پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

word 3 MB 30070 97
1394 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته روان­شناسی عمومی (M.A  )

   

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی رابطه بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق به مدرسه نوجوانان (پسر و دختر)  شهر بندرعباس. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان­ های شهر بندرعباس بودند که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند. روش برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بود که  به همین منظور 300 دانش آموز به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ­ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه اضطراب و استرس (DASS) و مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز (2002) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش همزمان برای تحلیل یافته ­های پژوهش استفاه شد.

  نتایج تحلیل رگرسیون کلی (بدون تفکیک جنسیت) نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 29/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 39/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی­ داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.

  نتایج تحلیل رگرسیون در گروه پسران نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 27/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 47/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.

  نتایج تحلیل رگرسیون در گروه دختران نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 25/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 51/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.

  در مجموع یافته­های این پژوهش نشان داد که دو متغیر استرس اجتماعی و اضطراب پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر احساس تعلق به مدرسه در میان نوجوانان محسوب می­شوند.

  کلیدواژه ها: احساس تعلق به مدرسه، اضطراب، استرس اجتماعی و نوجوانان.

  1-1. مقدمه

  مدرسه را می توان خانه دوم دانش اموزان قلمداد کرد. به جرأت می توان گفت مقدرا زمانی که دانش آموزان در محیط مدرسه می گذرانند بعد از محیط خانواده در رده دوم قرار دارد. محیط خانوادگی سالم ، محیطی گرم است ، محیطی است که کودک و نوجوان از حضور در آن و رابطه با اعضای آن ( پدر ، مادر ، خواهر و بردار ) ا حساس لذت می کند

  محیط مدرسه که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن برآورده نمایدو باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می شود. نیازهای اساسی دانش اموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات ، افزایش موقعیت های استقلال فردی ، فرصت هایی برای رقابت ، مواظبت و حمایت از دانش اموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان ( پاترسون، 2007).

  هنگامی که محیط مدرسه نیازهای اساسی نوجوان را بر آورده کند در دانش آموز احساسی پدیدار می شود که خود را جزئی از مدرسه می داند، و خود را در رسیدن به اهداف مدرسه یا جامعه مدرسه سهیم و مشترک می داند( پاترسون،2007).

  احساس تعلق فرآیندی است که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند. و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد( کرامر[1]،1996).

   

  1-2. بیان مساله

  می­توان گفت که محیط خانواده در سن نوجوانی نسبت به محیط همسالان دارای جذابیت کمتری می­باشد. در این سن که سن هویت­یابی نوجوان است، نوجوانان از محیط خانواده رویگردان شده و به سمت محیط خارج از خانواده و محدویت­های آن، جذب می­شوند. از جمله مهمترین محیط­هایی که نوجوان به آن گرایش پیدا می­کند محیط همسالان است (کارچر[2]، هولکومب[3] و زامبرانو[4]، 2008 ). محیط همسالان چندان محیط سالمی نیست و انحرافات (از قبیل استعمال دخانیات، انحرافات جنسی، مصرف مواد ) در آن به وفور یافت می­شود (کارچر، هولکومب و زامبرانو، 2008 ). از جمله جایگزین­هایی که برای محیط همسالان در این سن می­توان یافت محیط مدرسه است. محیط مدرسه در صورتی که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن بر آورده نماید باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می­شود. نیازهای اساسی دانش­آموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات، افزایش موقعیت های استقلال فردی، فرصت هایی برای رقابت، مواظبت وحمایت از دانش­آموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان (روا[5]، استوارت[6] و پاترسون[7]، 2007).

  حال در اینجا لازم است توضیحاتی را درباره مفهوم احساس تعلق به مدرسه و عوامل موثر بر آن ارایه دهیم. درباره احساس تعلق به مدرسه تعاریف متعددی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است.

  دسته­ای از تعاریف مبتنی بر دیدگاه زیست بوم شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس تعلق به صورت عمومی عبارت است از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی (احساس تعلق به مدرسه) به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنها با محیط مدرسه می شود تعریف می گردد(لیبی، 2000 به نقل از مک نلی[8] و همکاران، 2002). مک نلی و همکاران(2002) مهمترین عناصر این تعلق را عبارت از ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در فعالیت های اجتماعی می­داند. در این رویکرد سعی شده است به مدرسه به عنوان بخشی از جامعه نگاه شود که برای بررسی آن می بایست آنرا در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد. با توجه به این رویکرد مدرسه می بایست دارای سیستمی باشد که به تمام افراد با عقاید و قومیت های متفاوت احترام گذارد(روا، استوارت و پاترسون،2007).

  رویکرد دیگر در تعریف احساس تعلق به مدرسه رویکرد روانشناسی به احساس تعلق به مدرسه است که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان یک حالت روانشناسی عنوان می­کند که در آن دانش­آموزان احساس کنند خود و دیگر دانش­آموزان مورد مراقبت و حمایت از طرف مدرسه هستند ( شوچت[9] و اسمایث[10]، 2009 ). براساس این رویکرد هنگامی که دانش­آموزان با قوانین سخت­گیرانه از طرف مدرسه روبرو شوند و با اولین خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند دارای احساس تعلق کمتری نسبت به دانش­آموزانی هستند که در مدراس آسان­گیر می باشند ( لد[11] و دینلا[12]، 2009). کارچر، هولکومب و زامبرانو (2008 ) در این زمینه تعریفی دیگری را بیان کرده اند که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان اعمالی می­داند که باعث سازگار شدن دانش­آموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص می شود. این اعمال باعث افزایش احساس راحتی، خوب بودن و کاهش اضطراب دانش­آموز می­شود.

  در رویکرد دیگر نسبت به احساس تعلق سعی شده است با حاصل و بازده های آن تعریف شود ( جمیرسون[13] ، کمپوس[14] و گریف[15]، 2003) با توجه به این رویکرد فردی دارای احساس تعلق به مدرسه می باشد که نمرات و معدل خوبی در مدرسه داشته باشد در رویکرد دیگر سعی به تعریف و اندازه گیری احساس تعلق به عنوان میزان شمول و فعالیت دانش­آموز در تکالیف مدرسه و فعالیت در امور فوق برنامه شده است( نلی[16] وفیکی[17]،2004 ). به طور کلی می­توان به این نکته اشاره کنیم که عنصر مشترک همه  تعاریف ارتباط ، احساس امنیت و استقلال است.

  درباره عوامل تاثیر گذارنده بر روی احساس تعلق به مدرسه عوامل متعددی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می­شود.

  تحقیقات سینلهاف[18](2009) مک نلی(2002) موریسون[19](2008) آلن[20]، رابینز وکاسیلاس(2008) و نشان دهنده این مطلب است که عواملی از قبیل 1- تنوع نژادی و قومیتی 2- قوانین سخت گیرانه درمدارس 3- افزایش جمعیت مدارس و کلاسها 4- سو مدیریت در کلاسها 5- افزایش فعالیت های فوق برنامه دارای ارتباط با افزایش یا کاهش احساس تعلق به مدرسه می­باشد.کارچر، هولکومب و زامبرانو(2008) عوامل گسترش دهنده احساس تعلق به مدرسه را شامل سه عامل می­دانند 1- پذیرش به وسیله دیگران 2- حمایت بین فردی 3- احساس تعلق تجربه شده. استرمان به نقل از بتی[21]و بریو[22] (2005 ) می­گویند با اینکه در گذشته وظایف فوق برنامه یکی از بهترین راههای افزایش احساس تعلق به مدرسه بوده است ولی هم اکنون به این نتیجه رسیده­ایم که افزایش ارتباط میان معلم و همسالان از جمله مهمترین عوامل تاثیر روی احساس تعلق به مدرسه می­باشد.   یک مدل که برای احساس تعلق مطرح گشته است مدل درونی کار می باشد. بر اساس این مدل ارتباطات و نحوه ارتباطات کودک با اولین پرستار بچه(والدین) شکل می­گیرد. این تعامل تصاویری را از خود و دیگران و محیط اطراف فراهم می­آورد که تجربیات فرد و نحوه تعبیر و تفسیر آنرا تحت تاثیر قرار می­دهد و در طول حیات تبدیل به مدل پیچیده تر و با ثبات تر می­گردد و پایه و اساس روابط با دیگران را فراهم می­آورد.( شوچت و اسمایث، 2009).

  جامع­ترین مدل در جهت عوامل موثر بر احساس تعلق به مدرسه از طرف رو، استوارت و پاترسون ( 2007 ) ارایه شده است. بر اساس این مدل افزایش سلامت در مدارس باعث افزایش احساس تعلق در مدارس بوسیله دو راهبرد زیر می­گردد:

  1-فرایندی که باعث افزایش مشارکت تمامی افراد و ایجاد یک اجتماع می­شود. هم چنین فعالیت در جامعه و مشارکت برابر و دمکراتیک میان اعضای جامعه.

  2-ساختار سیاست­های مدارس، ترتیبات سازمانی مدارس، محیط فیزیکی، رویکردهای یاددهی و یادگیری و بطور کلی کلیه اموری که منعکس کننده ارزش مشارکت، دموکراسی و دخالت در جریان آموزش می­باشد.

   

  [1] Kramer

  [2]- karcher

  [3]- holcomb

  [4]- zambrano

  [5]- Rowe

  [6]- Stewart

  [7]- Patterson

  [8]- Mcneely

  [9]- Shochet

  [10]- smyth

  [11]- Ladd

  [12]- Dinella

  [13]- Jimerson

  [14]- Campos

  [15]- Greif

  [16]- Neely

  [17]- Faici

  [18]- Saelhof

  [19]- Morrison

  [20]- Allen; Robbins& Casillas

  [21]- Beaty

  [22]- brew

   

  Relationship of Anxiety and Social Stress with Sense of Belonging to School in Boy and Girl Adolescent in Bandar Abas city.

   

  Abstract

  The purpose of this study was to examine the relationship between social anxiety and stress with a sense of belonging to school adolescents (boys and girls) in the city of Bandar Abbas. The population of this study included all male and female high school students at academic year 2013-2014 who were enrolled in Bandar Abbas.

  For this purpose, 300 students were selected by multistage cluster sampling method as sample of this study. The Anxiety and Stress Scale (DASS) and scale sense of belonging to the school, Brown and Evans (2002) was used to measure variables. Pearson correlation test, and multiple linear regression methods were used was used to analyze the data.

  Results of regression analyzes (without separation of sexes) showed that social stress variable with β= -0.29 and anxiety variable with β= -0.39 could significantly predict sense of belonging to the school variable at 0.01 alpha level.

  Regression analysis showed that males social stress variable with β= -0.27 and anxiety variable with β= -0.47 could significantly predict sense of belonging to the school variable at 0.01 alpha level.

  Regression analysis showed that female social stress variable with β= -0.25 and anxiety variable with β= -0.51 could significantly predict sense of belonging to the school variable at 0.01 alpha level.

  In total the results of this study showed that social stress and anxiety are significant predictor variable in the students a sense of belonging to school.

  Keywords: sense of belonging to the school, anxiety, social stress and adolescents.

   

 • فهرست مطالب

  چکیده. 1

  فصل اول... 2

  طرح تحقیق.. 3

  1-1. مقدمه. 3

  1-2. بیان مساله. 4

  1-3. اهمیت پژوهش.... 9

  1-4. اهداف تحقیق.. 10

  1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 10

  1-6. تعریف متغیرها. 10

  1-6-1.  تعاریف مفهومی... 10

  1-6-2. تعاریف عملیاتی... 11

  فصل دوم.. 12

  ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

  2-1. مقدمه. 13

  2-2. استرس.... 13

  2-2-1. تعاریف استرس.... 15

  2-2-2. مفهوم استرس.... 15

  2-2-3. نظریه‌های استرس.... 17

  2-2-3-1. استرس به عنوان پاسخ درونی... 17

  2-2-3-2.استرس به عنوان عوامل محیطی... 18

  2-2-3-3. استرس به عنوان کنشی متقابل.. 18

  2-2-4. رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در مورد استرس.... 18

  2-2-4-1. نظریه‌ی روان تحلیل‌گری... 18

  2-2-4-2. نظریه‌ی ضعف جسمانی... 19

  2-2-4-3. نظریه تکوین و تعامل کاژ. 19

  2-2-4-4. نظریه پردازش اطلاعات . 19

  2-2-5. نشانه‌های استرس در نوجوانی... 20

  علل استرس.... 20

  2-2-5. منابع استرس.... 21

  2-2-6. عوامل ایجاد کننده استرس.... 21

  2-3. اضطراب . 21

  2-3-1. تعاریف اضطراب... 23

  2-3-2. دیدگاه‌های نظری درباره اضطراب... 24

  2-3-2-1. روانکاوی... 24

  2-3-2-2.نظریه‌های رفتاری... 25

  2-3-2-3. نظریه‌های انسان‌گرایی... 25

  2-3-2-4. نظریه‌های زیست‌شناختی... 25

  2-3-3. دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب... 26

  2-3-4. نظریه‌های اضطراب... 26

  2-3-4-1. زیگموند فروید.. 26

  2-3-4-2. ملانی‌کلاین... 27

  2-3-4-3. آنا فروید.. 28

  2-3-4-4. هارتمن، کریس ‌و لومن‌شتاین... 29

  2-3-4-5. رنه‌اشپیتز.. 29

  2-3-4-6. هری استاک سالیوان.. 30

  2-3-4-7. جان بالبی... 30

  2-3-5. سن بروز و شیوع اختلال اضطراب... 31

  2-3-6. بحران اضطراب در نوجوانی... 32

  2-4. احساس تعلق.. 32

  2-4-1. نظریه های احساس تعلق.. 34

  2-4-1-1. نظریه آدلر.. 34

  2-4-1-1-1. علاقه اجتماعی... 34

  2-4-1-1-2.  سبک زندگی... 35

  2-4-1-2. نظریه آبراهام مازلو.. 36

  2-4-1-3. نظریه ویلیام گلاسر.. 37

  2-4-1-3-1. گلاسر و نظریه نیازها. 38

  2-4-1-4. نظریه بالبی... 39

  2-4-1-4-1. دلبستگی... 40

  2-4-1-4-1-1. موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟. 40

  2-4-1-4-2. انواع دلبستگی... 42

  2-4-1-4-3. ثبات دلبستگی... 44

  2-4-2. احساس تعلق در نوجوانی... 45

  2-5. بررسی پژوهشها. 46

  2-5-1. بررسی پژوهش های خارجی... 46

  2-5-2. بررسی پژوهش های داخلی... 50

  فصل سوم.. 52

  روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

  3-1. مقدمه. 53

  3-2. روش تحقیق.. 53

  3-3. جامعه آماری و حجم نمونه. 54

  3-4. ابزار تحقیق.. 54

  3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش.... 55

  3-4-1. مقیاس احساس تعلق به مدرسه. 55

  3-4-2. مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS). 55

  3-6. روش اجرا 56

  3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 56

  فصل چهارم.. 58

  یافته های پژوهش.... Error! Bookmark not defined.

  4-1. مقدمه. 59

  4-2. یافته های توصیفی... 60

  4-3. یافته های استنباطی... 60

  فصل پنجم.. 65

  بحث و نتیجه گیری... Error! Bookmark not defined.

  5-1. مقدمه. 66

  5-2. بحث و نتیجه گیری... 67

  5-3. محدویت های پژوهش.... 71

  5-4. پیشنهادهای پژوهش.... 72

  5-4-1. پیشنهادهای کاربردی... 72

  5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی... 72

  منابع... 73

  الف: منابع فارسی... 73

  الف: منابع غیر فارسی... Error! Bookmark not defined.

  پیوست ها. 80

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک.... 60

  جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک.... 61

  جدول 4-3: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب بدون تفکیک جنسیت     61

  جدول 4-4: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه پسران   62

  جدول 4-5: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه دختران   63

   

   

  منابع

  آقایی.ا،آتش پور.ح،(1380)استرس وبهداشت روانی.اصفهان:انتشارات پردژ.

  اتکینسون،ریتاال. ؛اتکینسون،ریچاردسی.؛اسمیت، ادواردای.؛بم،داریلج.وهوکسما،سوزان نولن (1385). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه ،براهنی، محمدنقی ؛بیرشک، بهروز ؛بیک، مهرداد؛زمانی، رضا؛شاملو، سعید؛شهرآرایف مهرناز؛کریمی، یوسف؛گاهان، نیسان؛ محی الدین،مهدی؛هاشمیان، کیانوش،تهران،رشد.

  افروز، غلامعلی و زهره، قربان خانی. (1381). پیوندهای دوستی در کودکی و نوجوانی. تهران: انتشارات اولیاء و مربیان، چاپ اول.

  اینلندر.م،و همکاران (1378) راه مقابله با تنش و سالم ماندن، ترجمه مهریار، حسین.  تهران:انتشارات حکایت.

  استورا.ب(1991) تنیدگی یا استرس، ترجمه دادستان.پ(1377) چاپ اول.تهران:انتشارات رشد.

  پاول .ه(1998) کنترل اضطراب و استرس. ترجمه کمال پور.ن(1376) ،تهران:انتشارات مرندیر.

  پیفر.ب،(1953) .اصول کنترل استرس. ترجمه ابوک(1388) ،تهران:انتشارات نسل نو اندیش

  جان بزرگی.م،نوری.ن،(1382) شیوه های درمان گری اضطراب و تنیدگی.تهران:انتشارات سمت.

  دادستان.پ(1378)روان شناسی مرضی تحولی،جلد اول،تهران:انتشارات سمت.

  راس و التمایر،(1385). استرس شغلی. ترجمه خواجه پور.غ.ر ،تهران:انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  رفیع پور، فرامز. (1377). آناتومی جامعه. شرکت سهامی انتشار

  ریو.ج.م(2005) انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی(1384). ،تهران:انتشارات ویرایش.

  روزنمنان.د،سلیگمن.م،(1995)؛آسیب شناسی روانی. ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ اول،تهران:انتشارات فرهنگ اسلامی.

  سادوک.ب،سادوک.ج(  1999 ) خلاصه روان پزشکی و علوم پزشکی و روان پزشکی بالینی. ترجمه:رفیعی پور.خ(1387) ،تهران:انتشارات ارجمند.

  سعید.ا(1385).بررسی فشار های روانی-اجتماعی وراهبرد های مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر،فصلنامه مطالعات روان شناختی،دوره دوم،شماره3و4صفحه53-60.

  سلطانی.ا،(1381)بررسی غیبت مکرر دانش آموزان مدارس از دیدگاه روان شناسی،فصلنامه بهورز،نشریه پزشکی،سال سیزدهم،شماره 3،صفحه53-60.

  شولتز، دوان پی وشولتز، سیدنی الن؛ (1384) تاریخ روان شناسی نوین، علی اکبر سیف و همکاران، تهران، نشر دوران، ، چاپ سوم.

  شفیع‌آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1386). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سیزدهم.

  کوری، جرالد. (2005). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1390). تهران. نشر ارسبارن. چاپ ششم.

  طهماسبی.ش،(1381) بررسی کارایی درمان شناختی-هیپنوتیزمی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود و تاثیر آن بر علایم هراس اجتماعی دانشجویان مبتلا به هراس، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه شهید بهشتی.

  کالات.ج،(2007) روان شناسی فیریولوژیک، ترجمه یحیی سید محمدی(1387). تهران:انتشارات روان.

  کران ول.ج.( 2003) غلبه بر استرس، ترجمه مهرآیین.ب،(1382). ،تهران:انتشارات جاودانه خرد.

  لارنس پروین؛ الیور جان؛ (1386). شخصیت نظریه و پژوهش. مترجم: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، نشر، آییژ، چاپ دوم.

  لو.ه، (1371) استرس داًیمی، ترجمه حسین قریب، تهران:انتشارات درخشش.

  لوتانز.ف(  1989 ) رفتار سازمانی ترجمه سرد.غ(1372) ،تهران:انتشارات بانک مرکزی ایران.

  نجاریان، بهمن. (1381) بررسی ساده چندگانه متغیر های عزت نفس،اضطراب ،کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان(1381).مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران،دوره سوم شماره 3،4

  نور بالا.ع،(1383).مبانی نوروایمونولوژی(روان-عصب-ایمن شناسی)تهران:انتشارات دانشگاه علوم پزشکی.

  ماسن.پ،پاول.ه( 1998 )، رشد وشخصیت کودک ، ترجمه: مهشید یاسایی (1384) ،چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

  ملانی کینگ، د(1388)راه های شناخت و مقابله با استرس شغلی،ترجمه فرهمند. تهران:انتشارات دانژه.

  ملکوتی.ک،بجشایی.م،بابایی.غ،(1376)رتبه بندی رویدادهای استرس زا و ارتباط آن به اختلالات روانی در جمعیت عمومی زاهدان. فصلنامه اندیشه و رفتار،سال سوم،شماره 3،صفحه 18.

  Adler, A.. (1956). The individual psychology of Alfred Adler:New York:: Basic Books

  Adler, A. (1964). The individual psychology of Alfred Adler. In H.L. Ansbacher & R.R. Ansbacher (Eds

  Altemeyer,t( 1977  )enemies of freedom understanding right-wing outhorianism.san Francisco:jossey-boss.

  Ansburg, P. I. & Dominowski, R. L. (2000). Implementation and outcome of training problem- solving for adolescents with depression. Journal of Adolescence, 58, 678-690.

  Baker.l&mednick.b.r(1990  )protecting the high school environment as am island of saftely children environment quarterly.

  Battistch.V&Solomon.D&Kim.D&Watson.M&schnaps.E(1995)schools as communicaties,poverty leves of student populations and students attitudes,motivation and performance;multilevel analysis.american educational research journal,32,62-76.

  Battin-pearson.S&Newcomb.M.D&Abbot.R.D(2000)predoction of early high school dropoyt: attest of five theories.journal of educational psychology,92,568-582.

  Baumeister,r.e(1995   )role of self-presention and choic in cognitive dissonanfrced complianc:journal of personality and social psychology,48,838-852.

  Broun.b.c(2002  )treatment of multiple personality disorder Washington.d.c:American psychiatric press

  Broderick , C. P. (2005). Minfulness and Coping With Dysphoric Mood. Contrasts With Rumination and Distraction. Cognitive Therapy and Research, 29, 501-210.

  Bernard,p(1860  )le development de la personalitie,paris.masson.

  Barlow.D.H &liebowitz.M.D(2005)specificphobia and social phobia.

  Brown.R&EVANS.w.p(2002)extracurricular acvity and ethnicity:crea greater school connection among divers student populations,37,41-58.

  Bowlby.j( 1960 )attachment and loss.vol 1.attachment basic book.new York.

  Boynton,r.m(1956  )human color vision new York:holf,rinehaf&witson.

  Cart wight,(  2005  )masochism in dreaming and ita relatin to depress in dreaming,2,71-84.

  cramer.r(1989   )maria Montessori. A biography art.new York:intenational university press.

  Connon,w(1935   )the jam-lang theory of emotion;acritical axmination and alternative theory:American journal of psychology,39,106-124.

  Connell.J.P&Spencer.M.B&Aber.J.L(1994)educational risk and resilience in Africa- American youth:context,self,action,and autonomy in school child development,64,493-506.

  Eccles.J.S&Early.D&Frasier.K&belansky.E&MC carthy.K(1997)the relation of connecting.regulation, and support for autonomy to adolescents functioning. Journal of adolescent research,12,26-32.

  Goodnow.C(1992)strengthening the linke between aducational psychology and the study of social contex. Educational psychology,27,177-196.

  Goodnow.C&Gray.K.E(1993)the relationship of school belonging and friends values ti academic motivation among urbon adolescent atudents. Journal of experimental education,p.p,60-70.

  Gupta.v.k(1982  )the relationship among self on-cept socioeconomic status and mathematics achibement.

  Hains. A. A., & Ellman, S. W. (1994). stress inoculation training program as a preventative intervention for high school youths. Journal of Cognitive Psychotherapy, 8, 219-232.

  Hang.T.T&blomhoff.S&hellstrom.K&holme.l&wold J.E(2008)exposuretherapy and sertraline in social phobia:year fllow-up of a randomized controlled trial,the british hournal of psychiatry,182,312-318.

  Hawkind.J.D&Guo.J&hill.K.G&Battin-pearson.S&Abbo.R.D(2001)long-term effects of the seattle social development intervention on school bonding trajectiories applied developmental science,5,225-236.

  Holmes,t.h(  1979 )the social readjustment rating scale.journal of psychosomatic research,11,213.

  Holdstein.a( 2007  )addiction:from biology to dry policy.new York:freeman.

  Ferguson,  E.D.  (1992). Adlerian  theory:  An  introduction.  Vancouver, BC: Adlerian Psychology Association of British Columbia.

  Fredricks.J.A&Blumenfeld.P.C&PARIS.a.h(2004)school engagement:potential of the concept, state of evidence, review of educational research,74,59-109.

  Freud anna( 1972  )infans without families and reports on the hampstead nurseries karnac books.london.19-74.

  Freud,s(1926)the standard edition of the complete psychological works of Sigmund freud.londo:press.

  Johnson,d.w(  2000   )motivational processes in cooperation, and individualistic.learning situation.research on motivation in education:the classroom milieu vol.2.pp.249-286.

  Jakson,p(1961)life in the classroom,newyork.mc graw-hill.

  Jenkis.P.H(1997)school delinguency and the school social bond.journal of research in crime and delinguency,34,337-367.

  Johnson.M.K&crosnoe.R&elder.G.H(2001)student a achment and academic engagement:the role of race and ethnicity sociology of education,74,318-340.

  Glasser W.(2003). Reality therapy. The Glasser Institute. [Cited 2003]. Available from: http://www.wglasser.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28

  Glasser W.(2008).station of the mind : new direction for reality therapy. International journal of reality therapy, fall. 3(1).

  Karcher ,david; Holcomb,j.m; zambrano,  (2008)school attachment .newyork; mcgraw-hil.

  Kris.e( 1950  )psychoanalytic expolations in art karnac book.london.

  Kaplan.p.s( 2003 )the human odyssey:life span development.pacific grove,ca:books.

  Klin,p( 1984  )fact and fancy in Freudian theory London:methues.

  King,m(1989)self-report of panicattachs and anxiety in adolescent behavior research,31,111-116.

  Kia-keating.M&Heidi-ellis.B(2007)belonging and connection to school in resettlement:young refugees,school belongning,and psychosocialadjustment.clinical child psychology and psychiatry,12,29-43.

  Lazarus.r.s( 1991 )emotion and adaotation new york:oxford university press.

  Ladd,W. Gary; Dinella,M. Lisa(2009) Continuity and Change in Early School Engagement: Predictive of Children's Achievement Trajectories From First to Eighth Grade?, Journal of Educational Psychology, Volume 101, Issue 1, Pages 190-206.

  Leff,j.p(1995)the role of maintenance therapy and relatives expressed emotion in relaps:british journal of psychiatry,139,102-104.

  Marcus.R.F&sanders-reio.J(2001).the influence of a achment on social comple on school psychology quarterly,16.42-7444.

  Moutom.S.G&howkins.J(1996).school a achment:perspec ves of low a ched high school student.education psychology,16,29-37.

  Mc grath,m(1976   )woman and depression risk factor and treatment issues Washington,d,c:American psychologist sociation.

  Morrison, gale. (2008) change in Latino student perception of school belonging measure of adolescent connectedness, Asia pacific education vol3 no 1 95-114.

  Mcdonald, A, S. (2001). The prevalence and effects of test anxiety in school children. Educational psychology, March; 21: 89-101.

  Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

  Pinner.s( 1940  )rules of language.science,253,530-555.218.

  Pinter,r.g.j(  1942   )worries of school children pedagogical seminary,56,67-76.Patterson,g()the education of kok. New York a developmental behayior.american psychologist,44,329-335.

  Polivy,j(2000   )dieting and bingeing a causal analysis.americab psychologist,40,139-20.

  Resnicke.M.D&bearman.P.S&blum.R.W&bauman.K.E(1997)protectingadolescentsfrom harm:finding from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of the American medical associa on,278,38-82.

  Roeser.R&medhley.C&urdan.T(1996) perceptions of the school psychological environment and early adolescents psychological and behavior functioning in school:the mediating role of goals and belonging journal of educational psychology,3,408-422.

  Shochet,m.lan.smyth,Tanya(2009)the Impact parental attachment on adolescent perception  of the school connectedness, journal of clinical child and adolescent psychology ,car saline qld 4034.

  Schachter,s(2002)cognitive,social and psychological determinants of emotional stat,69,379-399.

  Skinner.f( 1993   )beyond freedom and dignity.new York:knopf.

  Smith.g.r(  2004 )adolescent with gender identity disorder who were accepted for sex reassignment journal of the American academiy of chid and adolescent pshychiatry,40,472-481.

  Spitz.r.a( 1950  )hospitalism an inquiry into the psychiatric conditions in early childhood the psychiatric study of the child,1,35-74.

  Wittchen.H.U&stein.m.b&Kessler.R.C&(1999)social fear and social phobia in a community sample of adolescents and young adult:prevalence,risk factors and comorbidity.journal of psychological medicine,29,309-323.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, نمونه پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر در مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 18 تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین 39 دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی (M.A) گرایش : بالینی چکیده هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد. روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت­بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی چکیده مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری شهر شیراز در این پژوهش ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری در شهر شیراز مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی­های این تحقیق را 137 نفر از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌ های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. استرس در موسسات تحصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل فرد می‌باشد. در صورتی که به خوبی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

ثبت سفارش