پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

word 801 KB 30595 130
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

  چکیده

  عنوان پایان‎نامه

  بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

   

       این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه نقدینگی و چرخه عملیاتی را بر ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرار داده ایم. اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاضر که تاثیر مدیریت سرمایه در گردش را بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده است نشان می دهدکه با توجه به معناداری فوق العاده ضعیف بین چرخه نقدینگی و اجزاء آن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی جاری با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس معنا داری وجود دارد و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها، در حد مطلوب سودآوری شرکتشان را افزایش دهند.

   

  واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سودآوری، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره پرداخت بدهی جاری، چرخه نقدینگی، چرخه عملیاتی

  مقدمه

         سرمایه عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت های اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها نقش کلیدی دارد. اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. پس از پایه گذاری فعالیت های اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش درآوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت. با وجود نقش مهم سرمایه در اقتصاد، نکته اساسی کمیابی سرمایه است. نکته دیگر نگرانی مستمر تأمین کنندگان سرمایه (اعم از کسانی که وام می دهند و کسانی که مالکیت را می پذیرند) در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن است. بنابراین اگر شرکتی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تأمین کنندگان سرمایه باشد. باید (مدیریت مناسبی بر سرمایه) اعمال کند. آن بخش از سرمایه که صرف سرمایه گذاری های تأسیسی می شود پس از تصمیمات اولیه و بنا نهادن تأسیسات و کارخانه ها احتمال برگشت شان بسیار کم است و یا هزینه های سنگینی را برای تغییر و تبدیل تصمیمات باید پذیرفت. لذا محتاج تدابیر و بررسی های دقیق و آینده نگری های هوشمندانه است. پس از فراهم شدن سرمایه گذاری های اساسی و اولیه، بخش دیگری از سرمایه برای پشتیبانی از عملیات شرکت باید استفاده شود(سرمایه در گردش). هرگونه بازدهی روی سرمایه های تأسیسی منوط به بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده است و این نیز به نوبه خود مربوط به وجوه نقدینگی (سرمایه در گردش) کافی است. به همین دلایل اقداماتی که شرکت ها برای اداره این بخش از سرمایه انجام می دهند و تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش، شناخته می شود از جایگاه ویژه ای در مدیریت مالی بر خوردار است (طالبی، 1377).

  مسائل برنامه ریزی وکنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گرفت و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری در آمده و عده زیادی از مدیران، روزانه تمام انرژی و وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش می کنند. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد (یعقوب نژاد و همکاران ،1389).

   هدف اصلی از مدیریت سرمایه در گردش، رسیدن به تعادل مطلوب میان اجزای کار مدیریت سرمایه در گردش است.

   

  1-2 بیان مسأله

         نقدینگی شریان حیات مالی شرکت است و مدیریت سرمایه در گردش  از ضرورت های بقای شرکت می باشد، در واقع مشکل نقدینگی به اندازه ای مهم است که چنانچه با ضعف مدیریت و برخورد منفعلانه با موضوع نقدینگی همراه شود حیات مالی شرکت یعنی مسأله بقا و و تداوم فعالیت آن را به طور جدی با مخاطره مواجه می کند (محمد زاده و نو فرستی ،1388).

  از طرفی بانک ها و سایراعتباردهندگان  نیز برای اعطای تسهیلات به شرکتها، نسبت های نقدینگی آن ها و توان بازپرداخت بدهیهای جاری را مدنظر قرار می دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می رسد (نیکومرام و همکاران ،1385 :12).

  مدیریت سرمایه در گردش که مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، برای  حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از وظایف مدیران مالی، دارای اهمیت به سزایی می باشد.

  به طور کلی، سرمایه در گردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی های کالا اطلاق می شود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری( محمدی ، 1388).

  میزان دارایی ها و بدهی های جاری باید به طور دائم کنترل شوند تا:

  اطمینان حاصل گردد که میزان اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش به سطوح مورد نظر و مطلوب رسیده اند.

  مشتریان بالقوه شرکت از دست نروند.

  قدرت نقدینگی شرکت حفظ گرددوشرکت ورشکست نشود(پی نوو، 1388،2:24).

  مدیریت سرمایه در گردش از جمله مهم ترین مسایل ساختار مدیریتی است. اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می شود:

  بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.

  از طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکتهایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است.

  سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند  و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می شود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود (حسن پور ،1388).

  به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب برای میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ، بیشتر شرکتها دارای مازاد یا کسری سرمایه در گردش هستند. برای یک شرکت میزان بهینه ی سرمایه در گردشی که باید نگهداری کند تا به بیشترین سودآوری برسد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر سرمایه در گردش بیش از حد نیاز نگهداری شود؛ آنگاه شرکت بیش از حد در داراییهای جاری سرمایه گذاری کرده است و در نتیجه یک نوع هزینه فرصت از دست رفته به وجود می آید. همچنین اگر شرکت کمتر از مقدار مورد نیاز سرمایه در گردش نگهداری کند، ممکن است قادر به انجام تعهداتش نباشد مدیریت کارای نقدینگی شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که خطر عدم توانایی برآوردن تعهدات کوتاه مدت را از بین برده و از سرمایه گذاری اضافی در این داراییها جلوگیری به عمل آورد(راماچاندران و جاناکیرامان ، 2009 ).

  اسمیت معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سود آوری و ریسک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و بر عکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سود آوری بالقوه منجر می شود(فتحی و توکلی ،1388).

  سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود در سرمایه گذاری را مشخص می کند. تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری است.

  سوالی که در این تحقیق قصد پاسخ دادن به آن را داریم عبارتست از اینکه آیا بین مدیریت سرمایه درگردش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟

   

  1-3 ضرورت انجام تحقیق

         اهمیت روز افزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را به طور انحصاری صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است:

  مطالعات نشان می دهند که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می شود،‌ عملیاتی که به سادگی در تحت عنوان، مدیریت سرمایه در گردش، میگنجد. از آنجا که آنقدر وقت صرف تصمیمات مربوط به سرمایه در گردش می شود، مطالعه کامل موضوع در طول دوره های مدیریت مالی صحیح به نظر می رسد.

  شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند، مثلاً اگر برای تأمین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگین وام کوتاه مدت استفاده شده است، گرفتن وام های اضافی و تمدید وام هایی که به سررسید می رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

  سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری، (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ می دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی های جاری، به صورت مستمر (روزانه)، تصمیماتی گرفته شود.

  معمولاً دارایی های جاری بیش از نیمی از کل دارایی های یک مؤسسه را تشکیل می دهند. از آنجا که این دارایی ها سرمایه گذاری عمده ای به حساب می آیند، و از آنجا که این سرمایه گذاری ها نسبتاً فرارند، دارایی های جاری ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارد. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می شود باید مشخص شود. دارایی های جاری حدود 75 درصد کل دارایی های شرکت و بدهی های جاری حدود 60 درصد ساختار سرمایه هستند. این بدان معناست که به عنوان مثال اگر کل دارایی های یک شرکت 500 میلیارد ریال باشد، مبلغ 375 میلیارد آن ممکن است به صورت دارایی های جاری باشد و بدهی های جاری هم حدود 300 میلیارد ریال خواهد شد.

  مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک پر اهمیت است. یک مؤسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات میزان دارایی های ثابت خود را به حداقل برساند، اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق، حساب های دریافتنی و یا موجودی ها ندارد. بنابراین، دارایی های جاری برای مدیر مالی شرکت های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. بعلاوه، به علت عدم دسترسی مدیر مالی شرکت های کوچک به بازار های سرمایه و اعتبارات بلند مدت، شرکت باید به طور جدی بر اعتبارات تجاری و وام های کوتاه مدت بانکی تکیه کند. این هر دو بر خاص سرمایه در گردش اثر می کنند.

  رابطه بین رشد فروش نیاز به تأمین مالی دارایی های جاری نزدیک و مستقیم است. افزایش فروش باعث ایجاد نیاز های مشابه سرمایه گذاری در موجودی های اضافی و احتمالاً مانده صندوق می گردد. کلیه این احتیاجات باید تأمین مالی شود و چون آنها سریع افزایش می یابند، مدیر مالی باید از تحولات بخش سرمایه در گردش مؤسسه خود را کاملاً آگاه نگهدارد.البته افزایش های مداوم فروش، دارایی های بلند مدت بیشتر نیز لازم دارد که باید تأمین شود.به هر حال سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (در عین اهمیتش در مفهوم بلند مدت استراتژیک) معمولاً از همان درجه فوریت که سرمایه گذاری در دارایی های جاری دارا می باشند، برخوردار نیستند.

  اگر مدیریت سرمایه درگردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.

  مدیریت سرمایه در گردش نه تنها در پویایی رابطه بین مؤسسه با نهادهای خارجی مؤثر است بلکه بر ارکان و بخش های داخل مؤسسه نیز اثرات با اهمیتی از خود باقی می گذارد. اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت وام کوتاه مدت یا بلند مدت به کارکنان یکی از این نوع اقدامات است. به نظر می رسد که یک مدیر مالی خوب آن نیست که تمام سرمایه و امکانات را فقط در ارتباط با خارج از مؤسسه خود بسنجد بلکه به این امر نیز واقف است که رفع نیاز پرسنلی نیازمند به وام های کوتاه مدت و بلند مدت، می تواند در میزان کارایی و بهره وری آنان مؤثر باشد. افزایش کارایی در حفظ تولید و در واحد های صف و ستاد حکایت از انسجام درونی مؤسسه اقتصادی داشته و آمادگی مؤسسه را برای مواجهه با مشکلات بیرونی به طور چشمگیری افزایش می دهد (پیشکاری، 1375).

  اهمیت سرمایه در گردش را نیز می توان در نسبت سرمایه در گردش خالص به فروش که بیانگر حدود تغییراتی که (بر اثر فروش) در حساب های جاری شرکت خود به خود رخ می دهد یافت. این نسبت در صنایع مختلف متفاوت است ولی اکثراً دارای عدد بالایی است که معمولاً این نسبت رقمی کمتر از 30 است. این بدین معناست که برای فروش به 30 ریال سرمایه در گردش نیاز است. از این جاست که اهمیت سرمایه در گردش مشخص می شود و شرکت ها مجبور می شوند آن را تأمین و مدیریت کنند. به طور کلی، اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت دیون و تعهدات خود ناتوان بماند(اردکانیان، 1388).

   

  1-4 سوال تحقیق

  سوال اساسی تحقیق به صورت زیر است:

  آیا بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟

   

  1-5 فرضیه‌ های تحقیق

          در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:

  فرضیه اول: بین دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین دوره نگهداری موجودی کالا و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه سوم: بین دوره پرداخت بدهی جاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه چهارم: بین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه پنجم: بین چرخه نقدینگی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه ششم: بین دوره وصول مطالبات و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه هفتم: بین دوره نگهداری موجودی کالا و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه هشتم: بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه نهم: بین چرخه عملیاتی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه دهم: بین چرخه نقدینگی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

   

  1-6 اهداف اساسی پژوهش

  با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها و به خصوص در سازمان های با اندازه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق دو هدف اساسی مد نظر محقق می باشد که عبارتنداز:

  بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود ناخالص عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

  1-7 متغیرهای تحقیق

           در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند؛

   

  1-7-1 متغیر وابسته

  متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور، 1391). در این پژوهش به طور کلی ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیرهای وابسته به کار رفته است.

  (1-1)

  ارزش شرکت[1]:برای محاسبه ارزش شرکت در این تحقیق از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. از این نسبت بیشتر به عنوان یک معیار ارزش استفاده می‌شود. نسبت مذبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی‌ها بر بهای تمام شده جایگزینی آن‌ها بدست می‌آید. در اینجا از مدل ساده شده Q ( تامسون، 2003)[2] استفاده شده که به شرح زیر قابل محاسبه می‌باشد.

  : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

  : ارزش دفتری بدهی‌ها

  : ارزش دفتری دارایی‌ها

  (1-2)

  سود ناخالص عملیاتی(GP)[3]: دیگر متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق می باشد که از طریق رابطه زیر بدست می آید:

  1-7-2 متغیر مستقل

   متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، 1384، ص 114). متغیر های مستقل در این تحقیق شاخص های مدریت سرمایه در گردش می باشد که عبارتنداز:

  سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می گردد.

   

  AR [4]: دوره وصول مطالبات که از طریق رابطه1-3 محاسبه می شود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند. طبق نظر لانگ و همکاران(Long & et al, 1993) معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکتها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند . به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش می گردد چرا که به مشتریان این اجازه را می دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند .در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیریت اعتبارات می تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد.

  (1-3)                                                        

  (1-4)

  :[5] INV دوره نگهداری موجودی کالا که از طریق رابطه 1-4 محاسبه می شود نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله شرکت نگهداری می شود. سطح بهینه ای از موجودی کالا تاثیر مستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت چرا که منابع سرمایه در گردش را برای سرمایه گذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد کرد و هدف آن کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد در حالی که نیازهای مشتریان به بهترین نحو پاسخ داده می شود ( Lazaridis, I, Tryfondis, D. 2006)

  (1-5)

  :[6] AP دوره پرداخت بدهی جاری نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند، می باشدواز طریق رابطه 1-5 محاسبه می گردد .سیاست های اتخاذ شده در قبال عرضه کنندگان نیز بر روی سودآوری سازمان تاثیر خواهد گذاشت (Lazaridis, I, Tryfondis, D.2006)

  چرخه نقدینگی[7] (CCC) مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه در گردش به حساب می آید که در برگیرنده دوره وصول مطالبات، دوره نگه داری موجودی کالا و دوره پرداخت بدهی جاری می باشد که به صورت مختصر توضیح داده می شوند.                                                                                                  

  چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در فرآیند تولید و زمانی که وجوه نقد ازطریق فروش محصول نهایی به شرکت باز می گردد را شامل می شود. این شاخص از طریق رابطه 1-6  محاسبه می گردد .لازم  به ذکر است که شاخص چرخه نقدینگی اگر چه در این مقاله به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است ولی می تواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن( Johnson & Soenen, 2003)نیز در بررسی شاخص های شرکت های موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیارعملکرد در نظر گرفته اند.

  (1-6)

  (1-7)

  چرخه عملیاتی (OC): عبارت است حاصل جمع دوره وصول مطالبات (AR) و دوره نگهداری موجودی کالا(INV):

  1-7-3 متغیرهای کنترلی

  متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:

  اندازه شرکت[8](FSize): مطالعات قبلی نشان داده اند که اندازه شرکت تاثیر مثبت در سودآوری شرکت دارد)چان، 1993 پوست و ویلسون، 1996؛ سو، (2001 . به دلیل اینکه شرکتهای بزرگ دارای امتیازات بالاتر اعتباری هستند با پایین نگه داشتن پول نقد براحتی میتوانند سرمایه از بازار سهام دریافت نمایند، هرچند که شرکتهای بزرگ از رشد فرصتها بهره مندند که این  منجر به عملکرد مثبت شود. در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی دارایی در پایان سال مالی شرکت است.

  اهرم مالی[9](LEVRG): بر اساس تئوری سلسله مراتب[10] یک شرکت زمانیکه  با کمبود وجه مواجه می شود تمایل به افزایش سرمایه در داخل قبل از صدور سهام جدید و یا قرض گرفتن پول از خارج دارد)مایرز، 1984). ازاین رو این شرکت سرمایه خود را -اگر وجود داشته باشد- برای مصرف داخلی یا پرداخت بدهیها نگه می دارد.بدهی بیشتر به معنی این است که سرمایه کمتری برای عملیات در داخل در دسترس است که این ریسک را افزایش می دهد.انتظار می رود نسبت بدهی به ارزش بازار منفی شود. این امر ممکن است موجب ظرفیت برای جمع آوری پول و افزایش سودآوری شود. از رابطه زیر بدست می آید:

  (1-8)                                                                                             

   

  1-8  قلمرو تحقیق

  1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق

  قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق

   قلمرو مکانی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

   

  1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق

  مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد.

   

   1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

   مدیریت سرمایه در گردش : مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهیهای جاری؛ به گونه ای که ثروت سهامداران را حداکثر سازد (رهنمای رود پشتی، 1389). مدیران واحدهای انتفاعی  در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی و با در نظر گرفتن ریسک و بازده باید راهبردهای مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب کنند؛ به گونه ای که منجر به افزایش بازده، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و در نهایت تداوم فعالیتهای واحد انتفاعی گردد. سرمایه در گردش  یکی ازمنابع تامین مالی به ویژه برای شرکتهای کوچک ومتوسط و در حال رشد است. مدیران مالی واحدهای کسب وکار، روزانه با تصمیمهای مربوط به "مدیریت سرمایه در گردش " روبه رو می شوند. برای نمونه، نگهداری حجم بالایی از موجودیها باعث کاهش در هزینه های وقفه احتمالی در چرخه تولید یا زیانهای تجاری ناشی از کمبود محصولات، کاهش هزینه های عرضه و حفاظت در مقابل نوسانهای قیمتها می شود و از طرف دیگر، به فروش شرکت از جهات مختلف اعتبار تجاری مناسب می بخشد. با اینکه سرمایه گذاری زیاد شرکتها در موجودیها و کسب اعتبار تجاری باعث کاهش ریسک می شود، اما در مقابل سودآوری را نیز کاهش می دهد. & Lazaridis, 2006) (Tryfonidis

  از نگرانیهای مدیریت، میزان  سرمایه گذاری در داراییهای جاری و مدیریت سرمایه درگردش است؛ به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر، سودآوری خود را افزایش دهد.لذا مدیریت این داراییها و بدهیهای کوتاه مدت به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در سودآوری و نقدینگی شرکتها وهمچنین ریسک و بازده آن بازی می کند

   

  [1]Firm Value

  [2]Thompson

  [3] Gross Operating Profit

  [4] Days in Accounts Receivable period

  [5] Days of Inventory

  [6] Days in Accounts Payable period

  [7] Cash Conversion Cycle

  [8] Firm Size

  [9] Financial Leverage

  [10] pecking order theory

  Evaluation The Impact of Working Capital Management on Firms Performance (Case Study: Tehran Stock Exchange)

   

  Abstract

   

  This research studies the relationship between the working capital management and the performance of the firms listed in Tehran Exchange Market. To do the study 59 firms were selected for the period 2007-2011.  In this study the effect of various variables of working capital management including average collection period, inventory turnover period, average payment period, cash conversion cycle and operational cycle    on firm value and operating gross profit of the firms was studied. Firm size and financial leverage were used as control variables. Ten hypotheses were formulated that working capital management positively influences on the firm performance. The results shows that there is insignificant relationship between cash conversion cycle and its components including average collection period, inventory turnover period, average payment period and payable accounts period and that there is significant direct relationship between cash conversion cycle and firm profitability. It has also been found that the executives can increase profitability by shortening   average collection period and inventory turnover period. 

  Key words: working capital management, profitability, the performance of the firms, average collection period, inventory turnover period, average payment period, cash conversion cycle and operational cycle

 • فهرست مطالب

  فصل اول

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسأله. 3

  1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-4 سوال تحقیق.. 7

  1-5 فرضیه‌ های تحقیق.. 7

  1-6 اهداف اساسی پژوهش.... 8

  1-7 متغیرهای تحقیق.. 9

  1-7-1 متغیر وابسته. 9

  1-7-2 متغیر مستقل.. 10

  1-7-3 متغیرهای کنترلی.. 12

  1-8  قلمرو تحقیق.. 12

  1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

  1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 13

  1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 13

  1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 13

  1-10 ساختار کلی تحقیق.. 16

   

   

  فصل دوم

  2-1 مقدمه. 18

  2-2 تعاریف عملیاتی.. 19

  2-3 سرمایه در گردش.... 19

  2-3-1 مدیریت سرمایه در گردش.... 20

  2-3-2 مدیریت نقدینگی.. 21

  2-3-2-1 چرخه تبدیل وجه نقد.. 21

  2-4  سرمایه گذاری.. 23

  2-4-1 ماهیت سرمایه گذاری.. 23

  2-4-2 فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS). 23

  2-4-3 ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 25

  2-4-4 شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 25

  2-4-5 اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 26

  2-4-6 عوامل خارجی تأثیرگذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 26

  2-4-6-1 عدم اطمینان.. 26

  2-4-6-2  عرصه سرمایه‌گذاری جهانی.. 27

  2-4-6-3 راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری.. 27

  2-4-6-4  ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی.. 28

  2-4-6-5  فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود. 29

  2-4-6-6  فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 30

  2-4-6-7  فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری  (IOS). 30

  2-4-6-8 ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 30

  2-4-6-9 ارزیابی فرصت های سرمایه‌گذاری.. 31

  2-4-6-10 تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌ 32

  2-4-6-11 نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 32

  2-5 مفاهیم عملکرد و ارزش.... 33

  2-5-1 تعریف ارزش.... 33

  2-5-2 ارزش شرکت... 33

  2-5-3  مفاهیم مختلف ارزش.... 34

  2-5-3-1 ارزش اسمی.. 34

  2-5-3-2 ارزش دفتری.. 34

  2-5-3-3 ارزش بازار (روز). 35

  2-5-3-4  ارزش با فرض تداوم فعالیت... 35

  2-5-3-5 ارزش با فرض انحلال شرکت... 35

  2-5-3-6 ارزش ذاتی (ارزش جاری). 35

  2-5-4 معیار های اندازه گیری عملکرد. 35

  2-5-4-1 معیارهای حسابداری.. 36

  2-5-4-1-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 36

  2-5-4-1-1-1 سود حسابداری.. 37

  2-5-4-1-1-2سود هر سهم (EPS). 37

  2-5-4-1-1-3 سود تقسیمی.. 37

  2-5-4-1-1-4 جریان های نقدی آزاد (FCF). 38

  2-5-4-1-1-5 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE). 38

  2-5-4-1-1-6  بازده داراییها (ROA). 38

  2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 39

  2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E). 39

  2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB). 39

  2-5-4-1-2-3 بازده سهام (RT). 40

  2-5-4-1-2-4  نسبتQ توبین.. 41

  2-5-4-2  معیارهای اقتصادی.. 42

  2-5-4-2-1 ارزش افزوده اقتصادی (EVA). 42

  2-5-4-2-2 ارزش افزوده بازار (MVA). 42

  2-5-4-2-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA). 44

  2-6 سود؛ مفاهیم، تفاوت هاد، تئوری ها. 44

  2-6-1 مفهوم سود و کاربردهای آن.. 45

  2-6-1-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: 45

  2-6-1-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: 45

  2-6-1-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری.. 46

  2-6-2 سود حسابداری و نحوه محاسبه آن.. 46

  2-6-3 سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. 47

  2-6-4 مقایسه سود اقتصادی و سود حسابداری.. 49

  2-6-5-1  مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری.. 53

  2-6-5-1-1 مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری.. 53

  2-6-5-1-2 سود در سطح تئوری تفسیری.. 53

  2-6-5-1-3 مفاهیم سود در سطح تئوری رفتاری (انعکاسی). 54

  2-7 پیشینه تحقیق.. 55

  2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 55

  فصل سوم

  3-1 مقدمه. 62

  3-2 جامعه آماری.. 62

  3-3 نمونه آماری.. 63

  3-4  قلمرو تحقیق.. 63

  3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 63

  3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 63

  3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 64

  3-5  نوع تحقیق.. 64

  3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف... 64

  3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.... 64

  3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها. 65

  3-7 روش تحقیق.. 65

  3-8 متغیرهای تحقیق.. 66

  3-8-1  متغیر مستقل.. 66

  3-8-2 متغیر وابسته. 67

  3-8-3  متغیرهای کنترلی.. 68

  3-9 فرضیه‌های تحقیق.. 69

  3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل.. 70

  3-10-1 نرمال بودن.. 70

  3-10-2 ناهمسانی واریانس.... 71

  3-10-3 خود همبستگی.. 72

  3-10-4 هم‌خطی.. 72

  3-10-5 مانایی متغیرها. 73

  3- 11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 74

  3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 75

  3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی.. 76

  3-13-1 نحوه عملکرد جمله AR. 77

  3-13-2 انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی.. 78

  3- 14 خلاصه فصل.. 81

  فصل چهارم

  4-1 مقدمه. 83

  4-2 آمار توصیفی.. 83

  4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا. 86

  4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده. 88

  4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها. 90

  4-3-2 آزمون هاسمن(Hausman) مربوط به فرضیه تحقیق در حالت الف.... 92

  4-5 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 102

  4-6 خلاصه فصل.. 104

  فصل پنجم

  5-1 مقدمه. 106

  5-2 فرضیات و نتایج بررسی مدل‌ها. 106

  5-3 محدودیت‌های تحقیق.. 109

  5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110

  5-5 پیشنهادات آتی.. 110

  فهرست منابع فارسی.. 113

  فهرست منابع انگلیسی.. 114

    

  فهرست منابع فارسی

  اسماعیل پور، حسن، (1381) مدیریت بازاریابی بین المللی. نگاه دانش.

  افلاطونی، عباس، نیک بخت، لیلی، (1389)، کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیدیت مالی و علوم قتصادی، انتشارات ترمه.

  پی ریموند، نوو، ترجمه علی جهانخانی و پارساییان، (1386). مدیریت مالی، انتشارات سمت.

  جمشیدی، سعید، اثباتی فاطمه (1382). حسابداری بانکی تهیه صورتهای مالی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی.

  تهرانی،رضا ، طباطبایی،سید جلال، (1386)" بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"تحقیقات مالی،دوره 9،شماره 23.

  جهانخانی ، علی و عبده تبریزی ، حسین . (1373 ) " نظریه بازار کارای سرمایه " مجله  تحقیقات مالی شماره اول ، دانشگاه تهران . 

  جونر چارلز.پی.(1388). مدیریت سرمایه گذاری؛ ترجمه؛ تهرانی رضا، نور بخش عسگر.  انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.

  حساس یگانه، یحیی و مرادی، محمد، (1387). بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 52، ص107 تا 122.

  دلاور، علی (1391). رو تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات ویرایش.

  راعی، رضا و تلنگی، احمد ( 1387). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

  رهنمای رود پشتی، فریدون، کیائی،علی، (1387). بررسی تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره 13.

  رضازاده، جواد ، حیدریان، جعفر( 1391). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی. مجله تحقیقات حسابداری.

  ساروخانی، باقر، (1381)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  شباهنگ رضا(1387)، مدیریت مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، جلد اول و دوم.

  فتحی، سعید، توکلی، سید یاسین (1388). بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 36.

  فدایی نژاد، محمد اسماعیل (1383). اصول بودجه بندی سرمایه ای، بررسی پروژه های سرمایه گذاری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

  فعلی، مریم (1387)، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  نمازی، محمد و کرمانی احسان، (1387)، تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 42،ص 97 تا 124.

  نیکومرام هاشم، فریدون رهنمای رود پشتی و فرشاد هیبتی(1389)، مبانی مدیریت مالی، جلد اول و دوم، انتشارات ترمه،.

  عربصالحی، مهدی، رهروی، علیرضا(1390)، تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سطح نگهداشت وجه نقد، فصلنامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی.

  هومن، حیدر علی(1384)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت.

  یعقوب نژاد، احمد و دیگران (1389). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم.

   

  فهرست منابع انگلیسی

  Abdul Raheman and Mohamed Nasr, (2007). Working Capital Management and Profitability – Case of Pakistani Firms, International Review of BusinessResearch Papers, Vol.3 (2), pp.275–296

   Abel Maxim, (2008). the Impact of Working Capital Management on Cash Holding, Mid Sweden University, Department Of Social Science.

  Ali Uyar, (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 24. 

  Altman, E. (1968), “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”, Journal of Finance, Vol. 23 No. 4, pp. 589-609.

  Abdul Rahman, R. and Mohamed Ali, F. (2006), “Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence”, Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 7, pp. 783-804.

  Alfayoumi, N. and Abuzayed, B. (2009), “Ownership structure and corporate financing”, Applied Financial Economics, Vol. 19 No. 24, pp. 1975-86.

  Bodie Z. and R. C. Merton, (2000).  Finance, International Edition, Prentice-Hall, New Jersey.

  Bekaert, G., (2003), Liquidity and Expected Returns: Lessons from Emerging Markets, Columbia University.

  Berner, S.D.W., Schmhid, M and Zimmereman, H., (2004). An integrated framework of corporate governance and firm valuation evidence from Switzerland, European corporate Governance Institute, Working Paper series, n. 34.

  Butler, A. W., (2005). Stock Market Liquidity and The Cost of Issuing Equity, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40(2).

  Campbell, J. et al. (1999).Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, Journal of Economics, 108(4).

  Chan, C. (1993), “The study on working capital management of manufacturing business”, unpublished master’s dissertation, Department of Management Science, Tam Kang University, Taiwan.

  Chiou,J,R.Cheng ,L “The Determinants of Working Capital Management”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 10, No. 1, pp. 149155, 2005.

  Chung, R., Firth, M and Kim, J., (2002). Institutional Monitoring and Opportunistic Earning Management, Journal of Corporate Finance, 8, 29-48.

  Copeland, T. And Galai, D., (1983).  Information effects on the bid-ask spread. The Journal of finance, No. 38(5), pp: 1457-1469.

  Cute, Diego C., (2009). Market liquidity and ownership structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil and Chile, working paper. http://ssrn.com.

  Dalsenius, M., (2007).  Effects of Stock Market Liquidity on Growth: Empirics and Theory, Working Paper, Uppsala University.

  Deloof, M. (2003). “Does working capital management affects profitability of Belgian firms?”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30 No. 3, pp. 573-87.

  Diamond, D, S., Verrecchia R., (1991).  Disclosure, liquidity and the cast of equity capital. The journal of finance, September, pp: 1335-1360.

  Eljelly,M. A, (2004).“Liquidity – Profitability Tradepff:an Empiricial Inevastigation in an Emerging Market ”,IJCM ,Vol . .14, No. 2, pp. 4861.

  Ellul, A. & Pagano, M., (2004).  IPO Underpricing and After-market Liquidity, Review of Financial Studies.

  Ferdinand A Gul,(1999). Government share ownership, investment opportunity set and corporate policy choices in China, Pacific-Basin Finance Journal, Volume 7, Issue 2, Pages 157-172

  Glosten, L. and P. Milgrom, (1985).  Bid-Ask spread and transection prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial economics, No. 14(1), PP: 70-100.

  Giannetti, M., Simonov, A., (2006).  ”Which Investors Fear Expropriation? Evidence from Investors’ PortfolioChoices”, The Journal of Finance, 61, 3, pp: 1507-1547.

  Frank Stephen H., Backhaus jurgen G., (2003). Corporate governance and mass privatization: A theoretical investigation of transformation in legal and economice relationships. Journal of Economice Studies.

  Ginglinger E and Hamon, (2010).  Ownership, control and market liquidity, Financial international meeting AFFI.

  Gjerde, T. and Mahenthiran, S, (2011).  Ownership concentration, ownership structure, and liquidity-Evidence from chili. Working paper. http://ssrncom.

  Glosten, L. and Milgrom, P., (1985).  Bid-Ask spread and transactions prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial economics, No. 14(1), pp: 70-100.

  Goss, B., (2008).  A Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets, Routledge, NewYork.

  Havoutis, N, (2003). “Profitability in the balance”, AFP Exchange , Vol.23 ,No.6, pp .3438 .

  Hasbrouck, J., (2003).  Trading Costs and Returns for US Equities: The Evidence from Daily Data, Working Paper, New York University.

  Ho, T. and Stoll, H. R., (1981).  Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainly. Journal of financial economics, No. 9(1), pp: 47-73.

  Johnson, R, Soenen, L.(2003). "Indicators of Successful Companies", European Management Journal, Vol.21, NO. 3, pp.36.

  Jose M. L., C. Lancaster, and J. L. (1996). Stevens, Corporate Returns and Cash Conversion Cycles, Journal of Economics and Finance. 20(1), pp. 33-46.

  Jensen, M. and Meckling, W., (1976).  the theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, pp: 305-360.

  Jun, S. G. et al., (2003).  Liquidity and Stock Returns in Emerging Equity Markets, Emerging Markets Review 4.

  Keown A. J., J. D. Martin, J. W. Petty, and D. F. Scott, (2003).  Foundations of Finance, 4th Ed.

  Kim, C., Mauer, D. and Sherman, A. (1998), “The determinants of corporate liquidity: theory and evidence”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 33 No. 3, pp. 335-59.

  Klapper L., (2002). Small- and Medium-Size Enterprise Financing in Eastern Europe, Development Research Group the World Bank.

  Kini O, Mian S (1995).  Bid-ask spread and ownership structure. Journal of Financial Research, Vol. 18, pp: 401-414.

  Lazaridis I. and D. (2006). Tryfonidis, Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange, Journal of Financial Management and Analysis, Vol.19 (1), pp. 26 – 35.

  Lhabitant, F. Serge & Gregoriou, G. N., 2008, Stock Market Liquidity, John Wiley & Sons.

  Lin, F.L., (2010).  A Panel Threshold model of institutional ownership and firm value in Taiwan international research, journal of finance and economics, 42, pp: 1450-2887.

  Liu, W. C. & Hsu, C. M., (2006). The Role of Financial Development in Economic Growth: The Experiences of Taiwan, Korea and Japan, Journal of Asian Economics 17 (4).

  Long, M.S., Malitz, I. B. and Ravid, S. A. (1993)."Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability, FinancialManagement.

  Madhavan, A., (1992).  Trading mechanisms in securtis Markets. Journal of finance, 47(2), pp: 607-641.

  Marcelo, J. L. M. & Quiros, M. M. M., (2007).  The Role of an Illiquidity Risk Factor in Asset Pricing: Empirical Evidence From the Spanish Stock Market, Working Paper, University of Extremadura.

  Myers, S. (1984), “The capital structure puzzle”, Journal of Finance, Vol. 39 No. 3, pp. 575-92.

  Minguez – Vera, and martin –ugedo, j.f., (2007). Does ownership structure affect value? A panel data analysis for the Spanish market  international review of financial analysis, n.16, pp: 81-98

  OECD, (2006).The SME Financing Gap (Volume I) – Theory and Evidence, p. 9. 

  Padachi K., (2006).Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’ Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms, International Review of Business Research Papers, Vol. 2(3).

  Pastor, L. & Stambaugh, R. F., (2003). Liquidity Risk and Expected Stock Returns, Journal of Political Economy 111(3).

  Polák, P Kocurek, K. (2007). ”Cash and Working Capital Management in the Czech Republic”, Investment Management & Financial Innovations, Vol. 4, No. 1, pp. 1730 .

  Priya, p.v. and shanmughan, r., (2011). foreign ownership structure and corporate performance: empirical evidence from India, global journal of finance and management, 3(1), pp: 15-24.

  Ross S. A., R.W. Westerfield & B.D. Jordan, (2008).Fundamentals of Corporate Finance, 8th edition, Boston (USA).

  Rogers, P. and Dami, A., (2005).  Corporate governance and ownership structure in Brazil: Causes and conseqences, Social Science Research Network, Electronic paper Collection, New YORK, USA. Available: http://ssrn.com./abstract=976198.

  Rosch, C. and kaserer, C., (2010). Ownership concentration, blockholder types and stock market Iiquidity. Working paper.http://ssrn.com/

  Shin H. H., L. Soenen, (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability Financial Practice and Education.

  Samiloglu F. and K. Demirgunes, (2008). The Effects of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence from Turkey, the International Journal of Applied Economics and Finance, 2(1).

  Saghir, J., (1993). Privatization in Tunisia. GFS Discussion Paper. Series, Washington. World Bank Group.

   Samiloglu.F &  Demirgunes. K, (2008), The Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence from Turkey, The International Journal of Applied Economics and Finance,  Vol , Issue: 1 ,Pp.: 44-50

  Solomon, T., (2007). Stock Markets Liquidity, Corporate Governance and Small Firms, Working Paper, William Davidson Institute (WDI).

  Su, F. (2001), “The impact of the change of business cycle in manufacturing industry”, unpublished master’s dissertation, Department of Accounting, National Cheng Chi University, Taiwan.

  Teruel P. J. and P. Martinez-Solano,(2007).Effects of Working Capital Management on SME Profitability, International Journal of Managerial Finance, Vol. 3, No. 2, pp. 164-177

  The Commission of the European Communities, Commission Recommendation of Concerning the Definition of Micro, (2003).Small and Medium-sized Enterprises, Official Journal of the European Union L124, Vol. 46, 2003, pp. 36-41, p. 39 

  Tsai, h. and gu, z., (2007). The relationship between institutional ownership and casino firm performance, journal of hospitality management, 26, pp: 517-530.

  Wagner, N., (2008). On the Dynamics of Market Illiquidity, Stock Market Liquidity, Ch. 18, John Wiley.

  Wei, z., xie, f. and zhang, s., (2005). Ownership structure and firm value in chinas privatized firms, journal of  financial and quantitative analysis, 40(1), pp: 87-105.

  Xu, X. and Wang, Y., (1999). Ownership structure and Corporate Governance in Chinese stock companies, China Economic Review, Vol. 10, pp: 75-98. 


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: حسابداری چکیده امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

ثبت سفارش