پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

word 712 KB 30267 151
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۹,۶۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
  رشته: روان شناسی    گرایش: بالینی

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل  می دادند و سطح تحصیلات حدود 8/72 درصد از آنان لیسانس بود، به صورت تصا دفی ساده انتخاب شدند و به صورت فردی به پرسشنامه های ابعاد جهتگیری مذهبی بهرامی، هوش هیجانی بار-آن و رضایتمندی زناشویی جدیری پاسخ دادند.ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی  به عنوان متغیر ملاک وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمارتوصیفی(فراوانی،درصد فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی( رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون)و نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مقادیر همبستگی بین ابعاد جهتگیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی فرهنگیان از نظر آماری معنی دار است(01/0>p) ؛ دو متغیر (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 23 درصد واریانس رضایتمندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند؛ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند؛بنابراین با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی فرهنگیان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار است. همچنین سه خرده مقیاس هوش هیجانی (شادمانی ، حل مساله ، همدلی) توانسته است 26 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ دیگر مولفه های هوش هیجانی نقش معنی داری در پیش بینی رضایتمندی زناشویی معلمان نداشتند.بین مؤلفه های هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی معلمان ، همبستگی مثبت به میزان (14/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های هوش هیجانی ، جهت گیری مذهبی معلمان افزایش می یابد.

  کلید واژه: جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی، رضایتمندی زناشویی.

  1مقدمه

  خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است که هر چه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.تشکیل خانواده و ارتباطات زناشویی با ازدواج آغاز می شود. ازدواج هسته ی اصلی خانواده را تشکیل می دهد. زوجهای سالم خانواده های سالم را شکل می دهند و خانواده های سالم جامعه ای سالم را تشکیل می دهد. ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد انسان ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی- اجتماعی زوج می کند. [1]موفقیت درازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای درک واقع بینانه ی آنها از روابط زوجی است(فورمن،2002).

  به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسان مصداقی نخواهد داشت.مهم‌ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند آن هنگام که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می‌کند، به حکمت خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش‌های اسلامی اشاره نمی‌کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ‌یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی‌توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می‌آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و نه ارزش‌های دینی و آرمان توحید، گسترش می‌یابد. متون دینی مؤلفه های مؤثری را در این زمینه ارایه می دهند. برای مثال، یکی ازمؤلفه های رضامندی زناشویی در متون دینی، نقش هایی است که هر یک از زوجین باید ایفا کنند.

  ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است . همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین،[2] 1989).  ازدواج پدیده ای است که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد؛چنان که می تواند به جایی برسد که به جای تأمین انرژی روانی زوجین،انرژی زیادی از آنان بگیرد و باعث بروز انواع اختلالات روانی شود. در این صورت،تنها دو راه حل باقی می ماند:اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آنها آکنده از آشفتگی هاست،آن را تحمل کنند و دومین راه حل،طلاق است؛راهی که در سال های اخیر،بسیاری کسان آن رابر می گزینند(همان).

  قرآن کریم نقش اصلی مرد را قوام بخشی به زندگی می داند. «الِّرجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ . . . »(نساء: 34)این قوام بخشی بیشتر دردو حوزه تامین معیشت زندگی (34/ نساء)و حسن معاشرت و ارضای نیازهای عاطفی همسر«عاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء: 19) نمود پیدا می کند. همچنین قرآن کریم و متون روایی، نقش اصلی زن را در زندگی، مهرورزی به شوهر و خانواده می داند.(14) «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّه ً وَ رَحْمَه ً»(روم: 21).

  رابطه زناشویی یک ارتباط انسانی منحصر به فرد است که با هیچ یک از روابط بین فردی دیگر قابل مقایسه نیست.فقط در این شکل ارتباط است که تمام ابعاد زیستی،معنوی،اجتماعی و عاطفی انسان مورد توجه قرار می گیرد.پژوهش ها نشان می دهند زن و شوهرهایی که روابط رضایت بخش و حمایت کننده دارند،کمتر احتمال دارد به بیماری سخت مبتلا شوند و در صورت ابتلا به بیماری،سریعتر بهبود می یابند.رضایت زناشویی بالا با وقوع خیانت در زندگی مشترک رابطه معکوس دارد.بدین معنا که زوج های دارای رضایت زناشویی بالا،کمتراحتمال دارد که درگیر روابط خارج از ازدواج شوند.علاوه بر این،رضایت زناشویی با کاهش بروز اختلالات روانی مانند اضطراب در هر دو زوج،افسردگی در زنان،سوء مصرف الکل در مردان،مشکلات جنسی در هر دو طرف،مرتبط است(نظری،1393).به طور کلی می توان دلایل اصلی بروز طلاق را فقدان تفاهم شخصیتی و ناهمسانی های فرهنگی و اجتماعی،مطلوب نبودن فرایند همسریابی،نارضایتی های جنسی،فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی،نا سازگاری سبک های دلبستگی زوجین،باورها و نگرش های ناکارآمد و انتظارات غیرمنطقی از ازدواج دانست (گلادینگ،ترجمه اسمعیلی،1392). الیس[3] معتقد است که نگرش هاو تصورات غیرمنطقی افراد می تواند در ایجاد رابطه عاطفی نا کارآمد نقش بسزایی ایفا کند. از دیدگاه شناخت درمانگران ریشه بسیاری از سوء تفاهم ها در زندگی زناشویی،اندیشه های تعصب آمیز و غیرمنطقی زوج هاست(ژانت[4]،ترجمه رحمتی،1380).

  در میان موجوداتی که روی کره زمین زندگی می‌کنند، انسان از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این ویژگی‌ها، او را از سایر موجودات روی کره زمین جدا می‌سازد. احساسات، عواطف، هیجان و توانایی قضاوت درباره رفتارهای خود و دیگران، و تصمیم‌گیری بر اساس این قضاوت‌ها، تنها بخشی از این ویژگی‌های خدادادی است که باعث سنگین شدن مسئولیت انسان شده است.(احزاب: 72) انسان‌ها باید با توجه به ارتباطات خودشان در جهان هستی، الگوها و سبک‌های ارتباطی مناسب را در خود پرورش دهند. متخصصان علوم مختلف، به‌ویژه روانشناسان، به دنبال ایجاد مفهوم جامعی بودند که در برگیرنده تمام الگوهای ارتباطی و تکنیک‌های پرورش این الگوها در تمام حیطه‌های زندگی بشری‌ به‌ویژه زندگی زناشویی‌ باشد و بتواند کارایی و توانایی افراد را بالا برده و به بهداشت روانی ایشان کمک کند. نتیجه این تلاش‌ها، منجر به ابداع مفهوم هوش هیجانی شد. به‌تدریج با ایجاد مؤلفه‌ها، ابعاد و ابزار سنجش و کشف مراکزی مانند نئوکرتکس، لیمبیک و بادامه مغز که نقش مهمی را در هیجان داشتند، در این مفهوم شد(برادبری[5]،ترجمه گنجی،1390).زندگی زناشویی بافتی سرشار از عاطفه است. در ازدواج های پرتعارض بین زوج ها برانگیختگی زیادی دیده می شود که به صورت افزایش ضربان قلب، سرخ شدن یا به سفیدی گراییدن رنگ پوست و... نمایان می شود. این برانگیختگی ها می تواند به تشدید تعارض ها بینجامد. هم چنین مطالعات نشان داده اند که زوج ها در توانایی درک و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با هم تفاوت دارند. برای مثال، برخی از زوج ها آشکارا نسبت به علایم عاطفی همسرشان بی توجه هستند و آن ها را نادیده می گیرند یا آمادگی سوءتعبیر این عواطف را دارند. مثلاً غم و اندوه همسر را خشم تلقی می کنند. از طرفی زوج های ناموفق عادت دارند پیام های عاطفی مبهم و گیج کننده ای به طرف مقابل خود بدهند (مثل هم زمان اخم کردن و خندیدن) که این می تواند به تشدید تعارض های بین فردی منتهی شود.ازدواج های موفق با درک و کنترل هیجان های دو طرف به ویژه کنترل خشم و ابراز صحیح آن شناخته می شود.آیا هوش هیجانی کلید طلایی یک ازدواج موفق به شمار می رود؟ میزان رضایت زوج ها از زندگی زناشویی، تا حد زیادی به حل مؤثر تعارض ها، مدیریت هیجان های منفی (مانند: خشم و نفرت) و ابراز هیجان های مثبت بستگی دارد. نتایج چندین پژوهش نشان داده است که توانایی خویشتن داری و نظارت بر عواطف، در شادمانی، تداوم و ثبات زندگی زناشویی نقش زیادی دارد(رایس[6]،2003).

  با توجه به آنچه اشاره شد، بطور کلی در جامعه امروز به دلایل متعددی چون گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال و اضافه شدن آن به نقش های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه والایی که نقش های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست، مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند،توجه به عواملی که باعث بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی می شوند،روشن و مبرهن است.

  بنابراین علاقمندم در این پژوهش، تأثیر دو عامل مذهب و هوش هیجانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا با افزایش آگاهی در حیطه عوامل تأثیر گذار در موفقیت زناشویی می توان از بروز اختلافات و تنشهای میان زن وشوهر ها جلوگیری کرد، و قبل از اینکه مشکلات زندگی زناشویی، سلامت جسمانی و روانی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، پیشگیری بعمل آید..

  1-2 بیان مسأله

   خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت و حدّت شان در طیّ زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود(بارون[7]،2006).امروزه جایگاه خانواده در کشورهای پیشرفته دچار تغییراتی شده است.این تغییرات زمینه بسیاری از ناسازگاری ها و تعارضات زناشویی را فراهم آورد.بنا به گزارش جامعه شناسان و روان شناسان در سال های اخیر احساس امنیت،آرامش و روابط صمیمانه میان زنان و مردان به سستی گراییده است و خانواده ها به گونه ای فزاینده با نیروهای ویرانگر رو به رو شده اند.افزایش طلاق و کشمکش های خانوادگی نه تنها اساس خانواده ها را تهدید می کند بلکه تهدیدی جدی برای جامعه و نظامهای اجتماعی می باشد،چرا که تربیت نسلی سالم و برخوردار از سلامت روان  که بتواند مسئولیت آینده جامعه را بر دوش بکشد،در محیطی که آرامش و امنیت از آن رخت بر بسته باشد،میسر نمی گردد(اکبری،1387).بسیاری از نابهنجاری های روانی و رفتاری انسانها در خانواده ریشه دارد و در عین حال بسیاری از پیشرفت های بشر نیز از خانواده نشأت می گیرد.خانواده می تواند کانون التیام همه ی زخم های اعضایش باشد و در مقابل می تواند کانون ایجاد زخم های عمیق در آنها باشد. کسی که ازدواج می کند انتظار دارد زندگی او با خوشبختی و رضایت همراه شده و از هر لحظه زندگی خود لذت ببرد. از این رو، آنچه از خود ازدواج مهم تر است، موفقیت در ازدواج یا رضامندی در بین زوجین است(ویلسون[8]،2005).

      در این پژوهش سعی بر آن است که ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی در رضایتمندی زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. رضامندی زناشویی[9] وضعیتی است که در آن زن وشوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.این امر در طول زندگی زوجین به وجود می آید؛ زیرا لازمه ی آن، انطباق سلیقه ها، شناخت ویژگی های شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است. به نظر می رسد، زوجین دارای رضامندی و سازگار در حیطه های مختلف زندگی، با همدیگر توافق دارند. این چنین زن شوهرهایی از نوع و سطح روابط کلامی و غیر کلامی شان راضی اند، روابط جنسی شان را لذت بخش و ارضاء کننده می دانند، پایبندی های مذهبی مشترکی دارند،مسایل مالی شان را به خوبی برنامه ریزی و مدیریت می کنند، در تعارض و اختلاف نظرها، مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجیح داده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت و رفت و آمد با اقوام و دوستان رضایت دارند، و نهایتاُ، در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند(جدیری[10]،1388). 

  کارشناسان امور خانواده عوامل مختلفی را برای پر بار سازی رابطه زناشویی و رضایت از زندگی زناشویی مطرح می کنند. برای مثال، رایان[11](1981)وشلینگر[12](1982)مؤلفه هایی چون رضایت از میزان عشق و علاقه، دوستی ها، ارضای جنسی، زمان صرف شده در خانه با بچه ها، کمک به همسر در خانه، رفتار دوستان و بستگان، احترام متقابل، اعتماد، عشق، توجه، وفاداری و ارتباط متقابل را به عنوان عوامل مهم رضامندی نام می برند. یانگ[13](1991)و نلس[14](1991)نیز مؤلفه هایی همچون،اهداف زندگی و نگرش های اخلاقی زن و شوهر، ارتباط با خویشان سببی و دوستان، قدردانی و حمایت از همسر را از جمله عوامل رضامندی زناشویی تلقی می کنند؛ همچنین موریس[15] و کارتر[16](2000)عواملی چون ویژگی های شخصیتی، بازخوردها، انتظارات، رابطه جنسی و الگوهای ارتباطی را از جمله عوامل موءثر در رضامندی زناشویی می دانند.(ستیر[17]،1983)

       رضایت زناشویی: الف) توافق زن و شوهر در مورد اموری که ممکن است مسایل حادی ب بار آورد. ب) علایق و فعالیتهای مشترک. ج)ابراز علاقه مکرر و اعتماد متقابل. د) شکوه و شکایت اندک. م) شکایت نادر از احساس تنهایی،بخشودگی و مانند اینها(کارنی و کابزف[18]،2000).

  رضایت زناشویی،یکی ازمهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است، که تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی می باشد. از منظر دینی، رضامندی زناشویی حالتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن، احساس طمأنینه و آرامش داشته باشند (روم:21 )  از آنجایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزشهای مشابهی را مورد تأکید قرار می دهند، پژوهشگران رابطه نزدیکی بین آن دو پیش بینی می کنند. مذهب و پایبندی به آن از موضوعاتی است، که می تواند ذهن پژوهشگران را به این موضوع معطوف دارد، که رضامندی از زندگی زناشویی در سایه تعالیم الهی و پایبندی به آن به چه صورت است؟ آیا پایبندی به مذهب می تواندتأثیری در سطح رضایت از زندگی زناشویی داشته باشد یا نه؟(مصلحی[19]،1391(ابعاد جهت گیری مذهبی[20]طبق مقیاس بهرامی احسان، شامل چهار بعد: جهت گیری مذهبی، سازمان نیافتگی مذهبی، ارزنده سازی مذهبی و کامجویی است.

  پژوهشگران و متخصیصن بر این نکته تأکید دارند که کیفیت ازدواج زمینه ساز فضای مناسبی جهت تلاقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت بین زوجین است.همه زوجها اعم از موفق و ناموفق، تمایل دارند ،عواطفی را که در طرف مقابل نسبت به خود مشاهده می کنند،به نحوی جبران و مقابله به مثل کنند.ازدواجهای موفق با درک و کنترل هیجانهای دو طرف به ویژه کنترل خشم و ابراز صحیح آن شناخته می شود.در این جا این سوال مطرح میشود:آیاهوش هیجانی کلید طلایی یک ازدواج موفق به شمار می رود؟ یکی از روش هایی که می تواند نقش مهمی در رضایت زناشویی ایفا کند استفاده از قابلیت ها،ظرفیت ها و منابع هیجانی و عاطفی موجود در زوجین و کنترل،هدایت،مدیریت و جهت دهی این قابلیت ها در راستای رضایت زناشویی است.براساس یافته های پژوهش های انجام شده در مورد تعاملات زناشویی،فرض برآن است که اگر زوج ها از هیجان های همسران شان آگاه شوند و بتوانند هیجان هایشان را آشکارا به یکدیگر اطلاع دهند و ابراز کنند زندگی بهتری خواهند داشت.برای این کار لازم است از علل،جوانب وپیامدهای هیجان هایشان بر زندگی زناشویی آگاه شوند)نظری،1392).

  هوش هیجانی مجموعه مهمی از یک سری توانایی هاست:توانایی هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ نماید و در مقابل ناملایمات پایداری کند،تکانش های خود را به تعویق بیندازد و آنها را کنترل کند،حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر،قدرت تفکرش را خدشه دار سازد،با دیگران همدلی کند و امیدوار باشد.مؤلفه های هوش هیجانی:1)شناخت عواطف شخصی. 2)به کار بردن درست هیجانها. 3)برانگیختن خود. 4)شناخت عواطف دیگران. 5)برقراری رابطه با دیگران. ازدواج قدم گذاشتن در یک شراکت کاری است که معمولاً جزئیات نحوه برخورد با مشکلات احتمالی به صورت کتبی ذکر نمی شود. زوج های ناخرسند بسیاری، وقت و پول خود را صرف یافتن راهی برای احیای زندگی مشترک شان می کنند، و برای رسیدن به خواسته هایشان به هرگونه متخصص و حتی دعانویس، متوسل می شوند. اما اکثر این راهها به بن بست می رسد، زیرابدنبال راهی می گردند که شریک زندگی شان را اصلاح کنند، و نه خودشان را        ( گلاسر[21]،1952).

       امروزه در زندگی های مشترک نه یک زن تابع مطلق چارچوب تمایلات مرد خود می باشد، و نه یک مرد در مفهوم قبلی خود می گنجد.تمام این عوارض و تبعات ناشی از زندگی ابزاری امروزی،شرایطی را برای بسیاری از زوجهای جوان فراهم می سازد که یا اقدام به جدایی می کنند، و یا بنا به برخی مصلحت ها، باکوهی از مشکلات و معضلات با نوعی جدایی روانی مواجه می شوند، که به مراتب آثار روحی و روانی آن مخرب تر از طلاق قانونی است(مهرآبادی[22]،1385).

  با توجه به آنچه بیان شد، دراین پژوهش به کمک پرسشنامه های تعیین وتعریف شده و جامعه موردنظر،در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر هستیم:

  1.آیا بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟

  2.آیا بین ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی ارتباط وجود دارد؟

  3.آیا بین مؤلفه های هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد؟

  تا بتوانیم بررسی کنیم که این متغیرها تاچه حد می توانند بر رضایت از زندگی زناشویی  در زوجین تأثیر بگذارند.

  1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  از آنجایی که رضایتمندی زناشویی به بهداشت روان زوجین کمک میکند و کسی که ازدواج می کند، انتظار دارد زندگی او با خوشبختی و رضایت همراه شده و از هر لحظه زندگی خود لذت ببرد.ضروری است پیش ازاینکه زوجین به دلیل وجود نارضایتی زناشویی و عدم سازگاری مناسب در طول زندگی با مشکلاتی مواجه شوند، عوامل تأثیر گذار در رضایتمندی زناشویی مورد بررسی و آموزش قرار گیرد. آمار روز افزون طلاق،خشونت خانوادگی و اختلافات خانوادگی نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست؛ و با دید عالمانه به این پدیده نگریسته نشده است. با توجه به این مسئله که نارضامندی زناشویی موجب بروز اختلال های جسمانی و روانی زوجین شده، می تواند موجبات بزه کاری فرزندان را فراهم آورد و در نهایت، ازجانب خانواده های ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید.

  اکثر محققانی که در حیطه ازدواج مطالعه کرده اند، بیشتر به بررسی زوجهایی پرداخته اند که طلاق گرفته و یا در شرف جدایی هستند. بدین معنی که ملاک رضایت زناشویی همسران را در کنار هم با توجه به کیفیت زندگی و نقش ابعاد مذهب و هوش هیجانی در نظر نگرفته اند.گرچه نظریه پردازان هوش هیجانی، بر اهمیت این مفهوم در حفظ و تداوم رابطه زناشویی و احساس رضامندی از آن تأکید دارند،اما پژوهش های کمی، هوش هیجانی را در زمینه مسائل زناشویی مورد بررسی قرار داده اند. بی شک،این کمبود بررسی های پژوهش به دلیل تازگی مفهوم و دشواری های مربوط به تهیه ابزارهای سنجش معتبر و پایا بوده است(پارسا،1389).

  رضایت مندی از زندگی زناشویی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت در زندگی است،که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد؛ با توجه به افزایش طلاق و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تأثیرات سوء آن بر خانواده و اجتماع،ضرورت توجه به عوامل رضایت مندی زندگی زناشویی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. از این رو علاقه مند شدم تا رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی بر رضایت مندی زناشویی را مورد مطالعه قرار دهم.

  1-4-اهداف مشخص تحقیق

  هدف کلی: هدف از این تحقیق رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی فرهنگیان ناحیه 2 رشت  در سال 1393 بود، تا بتوان بوسیله این پژوهش و تعمیم آن به جامعه رضایت مندی زندگی زناشویی را افزایش داد.

  1-5-اهداف جزیی:

  بررسی رابطه بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی با رضایت مندی زناشویی.

  بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی در زوجین.

  3. بررسی رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی.

   1-6- سؤالات تحقیق:

  1.آیا بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی با رضایت مندی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد؟

  2.آیا بین مؤلفه های هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد؟

  3. آیا بین هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی رابطه معنادار وجود دارد؟

  1-7- فرضیه‏های تحقیق:

  با در نظر گرفتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

  1.بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی با رضایت مندی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.

  2.بین مؤلفه های هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.

  3.بین هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی رابطه معنادار وجود دارد.

  1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات( مفهومی و عملیاتی):

   -تعریف مفهومی ابعاد جهت گیری مذهبی:مذهب با راهنمایی ها وقواعد خاص خود فرد را مجهز می کند که بتواند رفتار مناسبی داشته باشد.دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمهء ایمان، علم و آگاهی است(سالاری فر و دیگران،1390).

  -تعریف عملیاتی ابعاد جهت گیری مذهبی:در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نظر در زمینه ابعاد جهت گیری مذهبی از پرسش نامه ابعاد جهت گیری مذهبی ساخته بهرامی احسان استفاده خواهد شد.

  -تعریف مفهومی هوش هیجانی:هوش هیجانی یعنی توانایی زیر نظر گرفتن احساسات و هیجانات خود و دیگران،تمایز گذاشتن بین آنها و استفاده از اطلاعات حاصل از آنها در تفکر و اعمال خود.

  -تعریف عملیاتی هوش هیجانی: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نظر در زمینه هوش هیجانی از پرسش نامه هوش هیجانی بار-آن استفاده خواهد شد.

   

  [1] - Forman

  [2] - Barnstein & barnstein

  [3] - Ellis

  [4] - Janet

  [5] - Bradbry

  [6] - Rice

  [7] - Baron

  [8] - Wilson

  [9] .marital satifaction

  [10] .Jdyry

  [11] .Rayan

  [12] .Shlyngr

  [13]. Young

  [14] .Nelss

  [15] .Morris

  [16] .Carter

  [17] .Styr

  [18] .Careni & Kabzf

  [19] .Moslehi

  [20] . dimensions of religious orientation

  [21] .Glasser

  [22] .Mehrabadi

  Abstract

  The study aimed to investigate the relationship between religious orientation and dimensions of emotional intelligence and marital satisfaction was conducted. 8/72 percent had a bachelor's degree, a random selection of questionnaires and individual religious orientation Bahrami, emotional intelligence and marital satisfaction Jadiri response times-it Dadnd.abad religious orientation and emotional intelligence as predictor variables between marital satisfaction as the criterion variable Vtjzyh and analysis of data collected using inferential (multiple regression, Pearson correlation) and was analyzed 20 SPSS software.Correlation between religious orientation and marital satisfaction cultural dimensions are statistically significant (01/0> p); Two (religiosity, and important religious building) have 23% of the variance in marital satisfaction Teachers (criterion variable) explain dimensions of underdevelopment and pleasures significant role in predicting marital satisfaction were teachers, so we can conclude with confidence 99/0 predict marital satisfaction on the basis of religious orientation of culture is significant. The three subscales of emotional intelligence (happiness, problem solving, empathy) have 26% of the variance in teachers' marital satisfaction (criterion variable) explainatin, other components of emotional intelligence had a significant role in marital of satisfaction predicting Teachers. Components of emotional intelligence with teachers of religious orientation, positive correlation between the amount (14/0 = r), which is statistically significant (01/0> P). Thus, we can conclude with 99% confidence that the increase emotional intelligenceing components, religious orientation of teachers increases.

  Keywords: religious orientation, emotional intelligence, marital satisfaction.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات تحقیق. 2

  1-1مقدمه. 3

  1-2 بیان مسأله. 6

  1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 10

  1-4-اهداف مشخص تحقیق. 11

  1-5-اهداف جزیی: 11

  1-6- سؤالات تحقیق: 11

  1-7- فرضیه‏های تحقیق: 12

  1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12

  فصل دوم:مرور منابع-ادبیات تحقیق-پیشینه تحقیق. 13

  1-2-پیش در آمد. 14

  2-2-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. 15

  2-3-تعریف رضایت‌مندی زناشویی.. 16

  2-4-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. 19

  2-5-ویزگی زوج های  سالم : 20

  2-5-1-زوج های  سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. 20

  2-5-2- هشت معیار موفقیت زناشویی.. 21

  2-6-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. 21

  2-6-1-السون و فاورز (1989) زوجین را شامل چند نوع می داند: 21

  2-6-2- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود: 22

  2-6-3- نیوفان (1994) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند: 22

  2-7- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی: 23

  2-7-1ارتباط.. 23

  2- 7-2- سن.. 25

  2-7-3- اعتماد و صداقت.. 25

  2-7-4 درک همسر و تفاهم. 25

  2-7-5- محبت.. 26

  2-7-6- همکاری.. 26

  2-7-7- مسائل جنسی.. 26

  2-7-8- صمیمیت.. 27

  2-7-9- توجه و علاقه. 28

  2-7-10- مسائل مالی و اقتصادی.. 28

  2-7-11- طول دوره ازدواج. 29

  2-7-12- فرزندان. 29

  2-7-13- قدرت و تصمیم گیری.. 30

  2-7-14- اشتغال. 30

  2-7-15- شخصیت.. 30

  2-7-16-صرف اوقات فراغت.. 30

  2-7-17-اقوام و دوستان. 31

  2-7-18- تحصیلات.. 31

  2-7-19- اعتقادات مذهبی.. 31

  2-8- رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام. 32

  2-9- عواملی که سبب می شود دینداری، به رضایت بیشتر از زندگی بیانجامد: 36

  2-9-1- عامل حمایت اجتماعی: 36

  2-9-2- عامل تقرب به خداوند: 36

  2-9-3- یقین وجودی: 37

  2-10-ساختار و راهبردهای خانواده 37

  2-10-1-کانتور و لر سه راهبرد خانوادگی را مشخص کردند: 37

  2-11- تفاوت زوج ها از نظر میزان رضایت مندی.. 38

  2-12- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 38

  2-12-1- نظریه روان پویایی و ارتباط شئ: 38

  2-12-2- نظریه های رفتاری: 39

  2-12-3- نظریه های شناختی: 40

  2-12-4- نظریه های سیستمی: 40

  2-12-5- نظریه های بین نسلی: 41

  2-13- مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 42

  2-13-1- مدل مک مستر : 42

  2-13-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده: 42

  2-13-3- مدل برادبوری 42

  2-13-4- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت.. 44

  2-13-5- مدل السون: 44

  2-13-6- مدل بیورز: 45

  2-14-کار کرد مطلوب خانواده 46

  2-15-تعریف هوش هیجانی.. 47

  2-16- تاریخچه هوش هیجان. 48

  2-17- هوش هیجانی از دیدگاه سالووی.. 51

  2-17-1- شناخت عواطف شخصی: 51

  2-17-2- به کار بردن درست هیجان ها: 51

  2-17-3- براگیختن خود: 51

  2-17-4- شناخت عواطف دیگران: 52

  2-17-5- حفظ ارتباط ها: 52

  2-18- مغز هیجانی.. 53

  2-19- هوش هیجانی از دیدگاه اسلام. 54

  2-20- هوش هیجانی و زندگی زناشویی.. 55

  2-21- مؤلفه های هوش هیجانی.. 57

  2-21-1- مهارتهای درون فردی شامل: 57

  2-21-2 مهارتهای میان فردی شامل: 57

  2-21-3 سازگاری: 58

  2-21-4کنترل استرس: 58

  2-21-5 خلق عمومی: 58

  2-22- پیشینه. 58

  2-22-1-تحقیقات داخل کشور. 58

  2-22-2- تحقیقات خارج از کشور. 60

   

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق. 63

  3-1- پیش درآمد. 64

  3-2- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه : 64

  3-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 64

  3-4- روش شناسی تحقیق: 64

  3-5- روش گرد آوری اطلاعات: 65

  3-6- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 65

  3-6-1- متغیرهای مستقل(پیش بین): 65

  3-6-2- متغیر وابسته(ملاک): 65

  3-7- ابزار پژوهش: 65

  3-7-1- مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی: 65

  3-7-2- نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از: 66

  3-7-3- جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی.. 66

  3-7-4- سازمان نیافتگی مذهبی.. 66

  3-7-5-ارزنده سازی مذهبی.. 66

  3-7-6-کامجویی.. 66

  3-7-7-اعتبار. 67

  3-7-8- پایایی: 67

  3-8-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 68

  3-8-1- اعتبار و روایی: 69

  3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات: 70

  3-9-  مقیاس رضایت مندی زناشویی جدیری: 71

  3-9-1- مؤلفه‌های آزمون. 71

  3-9-2- اعتبار. 73

  3-9-3- روایی.. 73

  3-9-4- شیوه نمره‌گذاری و تفسیر. 73

  فصل چهارم:یافته های تحقیق. 74

  4-1- تحلیل توصیفی داده ها 76

  4-2-تحلیل استنباطی.. 78

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها 92

  5-1- بحث و نتیجه گیری.. 93

  5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 98

  5-3- پیشنهادهای کاربردی.. 99

  5-4- محدودیت های تحقیق. 99

  ضمایم و پیوستها 110

  منبع:

  منابع فارسی:

  - اسپنس، اچ.سوزان.(2005).درمان اختلالات جنسی(دیدگاه شناختی-رفتاری)،ترجمه:ح، توزنده جانی و دیگران،(1383)، تهران،پیک فرهنگ، چاپ اول،ص66.

  - استریت، ادی.(1998).  مشاوره و خانواده ( نظر و عمل در نگرش سیستمی )،مترجمان مصطفی تبریزی و علی علوی نیا،(1384)، تهران، انتشارات فراوان، چاپ هشتم،صص123-125.

  - اکبری،ابوالقاسم.(1387).مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران،انتشارات رشد، چاپ چهارم،صص344-346.

  - الیری،ک . دانیل؛ هیمن، ریچاردای  و جانگسما، آرتورای . ( 2009) . راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی ( طرح مدون زوج درمانی )،(1387)، مترجمان سید علی کیمیایی ، و زهرا باقریان نژاد، تهران : انتشارات رشد، چاپ ششم،صص246-253.

  - الیس، آلبرت ودیگران.(2007).زوج درمانی،ترجمه: ج، صالحی فدردی، امین یزدی(1385)، تهران، نشرمیثاق، چاپ سوم،ص131.

  - الیس،آلبرت؛هاری،رابرت.(2010).زندگی عاقلانه،ترجمه:مهرداد  فیروز بخت ،(1388)،تهران،انتشارات رشد،صص96-109.

  - بارکر، فیلیپ.(2001). خانواده درمانی پایه، مترجمان محسن دهقانی و زهره دهقانی(1387)، تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم، صص126-133.

  - بارون، رابرت؛ وهمکاران. (2006). روان شناسی اجتماعی، ترجمه: یوسف کریمی، (1389)، تهران، نشر روان، چاپ سوم، صص472-473.

  - برادبری،تراویس؛ گریوز،چین.(2012).هوش هیجانی، ترجمه: مهدی گنجی،(1390)، تهران،نشر ساوالان، چاپ دوازدهم،ص153.

  - برک،لورا . (2007).روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی، ترجمه:یحیی سید محمدی،(1393)، تهران، انتشارات شاهین، جلد دوم، چاپ بیست و ششم،صص148-151.

  - برنشتاین، فیلیپ اچ؛برنشتاین، مارسی تی. (2012). زناشویی درمانی از دیدگاه  رفتاری – ارتباطی، مترجمان سید حسن پورعابدی نایینی و غلامرضا منشئی،(1389)، تهران،انتشارات رشد، چاپ دوازدهم، صص187-193.

  - برنشتاین، فیلیپ.اچ  و برنشتاین، مارسی. تی. (2012). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی ( زناشویی درمانی   )،ترجمه:غلامرضا منشئ،(1390)، انتشارات غزال، چاپ دهم،تهران،صص123-1125.

  - بک،آ.(2004).عشق هرگز کافی نیست،ترجمه م، قراچه داغی،(1382)، تهران،نشرآسیم، چاپ اول،ص43.

  - بنی تمیم ،رباب .(1391).رابطه بین شادمانی ذهنی،سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی،پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد.

  - بهرامی احسان،هادی.(1378).بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ابعاد جهتگیری مذهبی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی،سال اول،شماره3،صص19-24.

  - بهرامی احسان،هادی و دیگران.(1384).رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلال های روان شناختی،مجله روان شناسان ایرانی،سال دوم،شماره 5،صص34-48.

  - پروچاسکا،جیمزاُ؛نورکراس،جان سی.(2013).نظریه های روان درمانی،ترجمه هامایاک آوادیس یانس،(1391)،تهران،نشررشد،صص456-462.

  - پسندیده، عباس.(1389). کانون مهرورزی، تهران، انتشارات مرکز امور زنان و خانواده، چاپ اول، ص28.

  - تبریزی،مصطفی وهمکاران.(1385).فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی،تهران، نشر فراروان،ص39.

  - جامپالسکی،جرالد.(2010).فکرت را عوض کن،زندگیت عوض می شود،ترجمه:فریبا مقدم،(1391)، تهران،چاپ میران، چاپ دوازدهم،ص105.

  - جان بزرگی،مسعود.(1386).بررسی جهت گیری مذهبی و سلامت روان،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دوره31،شماره4،صص24-37.

  - جدیری، جعفر؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم.(1386).بررسی رابطه رضامندی زناشویی با ثبات هیجانی، نشریه روان شناسی دین، شماره 11،صص14-29.

  - جدیری،جعفر.(1388).ساخت و اعتبار یابی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی،روان شناسی دین،سال دوم،ش8،صص41-70.

  - جمهری،فرهاد. احدی،حسن.(1393).روانشناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی، قم،نشر آینده درخشان، چاپ ششم،ص180.

  - خمسه،اکرم .(1391).راهبردهای جدید در زوج درمانی، تهران، نشر ارجمند، چاپ دوم، ص76.

  - خیرا، شیو.(2008).شما هم می توانید موفق شوید، مترجم: سید داود حسینی نسب،(1387)، انتشارات ورای دانش، تهران، چاپ اول،ص70.

  - دهشیری،غلامرضا.(1382).هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن بر روی دانشجویان دانشگاههای تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  - راس،آلن .(2003) . هوش هیجانی در زندگی خانوادگی، ترجمه:حسن توزنده جانی و نسرین کمال پور،(1385)، مشهد، نشر مرندیز،ص46.

  - رایس، فیلیپ .(2001). رشد انسان از تولد تا مرگ، ترجمه: مهشید فروغان، (1388)، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ چهارم، صص535-536.

  - رزقی،علیرضا؛ آقایار، سیروس.(1389). تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی، اصفهان،نشر سپاهان، چاپ اول، ص57.

  - رستمی،حمیده؛ براتی، محمود .(1384).هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در خانواده، تهران،نشر ارسباران،ص34.

   - رفیعی هنر،حمید؛جان بزرگی،مسعود.(1389).رابطه جهت گیری مذهبی و خودمهارگری،مجله روان شناسی و دین،شماره ا،پیاپی 42،صص19-31.

  - سارتوریوس، نورمن؛ وهمکاران .(2011). خانواده ها و اختلالات روانی از فشار تحمیل شده بر خانواده ها تا توانمند سازی آنها ، ترجمه: احمد برجعلی و  همکاران،( 1390)، تهران،انتشارات ارجمند، چاپ اول،صص42-51.

  - ستیر، ویرجینیا.(2002). آدم سازی در روان شناسی خانواده، ترجمه: بهروزبیرشک،(1384)، ،تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم ص67.

  - سیلگمن، مارتین؛ روزنهان، دیوید.(2012). آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی،(1390)، جلد اول، تهران، نشر ساوالان، چاپ سیزدهم، صص23-25.

  - شارف، ر، اس.(2004).نظریه هی روان درمانی و مشاوره، ترجمه م، فیروزبخت،(1383)، تهران،نشر رسا، چاپ دوم،ص168.

  - شاملو، سعید .(1391).بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ بیست و دوم، ص55.

  - شرفی، محمدرضا.(1385). خانواده متعادل ( آناتومی خانواده تهران،انتشارات انجمن اولیا و مربیان،)، چاپ سوم،ص178.

  - شعاری نژاد، علی.(1383). روان شناسی رشد بزرگسالان  در فراخنای زندگی، تهران، انتشارات پیام آزادی، چاپ پنجم، ص137.

  - شولتز،دوان پی؛ شولتز،سیدنی الن.(2013).نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، نشر ویرایش، چاپ بیست و پنجم، صص9-12.

  -  عسگری فر، حسین.(1380) . نقش بهداشت روان در زندگی زناشویی ازدواج  طلاق، تهران،انتشارات گفت و گو، چاپ سوم، صص45-48.

  - فانینگ،پاتریک؛ وهمکاران . (2007).مهارتهای زناشویی، ترجمه محمد گذرآبادی،(1387)، تهران، انتشارات رسا، چاپ سوم، ص19.

  - فتحی آشتیانی،علی.(1392).آزمونهای روانشناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، تهران، نشر بعثت، چاپ یازدهم، صص181-187.

  - فقیرپور،مقصود.(1380).مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی، رشت، ناشرسازمان بهزیستی گیلان، چاپ اول، ص2.

  - کلینکه، ک، ال.(2004)،مهارت های زندگی،ترجمه:ش، محمدخانی،(1383)،تهران:اسپند هنر،صص224-227.

  - گاتمن، جان مردخای. (2005). هفت اصل برای زندگی زناشویی کارآمد، مترجمان نسرین مصباح و دیگران،(1384)، تهران، انتشارات ایتا، چاپ سوم، صص121-123.

  - گلادینگ، س.(2004).خانواده درمانی،ترجمه:ف،بهاری وهمکاران،(1384)، تهران،نشرتزکیه، چاپ ششم، ص321.

  - گلادینگ،ساموئل.(2011).خانواده درمانی تاریخچه نظریه و کاربرد، ترجمه: عزیزالله اسمعیلی و محسن رسولی،(1392)، تهران، انتشارات تزکیه، چاپ اول، ص17.

  - گلاسر، ویلیام.(1952).ازدواج بدون شکست، ترجمه: نیکو خوش نیک و دیگران،(1384)، تهران، انتشارات محقق، چاپ اول، ص46.

  - گلدنبرگ، ا و گلدنبرگ..(2004). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی براوتی،(1383)، تهران،انتشارات نشر روان،ص321.

  - گلدنبرگ،ایرونه؛گلدنبرک،هربرت.(2004).خانواده درمانی،ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براواتی و همکاران،(1385)،تهران، نشر روان،صص256-269.

  - گلمن،دانیل.(2011).هوش هیجانی،ترجمه نسرین پارسا،(1393)، تهران، انتشارات رشد، چاپ هشتم.

  - گنجی، حمزه. (1385). روان شناسی تفاوت های فردی، ، تهران،انتشارات بعثت، چاپ هشتم ص65.

  - گود، نانسی.(2003). زندگی با همسر کج مدار : راهنمای سازگاری زناشویی برای زنان، مترجم فروزنده داورپناه،(1384)، تهران، انتشارات جوانه رشد، چاپ پنجم،ص134.

  - گیتونی، منصف.(1939). هویت و هوش هیجانی،ترجمه: پریچهر به کیش،(1389)، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم،ص53.

  -لانیون،ریچارد؛گوداشتاین،لئونارد.(2002).ارزیابی شخصیت،ترجمه سیامک نقش بندی و همکاران ، (1382)، تهران ،نشر روان،ص321.

  - ماهیار، آذر.(1385).ازدواج حل مشکلات زناشویی، تهران، نشر قطره، چاپ سوم،صص12-14.

  - مک کی،متیو.(2006).مهارتهای زندگی زناشویی، ترجمه:شهرام محمدخانی، قدرت عابدی،(1393)، تهران، انتشارات ورای دانش، چاپ چهارم،ص82-91.

  - موسوی، اشرف السادات.(1387).خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران، نشر رشد، چاپ اول، ص 101-131.

  - موسوی اصل، سید مهدی؛ آذربایجانی،مسعود.(1390).روانشناسی دین، قم،نشرسبحان، چاپ سوم.

  - مهانیان، مهری؛ و همکاران.(1385).بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی. مجله روانشناسی، دوره 10، شماره 320، سال 1385،صص18-32.

  - مینو چین،سالوادور.(1980).فنون خانواده درمانی،ترجمه فرشاد بهاری و فرح سیا،(1381)،تهران،انتشارات رشد،صص260-262.

  - مینو چین،سالوادور.(1980).خانواده و خانواده درمانی،ترجمه باقر ثنایی،(1392)، تهران،نشر امیر کبیر چاپ نهم،صص241-243.

  - نظری، علی محمد.(1392). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران انتشارات علم، چاپ بیست هشتم.

  - یکولز، مایکل؛ نیکولز، ریچارد.(2009). خانواده درمانی، ترجمه محسن دهقانی و همکاران، (1387)، تهران، نشر دانژه، صص86-94.    

  - هاید، ژانت.(2002). روان شناسی زنان،مترجم بهزاد رحمتی،(1380)، تهران، انتشارات نوربخش، چاپ سوم،ص64.

  - هومن،حیدرعلی.(1384).تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران، نشر پیک فرهنگ، صص23-37.

  - هیل، ناپلئون.(2006).با آرامش ذهن به ثروت برسید، ترجمه: مهدی قراچه داغی،(1385)، تهران، انتشارات غزلباران، چاپ اول،ص64 .

  منابع انگلیسی

  Bradbery, T.N. Fincham, F.D. Beach, S.R, (2000), Research on the nature and determinants of marital satisfaction:A decade in review. Journal of Marriage and Family, v62, p. 967.

  Bjarnason T, Parents, "Religion, and Perceived Social Coherence: A Dorkheimian Framework of Adolescent Anomie", Journal for the Scientific Study of Religion, V.37, 1998.

  Ellison. C. G, Contemporary African American religion. what have we learned from NSBA? Department of Sociology  336 Burdine Hall, University of Texas at Austin Texas, 1991.

           - Donnellan, M. et al. , "The Big Five and enduring marriages" , Journal of research in  .                personalty,  v38, p. 481-504.

  Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, why it than EQ? London, Bloomsbury publishing1996

  Irvine, M. M. C, The Relationship Between Religiosity and The Family Dynamics of The Circumplex Model of Marital and Family System, California school of professional psychology, Aliant international university, 2008.

  Lewis, Michael, jeanet, M, Haviland, jones, Handbookof Emotion, London, GiLford Preesnewyork, 2000.

  Mahoney, A. Others, (1999), Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, V 13(3), p. 332.

  Mcnulty, K. Others, (2004), Perceived Uncertainty, Spiritual Well-Being, and Psychosocial Adaptation in Individuals With Multiple Sclerosis. Rehabilitation Psychology, V 49(2), p. 91- 99.

  Mayer.j, carus.D, D, sallovey.P, Selecting a Mesure of Emotional Intelligence, Hand book of emotionalintelligence, Newyork, Jossey- Bass, 2004.

  Mullins, L.C., et al, (2001), Marital adjustment and religiosity: A comparison of those under age 65 with those age and older. Journal of Social Science Research, v 2, issue 1, p. 68.

          -Myers S, Religious Homogamy and Marital Quality: Historical and Generational Patterns Journal of Marriage and Family, Volume 68, 2006.

   -       Myers S, Religious Homogamy and Marital Quality: Historical and Generational                     Patterns  Journal  of Marriage and Family, Volume 68, 2006.           

  Odell, M, (1998), Congruence desire for change and adjustment during the first year of marriage. Marriage Fam: Rev, v 27, p. 93.

    -     Schute, N, & Malouff, j, "Emotional intelligence, and interpersonal relation", The         Journal of

           Soci   Sychology. N20, P. 443, 2001.

  -       Sherkat, D.E, (2004), Religious intermarriage in the United States: trends, patterns, and predictors. Rehabilitation Psychology, V 33(4), p. 606- 625.

  Smith, C.Kim.P, Family Religious Involvement and the Quality of Family, Relationships for Early Adolescents. Chapel Hill, NC: National Study of Youth and Religion, 2003.

  Sherkat, D.E, (2004), Religious intermarriage in the United States: trends, patterns, and predictors. Rehabilitation Psychology, V 33(4), p. 606- 625.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, مقاله در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, پروژه درباره پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی چکیده هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

چکیده تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(عمومی) چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 300 نفر محاسبه ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده فارسی هدف:این پژوهش با هدف مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران انجام شد. روش: روش تحقیق علّی-مقایسه ای و جامعه آماری آن 200نفر ازختران فراری و عادی شهر تهران در سال 93 بودند که از این تعداد 200 نفر، 100 نفردختران عادی به شیوه تصادفی ساده و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي کارشناسي ارشد :  MBA زمستان 90 چکيده: چابکي به معناي توانايي هر سازماني براي پيش بيني تغييرات موجود در محيط کاري مي باشد. چنين سازماني با

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور 280 نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع ...

ثبت سفارش