پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)

word 1 MB 30018 133
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۱۷,۲۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد MA

  رشته علوم ارتباطات اجتماعی

  چکیده:

  این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است.

  این پژوهش به صورت میدانی و با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان سریال‌های تلویزیونی که به صورت تصادفی ساده از میان سریال‌های ایرانی‌ای که در سال 1391 برای اولین بار از صدا و سیما پخش شده‌اند، انجام گردیده است.

  در زمینه‌ی حجم حضور زنان، پژوهش نشان داد که از نظر تعداد نقش، مردان حضور بیشتری از زنان دارند در زمینه‌ی نوع نقش، زنان عموما در نقش دوم حضور دارند و در زمینه‌ی سن بازیگران، زنان حضوری کم‌رنگ در نقش‌های مربوط به سنین پختگی (میان‌سالی و پیری) دارند.

  در زمینه‌ی گفتمان جنسیتی در سطح فردی، زنان مستقل از نظر تعداد نقش و زمان نمایش، حضور کم‌تری نسبت به زنان وابسته و مردان مستقل دارند.

  در زمینه‌ی گفتمان جنسیتی در سطح ساختاری، در مولفه‌ی تقسیم کار جنسیتی، زنان بیشتر در فضای خانگی توصیف شده‌اند و در مولفه‌ی قدرت، زنان کم‌تر به تصمیم‌گیری و فعل مستقل، به رغم مخالفت مردان پرداخته‌اند.

  در سطح نمادین نیز زنان عموما در فضاهای عرفا زنانه نمایش داده شده‌اند.

  در زمینه‌ی مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی نیز در هر چهار منظر مناسکی شدن رفتار، رتبه‌بندی کاری، لمس زنانه و عقب‌نشینی مقبول، زنان نقش کم‌رنگ‌تری نسبت به مردان دارند.

  مقدمه

  ارتباط میان افراد که سبب انتقال مفاهیم، افکار و اطلاعات از فردی به فرد دیگر می‌شود، شرط اصلی پیدایی و ادامه‌ی زندگی جمعی است؛ زیرا زندگی جمعی انسان‌ها بدون وجود ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و حتی تعارضاتی که از طریق ارتباط به وجود می‌آیند، معنا و مفهومی ندارد. به علاوه، پیدایی و پابرجایی ارزش‌های گروهی، هنجارها، محتوای فرهنگی و همچنین روندهای یادگیری اجتماعی و در عین حال تضادهای اجتماعی، فقط از طریق ارتباط به وجود می‌آید. افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی‌ها وهمچنین، از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارایه‌ی واکنشی در برابر آنان قادر گردند.

  بنابراین، رسانه‌ها، به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع را بر عهده دارند و گاه نیز می‌کوشند، حسب نیاز، الگوهای نوینی را به جامعه وارد کنند. در این وضعیت، رسانه به عنوان عامل حفظ و یا تغییر و تحول ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی طرح می‌گردد.

  از سویی دیگر، یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود ارتباطات گسترده‌ی انسانی است، به گونه‌ای که عصر حاضر را عصر ارتباطات و جامعه امروز را جامعه‌ی اطلاعاتی خوانده‌اند. در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، به عنوان عنصری کلیدی در ارتباطات، نقش مهمی ایفا می‌کنند. اگر شتاب فرایند پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز ثقل تحولات فرهنگی در سال‌های اخیر باشد، رسانه‌های جمعی، از میان تمامی ابزارها و فنون جدید، بیشترین تاثیر فرهنگی را دارند. این رسانه‌ها در حفظ وضع موجود، پیدایش عادات تازه و نیز تغییر در باورها و خلق و خوی و رفتار انسان‌ها سهمی شگرف دارند. البته، میزان تاثیر رسانه‌ها و نیز استقبال همگانی از آنها در همه‌ی جوامع یکسان نبوده، تابع متغیر رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است، اما این دیدگاه عمومی درباره‌ی کارکرد رسانه‌‌ها وجود دارد که رسانه‌های جمعی باید به حراست از محیط و همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی کمک کنند (معتمدنژاد، ۱۳۷۵: ۱۸)

  نیازمندی انسان امروز به اطلاعات و اخبار، در جهت دستیابی به رفاه بیشتر، بهتر زیستن و ارضای نیاز کنجکاوی، قدرت ساخت انگاره‌ها و شکل‌دهی افکار عمومی را به رسانه‌ها داده است. رسانه‌ها به عنوان بهترین منابع شکل‌دهی افکار و تصورات ما از محیط پیرامون، به ویژه در مورد رویدادهایی که خارج از دسترس، دید و تجربه‌ی مستقیم ما قرار دارند، نقش مهم و برجسته‌ای ایفا می‌کنند.

  امروزه، رسانه‌ها از چنان نفوذ، گستره و قدرتی برخوردارند که می‌توان گفت اولویت ذهنی و رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه اندیشیدن را نیاموزند، حداقل این که به چه بیاندیشیم را می‌آموزند، به گونه‌ای که می‌توان گفت رسانه‌های ارتباط جمعی مهم‌ترین شاخصه‌ی جامعه‌ی مدرن به شمار می‌آیند و در واقع، القا کننده‌ی کلیه‌ی هنجارهای فرهنگی‌اند.

  رسانه‌ها، با نشر اطلاعات، افکار، ذهنیات و فرهنگ جامعه را شکل می‌دهند. بر این اساس، انتخاب‌کنندگان و تدوین‌کنندگان پیام (مدیران رسانه‌ها و عوامل برنامه‌ساز) نقش بسیار مهمی در چگونگی شکل‌گیری فرهنگ و تحولات آن دارند. در این میان، رسانه‌های تصویری به ویژه تلویزیون، نقش بسیار پررنگ‌تری دارند، به گونه‌ای که می‌توان گفت تلویزیون، از عوامل اصلی در فرایند اجتماعی شدن و انتقال مفاهیم فرهنگی است.

  تلویزیون، به دلیل استفاده از دو حس بینایی و شنوایی به طور هم‌زمان، سرعت در انتقال اخبار، کثرت مخاطبان و توانایی پخش هم‌زمان صوت و تصویر، به وسیله‌ی پرقدرتی در جهت اطلاع رسانی در جهان امروز تبدیل شده است. در زمینه‌ی ویژگی‌های این رسانه می‌توان گفت:

  تلویزیون همزمان دو حس بینایی و شنوایی را متاثر می‌کند و همین ویژگی، آن را در جایگاهی برتر از رادیو و مطبوعات قرار می‌دهد

   برنامه‌های تلویزیونی برای رسیدن به نظر مخاطبان نیازی به واسطه ندارند

  تلویزیون قادر است هم‌زمان تعداد کثیری بیننده را، به مراتب بیشتر از خوانندگان مطبوعات و شنوندگان رادیو، زیر پوشش پیام‌های خود قرار دهد (همان، ۱۴۶).

  بنابراین، تلویزیون، به عنوان رسانه‌ای ملی و فراگیر، در زمره‌ی مهم‌ترین کارگزاران جامعه‌پذیری عمل می‌کند. همه‌ی برنامه‌های تلویزیون حاوی پیام هستند و خواسته یا ناخواسته، معانی و احساسات خاصی را به مخاطب القا می‌کنند (راودراد، 1382: 168).

  تلویزیون به فراهم ساختن چارچوب‌های تجربه و نگرش‌های کلی فرهنگی که در درون آن افراد، در جوامع امروزی، اطلاعات را تفسیر کرده، سازمان می‌دهند، کمک می‌کند. تلویزیون در گسترش شکل‌های غیرمستقیم ارتباط در عصر حاضر، به اندازه‌ی کتاب، مجلات و روزنامه‌ها مهم است. تلویزیون شیوه‌هایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسیر کرده، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند، با کمک به نظم دادن تجربه‌ی ما از زندگی اجتماعی، قالب‌ریزی می‌کند (گیدنز، 1376؛ 479).

  تلویزیون، با مخاطب قرار دادن حس بیننده به جای ذهن او، شرایطی را به وجود می‌آورد که بتواند با هر بیننده‌ای، با هر سطحی از سواد و ادراک، ارتباط برقرار کند و به آموزش و بازتولید فرهنگی بپردازد؛ بازتولیدی که مبتنی است بر ارایه‌ی تجربیات مشترک از محیط بیرونی و یادگیری آسان و اثربخش تصویری. این بازتولید منجر به شکل‌دهی به فرهنگ اجتماعی می‌گردد.

  در این زمینه، نمایش جایگاه و نقشی خاص دارد. صنایع فرهنگی، در طول دهه‌ی گذشته، نمایش رسانه‌ای را در فضاها و پایگاه‌های نو تکثیر داده است و خود نمایش یکی از اصول سامان‌دهنده به اقتصاد، سیاست، جامعه و زندگی روزمره شده است. فرهنگ رسانه‌ای، برای جذب مخاطبان بیشتر و افزایش قدرت، نفوذ و سود خود، هر روزه شیوه‌های نمایشی و چشم‌اندازهای پیچیده و فنی جدیدتری به کار می‌گیرد، به گونه‌ای که فرهنگ تصویری سرگرمی‌های اطلاعاتی جذابیتی روزافزون دارد.

  نمایش‌های اغواگر، تحت تاثیر فرهنگ چند رسانه‌ای‌ها، شهروندان و مخاطبان رسانه‌ها و کل جامعه‌ی مصرف‌کننده را جذب خود کرده، درگیر با شبکه‌ای معنایی از سرگرمی، اطلاعات و مصرف می‌کند؛ الگویی که اثر عمیقی بر کردارها و پندارهای فردی و اجتماعی دارد. وقتی جهان واقعی به تصاویر ساده تبدیل می‌شود، تصاویر ساده به موجودات واقعی و تلقین‌های ایجاد‌کننده‌ی رفتارهای هیپنوتیک تبدیل می‌شود. وقتی تصویر، با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای گوناگون، فرد را وادار به دیدن جهان می‌کند، دیگر نمی‌توان جهان را به صورت واقعی درک کرد و طبیعی است که حس ممتاز انسان، حس بینایی می‌شود؛ درست همان طور که در دوران گذشته، حس لامسه برتری داشت.

  با رشد و توسعه‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و چند رسانه‌ای جدید، نمایش فناورانه بر شکل‌گیری خطوط و مسیرهای اصلی و فرعی جوامع و فرهنگ‌های امروز اثر انکارناپذیری داشته است، به گونه‌ای که نمایش رسانه‌ای یکی از ویژگی‌های اصلی و معرف پدیده‌ی جهانی شدن گردیده است (کلنر، 1385: 164- 162).

  در این میان، زنان به‌عنوان نیمی از مخاطبان جامعه، اهمیت و نقش خاصی می‌یابند. تلویزیون می‌کوشد با کمک ابزار نمایش از طرفی تصویری خاص از زنان جامعه را به بیننده القا نماید و تصویر پذیرفتنی از زن را معین و مشخص نماید و از سویی دیگر، الگوهای رفتاری خاص زنان را شکل دهد.

  همچنین، تلویزیون با نمایش تصویر ویژه‌ای از زنان و چگونگی تعامل دیگر اقشار جامعه با آنان، به گونه‌ای برای اقشار مختلف جامعه در برخورد با زنان نیز الگوسازی می‌کند.

  تاریخ بر فراز و نشیب تلویزیون در ایران با جنسیت و مناسبات جنسیتی گره خورده است و گرچه تغییراتی را در عرصه‌ی جنسیت تجربه کرده که خود نشان از همراهی با تحولات اجتماعی دارد، ولی مناسبات جنسیتی تنیده شده در فضای دراماتیک فیلم‌های آن، اشکالی را سامان داده است که در بستر تحولات اجتماعی، بار سنت و مدرنیته را به دوش می‌کشند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت صورت پدرسالارانه‌ی روابط جنسیتی، سنت دیرینه‌ی تلویزیون ایران از زمان ظهور تا کنون بوده است (رحمتی و سلطانی، 1383: 10)

   

   

  1-2 بیان مساله

  نظام ارتباطی، به عنوان یکی از ارکان اجتماع، با دیگر نظام‌های اجتماعی دارای روابط متقابل و پیچیده‌ای است.

  پس می‌توان جهان امروز را دنیای الکترونیک دانست که مشخصه‌ی اصلی آن، رسانه‌های گروهی‌اند که فاصله‌ها را از میان می‌برند و باعث جهشی اطلاعاتی‌ می‌گردند و درست به همین دلیل، تاثیرات شگرف فرهنگی و اجتماعی دارند (سورین و تانکارد، 1390: 394).

  بر همین مبنا، یعنی بر مبنای تاثیرات فرهنگی و اجتماعی رسانه‌ مبتنی بر تغییر و تحولات ابزار رسانه می شود، از جمله اقشار اجتماعی که به شدت متاثر از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی رسانه است، زنان می‌باشند. زن و مرد، بابت متمایز بودن در ساختار بدنی خود، دو گروه مجزا در جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند. این، در واقع بزرگترین گروه‌بندی‌ای است که در هر جامعه‌ای می‌توان انجام داد. اما این گروه‌بندی به دنبال خود تفکرات قالبی و کلیشه‌های جنسیتی را به همراه داشته است. زن و مرد، هر یک به دیگری صفاتی را نسبت می‌دهند و آن را مختص مردان و یا زنان می‌دانند و هیچ تفاوتی بین اعضای گروه زنان یا مردان قایل نمی‌شوند و امکان متفاوت بودن زنان از یکدیگر را امری نزدیک به محال تلقی می‌کنند.

  زنان جامعه ما چندان در بیان مستقل اندیشه‌ها و زندگی‌شان توانایی نداشته‌اند و در بسیاری اوقات، به عنوان افراد فرعی از متن جامعه حذف و به حاشیه رانده شده‌اند. بر این اساس، با ایجاد دو نظام ارزشی، مردان اصل و زنان فرع بوده‌اند. شیوه و سبک زندگی در جامعه ما بر اساس این نگرش، یعنی اصلی – فرعی شکل گرفته است و موجودیت و هستی خانواده نیز در هدف‌های اصلی و فرعی معنا پیدا کرده است. زنان در فرهنگ ما هیچ‌گاه نه به صورت افراد مستقل از شوهر یا فرزندان، بلکه همواره در مقام همسر یا مادر نشان داده می‌شوند. این در واقع در حکم آن است که به شیوه‌ای زیرکانه به جامعه القا کنیم که زنان فقط در مقام همسری وابسته به شوهر یا مادری تابع نیازهای فرزندان، وجود خارجی دارند. (میشل 1376، 127)

  تحلیل مناسبات جنسیتی در قلمرو فرهنگ، یکی از اصلی‌ترین طرح‌های پژوهش در نظریه‌های فرهنگ معاصر است. در این حوزه، با تحلیل جنبه‌های فرهنگ، می‌کوشند مناسباتی را بیابند که از طریق آن‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای مردسالارانه در جامعه بازتولید می‌گردند. از این جهت، رسانه‌های جمعی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید فرهنگ، بیش‌ترین نقد را به همراه دارند.

  در فرهنگ عامه و رسانه‌های توده‌ای، معمولا زنان یا به عنوان ابژه و موجودی ابزاری و حاشیه‌ای بازنمایی می‌شوند و یا - به عنوان مقوله‌ای اجتماعی، مانند مخاطبین، شنوندگان و بینندگان فرآورده‌های فرهنگی - نادیده گرفته می‌شوند. بر این اساس، می‌توان گفت گونه‌ای گفتمان جنسیتی بر رسانه‌ها حاکم است.

  مقصود از گفتمان جنسیتی، آن گروه از بیان‌های معطوف به سلطه است که واجد دو مشخصه‌ی اصلی‌اند: یکم آن که خواست جنسی اصلی‌ترین مضمون آن‌هاست و دوم آن که به یک گفتمان هژمونیک بدل شده‌اند و به عنوان یک گفتمان عام و شایع، یک دوره از تاریخ اجتماعی ایران را، رقم زده‌اند (کاشی، 1385: 12).

  به جرات می‌توان گفت که اکثر کنش‌های اجتماعی به گونه‌ای آمیخته با جنسیت‌اند (ابراهیمی و کاظمی، 1388: 35). البته نباید از یاد برد که همواره کنش‌های متفاوت با سنت‌های پایداری که عرف بر اساس آن عمل می‌کند، واکنش‌های تندی را به همراه داشته است و در این میان، شاید زنان بیشتر از مردان به بازتولید سنت‌های خانوادگی، روابط محلی و آداب و رسوم سنتی می‌پردازند (آلکوف، 1385: 62) و در کنار آن‌ها قانون، سنت و آداب و رسوم جامعه، هر یک به نوعی مسوول این وقفه‌های عجیب سکوت و سخن گفتن بوده‌اند (وولف، 1379: 73).

  از این نظر، چگونگی بازتولید زبان جنسیتی در کنش‌ها و منش‌های اجتماعی از طریق رسانه اهمیت می‌یابد. این امر، البته در کنش‌های تصویری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  تلویزیون با تثبیت موقعیت نابرابر اجتماعی و معناسازی اجتماعی جهت‌مند آن، در تثبیت و تقویت هنجارهای اجتماعی مردانه در جامعه نقش اساسی بازی می‌کند. نقش تلویزیون صرفا نشان دادن زنان در نقش‌های سنتی نیست، بلکه نقشی اساسی‌تر در کمک به ارایه‌ی تعریف و شکل معانی اساسی زنانگی و مردانگی ایفا می‌کند.

  به عنوان مثال، دردهه‌ی اخیر ساختار سنتی، در اثر فرایندهای جدایی‌ناپذیر و به هم پیوسته‌ی کار و آگاهی زنان، زیر سوال رفته است. تحصیلات عالی و اشتغال زنان، از سویی باعث کسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌های جدیدی گردیده است و از سویی دیگر، سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش‌های سنتی با نقش‌های جدید شده است (ساروخانی و رفعت‌جاه، 1383). بر این اساس، در بخشی از برنامه‌های تلویزیونی، زنان با وجود این‌که ممکن است در چهار دیواری خانه به تصویر کشیده شده باشند، اما زنانی هستند درگیر عواطف و فاقد پیچیدگی و البته نیازمند هدایت و راهنمایی به وسیله مردان با کفایت، منطقی و دارای عقل سلیم.

  سبک رفتاری زنان و زنانگی در برنامه تلویزیونی تصویری تصادفی و بی دلیل را بیان نمی‌کند؛ بلکه این بیان نوعی مراسم سیاسی است که موقعیت طبقه‌ی زن را در ساختار اجتماعی تثبیت می‌کند، نوعی نمایش جنسیتی. (کاظمی و ناظر فصیحی 1386، 139)

  درست در همین‌جا است که رسانه‌ی تلویزیون و نگرش مدیریتی حاکم بر آن اهمیت می‌یابد. در واقع، تلویزیون در این‌جا چیزی بیش از یک رسانه است؛ تلویزیون ابزار قدرت مردانه در جهت حفظ وضع موجود مردانگی و زنانگی می‌باشد.

  تلویزیون به عنوان یکی از ابزارهای مهم اجتماعی سازی در دنیای مدرن، با بازنمایی الگوها و هنجارهای جنسیتی حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجراهای نمایش‌گونه، عملا نقش برسازنده و بازتولید کننده‌ی این هنجارها را در زندگی اجتماعی امروزی برعهده دارد.

  از میان برنامه‌های تلویزیونی، آنچه بیشترین میزان توجه بینندگان در همه‌ی سنین و گروه‌های مختلف طبقاتی را به خود جلب می‌کند، سریال‌های تلویزیونی است؛ برنامه‌ای که هم برای گذران اوقات فراغت انتخاب می‌شود و هم می‌تواند محملی باشد برای آشنایی با دنیای افرادی دیگر و زندگی آنان، از خلال داستانی که به نمایش درمی‌آید و البته، در خلال این داستان، فرهنگ، آداب و رسوم و روش زندگی شخصیت‌های داستان هم به تصویر کشیده می‌شود.

  سرگرمی همیشه مهم‌ترین بستر برای نمایش بوده است، اما در جامعه‌ی سرگرمی‌های اطلاعاتی امروزی، سرگرمی و نمایش به نحو قابل توجهی وارد حوزه‌های اقتصاد، سیاست، جامعه و زندگی روزمره شده‌اند. صورت‌های کنونی سرگرمی در تلویزیون، در حال تزریق فرهنگ رسانه‌ای در دستگاه‌های خود هستند. در عصر رسانه‌های نمایشی، خود زندگی هم تبدیل به یک فیلم می‌شود و ما زندگی خود را در قالب فیلمی می‌سازیم که خود هم بازیگر و هم تماشاچی یک نمایش مستمر بزرگ می‌شویم (کلنر، 1385: 168 – 167).

  به سریال‌های تلویزیونی نباید تنها به دید یک تفریح و گذران اوقات فراغت نگریست، بلکه رموز و نشانه‌های موجود در آن، با درگیر کردن مخاطب در طول روایت، پیام‌های خود، از جمله پیام‌های جنسیتی را انتقال می‌دهد. از نظر دبور، همبسته‌ی نمایش، تماشاکننده است؛ همان بیننده و مصرف‌کننده‌ی منفعل نظام اجتماعی که بر اساس تسلیم، اطاعت و تولید تفاوت‌های قابل فروش و بازاری، برنامه‌ریزی شده است.

  از این رو، مفهوم تماشا متضمن تمایز میان فاعلیت و انفعال و مصرف و تولید است. جامعه‌ی نمایش، ابزارهای خود را بیشتر از طریق سازوکارهای مصرف، اوقات فراغت، خدمات و سرگرمی بسط می‌دهد. دبور بیان می‌دارد که نمایش آن لحظه‌ای است که مصرف به درجه‌ی اشغال کامل زندگی روزمره رسیده باشد. نمایش‌های رسانه‌ای آن بخش از پدیده‌های فرهنگ رسانه‌ای است که ارزش‌های اساسی جامعه‌ی معاصر را در خود دارد و در جهت آشناسازی و وارد کردن افراد به زندگی اجتماعی به کار می‌آید و بحث‌ها و مناقشات اجتماعی و شیوه‌های حل آن‌ها را به نمایش درمی‌آورد (همان: 166-164).

  بر این بنیاد، وسایل ارتباط جمعی نه تنها بازتاب شرایط جامعه هستند، بلکه وظیفه‌ی رهبری و هدایت فکری جامعه را نیز به عهده دارند.

  تلویزیون نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباط جمعی، همراه و مانند یکی از اعضا در خانواده حضور دارد و بر آن تاثیر گذاشته، ساخت اجتماعی روابط زن و مرد را متحول می‌سازد. این تاثیر دو صورت متمایز دارد:

  1) با نشان دادن زنان و مردان و ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها، که شامل نقش زن و مرد در خانواده نیز می‌شود، جامعه را به خودآگاهی می‌رساند. به عبارت دیگر، ساختار روابط جنسیتی و وضعیت موجود آن را نشان می‌دهد.

  2) با نشان دادن وضعیت مطلوب و ارایه پیشنهادها و راه‌حل‌های عملی، جامعه را به سوی تحول در ساختار روابط و از جمله، تحول در نقش‌های خانوادگی زن و مرد هدایت می‌کند. به عبارت دیگر، تغییرات آرمانی ساختار روابط جنسیتی را نشان می‌دهد.

  این پژوهش در واقع به همین مساله می‌پردازد. این پژوهش به دنبال آن است که با تحلیل سریال‌های تلویزیونی بررسی نماید که رسانه‌ی تلویزیون در ایران چه نگرش یا نگرش‌هایی را در مورد زنان بازتاب می‌دهد، چه الگو یا الگوهایی را نمایش می‌دهد، وضع موجود را چگونه تبیین و تفسیر می‌کند و در نهایت، چه تصویری از وضع مطلوب گفتمان جنسیتی جامعه‌ی ایران ارایه می‌دهد. به طور خلاصه، نرخ نگرش به زنان در سریال‌های تلویزیونی چگونه است؟

  1-3 اهمیت و ضرورت

  زندگی معاصر بدون رسانه‌های ارتباطی غیر قابل تصور است. رسانه‌ها، موقعیت یا عرصه‌ای را فراهم می‌کنند که در آن، روز به روز بیشتر مسایل زندگی عموم، چه در سطح ملی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی متجلی می‌شود. هرگونه کوششی برای درک شیوه‌ی عمل رسانه‌های جمعی در زندگی امروزی ما باید با شناخت این واقعیت آغاز شود که رسانه‌های جمعی جزو لازم جامعه و زندگی فردی ما هستند (مک کوییل، ۱۳۸۲، ۲۲)

  ارتباطات همگانی بر بسیاری از جنبه‌های فعالیت‌های اجتماعی ما اثر می‌گذارد. حتی وسایل سرگرمی نیز تاثیر فراگیری بر تجربه‌ی ما دارند. این امر تنها به این علت نیست که آنها بر ایستارهای ما به شیوه‌هایی خاص تاثیر می‌گذارند، بلکه از آن روست که آنها وسیله‌ی دسترسی به اطلاعاتی هستند که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی به آنها بستگی دارد (گیدنز، ۱۳۷۳، 197)

  اصولا برای رسانه کارکردهای زیر را برشمرده‌اند:

  1)کارکرد نظارتی:

  کارکرد نظارتی رسانه‌های جمعی مبین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است. رسانه‌ها در این زمینه مخاطبان را از محیط اجتماعی خود، آگاه می‌سازند تا واکنش‌های لازم را برای انطباق با آن داشته باشند. این کارکرد، مخاطبان را خطرات احتمالی محیطی آگاه ساخته، راه‌های مقابله با آن و یا جلوگیری از آن را گوشزد می‌کند .

  2) کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ:

  شکل‌دهی به هنجارها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها. مخاطبان به صورت منفعل و ناخودآگاه در معرض اطلاعات رسانه‌ای قرار می‌گیرند و برای انجام رفتارهای خاص و کسب مهارت‌ها، هنجارها و ارزش‌های ویژه، آموزش می‌بینند. رسانه‌ها می‌توانند با ارایه‌ی الگوهای رفتاری، چهارچوب‌های مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش مهارت‌های شهروندی و شکل‌گیری رفتارهای مدنی کمک کنند.

  3)کارکرد نوگرایی و توسعه

  4) کارکرد راهنمایی و رهبری

  در این میان، رسانه‌ای که بتواند به سهولت در دسترس عمومی افراد جامعه قرار بگیرد، نقش ارتباطی موثری خواهد داشت. تلویزیون دارای چنین ویژگی‌ای است. بنابراین، تلویزیون از سویی می‌تواند ابزار قدرت حاکم باشد، در جهت بازتولید وضع موجود و از سویی دیگر، توان آن را دارد که به ابزار تغییر وضع موجود بدل گردد. این امر، به ویژه در جامعه‌ی در حال گذار ایران که با انبوه تعارض‌های فرهنگی رودررو است، اهمیت و ضرورتی خاص می‌یابد. عدم شناخت صحیح از کارکردها، نتایج و اهداف برنامه‌های تلویزیونی می‌تواند هم به کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم منجر گردد و هم موجب کج‌فهمی پیام‌های فرهنگی این رسانه در زمینه‌ی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه شود.

  در مورد برنامه های تلویزیونی باید توجه نمود که گسترش تکنیک‌های نوین ارتباطی، نظیر رادیو، تلویزیون و سینما، اشاعه‌ی بیش از پیش پیام‌ها را امکان‌پذیر ساخته است؛ پیام‌هایی که دیگر به پیام‌های خبری محدود نمی‌شوند. امروزه، در رسانه‌های تصویری، حجم پیام‌های تبلیغاتی، تصویرها و مطالب و داستانهای سرگرم‌کننده، از خبرها بیشتر شده‌اند. تلویزیون‌ها نقش خود را به عنوان وسایل خبری به معنای دقیق کلمه از دست داده‌اند و به ابزارهای مهم فرهنگ توده تبدیل شده‌اند.

  پیام‌های جدید وسایل ارتباطی، دیگر تنها در اختیار آن دسته از افراد جامعه که در پی کسب اخبار و گسترش آگاهی‌های اجتماعی هستند، قرار نمی‌گیرند، بلکه با تحریک تمایلات و لذت‌ها، به تمام اعضای جامعه‌ی توده‌وار عرضه می‌شوند. این پیام‌ها، در عین حال که به نیاز انسان برای ارتباط فکری پاسخ می‌دهند، تمایلات روانی وی را نیز ارضا می‌کنند (معتمدنژاد، 1385: 135-134).

  این امر، اهمیت و ضرورت هر نوع بررسی‌ای در مورد چگونگی نقش‌آفرینی رسانه در فرهنگ‌سازی با ابزار نمایش و ادراک گفتمان حاکم بر برنامه‌های نمایشی تلویزیون، به ویژه سریال‌های تلویزیونی را مشخص و معین می‌سازد.

  از سویی دیگر، از آن جهت که امروزه زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه نقش و کارکردی روزافزون یافته‌اند، به‌ گونه‌ای که علاوه بر حفظ نقش‌های همسری و مادری، در عرصه‌ی اجتماع نیز جایگاه و پایگاهی روزافزون دارند و از جهت دیگر، با توجه به این که زنان، به واسطه‌ی مجموعه‌ نقش‌های خود، با مجموعه‌ای متفاوت از مسایل و آسیب‌ها مواجهند، توجه به گونه‌ی فرهنگ‌سازی تلویزیون به عنوان عام‌ترین رسانه در مورد آن‌ها اهمیتی تام و تمام می‌یابد.

  به یاد داشته‌باشیم که قلمرو الگوها و اشکال کنش متقابل زنان و مردان چنان گستره‌ی وسیعی از زندگی اجتماعی و حیات روزمره را دربرمی‌گیرد که هر گونه تغییری در آن می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های تغییرات کلان در سطح لایه‌های زیرین اجتماعی محسوب شود؛ لایه‌های دیرپایی که تغییر در آنها می‌تواند نمایانگر تغییرات بنیادی در کل جامعه باشد.

  تفکرات قالبی و کلیشه‌های جنسیتی گاهی از آن‌چنان بنیان استواری برخوردارند که جزو ذاتی گروه منتسب به آن صفت تلقی می‌شوند. شناخت این کلیشه‌ها و بیرون کشیدن آنها از فرهنگ ایرانی در جای خود امری مهم است، زیرا به آنان که در انتقال فرهنگ و میراث گذشتگان به آیندگان نقش دارند و آنان که در جامعه‌پذیر کردن افراد جامعه نقش موثر ایفا می‌کنند، کمک می‌نماید تا با درک اهمیت و ضرورت این موضوع، آن را از گردونه‌ی بازتولید فرهنگی خارج نمایند و نیرویی شوند در راه تربیت نسلی با شناختی درست و بینشی روشن.

  Abstract:

  The purpose of this research is to examine the rate of attitudes toward women in television serials and studied about the rate of women's presence in TV series and Follow the gender discourse of the individual, structural and symbolic and the rate of Verbal and nonverbal gender relations among between male and female actors in the TV series, is discussed too.

  This research has been conducted in the field and used of content analysis and TV Shows discourse analysis that  randomly from an Iranian TV series, which they were broadcasted the first time in 1391 have been chosen

  In terms the presences of women’s volume, the search Showed that the number of role, the amount of men in compare of women have a greater presence.

  In the context of the role Women generally are present in the second role. In the context of the Age of actors women in middle age and old age are lower In terms of gender discourse at the individual, the numbers of independent women have the fewer role and time show in compare of dependent women and independent men In terms of gender discourse in Structural level, in the gender division of labor, more women have been described in the domestic space and In Power component; Women were independent and decision-making less, despite the opposition of men Women typically in the symbolic level, in the Gnostics spaces are displayed.   

  Gender relations in the context of verbal and nonverbal, in all four aspects of ritual behavior, work rate, and withdrawal nice feminine touch, the women were less.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                          صفحه

  چکیده......................................................................................................................... و

  فصل 1: کلیات پژوهش............................................................................................................................ 1

  1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................... 2

  1-2 بیان مساله ............................................................................................................................................. 6

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش .............................................................................................................. 11

  1-4 اهداف .................................................................................................................................................. 14

  1-5 پرسش‌های اساسی پژوهش ........................................................................................................... 15

  1-6 تعریف اجزای مساله ........................................................................................................................ 16

  فصل 2: ادبیات پژوهش.......................................................................................................................... 18

  2-1 مقدمه .................................................................................................................................................. 19

  چهارچوب نظری تحقیق............................................................................................................................. 21

  2-2 پیام و گفتمان ................................................................................................................................... 23

  2-3 رسانه و اجتماع: کارکردهای فرهنگی و اجتماعی رسانه ....................................................... 27

  2-4 بازتولید نظام سلطه در رسانه ....................................................................................................... 32

  2-5 جنسیت و گفتمان جنسیتی رسانه ............................................................................................ 37

  2-6 کلیشه‌ها و طرح‌واره‌های جنسیتی در رسانه‌ها ......................................................................... 44

  2-7 زنان، دیگری رسانه‌ها: نظام هویت‌بخشی زنان در رسانه‌ها .................................................... 48

  2-8 تلویزیون به عنوان رسانه‌ای اجتماعی، کارگزاری فرهنگی .................................................... 51

  2-9 فیلم‌های تلویزیونی و بازنمایی، بازتولید و برساخت گفتمان جنسیتی .............................. 56

  فصل 3: روش شناسی پژوهش............................................................................................................ 66

  3-1 مقدمه .................................................................................................................................................. 67

  3-2 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری ............................................................................................. 67

  3-3 واحد ثبت و واحد تحلیل ............................................................................................................... 68

  3-4 روش گردآوری داده‌ها ..................................................................................................................... 69

  3-5 برآورد روایی و پایایی ...................................................................................................................... 71

  فصل 4: یافته‌های پژوهش ................................................................................................................... 73

  4-1 مقدمه .................................................................................................................................................. 74

  4-2 بررسی پرسش اساسی اول پژوهش.............................................................................................. 74

  4-3 بررسی پرسش اساسی دوم پژوهش ........................................................................................... 84

  4-4 بررسی پرسش اساسی سوم پژوهش .......................................................................................... 88

  4-5 بررسی پرسش اساسی چهارم پژوهش ....................................................................................... 94

  4-6 بررسی پرسش اساسی پنجم پژوهش ........................................................................................ 96

  فصل 5: نتیجه‌گیری ........................................................................................................................... 104

  5-1 پاسخ به پرسش‌های پژوهش ..................................................................................................... 105

  5-1-1 پاسخ به پرسش فرعی اول پژوهش ................................................................................... 105

  5-1-2 پاسخ به پرسش فرعی دوم پژوهش .................................................................................. 107

  5-1-3 پاسخ به پرسش فرعی سوم پژوهش ................................................................................. 108

  5-1-4 پاسخ به پرسش فرعی چهارم پژوهش ............................................................................. 109

  5-1-5 پاسخ به پرسش فرعی پنجم پژوهش ............................................................................... 109

  5-2 محدودیت‌های پژوهش ................................................................................................................ 111

  5-3 پیشنهادات پژوهش ...................................................................................................................... 112

  منابع فارسی............................................................................................................................................... 113

  منابع لاتین................................................................................................................................................. 119

  چکیده لاتین.............................................................................................................................................. 125

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  1) آلکوف، لیندا (1385) وقت‌شناسی فمینیستی، ترجمه‌ی علیرضا شمالی، تهران: فصلنامه‌ی غرهنگی-فلسفی مدرسه، شماره‌ی 4

  2) آزاد ارمکی، نقی و محمدی، جمال (1385) زنان و سریال‌های تلویزیونی، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی 4

  3) اباذری، یوسف (1380) رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی، تهران: فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی 18

  4) ابراهیمی، قربانعلی و ناصحی، حسن (1388) تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه‌پسند فارسی در ایران، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان شماره‌ی یک

  5) اسپردلی، جیمز و مک‌کوردی، دیوید (1386) پژوهش فرهنگی، ترجمه‌ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  6) استریانی، دومینیک (1380) مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمه‌ی ثریا پاک‌نظر، تهران: انتشارات گام نو

  7) استیفنسون، رالف و دبری، ژان، ار (1365) سینما از دیدگاه هنر، ترجمه‌ی علیرضا طاهری، تهران: انتشارات شباویز

  8) اعزازی، شهلا (1373) خانواده و تلویزیون، گناباد: نشر مرندیز

  9) اعزازی، شهلا (1380) تحلیل ساختاری جنسیت، نگرش بر تحلیل جنسیتی در ایران، گردآوری و تنظیم نسرین جزنی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

  10) ایروانی، محمد (1383) شناخت اجتماعی، تهران: انتشارات ساوالان

  11) بارت، رولان (1380) اسطوره در زمانه‌ی حاضر، ترجمه‌ی یوسف اباذری، تهران: فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی 18

  12) باردن، لورنس (1374) تحلیل محتوا، ترجمه‌ی ملیحه آشتیانی و محمد یمنی‌دوزی سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

  13) باهنر، ناصر (1385) فن‌آوری‌های رسانه‌ای و ایفای نقش‌های فرهنگی، تهران: فصلنامه‌ی رسانه، شماره‌ی 3

  14) بای، یارمحمد (1385) چشم جهانی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی

  15) بشیریه، حسین (1379) نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، تهران: موسسه‌ی آینده‌ی پویان

  16) پهلوان، چنگیز (1382) فرهنگ‌شناسی، تهران: نشر قطره

  17) خانی، فضیله (1386) درآمدی بر پارادایم جغرافیای جنسیت، تهران: انتشارات سمت

  18) دادگران، سیدمحمود (1384)، مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه

  19) دالگران، پیتر (1385) تلویزیون و گستره‌ی عمومی، ترجمه‌ی مهدی شفقتی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات و سنجش برنامه‌ای

  20) رابرتسون، یان (1374) درآمدی بر جامعه، ترجمه‌ی حسین بهروان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

  21) راودراد، اعظم (1382) مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی 5

  22)رایف، دانیل (1381) تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه‌ی مهدخت بروجردی علوی، تهران: انتشارات سروش

  23) رحمتی، محمدمهدی (1383) تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی مناسبات جنسیتی در سینمای ایران، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی 3

  24) رفیع‌پور، فرامرز (1378) وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، تهران: نشر کتاب فرا

  25) ساروخانی، باقر (1380) درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان

  26) ساروخانی، باقر (2/1380) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول

  27) ساروخانی، باقر و رفعت‌جاه، مریم (1383) زنان و بازتعریف هویت اجتماعی، تهران: مجله‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی 2

  28) ستوده، هدایت‌الله (1378) روان‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور

  29) سلطانی گرد‌فرامرزی، مهدی (1385) نمایش جنسیت در سینمای ایران، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی 1 و 2

  30) سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1390) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه‌ی علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  31) سوسور، فردینان (1378) دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی، ترجمه‌ی کوروش صفوی، تهران، نشر هرمس

  32) شارون، جوئل (1379) ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی

  33) صادقی فسایی، سهیلا و کریمی، شیوا (1384) کلیشه‌های جنسیتی سریال‌های تلویزیونی ایرانی، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی3

  34) ضیمران، محمد (1378) میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران، نشر هرمس

  35) عضدانلو، حمید (1380) گفتمان و جامعه، تهران، نشر نی

  36) غنیمی، فرزانه (1382) طرح‌واره‌های ظریف تبعیض جنسیتی، مجموعه‌ مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی، جلد دوم

  37) فربد، محمدصادق (1379) مبانی انسان‌شناسی، تهران: انتشارات عصر جدید

  38) فریدمن، جین (1381) فمینیسم، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، تهران: انتشارات آشتیان

  39) فیسک، جان (1389) فرهنگ تلویزیون، ترجمه‌ی مژگان برومند، تهران: فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی 19

  40) کاظمی، عباس و ناصر فصیحی، آزاده (1386) بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی1

  41) کلنر، داگلاس (1385) فرهنگ رسانه‌ای و پیروزی نمایش، ترجمه‌ی اسماعیل یزدان‌پور، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی3

  42) کولومبورگ، سوزان (1378) رشد جنسیت، ترجمه‌ی مهرناز شهرآرای، تهران: انتشارات ققنوس

  43) کینزبرگ، آیدا (1379) فرهنگ کامل فیلم، ترجمه‌ی رحیم قاسمیان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی

  44) گرت، استفانی (1380) جامعه‌شناسی جنسیت، ترجمه‌ی کتایون بقایی، تهران: نشر دیگر

  45) گیدنز، آنتونی (1374) جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی

  46) معتمدنژاد، کاظم (1385) اندیشه‌ی انتقادی در زمینه‌ی ارتباط جمعی و فرهنگ توده، تهران: فصلنامه‌ی رسانه، شماره‌ی 3

  47) معینی، جهانگیر (1374) نظریه و فرهنگ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی

  48) مک کوییل، دنیس (1382) درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

  49) منادی، مرتضی (1387) درآمدی جامعه‌شناختی بر جامعه‌پذیری، تهران: انتشارات جیحون

  50) منینگ، فیلیپ (1380) ایروینگ گافمن و جامعه‌شناسی نوین، ترجمه‌ی ثریا کامکار، بی‌نا

  51) مورنو، آنتونیو (1386)یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه‌ی داریوش مهرجویی، تهران: نشر مرکز

  52) میشل، آندره (1376) پیکار با تبعیض جنسی، ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده، تهران: انتشارات نگاه

  53) نلمز، جیل (1377) زنان و سینما، فصلنامه‌ی فارابی، شماره‌ی 29

  54) نیکولز، بیل (1385) ساخت‌گرایی نشانه‌شناسی سینما، ترجمه‌ی علاءالدین طباطبایی، تهران: انتشارات هرمس

  55) ون زونن (1382) رویکردهای فمینیستی به رسانه‌ها، ترجمه‌ی محمدرضا حسن‌زاده و حسن رییس‌زاده، تهران: فصلنامه‌ی رسانه، شماره‌ی اول

  56) وولف، ویرجینیا (1379) زنان و داستان، ترجمه‌ی مژده دقیقی، تهران: دوماهنامه‌ی کیان، شماره‌ی 54

  57) وولن، پیتر (1389) نشانه‌ها و معنا در سینما، ترجمه‌ی عبدالله تربیت و بهمن طاهری، تهران: انتشارات سروش

  58) هال، استوارت (1382) رمزگذاری و رمزگشایی، ترجمه ‌نیما ملک‌محمدی، تهران: دفتر مطالعات فرهنگی اداره‌ی کل پژوهش‌های سیما

  59) هولستی، ال.آر. (1373) تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه‌ی نادر سالارزاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  60) هیوارد، سوزان (1386) مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه‌ی فتاح محمدی، تهران: انتشارات هزاره سوم

  61) یوسفی‌زاده، محمدعلی (1382) تاریخ اندیشه‌ها و آرای انسان‌شناسی و مردم‌شناسی، تهران: نشر یسطرون

  62) Casey, Neil (2002), مطالعات تلویزیون:مفهوم کلیدی, لندن و نیویورک , روتلج

  63) Hall, Stuart (2003) کار نمایندگی , لندن: حکیم

  64) Meyers, Diana Tietjeans (2002) جنسیتی در آینه: تصاویر فرهنگی و آژانس زن, نیویورک: مطبوعات دانشگاه آکسفورد

  65) Newbold, Chris (2002) کتاب رسانه ها: بریتانیا: Arnold

  66) Rojek, ch. (2003) Stural سالن, لندن: حکومت مطبوعات

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  References:

  Alcoff, Linda (1385). "Feminist punctuality", (Alireza Shomali). Tehran: Cultral-Philosophical Journal of School, No. 4.

  Azad Armaki, Naghi & Mohammadi, Jamal (1385). "Women and TV serials", Tehran: Journal of Women Researches, No.4.

  Abazari, Yousef (1380). "Rolan Barret, mythology and cultural researches", Tehran:  Journal of Arghavan, No.18.

  Ebrahimi, Ghorban-Ali & Nasehi, Hasan (1388). "Analysis of reproduction discourses of gender language in popular journals in Iran", Tehran: Journal of Women Researches, No.1.

  Spradley, James & McCurdy, David (1380). "Cultural investigation", ( Biuk Mohammadi). Tehran: Humanities and Cultural Research Center.

  Dominique, Steriani (1380). "An introduction to the public culture theories", ( Sorayya PakNazar). Tehran: Game No Publication.

  Ralph, Stevenson & Debry, John, AR (1365). "Cinema in artistic view", (Alireza Taheri). Tehran: ShabavizPublication.

  E'zazi, Shahla (1373). "Families and television", Gonabad: Marandiz Publication.

  E'zazi, Shahla (1380). "Structural analysis of gender: Reviewing the gender analysis in Iran". (Nasrin Jazani), Tehran: Shahid Beheshti University Publication.

  Iravani, Mohammad (1383). "Social recognition", Tehran: Savalan Publication.

  Rolan, Barret (1380). "Mythology in the present time", (Yousef Abazari). Tehran: Arghavan Publication, No.18.

   Bardon, Lorenz (1374). "Content analysis", (Malihe Ashtiani & Mohammad YamaniDuzi Sorkhabi), Tehran: Shahid Beheshti University Publication.

  Bahonar, Naser (1385). "Media technologies and playing cultural roles", Tehran: Journal of Media, No.3.

  Yar-Mohammad, Buy (1385). "Global eye", Tehran: Islamic Art and Culture Research Center Publication.

  Bashiriyyeh, Hosein (1379). "Culture theories in 20th century", Tehran: Ayandeh-Pouyan Institute.

  Pahlavan, Changiz (1382). "Ethnography", Tehran: Ghatreh Publication.

  Khani, Fazileh (1386)."An introduction to the gender geography paradigm", Tehran: Samt Publication.

  Dadgaran, Seyyed Mahmood (1384). "Basics of mass communication", Tehran: Firouzeh Publication.

  Duhlgren, Peter (1385). "Television and public sphere", (Mahdi Shafaghati). Tehran: Research Center of IRIB.

  Robertson, Ian (1374). "An introduction to the society", (Hosein Behravan). Mashhad: Astan Ghods Razavi Publication.

  RavadRd, A'zam, (1382). "Women participation in radio and television", Tehran: Journal of women researches, No. 5.

  Riffe, Daniel (1381). "Analysis of media messages", (Mahdokht Borujerdi Alavi), Tehran: Sorush Publication.

  Rahmati, Mohammad-Mahdi (1383). "Sociological analysis of gender relations in Iranian cinema", Tehran:  Journal of Women Researches, No.3.

  Rafi'-Pour, Faramarz (1378). "Mass media and changes in social values", Tehran: Fara Book Publication.

  Sarookhani, Bagher (1380). "An introduction to the social sciences encyclopedia", Tehran: Kayhan publication.

  Sarookhani, Bagher (1380/2). "Research methods in social sciences", Tehran: Humanities and Cultural Research center, Vol.1.

  Sarookhni, Bagher & Raf'at-Jah, Maryam (1383). "Women and redefining their social identity", Tehran: Journal of Iran's Sociology Community, No.2.

  Sotudeh, Hedayatollah (1378). "Social psychology", Tehran: Avaye Noor Publication.

  Soltani-GardFaramarzi, Mahdi (1385). "Gender presentation in Iranian cinema", Tehran: Journal of Women Researches, No.1&2.

  Severin, Werner & Tankard, James (1390). "Communication theories". (Alireza Dehghan), Tehran:  Tehran University Publication.

  de Saussure, Ferdinand (1378). "Course in general linguistics". (Kourosh Safavi), Tehran: Hermes Publication.

  Charon, Joel (1379). "Ten questions a sociological perspective". (Manoochehr Saboory). Tehran: Nashre Ney Publication.

  Sadeghi Fasa'ie, Soheila & Karimi, Shiva (1384). "Gender clichés in Iranian TV serials", Tehran: Journal of Women Researches, No.3.

  Zamiran, Mohammad (1378). Michel Foucault:" Knowledge and power", Tehran: Nashre Ney Publicaton.

  Azdanloo, Hamid (1380). "Discourses and society", Tehran: Nashre Ney Publication.

  GHanimi, Farzaneh (1382). "Subtle patterns of gender discrimination: A collection of interviews, articles, and meetings of the 'Islam and feminism conference'", Mashhad: The Representative of IRI Supreme Leader in the University of Mashhad, Vol.2.

  Farbod, Mohammad-Sadegh (1379). "Basics of anthropology", Tehran:  Asre Jadid Publication.

  Freedman, Jean (1378). "Feminism". (Firuzeh Mohajer), Tehran: Ashtian Publication.

  Fisk, Jean (1389). "Television Culture". (Mojgan Borumand), Tehran: Journal of Arghavan, No.19.

  Kazemi, abbs & Naser-Fasihi, Azadeh (1386). "Women representation in a commercial TV advertisement", Tehran: Journal of women Researches, No.1.

  Kellner, Douglas (1385). "Media culture and the triumph of the spectacle". (Esmaeel Yazdanpour), Tehran: Journal of Women Researches, No.3.

  Kolomborg, Susan (1378). "Gender growth". (Mahnaz Shahr-Arai), Tehran: Ghoghnus Publication.

  Ginsburg, Ida (1379). "Full film culture". (Rahim Ghasemian), Tehran: Islamic Art and Culture Research Center.

  Garreth, Stefani (1380). "Gender Sociology". (Katayoun Baghay'i), Tehran: Nashre Digar Publication.

  Giddens, Anthony (1374). "Sociology". (Manoovhehr Saboory), Tehran: Nashre Ney Publication.

  Mo'tamed-Nejad, Kazem (1385). "Critical thinking in terms of mass communication and culture", Tehran: Journal of Media, No.3.

  Moeeni, Jahangir (1374). "Theory and culture", Tehran: International Cultural Studying and Research Center.

  McQueen, Dennis (1382). "An introduction to the mass communication theories". (Parveez Ejlali), Tehran: Media Studying and Research Center.

  Monadi, Morteza (1387). "A sociological Introduction to sociability", Tehran: Jeyhoon Publication.

  Manning, Phillip (1380). "Erving Goffman and modern sociology". (Sorayya Kamkar), Bina Publication.

   Moreno, Antonio (1386). "Jung, gods and modern man". (Dariush Mehrjoo'ie), Tehran: Nashre Markaz Publiaction.

  Michel, Andre (1377). "Against gender discrimination". (Mohammad-Jafar Pouyandeh), Tehran: Negah Publication.

  Nelmes, Jill (1377). "Women and cinema", Journal of Darabi, No. 29.

  Nichols, Bill (1385). "Cinema symbolism constructivism". (Ala-Aldin Tabataba'ie), Tehran: Hermes Publication.

  van Zoonen (1382). "Feminist perspectives on the media". (Mohammad-Reza Hasanzadeh & Hasan Raees-Zadeh), Tehran:  Journal of Media, No.1.

  Woolf, Virginia (1379). "Women and fiction". (Mojdeh Daghighi), Tehran: Journal of Kian, No. 54.

  Wollen, Peter (1389). "Signs and meaning in the cinema". (Abd-Allah Tarbiat & Bahman Taheri), Tehran: Sorush Publication.

  Hall, Stuart (1382). "Encoding Decoding". (Nima Malek-Mohammadi), Tehran: Office of Cultural Studies of the Research Center of IRIB.

  Holsty, L.R (1373). "Content analysis in social and humanity sciences". (Nader Salar-Zadeh-Amiri), Tehran: Allameh Tabataba'ie University Publication.

  Hayward, Susan (1386). "Key concepts in cinema studies". (Fattah Mohammdi), Tehran: Hezareh Sevvom Publication.

  Yousefi-Zadeh, Mohammad-Ali (1382). "History of thoughts and opinions in anthropology and demography", Tehran: Yastaroon Publication.

  Casey, Neil (2002). "Television studies: Key concept ", Rutledge, London &New York.

  Hall, Stuart (2003). "Representation", London: Hakim.

  Meyers, Diana Tietjeans (2002). "Gender in the mirror: Cultural imagery and women's agency", New York: Oxford University Press.

  Newbold, Chris (2002). "Media Book: Britain", Arnold

  Rojek, ch. (2003). "Stural Hall of London: Reign of the press".

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), مقاله در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), پروژه درباره پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه چکیده در این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم و به روش نمونه گیری سیستماتیک، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از بررسی اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق آزمون گردید و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده پژوهش حاضر با هدف بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران تدوین شده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات بودیم که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر و اگر تبلیغ می­کند چه ارزش­های فرهنگی بیگانه­ای در تبلیغات وجود دارد. جهت پاسخ به این سؤالات تبلیغات ...

پایان­نامه کارشناسی‌ ارشد رشته سینما مقدمه : واژه سینمای دینی خصوصا در این سه دهه اخیر واکنش ها و برداشت های متفاوتی را در ذهن اهالی هنر، سینماگرها، فیلمسازها، متفکران سینمایی و حتی مردم عادی جهان ایجاد کرده است تا جایی که با مروری بر کتب، نشریات، مقالات و انواع نوشته های سینمایی و غیر سینمایی درباره این مفهوم با انواع تعاریف متنوع روبرو می شویم که توسط انواع متفکران دینی، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده رسانه های صوتی و تصویری به علّت فراگیری و مخاطب محوری همه روزه با تعداد کثیری از مردم در ارتباط است تا جایی که رشد و توسعه فن آوری های نوینی چون اینترنت نتوانسته است جایگاه آنها را تضعیف کند. مردم در اقصی نقاط جهان همه روزه با رخدادهایی آشنا می شوند که گاهی ده ها ساعت جغرافیایی(با هواپیما) از آنها فاصله ...

پايان نامه دکتري تخصصي در مديريت رسانه اسفند ماه 1390 چکيده:  امروزه تحولات تکنولوژيک در حوزه هاي رسانه اي و دسترسي به شبکه هاي ماهواره اي و ورود رسانه هاي ديداري - شنيداري مبتني بر شبک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات چکیده سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

چکیده پژوهش حاضر در پی بررسی و کشف گفتمان یا گفتمان‌های شکل‌گرفته پیرامون کودتای 28 مرداد در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد» است. به همین منظور از نظریه‌هایی همچون بازنمایی رسانه‌ای، چارچوب‌سازی، انگاره‌سازی، نظریه گفتمان و دیپلماسی رسانه‌ای استفاده‌شده است. روش بکار گرفته‌شده در پژوهش حاضر تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ...

ثبت سفارش