پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

word 174 KB 30517 93
1391 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۳۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد

  رشته ادبیات و علوم انسانی

  چکیده

     شعرنو، نقاط قوّت بیانی و بلاغی چشمگیر و تحسین برانگیز دارد و از جهت صورت، مقاصد و مفاهیم، فرم و محتوا و صور بلاغی و وزن و آهنگ و موسیقی و حوزه های عاطفه و احساس و تخیّل با شعر کهن تفاوت دارد.

  یکی از حوزه هایی که شعر معاصر در آن، سخن تازه داشته ودارد، توصیف نمادهای طبیعت و جلوه پدیده ها از خرد و کلان در اثناء و مطاوی سخن است. شعر معاصر با وجه شبه های نو و شگفت، درصد توصیف طبیعت با تعبیرات، توصیفات، نگاره ها و نگرهاو گزارشهای جدید است و برای دستیابی به این منظور و مقصود و رهیافت به گزینش واژگان و ترکیبات نو و مبعد و بهره یابی از موسیقی الفاظ و ترکیبات و جملات و بکارگیری صور بلاغی مایه گرفته از تخیّل، در توصیف جلوه های نمادین طبیعت، کارهای سترگ و شگرفی آفریده است.

  آفرینش تابلوهای زیبا و شگرف در گزارش از آفریدگان پهنه هستی، در شعر نوپردازان بزرگ معاصر، امری است قابل دقّت و در خور تحسین، این پایان نامه شگردهای آفرینش تابلوهای زیبا از طبیعت در شعر را، پی گرفته نشان داده است که چگونه نوپردازان بزرگ معاصر بهره گیری از ذهن و ذوق و تخیّل، زیباترین و پیچیده ترین توصیفات و تعبیرات را در این مورد، ارائه داده اند.

  ضمناً نگارنده تأثیر دیرین و ژرف کهن الگوها و همزادی و هم سرشتی آنان را با برخی از نمادهای طبیعی و بهره گیری شاعران معاصر را از مفاهیم اسطوره ای و باستانی و احیاناً حماسی آنها، بر شرحی مختصر و در خور باز نموده است. 

  پیشگفتار

  یکی از مقاصد شعر، توصیف است. توصیف در گستره معنایی خود، تفسیر، تبیین، تعبیر و گزارش را دربر می گیرد و اگر بخواهیم دقیق تر و عالمانه تر بگوییم، توصیف تفسیر،تبیین، تعبیر و گزارش هرکدام به گونه ای پدیده و یا نهادی را در ابعاد گوناگون می شناسانند. این شناساندن یا عالمانه است و ظرافت و دقّت و بینش خاصّی را می طلبد و از نیروی تعقّل مایه می گیرد و نویسنده با خردورزی و بهره گیری و بهره یابی از دانش خویش و با مراجعه به کتب مربوط و مرجع، مطلب و مبحث و موضوعی را شرح و بسط می دهد و سرانجام پس از ارائه مطالب نتیجه گیری می کند و به تخیّل و به احساس و عاطفه کاری ندارد چرا که سخن و نوشته او علمی است و به اصطلاح خشک و قانونمند است و شالوده اش، جمع مطالب و مستندات و ارائه برهان و استدلال است.

  در حوزه ادب و عالم شعر، سخن از لونی دیگر است. درست است که شاعر در سرودن از خرد و بینش خویش مایه و مدد می گیرد و در حقیقت بنای کار برخردورزی و دانشمداری است. امّا حرف اوّل و آخر را در شعر عاطفه و احساس و تخیّل می زند. شاعران خداوندان توصیفند و این توصیف از ذوق و شعور خاصّ شاعر و ظرافت و دقّت و تیزبینی و لطافت روح او مایه می گیرد. شاعر شعور و احساسی ویژه در دریافت و شناخت پدیده ها و امور جهان هستی دارد. سائقه شاعر در توصیف همان احساس و دریافت شاعرانه او از عناصر و بافت مجموعه پدیده هاست.

  در رهگذر سرودن، آنچه چشم احساس، عاطفه و تخیّل شاعر را بیشتر بسوی خود جذب می کند.آفرینش و پهنه و گستره طبیعت است. از دیرباز، شاعران کهن، طبیعت را در حال و هواهای گوناگون توصیف کرده اند. به راستی پهنه آسمان و زمین با اینهمه شگفتی، جای توصیف و ابراز شگفتی دارد. قرنهاست که شاعران دستاوردهای آفرینش آفریدگار محبوب و توانا را از ژرفای دل و احساس خویش توصیف می کنند. جهان پراست از جلوه های نمادین طبیعت و هریک از این جلوه ها، تجلّی صفت «خالق» حق است که در عالم مادّه به مشیّت حق تعالی هرچه که خواسته است و آنگونه که خواسته، آفریده است. پس حمد و ستایش ویژه آفریدگاری است که از عدم، اینهمه آفریده گوناگون و شگفت را با جلوه های گوناگون و به پهنه هستی آورد! به راستی که او شایسته ستایش است و حمد ویژه پروردگار جهانیان است. در ادب فارسی، در شعر کهن و نو از اینهمه جلوه و تجلّی بس گسترده و پر از لطایف و ظرایف و دقایق توصیف شده است.

  در شعر نیمایی، نوپردازان سروده های فصیح،  بلیغ، زیبا، شیوا و آهنگینی را با هنر شاعری آفریده اند و تقدیم علاقه مندان و دوستداران شعر معاصر نموده اند.

  مطالعه و درک و دریافت ظرایف و دقایق جلوه های نمادین طبیعت در شعر نیمایی، خود مبحثی شنودنی و خواندنی است که نگارنده این پایان نامه کوشیده است تا در حوزه شعر نیمایی، سروده هایی از این دست را با ظرافت و دقّت بازکاود و هنر شاعران معاصر را در توصیف و تبیین و به تماشا گذاشتن جلوه های نمادین طبیعت، بشناساند.

  درک و دریافت این توصیفات و گزارش آنها در حوزه ها و مقاطع و مراتب گوناگون است. نگارنده از طرفی  شگردهای نوپردازان معاصر را در این حوزه بازنموده و نشان داده است و از جهتی نکات بلاغی و پرداخت واژگان و جمله های توصیفی و نمادین را و از سویی، گاه داوری و ارزیابی، شیوایی و قدرت توصیف سروده ها را، مدّنظر داشته و گزارش نموده است. سخن از تجلّی جلوه های نمادین طبیعت در شعر معاصر دامنه ای بس گسترده و طولانی داردو نگارنده سعی نموده تا به اختصار شرحی نسبتاً جامع از این موضوع را به قلم آورد.

  باری،‌آنچه در این پایان نامه فراروی خوانندگان و دوستداران و علاقه مندان شعر معاصر است تلاش و تدبیری است از این سنخ و تکاپو و جست و جویی است از این نوع، امید است که توفیق گزارش و پردازش این موضوع نصیب نگارنده شده باشد.

  انس و الفت شاعران فارسی زبان در هر دوره و در هر سبک و مکتبی با جهان و عناصر و پدیده های آن، مسأله ای است که از مناظر و زوایای گوناگون می تواند نقد و بررسی و گزارش شود. شاعر بیش از هرچیز با طبیعت و انسان مواجه و مؤانس است. با هردوی اینها کار دارد و شعرو ذهن و خیال و عاطفه احساس خویش را در تبیین امور جهان و طبیعت و آنچه را که انسان با آن مواجه و همدم است، به کار می گیرد.

  انسان از آنگاه که چشم باز می کند و جهان و طبیعت را پیرامون خویش می بیند، دوست دارد هرچه بیشتر آن را بشناسد و از آن سخن گوید. هم عالمانه سخن گوید و هم شاعرانه. دانشمندان علوم طبیعی طبیعت را آنگونه که هست می کاوند و می شناسند و قوانین حاکم بر آن را کشف می کنند. جهان پیرامون ما آنقدر از منظر علوم طبیعی، نکته و قانون ونظم و راز و رمز دارد که با گذشت صدها قرن از کاوش و جستجو و تحقیق آدمی، هنوز بسیاری از امور طبیعت برای او مسأله و معمّاست و تا به امروز نتوانسته است همه زوایا و خفایای اشیا و عناصر پیرامون خود را چه در حوزه دسترس انسان و چه در دوردستها، کشف کند هنوز برای انسان در گستره طبیعت خیلی از راز و رمزها و قوانین کشف نشده وجود دارد.

  در حوزه عاطفه و احساس و تخیّل، نیز کار از همین سیاق است. ارتباط شاعران با عناصر و نمادهای طبیعت با تشبیهات و استعارات ساده و آشکاری شروع شد. در ابیات بجامانده از نخستین شاعران پارسی گوی نیز جلوه نمادهای طبیعت را بطور ساده می توان دید. در شعر سبک خراسانی شاعران همچون فرّخی و منوچهری شعرشان با طبیعت به جهات گوناگون گره خورده است چرا که اینان در سرزمین هایی چون هرات و غزنین و نقاط سرسبز دیگری بودند و دائم طبیعت بکر و زیبا در برابر چشمشان بود و بی علت نیست که نام اکثر گلها و پرندگان را می توان در شعر منوچهری باز جست. منوچهری شاعر طبیعت است و دیگر شاعران این دوره و دوره های بعد هم بگونه ای با عناصر طبیعت مأنوس و همدم اند.

  کم کم گزارشهای شاعران از طبیعت، ریزه کاریها، ظرافتها و پیچیدگی های ویژه ای پیدا می کند و همانگونه که شعر فارسی در حوزه حکمت و فلسفه و عرفان، اجتماع وسیاست و مدح و ستایش، طرح مسائل انسانی، داستان سرایی و قصّه پردازی، حماسه و اسطوره، دفترهای پرباری تقدیم ادب دوستان و اهل ذوق و معرفت کرده است، به همان میزان نیز سراغ طبیعت رفته و آن را در حوزه عاطفه و احساس و تخیّل بازکاویده و شعرهای ناب و شیوا و دلچسبی تقدیم دوست داران ادب فارسی کرده است.

  شک نیست در میان نوپردازان معاصر، سهم برخی از بزرگان شعر معاصر از جمله بنیانگذار شعر نو یعنی نیما و سپس سهراب سپهری و پس از آن اخوان ثالث و سیاوش کسرایی و احمد شاملو، منوچهر آتشی و حمید مصدّق  فروغ فرّخ زاد و شفیعی کدکنی و.... در حوزه گرایش و گزارش از طبیعت و نمادهای آن بیشتر است.

  و از این میان سهراب سپهری و سپس اخوان ثالث و شاملو و شفیعی کدکنی به جهاتی اعتنا و توجّه و علاقه شان به تفسیر و توصیف طبیعت از زوایای گوناگون، بیشتر است.

  باری مسأله اصلی این پایان نامه نشان دادن قدرت شاعران نوپرداز در توصیف جلوه های نمادین طبیعت است و اینکه چگونه نوپردازان در شعر نو، با به­کار­گیری و بهره بردن از صور خیال به بهترین وجه از عهده توصیف نمادهای طبیعت برآمده اند و با به­کارگیری تشبیه و استعاره و سایر صور خیال، تابلوهای بسیار زیبایی از طبیعت را در شعر نو، نشان داده و پدید آورده اند. این توصیفات و تابلوها خود طبیعت ثانوی­اند  و جذّابیت و زیبایی شان تا حدّ اعجاب و ستایش است. هر خواننده­ای به راستی به عظمت کار و نبوغ نوپردازان در نگرش به جهان و طبیعت و بازتاب تک تک آفریده ها در عرصه شعر نو، شناخت و آگاهی پیدا می کند. مسأله و موضوع اصلی این پایان نامه گزارش و تفسیر توصیفات نمادهای طبیعت و کیفیّت توصیف آنها در شعر معاصر است و اینکه نوپردازان بویژه نوپردازان بزرگ از چه شگردهایی در توصیف نمادهای طبیعت سود جسته اند؟

  تاکنون هر پژوهنده­ای که درباره شعرنو مطلب نوشته و کار یک یا چند شاعر نوپرداز را نقد و ارزیابی کرده است، بخشی از پژوهش خود را به بررسی صور خیال آن شاعر یا شاعران نوپرداز اختصاص داده است. از جمله این پژوهندگان می توان از محمد حقوقی، شفیعی کدکنی و سیروس شمیسا و تقی پور نامداریان و ابراهیم ضرّابی ها و ... نام برد. به کار و تحقیق هرکدام از یادشدگان و جز‌آنها که بنگریم، در می یابیم که در لابه­لای توضیح و تفسیر و ارزیابی قطعه های شعر نو، طبیعت گاه در متن تحقیق و توّجه آنها بوده و گاه دست کم در حاشیه و نگاه جنبی آنها. نکته حائز اهمیت و شایسته توجّه و دقت این است که کار ویژه و تحقیق بخصوصی با عنوان تجلّی نمادهای طبیعت در شعر معاصر، آن هم در حدّ یک پایان نامه، نداریم و از این جهت، این پایان نامه کار شایان توجّهی را در این زمینه هم در جهت کمّی و هم کیفی ارائه داده است.

   

  Abstract

  Contemporary poem has many strong points and has many differences or several elequancics in the way of figure, sense, context, rhythm, intention, style, containing and elequancic aspects and domains stiment and sensation, imagination with ancient poem. One of the domains that the contemporary pome has had and used to have contain new remark and reporting of nature symbols in division of poem.

  Contemporary poem describes and paraphrases to gain from new combinations and personification.

  Creating new and beautiful pictures in the composers mind is a clear order.

  This thesis pays attention on beautiful poems pictures and has shown that how to gain from mind and imagination have composed the best describtion of creation symbol.

  In addition to the authour has shown the effection of Archy-types in nature symbols and has emphasized that archy-types in nature symbols and has emphasized that archy-types occasionally have combined with mythologg, epic and nature patterns. 

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                 صفحه

  چکیده    .......................................................................................................................  1

  فصل اول                                                                                                                 2

  1-1-پیشگفتار (طرح مسائل مربوط به پایان نامه(..................................................  3   

  1-2-نماد و سمبل..................................................................................................

  فصل دوم

  تاریخچه مختصر شعر نو بعد از نیما تا ظهور انقلاب اسلامی.........................................................

  فصل سوم

  3-1- بخش اوّل (نمونه هایی از توصیف و گزارش شعر نیمایی از نمادهای طبیعت) ...........

  3-2-1- بخش دوّم (تجّلی عاطفه، احساس، تخیّل و تشخیص در گزارش از نمادهای طبیعت در شعر

   معاصر)   .....................................................................................................................................................

  3-2-2- تخیّل در محور افقی و عمودی..........................................................................................

  3-2-3- "تشخیص"، مجسم کننده و حیات بخش....................................................................

  فصل چهارم

  4-1 بخش اول (توضیح کهن الگو و وصف طبیعت با کهن الگوها) ........................................

  4-2 بخش دوم (شعر معاصر و کهن الگوهای نمادین و عرفانی) .............................................

   

   

  فصل پنجم

  نتیجه گیری..............................................................................................................................................

  پیشنهادات ...............................................................................................................................................

   منابع و مآخذ..........................................................................................................................................

  چکیده (انگلیسی)         

  منبع:

  منابع و مآخذ:

  1- آموزگار، ژاله، (1388)، زبان، فرهنگ، اسطوره، نشرمعین: تهران.

  2- آهنی، غلامحسین، (1366) معانی و بیان، انتشارات علمی: تهران ̨ چاپ سوم.

  3- اخوان ثالث، مهدی، (1363) آنگاه پس از تندر، چاپ سپهر: تهران̨ چاپ چهارم.

  4- اخوان ثالث، مهدی، (1361) عطا و لقای نیما یوشیج، چاپ سپهر: تهران̨ چاپ سوم.

  5- اخوان ثالث، مهدی، (1386) گزیده اشعار و مهدی اخوان ثالث، نشر آفتاب: تهران̨چاپ هفتم .

  6- براهنی، رضا، (1379) طلا در مس، انتشارات مهر: تهران̨ چاپ هشتم .

  7- بهار، مهرداد، (1368) پژوهشی در اساطیر ایران باستان، انتشارات طلوع: تهران̨ چاپ چهارم.

  8- بهمنیار، احمد، (1344) گزیده اسرار التوحید، انتشارات ابن سینا : تهران̨ چاپ سوم.

  9- پورنامداریان، تقی، (1386) سفر در مه، نشر آفتاب: تهران̨ چاپ دوم.

  10- تِلًمی حبیبی، داوود، (1340) تورات (عهد قدیم) انتشارات آفتاب: تهران̨ چاپ دوم.

  11- جنّتی، عطایی، ابوالقاسم، (1346) نیما یوشیج (زندگی و آثار)، انتشارات علمی: تهران̨ چاپ دوم.

  12- حسن لی، کاووس، (1386) گونه های نوآوری در شعر معاصر، انتشارات ژند: شیراز̨ چاپ دوم.

  13- سپهری، سهراب، (1358) هشت کتاب، انتشارات مهتاب: تهران̨ چاپ سوم.

  14- شاملو، احمد، (1381) برگزیده اشعار، نشر فروغ: تهران̨ چاپ سوم.

  15- ساعد، فرّخ ̨  (1370)شورحماسه ها، نشر چشمه: تهران.

  16- شیخ حسینی، زینب، (1388)، بررسی کهن الگو در هفت پیکر نظامی ̨ نشر شکوری: کرمان .

  17- صفا، ذبیح اله، (1344) تاریخ ادبیات ایران، انتشارات ابن سینا: تهران̨ چاپ چهارم.

  18- ضرّابی ها، ابراهیم، (1382) نگاب ناب، انتشارات بینادل: تهران.

  19- عابدی، کامیار، (1379) از مصاحبت آفتاب ، انتشارات فروغ : تهران̨  چاپ چهارم.

  20- کلانتری،مهران، (1370) گزیده اشعار فروغ (مهران کلانتری)، نشر چشمه: تهران̨ چاپ ششم.

  21- فروغی، محمد علی، (1356) کلیّات سعدی، انتشارات علمی: تهران̨ هشتم.

  22- میرسیاقی، محمد، (1366) دیوان منوچهری، انتشارات مهتاب  : تهران̨ چاپ چهارم.

  23- لنگرودی، شمس، (1370) تاریخ تحلیلی شعر معاصر، نشر مرکز: تهران̨ چاپ سوم.

  24-میرخانی ̨حسین(1345) مثنوی معنوی̨ نشر صفی علیشاه:تهران̨ دوم.

  25- معزّی، حسین(1373) گزیده اشعار امیرمعزی،‌انتشارات سروش: تهران.  

  26- نادرپور، نادر (1352) گزیده اشعار،‌انتشارات سروش: تهران̨چاپ ششم.

  27- هراتی، ‌حسین، (1350) دیوان هاتف اصفهانی، نشر مشعل: اصفهان.

  28- همایی، جلال، (1364) متون بلاغت و صناعات ادبی، نشر مشعل  :تهران̨ چاپ دوازدهم.

  29- یوشیج، نیما، (1370) مجموعه اشعار نیما یوشیج، انتشارات نگاه: تهران̨ چاپ چهاردهم.

  30- یونگ، کارل گوستاو، (1378)، انسان و سمبلهایش، انتشارات جامی: تهران̨ چاپ سوم.


تحقیق در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, مقاله در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, پروپوزال در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, تز دکترا در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, پروژه درباره پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

زبان و ادبیات فارسی(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این پایان نامه به عنوان بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی به کیفیت بررسی شعر از لحاظ سبکی پرداخته است. این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول آن کلیات، فصل دوم پیشینه ی تحقیق، فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات، فصل چهارم یافته های تحقیق است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول درون گرایی از جهت فکری ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» چکیده صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو سحر سعید شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی زبان و ادبیات فارسی (M.A) چکیده: بررسی نقش جاندارن در شاهنامه و جایگاه آن ها در داستان ها، چندان شورانگیز است که خواننده ی شاهنامه از مطالعه ی آن در می یابد برخی از این جاندارن و حیوانات در روند حماسی ملی کارکرد و نقش بنیادین دارند و از ارتباط آن ها با پهلوانان این نکته دریافت می شود که فردوسی به اساطیر ملل باستان و اقوام گذشته که در آن بشر با ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده تاریخ داستان ‏نویسی در ایران سابقه طولانی دارد. هنری که بسیار ارزشمند و بزرگ است و تأثیر اجتماعی چشمگیر و عمیقی به همراه دارد. ادبیات داستانی به آثار روایتی منثور که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد و غالباً به قصه، داستان، رمان و انواع وابسته به آن‏ها گفته می‏شود. داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان و قصه به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات ...

زبان و ادبیّات فارسی پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده: شاهنامه مجموعه و جهانی است از حکمت، دانش، اخلاق، آموزه های معرفتی و چگونه با بزرگی و شرف زیستن. حماسه های شاهنامه، خود اندیشه هایی سترگ، والا، ظلم ستیز و بزرگی آفرین را در خود، ذخیره دارند. شاهنامه کتاب شاهان نیست. زندگی بزرگان و امیران و نیاکان فرهیخته، قدرتمند، خداجو و زندگی آموز است. آنجا هم که سرگذشت انیران، ...

پایان نامه­ی تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد M.A)) - چکیده سبک ­شناسی ساختاری از جمله مکاتب جدیدی است که امروزه از آن برای شناخت علمی و دقیق و دستیابی به ویژگی­های منحصر به فرد آثار ادبی و نیز مقایسه بین این آثار استفاده می شود. این رساله چهار مجموعه شعر سروده ی سه تن از شاعران شرق گیلان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مجموعه­ی «خواهران این تابستان» اثر بیژن نجدی، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی صنایع دستی گرایش پژوهش چکیده: کهن­الگوی گاو نر همچون دیگر نمادهای کهن در صنایع دستی باستانی ایران، مفهومی جاودانه دارد. در این پژوهش نخست تمامی اساطیر مرتبط با گاو نر در متون کهن بررسی شده است. سپس با استفاده از روش­های رایج در روانشناسی اعماق برای مطالعات اسطوره­شناختی و نماد ­شناسی، اساطیر کهن ایران و مجالس نمادین منقوش بر صنایع دستی هخامنشی ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طراحی و نقاشی سنتی چکیده دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران در حوزه کتاب‌آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله تذهیب است که با ویژگی‌های مختص به خود در قالب مکاتب هرات و شیراز و سمرقند جلوه می‌نماید. شناخت تذهیب‌های این دوره در نسخ قرآنی نشان‌دهنده نوعی از تجرید است که متناسب با کلام‌الله و از سوی دیگر در تناسب با نوع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

ثبت سفارش