پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

word 341 KB 29836 76
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه

  کارشناسی ارشد

  رشته حسابداری گرایش حسابداری

   چکیده:

   

  تحقیق حاضر ،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر "خصوصی سازی " بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  صورت پذیرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1382 تا سال 1392 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، به روش حذف سیستماتیک، نمونه ایی به حجم 43  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گردید. جهت آزمون فرضیات تحقیق، از رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون t-test استفاده شد . نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها بیانگرعدم وجود رابطه بین خصوصی سازی و کیفیت سود است. به دیگر بیان، نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی که فرآیندی مهم در زمینه بهبود وضعیت بازار سرمایه به شمار می رود، هیچ تاثیری بر کیفیت سود ندارد.

  کلید واژه: خصوصی سازی، کیفیت سود ، اقلام تعهدی اختیاری

  خصوصی‌سازی به عنوان یک استراتژی عمومی و موضوعی چند رشته‌ای برای ارتقاء توسعه اقتصادی در کشورهای در حال گذار،در حال توسعه و توسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیل‌گران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی و مشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده است. در این تحقیق نیز به بررسی این مهم با اولویت کیفیت سود پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز کلیاتی از طرح مسئله تحقیق، اهمیت، اهداف، فرضیه‌ها و روش و ابزار تحقیق مطرح و در نهایت تعریف اصطلاحات مورد بحث، ارائه خواهد شد.

   

  1-2-  بیان مسئله تحقیق

  پیتردراکر اعتبار بسیار زیادی برای اصطلاح خصوصی سازی که در اواخر دهه 60 به تازگی درحال ترویج بود، قائل است و در همین زمینه عنوان می ‌نماید که اجرای خدمات عمومی بایستی ازسیاست‌های بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد، زیرادولت درتصمیم سازی خوب عمل می‌نماید اما در اجرای همان تصمیمات، مجری ضعیفی است. در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطلاح خصوصی سازی مجدد استفاده نمود که مبیّن نیازبه انتقال دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی بود، زیرا که اواعتقاد داشت دولت «مدیرضعیفی» است.

  امروزه کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که درحال اجرای برنامه‌های خصوصی‌ سازی نباشد . حداقل در بیش از 83 کشور جهان، برنامه‌های خصوصی‌سازی به عنوان راهکار اصلاحات اقتصادی درنظر گرفته شده است. به جرأت می‌توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن 21 می‌باشد. در واقع خصوصی‌سازی عنصر کلیدی برنامه‌های اصلاح ساختار (هم درکشورهای توسعه یافته وهمدرکشورهای درحال توسعه) می باشدکه هدف ازچنین برنامه‌هایی،رسیدن به اثربخشی اقتصادی بالاتر وتسریع رشد اقتصادی می‌باشد.

  بسیاری از اقتصاددانان وطرفداران اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی رابه عنوان«سنگ بنای» اصلاحات ساختاری می‌دانندزیرا معتقدند خصوصی‌سازی باعث تحریک وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت وتوسعه بازارهای سرمایه می‌گرددو همچنین سیستم حاکمیت شرکت‌ها رابهبود بخشیده و بطور ویژه‌ای برروی عملکرد مالی وعملیاتی شرکت‌ها تأثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد. ازسوی دیگر مخالفان خصوصی‌سازی بیان می‌دارند که شرکت‌ها وسازمان‌هایی که تنها برروی کاهش هزینه وبهبود عملکرد موردانتظار خصوصی‌سازی متمرکز می‌شوند تنها به مشتریان سودآور ودردسترس خود خدمات ارائه می‌دهند واز ارائه خدمات به عموم مردم ومشتریانی که برای آنها منفعت خاصی نداشته باشند، سرباز می‌زنند.  معمولاً مخالفان خصوصی‌سازی درمخالفت باخصوصی‌سازی بیان می‌دارند که فعالان بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی درجهت گسترش وتوسعه صنعت موردنظر وبخشی که خود درآن فعالیت می‌نمایند، به لابی کردن با مجاری قدرت می‌پردازند. به عنوان مثال سردمداران خصوصی‌سازی زندانها (شرکت‌های فعال درعرصه زندان‌داری خصوصی) درجستجو برای افزایش شمار زندانیان خود (وبه تبع آن افزایش سودآوری) بانفوذ درمجاری ودستگاه‌های سیاستگذاری، ازسیاست‌هاوقوانین مربوط به افزایش مجازات حبس حمایت می‌نمایند. ازدیدگاه مخالفان خصوصی‌سازی، فروش دارائی‌های عمومی به افراد خصوصی، همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی‌ها می‌باشد.

  ارزیابی هر سیاستی ازمجموعه رفتاری، تنها در قالب هدف‌های تعیین شده برای آن معنی ومفهوم می‌یابد، از این رو نخستین پرسشی که درمورد برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند مطرح شود این است که واگذاری شرکت‌های دولتی با چه هدفهائی صورت می‌پذیرد؟ به این ترتیب وبه طورکلی می‌توانیم اهداف خصوصی‌سازی (واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی) ر ابه سه دسته کلی تقسیم بندی نمائیم :

  1- اهداف اقتصادی  2- اهداف مالی  3- اهداف اجتماعی و سیاسی .

  اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی شامل افزایش بهره‌وری، تقویت اقتصاد بازارآزاد، تقویت وتوسعه بازار سرمایه، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورو ... می‌باشد. از جمله اهداف مالی خصوصی‌سازی نیز می‌توان به سودآوری شرکت، افزایش ثروت سهامداران، کسب درآمد، کاهش بارمالی دولت و ... اشاره نمود واهداف اجتماعی وسیاسی نیز شامل تقسیم سرمایه بین مردم، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه ثروت ودرآمد، گسترش مالکیت صنعتی، افزایش رفاه اجتماعی و ... می‌باشد.

  باتوجه به اهداف خصوصی‌سازی که دربالا گفته شدند وهمچنین رویکرد‌هایی موافق ومخالفی که درمورد خصوصی‌سازی وجوددارند ، در این تحقیق به دنبال این هستیم که دریابیم برنامه‌های خصوصی‌سازی درایران مطابق بارویکرد کدام گروه (موافق خصوصی‌سازی یامخالف خصوصی‌سازی) می‌باشد. در این زمینه به موضوع کیفیت سود شرکت‌ها قبل وبعد خصوصی‌سازی می‌پردازیم که درنتیجه آن دریابیم که کیفیت سود پس ازخصوصی‌سازی بهبود یافته یعنی مطابق بارویکرد موافقان خصوصی سازی بوده ویا کاهش یافته یعنی مطابق بارویکرد مخالفان خصوصی‌سازی بوده است.

   

  1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق

  مطابق با اهداف خصوصی‌سازی وباتوجه به دیدگاه موافقان آن، دراجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به دنبال تحریک وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،‌ گسترش رقابت، آزادسازی تجارت، توسعه بازارهای سرمایه وهمچنین بهبود سیستم حاکمیت شرکت‌ها می‌باشیم. دست یابی به این اهداف بدون ارائه اطلاعات درست ومفید به سرمایه‌گذاران، سهامداران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات امکانپذیر نمی‌باشد. دراین تحقیق، برای بررسی این موضوع معیار کیفیت سود موردنظر خواهد بود، بدین مفهوم که اگر کیفیت سود شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی بهبود یافت، این بدان معنی است که خصوصی سازی در نیل به اهدافش (توسعه بازارهای سرمایه، کاهش عدم تقارن و ...) موفق بوده است.

  اما مخالفان خصوصی‌سازی معتقدند که خصوصی‌سازی باعث افزایش منافع افراد محدودی می‌شود. آنها براین باورند که شرکت‌ها وسازمان‌هایی که درپی اجرای خصوصی‌سازی، به دنبال کاهش هزینه‌ها وافزایش سودآوری می‌باشند، درارائه اطلاعات وخدمات به افرادی توجه می‌کنند که برای آنها سودآور هستندوکل بازارسرمایه راموردتوجه قرار نمی‌دهند. همچنین آنها معتقدند که فعالان بخش خصوصی برای کسب قدرت ونفوذ در فعالیت‌های سیاستگذاری وتصمیم ‌گیری دربخش‌های عمومی وصنعت موردنظر خود به لابی کردن با مجاری قدرت و برخی افراد خاص می‌پردازند که این مخالف با اهداف خصوصی سازی مبنی برتقسیم سرمایه بین عموم مردم می‌باشد. لذا کیفیت سودپایین در این تحقیق مهرتاییدی برنظرات مخالفان خصوصی‌سازی خواهد بود، زیرا کیفیت سودپایین نشان ازآن دارد که مدیریت برای دفاع ازمنافع افراد خاص سود را دست کاری کرده وباعث کاهش کیفیت آن شده است که نتیجه آن وجود بازار سرمایه ناکارآ خواهد بود.

   

  1-4-  اهداف تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  1-5-  فرضیه تحقیق

  فرضیه تحقیق را نیز با توجه به هدف تحقیق، به صورت زیرصورت‌بندی می‌کنیم:

  کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قبل و بعد از خصوصی سازی،تفاوت معنی دارد.

   

  1-6-  کلیات روش و ابزار تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده‌ها از نوع توصیفی–پس رویدادی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون  و نیز آزمون تی زوجی استفاده خواهد شد. برای این کار از نرم‌افزار صفحه گسترده Excelبرای پردازش اولیه اطلاعات به منظور ورود به نرم افزار تحلیل آماریSPSS جهت انجام آزمون‌ و تحلیل‌های آماری استفاده خواهد شد.

   

  1-7-  قلمرو تحقیق

  1-7-1- قلمرو مکانی: شامل شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران «‌بارعایت قلمروزمانی ‌»وصرف نظرازمحل استقرار جغرافیایی این شرکت‌ها درشهر‌های مختلف کشور است.

  1-7-2-قلمرو زمانی: سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.

  1-7-3- قلمرو موضوعی: بررسی تاثیرخصوصی‌سازی برکیفیت سودشرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

   

  1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

  خصوصی سازی: عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.

  کیفیت سود: عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش‌شده.

  1-9-  ساختار تحقیق

  در این فصل مفاهیم اولیه و کلیات تحقیق تشریح شد. ساختار تحقیق در فصول آتی به این صورت خواهد بود که در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به طور مفصل به روش و نحوه انجام تحقیق از جمله متغیرها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش‌های آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم نیز با توجه به مفاهیم و روش‌های مطرح شده در فصل سوم، به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت. در نهایت در فصل پنجم، نتیجه و پیشنهادات لازم بیان خواهد شد.

  Abstract:

   

   

  The present study has been done, aims to provide evidence on the impact of "privatization" on earnings quality on listed companies in Tehran Stock Exchange. The place of this study is Tehran Stock Exchange and dominion scope is period of 1382 to 1392. The purpose of this study is developed theoretical concepts with studys subject.

  To test the hypothesis, the systematic elimination method, the sample volume of 43 firms of listed companies in Tehran Stock Exchange were collected. However, hypotheses testing, were multivariate linear regression and paired t-test. The resultsof data analysis show that There is no relationship between Privatization and Quality of Earnings.

   

   

   

  Keywords: Privatization; Quality of Earnings; Discretionary accruals

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-  مقدمه ...............................................................................................................

  1-2-  بیان مسئله تحقیق  ............................................................................................

  1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق  ...............................................................................

  1-4-  اهداف تحقیق ..................................................................................................

  1-5 - فرضیه‌های تحقیق  ..........................................................................................

  1-6-  کلیات روش وابزار تحقیق  .............................................................................

  1-7-  قلمرو تحقیق  ...................................................................................................

  1-7-1-  قلمرو مکانی .....................................................................................

  1-7-2-  قلمرو زمانی .....................................................................................

  1-7-3-  قلمرو موضوعی ...............................................................................

  1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی ..........................................................

  1-9-  ساختار تحقیق  .................................................................................................

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه  .............................................................................................................

  2-2-بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق  ......................................................

  2-2-1-خصوصی‌سازی  ...........................................................................................

  2-2-1-1-تعریف و مفهوم خصوصی‌سازی  ............................................................

  2-2-1-2-  اهداف خصوصی‌سازی ..........................................................................

  2-2-1-3-  روش‌های خصوصی‌سازی .....................................................................

  2-2-1-4-  عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی........................................................

  2-2-1-5-  خصوصی‌سازی در ایران ........................................................................

  2-2-1-6-  موانع خصوصی‌سازی در ایران ...............................................................

  2-2-1-7-  خصوصی‌سازی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار ................................

  2-2-1-8-  پیامدهایخصوصی‌سازی  .......................................................................

  2-2-2-  کیفیت سود .................................................................................................

  2-2-2-1-  مفهوم سود از دیدگاه حسابداری............................................................

  2-2-2-2-  مفهوم اقتصادی سود...............................................................................

  2-2-2-3-  پیدایش نظریه کیفیت سود......................................................................

  2-2-2-4-  مفهوم کیفیت سود ..................................................................................

  2-2-2-5-  عناصر کیفیت سود .................................................................................

  2-2-2-6-  اهمیت ارزیابی کیفیت سود ....................................................................

  2-2-2-7-  معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود ..........................................................

  2-2-2-8-  روش‌های ارزیابی کیفیت سود ...............................................................

  2-2-2-9-  تحلیل کیفیت سود..................................................................................

  2-3-  بخش دوم: سوابق و پیشینه تحقیق ................................................................

  2-3-1-  تحقیقات داخلی ..........................................................................................

  2-3-1-  تحقیقات خارجی ........................................................................................

  2-4-  خلاصه فصل ...................................................................................................

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1-  مقدمه ...............................................................................................................

  3-2-نوع روش تحقیق.................................................................................................    

  3-3-طرح مسئله تحقیق................................................................................................ 

  3-4-فرضیه های تحقیق................................................................................................ 

  3-5-قلمرو تحقیق.........................................................................................................

  1

  2

  2

  4

  5

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  7

  7

  8

  9

  10

  11

  11

  11

  12

  14

  16

  18

  19

  21

  22

  22

  22

  24

  24

  26

  27

  28

  29

  29

  30

  30

  34

  38

  40

  41

  41

  42

  45

  46

  3-5-1-دوره زمانی انجام تحقیق..................................................................................      46

  3-5-2-مکان تحقیق................................................................. ..................................       46

  3-5-3-قلمرو موضوعی تحقیق....................................................................................      46

  3-6-جامعه نمونه آماری ..............................................................................................     47

  3-7-ابزار ونحوه گردآوری اطلاعات ............................................................................    47

  3-8-تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................   48

  3-9-معرفی مدل تحقیق..................................................................................................   48

  3-10-متغییرهای تحقیق وشاخص های اندازه گیری انها................................................   50

  3-11-روش های اماری تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................   51

  3-12-خلاصه فصل.....................................................................................................   52

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق                                  53

  4-1-مقدمه..................................................................................................................   54

            4-2-آمار توصیفی.......................................................................................................   54

  4-3-آمار استنباطی......................................................................................................   57

  4-4-روش های اندازه گیری کیفیت سود...................................................................   57

  4-5-آزمون فرضیه های تحقیق...................................................................................   58

  4-5-1-آزمون t زوجی...............................................................................................   59

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                         61

  5-1-مقدمه.................................................................................................................    62

  5-2-خلاصه تحقیق...................................................................................................    62

  5-3-مروری بر یافته های تحقیق...............................................................................   62

  5-4-بحث و نتیجه گیری..........................................................................................    63

  5-5-پیشنهادهای تحقیق............................................................................................   64

  5-5-1-پیشنهادهای مبتنی برنتایج حاصل از فرضیه های تحقیق...............................   64

  5-5-2-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی.....................................................  65

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست شکل ها، جدول ها، نمودارها، فرمول ها

   

  آزمون f لیمر ......................................................................................................................72

  آزمون t زوجی...................................................................................................................73

  منبع:

  لف) منابع فارسی

  اسماعیلی،شاهپور. (1385).رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  افشاری،علی. (1375).بررسی کارایی شرکت‌های تولیدی خصوصی شده دربورس اوراق بهادارتهران، پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه تهران.

  الماسی،محمدرضا. (1381)بررسی تأثیرخصوصی‌سازی برعملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه شیراز.

  بلکویی،احمد. (1381) تئوری‌های حسابداری،ترجمه علی پارسائیان،تهران:دفترپژوهش‌های فرهنگی.

  بهکیش،محمد مهدی. (1381).اقتصادایران دربسترجهانی شدن،تهران: نشر نی.

  جهان خانی،علی وظریف فرد،احمد. (1374). آیا مدیران وسهامداران ازمعیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟،فصلنامه تحقیقات مالی،7و8 ، 66-41.

  حاجیلی،محمد. (1379). مجموعه پژوهش‌های اقتصادی،خصوصی‌سازی،اداره بررسی‌های اقتصادی،مرکزاطلاعات مدارک علمی ایران، 16.

  خاوری‌نژاد،ابوالفضل. (1385).شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ایران،فصلنامه حساب‌های اقتصادی ایران، 1،24-39.

  خواجوی،شکرالله وناظمی،امین (1384). بررسی ارتباط بین کیفیت سودوبازده سهام باتاکیدبرنقش ارقام تعهدی درشرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،فصلنامه بررسی‌های حسابداری وحسابرسی،12(2)، 60-37 .

  رحیمی بروجردی،علیرضا. (1373).سیاست‌های اقتصادکلان واصلاحات ساختاری،تهران: مرکزمطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

  رزاقی،ابراهیم. (1376).نقدی برخصوصی سازی ایران،ت‍ه‍ران‌: خ‍دم‍ات‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌رس‍ا.

  رضائی،عبدالله. (1383). بررسی تطبیق عملکردکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قبل وبعدازتغییرمالکیت،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،مجتمع آموزش عالی قم،دانشکده علوم انسانی.

  زرین قلم،غلام حسین. (1384). ارزیابی پیامدهای کلان اقتصادی برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان.

  شمس،عبدالحمید (1372)،اثراتخصوصی‌سازیومقرراتزدایی،فصلنامهدانشمدیریت، 22، 42-49.

  ظریف فرد، احمد. (1378). شناسائی وتحلیل عوامل مرتبط باارزیابی کیفیت سود بنگاه‌های اقتصادی ایران،رسالۀدکتری «حسابداری»،دانشگاه اصفهان،دانشکده مدیریت.

  فروغی،داریوش ومحمدی،هاجر. (1390).چگونگی ارتباط تأمین مالی ازطریق بدهی وکیفیت سود، پژوهش‌های حسابداری، 1: 138-154.

  کریمی،مصطفی.(1381). مقایسه وارزیابی عملکردشرکت توزیع برق استان چهارمحال بختیاری درحیطه‌های هزینه رضایت مشترکین وکارکنان قبل وبعدخصوصی‌سازی درقسمت‌های بهره‌برداری وخدمات مشترکین، پایان نامه کارشناسی ارشد،موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

  کمیجانی،اکبرورحیمی‌فر،مهری.(1377). ارزی‍اب‍ی‌ع‍م‍ل‍ک‍ردس‍ی‍اس‍ت‌خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ازطری‍ق‌ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌م‍ال‍ی‌/ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌واگ‍ذارش‍ده‌،ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ع‍ل‍م‍ی‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌اق‍ت‍ص‍ادوم‍دی‍ری‍ت‌، 36 : 19-41.

  کیانپور،سعید. (1388). بررسی اجمالی خصوصی‌سازی درچندکشور منتخب بااشاره ‌ای برسیاست کلی اصل 44، مجله بازرگانی اقتصادی، 38، 20-2.

  لباف،حسین وداودی،محمدرضا. (1385). اصلاحات ساختاری دردستگاه‌های اداری دولت، فصلنامه تحول اداری،10(53): 39-52.

  مجیدی،رضا. (1385).رابطه بین کیفیت سودوهزینه سرمایه، پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .

  مدرس،احمدوعباسزاده،محمدرضا. (1387). بررسی تحلیلی تاثیرتوانایی پیش بینی اجزای تعهدی وجریان‌های نقدی برکیفیت سودپیش بینی شده، مجله دانش وتوسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 15، 248-213.

  مسعودی،آتوسا. (1389). ارزشیابی خصوصی‌سازی وتاثیرآن بربرخی متغیرهای کلان اقتصادی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدخمینی شهر.

  مشیری،سعید. (1389). خصوصی‌سازی ورشداقتصادی یک مطالعه بین کشوری،مجلۀتحقیقات اقتصادی،11 (90): 158-141.

  ملکی،حمیدولاجوردی،اشرف. (1386).مدیریت دولتی تازه: خصوصی‌سازی وچالش‌های آن. ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی،246: 120-137.

  میری،سیدحسین. (1373). تاثیرخصوصی‌سازی برکارایی شرکت‌های تولیدی خصوصی شده دربورس اوراق بهادارتهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی. (1374).مجموعه مقالات خصوصی سازی، تهران: موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

  نصراللهی،زهراوعارفمنش،زهره. (1389). بررسی رابطه مالکیت وکیفیت سوددرشرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. دانش حسابداری،3، 138-117.

  نجات، سید امیر رضا؛ امیرزاده، اکبر؛ جواهری کامل، مهدی؛ شهبازی، محمد. (1389). بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 55 : 75-108.

  نظری،رضا. (1374)،ارزیابی آثارخصوصی‌سازی برعملکرد وبازدهی شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی،مجله اقتصادمدیریت، 72.

  ب) منابع لاتین

  Barth, M. Beaver, W. and W, landsman. (2001).the relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: enother view, journal of accounting and economics, 31, 77-104.  

  Bortolotti Bernardo & Dejong & Nicodano Giovanno & Schindele Iboya (2007). Privatization and stock market liquidity, Journal of banking and finance, 31, 297-316.

  Chan, Konan & Chan, Louis K.C. & Jegadeesh, Narasimhan & Lakonishok, Josef. (2006), Earnings quality and stock returns, Journal of Business, 79(3): 23-38.

  Cook, P. and Uchida, Y. (2003), Privatization and economic growth in developing countries, journal of development studies, 39(6), 121-154.

  Elury, U and D. Jenkins (2006), Institutional ownership and the quality of earnings, Journal of business research, 59, 1043-1051.

  Fafaliou Irene & Donaldson John (2007). The contribution of privatization to welfare, Journal of International Economic Research, 13,461-474.

  Farinos Joes & Garcia C.Joes & Ma Ibanez Ana (2007). Operating and stock market performance of state-owned enterprise privatization: The Spanish experience, Journal of international review of financial analysis, 16, 367-389.

  Filipovic, A. (2005), Impact of privatization on economic growth, Issues in political economy, 14, 1-22.

  Gokgur N., Jones L. (2006).Assessing the impact of privatization in Africa. Senegal Electricity, Boston Institute for Developing Economics.

  Houge, Todd and Tim Longhran. (2000), Cash flow is king: cognitive errors by investors, Journal of psychology and financial market, 4,1-18.

  Jenkins, D. Kane, G and U.Velury. (2006), Earning quality decline and the effect of industry specialist auditors: An analysis of the late 1990s, Journal of accounting and public policy, 25, 71-90.

  Kerr Jarrod & Qui Mei & C.Rose Lawrence (2008). Privatization in New Zealand and Australia: An empirical analysis, Journal of managerial finance, 34(1), 41-52.

  Kenaway E. M. (2009). The privatizations mechanisms and methods in Egypt: Practical cases,Journal of Applied Sciences Research 5(4), pp. 423-426.

  McNichols, M., (2002), Discussion of the quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors, The Accounting Review, 77: 61-69.

  Nawaz A. (2009), Hakroand muham per-post performance assessment of privatization process in Pakistan: International Review of Business Research papers, 5(1): 70-86.

  Okten Cagla & Arin K.Peren (2006). The effects of privatization on efficiency: How does privatization work?Journal of world development, (9)34.1537-1556.

  Omran Mohammed (2004). The performance on state-owned enterprises and newly privatized firms: does privatization really matter?,Journal of world development, (6)32:1019-1041

  Otaibi M. M. (2006) Economic study of relationship between privatization and economic growth from a sample of developing countries, Colorado State University from Collins, Colorado.

  Proti M. (1995). State power, institutional change and the political of privatization of Russia,Journal of World Politics. 47(2): 210-230.

  Ramamurti, R. (2000). A multivariate model of privatization emerging economies, Academy of management Review, 25, 525-550.                       

  Vahidi M. & Jafari G.R. (2009). Investigation of Privatization by Level Crossing Approach, Journal of Physics, 388, 3859-3865.

  Wade S, Lauren, (2008). The privatization of American house museums: Three case studies, a thesis in historic preservation, Thesis of the degree of Master of Science.

  Waigama M. D. S. (2008).Privatization process and asset valuation, A Case Study of Tanzania, P.H.D Disertation in Building and Real estate, Economic School of Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology Stockholm.27.

  Yarri, V. (2009), Privatization and Regulation of Public Services: A Framework for Institutionsl Analysis, Journal of Policy 


تحقیق در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.A. ) رشته حسابداری چکیده یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حسابداری چکیده بررسی تاثیر مدیریت سود بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

ثبت سفارش