. 10

  2-20-1- اعتبارسنجی................................................................................................. 10

  2-20-2- مدیریت سبد وام.......................................................................................... 10

  2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک.................................................... 10

  2-22- پیشینه پژوهش................................................................................................. 10

  2-22-1- پیشینه خارجی پژوهش................................................................................. 10

  2-22-2- پیشینه داخلی پژوهش.................................................................................. 10

  2-23- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده...................................................................... 10

  2-24- خلاصه فصل.................................................................................................... 10

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش................................................................................. 51

  3-1- مقدمه................................................................................................................. 52

  3-2- تعریف پژوهش.................................................................................................. 52

  3-3- روش پژوهش.................................................................................................... 52

  3-4- فرضیه‌های پژوهش............................................................................................. 52

  3-5- جامعه و نمونه آماری پژوهش ............................................................................. 53

  3-5-1- روش نمونه‌گیری............................................................................................ 53

  3-6- تعداد نمونه گیری................................................................................................ 53

  3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق........................................................... 53

  3-8- قلمرو پژوهش ................................................................................................... 55

  3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش ................................................................................ 55

  3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش ............................................................................ 55

  3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش .................................................................................... 55

  3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها................................................................... 55

  3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها........................................................... 55

  3-10-1- متغیرهای وابسته........................................................................................... 57

  3-10-2- متغیر مستقل................................................................................................ 56

  3-10-3- متغیر کنترلی................................................................................................ 56

  3-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها................................................... 57

  3-11-1- رگرسیون چند متغیره.................................................................................... 57

  3-11-2- آزمون فروض کلاسیک................................................................................. 57

  3-11-2-1- نبود خود همبستگی................................................................................. 57

  3-11-2-2- واریانس ناهمسانی جملات باقیمانده و اصلاح آن...................................... 57

  3-11-2-3- هم خطی اصلاح آن................................................................................. 57

  3-11-3- روشهای آزمون فرضیات............................................................................... 57

  3-11-4- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده.................................................... 57

  3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون.......................................................... 57

  3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون..................................................... 57

  3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرایب...................................................................... 57

  3-11-6- روش استفاده از داده‌ها................................................................................. 57

  3-11-6-1- آزمون ها................................................................................................. 57

  3-11-6-1-1- آزمون F لیمر..................................................................................... 57

  3-11-6-1-2- آزمون هاسمن..................................................................................... 57

  3-11-6-2- مزایای استفاده از داده های تلفیقی............................................................. 57

  3-12- خلاصه فصل.................................................................................................... 57

  فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها........................................................................................... 63

  4-1- مقدمه................................................................................................................. 64

  4-2- آمارتوصیفی داده ها............................................................................................. 65

  4-3- آزمون نرمال بودن داده ها..................................................................................... 66

  4-4- همبستگی بین متغیرها.......................................................................................... 66

  4-5- نتایج آزمون ریشه واحد....................................................................................... 69

  4-6- نتایج آزمون فرضیه اول........................................................................................ 69

  4-6-1-آزمون وایت.................................................................................................... 69

  4-6-2-آزمون براش گادفری........................................................................................ 69

  4-6-3-نتایج آزمون رگرسیون....................................................................................... 69

  4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم....................................................................................... 69

  4-7-1-آزمون وایت.................................................................................................... 69

  4-7-2-آزمون براش گادفری........................................................................................ 69

  4-7-3-نتایج آزمون رگرسیون....................................................................................... 69

  4-8- خلاصه نتایج تحقیق............................................................................................ 69

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات................................................................... 74

  5-1- مقدمه................................................................................................................. 75

  5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها................................................................... 75

  5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول..................................................................... 76

  5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم..................................................................... 76

  5-3- بحث و نتیجه گیری کلی...................................................................................... 77

  5-4- نتایج جانبی حاصل از پژوهش ............................................................................ 77

  5-5- پیشنهادات پژوهش ............................................................................................ 77

  5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده.............................................................................. 78

  5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش ............................................................................ 78

  فهرست منابع................................................................................................................ 80

  پیوست ها..................................................................................................................... 83

  چکیده انگلیسی............................................................................................................. 83

  منبع:

  منابع و ماخذ

  بلکویی،احمد.(1381)." تئوری حسابداری" ترجمه علی پارسائیان ، تهران ، دفتر پژوهشهای  فرهنگی، صفحه 528 – 531 .

  حقیقت،حمید. بشیری،وهاب.(1391).«بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه».مجله دانش حسابداری.سال دوم. شماره هشتم. صص71-49

  خدائی ولد زاقرد، محمد. زارع تیموری، مهدی.(1389).«تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری».مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی.شماره سوم. صص155-174

  دلاوری،علی.(1378).روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی.انتشارات پیام نورتهران.

  رحیمیان، نظام الدین. قیطاسی، روح اله. کریمی، محمد باقر. (1389).« اثر چرخه عمر واحد تجاری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی». فصلنامه مطالعات حسابداری. صص28. 63-87

  رضوانی راز، کریم. (1383). «بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد مشهد.صص 1-56

  سازمان حسابرسی.(1387). «مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران.انتشارات سازمان حسابرسی».نشریه 147

  غلام زاده لداری، مسعود. (1388). «جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها».WWW.TSE.ir

  قوی،کوروش.(1390).«بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  کبیرزاده، مسعود. (1387). «سازه های موثر در پاداش هیئت مدیره (یک بررسی تجربی در بورس اوراق بهادار تهران)». پیک نور.صص127-145

  کرمی ، غلامرضا . عمرانی ، حامد .(1389) . "تاثیر چرخه عمر و محافظه کاری بر ارزش شرکت" بررسی های حسابداری­و حسابرسی، دوره17 ، شماره 59 ،ص 96-79.

  کفاش،سپیده. خوش طینت،محسن.(1388).رابطه بین نسبت بدهی و اندازه بنگاه با توجه به انعطاف پذیری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  نوروش، ایرج. کرمی، غلام رضا. ثانی جلالی، وافی. (1388). بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری .1. 4-27ساخ

  هندرکسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.

  Almeida,H. campello,M. Weisbach,S.(2004). “the cash flow sensitivity of cash”.journal of financial.59.177-204.

  Antonio,antonios.gunyand pauyal.(2002).determinat of corporate capital structure:evidence from European countries”.social since research network.from www.ssrn.com

  Bates, Thomas W., Kathleen M. Kahle, and RenÉ M. Stulz, 2009, Why do U.S. Firms hold so much more cash than they used to?, The Journal of Finance 64, 1985-2021.

  Berger, Allen, Scott Frame, and Vasso Ioannidou, 2011, Tests of ex ante versus ex post theories of collateral using private and public information, Journal of Financial Economics 100, 85-97.

  Byoun,s.(2008).“financial flexibility and Capital Structure decision”.working paper.university of Baylor

  Chaney, Thomas, David Sraer, and David Thesmar, 2012, The collateral channel: How real estate shocks affect corporate investment, American Economic Review 102, 2381-2409.

  Chang ,Ken.Y. Kuen,lin lin. Jian,zhou. (2005). “ Free Cash Flow and Earnings Managements ”. managerial accounting  Journal.Vol 25.No2.pp:86

  Chi, Wuchun, liu , Chiawen and wang ,Taychang. (2006). "What Affects Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective". Working paper. Department of Accounting, National Taiwan University.

  David J, Denis. Stephen B, McKeon.(2011). “Debt Financing and Financial Flexibility Evidence from Pro-active Leverage Increases”. Forthcoming in the Review of Financial Studies. Vol 25.No2.pp:86

  DeAngelo, Harry and Linda DeAngelo, 2007, Capital structure, payout policy, and financial flexibility, Working paper, University of Southern California, SSRN abstract no. 916093.

  Denis, David J., 2011, Financial flexibility and corporate liquidity, Journal of Corporate Finance 17, 667-674.

  Denis, David J., and Stephen B. McKeon, 2012, Debt financing and financial flexibility evidence from proactive leverage increases, Review of Financial Studies 25, 1897-1929.

  Duchin, R. A. N., 2010, Cash holdings and corporate diversification, The Journal of Finance 65, 955-992.

  Faulkender, Michael, and Rong Wang, 2006, Corporate financial policy and the value of cash, The Journal of Finance 61, 1957-1990.

  Gamba.A & A.Triantis.(2008).The value of financial flexibility journal of finance.63(A).

  Graham, J.R., and Campbell R. Harvey, 2001, The theory and practice of corporate finance: evidence from the field, Journal of Financial Economics 60, 187–243.

  Guay,w. And R.werrecchia.(2006). “Discussion of an Economice framework for conservative accounting”. Journal of accounting and Economice.42.140-165

  hasan, J. E., and butt, J. M. (2009), "Capital Structure and Profitability: The Brazilian Case", Academy of Business and Administration Sciences Conference, July, 11-13.

  Jaafer , Hartini . (2010) . " Accounting choice , Firm life – cycle and the value Relevance of Intangible Assets "Global Review of­Accounting and Finance , volume 1 . Number 1 .

  Jacob Oded. (2012). “ Payout Policy, Financial Flexibility, and Agency Costs of Free Cash Flow”. A Journal of practice & Theory.Vol 22.No2.pp:61

  Lee,j.(2010). “The role of accounting conservatism in firms financial decisions” the journal of financial research review level. Review level 50.342-392

  Lin, C., Y. Ma, P. Malatesta, and Y. Xuan, 2011, Ownership structure and the cost of corporate borrowing. Journal of Financial Economics 100, 1–23.

  Marchica ,m . R , mura .(2007). “financial flexibility and investmentdecisions” .AccountingHorizons.pp:235-250

  Mark Puccia, Rob Jones 2009 "Financial Flexibility",ratingsdirect.

  souk byoun, M., C. Stephens, and M. Weisbach .)2007(. “Financial flexibility and the choice between dividends and stock repurchases,” Journal of Financial Economics, Vol 57, 355-384.

  Tao Chen, Jarrad Harford and Chen Lin.(2013)." Financial Flexibility and Corporate Cash Policy". Research Grants Council of Hong Kong 

  Thanatawee, Yordying. (2011). “Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand”, Contemporary Accounting Research.Vol 26.No3.pp:797-831.

  Utami, S. R., Inaga, E. L. (2011) “Agency Costs Of Free Cash Flow, Dividend Policy, And Leverage Of Firms In Indonesia”, WWW.Eurojournals.com

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان­­نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

ثبت سفارش