پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

word 2 MB 30340 130
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۶,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مدیریت دولتی گرایش مالی پایان نامه

  چکیده

  بورس الکترونیک در بازارهای پیشرفته سرمایه به عنوان گامی رو به جلو در مسیر توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شده است. حال آنکه این امر در بورس ایران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقی می‏گردد. در کشورهای توسعه یافته به استقرار نظارت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای استقرار بورس الکترونیک توجه شده است. زیرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث کاهش کارایی آن و در نتیجه کاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابیت آن برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند.

  هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن بوده است که بدین منظور 385 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه‏ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‏ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری (p<0/01) دارند.

  کلید واژه‏ها: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‏ای، استقرار بورس الکترونیک

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              شماره صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-   مقدمه. 3

  1-2-   بیان مسئله. 3

  1-3-   اهمیت پژوهش.... 4

  1-4-   اهداف پژوهش.... 5

  1-5-   سوالات پژوهش: 6

  1-1-   فرضیه‌های تحقیق: 6

  1-6-   مدل تحقیق.. 7

  1-7-   قلمرو تحقیق.. 8

  1-8-   ابزار گردآوری اطلاعات... 8

  1-9-   تعریف متغیرها و واژه های کلیدی تحقیق: 9

  1-10- ساختار پژوهش.... 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1-   مقدمه. 13

  بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 13

  2-2-   تجارت الکترونیکی.. 13

  2-3-   تاریخچه تجارت الکترونیکی.. 14

  2-4-   روابط خریدار و فروشنده در تجارت الکترونیکی.. 15

  2-5-   بورس الکترونیک در ایران. 17

  2-6-   بسترهای استقرار نظام الکترونیکی در بورس سهام. 18

  2-7-   نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک.... 20

  2-8-   مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک.... 21

  2-9-   مروری بر تحولات بورس.... 23

  2-10- نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران و بررسی کاستیهای آن. 24

  2-10-1-................................................................................................................ بورس اوراق بهادار تهران. 25

  2-10-2-............................................................................ نقاط ضعف و کاستیهای سیستم معاملاتی فعلی.. 26

  بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق.. 27

  2-11- پیشینه داخلی تحقیق.. 27

  2-12- پیشینه خارجی تحقیق.. 33

  بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش.... 36

  2-13- بورس اوراق بهادار. 36

  2-14- بورس اوراق بهادار تهران. 36

  2-15- افزایش سرمایه شرکت ها 37

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1-   مقدمه. 42

  3-2-   روش شناسی تحقیق.. 42

  3-3-   متغیرهای تحقیق.. 43

  3-4-   روش و ابزار گرد آوری اطلاعات... 43

  3-5-   جامعه آماری تحقیق.. 43

  3-6-   نمونه آماری.. 43

  3-7-   روش نمونه گیری.. 44

  3-8-   قلمرو تحقیق.. 44

  3-9-   ابزار سنجش.... 45

  3-10- بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

  3-11- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

  3-12- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

  3-13- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 47

  3-13-1-............................................................................................................................... روایی پرسشنامه. 48

  3-13-2-................................................................................................................................ پایایی پرسشنامه. 48

  3-14- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 49

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

  4-1-   مقدمه. 52

  4-2-   بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 52

  4-2-1- جنسیت... 52

  4-2-2- تأهل.. 53

  4-2-3- تحصیلات... 54

  4-2-4- سن.. 55

  4-2-5- سابقه فعالیت در بازار بورس.... 56

  4-3-   بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 57

  4-4-   اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 65

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-   مقدمه. 68

  5-2-   نتایج فرضیه های تحقیق.. 68

  5-3-   پیشنهادهای تحقیق.. 72

  5-3-1- پیشنهادهای اجرایی.. 72

  5-3-2- پیشنهادهای پژهشی تحقیقی.. 74

  5-4-   محدودیت های تحقیق.. 74

  ضمائم و پیوست ها 76

  منابع و مآخذ. 119

  منابع فارسی   120

  منابع انگلیسی.. 121

  چکیده انگلیسی.. 123

   

   

   

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                              شماره صفحه

  جدول 2-1- سیر تکاملی سازمان بورس در ایران. 25

  جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 45

  جدول 3-2 طیف لیکرت. 46

  جدول 3-3- بخش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

  جدول 3-4- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

  جدول 3-5- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

  جدول 3-6- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 49

  جدول 4-1: توزیع جنسیت... 52

  جدول 4-2: توزیع تأهل.. 53

  جدول 4-3: توزیع تحصیلات... 54

  جدول 4-4: توزیع سن.. 55

  جدول 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس.... 56

  جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.... 57

  جدول4-7- نتایج مربوط به عوامل ساختاری و استقرار بورس الکترونیک.... 58

  جدول4-8- نتایج مربوط به عوامل رفتاری و استقرار بورس الکترونیک.... 59

  جدول4-9- نتایج مربوط به عوامل زمینه‏ای و استقرار بورس الکترونیک.... 59

  جدول4-10- نتایج مربوط به نیروی انسانی متخصص و استقرار بورس الکترونیک.... 60

  جدول4-11- نتایج مربوط به عوامل مخابراتی و استقرار بورس الکترونیک.... 61

  جدول4-12- نتایج مربوط به بانکداری الکترونیکی و استقرار بورس الکترونیک.... 61

  جدول4-13- نتایج مربوط به زیرساخت های فنی بورس و استقرار بورس الکترونیک.... 62

  جدول4-14- نتایج مربوط به پذیرش مدیران بورس و استقرار بورس الکترونیک.... 63

  جدول4-15- نتایج مربوط به پذیرش سهامداران و استقرار بورس الکترونیک.... 63

  جدول4-16- نتایج مربوط به بسترهای قانونی و حقوقی و استقرار بورس الکترونیک.... 64

  جدول4-17- نتایج مربوط به عوامل فرهنگی و استقرار بورس الکترونیک.... 64

  جدول4-18- نتایج مربوط به هزینه های اقتصادی و استقرار بورس الکترونیک.... 65

  جدول 4-19- نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 66


   

  فهرست نمودار ها

  عنوان                                                                                                              شماره صفحه

  نمودار 2-1- سیستم کنونی معاملات در ایران. 27

  نمودار 2-2: ساختار بورس اوراق بهادار تهران. 37

  نمودار 4-1: توزیع جنسیت... 53

  نمودار 4-2: توزیع تأهل.. 54

  نمودار 4-3: توزیع تحصیلات... 55

  نمودار 4-4: توزیع سن.. 56

  نمودار 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس.... 57

  منبع:

  منابع فارسی:

  باقری نژاد، جعفر؛ ستاری، هاله. (1385). ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک. اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  باقریان، عباس. (1385). بورس الکترونیک؛ استانداردها و سیستم های هوشمند نظارتی. اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  بتوخته، اکرم؛ محمدزاده، امیر.(1385). بررسی موانع عدم راه اندازی بورس الکترونیک در بازار سرمایه ایران.  اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  بقائی راوری، جواد؛ مقدسی، علیرضا .(1386). ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران. مجله دانش و توسعه، شماره 19، 83-113.

  جعفرپور، دلبر؛ فتحی، فاطمه. (1385). بورس الکترونیک در ایران: اهمیت، زیرساخت ها و مزایا. اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  شهرآبادی، ابوالفضل؛ سلیمی، محمود. (1385). درآمدی بر بورس الکترونیک نزدک. اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  گرامی، مهدی؛ محمدزاده، امیر. (1385). بررسی نظام بانکی کشوردرارتباط با بورس الکترونیک. اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  موسی خانی، محمد؛ انصاری، منوچهر؛ مهرابی لواسانی، راحیل. (1389). بررسی نقش کیفیت وب سایت و عادت به ان در تجارت الکترونیک مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافربری رجا. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.

   میرشجاعی، سیدحسین. (1385. فن آوری اطلاعات و کاربردهای آن در سازمان بورس الکترونیک. اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

  هاشمی، سید مجید .(1389). بررسی تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54 ، 171-200.

  الهی، شعبان؛ حمدان، محمود؛ حسن زاده، علیرضا. (1388). بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 16 (35)، 27-44.

   

  منابع انگلیسی:

  Bakos,Y. (2005). The impact of E-commerce on competition in the Retail Brokerage Industry. Information System Research, May,. 35

  Berners-Lee, T. (1998). What the semantic web can represent. http:// www.w3.org/designingIsses/RDFont .html (last modified sept. 17, 1998).

  Choudhury, V., Hartzel, K.S. and Konsynski, B.R. (1998). Uses and consequences of electronic markets: an empirical investigation in the aircraft parts industry. MIS Quarterly, Vol. 22 No. 4, pp. 471-507.

  Fairchild, P.M.A. Ribbers., A.O. Nooteboom. (2004). A success factor model for electronic markets Defining outcomes based on stakeholder context and business process. Business Process Management Journal, Vol. 10 No. 1, 63-79.

  Fan,M., Stallaert,J. and Whinston,A.B. (2000). The Internet and the Future of Financial Markets. Communications of the ACM, Vol. 43, No.11, 82-88.

  Gerber, M., von Solms, R. (2001). Management of risk in the information age. Computers & Security 24, 16-30.

  Hee, S., Jae, K., Soung, H. (2001). Mining the change of customer behavior in an internet shopping mall. Expert system with applications, 21, 157-168.

  Konana,P. (2000). The Implications of Online Investing. Communication of the ACM, Vol. 43, No. 1, 34 – 41.

  Levier, J.(2003). www.idf.net/articles/vendr a traver son site.html.

  Malone, T.W., Yates, J. and Benjamin, R.I. (1987). Electronic markets and electronic hierarchies. Communications of the ACM, Vol. 30 No. 6, 484-97.

  Neidorf, J,. Neidorf, R. (2001). Retail strategies for e-commerce.1st Printing Canada.

  Newman, W H., McGill, R A.(1997).The Process of Electronic Data Interchange. 3thedition, Prentice-Hall.

  Porter, M. E. (2001). Strategy and Internet. Harvard Business Review, Vol. 79, No.3, 62-78.

  Ratnasingam, P. (2005). Trust inter-organizational exchanges: a case study in business to business electronic commerce. Decision Support systems, Volume 39, Issue 3.

  Reedy, J., Schullo, S.( 2000). Integrating Eresources into the marketing process. USA. Congress library.

  Reedy, Joel,. Schullo, S. ( 2000). Integrating Eresources into the marketing process. USA. Congress library.

  Scullion, M ., Nicholas,D. (2001). The impact of the Web on the stock broking industry: Big Bang 2. Aslib Proceedings, Vol. 53, No. 1, 3-22.

  Standing, G. (2000). Internet commerce development.

  Timers, P. (2000). E-commerce strategies and model for business to business trading. Library of congress USA.

  Turban, E E., We, J., McLean, E. (1999). Information technology for management. 2 edition. USA.


تحقیق در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, مقاله در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, پروپوزال در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, تز دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, پروژه درباره پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک بهمن 1390  چکيده:               يکي از مهمتري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: تحقیق حاضر ،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر "خصوصی سازی " بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1382 تا سال 1392 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، به روش حذف سیستماتیک، نمونه ایی به ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده : در دنیای کنونی بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشور هاست. به این ترتیب مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی در وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت به آزمون پنج فرضیه می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : "بازرگانی بین الملل" چکیده: پیشرفت فناوریها و ابزارهای بیسیم در سالهای اخیر فرصت جدیدی برای ارائه ی خدمات نوین بانکی، تحت عنوان بانکداری همراه به وجود آورده است. با استفاده از بانکداری همراه، مشتریان میتوانند در هر مکان و زمانی، سریع و راحت از خدمات بانکی بهره مند شوند. امروزه خدمات بانکداری همراه توسط بسیاری از بانکهای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده: امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب می‌باشد که ویژگی منحصر به فرد بانکداری موبایلی نظیر سودمندی،سهولت راحتی و سرعت بالا سبب شده تا مشتریان تمایل خود را برای استفاده از موبایل جهت انجام امور ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر چکیده: ارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتال مقدمه: از دیرباز تاکنون تکنیک‌های متعددی برای شناسایی افراد به وجود آمده است. در این میان سیستم‌ های تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک از صحت و اطمینان بیشتری برخوردارند. این سیستم‌ها باید به گونه‌ای طرح‌ریزی شوند تا بتوانند بر اساس ویژگی‌های رفتاری و فیزیکی افراد نسبت ...

ثبت سفارش