پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

word 3 MB 30180 143
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  گرایش کسب و کار الکترونیک

  چکیده:

  در عصر حاضر یکی از مهمترین اختراعات بشری که تغییرات شگرفی را در زندگی بشریت ایجاد نموده، پیدایش رایانه و بدنبال آن اینترنت بوده که باعث رقم زدن دنیای مجازی و انگیزه ای برای دانشگاهها شده است تا در بخش آموزش الکترونیکی سرمایه گذاری کنند. اما آنچه که اهمیت بحث را روشن تر می سازد، تلاش برای کسب موفقیت در استفاده ازسیستم یادگیری الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این سیستم ها است. وتلاش ناموفق برای پیاده سازی یادگیری الکترونیکی، موجب از دست دادن سرمایه خواهد شد. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها با رویکرد تحلیل شبکه فازی صورت پذیرفته است. بدین منظور ابتدا براساس تحقیقات پیشین مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی پیشنهاد گردید، سپس بمنظور سنجش روایی و مناسب بودن مولفه ها و شاخص های پیشنهادی پرسشنامه ی شماره یک با هدف شناسایی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی بصورت حضوری و الکترونیکی در اختیار گروه تصمیم که اساتید و دانشجویان مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند قرار گرفت .داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره یک با استفاده از نرم افزار  spss مورد پردازش قرار گرفته و در تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه استفاده شده است. تعداد 7 مولفه و 28 شاخص نهایی گردید. سپس بر اساس مولفه ها و شاخص های نهایی شده مرحله قبل پرسشنامه شماره دو با هدف الویت بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها طراحی و در اختیار تعدا 7 نفر از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی قرار گرفت . داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره دو با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی مورد پردازش قرار گرفت .که مولفه های اصلی به ترتیب الویت عبارتند از :1-کیفیت اطلاعات[1] 2- کیفیت خدمات[2] 3- کیفیت سیستم و زیر ساخت[3] -4 عوامل پشتیبانی[4]-5خصوصیات استاد[5]-6 خصوصیات دانشجو[6] 7 -عوامل محیطی[7].

  کلمات کلیدی:تحلیل  شبکه فازی-سیستم یادگیری الکترونیکی-مولفه های سنجش یادگیری الکترونیکی -دانشگاهها-شناسایی و رتبه بندی

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -1-مقدمه

  در این فصل به کلیات و مفاهیم تحقیق پرداخته می شود، مطالب این فصل شامل: بیان مسأله و اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق، سئوالات و فرضیه های تحقیق،روش انجام تحقیق ،ابزار گردآوری داده ها،قلمرو تحقیق و مفاهیم و واژگان تحقیق است.

  1-2- بیان مساله و اهمیت تحقیق:

  اختراعات بشری غالبا تغییرات شگرفی در زندگی بشریت ایجاد نموده اند، اما همه این اختراعات دارای ارزش و تاثیرگذاری یکسانی نیستند. در عصر حاضر یکی از مهمترین آنها که حقیقتا تحول بارزی را در زندگی انسان ایجاد نموده است، پیدایش رایانه بوده است که سرآغاز آن به سال های دهه 1950 می رسد . اما تغییرات ناشی از رایانه زمانی به اوج خود رسید که شبکه های ارتباطی بین آنها رشد نمود و اینترنت با از میان برداشتن فاصله های فیزیکی و موانع ارتباطی موجود، دنیای مجازی را رقم زد. بدنبال بکارگیری فناوری های جدید در سیستم های اطلاعاتی آموزش هم دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است(Ozpolat & Kare , 2009). بنابراین مفهوم پیشین  یادگیری الکترونیکی نیز در حال تغییرات اساسی است و به کلاس های حضوری محدود نمی شود (روزنبرگ 1383; Wang, 2007).یادگیری الکترونی به استفاده از وسایل الکترونیکی برای یادگیری، از جمله تحویل محتوا از طریق رسانه های الکترونیکی مانند اینترنت، صوتی، ویدئویی، پخش ماهواره، تلویزیون های تعاملی و سی دی اشاره دارد (Kaplan&Anderson, 2000) .گسترش سریع اینترنت با گرایش به سمت استقلال از مکان آموزش به فرد، یک انگیزه ای برای دانشگاهها شده است تا در بخش الکترونیکی سرمایه گذاری کنند(Accles, 1997). در کشور ایران نیز امکان دسترسی به آموزش عالی در قالب کلاس های حضوری برای بسیاری از متقاضیان وجود ندارد ولی می توان ضعف در پاسخگویی روشهای سنتی را با بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی جبران نمود ( یعقوبی و همکاران1387).  با این حال، توسعه و مدیریت بهبود مستمر سیستم های آموزش الکترونیکی مؤسسات آموزشی و صنعتی را کاملا به چالش کشانده است و در آن ارزیابی به یک نیاز ضروری تبدیل گردیده است (Accles, 1991). افزایش سریع تعداد مؤسسات ارائه دهنده یادگیری الکترونیکی از یک سو و رشد کمی رشته های موجود آن از سوی دیگر این سؤال را مطرح می سازد که این مراکز تا چه اندازه ای در پیاده سازی و اجرای دوره های یادگیری الکترونیکی موفق بوده اند و تا چه اندازه ای توانسته اند مهمترین هدف نظام آموزشی خود را که همانا ارتقاء کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است را برآورده سازند(صمدی 1389).اما آنچه که اهمیت بحث را روشن تر می سازد، تلاش برای کسب موفقیت در استفاده از یادگیری الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این سیستم ها است.(Delone,2003) وتلاش ناموفق برای پیاده سازی یادگیری الکترونیکی، موجب از دست دادن سرمایه خواهد شد(Govindasamy,2002) . لذا از سال 1992در چندین تحقیق به بررسی موفقیت سیستم های اطلاعاتی و سنجش آن به طریق تجربی پرداخته شده است(Wang Et Al , 2007). محققان زیادی از رشته های مختلف از قبیل:کامپیوتر، سیستم های اطلاعاتی، روانشناسی، تکنولو‍ژی، آموزشی سعی کرده اند که سیستم های یادگیری الکترونیکی را ارزیابی کنند. بعضی از آنها روی عامل انسانی ( رضایت دانشجو و استاد )، بعضی روی تکنولوژی آموزشی وبعضی روی مواد آموزشی تمرکز کرده اند (Liaw,Huang,& Chen2007). برای شناسایی و بررسی فاکتورهای سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی می توان مدل هایی که در زمینه سیستم های اطلاعاتی مطرح شده اند را نام برد. مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون ومک لین، مدلی است که می تواند به فهم این مطلب کمک کند (Petter& Mclean,2002) .این مدل برای اولین بار در سال 992 توسط دلون مورد توسعه وبازنگری قرار گرفت. مدل اصلاح شده دلون و مک لین شامل6بعد می باشد که عبارتند از: قصد استفاده از سیستم- رضایت کاربر- منافع حاصل از سیستم های اطلاعاتی (Delon& Mclean,2003;Wang2007).از آنجا که سیستم های یادگیری الکترونیکی نوعی خاصی از سیستم های اطلاعاتی هستند(Wang Et All,2007; Lee ,2008) . می توان مدل اصلاح شده دلون و مک لین را برای سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی نیز بکار برد. در این راستا وانگ و همکاران وی، از مؤلفه های مذکور(بدون در نظر گرفتن روابط بین آنها) برای اولین بار در سیستم های یادگیری الکترونیکی در سازمانها استفاده کردند.(Wang Et All ,2007) . سپس لین مدل مذکور را با حذف مؤلفه منافع حاصل از سیستم و در نظر گرفتن کلیه روابط بین مؤلفه هایی برای سیستم های یادگیری الکترونیکی استفاده نمود(Lin,2007) . لازم به ذکر است که در هر مورد بکارگیری مدل دلون و مک لین، میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی تنها از دیدگاه یادگیرنده مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه استاد نیز در یادگیری الکترونیکی نقش بسیار مهمی دارد برای بکارگیری صحیح مدل، علاوه بر در نظر گرفتن کلیه مؤلفه ها و روابط بین آنها دیدگاه استاد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیقی دیگر که توسط اوزکان و کوسلر انجام شده با استفاده از مدل اصلاح شده دلون و مک لین، یک مدل شش ضلعی برای یادگیری الکترونیکی [1](HELAN) ارائه و در یکی از دانشگاههای ترکیه مورد آزمون قرار گرفت که ابعاد این مدل عبارتند از محتوا (اطلاعات)- نگرش استاد – کیفیت خدمات- کیفیت سیستم- عوامل پشتیبانی کننده نگرش و دیدگاه یادگیرنده(Ozkan & Koseler,2009). در این تحقیق روابط بین مؤلفه ها درنظر گرفته نشده است .لازم به ذکر است یکی از مهمترین ضعف های مدل های پیشین این است که اهمیت نسبی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی بصورت کمی قابل سنجش نیستند. به عبارت دیگر شناسایی اینکه کدام مولفه ارزیابی را بیشتر تحت تاثیر قرا می دهدتا حدی دشوار است . فرایند تحلیل شبکه[2] این مشکل را برطرف می کند و وزن هر مولفه را بصورت کمی محاسبه و رتبه بندی می کند.با توجه به انتقادی که بر تحلیل شبکه کلاسیک وارد شده است ، ترکیب فرایند تحلیل شبکه  و منطق فازی به عنوان راهی برای رفع نارسایی های مطرح شده است.  

  بنابراین در پایان نامه حاضر براساس تحقیقات پیشین و مطالعه و بررسی مجدد و دریافت نظر خبرگان، مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها، شناسایی سپس جهت مشخص کردن الویت و وزن هر مولفه و شاخص ازفرایند تحلیل شبکه فازی استفاده می گردد. امید است یافته های این تحقیق به مدیریت بهتر سیستم های یادگیری الکترونیکی و توسعه یادگیری الکترونیکی مؤثر بینجامد.

  1-3-اهدف تحقیق:

  فقدان چارچوبی جامع و بومی برای سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی عالی کشور و همچنین عواملی که موجبات موفقیت یا شکست محیط های یادگیری الکترونیکی را فراهم می کنند ضرورت چنین تحقیقی را ایجاب کرده است. در این تحقیق تلاش شده است که با استفاده از مدل ها و تحقیقات پیشین بخصوص با استفاده از مدل شش ضلعی اوزکان و کوسلر، چارچوبی جامع و بومی برای سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی با رویکرد تحلیل شبکه فازی در دانشگاهها ارائه گردد.

  این تحقیق 2 هدف دارد:

  هدف اول: شناسایی مولفه  ها و شاخص های سنجش  موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی.

  هدف دوم: رتبه  بندی مولفه  ها و شاخص های سنجش  موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی.

  1-4- فرضیه های  تحقیق:

  در راستای این تحقیق  فرضیه های زیر تعریف می گردد:

  کیفیت سیستم یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  کیفیت خدمات یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  کیفیت اطلاعات یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  خصوصیات دانشجو یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  خصوصیات استاد  یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  عوامل پشتیبانی یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  عوامل محیطی یکی از مولفه های سنجش موفقیت  سیستم های یادگیری الکترونیکی است .

  1-5-روش انجام تحقیق:

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و توصیفی، از نظر نوع همبستگی و از نظر استراتژی پیمایشی است.روش  گردآوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله تدوین: ادبیات کتابخانه ای، جستجو در اینترنت، مطالعه مقالات، کتب، مجلات، پایان نامه ها و سایر پایگاه های علمی معتبر می باشد. براساس مبانی نظری تحقیق و استفاده از مدل های سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی، مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می گردد. سپس  پرسشنامه ای بر اساس مولفه ها و شاخص های پیشنهادی طراحی و در اختیار گروه تصمیم که دانشجویان و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند قرار می گیرد, داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره یک با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته و در تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه استفاده شده است . سپس بر اساس مولفه ها و شاخص های نهایی شده مرحله قبل پرسشنامه شماره دو با هدف الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها طراحی و در اختیار تعدا 20 نفر از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی قرار گرفت . داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره دو با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی مورد پردازش قرار گرفت .

  1-6- قلمرو تحقیق:  

  قلمرو موضوعی این تحقیق مربوط به مفاهیم و مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی می باشد.  

  قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

  این پژوهش پس از مطالعات اکتشافی بطور رسمی در بهمن ماه سال1390شروع و در شهریور1391 پایان یافت .داده های آن در مقطع زمانی اردیبهشت1391 و مرداد 1391 جمع آوری گردیده است.

  1-7- مفاهیم و واژگان تحقیق:

  تعاریف کلیدی برخی از واژگان موجود درتحقیق :

  یادگیری الکترونیکی: عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوری های  اطلاعاتی و ارتباطی مانند: ماهواره، تلفن های تصویری، لوح های فشرده و انواع شبکه های رایانه ای.

  فاکتورهای حیاتی موفقیت :چیزهایی هستند که باید انجام شود، اگر یک شرکت قصد داشته باشد موفق گردد.

  کیفیت سیستم و زیر ساخت :کیفیت سیستم اشاره  به عملکرد مناسب در رابطه با کنترل یادگیرنده دارد . در واقع کیفیت فنی سیستم ، موفقیت فنی را اندازه گیری می کند.

  کیفیت اطلاعات و محتوا : کیفیت اطلاعات اشاره به کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم یادگیری الکترونیکی دارد .

  کیفیت خدمات :   کیفیت خدمات تاثیر قابل توجهی در رضایتمندی مشتریان دارد.کیفیت خدمات را می توان توسط ابعاد:قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان و اعتماد و در نهایت همدلی اندازه گیری نمود .

  ویژگی های دانشجو : یادگیری الکترونیکی در صورتی که یادگیرندگان از سیستم یادگیری الکترونیکی استفاده نکنند هیچ ارزشی ندارد.

  ویژگی های استاد: نقش مهمی در درک اثر بخشی سیستم های یادگیری الکترونیکی بازی می کند. مطالعات نشان می دهد که کنترل یاد دهنده به وسیله تکنولوژی به همراه زمان کافی برای برقراری ارتباط با دانشجویان روی نتیجه یادگیری الکترونیکی اثر دارد.

  محیط یادگیری الکترونیکی: محیط یادگیری الکترونیکی اشاره به جایی که دانشجویان در آن دسترسی به منابع آنلاین، استفاده از سیستم برای دسترسی به برنامه درسی انلاین را دارند.

  عوامل پشتیبانی :عواملی از قبیل حمایت های مالی و شرایط فرهنگی و سیاسی.

  فرایند تحلیل شبکه  : یکی از روشهای پر کاربرد در تصمیم گیریهای چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه  است. این روش گسترش یافته فرایند تحلیل سلسله مراتبی  است . در فرایند تحلیل شبکه تعاملات[3]، وابستگی ها [4]چه درونی (درون یک دسته ) و چه بیرونی (بین شاخص ها ) به گونه ای شفاف بین عناصر[5]  و خوشه ها[6]  و همچنین گزینه ها و معیارها وجود دارد . عناصر یک خوشه ممکن است رو ی یکدیگر یا روی عناصر خوشه دیگر تاثیر گذارند .

  ABSTRACT

  Nowadays, one of the invention that created dramatic changes in human life is computers and the Internet that create the virtual world. And is an incentive for universities to invest in e-learning. But what makes clear the importance of issue, is trying to achievement the success in use of e-learning systems and assessment the success of these systems. Unsuccessful efforts to implement e-learning system will result in loss of investment. This study, with purpose of identifying and ranking the measuring factors of e-learning systems success in universities, were done with fuzzy network analysis approach. So at first, based on previous research, components of e-learning systems success have been proposed. The No.1 questionnaires were given to decision group (Teachers and Virtual students of Sistan and Baluchestan University) to identify the components of e-learning system success. Questionnaires were used to the number one person in the group. Collected Data from No.1 questionnaires were analyzed using SPSS software. The single-sample T-test was used for data analysis. 7 components and 28 indexes were finalized. Then No.2 Questionnaire, with the purpose of prioritizing the measuring components of e-learning systems success in universities and based on finalized Components and index in previous step, were designed and given to 20 experts in e-learning field. Collected data from No.2 Questionnaire were analyzed using fuzzy network analysis techniques. The main components are: 1) data quality, 2) service quality, 3) system and infrastructure quality, 4) Supporting factors, 5) teacher characteristics, 6) student characteristics and 7) environmental factors respectively.

  Key words: fuzzy Network Analysis - E-Learning System - Universities - Identification – Ranking- components and indexes of e-learning system success.

 • فهرست:

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 2

  1-2- بیان مساله و اهمیت تحقیق.. 2

  1-3-اهدف تحقیق.. 4

  1-4- فرضیه های  تحقیق.. 5

  1-5-روش انجام تحقیق.. 5

  1-6- قلمرو تحقیق: 6

  1-7- مفاهیم و واژگان تحقیق.. 6

  فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

  2-1-مقدمه. 9

  2-2-آموزش از راه دور 9

  2-3-سیر تکامل آموزش از راه دور 9

  2-4-مفهوم یادگیری الکترونیکی.. 11

  2-5 تعاریف یادگیری الکترونیکی.. 11

  2-6-مزایای یادگیری الکترونیکی.. 13

  2-7-چالش های یادگیری الکترونیکی در ایران.. 16

  2-8- مدلهای آموزش الکترونیکی.. 18

  2-8-1-آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین.. 18

  2-8-2-آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین.. 18

  2-8-3-آموزش بر پایه کامپیوتر(CBT) 18

  2-8-4آموزش بر پایه اینترنت (IBT) 19

  2-8-5آموزش بر پایه وب ( WBT) 19

  2-9-سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 19

  2-9-1 سیتم مدیریت یادگیری.. 19

  2-9-2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی   (LCMS) 20

  2-10-مروری بر تحقیقات پیشین: 20

  2-10-1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی.. 20

  2-10-2-مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی.. 23

  2-10-3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 25

  2-11-جمع بندی  مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی.. 31

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه : 35

  3-2- مدل تحلیلی پژوهش.... 35

  3-3-روش تحقیق : 41

  3-4- ابزار جمع آوری داده ها: 41

  3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری 42

  3-6 روائی پرسش نامه : 42

  3-7-پایائی پرسشنامه: 43

  3-8- روش تجزیه و تحلیل.. 43

  3-9روشهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM... 44

  3-9-1روشAHP. 45

  3-9-2روشANP. 45

  3-9-3گام های فرایند ANP. 45

  3-9-4منطق فازی.. 49

  3-9-5مجموعه های فازی.. 49

  3-9-6اعداد فازی مثلثی.. 50

  3-9-7فرایند تحلیل شبکه فازی.. 50

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-مقدمه. 54

  4-2- آمار توصیفی.. 55

  4-2-1جنسیت: 57

  4-2-2 –سطح تحصیلات.. 55

  4-2-3- میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی.. 55

  4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهنده گان به تفکیک استاد و دانشجو. 56

  4-2-5 توزیع فراوانی سنی پاسخ دهندگان.. 56

  4-3- آمار تحلیلی.. 57

  4-3-1 – تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه شناسایی عوامل موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 57

  4-3-1-1 تحلیل فرضیه های تحقیق................................................................................................................................60

  4-3-2- تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی..............................................................................................................................................................................64.

  فصل پنجم : نتیجه گیری

  5-1-مقدمه: 89

  5-2-بحث و نتیجه گیری.. 89

  5-3-محدودیت های تحقیق.. 93

  5-4- پیشنهادهای عمومی:...................................................................................................................................................93

  5-6-پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 95

  مراجع.. 97

  منبع:

  امامی.ح ، تعیین عوامل کلیدی موفقیت کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموش پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه تریبت مدرس، 1387.

  .ای، به سوی یادگیری بر خط ، ترجمه مشایخ.ف و بازرگان.ع، تهران ، انتشارات آگه 1382 .

  دانایی فرد.ح، الوانی.م، آذر.عادل، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت،رویکرد جامع،نشر صفار ،تهران1388.

  رحیمی دوست .غ ، تجربه پروژه های  یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ چالش های پیش روی در پروژه های یادگیری الکترونیکی ،کتابداری و اطلاع رسانی ،جلد 10 ، 1386.

  روزنبرگ .مارک جی ، یادگیری الکترونیکی، ترجمه داوود کریم زاده مقدم، تهران دانشگاه پیام نور،1383.

  زارعی.م، خادمی .ح، کاربرد Fuzzy-ANP ، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران ،بابلسر،1388.

  .ک ،رحمانی.م ، یادگیری الکترونیک در ایران ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ایران ، 1383.

  گریسون ، یادگیری الکترونیکی در قرن 21 ، ترجمه عطاران.م ، تهران ، موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند1386.

  مومنی ، تحلیل داده های آماری با استفاده از spss، انتشاات کتاب نو،1386 .

  مومنی.م ، شریفی.ع، مدلها و نرم افزارههای تصمیم گیری چند شاخصه ،تهران علم و دانش

  ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی  و روابط کار، نشر میر ،تهران1389.

  یعقوبی ،تحلیل عاملی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی ، اولین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ، آذرماه1388.

  ، تحلیل و نقد مدل های یادگیری الکترونیکی ،دومین همایش یادگیری الکترونیکی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  1386 .

  ، ملک محمدی ، ویژگی های مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آموزش ایران ، مجله علمی پژوهشی،1387 .

  یکه خانی.راضیه،.رویکرد چند بعدی به تحلیل عوامل مرتبط با شکل گیری اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رساله کارشناسی ارشدرشته مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان1389.

  Abdelaziz.M, Kamel.S, Karam.M, Evaluation of E-learning program versus traditional lecture instruction for undergraduate nursing students in a faculty of nursing ,Teaching and Learning in Nursing, Vol 6, Issue 2, Pages 50-58, 2011.

  AbuSneineh.M, Zairi.M,An Evaluation Framework for E-Learning Effectiveness in the Arab World,International Encyclopedia of Education, Pages 521-535, 2010.

  Bartley.S. J, and Golek.J. H, Evaluating the Cost Effectiveness of Online and Face-to-Face Instruction, Educational Technology & Society, pp,167-175,2004.

  Benigno.V, & Trentin.G, The Evaluation Of Online Courses, Journal Of Computer Assisted Learning, PP, 259-270,2000.

  Buckley. J.J, Fuzzy hierarchical analysis. Fuzzy Sets and Systems, , 1, pp. 233-247, 1985.

  Cantoni.V,Cellario. Porta.MPerspectives and challenges in e-learning: towards natural interaction paradigms Journal of Visual Languages and Computing, 15, pp,333-345 , 2004.

  Chang.T.Y and Chen.Y.T, Cooperative learning in E-learning: A peer assessment of student-centered using consistent fuzzy preference, Expert Systems with Applications 36, pp, 8342–8349,2009.

  Chen, K.C. and Jang, S.J. 2010. Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory, Computers in Human Behavior 26, pp. 741–752.

  Chen.S.J, Hwang. C.L and Hwang.F.P, Fuzzy multiple attribute decision making, Lecture Notes in Economics and Math. Syst., Vol 375, 1992.

  Choi.D.H,Kim.J & Kim.S.H, ERP training with a web-based electronic learning system: The flow theory perspective, International Journal of Human– Computer Studies, pp, 223–243,2007.

  Darab .B, Montazer .Gh.A,An eclectic model for assessing e-learning readiness in the Iranian universities ,Computers & Education, Vol. 56, Issue 3, Pages 900-910 , 2011.

  Delone.W.H And Mclean.E.R, The Delone And Mclean Model Of Information Systems Success, Journal Of Management Information Systems, Vol19, No. 4, Pp, 9–30, 2003.

  Dillon& Gunawardena,A Framework For The Evaluation Of Telecommunications-Based ,1995.

  Emre Alptekin.s, Ertugrul Karsak.E,An integrated decision framework for evaluating and selecting e-learning products ,Applied Soft Computing, Vol 11, Issue 3, Pages 2990-2998, 2011.

  Emre Alptekin.SErtugrul Karsak.E,An integrated decision framework for evaluating and selecting e-learning products ,Applied Soft Computing, Vo 11, Issue 3, Pages 2990-2998, 2011.

  Evgeniou.E, Loizou.P ,The Theoretical Base of E-Learning and Its Role in Surgical Education , Williams. D.D,Graham. , C.R ,Evaluating E Learning,International Encyclopedia of Education, Pages 530-538, 2010.Journal of Surgical Education, Vol 69, Issue 5, Pages 665-669, 2012.

  Ferdousi.B.J, A Study of Factors that Affect Instructors’ Intention to Use ELearning Systems in Two-Year Colleges, PhD, Thesis, Nova Southeastern University,2009.

  Frazeen.b, technology to enhance the learning experience, Available at : www. Clomedia .com / content / templates /clo_feature.asp? articleid=218, 2006

  Hogo.M.A, Evaluation of e-learning systems based on fuzzy clustering models and statistical tools ,Expert Systems with Applications, Vol 37, Issue 10, Pages 6891-6903, 2010.

    Holsapple.C.W and Lee-Post.A, Defining, assessing, and promoting elearning success: An information systems perspective, Decision Sciences Journal of Innovative Education,pp,67–85, 2006.

  Hsiu-Fen Lin, An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality, Department of Shipping and Transportation Managemen Computers & Education ,pp, 877–888, 210،

  Huang.E, Sheng .W,Huang.T.K, What type of learning style leads to online participation in the mixed-mode e-learning environment? A study of software usage instruction ,Computers & Education, Vol 58, Issue 1, Pages 338-349, 2012.

  Johnston.J, Killion.J, Student Satisfaction in The Virtual Classroom, The international journal of Allied Health Sciences and Practice, Vol3, No.2, pp,1-7 ,2005.

  Kanuka.H & Anderson.T, Ethical issues in qualitative e-learning research, International Journal of Qualitative Methods, pp, 1–14, 2007.

  Keramati.A, Afshari.M,The role of readiness factors in E-learning outcomes: An empirical study ,Computers & Education, Vol 57, Issue 3, Pages 1919-1929, 2011.

   Khan. B.H, Learning features in an open, flexible, and distributed environment,AACE Journal,  pp,137-153, 2005.

  Law.K.M.Y, Lee.V.C.S and Yu.Y.T, Learning motivation in e-learning facilitated computer programming courses, Computers & Education 55, pp. 218–228, 2010.

  Lee.J.K And Lee. W.K, The Relationship Of E-Learner’s Self-Regulatory Efficacy And Perception Of E-Learning Environmental Quality, Computers In HumanBehavior 24, Pp. 32–47, 2008.

  Lee.M.C, Explaining and predicting users’ continuance intention toward elearning An extension of the expectation–confirmation model, Computers &Education 54, pp. 506–516. , 2010.

  Liaw.S.-S, Huang.H. M And Chen.G. D, Surveying Instructor And Learner Attitudes Toward E-Learning’, Computers & Education, pp,1066-1080,2007.

  Liaw.S.S, Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention,and effectiveness of e-learning, A case study of the Blackboard system, Computers & Education 51. Pp. 864–873 , 2008.

  Lin.H.F, Measuring Online Learning Systems Success: Applying the Updated DeLone and McLean Model, Cyberpsychology & Behavior, pp, 817–820. , 2007.

  Martinez-Torres. M.R, Toral .S.L And Barrero .F, Identification Of The Design Variables Of Elearning Tools, Interacting WithComputers, Vol23,Pp. 279-288, 2011

  Martins.J, Gonçalves.R, Santos.V, Pereira.J, Network Based Model For E-Learning 2.0 ,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.47, Pages 1242-1248, 2012.

  Morrison. D, e-learning strategies; how to getimplementation and delivery right first time, John Wiley & Son Ltd., The Atrium,Southern Gate, Chichester,West Sussex PO198SQ, England, 2003.

  Ozkan.S And Koseler.R, Multi-Dimensional Students’ Evaluation Of Elearning Systems In The Higher Education Context: An Empirical Investigation, Computers & Education 53, Pp.1285–1296, 2009.

  Ozpolat.E and Akar.G.B, Automatic detection of learning styles for an elearning system, Computers & Education 53, pp. 355–367 ,2009.

  Parker.M.A  and Martin.F, Using Virtual Classrooms: Student Perceptions of Features and Characteristics in an Online and a Blended Course, MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol 6, No. 1, pp, 135-147, 2010.

  Parker.M.A and Martin.F, Using Virtual Classrooms: StudenPerceptions of Features and Characteristics in an Online and a Blended Course,MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol 6, No. 1, 2010.

  Petter. S. and McLean. E.R, A meta-analytic assessment of the DeLone and McLean IS success model: An examination of IS success at the individual level, Information & Management 46, pp. 159–166 , 2009.

  Piccoli.G,Ahmad.R  & Ives.B, Web-based virtual learning environments: A research framework and a preliminary assessment of effectiveness in basic IT. ,2001.

  Ramik. J , A decision system using ANP and fuzzy inputs. In 12th international conference on the foundations and applications of utility, risk and decision theory Roma , 2006.

  Ramik.J, Duality in fuzzy linear programming with possibility and necessity relations, Fuzzy Sets and Systems 157,p p, 1283-1302 , 2006.

  Richard.D, Johnson, Hornik, And Eduardo Salas, E-Learning Effectiveness Model, 2008.

  Saaty, T. L, How to make a decision: The analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research, PP, 9–26,1990.

  Saaty. T.L, The analytic hierarchy process. New York: McGraw Hill, 1980.

  Saaty. T.L., Exploring the interface between hierarchies, multiple objectives and fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems 1, pp. 57-68, 1978.

  Saaty.T.L, Decision Making with Dependence and Feedback – The Analytic Network Process,RWS Publications, Pittsburgh, 2001.

  Salmeron.J.L, Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors, Knowledge-Based Systems 22, pp. 275–278,2009.

  Selim.H, Critical Success Factor For E-Learnnig Acceptance, Computers & Education, Vol49, Pp,396-413, 2007.

  Shee.D.Y and Wang.Y.S, Multi-criteria evaluation of the web-based elearning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications, Computers & Education 50, pp.894–905, 2008.

  Sheng.Z, Jue.Z. and Weiwei.T, Extending TAM for Online Learning Systems: An Intrinsic Motivation Perspective, Tsinghua science and technology, Vol.13, , pp, 312-317, 2008.

  Soong.B, Chan.H, Chua.B And Loh.K, Critical Success Factors For On-Line Course Resources, Computers & Education, Vol36,Pp.101–120, 2001.

  Sun.p, Tsai.R, Finger.G And Chen.Y, What Drives A Successful E-Learning? An Empirical Investigation Of The Critical Factors Influencing Learner Satisfaction, Computers & Education, Vol. 50.

  Sun.P.C, Tsai.R.J, Finger.G, ChenY.Y & Yeh.D, what drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction, Computers & Education, pp, 1183–1202, 2008.

  Volery.T and Lord.D, Critical success factors in online education, The International Journal of Educational Management 14 (5), pp,216–223, 2000.

  Wan.Z, Wang.Y, Haggrety.N, Why people benefit from e-learning differently: The effects of psychological processes on e-learning outcomes,Information & Management 45, pp, 513–521, 2008.

  Wang.T.H ,Developing Web-based assessment strategies for facilitating junior high school students to perform self-regulated learning in an e-Learning environment ,Computers & Education, Vol. 57, Issue 2, Pages 1801-1812, 2011.

  Wang.W.T And Wang .C.C, An Empirical Study Of Instructor Adoption Of Web-Based Learning Systems, Computers & Education 53, Pp, 761–774, 2009.

  Wang.Y. S, Wang.H.Y & Shee.D.Y, Measuring e-learning systems success in an organizational context: Scale development and validation, Computers in Human Behavior, 23(1), 1792–1808, 2007.

  Wang.Y.S and Liao.Y.W, Assessing e-Government systems success: Avalidation of the Delone and Mclean model of information systems success,Government Information Quarterly, 25(4), pp. 717−733 , 2008.

  Wu.W.Y, Hsiao.S.H & Kuo.H.P, Fuzzy set theory based decision model for determining market position and developing strategy for hospital service quality, Total Quality Management, 15(4), 439–456, 2004.

  Yang.C.C & Chen. B,  Key quality performance evaluation using fuzzy AHP. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 21(6), 543–550, 2004.

  Zadeh. L. A, Fuzzy sets, Information and Control, 8(3), 338–353,1965.

  .


موضوع پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , نمونه پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , جستجوی پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , فایل Word پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , فایل PDF پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , مقاله در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , پروژه در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , پروژه درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان) , رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " تولید" چکیده: سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم کردن ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دي 1393 چکيده هدف اين پژوهش ، امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگويي به سه سوال ،

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته:علوم تربيتي گرايش : آموزش و پرورش ابتدايي تابستان/ 1393 چکيده   هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش کلاس هاي آموزش الکترونيکي بر گزار

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه­ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ی ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي نيمسال تحصيلي: 94-93    فصل اول: کليات -1. مقدمه: معلمان به عنوان يکي از اثرگزارترين عناصر در آموزش و پرورش نياز به

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ­ي مديريت اجرايي دي ماه  1390 چکيده رشد روزافزون فناوري اطلاعات از يک سو، پيچيدگي سازمان هاي امروزي از سوي ديگر اين سازمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش منابع اطلاعاتی ) چکیده هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مديريت آموزشي تابستان  1390 چکيده: هدف اصلي در اين پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه

ثبت سفارش