پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله

word 432 KB 30093 145
مشخص نشده کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •                                  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

  چکیده :

    هدف از اجرای این پژوهش، بررسی جایگاه تبلیغ دینی درسیاست ها وبرنامه ریزی های فرهنگی کشور، بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله است. از آنجا که این پژوهش، کاربردی می باشد و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد، از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است. محتوای مورد تحقیق را پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وسندچشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد. باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، دربرنامه اول ودوم ازالگوی خاصی برای تدوین بخش فرهنگ استفاده نشده است. توجه به بخش فرهنگ وتبلیغ دینی در برنامه ریزی فرهنگی برنامه اول ودوم بسیارضعیف بوده است بطوریکه در برنامه اول تنها یک تبصره از52تبصره ودر برنامه دوم 6 تبصره از 101 تبصره به حوزه فرهنگ وتبلیغ دینی پرداخته است. از برنامه سوم به بعد برنامه ها با دید واقع بینانه تری تنظیم شدند وهرچه رو به جلوتر حرکت کردیم بیشتر اصول برنامه ریزی در برنامه ها رعایت شده است، بطوری که برنامه پنجم نسبت به دیگربرنامه ها جامع تر است. بابررسی صورت گرفته مشخص شدکه برنامه ریزان کشور از الگوی توسعه گرا برای تدوین برنامه های سوم، چهارم وپنجم استفاده نموده اند.درتمام برنامه ها رویکرد مصداق گرایانه به ارتباط دین وفرهنگ مشاهده شد. فقط برنامه های چهارم وپنجم توسعه  بعد از سندچشم انداز بیست ساله تهیه وتدوین گردیده اند. براساس مشاهدات صورت گرفته در سندچشم انداز بیست ساله فرهنگ وتبلیغ دینی به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. طبق بررسی انجام گرفته بخش فرهنگ در برنامه های چهارم وپنجم منطبق بر اهداف ترسیم شده در سندچشم انداز بیست ساله است.

  فرهنگ مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بریک جامعه است. به عبارتی دیگر فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه وگروه و در تعامل میان این دو معنا پیدا می کند. در واقع فرهنگ مقوله ای فراگیر است و انسانها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره مند می گردند و بر آن تأثیر می گذارند . فرهنگ مهمترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته افراد جامعه به شمار می رود و بیانگر هویت یک اجتماع است. هر جامعه ی انسانی، دارای فرهنگ خاص خود می باشد که ریشه در تاریخ، آداب، رسوم، زبان، دین و اعتقادات آن جامعه دارد. فرهنگ از دیرباز مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص اندیشمندان و سیاستمداران بوده است و از زمانی که به عنوان مبنای توسعه شناخته شد، توجه به آن فزونی یافت. از این زمان به بعد هر جامعه و کشوری که به دنبال توسعه است، باید به ریشه های فرهنگی خویش توجه نموده و گامهای اساسی در جهت اشاعه و توسعه آن بردارد.(پهلوان،1390)

  تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در عرصه های مختلف اعم از فرهنگ، کسب و کار و ... می باشد. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها، شرکت ها و یا حتی دولتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. تبلیغ تلاشی است جهت برقراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش افراد که بیانگر رفتار آینده آنهاست و بدون شک تبلیغات می تواند نیرویی قوی برای تغییر باشد .

  تبلیغ دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیش از هزارو چهارصد سال است که استمرار دارد و استمرار این امر بی شک تأثیرگذار است و ثمرات بیشتر و پربارتری را همراه خود خواهد داشت .

  اما رابطه تبلیغ دین و فرهنگ چگونه است و چگونه باید باشد. نظریات مختلفی پیرامون این ارتباط وجود دارد برخی مانند: هافستد و دورکیم معتقدند که دین محصول فرهنگ است.

  برخی دیگر معتقدند دین از عوامل فرهنگ ساز است و رویکرد سومی که نسبت به این دو وجود دارد این است که دین منشأ فرهنگ سازی است. اینجاست که این سؤال به ذهن خطور می کند که جایگاه واقعی تبلیغ دین در فرهنگ چیست و میزان تأثیرگذاری آن تا کجاست. برای یافتن پاسخی معقول و منطقی باید به کاوشی عمیق پرداخت .

   

   

  طرح مسئله :

  شریان حیاتی مادی و معنوی یک ملت و کلاً جوامع بشر تبلیغات است. امروز بودجه تبلیغات در جهان آن چنان است که در اغلب کشورهای استعمارگر این بودجه با بودجه تسلیحاتی متناسب است. مسئله تبلیغ از آنجا از اهمیت ویژه برخوردار است که یک مکتب و ایدئولوژی زمانی می تواند به اوج برسد و بیشتر عمر کند، که بتواند با مردم و جوامع بشری ارتباط برقرار کند. (حسنقلی پور ،1388)

  بنابراین اگر یک مکتب نتواند ارتباط ورابطه را برقرار سازد و اوج نگیرد، در برابر موج تبلیغات فرهنگهای مسلط سرانجام فراموش و نابود خواهد شد. تبلیغ در اسلام نیز موضوعی است که دارای اهمیت ویژه ای می باشد. درک اصول، شرایط، ویژگی ها و ابزار تبلیغ دینی می تواند راه گشای ما در این عصر باشد. پیامبر اکرم (ص) با بکارگیری یک سیره تبلیغی منسجم و هماهنگ بود که توانست ایده های ناب و زلال الهی را به گوش جهانیان برسانند .

   نظام جمهوری اسلامی نیز با خمیر مایه اعتقادی و مذهبی پایه ریزی شده و دارای ماهیتی کاملاً دینی است. برهمین اساس ضرورت دارد این ماهیت به طور مستقیم و متناسب با مقتضیات زمانی در تمامی اجزاء و بخشهای نظام و در سطوح جامعه به خصوص سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری های فرهنگی کشور جریان داشته باشد.

  در این میان یک سوال بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه آیا به تبلیغ دین در برنامه ریزی های فرهنگی کشور توجه شده است و جایگاه تبلیغ دین در این برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کشور کجاست که باید به آن پاسخ داده شود .

  کلیدواژه: تبلیغ، دین، تبلیغ دینی، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی

  اهمیت پژوهش :

  دین مبین اسلام،آیینی جهانی و جاودانه است وآمده تا رابطه بین خدا، انسان و جهان را تبیین و تنظیم کند. چنین دینی برای تحقق ویژگی هایی که از خاتمیت آن برخاسته، باید تبلیغی نیز باشد و از همه ظرفیتها برای گسترش خود بهره ببرد تا مفاهیم و پیامهای آسمانی آن به همه انسانها برای همیشه و در همه جا برسد و اتمام حجت محقق گردد. برای رسیدن به این هدف باید تمهیدات لازم اندیشیده و ابزارهای مورد نیاز به کار گرفته شود. تبلیغ دین درسیاست ها و برنامه ریزی های کلان فرهنگی کشور توسط مسئولان برنامه ریز کشور یکی از مهمترین تمهیداتی است که باید به آن توجه داشته باشند. لذا این مسئله که میزان توجه مسئولان در برنامه ریزی های فرهنگی کشور به مقوله تبلیغ دین به چه میزان است، انجام این تحقیق را ضروری می نماید.

  اهداف پژوهش :

  دولتها در عصر امروز با توجه به امکانات مادی و انسانی و جایگاه خویش در نظامهای سیاسی حاضر، توانایی بسیار بالایی جهت سرمایه گذاری در بخش فرهنگ، سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دارند. از طرفی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تأثیر ماهیت اسلامی حکومت قرار گرفته است. نوع نظام سیاسی ، نفوذ علمای دینی، رهبران سیاسی و همچنین مطالبات دینی مردم از حکومت همه از عواملی هستند که بر سیاست گذاری فرهنگی می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

   

  هدف اصلی:

  هدف اصلی در این پژوهش بررسی جایگاه تبلیغ دین در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های فرهنگی کشور (پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله) می باشد.

   

  اهداف فرعی:

  در این تحقیق ضمن بررسی هدف اصلی، اهداف فرعی نیز دنبال می شودکه عبارتند از:

  1) بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

  2)بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

  3)بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

  4) بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

  5) بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگی و تبلیغ دینی باسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

   

  پیشینه تحقیق :

  سیاست گذاری فرهنگی مقوله ای جدید در ایران است. در چند سال اخیر تلاشهایی برای عملی کردن فرآیند سیاستگذاری صورت گرفته و کتب، پایان نامه هاو مقالات معدودی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. همایش های چندی نیز برگزار شده که در این زمینه کارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

   

   

  پایان نامه ها :

  ازجمله پایان نامه هایی که به بررسی ساختار  برنامه ریزی در  ایران پرداخته است می توان به پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم مرجان ذکایی در دانشگاه تهران باعنوان ارزیابی ساختار برنامه ریزی در ایران: با نگاهی به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. این تحقیق در 4 فصل تهیه شده است . پس از مقدمه، در فصل اول چارچوب نظری برنامه ریزی ارائه شده است . در این فصل به جایگاه اقتصاد فرمان در نظامهای اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی پرداخته شده است . پس از دریافت ضرورت برنامه ریزی، در همین فصل تعریف برنامه ریزی، انواع برنامه و مراحل برنامه ریزی در چارچوب نظری عنوان شده است . فصل دوم به تاریخچه برنامه ریزی در ایران اختصاص دارد. در این فصل ضمن بیان زمینه های ظهور برنامه ریزی در ایران به بررسی 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب و برنامه اول توسعه پس از انقلاب پرداخته شده است . تلقی برنامه ریزان از توسعه نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم به ارزیابی برنامه دوم توسعه اختصاص دارد. این ارزیابی در سه سطح ارزیابی نظام برنامه ریزی، ارزیابی ساختار برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه صورت گرفته است . ارزیابی عملکرد برنامه شامل دو بخش ارزیابی عملکرد اهداف کیفی و ارزیابی عملکرد اهداف کمی است . فصل چهارم، شامل خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهاست .

  بررسی برنامه ریزی بخش فرهنگ وهنردربرنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عنوان پایان نامه دیگری است که به بررسی نقش هنر و فرهنگ در برنامه اول توسعه پرداخته است. این پایان نامه که توسط ظهور عباسیان در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده ، استاد حسین عظیمی مسولیت راهنمایی آن را به عهده گرفته است.

  این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول نگرش در ارزش های کلی حاکم برنظام وبرنامه ریزی فرهنگی وعملکرداین برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. در فصل دوم بخش های حاکم بر نظام فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرارگرفته وفصل سوم پایان نامه به چگونگی شکل گیری برنامه اول توسه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. درنهایت فصل چهارم این پایان نامه اختصاص به بخش فرهنگ وهنر در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارد.

   

   

  کتاب ها :

  در زمینه سیاستگذاری فرهنگی می توان به کتاب «سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران» به قلم دکتر پرویز اجلالی (1379) اشاره کرد وی در این کتاب با بررسی مفهوم فرهنگ از دیدگاه خرد و کلان کار خویش را آغاز نموده و سپس بصورتی مختصر به بحث درباره توسعه و فرهنگ و توسعه فرهنگی پرداخته است. سلسله مباحثی درباره سیاستگذاری فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی و همچنین روش تدوین برنامه توسعه بخش و یک سری پیوست مطالب بعدی کتاب را شکل می دهند.

  کتاب«اصول و مبانی سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران» که به کوشش رسول حسین لی (1379) به زیور طبع آراسته شد در همین زمینه است. این کتاب با بحث روش مطالعه سیاستهای فرهنگی یک کشور آغاز می شود و سپس آقای حسین لی پیش نویس پیشنهادی اهداف، اصول و سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را آورده و در ادامه اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را می آورد. در ادامه پنج مقاله از پنج نفر از کارشناسان در این زمینه درباره ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش فرهنگ، امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگی، بررسی تطبیقی شاخص های فرهنگی ایران با سایر کشورهای جهان، باورهای فرهنگی مناسب توسعه ایران و روند مسائل فرهنگی کشور آورده شده است.

  کتاب «فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز» (1379) مجموعه مقالاتی است که در گردهمایی ساماندهی فرهنگی کشور ارائه گردیده اند. این کتاب مجموعه سی مقاله از سی نویسنده مختلف و در زمینه های مختلفی با موضوعاتی چون توسعه و فرهنگ، قانونمندی فعالیتهای فرهنگی، مساله شناسی در حوزه فرهنگ، فرهنگ ما و تجربیاتی از برنامه ریزی، اقتصاد فرهنگ، فرهنگ مصرف، دین و برنامه ریزی، دین و ساماندهی فرهنگی، منهیات فرهنگی و ... می باشد.

  در سال 1382 توسط انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران به اهتمام دکتر مجید وحید نیز کتابی با عنوان«سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز» به زیور طبع آراسته گردید. در این کتاب که متشکل از مجموعه مقالاتی است که موضوعات متعددی در زمینه فرهنگ پرداخته شده است مانند، سیاستگذاری فرهنگی، سیاستگذاری اقتدارگرایانه و دموکراتیک فرهنگی، سیاست پذیری فرهنگ، چالشهای سیاستگذاری فرهنگی، آسیب شناسی فرهنگ و ...

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  فصل اول : 1

  مقدمه : 2

  1-1  طرح مسئله : 3

  2-1  اهمیت پژوهش : 3

  3-1  اهداف پژوهش : 4

   الف . هدف اصلی: 4

  ب .اهداف فرعی: 4

  پیشینه تحقیق:..........................................................................................................................................................................4

  الف . پایان نامه ها : 5

  ب . کتاب ها : 6

  5-1سوالات تحقیق : 7

  الف . سوال اصلی : 7

  ب . سوال های فرعی : 7

  فصل دوم : 8

  مقدمه : 9

  1-2  تعریف تبلیغات : 10

  2-2  تعریف تبلیغ در کتب مرجع : 12

  3-2  اصول نظری تبلیغ : 13

  4-2  تاریخچه تبلیغات : 14

  الف . تبلیغات نخستین : 15

  ب . تبلیغات چاپی اولیه : 15

  ج . پیدایش تبلیغات نوین : 16

  د. موسسه های تبلیغاتی نوین : 18

  ه. رسانه الکترونیک : 18

  5-2  کارکردهای اجتماعی تبلیغات : 19

  6-2  انواع تبلیغات : 20

  الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : 21

  ب . تبلیغات محلی : 21

  ج . تبلیغات ملی : 21

  د. تبلیغات بین المللی – جهانی : 21

  7-2  انواع نقش های تبلیغات : 24

  8-2  شیوه های تبلیغات : 25

  الف . اقدام مستقیم : 25

  ب. اقدام غیر مستقیم : 25

  9-2  دین : 25

  10-2تبلیغ دینی:...............................................................................................................31

  11-2ویژگی های تبلیغ دینی :.................................................................................................32

  12-2تعریف فرهنگ :........................................................................................................33

  13-2تاریخچه فرهنگ :.......................................................................................................34

  -الف. مرحله اول : 35

  -ب . مرحله دوم : 35

  -ج. مرحله سوم : 35

  14-2ویژگی های فرهنگ : 35

  15-2

  16-2جایگاه سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی :.............................................39

  17-2چارچوب نظری پژوهش :........................................................................................40

  الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی  : 40

  ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40

  ج. الگوی راهبردی : 43

  د. الگوی توسعه گرا : 43

  18-2ارتباط دین و فرهنگ : 44

  الف) نسبت دین اسلام و فرهنگ با رویکرد مصداق گرایی : 45

  ب) نسبت دین و فرهنگ با رویکرد کارکردگرایی : 46

  قلمرو دین و فرهنگ : 47

  فصل سوم : 49

  مقدمه : 50

  1-3  روش کیفی : 50

  2-3  تفاوت روش کیفی با روش کمی : 51

  3-3  ویژگی های روش تحقیق کیفی : 52

  4-3  روش اسنادی : 52

  5-3  انواع اسناد : 53

  6-3  نقاط قوت روش اسنادی : 54

  7-3  نقاط ضعف روش اسنادی : 56

  8-3  محتوای موردتحقیق : 56

  9-3  ابزاروشیوه گردآوری داده ها : 57

  10-3شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :.....................................................................................................................................57

  فصل چهارم : 58

  1-4  برنامه اول: 59

  الف . هدفهای کلی : 62

          ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی:.........................................................................64

  ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول: 66

  2-4  برنامه دوم : 70

  الف . هدفهای کلی کیفی : 70

  ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی: 73

  ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم : 74

  3-4  برنامه سوم : 78

  الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم : 80

  4-4  برنامه چهارم : 93

  الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم: 95

  5-4  برنامه پنجم : 108

  الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم: 110

  6-4  متن کامل سند چشم انداز بیست ساله : 115

  7-4پاسخ به سوالات تحقیق: 117

  الف . سوال اصلی: 117

  ب. سوال های فرعی: 117

  ج . برنامه اول : 118

  د . برنامه دوم : 120

  ه . برنامه سوم : 122

  ی. برنامه چهارم : 124

  و. برنامه پنجم : 125

  سند چشم انداز بیست ساله: 127

  8-4میزان تطبیق بخش فرهنگ برنامه چهارم و پنجم با سند چشم انداز: 128

  فصل پنجم: 130

  1-5نتیجه گیری: 131

  2-5پیشنهادات: 132

  3-5محدودیتها: 133

   

  منابع: 134

  ب- فهرست جداول و نمودارها 

  منبع:

  منابع:

  1) آرون، ریمون، (1370) ، « مراحل اساسی اندیشه جامعه شناسی» ، مترجم باقر پرهام ، چاپ دوم، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

  2)آزاد ارمکی، تقی وغیاثوند، احمد،(1383)، جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، تهران:نشرآن

  3)اجلالی، پرویز، سیاست گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی در ایران،تهران:عترت،1379

  4) احمدزاده کرمانی، روح الله، (1390)، باز اندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران : چاپار

  5) احمدی، حسن، روش برنامه ریزی در بخش فرهنگ، تهران:انتشارات سازمان برنامه وبودجه،1370

  6) استراس،آنسلم،کوربین، جولیت،(1385)، اصول روش تحقیق کیفی:نظریه مبنایی؛رویه هاوشیوه ها، مترجم بیوک محمدی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

  7) اسدی طاری، محمدحسن، (1372)، تاریخچه تبلیغات بازرگانی، رسانه، سال چهارم، ش 1

  8) اسلامی ندوشن، محمدعلی، (1354)، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران : توس

  9)اینگلهارت، رونالد،(1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران:نشرکویر

  10) باهنر . ناصر همایون . محمد هادی (1388) – گذرگاه های تبلیغات بازرگانی : از آغاز تا اسلام – تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

  11) بریتانیکا، (1375)، تبلیغات، ترجمه اکبر مهرافشا، پژوهش و سنجش، سال سوم، ش 10،9

  12) بهادری، افسانه، (1376)، « درآمدی برسیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی» ، تهران : مرکز پژوهشهای بنیادی

  13) بیکر، ترزال،(1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران:روش

  14) پارسا نیا، حمید، (1385)، « ایدئولوژی، علم»، قم : موسسه بوستان کتاب

  15)پراتکانیس،آنتونی،(1389)، عصرتبلیغات،کاووس سیدامامی، تهران:سروش

  16) پک، جانیس، (1382)، «تحلیل روان شناسانه از دین در جهان رسانه ای شده، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ»، مترجم مسعود آریایی نیا، تهران : انتشارات سروش.

  17) پور کریمی، جواد، (1381)، «تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان و رویکرد روان شناختی بر تبلیغات»، پژوهش و سنجش، سال نهم، ش 29

  18) پهلوان، چنگیز، (1390 )، فرهنگ شناسی؛ گفتارهای در زمینه فرهنگ و تمدن، تهران : قطره

  19) پیچ، (1384)، « فرهنگ طولی و فرهنگ عرضی»، دومین همایش نرم افزاری دانشگاه باقرالعلوم (ع)

  20)توفیق، فیروز،(1382)، رنامه ریزی در ایران وچشم انداز آینده آن، تهران: موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

  21)جعفری، محمدحسن، (1390)، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی درنظام جمهوری اسلامی ایران، اسلام وپژوهشهای مدیریتی، ش1

  22)حسنقلی پور، طهمورث، (1388)، مدیریت تبلیغات، تهران: نگاه دانش

  23)حسین لی، رسول، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، تهران، چاپ اول1379

  24)حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران:سمت

  25) خسرو پناه، عبدالحسین، (1382)، «گستره شریعت»، قم : دفتر نشر معارف

  26) دادگران، سید محمد، (1374)، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ اول، تهران : انتشارات فیروزه

  27)راوندی، مرتضی، (1374)، تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات مبشری

  28)رفیع پور، فرامرز، (1382)، تکنیک های خاص تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران: انتشار

  29)ساروخانی، باقر،(1373)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  30)ساعی، علی، (1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، تهران :سمت

  31) شاه محمدی، عبدالرضا، (1385)، اقناع و تبلیغ تهران : انتشارات زرباف

  32) شجاعی زند، علیرضا، (1380)، « دین، جامعه و عرفی شدن »، تهران : نشر مرکزی

  33) صاحبی، محمدجواد، ( 1384 )، مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات

  34)صادقی تهرانی، علی، (1377)، دوتفکر پیرامون برنامه ریزی در ایران، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی در ایران، تهران:سازمان برنامه وبودجه

  35)طالب، مهدی، (1380)، شیوه های مطالعات اجتماعی روش تحقیق عملی، تهران

  36) طاهر نبی، کوروش، (1381)، صنعت تبلیغات، آگهی، ترویج، تبلیغ، تهران : انتشارات فرزین

  37) طباطبایی، محمدحسین، (1384)،تفسیر المیزان ج 2، قم : انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  38)علوی تبار، علیرضا،(1373)، ملاحظات اساسی در سیاستگذاری فرهنگی ایران، مجله راهبرد،ش 3

  39) فروند، ژولین، (1372)، «نظریه های مربوط به علوم انسانی»، مترجم علی محمد کاردان، تهران : مرکز نشر دانشگاهی.

  40)کیوی، ریمون،کامپنهود، لوک وان ، (1370)، روش تحقیق درعلوم اجتماعی، مترجم عبدالحسین نیک گهر، تهران :چاپ نوبهار

  41)گیدنز،آنتونی، (1380)، صبوری، منوچهر، جامعه شناسی، تهران : نشرقطره

  42) لالمی، شیده،(1384)، «گریز مخاطب از تبلیغات مزاحم »، روزنامه ایران

  43) محمدی، بیوک،(1390)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

  44) وایت، رابرت ای .، (1382)، «نقش دین و رسانه در ساخت فرهنگ، بازاندیش درباره رسانه دین و فرهنگ»، مترجم مسعود آریایی نیا، تهران : انتشارات سروش.

  45) وحید، مجید، (1382)، سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران ، باز

  46) همایون، محمد هادی، (1379)، «بازنگری تعریف تبلیغات بازرگانی بر اساس ویژگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه مقاله ها نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغ ایران، انتشارات اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد

  47) هوور، استوارت ام .، (1382)، « رسانه ها و شکل گیری حوزه  عمومی دینی، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ» ، مترجم مسعود آریایی نیا، تهران : انتشارات سروش.

  48)  قانون برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1372)

  49)  قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1374-1378) مصوب 20/9/1373 مجلس شورای اسلامی

  50)  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  51)  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) مصوب 11/4/1383

  52)  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

  53)  سند چشم انداز بیست ساله کشور

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  -Ramous, Charles, 1973. Advertising Research: the state of the art, ANA

  publication.

   

  -Wiechmann.Jack, 1992. Ntc’s Dictionary of Advertising, G Ntc

  Publishing.

   

  -Schudsou, Micheal, 1993. Advertising the Uneasy Persuation, Routlege

  Publishing.

   

  -Dyer, Gillean, 1993. Advertising as Communication, Routlege

  Publishing.

   

  -Qussel.J.T, G. Verrill and W.R. lane, kleppner advertising Proudure

  (lothed ), Prehlall New York.

   

  -Wadeley, A. Brich, A. Malim, 1996. TV. Perspectives in Psychology. 2nd.

  Ed. MacMillian, London.


موضوع پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , نمونه پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , جستجوی پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , فایل Word پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , دانلود پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , فایل PDF پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , تحقیق در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , مقاله در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , پروژه در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , پروپوزال در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , تز دکترا در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , پروژه درباره پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , گزارش سمینار در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله , رساله دکترا در مورد پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده: امروزه توجه به نقش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان­ها بسیار افزایش یافته و حتی برخی اندیشمندان علم مدیریت از آن به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی یاد می­کنند. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام است، روش پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی چکیده گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند ...

پايان‌نامه دوره کارشناسي‌ارشد مديريت (گرايش صنعتي) تابستان 1390 چکيده مدل هاي تحليل پوششي داده ها از ديرباز مورد استفاده ي متخصصان جهت سنجش ،مقايسه و بهبود کارايي بوده است. با در

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

ثبت سفارش