پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

word 4 MB 29873 132
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۱۷,۱۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

  چکیده                    

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه که در سال تحصیلی 93/92 درس شیمی 3 و آزمایشگاه داشتند، تشکیل می دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه ( کلاس ) 28 نفره به عنوان نمونه آماری به شیوه­­ی خوشه ای انتخاب شدند. یک گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه آزمایش با روش فعال فناورانه و گروه کنترل با روش معمول آموزش دیدند. یادگیری و یادداری از طریق آزمون های معلم ساخته ( پیش آزمون و پس آزمون ) مورد سنجش قرار گرفت. روایی آزمون ها را متخصصان تایید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 703/0 برآورد گردید. در این تحقیق نمره معدل نیمسال قبل به عنوان متغیر کوواریانس تحت کنترل قرار گرفت. داده ها از طریق آمار استنباطی ( آزمون t  و تحلیل کوواریانس ) با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش با استفاده از روش فعال فناورانه ( TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان بیشتر از روش های معمول است.

  واژگان کلیدی: روش فعال فناورانه، TEAL ، یادگیری، یادداری

  - مقدمه

  فصل اول یا کلیات پژوهش همانند نقشه یک ساختمان می‏باشد که توسط پژوهش گر طراحی گردیده است. در این فصل به مباحثی از قبیل موضوع پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات و واژه ها و مفاهیم می پردازیم. دنیای آموزش و پرورش امروز، نقطه توجه خود را از تدریس، به یادگیری معطوف  کرده  است. این رویکرد، یادگیری را محور و پایه همه برنامه ها، سیاست ها و خط  مشی  های  آموزشی  قرار  می دهد. لازمه تحقق هدف های چنین رویکردی، با توجه به دانش گسترده  فن­آوری اطلاعاتی ، بهره وری از تمام امکانات و فن آوری های غنی در دسترس است (رئیس دانا، 1381). 

  در ورود به عرصه مدیریت نوین شاهد این واقعیت هستیم که تکنولوژی همه چیز را تحت تأثیرخود قرار داده است و نظام تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نمی­باشد . نظام آموزشی کنونی تنها بر پایه تئوری ها و نظریاتی است که دانش آموز با تلاش متعلم و پشتکار خویش آنها را خوب به اذهان می­سپارد ولی آنگاه که پای عمل به میان می­آید، تربیتی صورت نگرفته و مهارتی کسب نشده است (عطاران، 1387). هدف تکنولوژی آموزشی فراهم کردن شرایطی است که باید امکان یادگیری ساده تر همراه با بازدهی بیشتر را فراهم سازد. تکنولوژی آموزشی می تواند، اجازه دهد که یادگیری از جهات دیگری که ممکن است رخ دهد، وسیله­ای برای پیشرفت یادگیری در تمام موضوعات شود. توانایی های خلاقانه دانش آموزان را توسعه دهد، دانش آموزان را تشویق نماید خودشان مسؤول، یادگیری خود باشند و آنان را به ارتباط متقابل با یک جامعه بزرگتر تشویق نماید (مولرا و هال[1]،2002، به نقل از مجدفر، 1375، ص 105).

  توسعه آموزش و بهبود فرآیند یادگیری مسأله­ای است که از گذشته های دور توجه و علاقه اندیشمندان و افراد آگاه و مسؤول را به خود جلب نموده است .همواره با توجه به رشد فن­آوری ها، سعی در به روز آمد کردن و متحول نمودن روش های آموزشی و ارتقاء و بهبود کیفیت یادگیری و به یادسپاری مطالب آموخته شده، بوده است . فرآیند یاددهی - یادگیری به جهت برخورداری از ویژگی های خاص، فرآیندی دارای جنبه های مختلف و اجزا و عناصری هست که دارای کنش های متقابل بوده و هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد و از دیگری تأثیر می­پذیرد (فردانش، 1387).

  از آنجایی که قالب بسیاری از کتاب های درسی و سایر مواد آموزشی با روش های سنتی انجام می­پذیرد، سیستم آموزش و پرورش تا حصول نتایج، آرمان و اهداف مورد انتظار فاصله بسیاری دارد که این خود همانند دیگر سازمان های سنتی مستلزم تغییرات سازمانی اساسی و بنیادی است که با برنامه ریزی، شناخت و آگاهی همراه باشد (محمدی، 1385 به نقل از لاکدشتی،1390، ص 5).

  با مروری بر آموزش و پرورش کشورهای جهان، در می یابیم که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تجهیز مدارس با امکانات گوناگون همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی تدوین شده است. ابداع روش های جدید آموزشی، بهره گیری از رایانه در کلاس های درس، بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانه ای، بهره گیری از اینترنت و پست الکترونیکی، گسترش شبکه های آموزش، ظهور آموزش الکترونیکی و ... از پیامدهای نوین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش بوده است. این مفاهیم ما را وا می دارد تا به الگوهای نوین کار در آموزش و پرورش برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون دنیای کنونی روی آوریم(پریشانی، 1389).

  با بهره گیری از فن آوری اطلاعات معلمان می توانند منابع آموزشی مورد نیاز جهت استفاده در کلاس درس را  سریع تر و آسان تر بدست آورند، همچنین انتظار می رود که فن آوری اطلاعات بتواند مواد آموزشی مختلف مانند تصاویر، متن، صدا و سایر موارد مشابه را با کیفیت بهتر در اختیار معلمان قرار دهد.

   

  1-2- بیان مسأله

  اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، او را ﺑﺎﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ روﺑﻪرو ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ. ﻣﺪارس ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎدتﻫﺎ و روﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﺤﻚ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪی ﻧﻘﺎدانه ﺑﻪ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ(سیف، 1384).

  شیمی  شاخه ای از علوم تجربی است که به مطالعه ترکیب، ساختار و خواص مواد می پردازد.کاربردهای گسترده علم شیمی در پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی،تهیه رنگ، پلاستیک، لاستیک و انواع  پوششها، محیط زیست، انرژی و،... نشان از اهمیت زیاد این علم در بهداشت، سلامت، تأمین رفاه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار جوامع بشری دارد(بدریان، هنرپرور، ناصری آذر1389، ص 102).

  دانووان  و نخله  (2001) معتقدند که اهمیت روز افزون علم شیمی در زندگی  انسانها سبب شده است تا آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در  برنامه ی درسی مدارس به عنوان یکی از  حوزه های فعال  علوم تجربی از اهمیت به سزایی برخوردار گردد. از نظر آنان، با ورود به قرن 21، عوامل مختلفی  شیوه های یاددهی و یادگیری علم شیمی را تحت تاثیر قرار داده است. گسترش نظریه های شناختی و افزایش درک پژوهشگران از چگونگی یادگیری دانش آموزان، استفاده گسترده از رایانه و فن آوری اطلاعات برای تجسم و مرئی سازی پدیده های علمی پیچیده، عوامل بیرونی مانند نگرانی های جهانی نسبت به انرژی، منابع آب و محیط زیست، افزایش سطح سواد علمی، تبیین سطوح مختلف سواد شیمی و افزایش درک عمومی ازعلوم مختلف، سبب شده است تا یاددهی یادگیری اثربخش شیمی در مدارس و  دانشگاه ها،مورد توجه مسئولان ، سیاست ورزان، جامعه شناسان و حتی اقتصاددانان قرار گیرد. باید توجه داشت که یادگیری و درک مفاهیم شیمی به خاطر پدیده‌های شیمیایی پیچیده و غیر قابل لمس، اغلب دشوار است. در فرایند یاددهی و یادگیری شیمی، معلمان و دانش‌آموزان با  نظریه‌ها و فرضیه‌هایی روبرو هستند که به راحتی قابل تجسم نیستند. بررسی ویژگی‌ها و رفتار مواد شیمیایی که در اندازه‌های مولکولی و اتمی هستند و با چشم مسطح و حتی میکروسکوپ های قوی نیز قابل مشاهده نیستند، اغلب مشکل است و منجر به کج‌فهمی می‌گردد. همچنین برخی پدیده‌های شیمیایی را به لحاظ محدودیت زمانی و یا ایمنی، نمی‌توان در آزمایشگاه مدرسه تجربه کرد. (همان منبع).

  دمیرچی اوغلو و دمیرچی اوغلو و آیاس [2](2006، به نقل از: دووارچی[3]،2010،ص2507) باور دارند که درس شیمی به خاطر وجود مفاهیم انتزاعی در آن، یکی از درس های بسیارسخت برای دانش آموزان است. سوکمن و بایرام [4] (1999، به نقل از: دووارچی، 2010، ص 2507) در پژوهش خود، 97 کلاس پایه نهم را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که در بسیاری از مفاهیم شیمی، از جمله عنصر، ترکیب ، مخلوط، تغییر شیمیایی ، تغییر فیزیکی و غیره در دانش آموزان یادگیری معنا دار، صورت نمی گیرد و دچار کج فهمی می شوند. آنها استدلال می کنند که این مسئله ممکن است نتایج حاصل از برنامه های گسترده مدارس در روش حفظ کردن مطالب باشد.

   کتابهای درسی به گونه ای نگارش یافته اند که تنها انبوهی از وقایع علمی را به دانش آموزان منتقل می کنند و معلمان در فرایند اجر ا، اغلب با استفاده از شیو ه های سنتی فرصت هرگونه اندیشیدن و خلاقیت را از دانش آموزان می گیرند( حسن بیگی، 1382). از آن جایی که بسیاری از مطالب کتاب های شیمی دبیرستان  به صورت انتزاعی و خشک در کتابهای درسی وجود دارد، بنابراین  به معلمان در این موارد استفاده از شبیه‌سازی، ساخت مدل و نیز انیمیشن‌های رایانه‌ای پیشنهاد شده است. استفاده از مدل‌ها و شبیه‌سازی‌ها کمک بسیار زیادی به درک عمیق و مفهومی شیمی نموده و بسیاری از کج‌فهمی‌های رایج را برطرف می‌سازد(بدریان، هنرپرور، ناصری آذر، 1389).

  استفاده از ترکیب روش تدریس کاوشگری گروهی در آزمایشگاه، شبیه سازی(و یا استفاده از فیلم، اینترنت، انیمیشن، و یا تصاویر گرافیکی بنا به ضرورت تدریس) و سخنرانی کوتاه در موقعیت های مختلف که به نام روش تدریس فعال فناورانه (TEAL[5]) می باشد، در زمره روش های تدریس فعال می باشد. حال از انجا که در دنیای پر شتاب کنونی، بسیاری از روش های تدریس سنتی نا کارامد و کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران را ندارند بنابراین لازم است که از ابزارهایی که فن آوری های نوین در اختیار ما قرار می دهند، در این زمینه به نحو احسن استفاده نماییم( نوروزی، 1385، ص11) یکی از روش های تدریس فعال که از فن آوری های نوین استفاده می کند، روش فعال فناورانه می باشد. بر اساس یافته های فوق، مسأله اساسی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری دانش آموزان نسبت به درس شیمی دوره متوسطه می باشد.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  یادگیری فرایند پیچیده ای است که می تواند در نتیجه کسب مهارت های نو، دانش، ادراک، حقایق، اصول واطلاعات جدید رخ دهد( گیل[6] ، 1997 ). دست اندرکاران تعلیم وتربیت ، حرکتی را از آموزش های سنتی به سوی روش های غیر سنتی و غیر متداول شروع کرده اند ( کو و هارلین [7] ، 2001 ).  مهم ترین پرسشی که در ذهن هرمعلم ایجاد می شود این است که چگونه می توان یادگیری، به ویژه یادگیری مطالب درسی را موثرتر و پربارترکرد، بنابراین بسیاری از روانشناسان این فرایند را در شرایط دقیق و کنترل شده ای مطالعه کرده اند تا ماهیت آن را بهتر کشف کنند و چگونگی بهبود بخشیدن به آن را دریابند (کدیور، 1387).

  بی شک در آینده شرایطی به وجود می آید که اغلب نا شناخته اند و چه بسا با آنچه بر ما می گذرد به کلی تفاوت داشته باشد . بنابراین رویکرد تعلیم و تربیت عصر صنعتی راه حل عصر اطلاعات نیست( شعبانی، 1382).

  امروزه، پیشرفت در زمینه علم و فن آوری تا حد زیادی بر شیوه زندگی ما، تاثیر می گذارد. این تحولات در روش های تدریس و یادگیری نیز، تغییراتی ایجاد کرده است. در نتیجه این نوآوری ها، نسل جدیدی از ابزار آموزشی طراحی شده است که در روش های غیر سنتی به دانش آموزان در فرایند یادگیری کمک می کند.

  بنت[8]و همکارانش(2005 ) نیز معتقد است که  برنامه های درسی شیمی طوری تنظیم  شده اند که روش تدریس معمول آنها، بیشتر روش دیکته ای است. در این روش معلم سخنرانی می کند و  دانش آموزان چیزهایی را گوش می دهند یا یادداشت می کنند. در بیشتر بحث های کلاسی، معلم سخنران اصلی است و به تفاوت های فردی  دانش آموزان در کلاس درس کمتر توجه  می شود. تعامل بین معلم و  دانش آموزان بیشتر به این صورت است که اغلب  معلم سؤال هایی را می پرسد و  دانش آموزان  جواب هایی را مطرح می کنند. در ادامه، معلم جواب را تایید و یا تکذیب کرده و نهایتاً جواب درست را می گوید. در این حالت مشاهده می شود که دانش آموزان نقش اندکی در فرایند یادگیری در کلاس درس دارند و احتمال غیر فعال شدن آنها بیشتر است.

  پژوهشگران زیادی در سرتاسر دنیا مشغول انجام پژوهش و ارائه راهکارهای کاربردی برای تسهیل و تسریع فرایند یاددهی- یادگیری اثربخش شیمی هستند. در ایران نیز علم شیمی به عنوان یکی از  مهمترین شاخه های علوم تجربی و از سوی دیگر به خاطر اهمیتی که به واسطه وجود منابع غنی نفت،گاز و مواد معدنی بسیاری همچون:  سنگهای معدنی سرشار از مس، آهن، سرب و روی و ... دارد؛ هم چنین به علت پیشینه تاریخی و تمدن میهن ایرانی- اسلامی و سهم بزرگی که در بنیاد نهادن و گسترش علم شیمی داشته است، ضرورت توجه به آموزش اثربخش این علم را در بین جوانان کشورمان یادآور  می شود(بدریان، هنرپرور، ناصری آذر1389، ص 109) .

  با وجود فناوری های جدید و فراهم شدن فرصت های مناسب در جهت کمک به استعدادها وعلایق شخصی دانش آموزان ، متأسفانه در عمل معلمان شیمی نتوانسته اند نقش مستقیمی در رشد دانش و تکنولوژی داشته باشند. چرا که فراگیران به تنهایی و بدون آمادگی ذهنی، که وظیفه یک معلم است، نمی توانند در قرن 21 نقش خود را در علوم و تکنولوژی ایفا کنند( نگبو  ، 2006 ). حال با توجه به اینکه فقر فکری فراگیران را می توان نتیجه حاکمیت روش های سنتی تدریس سخنرانی دانست ( شعبانی ، 1385). ضروری است از روش های فعال و نوین تدریس به خوبی استفاده نمود تا موجب خدمات و پیشرفت های بسیاری در عرصه آموزش و یادگیری گردد.

   محتوای کتاب های درسی از ارائه آخرین یافته ها و اطلاعات علمی ناتوان هستند و معلمان و  دانش آموزان از منابع اطلاعاتی گوناگونی از جمله  رسانه های جمعی و ارتباطی به کسب اطلاعات علمی نایل  می شوند. استفاده از فن آوری های نوین مانند پست الکترونی، شبیه سازی و آزمایشگاه مجازی در روش های فعال تدریس و ترکیب شیوه های آموزش، امکان یادگیری سریع و جذاب دروس را برای دانش آموزان با تفاوت های فردی و استعدادها و قابلیت های مختلف فراهم می آورد. کاوشگری گروهی در آزمایشگاه امکان کشف مفاهیم و ساختن و عمق بخشیدن به مفاهیم را فراهم می نماید. حال باتوجه به اینکه آموزش شیمی به صورت فعال فناورانه تمام اهداف آموزشی نوین را پوشش می دهد بومی نمودن این روش تدریس شیمی در ایران و بررسی اثرات آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان ومعرفی آن به سایر دبیران ضروری به نظر می رسد.

   

  1. Molera & Hull

  1. Demircioglu & Demircioglu &  Ayas

  2. Duvarci

  3. Sökmen & Bayram

  1. Tecnology Enabeld Active Learning

  2. Gil

  3. Koo & Harlin

  1. Bennett

   

  Abstract

  This study is done with the goal of investigating of impact of TEAL method on learning and retention of high school chemistry course. The research design was based on the nature of the quasi- experimental with pre-test – post- test and control group. The statistic population in this study are the girls junior secondary school students of the the third grade who had chemistry course 3 and its laboratory in the academic year 92/93. Among the study population, two groups (classes) with the number of 28 were chosen as statistic sample with the mode of cluster sampling. One group as experimental group and another group as control group was considred. The experimental group with TEAL method and the control group with ordinary method were trained. Learning and retention were assessed through teacher-made tests ( pre-test and post-test) the experts have confirmed the validity of the tests and its reliability is estimated by Cronbach's alpha 0.703 in this study, the average of previous semester was controlled as a covariance variable. Data were analyzed by the inferential statistics (t-test and covariance analysis ) using SPSS software. The results of the study showed that the effect of teaching with the TEAL on learning and retention of chemistry course for students is higher than usual methods.

   

  Key words : learning , retention, TEAL, Tecnology Enabeld Active Learning

 • فهرست:

   

   

  عنوان                                                                                                                                   صفحه

  چکیده 1

  فصل یکم کلیات پژوهش... 2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2-بیان مساله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

  1-4- اهداف پژوهش : 8

  1-4-1- هدف اصلی پژوهش  : 8

  1-4-2- اهداف فرعی پژوهش : 8

  1-5- فرضیات پژوهش : 9

  1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش : 9

  1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش : 9

  1-6- قلمرو پژوهش.... 9

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی: 10

  1-7-1- تعریف مفهومی: 10

  1-7-1-1- روش: 10

  1-7-1-2- روش تدریس: 10

  1-7-1-3- روش تدریس فعال فناورانه: 10

  1-7-1-4- یادگیری: 10

  1-7-1-5- یادداری: 10

  1-7-2- تعاریف عملیاتی: 11

  1-7-2-1- روش تدریس فعال فناورانه: 11

  1-7-2-2- یادگیری: 11

  1-7-2-3- یادداری: 11

  فصل دوم  « ادبیات و پیشینه پژوهش » 12

  2-1- مقدمه. 13

  2-2- مبانی نظری.. 14

  2-2-1- تعریف یادگیری.. 14

  2-2-2 - ویژگی های تعریف یادگیری.. 14

  2-2-3- نقش حافظه در یادگیری و یادداری.. 15

  2-2-4- نظریه های یادگیری.. 16

  2-2-4- 1- رفتارگرایی.. 16

  2-2-4-2- شناخت گرایی.. 17

  2-2-4- 3- ساختن گرایی.. 18

  2-2-5- قوانین یادگیری.. 18

  2-2-6-  شرایط مؤثر در یادگیری.. 19

  2-2-7- جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی شیمی.. 20

  2-2-8- یادگیری الکترونیکی چیست؟. 22

  2-2-9- برخی مصادیق یادگیری الکترونیکی.. 22

  2-2-10- عوامل موثر در توسعه یادگیری الکترونیکی.. 23

  2-2-11- ویژگی های محیط یادگیری الکترونیکی 23

  2-2-12- انواع یادگیری الکترونیکی.. 25

  2-2-13- یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی 26

  2-2-14- یادگیری های الکترونیکی با برحسب فناوری مورد استفاده 26

  2-2-15- منابع آموزشی مورد استفاده برای یادگیری الکترونیکی.. 27

  2-2-16- چند رسانه ای های آموزشی.. 27

  2-2-17- عناصر سیستم های چند رسانه ای.. 28

  2-2-17-1- متن.. 28

  2-2-17-2- صوت 28

  2-2-17-3- تصاویر گرافیکی 28

  2-2-17-4- انیمیشن 29

  2-2-17-5- ویدیو. 29

  2-2-18- مزایای استفاده از چند رسانه ای ها در آموزش... 29

  2-2-19- نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای.. 30

  2-2-20- اصول طراحی مبتنی بر چند رسانه ای.. 31

  2-2-21- تدریس چیست؟. 32

  2-2-22- روش تدریس چیست؟. 33

  2-2-23- الگوهای تدریس.... 33

  2-2-23-1- الگوی تدریس چیست؟. 33

  2-2-23-2- الگوهای مکانیستی و الگوهای ارگانیستی.. 34

  2-2-23-3- انواع الگوهای تدریس.... 34

  2-2-23-3- 1- خانواده الگوهای پردازش اطلاعات... 35

  2-2-23-3- 2- خانواده الگوهای اجتماعی یادگیری.. 35

  2-2-23-3- 3- خانواده الگوهای انفرادی.. 35

  2-2-23-3- 4- خانواده الگوهای رفتاری.. 36

  2-2-24- روش های فعال تدریس.... 36

  2-2-25- روش تدریس کاوشگری. 37

  2-2-26- مراحل روش تدریس کاوشگری.. 38

  2-2-27- کاوشگری گروهی.. 38

  2-2-28- تدریس به روش شبیه سازی 39

  2-2-29- موارد استفاده از شبیه سازی . 40

  2-2-30- دلایل استفاده از شبیه سازی 41

  2-2-31- اهداف و مقاصد شبیه سازی.. 41

  2-2-32- مزایای شبیه سازی 42

  2-2-33- الگوهای مشارکتی 43

  2-2-34- روش تدریس سخنرانی.. 44

  2-2-35- ترکیب روش های تدریس.... 45

  2-2-36- رسانه های رایج در آموزش ترکیبی. 45

  2-2-37- مزایای یادگیری ترکیبی.. 46

  2-2-38- یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه 47

  2-2-39- روش تدریس فعال فناورانه. 48

  2-2-40- نظریه ساختن گرا اساس یادگیری در روش تدریس فعال فناورانه. 50

  2-2-41- رابطه روش تدریس و یادگیری 52

  2 -3- مرور پیشینه پژوهش.... 53

  2-3-1-پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 53

  2-3-2-تحقیق های انجام شده در خارج از کشور. 54

  فصل سوم  « روش شناسی پژوهش ». 58

  3-1- مقدمه. 59

  3-2- روش پژوهش.... 60

  3-3-جامعه آماری.. 61

  3-4-تعیین حجم نمونه. 61

  3-5-روش نمونه گیری.. 61

  3-6-روش گردآوری داده ها 61

  3-7-ابزار گردآوری داده ها 62

  3-8-روایی و پایایی آزمون محقق ساخته. 62

  3-8-1- روایی و اعتبار ابزار سنجش.... 62

  3-8-2-پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش.... 63

  3-9- مراحل اجرای پژوهش. 64

  3-9-1- انجام مطالعه و جستجو برای تهیه وتدوین ادبیات پژوهش.... 64

  3-9-2- تدوین طرح درس آموزش شیمی و آزمایشگاه 3 بر مبنای روش فعال فناورانه. 64

  3-9-3- مواد آموزشی.. 64

  3-9-4-انتخاب نمونه آماری.. 65

  3-9-5- همسان سازی (همگن نمودن)گروه ها 65

  3-9-6- اجرای تدریس.... 66

  3-9-7- اجرای آزمون های مربوطه. 68

  3-10- روش تجزیه وتحلیل داده ه 68

  3-10-1- آمار توصیفی.. 68

  3-10-2- آمار استنباطی.. 68

  فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده ها » 69

  4-1- مقدمه. 70

  4-2- آمار توصیفی.. 70

  4-2-1- توزیع فراوانی و درصد گروه های شرکت کننده در تحقیق.. 70

  4-2-2- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمایش در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92      71

  4-2-3- بررسی نمرات پیش آزمون. 72

  4-2-4- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره دانش آموزان در آزمون های یادگیری و یادداری برحسب گروه 73

  4-2-4-1- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمرات حاصل از پس آزمون ( یادگیری ) 73

  4-2-4-2- نمرات حاصل از آزمون پیگیری ( یادداری ) 73

  4-3- یافته های استنباطی 74

  4-3-1 فرضیه شماره 1: میان میزان یادگیری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه (  TEAL ) و روش معمول  (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد. 74

  4-3-2- تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر معدل و پیش آزمون بر نمرات یادگیری 76

  4-3-3- فرضیه شماره 2: میان میزان یادداری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه (  TEAL ) و روش معمول  (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد. 74

  4-3-4- تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر معدل و پیش آزمون بر نمرات یادداری 76

  فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری». 79

  5-1- مقدمه. 80

  5-2- خلاصه فصل های پنجگانه پژوهش.... 80

  5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش.... 83

  5-4- فرضیه های تحقیق.. 83

  5-4-1- فرضیه اول تحقیق: 83

  5-4-2- فرضیه ی دوم تحقیق: 84

  5-5- نتیجه کلی پژوهش.... 85

  5-6- پیشنهادها و توصیه های کاربردی: 86

  5-7- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 87

  5-8- محدودیتهای پژوهش.... 88

  5-8-1- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر: 88

  5-8-2- محدودیت های در اختیار پژوهشگر: 88

  منابع 89

  پیوست ها 98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  جدول 2-1 خلاصه پیشینه پژوهش.... 56

  جدول 3-1 جامعه آماری.. 60

  جدول 3-2 جایگزینی نمونه ها در گروه ها 61

  جدول 3-3 میزان پایایی در الفای کرونباخ.. 63

  جدول 3-4 موضوع و هدف کلی درس جلسه های آموزشی.. 66

  جدول 3-5 شرح آزمون های تحقیق.. 68

  جدول4-1 توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهندگان. 70

  جدول4-2 توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92 بر حسب گروه 71

  جدول4-3 آنالیز نمرات پیش آزمون. 72

  جدول4-4 نمرات حاصل از پس آزمون (یادگیری) 73

  جدول4-5 نمرات حاصل از آزمون پی گیری (یادداری) 74

  جدول4-6 میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری در گروه های آزمودنی.. 75

  جدول4-7 نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تفاوت میزان یادگیری دانش آموزان 75

  جدول4-8 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون یادگیری دو گروه با کنترل پیش آزمون و معدل نیمسال اول. 76

  جدول4-9 میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و  آزمون پی گیری (یادداری) در گروه های آزمودنی.. 77

  جدول4-10 نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تفاوت میزان یادداری دانش آموزان 77

  جدول4-11 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون یادداری دو گروه با کنترل پیش آزمون و معدل نیمسال اول. 78

   

   

   

  فهرست نمودارها

    عنوان                                                                                                                                  صفحه

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهنده 71

  نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمرات معدل نیمسال اول دانش آموزان بر حسب گروه 72

  منبع:

   

  منابع

  منابع فارسی

   

  آزمون، جواد؛ حسنلو، محمد باقر.(1391)، معلمان تربیت بدنی و الگوهای تدریس. مجله آموزش تربیت بدنی، دوره سیزدهم، شماره 2 صص 25-23.

  آقازاده، محرم. (1390). روش های نوین تدریس. تهران: نشر آییژ ، چاپ چهارم.

  آقازاده، محرم. (1385). راهنمای روش های نوین تدریس(بر پایه پژوهش های مغز محور، ساختن گرایی، یادگیری از طریق همیاری، فرا شناخت و ...). تهران: نشر آییژ

  ابراهیم زاده، عیسی و همکاران. (1389)، انواع یادگیری الکترونیکی و شکل های مختلف تعامل در آن، مجله مدیا، سال اول، شماره 1صص 22-11.

  استوار، نگار؛ غلام آزاد، سهیلا؛ مصرآبادی، جواد.(1391)، تاثیر گذارى آموزش به روشِ تقسیم بندى دانش آموزان به گروه هاى پیشرفت(STAD) بر شاخص هاى شناختى، فراشناختى و عاطفى، در یادگیرى درس ریاضى فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. سال یازدهم، شماره 41  صص50-29.

  امیرخانی، اصغر.( 1392). شبیه سازی رایانه آموزشی و یادگیری. تهران: گهواره کتابیران.

  بابایی، محمود. (1389). مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار.

  بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه. (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

  بدرخانی، نسرین.(1388). بررسی دیدگاه دبیران شهر شیراز در مورد تاثیر روش های نوین تدریس بر کیفیت فرایند تدریس در سال تحصیلی 88-1387. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

  بدریان، عابد؛ هنرپرور، بهاره؛ ناصری آذر، اکبر(1389)، طراحی و اعتبار بخشی الگوی آموزشی زمینه – محور شیمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 36،سال نهم، صص 125-101.

  پریشانی، ندا؛ میر شاه جعفری، سید ابراهیم؛ عابدی، احمد (1390)، تأثیر آموزش فعال فناورانه  (TEAL) در درس زیست شناسی بر انگیره ی تحصیلی دانش آموزان . مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری دوره سوم شماره اول صص 16-1.

  پریشانی، ندا. (1389). تأثیر آموزش فعال فناورانه  (TEAL) در درس زیست شناسی بر انگیره ی تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه اصفهان.

  جعفری لاهیجانی، زینب. (1389). بررسی تاثیر کتاب های الکترونیکی و چاپی بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی. دانشگاه علامه طباطبایی.

  جویس، بروس؛ ویل، مارشا. (1996). الگوهای جدید تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی. (1378). تهران: انتشارات کمال تربیت.

  حسن بیگی، علی.(1382)، بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوم متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  حقانی، فریبا و معصومی رسول(1389)، مروری بر نظریه های یادگیری و کاربرد آ نها در آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش)، دوره 10 شماره 5 صص1197-1188.

  خاکی، غلامرضا. (1383). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.

  خالدی، شهناز و همکاران (1390)، «ﺗﺄﺛﯿﺮروش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺳﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺪار داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری در درس اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ دﻧﺎ- دوره 5- ﺷﻤﺎره 3 و4(ﺷﻤﺎره ﭘﯽ در ﭘﯽ 19و20)، صص 11-1.

  دلاور، علی. (۱۳91). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

  ذوفن، شهناز. (1385). کاربرد فناوری های جدید در آموزش. تهران: انتشارات سمت.

  رضوی، عباس. (1383). چندرسانه ای ها و آموزش مفاهیم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی تکنولوژی آموزشی. دانشگاه علامه طباطبائی

  رضوی، سید عباس. (1386). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز؛ دانشگاه شهید چمران.

  رئیس دانا، فرخ لقا (1381). فناوری آموزشی زمینه ای برای یادگیری متعهدانه. ارایه شده در همایش مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش. 

  زارعی زوارکی، اسماعیل(1387). سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. فصلنامه آموزش عالی. دوره جدید، سال اول، شماره سوم.(1387). صص 88-73.

  زارعی زوارکی، اسماعیل؛ غریبی، فرزانه. (1391)،تاثیر آموزش چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، شماره 5 ، سال 2 صص 19-2.

  زارعی زوارکی، اسماعیل. (1388). راهنمای عملی یادگیری و تدریس تلفیقی. تهران: علوم و فنون.

  رنجگری، علیرضا.(1377)، شبیه‌سازی ابزاری نیرومند برای تصمیم‌گیری. مجله روشن، شماره47، ص29.

  سعید پور، مرضیه؛ طبسی، سیده زکیه. (1389)، آموزش ترکیبی؛ رهیافتی نوین جهت کاربست   در آموزش الکترونیکی»، مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره 4 شماره 1 صص 63-55.

  سلیمانپور، جواد. (1384). مهارت های تدریس نوین. تهران: نشر احسن.

  سیف ، علی اکبر. (1370).  روانشناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه

  سیف ، علی اکبر. (1384).  روانشناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه.

  شریفی،اصغر؛ محمد داودی، امیر حسین؛ اسلامیه، فاطمه. (1391)، رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره چهارم، صص167 -145.

  ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ، حسن.(1384). ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی آﻣﻮزشی و پرورشی(روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ). تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ، ﭼﺎپ نوزدهم.

  شعبانی، حسن(1388). مهارت های آموزشی؛ روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.

  ﺻﻔﻮی،امان االله. (1387). ﮐﻠﯿﺎت روش ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﭼﺎپ ﺳﯿﺰدﻫﻢ.

  عبداله زاده، علی اکبر. (1392)، مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره 9، شماره 2، صص 84-65.

  عطاران، محمد. (1387). جهانی شدن فن آوری اطلاعات(IT) و تعلیم و تربیت. تهران: مؤسسه فرهنگی و پژوهشی آفتاب مهر با همکاری انتشارات آیتا.

  عمادی، محمد. (1378). اصول ساخت نرم افزارهای چند رسانه ای. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران.

  عوض زاده، ایرج. (1384). تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

  فردانش، هاشم. (1387). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی.(چاپ پنجم). تهران: سمت.

  قورچیان نادر قلی.(1374). جزئیات روش های تدریس: چهارچوبی جامع برای تدریس حرفه- ای. تهران: انتشارات فراشناختی.

  صفاریان، سعید؛ فلاح، وحید؛ میرحسینی، سیدحمزه.(1389)، مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره 2 صص36-21.

  ظریف صنایعی، ناهید. (1390)، بررسی و مقایسه مکاتب یادگیری در طراحی دروس الکترونیکی. مجله مدیا، شماره ششم ، صص 60-51.

  کدیور، پروین.( 1387 ). روانشناسی تربیتی. تهران :انتشارات سمت.

  کرمی گزافی، علیرضا؛ عابدینی، رحمن؛ ملک زاده، فاطمه.(1389)، بررسی تاثیر تدریس کاوشگری با استفاده از معلمان آموزش دیده بر یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی ناحیه 2 کرج. چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و چهارمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه.

  کریمی، عبدالعظیم.(1383)، آموزش مانع خلاقیت. فصلنامه مدیریت در آموزش و  پرورش، دوره 2 شماره 3 ص 60.

  کی نژاد، حسن.( 1387 ).  سیستم های چند رسانه ای به عنوان ابزار تکنولوژی آموزشی، دومین همایش بررسی و تحلیل آموزش های کاربردی، صص 10 و 11 .

  گانیه، رابرت میلز. شرایط یادگیری و نظریه آموزشی. جعفر نجفی زند(1373). تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.

  گل افروز شهری، هادی؛ خاقانی زاده، مرتضی(1388)، آشنایی با روش تدریس سخنرانی. مجله راهبرد های آموزشی، دوره 2، شماره 4 صص 161-166.

  گلزار ادبی، رامین.(1385). شبیه­ سازی در تصمیم­گیری­های مدیریتی، مجله تدبیر، سال چهاردهم، شماره 177 ص 21.

  لاکدشتی، ابوالفضلی؛ یوسفی، رضا؛ خطیری، خدیجه.(1390)، تاثیر نرم افزار های شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یاد سپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال اول ، شماره 3 ، صص21-5.

  ﻣﺎﯾﺮ، رﯾﭽﺎردای. (2001). ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای. ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻬﺴﺎ. (1384). ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی.

  مجدفر، مرتضی. ( 1375 ). طرح درس نرم افزاری مناسب در تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات چاپار فرزانگان.

  محمودی، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر؛ اسفندیاری، رجب.(1388). بررسی رابطه میزان مشارکت فعال دانش آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی،دوره 10شماره3 صص82-65.

  معتمدی تلاوکی، عبداللهی حسینی و لطفی.(1390)، تاثیر روش های فعال تدریس مبتنی بر رویکرد ساختارگرایی بر بهبود عملکرد درس فیزیک دانش آموزان سال اول متوسطه. دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و آزمایشگاه ، 14 تا 16 شهریور 1390 دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

  موسی رمضانی، سونیا.(1390)، شبیه سازی آموزشی. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، دوره بیست و ششم صص 42-38 .

  مهر محمدی، محمود. (1386). نظریه های برنامه درسی. تهران: انتشارات سمت.

  مهرمحمدی، محمود؛ عابدی لطفعلی.(1389). الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس (ویرایش اول). تهران: انتشارات سمت.

  مهرمحمدی، محمود؛ عابدی لطفعلی.(1380)، ماهیت تدریس وابعاد زیبا شناختی آن. مجله مدرس، دوره 5 شماره 3 صص 43- 57.

  نصرت، فاطمه؛ یوسفی، علیرضا؛ لیاقتدار، محمد جواد. (1389).تأثیر آموزش فعال فناورانه فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. برنامه ریزی درسی - دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 25 صص 64 – 53.

  نوروزی، داریوش؛ رضوی، عباس.(1390). مبانی طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

  نوروزی، معصومه؛ زندی، فرامک؛ موسی مدنی، فرامرز.( 1387). رتبه بندی روش های کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی- یادگیری مدارس. فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال هفتم، شماره 26 صص 33-9.

  وکیلیان، منوچهر.(1385). روشها و فنون تدریس. تهران: دانشگاه پیام نور.

  همدانی، زهره؛ حقانی، فریبا؛ لیاقت دار، محمد جواد. (1390)، مقایسه تاثیر یادگیری از طریق همیاری با روش تلفیقی سخنرانی کوتاه و پرسش و پاسخ بر پیشرفت تحصیلی درس زمین شناسی. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هشتم، دوره 2 ، شماره 30، صص10-3.

  هنرپرور، بهاره؛ بدریان، عابد. (1387). طراحی و اعتباربخشی الگوی اثربخش یاددهی- یادگیری شیمی مبتنی بر ICT در دوره متوسطه، گزارش طرح پژوهشی. موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآور یهای آموزشی، تهران.

  -          Adeyemi, B. A. (2012). Effects of computer assisted instruction (CAI) on students’ achievement in social studies in Osun state, Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(2), 269-277.

  -          Barak، M. (2007)، Transition from traditional to ICT-enhanced learning environments in undergraduate chemistry courses، Computers & Education 48 (30–43).

  -          Belcher, J.W. (2001).Studio Physics at MIT. In MIT PhysicsAnnual, 58-64.

  -          Belcher, J. W.  (2003). Improving student understanding with TEAL. MIT faculty news letter, No2: 1, 8-10

  -          Barak، M.، & Dori، Y. J. (2005). Enhancing undergraduate students_ chemistry understanding through project-based learning in an IT environment. Science Education، 89(1)، 117–139

  -          Bennett، J.، Gräsel، C.، Parchmann، I.، & Waddington، D. (2005). Contextbased and conventional approaches to teaching chemistry: Comparing teachers’ views. International Journal of Science ---Education، 27، 1521–1547.

  -          Dori, Y. D., & Belcher, J. B. (2005). How does Technology-Enabled Active Learning affect undergraduate students’ understanding of electromagnetism concepts? The Journal of the Learning Sciences, 14(2), 243–279.

  -          Dourmashkin, P. (2008). Rrdesign of mechanics and Electromagnetism at MIT. Courseredesign Work shop. October. MIT USA.

  -          Duvarci, Dilek (2010). Activity-based chemistry teaching: A case of “elements and compounds”. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 2506–2509.

  -          Gil, E. (1991). The Hunting Power of Play. New York: Guilford Press.

  -          Koo, R. & Harlin, R. P. (2001). Learning in nontraditional environments: An international perspective.Childhood Education, 77(6), 38-40.

  -          Nwagbo, ch. (2006). Effects of two teaching methods on the achievement and attitude to biology of students of different levels of scientific literacy, International Journal of Educational Research, 45, 210, 229.

  -          Pelones, M.T. & Revuelta, S. (2007). Computer-Aided Cooperative Learning Approach InMath: Its Effect On The Academic Performance And Change In Math Perception Of FourthYear Students. In R. Carlsen et al (Eds.), Proceedings of Society for Information Technolo & Teacher Education International Conference2007 (pp. 3306-3312). Chesapeake, VA: AACE.

  -          S. Cai et al.(2013) . A case study of Augmented Reality simulation system application in a chemistry courseComputers in Human Behavior 37 (2014) 31 – 40.                

  -          Swain, N. K., Anderson, J. A., Korrapati, R. B. (2008).  Role of simulation software in enhancing student learning in computer organization and microcontroller courses. Proceedings of the 2008 IAJC-IGME International Conference. Retrieved from http://www.ijme.us/cd_08/PDF/135%20ENT%20207.pdf

  -          Jordi Vallverdú. What are Simulations? An Epistemological Approach Procedia Technology 13 (2014) 6 – 15.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي بهار 93 چکيده نقشه مفهومي يکي از راهبردهاي ياددهي- يادگيري است که مي تواند يادگيري معنادار را در دانش آموزان تسهيل کند و روابط

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر یادگیری و یادداری دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی با ماهیت های حفظی، درکی و کلامی بوده. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) با متغیر مستقل (راهبردهای شناختی) و متغیرهای وابسته (میزان یادگیری و یادداری) اجرا شده است. داده ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده این پژوهش با هدف ارائه ی یک درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. این مطالعه از نظر هدف تولیدی کاربردی و از نظر روش اجرا در گروه پژوهش های شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل قرار ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) چکیده هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A" بهمن ماه 1393 منابع فارسي   چکيده هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير آزمايشگاه واقعي و مجازي بر يادگيري درس علوم تجربي بود. جامعه

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات بازخورد خودکنترلی ویدیویی کلی و اختصاصی بخش دشوار بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال در پسران 17-15 ساله بود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. نمونه تحقیق شامل 56 دانش آموز 17- 15 ساله از یک هنرستان کرمان بود که به روش تصادفی از بین دانش آموزان این هنرستان انتخاب ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده برای اعتلای کیفی و کمی آموزش وپرورش ونوآوری های علمی در عرصه تعلیم و تربیت بایدمتناسب با برنامه های آموزشی درسطح جهانی وفهم موثر آن تلاش کرد و با برنامه ها و مولفه های جهانی همسو جهت شد .مولفه های جهانی شدن فرآیندرو به گسترشی است ک تمامی عرصه هارا درنوردیده و شناسایی مولفه های جهانی،دراین راستا جهان را دهکده ای نموده که درآن همه چیز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد MA رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است. این پژوهش به صورت میدانی و با روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی فصل اول کلیات تحقیق 1‌1) بیان مسئله: تجاری سازی[1] مقوله مهمی هم در تئوری و هم در عمل است. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ایالات متحده، نه بحران خلق ایده های علمی و تکنولوژیک نوین که بحران تبدیل کردن آنها به کاربردهای تجاری بود. ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن است تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید ...

ثبت سفارش