پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

word 706 KB 30195 102
1391 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته روانشناسی گرایش بالینی

  چکیده

  مقدمه و هدف: اعتیاد به اینترنت موضوع نو و مسئله ایی فراگیراست که درسال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار محور مورد توجه محققین و صاحب نظران مسائل اجتماعی قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی وابستگی به اینترنت براساس دو ویژگی شخصیتی جذب، غرق شدن، سن، جنسیت و تاهل می باشد.

  مواد و روش ها: روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی(غیر آزمایشی) به روش  همبستگی و شیوه جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری که بر حسب جنسیت و تاهل در چهارگروه زن، دختر، مرد و پسر در سنین مختلف از کاربران اینترنتی در شهرهای فردوس و سرایان در بهار 1391 به روش نمونه گیری در دسترس  308 نفرانتخاب و انجام شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی وابستگی به اینترنت یانگ ، غرق و جذب شدن استفاده شد است.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به غرق شدن رابطه معناداری وجود دارد  فرضیه صفر رد شده و با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم بین اعتیاد به اینترنت و غرق شدن رابطه خطی وجود دارد، بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه صفر رد شده و با اطمینان99/0 نتیجه میگیریم بین اعتیاد به اینترنت و مولفه رویاپردازی و دیگر حالتهای هشیاری از مقیاس جذب شدن تلگن رابطه خطی وجود دارد، بین اعتیاد به اینترنت با سن رابطه معنا داری وجود دارد ضریب همبستگی  محاسبه شده در سطح کمتر از یک هزارم معنادار می باشد. فرضیه پذیرفته می شود ضریب همبستگی به دست آمده بیانگر همبستگی منفی معنادار بین اعتیاد به اینترنت با سن می باشد.و همچنین وجود رابطه بین اعتیاد به اینترنت با جنسیت، تأهل و رابطه این دو نشان داد که وضعیت تأهل و جنسیت بر اعتیاد به اینترنت موثر است اما وضعیت تأهل تاثیری بر آن ندارد بیشترین تاثیر را گروه جنسیت پسردارد.

  نتیجه گیری : یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر تأثیر برخی عوامل مانند تأهل ، جنسیت، سن، غرق وجذب شدن بر روی اعتیاد به اینترنت می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی موثر و تلاش برای رفع مشکلات جوانان برای محدود کردن رشد اعتیاد به اینترنت در بین کاربران پیشنهاد می گردد.

  مقدمه

  اینترنت شبکه­ی گسترده جهانی است که شبکه‌های مختلف رایانه­ای در اندازه­های متعدد و حتی رایانه­های شخصی را با استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می‌کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه­های شخصی و یا شبکه‌های رایانه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند و با اختصاص نشانی‌های الکترونیکی مشخص به هریک از آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می‌کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا ، تصویر و فیلم میسر می‌سازد (دهقان، 1384). می‌توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیون‌ها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می‌گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها، آهنگ‌ها، مشاهده فیلم‌ها و بسیاری اقدامات دیگر می‌پردازند. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده‌ترین و با اهمیت‌ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه­ای اولیه از بزرگراه­های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست ویکم باشد. اینترنت درحکم مخزنی از اطلاعات خوب، بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیره اخلاقی می‌تواند تلقی شود (داور پناه، 1382).

  جالب ترین پدیده­ی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام "زندگی دوم"است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای فرد فراهم می­کند که ممکن است بسیار مهیج­­تر از دنیای واقعی باشد (فارسی نژاد، 1389).

  اما اینترنت و دنیاهای مجازی که فراهم ساخته، فرصت گریزهایی در مقیاسی بسیار بزرگتر به ماعرضه              می­کند. در واقع، به لطف دنیاهای مجازی مانند زندگی دوم، ما می­توانیم محدویت­های خود را فراموش کنیم و خود را در فرادنیایی امن و غنی غوطه­ور کنیم. به این ترتیب، به دوراهی می­رسیده­ایم و باید دنیای خود را انتخاب کنیم (همان منبع).

  عده­ای درباره­ی اثرات زندگی در دنیای مجازی برای مدتی طولانی نگرانند. بعضی تأثیرات آن ممکن است روحی باشد، مثل اعتیاد و بعضی ممکن است جسمی (فیزیکی) مثل سرگیجه (برات زاده، 1382).

  بنابراین محیط مجازی یا سایبراسپیس[1]محیطی است که نظامهای رایانه­ای شبکه جهان آن را ایجاد کرده است. امروزه اصطلاح محیط مجازی به صورت گسترده­ای درمورد اینترنت به کار می رود. ویلیام گیبسون که برای اولین بار این واژه را به کاربرد آن را چنین تصویر کرده است: غرق شدن کامل احساسات انسان به طور مصنوعی در محیطی زایا. در چنین محیطی ماشین تجربه حسی انسان یجاد می­کند و این حس در مغز انسان پرورانده می شود (داورپناه، 1382).

  1-2- بیان مسئله

  دسترسی به اینترنت پدیدهای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان قرار می­گیرند در حال حاضر و با توجه به تعداد آمارهای موجود چند ساله اخیر، تعداد کاربران اینترنت در کشور ما 25 برابر شده و بیش از 64 /0 از کاربران ایرانی در منزل از اینترنت استفاده می­کنند این مسئله نشان دهنده تمایل گسترده استفاده از این ابزار اطلاع رسانی است (ارشلو، 1385). ایوان گلدبرگ، روان پزشکی از دانشگاه کلمبیا اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح کرد واژه اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت کرد (شایق و همکاران، 1388). اگر چه اعتیاد به اینترنت اولین بار در سال 1995 مطرح شد ولی جامعه علمی قبلاً با مفاهیمی از قبیل اعتیاد به فناوری اعتیاد به رایانه و اعتیاد به بازیهای رایانه­ای آشنا بود در واقع این تفکر که استفاده از رایانه ممکن است به صورت عادت اجباری یا حتی رفتاری اعتیاد آمیز و غیر قابل ترک در آید ازدهه 1970 شکل گرفت (آتش پورو همکاران، 1384). در مورد آمارشیوع اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف آمار متعددی وجود دارد اما به طور میانگین نسبت معتادان حدود 2 تا 5 میلیون در ازاء هر 50 میلیون استفاده کننده معمولی برآورد شده است به عبارتی می­توان گفت که تقریباً 5 تا 10 درصد استفاده کنندگان از اینترنت دچار مشکل اعتیاد به اینترنت هستند(علوی و همکاران، 1388). اعتیاد به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی یک نوع ماده خاص ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می­کنند بسیاری از پژوهشگران مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصی از رفتارهای مشکوک نیز به کار می­برند زیرا یافته­ها و نشانه­های اعتیاد به عنوان اعتیادهای رفتارمحور طبقه­بندی می­شوند. بنابراین اعتیاد به اینترنت نیز اعتیاد رفتار محور محسوب می­شود (درگاهی و رضوی، 1386). کاربران ممکن است به قسمت­های مختلف اینترنت مانند چت یا سایر قسم ها اعتیاد پیدا کنند (ویزشفر، 1386). اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی، اختلال دو قطبی، مشکلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی و انگیختگی بالا در ارتباط بوده است (خواجه موگهی، 1389).

  منظور از جذب شدن، عطف توجه و درگیر شدن عمیق با موضوع توأم با نفوذناپذیری در مقابل رویدادهایی است که معمولاً توجه فرد را به خود جلب می     کنند. در این حال اطلاعات به گونه­ای غیر معمول و منحصر به فرد ارزیابی می شوند. به هنگام جذب، رویدادهای زمینه­ای و مزاحم اطراف نادیده گرفته می شوند. در این حالت فرد در مقابل عوامل مزاحم نفوذناپذیراست. البته به نظر روچ و مک کانکی[2] (1990) ممکن است فردی که جذب چیزی شده است رویداداهای اطراف خود را نادیده بگیرد اما در عین حال نسبت به آنها آگاه باشد و اضافه می کنند که می توان جذب را به عنوان زمینه (صفت) و یا تجربه (حالت) در نظر گرفت. گر چه جنبه صفت جذب شدن به خوبی بررسی شده است، جذب به عنوان یک حالت بخوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. کسی که در این رگه و صفت بالاست ممکن است مدتها مسحور غروب خورشید و مدتها به لکه­ای خیره شود. در این حالت فرد مجذوب جنبه­ای معمولاً نامتعارف و ذهنی از چیزی می­شود که به آن توجه  می­کند. این موضوع ادراکی یا تصوری، توجه فرد را در اختیار می­گیرد و حاضر و واقعی تلقی می شود. تلگن[3] (1982) در تبیین مفهوم جذب به نظر مزلو[4]  (1968) و مفهوم مسحور شدن و جذب که ویژگی تجربیات اوج است اشاره می کند. منظور از این گونه تجربیات، لحظاتی است که بخودی خود ارزشمند است. جذب حاصل توجه همه جانبه است، یعنی درگیر شدن کامل منابع ادراکی، حرکتی، تصوری و شناختی به نمود یگانه­ای از چیزی که به آن توجه می شود جذب یک ویژگی و رگه پایدار شخصیتی است و بین دو جنس تفاوتی در این رگه مشاهده نشده است (تلگن و همکاران، 1988، پناهی شهری، 1388). در فرهنگ آکسفورد غرق شدن به این معانی آمده است: "فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و جذب شدن در برخی شرایط، اعمال، علاقه ها و از این قبیل". غرق شدن، احساس عمیقاً درگیر شدن و چیزی را واقعی باور کردن است (ایجسلستیجن[5] و همکاران، 2001).

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  در جوامع صنعتی امروزه استفاده مرضی از اینترنت پدیده جدیدی است که به عنوان مسأله و معضل اجتماعی مطرح شده و این کشورها سنگینی را متحمل می شوند تا آثار منفی استفاده از اینترنت را کاهش دهند. هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در خانه و منازل هستیم. بنابراین هم، احتمال گسترش بی رویه                (با توجه به آمارهای سالانه آن ) و موج آسا از این تکنولوژی و هم عدم محدویت اطلاعات و تنوع برنامه های مورد استفاده موجب تهدید پیوندها و روابط اجتماعی بین افراد و گروه ها و هم مشکلات خانوادگی خواهد شد؛ به طوری که مطالعات نشان می­دهد که دانش آموزان در موقع استفاده از اینترنت احساس­هایی از قبیل سر خوشی، هیجان­ و رهایی از غم و اندوه، احساس پوچی، افسردگی و تحریک از خود بروز می دهند (عابدینی و پورجبلی، 1384).

  اعتیاد به اینترنت، مانند هر اعتیاد دیگری می­تواند به نابودی زندگی اجتماعی، تحصیلی، مالی و از بین رفتن روابط عاطفی اعضای خانواده و نهایتاً به تخریب سلامت روح و روان فرد گردد. اعتیاد به اینترنت به سرعت در حال گسترش است و هر روز افراد جدیدی را به کام خود می­کشد. در این اعتیاد سن سال فاکتور کم اهمیتی است و مبتلایان از گروهای مختلف سنی به آن دچار می­گردند. متأسفانه امروزه حتی بزرگترها نیز در خانواده به استفاده بی­رویه از رایانه و اینترنت عادت کرده و آن­ها نیز در واقع معتاد گشته­اند. اعتیاد به اینترنت پدیده­ی بسیار جدیدی است که بسیاری را به خود آلوده  کرده است. در تحقیقی که درسال 2000 بر روی 18000 کاربر اینترنتی در آمریکا و کانادا صورت گرفت، معلوم شد تنها 7/5/0 مردم برای استفاده و به منظور فعالیت­های از پیش تعیین شده وارد اینترنت می­شوند (حسینی و دلاوری، 1384).

  با توجه به پیامدهای منفی این تکنولوژی و پیامدهای مثبت آن در سطوح مختلف آموزشی، لازم است تا در جهت شناسایی ابعاد مختلف این معضل و نحوه استفاده از آن مطالعات گوناگونی انجام شود و با شناسایی وضع موجود و آثار و پیامدهای احتمالی این مساله، در سطح کلان برای آموزش و استفاده صحیح و علمی از این ابزار برنامه­ریزی و سیاست­های لازم را اتخاذ و آموزش­های لازم از طریق رسانه­های جمعی و نهادهای آموزشی به خانواده و کاربران ارائه گردد.

  بررسی پژوهشهای داخلی نشان داد گرچه اعتیاد به اینترنت پژوهشهای قابل تأملی را به خود اختصاص داده است اما رابطه جذب وغرق شدن هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1-هدف علمی

  هدف از پژوهش جاری بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با مؤلفه­های گرایش به غرق شدن (بازی، فوکوس، مشارکت) و گرایش به جذب شدن و همچنین بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با جنسیت، تأهل و رابطه این دو متغیر می­باشد.

  1-4-2- هدف کاربردی

  با استفاده از نتایج این پژوهش دو ویژگی شخصیتی مهم مرتبط با اعتیاد به اینترنت (جذب و غرق شدن) مورد بررسی قرار می گیرد و مهمترین کاربرد این پژوهش کمک به کاهش اثرات منفی اعتیاد به اینترنت بویژه در نوجوانان و جوانان است

  1-5-فرضیه های های تحقیق

  بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به غرق شدن رابطه معناداری وجود دارد.

  بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن رابطه معناداری وجود دارد.

  بین اعتیاد به اینترنت با سن رابطه معنا داری وجود دارد.

  بین  اعتیاد به اینترنت با دو متغیر جنس و تأهل رابطه معناداری وجود دارد.

  1-6- متغیرهای تحقیق

  دراین تحقیق متغیرهای پیش بین جذب، غرق شدن، سن، جنسیت، تأهل و سن متغیر ملاک وابستگی به اینترنت است.

  1-6-1-تعریف مفاهیم نظری

  - اعتیاد به اینترنت بطور مفهومی اعتیاد به اتاق­های گپ­زنی، هرزه نگاری، قماربرخط و خریدهای اینترنتی است (مجدیان، 1378).

  - جذب شدن دقت و توجه به یک چیز یا اندیشه به بهای بی­توجهی به اشیاء و اندیشه­های دیگر ممکن است مفهوم مثبت دانسته و به جذبه و تمرکز سازنده مربوط باشد، ممکن است جنبه منفی هم داشته وبرگستگی از واقعیت منجر شود (پورافکاری،1380).

  - غرق شدن در فرهنگ آکسفورد به معنی فرو رفتن در مایعات" فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و احساس عمیقاً درگیر شدن و چیزی را واقعی باور کردن است (ایجسلستیجن و همکاران، 2001).

  1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی

  اعتیاد به اینترنت: در پژوهش حاضر منظور از اعتیاد اینترنت نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد اینترنت[6] یانگ به دست می آورد (مجدیان، 1378).

  جذب شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه  جذب[7] تلگن بدست می آورد (پناهی شهری، 1388).

  غرق شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه تمایلات غرق[8] ویتمروسینگر به دست می آورد (همان منبع).

   

  [1] - Cyberspace

  [2] - Roche & McConkey

  [3] - Tellgen, A.

  [4] - Maslow

  [5] - Ijsselsteijn, et al

  [6] - Test Internet  Addiction(IAT)

  [7] - Tellgen Absorption Scale(TAS)

  [8] - Immersion Tendencies Questionnaire(ITQ)

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  فصل اول کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه. 2

  1-2-بیان مسئله. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-4- اهداف تحقیق.. 6

  1-4-1-هدف علمی.. 6

  1-4-2- هدف کاربردی.. 6

  1-5-فرضیه های های تحقیق.. 6

  1-6- متغیرهای تحقیق.. 7

  1-6-1-تعریف مفاهیم نظری.. 7

  1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی.. 7

  فصل دوم ادبیات و  پیشینه تحقیق

  2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری) 9

  2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی.. 9

  2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت... 11

  2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت... 12

  2- 1- 4- ارزیابی.. 12

  2- 1- 5- نشانگان بالینی.. 13

  2- 1- 6- همه گیری شناسی.. 14

  2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 15

  2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

  2-1-9- تشخیص..... 17

  2-1-10- علت شناسی نظریه ها 19

  2-1-11-اقدام های درمانی.. 25

  2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت... 27

  2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت... 29

  2-1-14- جذب شدن. 31

  2-1-15-غرق شدن. 32

  2-1-15-2-   انواع غرق شدن. 35

  2-1-15-3-حالتهای غرق شدن. 36

  2-2-پیشینیه عملی.. 39

  2-2-1- تحقیقات داخلی.. 39

  2-2-2- تحقیقات خارجی.. 45

  فصل سوم روش شناسی تحقیق

  3-1- روش تحقیق.. 49

  3-2- جامعه آماری.. 49

  3-3- نمونه تحقیق.. 50

  3-3-1- حجم نمونه آماری.. 50

  3-3-2- روش نمونه گیری.. 50

  3-4-ابزارگردآوری آطلاعات... 50

  3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT) 51

  3-4-2-مقیاس جذب تلگن (TAS) 52

  3-4-3 پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) 54

  3-5- روش اجرای پژوهش... 61

  3-6- روش تحلیل داده ها 61

  فصل چهارم یافتهها ونتایج تحقیق.. 62

  4-1- مقدمه. 63

  4-1- 2- نتایج آمار توصیفی.. 63

  4-3-تحلیل فرضیه ها 65

  فصل پنجم بحث وتفسیر نتایج.. 71

  5-1- مقدمه. 72

  5-2- بحث وتفسیر)بررسی فرضیه ها( 72

  5-3- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 74

  5-4- پیشنهادات تحقیق.. 75

  منابع ومآخذ. 76

  پیوست... 83

  منبع:

  منابع ومآخذ

   

  - امیری، علی.(1383). زمینه­یابی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مشهد. پایان نامه تحصیلی کارشناسی، دانشگاه فردوسی.

  امیری، علی. رحیمی، مریم. (1384). زمینه­یابی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دوره­های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی. مجله رشد، شماره25، دوره هفتم،19- 16.

  -امینی، محمدصادق. (1384).اعتیاد اینترنتی، پدیده مخرب قرن 21. مجلات با موضوعات گوناکون علوم انسانی، شماره 172.

  -امیدوار، احمدعلی. صارمی، علی اکبر. (1381). اعتیاد به اینترنت: توصیف، سبب شناسی، پیشگیری، درمان و مقیاس­های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت، مرکز مشاوره و خدمات روان­شناختی پردیس، مشهد: انتشارات تمرین.

  -اورنگ، طیبه. (1383). بررسی علل وابستگی روانی به چت کردن در اینترنت در جوانان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

  -اخترمحققی، مهدی. (1385). جامعه شناسی اینترنت. تهران: ناشر: مولف، چاپ اول.

  - تقی زاده، محمد احسان. (1389). علل و انگیزه­های اعتیاد دیجیتالی. ماهنامه­ی تربیت، شماره5،42.

  -ارشلو، حمیرا. (1385). بررسی تاثیر رسانه­های الکترونیک و محیط­های مجازی نظیر اینترنت بر هویت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.

  -آکسلید، کریس. (1382). واقعیت مجازی درکامپیوتر (ترجمه لیلی برات­زاده). چاپ اول، تهران: نشر کتاب مریم. (سال نشر به زبان اصلی1998).

  -باقری، حمید. (1388). اعتیادبه اینترنت و وضعیت­های هویت در دانشجویان. مجله رشد، شماره25، 24- 16.

  - پناهی شهری، محمود. (1388). بررسی رابطه احساس حضور با برخی ویژگی­های روانشناختی جوانان در محیط های مجازی. رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.

  -  جلالی پور، سیدحمید. جلالی، داریوش. اسعدیان، سعیده. (1384). مقایسه اعتیاد به اینترنت برحسب سبکهای تفکردرکاربران. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، 72، 55- 23.

  -پاشایی، فاطمه. نیکبخت نصرآبادی علی رضا، توکل، خسرو(1387). تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی، مجله علوم رفتاری شماره4،337-333.

  -پورافکاری، نصرت اله. (1380). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی. چاپ سوم، تهران: نشر فرهنگ معاصر.

  -  حمیدیان، فرود. (1387). اعتیاد به اینترنت و موبایل. چاپ اول، تهران: نشره قطره.

  -حسینی، عباس، دلاوری، صدیقه. (1384). خانواده و اینترنت(تهدیدها و راهکارها). قم: انتشارات حضرت معصومه (س).

  - خواجه موگهی، علاسوند. (1389). بررسی متغیرهای شخصیتی پیش­بینی کننده اعتیاد به اینترنت. مجله علمی پزشکی دوره 9، شماره 4، 366- 359.

  - خسرو جردی، محمود، سیدآیت الله. (1385). بررسی اعتیاد اینترنتی :مطالعه­های جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی. فصل­نامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53، 225- 213.

  -دهقان، علی. (1384). قماربازی اینترنتی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره اول شماره 2و3، 74- 45.

  دریفوس، هیوبرت ال. (1389). درباره­­ی اینترنت. (ترجمه علی فارسی نژاد). چاپ اول، تهران: نشر ساقی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2001 ).

  - درگاهی، حسین، رضوی، سیدمنصور. (1386).اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران. فصلنامه پایش،سال ششم،شماره سوم، 272- 265.

  - داور پناه، محمد رضا.(1382).تغیر واقعیت درمحیط ارتباطی مجازی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، جلد چهارم، شماره 1، 31- 13.

  سرمد، زهره.بازرگان،عباس.حجازی،الهه. (1386). روش های تحقیق درعلوم رفتاری. چاپ چهاردهم،تهران: انتشارات آگاه.

  - شایق، سمیه. آزاد، حسین. بهرامی، هادی. (1388). بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان تهران.مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال یازدهم،شماره2، 158- 149.

  - علوی، سید سلمان و همکاران(1388). بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت GPIUS در کاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان سال 1388. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم،شماره چهل:صص 38-50.

  - علوی، سید سلمان، مرآثی، محمدرضا، جنتی فرد، فرشته، اسلامی، مهدی، برنامنش، علیرضا (1389). بررسی ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی همدان، دوره هفدهم، شماره2، پیاپی 56: صص57-65.

  گانتر، بری. (1383). اثر بازیهای ویدئویی و رایانه‏ای بر کودکان. (ترجمه حسن پورعابدی نایینی) تهران: انتشارات جوانه رشد.

  -عابدینی، صمد، پورجبلی، ربابه (1384). بررسی میزان بهره­مندی از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خلخال. فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، سال دوم،شماره هفتم،زمستان 1384.

  - قاسم زاده لیلی، شهرآرای مهرناز، مرادی علیرضا (1380). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران .فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 89: صص

  -کوپر،ال. (1388). اینترنت و کمین اخلاقی (ترجمه سیدحمید مرتضوی و بتول جباریان). چاپ اول تهران: نشر دانژه. (تاریخ انتشار به زبان اصلی).

  -کرامتی مقدم، رضا (1383). بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت با نظام ارزشی افراد در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1382دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  گرینون، ژیل.ویو، سوزان.(1384). آمار کاربردی (به زبان ساده). (ترجمه مهدی گنجی و حمزه گنجی) تهران: نشر ساوالان.

  -مجدیان، محمد. (1378). آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ. تهران: موسسه آزمون یارپویا.

  -منطقی،مرتضی.(1387). راهنمای والدین در استفاده فرزندان از فن آوری­های ارتباطی جدید تلفن همراه. چاپ اول، تهران: نشر عابد.

  - ناستی زایی،  ناصر. (1388). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت. طبیب شرق، دوره11، شماره1.

  -  معیدفر، سعید، گنجی، احمد، پورکتابی، کرم حبیب. (1384). اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای آن.

  نشریه اطلاع رسانی وکتابداری، شماره 63، صص39- 68.

  - ویزشفر، فاطمه. (1386). بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان از کافی نت­های شهر لار. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 25،26: صص 27-33.

   

   

   

   

  منابع خارجی

  -Belsare T, Gaffney GR Black DW.(1997). Compulsive computer use [letter].Am J Psychiatry,154:289

  -Black‚ DW.Belsaare‚ GShlosser‚ S.(1999)Clinical feature,psychiatric comorbidity,and health-related quality of life in persons  re-porting compulsive computer use behavior.J Clin psychiatry :60‚839-43

  - Bernner‚ V. (1997). Psychology of computer use:XL VII.parameters of internet use,absue, and addiction:the frist 90 days of the internet usage survey.Psych Rep: 80‚ 879-82

  Caplan SE.Preference for online social hnteraction:atheory of problematic internet use and psychosocial well- being?Am Psychol 1998;53:1017-31.

  - Charlene Jennett,Annal L.Cox,Paul Cairns,et al.(2008).Measuring and defining the experience of immersion in gams:Human-Computer Studies,Volume66,Issue9,September :661-641.

  -Davis‚ R. A.(2001). cognitive-behavioral model of pathological internet use.Comput Human  behave :17‚187-95.

  - Egger‚ O.Rauterberg‚ M.(1996). Internt behavior and addiction. zurich:swiss federal  institute of Technology.

  -Griffiths MD.internet addiction:fact or fiction? Psychologist 1999;12:246-51

  - Shapira‚ N.Goldsmith‚ T. keck Jr P,et al.(2000). psychiatric features of individuals  with  problematic  internet use.J Affect  Disord:57‚ 267-72.

  Hadly, SJ.Baker, BR Hollander, E.(2006). Efficacy of escitalopram in the treatment of compulsive-impulsive computer use disorder (abstract). Biol Psychiatry:59‚ 261S.

  - Ijsselsteijn, W.A. , Bierhoff, I. & Slangen-de Kort, Y. (2001). “Duration Estimation and Presence”. 4th International Presence Workshop, May 21-23,  Philadelphia, PA. Available From: www.informatik.umu.se/~jwworth/BeingAndTime.pdf

  -Jerald J,Block,M.D.(2008).Issues for DSM-V:Internet Addiction.American Psychiatric Association:165‚306 – 307.

  - Maslow, A. (1968). Toward a Psychology of  Being. New York: John Willey & Sons.

  Morahan-Martin J,Schumacher P.Incidence and correlates of pathological internet use among college student. Comput Human  Behav 2000;16:13-29

  -Morahan-Martin‚ J. Schumacher‚ P.(2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college student. Comput human:16‚ 13-29.

  - Moshe Israelashvili,Taejin Kim,Gabriel Bukobza.(2011).Adolescents over-use of the cyber world-internet addiction or identity exploration?.Journal Adolescence.

  Machlis, S.(1997). Gotchaǃ Computer monitors riding the web wave, Computerword,p. 1.

  -Pallanti S,Bernardi S Leonardo Q.The shorter PROMIS questionnaire and the internt addiction scale in the assessment of multiple addictions in a high-school population:prevalence and related disability .CNS Spectrums 2006;11(12):966-74

  - Roche, S. M., & McConkey, K. M. (1990). “Absorption: Nature, Assessment, and Correlates”. J. of Personality and Social Science, 59, 91-101.

  -  Schuemie, M. J., van der Straaten, P., Krijn, M., & van der Mast, C. A. P. G. (2001). “Research on Presence in Virtual Reality: A Survey”. Cyberpsychology & Behaviour, 4, 183-201.

  -Shapira NA,lessig MC,Goldsmith TD,et al. problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria.Depress Anxiety 2003;17:207-16

  -Shotton‚ MA..(1991)The costs and benefits of computer addiction Behav Inform Tech:10(3)‚219-30- --Tellegen, A. (1982).  Content Categories: Absorption Items .

  - Tellgen, A. Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences(absorption),a trait related  to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology:83, 268-277.

  -Young٫S.(2007).treatmentoutcomes with internet addiction.published in cyberpsychology (Revised).Unpublished manuscript, University of Minnesota.

  -Young‚ k. (1999).Internet Addhction: Symptoms‚ Evaluation and Treatment.

  --Young‚ K.(1998). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav: 3‚234-44


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, پروژه درباره پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی چکیده امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های مختلف زندگی و محیط کسب و کار تاثیر گذار بوده و موجب تحول ، تسریع و تسهیل امور شده است . این تاثیر بر صنعت گردشگری بعنوان یکی از اشتغالزاترین صنایع دنیا نیز کاملا مشخص است . یکی از ساده ترین راه هایی که می توان توسط آن میزان گردشگران داخلی وخارجی را ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی\ چکیده توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون ساخته است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده در شکل پول و سیستم های انتقال منابع در عرصه بانکداری الکترونیکی شده است. ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی چکیده در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده پایان نامه : باتوجه به رقابتی بودن صنعت بانکداری درعصر حاضر، بانک هابرای متمایز شدن از رقبا ، باید بتوانند رابطه بلند مدت وپایداری را با مشتریان خود داشته باشند .بدین منظور بانک ها باید انتظارات مشتریان وعوامل حفظ این رابطه بلند مدت را شناسایی ودر جهت تعامل پایدار بامشتریان از طریق جلب اعتمادشان ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی چکیده در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (M.A) گرایش: برنامه ریزی و توسعه چکیده: مقدمه: رشد روز افزون و رو به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر باعث گردیده بخشهای مختلف اقتصادی و صنعت نیز از آن بی نصیب نمانند. صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پویا و در حال رشد نیز به موجب وابستگی زیاد به اطلاعات و ارتباطات در عرصه داخلی و بین المللی توانسته است با ...

پايان نامه مقطع کارشناسي سال 1384 مقدمه برنامه‌هاي توسعه منابع انساني يکي از مهمترين چالش‌هاي دولت‌ها در استقرار نظام‌هاي جامع مبتني بر فناوري ارتباطات و اطلاعات مي‌

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 ...

ثبت سفارش