پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی

word 527 KB 29937 116
مشخص نشده کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان 170 نفر بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده ویک و لئون و اثربخشی سازمانی ساخته هوی و همکارانش بدست آمد. پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام مشخص گردید که از بین پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده سه مؤلفه نوآوری، اجرا و برنامه قادر به پیش‌بینی متغیر اثربخشی سازمانی هستند و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد تفاوت معناداری بین دانشکده‌های مختلف از نظر بعد سازمان یادگیرنده وجود ندارد اما از نظر نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی بین دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد.

  کلید واژه‌ها: سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، نوآوری، دانشگاه.

   

  مقدمه

  "مدیران امروزی دوره‌ای را تجربه می‌کنند که در آن سرمایه واقعی سازمان‌ها دانایی و هوشمندی است. در عصر ما، دیگر سازمان‌ها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی‌بالند بلکه بالندگی سازمان‌ها، در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنهاست. مبنای ثروت‌آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه‌های انسانی سرچشمه می‌گیرد. بی‌شک عصر حاضر، عصر سازمان‌هاست و متولیان این سازمان‌ها، انسانها هستند. انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم‌ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می‌توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان‌ها را پدید آورند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده‌ترین دارائی نامشهود قلمداد می‌شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره‌وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست" (طبرسا و احدیان، 1386). اداره سازمان‌های امروزی امری بسیار پیچیده است و راه‌کارهایی که برای اداره سازمان‌ها در گذشته به کار می‌‌‌‌‌‌‌رفت در قرن اقتصاد دانش محور کنونی دیگر کارآمدی خود را از دست داده است (لیائو و همکاران[1]، 2010). به گونه‌ای که پیتر دراکر در کتاب "مدیریت بر آینده ادعا نموده است که از "حالا دانش شاه کلید می‌‌‌‌‌ باشد"و دانش منبع اصلی رقابت برای افراد و به طور کلی برای سازمان می‌باشد (دانش‌فرد و بهرام‌زاده، 1385). احتمال دستیابی به قابلیت مدیریت استراتژیک در قرن 21 برای سازمان‌هایی می‌باشد که این مهم را درک کرده‌اند که بقای آنها وابسته به توانایی تسخیر هوشمندی، زیرکی و فراست، انتقال آن به دانش قابل استفاده و انتشار سریع آن در سطوح سازمانی می‌باشد (شریف‌زاده، 1387). در این میان، الگوی سازمان‌های یادگیرنده، مناسب سازمان‌هایی است که به دنبال عقلانی کردن ساختارها و فرایندهای سازمانی برای تسریع در پاسخگویی، اثربخشی و کارایی مدیریت است (قربانی‌زاده و مشبکی، 1385). برای نخستین بار در نشریه دانشگاه فناوری ماساچوست در مقاله‌ای با عنوان" دگرگونی سازمان‌ها" این تجدید ساختار علمی، سازمان یادگیرنده نام گذاشته شد (آبکنار، 1386).

   سازمان یادگیرنده به عنوان بهترین ساختار در دنیایی که تغییر و تحول در آن روزافزون بوده و تمامی سازمان‌ها در آستانه جهانی شدن قرار دارند، می‌باشد. این نوع سازمان، یادگیری چگونه یاد گرفتن را به کارکنان خود می‌آموزد تا به عنوان عناصری خلاق در مواجه با تغییرات، بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. در واقع در این نوع سازمان‌ها نیروی انسانی به عنوان مهمترین دارایی و عناصر کلیدی سازمان محسوب می‌شوند و افراد در کانون توجه و اهمیت هستند. این نوع ساختار یکی از رویکردها و مکانیزم‌های اثربخشی در سازمان‌ها و به خصوص سازمان‌های آموزشی و منجمله دانشگاه‌ها می‌باشد. سازمان‌های آموزشی به مثابه مادر سایر سازمان‌ها و یک نهاد حیاتی، در فرایند توسعه هر کشوری است. دانشگاه‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای سایر سازمان‌ها را دارد و مسؤل انتقال میراث فرهنگی، اجتماعی، یگانگی و انسجام اجتماعی در جامعه است. لذا این سازمان نسبت سایر سازمان‌ها بیشتر در معرض حساسیت و قضاوت جامعه قرار دارد و تنها زمانی می‌تواند پاسخگوی نیازها و انتطارات جامعه باشد و خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد که دانشگاه یادگیرنده شود.

   

  بیان مساله

  امروزه تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده و ادامه حیات موفقیت آمیز سازمان‌ها را با چالش‌‌‌‌‌‌های جدی روبه رو ساخته است. در چنین وضعیتی، سازمان‌ها برای افزایش قابلیت‌های سازمانی باید یاد بگیرند در محیط پر از ادغام‌های دائمی، پیشرفت‌های پرشتاب فناوری، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت فزاینده به‌طور موفق عمل کنند (گاروین[2]، 2000). اولین روند تاثیر گذار بر مدیریت، رشد فزاینده تغییرات است که بر اثر رقابت‌های جهانی به وجود آمده است. سازمان‌ها برای اینکه کارها را به شیوه ای عالی انجام دهند باید با سرعت بیشتری خود را با شرایط جدید وفق دهند. روند دوم،  تغییر زیربنایی در تکنولوژی سازمانی است. سازمان‌های سنتی به گونه ای طرح ریزی شده بودند که بتوانند از تکنولوژی مبتنی بر دستگاه‌های مکانیکی استفاده کنند، که در آن صورت می‌توانستند از منابع فیزیکی با راندمان بالا استفاده نمایند، عامل محیطی ثابت و پایدار بود و آنها تولیدات انبوه داشتند. ولی سازمان‌های جدید مبتنی بر دانش نوین عمل می‌کنند و این بدان معنی است که آنها باید به گونه‌ای طرح ریزی شوند که بتوانند از اندیشه‌ها و اطلاعات جدید استفاده کنند و کارکنان در یکی از رشته‌های بنیادی متخصص شوند هر عضو سازمان به جای اینکه در راه افزایش کارایی تلاش نماید باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو خود مسائل را شناسایی و حل کنند (دفت[3]، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1390). در سال 1990 کتاب پیتر سنگه به نام اصل پنجم: هنر و عمل سازمان یادگیرنده، به گونه‌ای چشم‌گیر بحث یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را مطرح و معرفی کرد تا حدی که سازمان‌ها نگاه و چشم‌انداز خود را متوجه این بحث نوپا کردند. مدیران به این روش مدرن جهت گسترش سازمان‌های خود توجهی ویژه نمودند و از آن به عنوان راهبرد یا به اصطلاح "راهکار جادویی[4]" یاد کردند (ریبلو و گومس[5]، 2008). سازمان یادگیرنده سازمانی با اثربخشی بالا و رقابتی است، چون قابلیت تولید جدید را دارد و به خوبی تجربه اندوزی می‌کند، پس خلاق است و می‌تواند برای حل سریع مسائل، دانش را منتقل کند (گه[6]،2003).  هیچ روشی برای موفقیت پایدار سازمانی بدون یادگیری سازمانی وجود ندارد، از این رو ایجاد سازمان یادگیرنده اولین و مهمترین اقدام راهبردی برای دستیابی به کیفیت و تعالی سازمانی بالا در شرکتها، سازمان‌ها و موسسات ایرانی است (سنگه و دیگران ترجمه اکبری و سلطانی، 1385). پس بنظر می‌رسد سازمان‌ها برای داشتن اثربخشی سازمانی، مستلزم فراهم نمودن فضایی، در جهت تبدیل گشتن، به سازمان یادگیرنده می‌باشند. از این رو تلاش برای اثربخشی سازمانی وجه مشترک همه سازمان‌هاست (هال[7]، 1376). دانشمندان معاصر مدیریت غالباً بر اثربخشی تاکید دارند که به وسیله کسب، توسعه و به کارگیری دانش جدید ایجاد می‌شود و اعتقاد دارند که کسب دانش جدید به چگونگی تحول سازمان‌ها و فعالیت‌های رهبری بستگی دارد و موجب سازگاری با تغییر شرایط سازمانی می‌شود (الریچ و بروک بانک[8]، 2005). پژوهش‌ها نشان می‌د‌هد دانشگاه‌ها، موسساتی هستند که دارای فرصت‌های ویژه‌ای برای تطابق با ایده‌ها و فعالیت‌های مربوط به سازمان یادگیرنده می‌باشند (هادکینسون[9]،2006). مرور تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در محیط‌های سازمانی و دانشگاهی گویای این مطلب است که پژوهش‌هایی در حوزه سازمان یادگیرنده صورت گرفته است و نشان می‌دهد که سازمان‌های یادگیرنده، در مقایسه با سایر سازمان‌ها، توانایی بیشتری برای مقابله با تغییرات دارند )سبحانی‌نژاد و همکاران، 1385). ولی در حقیقت شواهد دال بر این است، پژوهشی که بطور مستقیم رابطه‌ی سازمان یادگیرنده و نقشش در اثربخشی سازمانی در دانشگاه‌ها را نشان دهد وجود ندارد. از طرفی با دقت زیاد در پژوهش‌های انجام شده می‌توان متوجه شد که احتمال وجود رابطه بین دو متغیر فوق هست. با این اوصاف پژوهشی وجود دارد که صرفاً در رابطه مدارس یادگیرنده با اثربخشی سازمانی صورت گرفته است، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، نیروی انسانی بیشترین قابلیت را برای سنجش اثربخشی سازمانی داراست.

   با این وجود، تغییر و بهبود در نظام‌های آموزش عالی به دغدغه ذهنی همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است. دانشگاه‌ها نیز همانند سایر سازمان‌ها در جهت بقا و ادامه حیاتشان نیازمند یادگیری چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان می‌باشند، لذا تحقق این امر مهم در سازمان‌ها همچون دانشگاه‌ها مستلزم داشتن ویژگی‌هایی است که سازمان را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند. در نهایت در این تحقیق به دنبال بررسی این مطلب می‌باشیم که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی چگونه ارتباطی وجود دارد؟

    اهمیت و ضرورت تحقیق

  با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می‌توان اهمیت و ضرورت تحقیق را که انتخاب ساختار مناسب و در نتیجه افزایش اثربخشی سازمانی است در علل زیر خلاصه نمود:

  تغییر اهمیت عوامل تولید: پیتر دراکر با توجه به تغییرات اجتماعی، تحولات آینده را پیش‌بینی می‌کند و با در نظر گرفتن اهمیت عوامل تولید ادعا می‌کند سرمایه داری اثربخش مرده است و سرمایه مهمترین عامل تولید نیست (دراکر[10]، 1988). چارلز هندی پیشگوی دیگر تغییرات اجتماعی عقیده دارد که اثباتا کارکنان مهمترین دارایی‌های سازمان‌های رشد‌یابنده هستند (هندی[11]، 1990).  

  دانش به عنوان مزیت رقابتی: پیتر دراکر عقیده دارد دانش منبع اصلی رقابت برای افراد و بطور کلی برای سازمان می‌باشد (دراکر، 1992).

  سرعت تغییرات محیطی: ضرورت تبدیل شدن به سازمان‌های یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، در واقع عدم اطمینان در محیط سازمان‌ها فزونی یافته است. در نتیجه سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. شرط لازم برای فراگیری سازمان، توان آموختن در اعضای آن است. گرچه این شرط تضمینی برای ایجاد چنین سازمانی به دست نمی‌دهد ولی بدون آن نیز قطعاً سازمان یادگیرنده به‌وجود نخواهد آمد (نوبخت و صادقی[12] 2008).

  عدم رضایت از پارادایم‌های موجود در مدیریت: پیتر سنگه در اثر خود به نام (پنجمین فرمان) به ناتوانی سیستم مدیریت دستور و کنترل برای برانگیختن کارکنان " باهوش " اشاره می‌کند (سنگه[13]، 1990).  سیستم بروکراتیک، کارکنان را به جاگرفتن در قالب‌های سازمانی تشویق می‌نماید و آنها را وادار به بکارگیری روش‌های قدیمی می‌نماید و از ریسک پذیری و ارزش گذاردن به فکرهای جدید سرد می‌نماید. البته تعدادی از نویسندگان از جمله رومه، جاکوس، آدلر و کل عقیده دارند که بروکراسی و سلسله مراتب علت واقعی مشکلات سیستم سنتی نیست، بلکه سلسله مراتب را راهی می‌دانند که سازمان گرفتار آمده در مشکلات جاری و عدم رضایت متعاقبش آن را بکار می‌گیرند (هاروی‌سیر[14]، 1988).

  افزایش حساسیت رقابت: پیروزی در رقابت‌های سازمانی مستلزم عمل سریع‌تر، مانوورهای خلاقیت بیشتر، انعطاف بیشتر و مشارکت بیشتر کارکنان و مشتریان بیش از آنچه در بروکراسی سنتی بوده است، می‌باشد و این ابتکار نیازمند زیرکی بیشتر، مشارکت بیشتر و مدیریت منعطف برای استفاده از فرصتها بدون از دست دادن آنها می‌باشد. دیدگاه مشترک بسیاری از نویسندگان این است که تقاضای رقابتی وقتی پاسخ داده می‌شود که ساختار روانتر، بروکراسی کمتر و اختیار تفویض یافته و تصمیم گیری مشارکتی باشد (کانتر[15]، 1989). بقای امروز سازمان‌ها و به ویژه دانشگاه‌ها بستگی به این موضوع دارد که آنها چگونه پذیرای تغییرات شوند و اقدامات خود را بهبود بخشیده و توان رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند، تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده سازوکاری مناسب جهت نیل به این موارد می‌باشد (خمیس[16]، 2012). به طور کلی سازمان یادگیرنده، سازمانی است که بر نقاطی چون: افزایش فرصت و ظرفیت یادگیری در سراسر سازمان، تحول گرایی، تطبیق سریع با تغییرات محیطی، استفاده از قدرت خلاقیت و تقویت و توسعه دانش و بینش کارکنان تاکید دارد (قربانی‌زاده[17]، 2008). این ساختار متناسب با وضعیت امروز سازمان‌ها در مواجهه با دنیای پر از تغییر می‌باشد. از طرفی اثربخشی نیز موضوعی مهم در نظریه سازمان است و در واقع مشکل است که نظریه سازمان را بدون وجود مفهوم اثربخشی درآن، متصور شد (رابینز[18]، ترجمه الوانی و دانایی‌فرد، 1391). نهایتاً اینکه، در طول دو دهه اخیر قرن بیستم، اثربخشی سازمانی به مفهومی اولیه در تئوری سازمانی تبدیل شده، در حالی که در تحقیقات معاصر مدیریتی، کمترین توجه به آن مبذول شده است (هوی و میسکل،[19] 1387).

  با توجه به عوامل فوق و کاربردی بودن موضوع تحقیق، این موضوع بر پایه نیازهای واقعی سازمان‌ها و منجمله سازمان‌های آموزشی می‌باشد. 

   

  چهار چوب مفهومی پژوهش

  درچند دهه اخیر، همزمان با موج عظیم تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان‌ها برای حفظ و بقای خود، تلاش گسترده ای را برای خارج شدن از قالب‌های غیرپویا و حرکت به سمت سازمان‌های یادگیرنده آغازکرده‌اند. این خود گواه بر ضرورت تبدیل شدن دانشگاه‌ها به عنوان دانشگاه‌های یادگیرنده می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهند. از طرفی در این عرصه‌ی پر تلاطم، سازمان‌های دانشگاه نیاز دارند که دارای اثربخشی بالا باشند. با توجه به این شواهد دانشگاه‌ها برای داشتن اثربخشی، مستلزم تلقی گشتن به عنوان سازمان یادگیرنده می‌باشند. در واقع بر اساس مرور تحقیقات و اطلاعات می‌توان به این نتیجه رسید که دو مفهوم سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی از مفاهیم مهم و درهم تنیده می‌باشند که می‌توانند با هم ارتباطی مثبت و معناداری داشته باشند و این بدین معنا است که دانشگاه‌ها برای نیل به اهدافشان که اثربخشی سازمانی تلقی می‌گردد، مستلزم توجه وافری به ایجاد زمینه در جهت تبدیل دانشگاه، به دانشگاه یادگیرنده می‌باشد که این خود باعث اثربخشی دانشگاه می‌شود.

   

  [1]. Liao and et al

  Garvin.[2]

  [3]. Daft

  [4]. Magical solution

  Rebelo and Gomes .[5]

  [6]. Goh

        Hal .[7]

       Ulrich & Brockbank .[8]

   Hodkinson.[9]

  1. drucker

  2. handy

  [12]. Nobakht & Sadeghi

  4. senge

  1. harvey. sir

  2. kanter

  3. khamis

  [17]. Ghorbanizadeh

  [18]. Robbins

  [19]. Hoy & miskel

   

   Abstract

                                                                                                     

  This study aimed to determine the relationship between learning organization with organizational effectiveness in the Allameh Tabatabaei University year 93-94 which conducted with a correlation method. The population of the research all administrative staff of colleges, Literature, Economics, Management, Psychology and Educational Sciences, Law and Political Sciences and Social Sciences, which is 303 people in total. The study sample obtained 170 people, based on Morgan’s table. Stratified sampling method was used in this study. This information is obtained by using two questionnaires: Wick & Leon learning organization and organizational effectiveness made by Hoy and his colleagues. Reliability of each questionnaire according to koron bakh alpha was calculated 0/94 and 0/87 respectively. For data analysis, Pearson correlation, and stepwise multiple regression test, one way ANOVA was used. The Pearson correlation test results showed that between learning organization and organizational effectiveness there is positive and significant relations. The stepwise multiple regression test also showed that from these five components of learning organization three components (innovation, program, implement) are able to predict the variable of organizational effectiveness and one way ANOVA test results indicated that there is not Significant differences between different colleges from aspect of learning organization but there is difference in the attitude of staff towards organizational effectiveness among different colleges.

   

   

   

  Keywords: Learning organization, Oganizational effectiveness, Innovation, Uuniversity.

 • فهرست:

   

                                            

  فصل اول: کلیات پژوهش

  2

  مقدمه......................................................................................................................................................................

  3

  بیان مسأله.............................................................................................................................................................

  5

  اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................................................

  6

  چهارچوب مفهومی پژوهش...............................................................................................................................

  7

  اهداف کلی و ویژه پژوهش.................................................................................................................................

  7

  هدف کلی...............................................................................................................................................................

  8

  اهداف ویژه.............................................................................................................................................................

  8

  سؤال‌های کلی و ویژه پژوهش............................................................................................................................

  8

  سؤال کلی...............................................................................................................................................................

  8

  سؤال‌های ویژه........................................................................................................................................................

  8

  تعاریف نظری مفاهیم سازمان یادگیرنده.........................................................................................................

  9

  تعریف نظری اثربخشی سازمانی........................................................................................................................

  10

  تعاریف عملیاتی مفاهیم سازمان یادگیرنده.....................................................................................................

  10

  تعریف عملیاتی اثربخشی سازمانی....................................................................................................................

   

   

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

   

  سازمان یادگیرنده

  12

  یادگیری..................................................................................................................................................................

  13

  یادگیری در سطح فردی.....................................................................................................................................

  13

  یادگیری در سطح تیمی یا گروهی...................................................................................................................

  14

  یادگیری در سطح سازمان..................................................................................................................................

  15

  تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی....................................................................................................................

  16

  فرایند یادگیری سازمانی.....................................................................................................................................

  17

  انواع یادگیری سازمانی........................................................................................................................................

  18

  تعریف و مفهوم سازمان یادگیرنده ...................................................................................................................

  21

  تاریخچه سازمان یادگیرنده................................................................................................................................

  23

  تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده...............................................................................................

  25

  ویژگی‌های سازمان یادگیرنده............................................................................................................................

  26

  مزایای بالقوه سازمان یادگیرنده........................................................................................................................

  28

  تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی....................................................................................

  29

  سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار............................................................................................

  30

  سازمان یادگیرنده از دیدگاه دیگر صاحب‌نظران............................................................................................

  30

  سنگه........................................................................................................................................................................

  31

  گاروین.....................................................................................................................................................................

  31

  جفارت و مارسیک................................................................................................................................................

  32

  مارکوآرت................................................................................................................................................................

  32

  آرگریس و شون.....................................................................................................................................................

  33

  واتکینز و مارسیک................................................................................................................................................

  34

  مامفورد....................................................................................................................................................................

   

  اثربخشی سازمانی

  35

  تعریف و مفهوم اثربخشی سازمانی....................................................................................................................

  36

  اثربخشی فردی......................................................................................................................................................

  36

  اثربخشی گروهی...................................................................................................................................................

  36

  اثربخشی سازمان...................................................................................................................................................

  37

  بررسی تاریخی مفهوم مفهوم اثربخشی سازمانی............................................................................................

  39

  روش‌های سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی..........................................................................................

  40

  روش مبتنی بر تأمین هدف................................................................................................................................

  40

  روش مبتنی بر تأمین منابع................................................................................................................................

  41

  روش مبتنی بر فرآیند درونی.............................................................................................................................

  42

  روش‌های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی............................................................................................

  42

  روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع.............................................................................................

  43

  روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی........................................................................................................................

  45

  مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها........................................................................................

  46

  معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.........................................................................................................

  49

  تئوری‌های اثربخشی سازمانی.............................................................................................................................

  49

  دیدگاه لیکرت........................................................................................................................................................

  50

  دیدگاه استیرز........................................................................................................................................................

  51

  دیدگاه کمپل.........................................................................................................................................................

  52

  دیدگاه پارسونز......................................................................................................................................................

   

  پیشینه داخلی و خارجی پژوهش

  53

  پیشینه داخلی.......................................................................................................................................................

  58

  پیشینه خارجی......................................................................................................................................................

  61

  خلاصه فصل دوم..................................................................................................................................................

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  64

  روش تحقیق...........................................................................................................................................................

  64

  جامعه‌ی مورد پژوهش.........................................................................................................................................

  64

  دامنه‌ی پژوهش.....................................................................................................................................................

  64

  نمونه و روش نمونه‌گیری....................................................................................................................................

  65

  ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری داده‌ها.....................................................................................................

  67

  روایی و پایایی ابزارها...........................................................................................................................................

  70

  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...............................................................................................................................

  70

  روش اجرای پژوهش.............................................................................................................................................

   

   

   

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

  73

  یافته‌های توصیفی.................................................................................................................................................

  73

  توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها..........................................................................................

  73

  جنسیت...................................................................................................................................................................

  74

  سن...........................................................................................................................................................................

  75

  سطح تحصیلات.....................................................................................................................................................

  76

  سابقه خدمت.........................................................................................................................................................

  79

  یافته‌های استنباطی..............................................................................................................................................

  79

  بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها...................................................................................................................

  79

  آزمون سؤالهای پژوهش.......................................................................................................................................

  79

  آزمون سؤال اصلی................................................................................................................................................

  80

  آزمون سؤال ویژه اول...........................................................................................................................................

  81

  آزمون سؤال ویژه دوم..........................................................................................................................................

  82

  آزمون سؤال ویژه سوم.........................................................................................................................................

   

   

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  85

  خلاصه و بحث در مورد یافته‌های پژوهش........................................................................................................

  85

  خلاصه یافته‌های سؤال اصلی و بحث در مورد آن............................................................................................................

  86

  خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن.......................................................................................

  87

  خلاصه یافته‌های سؤال ویژه دوم و بحث در مورد آن...................................................................................

  87

  خلاصه یافته‌های سؤال ویژه سوم و بحث در مورد آن..................................................................................

  88

  بحث و نتیجه‌گیری...............................................................................................................................................

  89

  پیشنهادهای پژوهشی...........................................................................................................................................

  90

  پیشنهادهای کاربردی...........................................................................................................................................

  92

  محدودیت‌های پژوهش.........................................................................................................................................

   

   

   

  فهرست جداول

  15

  جدول 2-1) تعاریف یادگیری سازمانی............................................................................................................

  17

  جدول 2-2) مراحل اصلی فرایند یادگیری سازمانی.....................................................................................

  20

  جدول 2-3) سیر تاریخی مفهوم سازمان یادگیرنده.....................................................................................

  24

  جدول 2-4) تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده........................................................................

  29

  جدول 2-5) تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی............................................................

  37

  جدول 2-6) سیر تاریخی اثربخشی سازمانی..................................................................................................

  44

  جدول 2-7) چهار الگوی ارزشهای اثربخشی..................................................................................................

  45

  جدول 2-8) مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آنها..........................................................

  51

  جدول 2-9) معیارهای اثربخشی سازمانی از دیدگاه استیرز.......................................................................

  52

  جدول 2-10) مؤلفه‌های مدل اثربخشی سازمانی پارسونز..........................................................................

  56

  جدول 2-11 خلاصه پیشینه داخلی.................................................................................................................

  60

  جدول 2-12 خلاصه پیشینه خارجی...............................................................................................................

  64

  جدول 3-1) شرکت کنندگان پژوهش به تفکیک دانشکده........................................................................

  65

  جدول 3-2) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه سازمان یادگیرنده...................................................................

  65

  جدول 3-3) ابعاد و نمونه سؤالات پرسشنامه سازمان یادگیرنده...............................................................

  66

  جدول 3-4) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه اثربخشی سازمانی...................................................................

  66

  جدول 3-5) نمونه سؤالات پرسشنامه اثربخشی سازمانی...........................................................................

  67

  جدول 3-6) ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده.............................................................

  68

  جدول 3-7) ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده‌ی عامل استخراج شده درمقیاس سازمان اثربخش....................................................................................................................................................................

  69

  جدول 3-8) تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس و بارهای عاملی برای 8 سؤال سازمان اثربخش....................................................................................................................................................................

  70

  جدول3-9) ضرایب پایایی مقیاس.....................................................................................................................

  73

  جدول 4-1) توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت...........................................

  74

  جدول 4-2) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن...................................................................

  75

  جدول 4-3) توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان........................................................

  76

  جدول 4-4) توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت کارکنان.........................................................................

  77

  جدول 4-5) آماره‌های توصیفی برای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده..........................................................

  78

  جدول 4-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی به تفکیک دانشکده‌ها.................................................................................................................................................

  79

  جدول 4-7) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش..............

  79

  جدول 4-8) بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی.............

  80

  جدول 4-9) نتایج رگرسیون مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی سازمانی در گام آخر............

  81

   متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون......t جدول 4-10) ضرایب استاندارد، غیر استاندارد و آمار

  81

  جدول 4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی میزان برخورداری دانشکده‌ها از ابعاد سازمان یادگیرنده....................................................................................................................................

  82

  جدول 4-12) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی به تفکیک دانشکده........................................................................................................................

  82

  جدول 4-13) نتایج آزمون تعقیبی توکی........................................................................................................

   

   

   

  فهرست شکل‌ها

  7

  شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش....................................................................................................................

  23

  شکل 2-1) خاستگاه‌های ظهور و تکامل سازمان یادگیرنده.......................................................................

  28

  شکل 2-2) تکامل فکری سازمان‌ها..................................................................................................................

  37

  شکل 2-3) ارتباط بین دیدگاه‌های اثربخشی.................................................................................................

  40

  شکل 2-4) بخش‌های مختلف اثربخشی سازمان..........................................................................................

  50

  شکل 2-5) رابطه میان متغیرهای علتی، میانجی و بازده............................................................................

   

   

   

  فهرست نمودارها

  69

  نمودار 3-1) نمودار سنگ ریزه‌ی کتل..................................................................................................

  74

  نمودار 4-1) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت..........................................................................

  75

  نمودار 4-2) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سن..................................................................................

  76

  نمودار 4-3) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب میزان تحصیلات...........................................................

  77

  نمودار 4-4) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت.................................................................

   

   

   

  فهرست منابع

  93

  منابع فارسی...........................................................................................................................................................

  97

  منابع انگلیسی........................................................................................................................................................

   

   

   

  پیوست‌ها

  پرسشنامه سازمان یادگیرنده.................................................................................................................................103

  پرسشنامه اثربخشی سازمانی.................................................................................................................................104

  منبع:

  منابع فارسی :

    اردلان، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر؛ گیلانی، مریم. (1391). شناسایی رابطه بین رهبری دانش و هوش       سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان. مطالعات مدیریت راهبردی. شماره 12، صص 71-100.

  آبکنار، مهدی نبی. (1386). سازمانهای یادگیرنده: پیشتاز خردگرایی. مجله تدبیر، شماره 185، صص 24-20.

  ابویی‌اردکانی، محمد. (1379). نظریه سازمان یادگیرنده. کار تحقیقی درس مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت. دانشگاه تهران: چاپ نشده.

  ایران‌نژاد ‌پاریزی، مهدی. (1378). مدیریت تحول و نوآوری. تهران : نشر مدیران.

  احمد‌زاده، مریم. (1389). مقایسه مدارس متوسطه دخترانه دولتی و غیر انتفاعی شهر تهران بر مبنای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  استیفن‌پی، رابینز و تیموتی ای. جاج. (2008). مبانی رفار سازمانی. ترجمه: دکتر اعرابی و تقی زاده مطلق (1389). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  پرداختچی، محمدحسن. (1383). دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده. میزگرد بررسی ارتقای کیفیت آموزش‌های دانشگاهی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد؛ نوری یالقوزآغاجی، ایمان. (1387). مطالعه دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سال دوم، شماره 1، صص 9-22.

  تامپکینز، جاناتان ار. (1386). نظریه سازمان و مدیریت دولتی. ترجمه: سید کمال خرازی، چاپ نشده.

  حاتمی، سولماز. (1388). بررسی وضعیت واحد‌های ستادی شرکت ملی گاز ایران به عنوان سازمان یادگیرنده به منظور ارائه مدل مطلوب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  حاجعلی، سکینه. (1388). بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دولتی دخترانه  شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  حمیدی‌زاده، محمدرضا. (1379). بررسی سازه‌ها و راه‌های ارتقای اثربخشی نیروی کار. فصلنامه مدیریت دولتی. شماره 48-49، صص 42-27.

  دفت، ریچاردال. (1998). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. (1390). چاپ هفتم. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.

  دفت، ریچاردال. (1998). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. (1391). جلد اول، چاپ پانزدهم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  دفت، ریچاردال. (1998). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. (1385). چاپ پنجم. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  دانش فرد، کرم الله و بهرامزاده، حسینعلی. (1385). ضرورت پیدایی سازمان یادگیرنده. مجله مدیریت. شماره 110- 109، صص 28-24.

  رابینز، استیفن. (1943). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. ترجمه و نگارش: مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. (1387). چاپ 22. تهران: انتشارات صفار.

  رابینز، استیفن. (1943). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. ترجمه و نگارش: مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. (1391). چاپ 35. تهران: انتشارات اشراقی.

  رسته مقدم، آرش. (1383). مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان سازمان یادگیرنده از دید مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  رحیمی، غلامرضا؛ نوروزی، محمدرضا؛ سریع‌القلم، نرگس. (1391). بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. فصلنامه مدیریت. سال نهم، شماره 25، صص 21-34.

  رهنورد، فرج الله. (1378). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. فصلنامه علمی _کاربردی مدیریت دولتی. شماره 43. تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.

  رنجبر، وحید. (1388). بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران اتاق بازرگانی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه شهید بهشتی.

  رضائیان، علی. (1389). مبانی مدیریت رفتار سازمانی (چاپ دهم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

  سنگه، پیتر. (1385). پنجمین فرمان: خلق سازمان های یادگیرنده. ترجمه: حافظ کمال هدایت و محمد روشن. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  سنگه، پیتر. (1385). رقص تغییر: چالش های تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده. ترجمه: حسین اکبری و مسعود سلطانی. تهران: انتشارات آسیا.

  سلیمانی نژاد، عادل و آدینه زاده، صدیقه. (1390). معرفی اثربخشی سازمانی و الگوهای آن. مجله مدیریت و کارآفرینی. شماره 91، صص 59-61.

  سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا. (1389). سازمان یادگیرنده: مبانی نظری الگوهای تحقق و سنجش (چاپ دوم). تهران: نشر یسطرون.

  سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا. (1385). سازمان یادگیرنده: مبانی نظری الگوهای تحقق و سنجش (چاپ اول). تهران: نشر یسطرون.

  شیرازی، حسینعلی؛ طاهری‌گودرزی، حجت؛ قنواتی، اکبر. (1390). رابطه بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان. مجله فراسوی مدیریت. شماره 18، صص24-7.

  شریعتمداری، علی. (1378). روانشناسی تربیتی. تهران: نشر امیرکبیر.

  شریف زاده، فتاح. (1387). مدیریت دانش در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی. چاپ اول. جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی. 

  شهایی، بهنام. (1386). کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان یادگیرنده. ماهنامه تدبیر. شماره 184.

  طهماسبی، عبدالرضا. (1389). رابطه بین استفاده مدیران از انواع قدرت و اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران و دبیرستان‌های ناحیه 2 شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  طبرسا، غلامعلی و احدیان، منا. (1386). مدیریت منابع انسانی: قدرتمندی شرکت‌های کوچک. نشریه تدبیر، شماره 189.

  عسگری، محمدهادی؛ توکلیان، فرحناز؛ طالقانی، محمد. (1391). بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 63، صص 45-60.

  علاقه‌بند، علی. (1388). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (ویراست پنجم). تهران: نشر روان.

  عنایتی، ترانه و عالی پور، علیرضا. (1391).  مدیریت دانش، ویژگی سازمان یادگیرنده. مجله راهبرد. شماره 29، صص 85-101.

  عباس‌پور، عباس و رسته مقدم، آرش. (1390). طراحی مدل مفهومی یکپارچه‌ی سازمان یادگیرنده. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دوم، شماره 4، صص 21-54.

  فاتحی، حمید. (1392). رابطه بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه علامه.

  قربانی زاده، وجه ا... و مشبکی، اصغر. (1385). طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمان‌ها. شرکت‌های قطعه سازی خودرو. فصلنامه مدرس علوم انسانی. دوره 10،  شماره 4، صص 209-869.

  قربانی‌زاده، وجه‌ا.... (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران: انتشارات بازتاب.

  قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ کریمی، ایمان؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار. (1393). رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس. مجله روانشناسی 70. سال 18، شماره 2، صص 130-145.

  کاظم‌پور، مریم. (1391). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  کریمی، مقداد. (1384). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودرو سازی بهمن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه تهران.

  کرم‌دخت، رقیه. (1389). بررسی رابطه اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  محمدی، مسعود. (1377). سازمان‌های یادگیرنده احیا می‌شوند. ماهنامه تدبیر. شماره 90.

  مارکوارت، مایکل. (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده. ترجمه: محمد رضا زالی. تهران: انتشارات مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران.  

  مجیدیان، نسرین. (1389). بررسی و تبیین توانمندسازی کارکنان و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در شرکت تولیدی بازرگانی البسکو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه شهید بهشتی.

  ملکی، حاتم. (1391). بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه شهید بهشتی.

  هال، ریچارد. (1376). سازمان: ساختار، فرایند و ره‌آوردها. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  هرسی، پال و بلانچارد، کنث. (2005). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: علی علاقه‌بند. (1386). تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.‌

  هوی، وین.ک، میسکل، سیسیل. (1987). مدیریت آموزشی، تئوری تحقیق و عمل. ترجمه: میرمحمد عباس‌زادگان (1382). چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه ارومیه.

  هوی، وین.ک و میسکل، سیسیل. (.(1387 مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه: میرمحمد سیدعباس زادگان. انتشارات دانشگاه ارومیه.

  هرگنهان، السون. (1387). روانشناسی یادگیری. ترجمه: علی اکبر سیف. نشر دوران.

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  Abili, Kh., Naderi, A., Yazdani, B., & Nastiezaie, N. (2014). The impact of participatory management on job satisfaction and organizational effectiveness. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 12(2).

  Amidon, S. (2006). Writing the Learning Organization: A framework for teaching and research. Business Communication Quarterly, 68(4), 406 -428.

  Armstrong, A., & Foley, P. (2003). Foundations for a learning organization: organization learning mechanisms. Learning Organization, The, 10(2), 74-82.

  Ali, A. K. (2012). Academic staff's perceptions of characteristics of learning organization in a higher learning institution. International Journal of Educational Management, 26(1), 55-82.

  Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: A theory of action approach. Reading, MA: Addision Wesley.

  Argyris, C. S., & Schön, D. (1996). DA (1996) Organizational learning II: Theory, method and pra.

  Bauman, G. L. (2005). Promoting organizational learning inhigher education to achieve equity in educational outcomes. New Directions for Higher Education, 2005(131), 23-35.

  Berg, S. A., & Chyung, S. Y. Y. (2008). Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of workplace learning, 20(4), 229-244.

  Braun, T., Ferreira, A. I., & Sydow, J. (2013). Citizenship behavior and effectiveness in temporary organizations. International Journal of Project Management, 31(6), 862-876.

  Bayraktaroglu, S., & Kutanis, R. O. (2003). Transforming hotels into learning organisations: A new strategy for going global. Tourism Management, 24(2), 149-154.ctice. Reading, PA: Addison-Wesley.

  Cesnovar, T. (2010). Influences of Implementing the Learning Organisation on Companies’ Financial and Non-Financial Performances. Managing Global Transitions, 8(3), 285-306.

  Chi, H. K., Lan, C. H., & Dorjgotov, B. (2012). The moderating effect of transformational leadership on knowledge management and organizational effectiveness. Social Behavior and Personality: an international journal, 40(6), 1015-1023.

  Clements, M. D. (2010). Building learning capability: enhancing the learning talent chain by connecting environments. Development and Learning in Organizations, 24(1), 7-9.

  Debora, L. (2009). The relationship between perception of learning organization characteristics and firm performance. A Dissertation in Workforce Education and Development. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.

  Drucker, P. E. (1992). The society of organizations. Harvard business review, 95-104.

  Dodgson, M. (1993). Organizational learning: a review of some literatures.Organization studies, 14(3), 375-394.

  Drucker, P. F. (1988). The coming of the new organization.

  Etzioni, A., Etzioni, A., Etzioni, A., & Etzioni, A. (1964). Modern organizations (Vol. 196). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  Elkin, G., Cone, M. H., & Liao, J. J. (2009). Chinese pragmatism and the learning organisation. Learning Organization, The, 16(1), 69-83.

  Fauske, J. R., & Raybould, R. (2005). Organizational learning theory in schools. Journal of Educational Administration, 43(1), 22-40.

  Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of management review, 10(4), 803-813.

  Goh, S. C. (2003). Improving organizational learning capability: lessons from two case studies. Learning Organization, The, 10(4), 216-227.

  Garvin, D. (1993). Building a learning organization. Harvard Business Review, 71(4), 34-46.

  Garvin, D. A. (2000). Learning in action: A guide to putting the learning organization to work. Harvard Business Press.

  Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. J., & Konopaske, R. (2009). Organzations (ed.). New York: McGrawrHill.

  Ghanbari, S., & Eskandari, A. (2013). Relationships of Simple and Synthetic of transformational and transactional leadership styles with Organizational Effectiveness in board of trustees schools and state-run schools. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6(11), 111-137.

  Gephart, M. A., Marsick, V. J., Van Buren, M. E., & Spiro, M. S. (1996). Learning organizations come alive. Training and Development, 50(12), 34-45.

  Garcia Morales, V. J., Lorens Montes, F. J., & Verdu Jover, A. J. (2007). Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large film and SMEs Technovation. 27, 547-568.

  Hariis, S. G. & Cole, M. S. (2007). A stages of change of perspective on manager’s motivation to learn in a leadership development context. Journal of Organization Change Management, 20(6), 774-793.

  Hodkinson, p. (2006). Towards universities as learning organizations. The learning organization, 5, 228-238

  Hannah, S. T., & Lester, P. B. (2009). A multilevel approach to building and leading learning organizations. The Leadership Quarterly, 20(1), 34-48.

  Handy, C. The age of unreason, 1990. Boston: Harvard Business School and McGraw-Hill.

  Harvey, I., & Sir, J. (1988). Making it Happen: Reflections of leadership. London: lollins.  

  Hoy, A. W., Hoy, W. K., & Davis, H. A. (2009). Teachers’ self-efficacy beliefs. Handbook of motivation at school, 627-54.

  Hoy, W. K., & Ferguson, J. (1985). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness of schools. Educational Administration Quarterly, 21(2), 117-134.

  Huysman, M. (2000). An organizational learning approach to the learning organization. European Jornal of Work and Organizational Psychology, 9, 133-145.

  Hussein, N., Mohamad, A., Noordin, F., & Ishak, N. A. (2014). Learning Organization and its Effect on Organizational Performance and Organizational Innovativeness: A Proposed Framework for Malaysian Public Institutions of Higher Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 299-304.

  Jensen, P. E. (2005). A contextual theory of learning and the learning organization. Knowledge and Process Management, 12(1), 53-64.

  Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.

  Jamali, D., Sidani, Y., & Zouein, C. (2009). The learning organization: tracking progress in a developing country: a comparative analysis using the DLOQ. Learning Organization, The, 16(2), 103-121.

  Jaradat, N. M. S., & Al Maani, A. I. (2014). The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations. Arab Economic and Business Journal, 9(1), 27-36.

  Katsikea, E., Theodosiou, M., Perdikis, N., & Kehagias, J. (2011). The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment. Journal of World Business, 46(2), 221-233.

  Kim, J. H., Kim, C. S., & Kim, J. M. (2011). Analysis of the effect of leadership and organizational culture on the organizational effectiveness of radiological technologist’s working environments. Radiography, 17(3), 201-206.

  Kontoghiorhes, C., Aubrey, S., & Fearing, P. (2004). Examining the relationship between learning organization dimension and change adaptation, innovation, as well as organizational performance. The learning organization. 10(2).

  Liao, s., wen-Jung, c., & Chi-chang w. (2010). An integrated model for learning organization with strategic view: Benchmarking in the knowledge–intensive industry. Expert systems with applications, 37(5), 3792-3798.

  Lejeune, C., & vas, A. (2009). Organizational culture and organizational effectiveness in business schools: jest of the accreditation impact. Journal of management Development, 28(8), 628-441.

  Mitleton-Kelly, E. (2003). What are the Characteristics of a Learning Organization?.

  Manzoor, Q. A. (2012). Impact of employees motivation on organizational effectiveness. Business Management and Strategy, 3(1), pp-1.

  Nobakht, M. B., & Sadeghi, A. A. (2008). The survey of the functionality of Islamic Azad University in Socity and Economic development of the country. Tehran, Islamic Azad university Reasearch assistantship. The office of the development of the production of knowledge: shadan publication.

  Örtenblad, A. (2004). The learning organization: towards an integrated model. Learning Organization, The, 11(2), 129-144.

  Paziuk, B. (2008). Building a Learning Organization at National Defense: Evolving the Learning and Career Center Network. Adissertation for the degree of Doctorate in Education in organizational Leadership Graduate School of Education and Psychology. Pepperdine University.

  Price, J. L. (1968). Organizational Effectiveness---An Inventory of Propositions, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.

  Pfeffer, J., & G. R. Salancik. (1978).The external control of organizations: A resource dependent Perspective. New York, Harper & Row, P (11).

  Pool, S., & Pool, B. (2007). A management development model: Measuring organizational commitment and its impact on job satisfaction among executives in a learning organization. Journal of Management Development, 26(4), 353-369.

  Qiu, J., & Lin, Z. (2011). A framework for exploring organizational structure in dynamic social networks. Decision support systems, 51(4), 760-771.

  Quinn, R. E., & Rohrbaugh, J. (1983). A spatial model of effectiveness criteria: towards a competing values approach to organizational analysis. Management science, 29(3), 363-377.

  Qurbanizade,  V. (2008). Organizational learning and learning organization with a  perspective on management of knowledge. Tehran, publisher: Bastab.

  Rahimi, H. (2014). Relationship between entrepreneurship traits and learning organization     dimensions: Kashan University. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7(3), 127-133.

  Rebelo, T. M., & Gomes, A. D. (2008). Organizational learning and the learning organization: reviewing evolution for prospecting the future. Learning Organization, The, 15(4), 294-308.

  Reece, P. D. (2004). Universities as learning organizations: how can Australian universities become learning organizations? (Doctoral dissertation, Murdoch University).

  Simon, H. A. (1991). Bounded rationality and organizational learning. Organization science, 2(1), 125-134.

  Steers, R. M. (1977). Organizational effectiveness: A behavioral view. Santa Monica, California: Goodyear Publishing Company.

  Smith, P. A. (2008). < IT> The Learning Organization turns 15: a retrospective. Learning Organization, The, 15(6), 441-448.

  Senge, F. (1990). The fifth Discipline: The art and practice of the learning organization. New York, NY.

  Song, J. H., Kim, H. M., & Kolb, J. A. (2009). The effect of learning organization culture on the relationship between interpersonal trust and organizational commitment. Human Resource Development Quarterly, 20(2), 147-167.

  Turkington, M. (2004). The Catholic Education Office (CEO) Sydney as a learning organization and its perceived impact on standards. Australian Catholic University.

  Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Harvard Business Press.

  Kanter, R. M. (1989). The new managerial work. Harvard business review, 67(6), 85.

  Vera, D., & Crossan, M. (2003). Organizational learning and knowledge management: Toward an integrative framework.

  Weldy, T. G. (2009). Learning organization and transfer: Strategies for improving performance. Learning Organization, The, 16(1), 58-68.

  Wick, W. C., & leon, L. S. (1995). From idea to action: Creating learning organization. Human resource management, 4(2), 299-311.

  Yang, B., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2004). The construct of the learning organization: Dimensions, measurement, and validation. Human Resource Development Quarterly, 15(1), 31-55.

  Yang, A., & et al. (1999). Organizational learning. NewYork, Oxford University press.

  Yu-Je, L. (2012). A study on the influence of organizational change on organizational effectiveness of schools: Using investment for cloud computing technologies as a moderator. African Journal of Business Management, 6(17), 5710-5719.


موضوع پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, نمونه پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, جستجوی پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, فایل Word پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, دانلود پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, فایل PDF پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول چکیده: بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقات و همچنین مشاهدۀ سیر فعالیت سازمان ها و شرکتها؛ می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه­ی بین یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه‌ی عمومی استان کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیّه دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه است که تعداد آنها 5600 نفر می باشد و از روش های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی چکیده در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت دولتی- تحول چکیده در این تحقیق ضمن بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، به معرفی کلی موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره ای به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده هرکدام از مفاهیم گردید و در نهایت به معرفی کامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفی جامعه آماری و نمونه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و شاخص های ...

ثبت سفارش