پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل)

word 11 MB 30435 77
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

       موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که ابعاد گوناگون امور شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. خدمات بهداشتی- درمانی نمونه ای از این دسته است که الزام در دسترسی مناسب به آن ها برای تمامی افراد ضروری می باشد. تصمیم گیری برای مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی از جمله بیمارستان  نه تنها از نظر نحوه ارائه خدمات و تحمیل هزینه ها به استفاده کنندگان حائز اهمیت است بلکه خود در توسعه شهر و تعیین الگوی توزیع مکانی تقاضا برای سکونت تأثیر قابل ملاحظه ای دارد. در این مطالعه، هدف عمده سنجش میزان کمبود بیمارستان ها در سطح شهر اردبیل، چگونگی توزیع جغرافیایی و مکانیابی بهینه این مراکز با توجه به استانداردها و ضوابط علمی بوده است. سپس با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تجزیه و تحلیل داده­ها و در نهایت با بهره گیری از شاخص همپوشانی برای مکانیابی بهینه فضاهای شهری به منظور احداث بیمارستان در این شهر اقدام شد. در این پژوهش داده های مکانی از روی نقشه های رقومی تهیه و داده های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهش های کتابخانه ای جمع آوری گردید. سپس برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی بیمارستان، لایه های مرتبطه (مراکز مسکونی، فضای سبز، شبکه ارتباطی، کاربری اراضی، فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از مراکز بیمارستانی موجود، فاصله از رودخانه) تهیه  شد و در هر لایه حریم کاربری ها مشخص گردید؛ سپس با توجه به میزان تأثیر هر یک از معیارها و مقایسات زوجی به روش  AHP و به کمک نرم افزار Expert choice وزن لایه ها محاسبه شد، نهایتاً با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های شهر اردبیل  برای انتخاب مکان مناسب احداث بیمارستان  در 4 دسته از عالی تا  ضعیف تقسیم بندی گردید. نتایج حاصله نشان می دهند که توزیع فعلی بیمارستان در منطقه مورد مطالعه متناسب با توزیع جمعیت نیست وبیشتر بیمارستان ها  در قسمتهای مرکزی شهر متمرکز هستند. ضمناً مکان های تعیین شده برای بیمارستان، از نظرزمان دسترسی برای شهروندان مناسب می باشد.

       کلمات کلیدی: بیمارستان، مکان یابی، اردبیل،AHP، GIS

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  مقدمه

       شهرنشینی روندی مثبت است و شهرها موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. لیکن در شهرهای کنونی کیفیت زندگی شهری از نظر آسایش، ایمنی و زیبایی با افت شدید رو به رو گردیده است. متاسفانه برنامه ریزی شهری معاصر نه تنها نتوانسته است بر این مشکلات فائق آید بلکه گاهی خود به تشدید آن ها کمک کرده است(کریمی،1385).  

       در دهه اخیر به ویژه با توجه به هزینه های بالای خدمات پزشکی ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی و نیز مشکلاتی که از نظر تامین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم بوده است، سیاست گذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت و درمان یک مسئله اجتماعی صرف نبوده و باید جنبه های اقتصادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در کشور ایران بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی و 5 تا 10 درصد هزینه های دولت به این بخش اختصاص یافته است(فرح آبادی و همکاران،1389).

       اما بررسی ها نشان می دهد که بیش از نیمی از منابع ملی بهداشتی در کشورهای مختلف به هدر می روند و در کشورهای توسعه نیافته، منابع محدود به صورت ناکارآمد مصرف می شوند و اعتبارات عمومی صرف خدماتی می شود که تناسب و اثر بخشی لازم را ندارند لذا ارزیابی عملکرد واحد های ارائه دهنده خدمات سلامتی، امروزه به موضوع بسیار مهمی  تبدیل شده و استفاده از نتایج ارزیابی ها، به عنوان یک ابراز مدیریتی غیر قابل چشم پوشی، برای تمام مدیران در سطوح مختلف سیستم سلامت عمومیت یافته است(فرح آبادی و همکاران،1389).

       بنابراین این پایان نامه برآن است که به مسئله جا نمایی مکان های بهینه جهت استقرار مراکز درمانی در شهر اردبیل پرداخته تا در صورت مهیا بودن شرایط مالی برای مسئولان در مکان های مناسب مراکز بیمارستانی احداث گردد تا شهروندان دسترسی راحت تری به مراکز درمانی بویژه بیمارستانی داشته باشند.

   

  بیان مسئله

       از آن جایی که ایجاد مراکز خدماتی جدید مستلزم صرف هزینه های زیادی می باشد، بنابراین تعیین بهترین مکان این مراکز به نحوی که تعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند، بسیار مهم است. عدم انتخاب محل بهینه برای ایجاد یک بیمارستان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که از سال های گذشته در شهرهای بزرگ کسب شده است و حاکی از آن است که مکان یک بیمارستان نزدیک فضای سبز و پارک ها و دور از مناطق تجاری و شلوغ انتخاب گردد، راههای دسترسی به آن مناسب باشد یا به عبارت دیگر در نزدیکی را ه های اصلی شهر قرار داشته باشد، به مراکز با تراکم جمعیتی بالا نزدیک باشد تا تعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند و در نهایت در فاصله مناسبی از مراکز بیمارستانی موجود باشد تا توزیع خدمات درمانی در دورن شهر مناسب باشد (فرح آبادی و همکاران، 1390).

       دسترسی به خدمات درمانی را می توان از دو بعد فقدان کاربری و عدم قرارگیری مناسب آن مورد بررسی قرار داد، فقدان یک فعالیت نیاز به احداث یک کاربری در یک منطقه است اما عدم قرارگیری مناسب مقوله ای است که یک فعالیت مکان یابی مناسبی نداشته و منجر به اتلاف وقت، انرژی، هزینه رفت و آمد، کاهش دسترسی، اجبار به استفاده بیشتر از اتومبیل و... می گردد (خاکپور و همکاران، 1390).

       سیستم اطلاعات جغرافیایی تکنیکی کمی در تصمیم گیری، تعیین روندها و مکان یابی است که در مطالعات مربوط به مکان و سطوح مختلف برنامه ریزی به کار گرفته می شوند، روی آوردن به سیستم اطلاعات جغرافیایی امروزه از جمله کا رآترین شیوه ها برای ارتقای سیاست گذاری و نیز بهبود برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری به شمار می رود. بنابراین برخوداری از یک شبکه اطلاعات جغرافیایی پیشرفته و کامل، بهترین زمینه را برای برنامه ریزی های گوناگون فراهم می آورد و موجب افزایش بهره وری در اجرای طرح ها، حتی در بخش های مختلف خدمات شهری می شود (احمدی و همکاران، 1390).

       شهر اردبیل به عنوان مرکز استان اردبیل و به واسطه عواملی از قبیل مهاجرت روستا-شهری رشد فزاینده طبیعی جمعیت و نظایر اینها، با افزایش بیش از حد جمعیت و در نتیجه رشد فیزیکی بی برنامه در برخی از مناطق شهری مواجه بوده است. در حالی که از نظر توزیع فضایی بهینه و مکان گزینی عادلانه برای کاربری های خدمات عمومی مخصوصا خدمات بهداشتی و درمانی که دسترسی سریع و به موقع و راحت به آن ها دارای اهمیت است، فضای متناسبی در نظر گرفته نشده است. معمولا استقرار بسیاری از عناصر شهری و عمدتا انتفاعی بیشتر تابع ساز و کار های اقتصادی رقابت آزاد است، اما عناصر شهری عمومی غیر انتفاعی را نمی توان یکسره به ساز و کارهای اقتصادی بازار واگذار کرد، بلکه لازم است برای جبران ناکارآمدی های باراز به تصمیم ها و سیاست های مبتنی بر منافع تمسک جست که وظیفه اصلی برنامه ریزان و واحدهای خدمات عمومی بهداشتی و درمانی از آن جمله اند(یکانی فرد،1380). بنابراین، می توان گفت که برنامه ریزان می کوشند توزیع مراکز خدماتی را در محیط های شهری بهینه سازند و این توزیع متناسب با توزیع جمعیت و با میزان تقاضا در نقاط مختلف شهر باشد.

  اهداف تحقیق

  ارایه گزارشی از وضعیت و مشکلات وضع موجود شهر اردبیل در خصوص تعداد و نحوه توزیع مکان های مراکز بیمارستانی.

  ارایه الگوی علمی و مناسب در جهت مکان گزینی صحیح بیمارستان با استفاده از GIS.

   

  اهمیت تحقیق

       تخصیص بهینه و صحیح مکان یابی بیمارستان می تواند بسیاری از مسایل و مشکلات شهری را حل کند. به طوری که هر چقدر شهر بزرگتر باشد وضعیت تخصیص مکان یابی و توزیع آن پیچیده تر می گردد. با توجه به اینکه مطالعه موردی تحقیق حاضر، شهر اردبیل می باشد و توسعه شهر نیز روندی تصاعدی دارد بنابراین دقت در مکان یابی بیمارستان بسیار با اهمیت و ضروری است. از این رو توجه به فضاهای مورد نیازی که ضامن سلامت جسم و روح شهروندان است، در برنامه ریزی و ساختار شهر ضروری به نظر می رسد. در این زمینه نحوه توزیع، سازگاری و مطلوبیت، کمبودها و نارسایی هایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

   

  سوالات تحقیق

       با توجه به نقش و اهمیت مکان یابی بیمارستان پژوهش حاضر سعی بر آن دارد به سوالات ذیل پاسخ دهید.

  تا چه اندازه بیمارستان های احداث شده در شهر اردبیل جوابگوی نیازهای شهروندان است؟      

  تا چه اندازه مکان های بیمارستان بهینه است؟

   

  پیشینه تحقیق

  در سال های اخیر در عرصه ی ساماندهی مکانی– فضایی کاربری های مربوط به خدمات درمانی مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. از جمله ی این تحقیقات که در غنای پایه های نظری تحقیق حاضر، نقش موثر داشتند می توان به موارد زیر اشاره کرد :

    عزیزی معتقد است که اگرچه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرها سابقه ای طولانی دارد، لیکن در زمینه مکان یابی مراکز خدمات درمانی وبهداشتی پیشینه درازمدتی وجود ندارد و سابقه این گونه مطالعات به دهه 1970 میلادی بر میگردد. درسال 1979دپارتمان بهداشت و تأمین اجتماعی انگلستان به توسعه استراتژیک مراکز خدمات بهداشتی و درمانی توجه نشان داد و ازآن پس مطالعاتی در این زمینه آغاز گردید. طی سالهای 1982-1980 این مطالعات در اتریش دنبال شدند. ایده مکان یابی مراکزبیمارستانی را شخصی به نام"لسلی میهیو"در کالج بیرک برک لندن به انجام رساند.

       محمدی(1382) برای مکان یابی مراکز خدمات درمانی در منطقه 5 تهران از GIS استفاده نموده و به این نتیجه رسیده است که مکان یابی مراکز خدمات درمانی در منطقه 5 تهران مناسب توزیع نشده است و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای می توان مکان یابی بهینه انجام داد.

       محمدی(1383) برای مکان یابی مراکز امداد رسانی در شرایط وقوع زلزله از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP استفاده نموده به این نتیجه رسیده است که خصوصیات جمعیتی,مکانی و عملکردی فضای شهری در مکان یابی مراکز امداد رسانی مهم هستند،همچنین با به کار گیری روش های علمی چون GIS و ارزیابی چند معیاری مانند AHP توانسته است سایت های مختلف را مقایسه نموده و سایت مطلوب را با توجه به معیارهای مختلف بدست دهد.

   عزیزی(1383) برای تحلیل توزیع فضایی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی و درمانی شهر مهاباداز GIS استفاده نموده و به این نتیحه رسیده است که استفاده از این سیستم با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات مختلف پدیده کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی شهر در مکان گزینی صحیح مراکز خدمات درمانی و بهداشتی نسبت به مدل ها و روش های دیگر مناسب بوده و جامعیت دارد. غ7

  ابراهیم زاده و همکاران (1389)، مطالعه ای تحت عنوان برنامه ریزی و ساماندهی فضایی و مکانی خدمات بهداشتی و درمانی را با استفاده از GIS، در شهر زنجان انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش مشخص ساخت که مکان فعلی اکثر مراکز درمانی (بیمارستان ها) در شهر زنجان با معیارهای علمی و ضرورت های این کاربری مطابقت ندارد.

   طحاری مهرجویی و همکاران (1390) در مطالعه ای جهت شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شهرستان یزد استفاده کردند. به این نتیجه دست یافتند که مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه قادر خواهند بود تا به الویت بندی و برنامه ریزی جهت تقویت واصلاح نابسامانی ها بپردازند.

  اشقلی و همکاران (1391)، به ارزیابی الگو های مکان یابی بیمارستان در شهر تبریز پرداختند. در این مطالعه با توجه به 13 معیار سازگار و ناسازگار، از مدل های AHP و شاخص همپوشانی استفاده شده است. نتایج حاصل نتایج نشان دهنده این امر است که شمار بیمارستان و تخت های موجود در برخی مناطق کافی نیست.

  حاتمی نژاد و همکاران (1391) در مطالعه ای به مکان یابی مراکز بهداشتی – درمانی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه چهار شیراز پرداختند. دراین مطالعه زمین های منطقه چهار را به 4 گروه عالی، خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی کردند. نتیجه مطالعه نشان داد که زمین های مناسب جهت احداث بیمارستان در نزدیکی مناطق مسکونی، فضای سبز و راه های ارتباطی واقع شده اند.

   زو و وو (2012) در مطالعه ای در پکن به مکان یابی بهینه جهت احداث بیمارستان پرداخته اند. در این مطالعه از روش AHP به عنوان یکی از روش¬های تحلیل چند معیاری و GIS استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد، استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مکانیابی بیمارستان در محدوده مورد مطالعه بسیار کارآمد بوده است

   

  روش تحقیق

       دستیابی به اهداف تعیین شده در هر پژوهش نیازمند تدوین روش تحقیق مشخص است . روش تحقیق باید به گونه ای تنظیم گردد که ضمن تجزیه و تحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع مورد نظر، از طریق فرضیات در نظر گرفته شده بتوانند به نتیجه مطلوبتری دست یابد

       نوع این مطالعه توصیفی – تحلیلی است. همچنین به لحاظ هدف تحقیق این پژوهش را می توان جزو تحقیقات کاربردی محسوب داشت. در این تحقیق از روشهای مختلف کتابخانه ای، مشاهده ای استفاده شده است. تعریف معیارها و ارزش گذاری و استاندارد سازی معیارها و وزن دهی معیارها و استفاده از نرم افزارExpert choice در تعیین مکان یابی بهینه بیمارستان محورهای اصلی اجرای طرح را تشکیل می دهند.

   

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

       ابتدا داده های مکانی از منطقه مورد نظر جمع آوری شده، سپس داده ها وارد پایگاه اطلاعاتی شده و به صورت لایه های اطلاعاتی مختلف ذخیره شده است، به منظور الگو سازی به هر کدام از لایه های اطلاعاتی براساس میزان اهمیتی که در مکان یابی بیمارستان دارند، وزن مناسبی اختصاص داده شده. پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل همپوشانی شاخص ها مکان مناسب برای ایجاد بیمارستان مشخص گردیده است.

   

  تعریف واژه ها

       یک سیستم اطلاعات جغرافیایی از سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری تشکیل شده است و برای وارد کردن، ذخیره نمودن، بازیابی، تبدیل کردن، اندازه گیری، ترکیب، زیر مجموعه سازی و داده های مکانی که رقومی شده و دارای سیستم مختصات مشترک می یاشند، به کار می رود (معصومی،1388).

       تعریف مکان یابی:منظور از مکان یابی مجموعه ای از اصول است که با توسل به آن امکان بهینه سازی فعالیت های خدماتی یا صنعتی (نقطه منطبق بر حداکثر سود با کمترین هزینه)تبیین می شود(یکانی فرد،1380 ).

   

  Gis – Based Multi – Criteria Analysis For Hospital Selection (Case Study : Ardabil City)

   

  Abstract:

  The subject of access to urban services is one of main issues that influenced various dimensions of affairs. Health services are a kind of this group that essential for all people to have suitable access to them. Discussion about locating health services centers; like hospitals, is important only in terms of how to provide services and impose costs to users but is important in the city development and in determining of spatial distribution pattern of demand for housing. In this study, the main object is to access hospitals lack of Ardabil city, how to optimize geographical distribution and optimized locating of these centers according to scientific and standard criteria. Then, taking advantage of the possibilities of GIS and data analysis and finally enjoying overlay index for optimized locate of locate of urban to construct hospitals. In this study, spatial data prepared on the digital map, and as well as descripted data collected by using library and statists. Than for each of these influenced factions in hospital locating, related lagers (residual century, green space, communication network, land use, the distance from the industrial centers, the distance from the existing hospital centers, the distance from the river) were prepared and user privacy was asked in the lager; than due to except of the impact of each criteria and paired comparison of AHP method and with aid of Expect chase software calculated the weight of layers, Ultimately by applying the results of integrate of layers, Ardabil city land divided in four categories of poor to excellent for constrict of ands. The results show that the current distribution of the hospitals in the study area is not proportional with population distribution and focused more on the central parts of the city and hospitals. Meanwhile, the designated locations for hospitals are suitable to citizenly in terms of time.

  Key words: hospital, access, AHP, GIS.

 • فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................................................................  1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 3

  1-2 بیان مسئله..................................................................................................................................................... 3

  1-3 اهداف تحقیق................................................................................................................................................ 5

  1-4 اهمیت تحقیق............................................................................................................................................... 5

  1-5 سوالات تحقیق.............................................................................................................................................. 5

  1-6 پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 5

  1-7 روش تحقیق................................................................................................................................................... 6

  1-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................................... 6

  1-9 تعریف واژه ها................................................................................................................................................ 7

  فصل دوم: ادبیات و مستندات، چاچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 9

  2-2 مکان یابی........................................................................................................................................................ 10

  2-3 ویژگی های موثر بر مکان یابی.................................................................................................................. 11

  2-4 انواع مدل های مکان یابی به روش کیفی و کمی................................................................................ 11

  2-4-1 مدل کیفی................................................................................................................................................ 11

  2-4-1-1 نمره دهی............................................................................................................................................. 11

  2-4-1-2 روش فازی........................................................................................................................................... 12

  2-4-2 مدل کمی.................................................................................................................................................. 12

  2-4-2-1 مدل های مکان یابی روی سطح................................................................................................... 13

  2-4-2-2 مدل های مکان یابی روی شبکه................................................................................................... 13

  2-5 انواع مراکز خدمات درمانی........................................................................................................................ 13

  2-5-1 اراضی خدمات درمانی........................................................................................................................... 13

  2-5-2 سرانه کاربری درمانی............................................................................................................................. 14

  2-6 بیمارستان....................................................................................................................................................... 15

  2-6-1 مکان یابی بیمارستان............................................................................................................................. 15

  2-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان................................................................................. 15

  2-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان................................................................................................................ 17

  2-7-1 نزدیکی به مراکز مسکونی..................................................................................................................... 17

  2-7-2 فاصله از مراکز صنعتی.......................................................................................................................... 18

  2-7-3 فضاهای سبز............................................................................................................................................. 18

  2-8 روش های تعیین اولویت گزینه ها........................................................................................................... 18

  2-8-1 روش ترکیب خطی وزنی (WLC)..................................................................................................... 18

  2-8-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)............................................................................................... 19

  2-8-2-1 چارچوب مفهومی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی....................................................................... 19

  2-8-2-2 ساختن سلسله مراتبی..................................................................................................................... 19

  2-9 روش AHP.................................................................................................................................................... 20

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 23

  3-2 موقعیت جغرافیایی اردبیل......................................................................................................................... 23

  3-3 ویژگی های جغرافیایی................................................................................................................................ 24

  3-4 تاریخچه شهر اردبیل.................................................................................................................................... 25

  3-5 ساختار جمعیتی و اجتماعی اردبیل....................................................................................................... 26

  3-5-1 جمعیت شهری اردبیل.......................................................................................................................... 26

  3-5-2 تعداد خانوار در شهر اردبیل................................................................................................................. 26

  3-5-3 بعد خانوار در شهر اردبیل.................................................................................................................... 27

  3-6 کاربری زمین شهری.................................................................................................................................... 27

  3-6-1 وضعیت نظام کاربری اراضی اردبیل.................................................................................................. 29

  3-6-1-1 دسترسی به خدمات درمانی.......................................................................................................... 30

  3-6-1-2 کاربری تجاری.................................................................................................................................... 31

  3-6-1-3 کاربری آموزشی................................................................................................................................. 31

  3-6-1-4 کاربری ورزشی................................................................................................................................... 32

  3-7 وضعیت کالبدی زیر ساخت ها و خدمات موجود................................................................................ 32

  3-7-1 برخورداری از شبکه آب و فاضلاب.................................................................................................... 32

  3-7-2 برخورداری از شبکه تلفن و مخابرات................................................................................................ 33

  3-7-3 برخورداری از شبکه برق....................................................................................................................... 33

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق

  4-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 35

  4-2 تعریف معیارها و تهیه لایه های مورد نظر............................................................................................. 35

  4-3 طبقه بندی مجدد داده ها.......................................................................................................................... 36

  4-3-1 نزدیکی به مراکز مسکونی..................................................................................................................... 37

  4-3-2  دسترسی به شبکه های ارتباطی اصلی........................................................................................... 38

  4-3-3 نزدیکی به فضای سبز شهری.............................................................................................................. 41

  4-3-4 فاصله از کارگاه های صنعتی............................................................................................................... 43

  4-3-5 فاصله از مراکز بیمارستانی موجود..................................................................................................... 44

  4-3-6 فاصله از رودخانه..................................................................................................................................... 46

  4-3-7 نقشه کاربری اراضی شهری.................................................................................................................. 48

  4-4 روش AHP.................................................................................................................................................... 52

  4-5 همپوشانی (Overlay) کردن لایه های اطلاعاتی با استفاده از GIS.............................................. 55

  فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیر و جمع بندی

  5-1 نتیجه گیری................................................................................................................................................... 58

  5-2 پاسخ به سوالات تحقیق............................................................................................................................. 59

  5-3 پیشنهادات...................................................................................................................................................... 60

  منابع و مآخذ............................................................................................................................................................ 63

   

  منبع:

  - ابراهیم زاده، عیسی. احدنژاد، محسن. ابراهیم زاده آسمین، حسین. شفیعی، یوسف. (1389). برنامه ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS؛ مطالعه موردی: شهر زنجان، نشریه علمی –پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 42، شماره 3، ص 39-58.

  2- احدنژاد روشنی،حسن؛ مولایی قلچی،محمد، جواد زاده اقدام، هادی و حاتمی، افشار.(1391). تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و سازماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره 8 .

  3- احمدی، سجاد؛ حاتمی نژاد، حسین وفعلی، محمد.(1391). مکان یابی مراکز بهداشتی – درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی :منطقه چهار شهر شیراز) مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری،سال سوم ،شماره 52.

  4- اشقلی، مهدی. جمالی، فیروز. صدر موسوی، میرستار. (1391). ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان در شهر تبریز، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه¬ریزی، سال 18، شماره 47، ص 53-23.

  5- بحرینی، سید حسن.(1377). فرایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران .

  6- پورمعلم، ناصر؛ کامرانی، محمد و محمدی، امین.(1390). مکان یابی بهینه ایستگاه آتش نشانی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک .

  7- پورمحمدی، محمدرضا.(1382). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت،ص 9 .

  8- پورمحمدی، محمدرضا.(1391). ارزیابی مکان یابی کاربری های آموزشی مدارس ابتدایی (شهر شادگان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره 9.

  9- خاکپور، براتعلی؛ خدابخشی، زهرا و ابراهیمی قولوز، میر معظم.(1391). مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از  GIS و ارزیابی چند معیاری AHP، ناحیه دو شهر نیشاپور، مجله پژوهش های جغرافیای، شماره 23،ص .2

  10- رضویان، محمدتقی.(1381). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت،ص 150

  11- زیاری، کرامت الله.(1381). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ اول، دانشگاه یزد .

  12- زیاری، کرامت الله.(1383). برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، تهران .

  13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.(1385). نشریه سیمای شهرستان های استان اردبیل، شماره نشریه 471، ص 10 .

  14- سالنامه آماری کشور.(1390). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

  15- شریفی کیا، محمد. (1389). تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هشتم، شماره 16، ص 6 .

  16- شکویی، حسین.(1372). جغرافیایی اجتماعی شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،ص 122

  17- شکویی، حسین.(1383). دیدگاههای نو در جغرافیایی شهری، انتشارات شهری .

  18- شهابی، هیمن؛ خضری، سعید و نیری، هادی.(1387). بررسی فاکتورهای موثر در مکان یابی ایستگا ههای امداد و نجات جاده سقز – سنندج با استفاده از مدل ترکیب خطی وزنی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی، تهران .

  19- شهابی، هیمن و نیازی، چیا.(1388). ارزیابی عوامل موثر در مکان یابی ایستگاههای امداد و نجات جاده ای، همایش ملی ژئوماتیک،ص 8

  20- شیعه، اسماعیل.(1380). مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

  21- طرح جامع.(1390). سازمان مسکن و نوسازی شهری، جلد اول، مهرماه

  22- طحاری مهرجویی، محمد حسین، میر فخرالدینی، حیدر. فرید، داریوش، زارعی محمود آبادی، محمد. (1390). شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه  (MADM)؛ (مطالعه موردی:مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد)، نشریه مدیریت سلامت، دوره 14، شماره 43، صص 62-51.

  23- عامرویون، احمد؛ حمزه آتاتی، بیژن و محبی، حسنعلی.(1386). بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، مرکز تحقیقات تروما، مجله طب نظامی، شماره تسلسل 33، ص 3

  24-عزیزی،منصور.(1383). کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی، توزیع فضایی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی و درمانی نمونه موردی شهر مهاباد، پایان نامه ارشد، دانشگاه تبریز،ص 39  

  25- عساکره، محمد.(1389). بررسی مکان یابی و ارائه مدل بهینه کاربری های آموزشی مدارس ابتدایی(شهر شادگان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز گروه جغرافیا و برنامه ربزی شهری،ص 5  

  24- غلامعلی زاده، محمد.(1392). بررسی عوامل موثر در مکان یابی مراکز درمانی، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال چهارم، شماره 10 . 

  25- غلامی، عبد الوهاب (1390). کاربرد فنون MCDM- در طرح و اولویت بندی گزینه های مناسب در امر بازیافت و دفن پسماند های شهری، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عطا غفاری گیلانده، استاد مشاور: فریدون بابایی اقدم، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

  26- فرح آبادی، سید محمد احسان؛ یوسفی، مهدی؛ بهمن زیاری، نجمه؛ فریدونی، فاطمه و فضایلی، سمیه.(1389). تحلیل کارایی مراکز بهداشتی درمانی شهری منتخب وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان،ص 2

  27- قدسی پور، سیدحسن.(1390). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ نهم، پاییز، ص 12.

   28- کریمی، صالح.(1385). مقاله فضاهای و ورزشی و طراحی شهری، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران

  29- لشکری،حسین و کیسخروی، قادر.(1388). مکان یابی محل های مناسب کشت پسته در شهرستان سبزوار با استفاده از GIS همرا ه با مدل های بولین، نسبت دهی و روش مقایسه زوجی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی شهری،ص 97 .

  30- مالچفسکی،یاچک؛  ترجمه پرهیزگار، اکبر و غفاری، عطا.(1385). سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل چند معیاری، انتشارات سمت، چاپ اول، ص 597 .

  31- محمدی، عسل.(1383). مکان یابی امداد رسانی در شرایط وقوع زلزله با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری، پایان نامه ارشد، دانشگاه تهران

  32- محمدی، محمد.(1382). مکان یابی مراکز خدمات درمانی در منطقه 5 تهران با استفاده از GIS، پایان نامه ارشد، دانشگاه یزد.

  33- معصومی، محمدتقی. (1388). کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در اکولوژی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، چاپ اول،ص 2 .

  34- مهدیزاده، جواد.(1385). برنامه ریزی کاربری زمین تحول در دیدگاه ها و روش ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4 .

  35- مهندسان مشاور پارس ویستا.(1380). تدوین سرانه کاربری های خدمات شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، چاپ اول، ص 312 .

  36- نجفی، اسماعیل.(1388). کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران و توسعه شهری، فصل نامه جغرافیایی، سال دهم، شماره 28، صفحات 36 تا 49 .

  37- یکانی فرد، احمدرضا.(1380). اصول مکان یابی مراکز درمانی، فصلنامه شهرداری ها، سال سوم، شماره23، ص 16.

  38- یوسفی، فرزانه؛ مهرداد، ندا؛ میرصدارائی، مهین و باروقی، نسرین. (1387). بهداشت جامعه، موسسه انتشارات امید، چاپ اول، ص 73 .

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  39- Lina Zhou, Jie Wu. (2012). GIS-Based Multi-Criteria Analysis for Hospital Site Selection in Haidian District of Beijing, Faculty of engineering and sustainable development, Department of industrial development, IT and land management, Supervisor: Anders Brandt, Examiners: Bin Jiang and Ross Nelson, pp 1-42.

   

  40- Makowski,n.(2002).Mlti Object decision support including Sens ;tivity analysis Encylopedia of life Support, Eolsspress, 231p .                                               

  41- Timothy,s.,Hare,H.(2007). Geographical Accessibility and Kentucky heart- related hospitalservices, Jouranal of Applied Geography, 181-205                           


موضوع پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), نمونه پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), جستجوی پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), فایل Word پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), دانلود پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), فایل PDF پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), پروژه در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), پروژه درباره پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی شهر اردبیل)

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: برنامه‌ریزی شهری چکیده یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت و میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می باشد که می تواند نقش موثری در جا به جایی فضای جمعیت و تغییرات جمعیتی مناطق شهری داشته باشد . لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید . در این پژوهش به صورت موردی ( مناطق ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی((M. Sc. گرایش: شهری روستایی چکیده با توجه به رشد جمعیت امروزه انبوه سازی وشهرک سازی یک نیاز مبرم است. مکانیابی و تخصیص زمین آن به عنوان یک رکن اصلی به شمار می رود که این امر در اکثر موارد بصورت سنتی و آزمون وخطا انجام شده است. در مکانیابی مناسبترین زمین برای شهرک سازی معیارهای زیادی مانند مقدار شیب زمین، جهت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی (M.A) گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این تحقیق مکان­یابی مکان­های ورزشی شهر تالش با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان­های ورزشی شهر تالش اعم از دولتی و خصوصی شامل 40 مکان ورزشی می­باشد. داده­های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد و پژوهش­های میدانی و داده­های مکانی با استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی می باشد. در واقع عدالت اجتماعی نتیجه تکامل اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی شهری است. هدف این تحقیق بررسی تحقق عدالت اجتماعی در مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شاخص های امکانات و خدمات شهری ...

ثبت سفارش